Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty thực tập

Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Cty thực tập PHẦN I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TRƯỜNG CHINH Công ty Cổ phần Thương mại và kỹ thuật Trường Chinh là Công ty cổ phần được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 03001033 ngày 16/5/2002 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty Cổ phần Thương mại và kỹ thuật Trường Chinh. Tên giao dịch quốc tế: Trường Chinh trading and technology joint stock company Tên viết tắt: Truong Chinh, JSC Ngày thành lập: 16/5/2002 Vốn điều lệ: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) Vốn lưu động: 5.000.000.000 (5 tỷ đồng) Trụ sở chính đặt tại: 111 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 84-4-7565795 Fax: 84 - 4 - 7568338 Website: www.truongchinh com.vn Email: Truongchinh co @ hn.vnn.vn Giấy phép kinh doanh số 0103001033 Hiện nay Công ty có 3 cơ sở sản xuất kinh doanh: + Cơ sở 1: Số 111 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội + Cơ sở 2: Thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc + Cơ sở 3: Thành phố Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Thương mại và kỹ thuật Trường Chinh đã được nhiều khách hàng và các đối tác biết đến là một Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin có hiệu quả và tin cậy. Công ty luôn được biết đến là "nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp". Công ty Trường Chinh có lĩnh vực hoạt động kinh doanh rộng, đặc biệt chuyên sâu vào lĩnh vực tin học, viễn thông và chuyển giao công nghệ. Cụ thể bao gồm những lĩnh vực kinh doanh sau đây: - Đào tạo nghề cho các học viên (tin học, điện, điện tử, điện lạnh) - Sản xuất và kinh doanh phần mềm tin học - Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá của nhiều hãng kinh doanh - Kinh doanh phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi - Kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông, văn phòng. - Kinh doanh vật tư, trang thiết bị máy móc kỹ thuật ngành y tế. - Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các sản phẩm Công ty kinh doanh. Với những lĩnh vực kinh doanh rất rộng phong phú, Công ty Trường Chinh ngày càng thu hút được nhiều khách hàng, cơ cấu khách hàng đa dạng hoá từ các cá nhân đến các tổ chức trong và ngoài nước ngay cả trong hiện tại và tương lai.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3549 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty thực tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh lµ C«ng ty cæ phÇn ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp kinh doanh sè 03001033 ngµy 16/5/2002 cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi. Tªn ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt Nam: C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Tr­êng Chinh trading and technology joint stock company Tªn viÕt t¾t: Truong Chinh, JSC Ngµy thµnh lËp: 16/5/2002 Vèn ®iÒu lÖ: 1.000.000.000 (Mét tû ®ång) Vèn l­u ®éng: 5.000.000.000 (5 tû ®ång) Trô së chÝnh ®Æt t¹i: 111 TrÇn §¨ng Ninh - Ph­êng DÞch Väng - CÇu GiÊy - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 84-4-7565795 Fax: 84 - 4 - 7568338 Website: www.truongchinh com.vn Email: Truongchinh co @ hn.vnn.vn GiÊy phÐp kinh doanh sè 0103001033 HiÖn nay C«ng ty cã 3 c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh: + C¬ së 1: Sè 111 TrÇn §¨ng Ninh - Ph­êng DÞch Väng - CÇu GiÊy - Hµ Néi + C¬ së 2: ThÞ x· VÜnh Yªn - VÜnh Phóc + C¬ së 3: Thµnh phè Thanh Ho¸ - tØnh Thanh Ho¸ Tr¶i qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh ®· ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c biÕt ®Õn lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin cã hiÖu qu¶ vµ tin cËy. C«ng ty lu«n ®­îc biÕt ®Õn lµ "nhµ cung cÊp thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn nghiÖp". C«ng ty Tr­êng Chinh cã lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh réng, ®Æc biÖt chuyªn s©u vµo lÜnh vùc tin häc, viÔn th«ng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Cô thÓ bao gåm nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh sau ®©y: - §µo t¹o nghÒ cho c¸c häc viªn (tin häc, ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh) - S¶n xuÊt vµ kinh doanh phÇn mÒm tin häc - §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸ cña nhiÒu h·ng kinh doanh - Kinh doanh phÇn cøng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ ngo¹i vi - Kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, tin häc, viÔn th«ng, v¨n phßng. - Kinh doanh vËt t­, trang thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt ngµnh y tÕ. - Söa ch÷a, b¶o tr×, b¶o d­ìng c¸c s¶n phÈm C«ng ty kinh doanh. Víi nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh rÊt réng phong phó, C«ng ty Tr­êng Chinh ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, c¬ cÊu kh¸ch hµng ®a d¹ng ho¸ tõ c¸c c¸ nh©n ®Õn c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ngay c¶ trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. PhÇn II t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh chung cña C«ng ty thùc tËp 1. C¬ cÊu tæ chøc: Tr­êng Chinh h­íng tíi m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ c«ng nghÖ th«ng tin. Tr­êng Chinh lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña m×nh ®Ó ®­a ra mét m« h×nh tèi ­u nhÊt nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh ®­îc tæ chøc theo sù chuyªn m«n ho¸ cao ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn, lín m¹nh cña m×nh vµ h¬n thÕ lµ ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt còng nh­ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. Theo sù ho¹t ®éng kinh doanh ngµy mét lín m¹nh trong tõng n¨m víi quy m« h­íng tíi tr¶ réng trªn toµn quèc tõ m¶ng kinh doanh chñ lùc cña m×nh lµ ph©n phèi thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin….cïng víi nh÷ng thay ®æi m¹nh mÏ tÝch cùc tõ c¸c bé phËn cña C«ng ty Tr­êng Chinh ®ang tõng b­íc chuyªn nghiÖp ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh , x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc tèi ­u, h­íng tíi môc tiªu trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ lín m¹nh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc Ban Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh V¨n phßng Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phßng kinh doanh Tµi chÝnh KÕ to¸n Kho quü Phßng kü thuËt T¹i C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh toµn bé sù ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Òu chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Gióp viÖc gi¸m ®èc gåm 2 phã gi¸m ®èc: cã 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. Trong C«ng ty cßn cã mét sè phßng ban chøc n¨ng nh­ phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n, phßng kü thuËt. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn chuyªn m«n kh¸c. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty nh­ sau: - Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm chung - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt cã nhiÖm vô gióp ®ì gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt nh­ thiÕt kÕ x©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. - C¸c phßng ban chøc n¨ng chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vµ gióp ban gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n kho quü th× cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n s¶n xuÊt, kinh doh, thanh to¸n, quyÕt to¸n víi Nhµ n­íc. - Phßng kinh doanh chuyªn nhËp c¸c lo¹i m¸y tÝnh phÇn mÒm, phÇn cøng… phôc vô cho qu¸ tr×nh l¾p r¸p hoµn chØnh m¸y tÝnh. + NhËp theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c doanh nghiÖp hay c¸c chñ thÓ n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + NhËp c¸c vËt t­ m¸y mãc ®Ó b¸n lÎ, qu¶ng c¸o, thÞ tr­êng ch¨m sãc kh¸ch hµng. - Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång thêi cã nhiÖm vô kiÓm tra hµng xuÊt nhËp khÈu, phèi hîp víi c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hµng tån kho ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2. Quan hÖ ®èi t¸c "réng r·i, uy tÝn vµ hiÖu qu¶" lµ ph­¬ng ch©m quan hÖ ®èi t¸c cña C«ng ty C«ng ty Tr­êng Chinh cã quan hÖ ®èi t¸c víi hÇu hÕt c¸c h·ng c«ng nghÖ phong phó nhÊt, Tr­êng Chinh lu«n lùa chän ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh, ®Æc biÖt lµ c¸c lÜnh vùc ®Æc thï nh­ x©y dùng hÖ thèng m¸y tÝnh gi¸o dôc, tµi chÝnh, ng©n hµng… trong tÊt c¶ c¸c h·ng ®Æt quan hÖ ®èi t¸c, Tr­êng Chinh lu«n lu«n trë thµnh trong nh÷ng ®èi t¸c ­u viÖt, ®¸ng tin cËy. Tr­êng Chinh ®· x©y dùng ®­îc quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l­îc víi c¸c C«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh, m¸y chñ, hÖ thèng thiÕt bÞ viÔn th«ng, l­u tr÷ vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông nh­ CISCO, IBM, HP, ORACLE, MICROSOFT, NOVELL, CANON, INTEL, PANASONIC… Ngoµi c¸c ®èi t¸c quèc tÕ, Tr­êng Chinh cßn lµ ®èi t¸c lín cña c¸c C«ng ty uy tÝn trong n­íc nh­ FPT, VDC, CMC, CMS, VNPT, VIETTEL, NTC…chÝnh nhê thÕ mµ Tr­êng Chinh lu«n nhËn ®­îc sù hç trî tèt vÒ kü thuËt gi¸ c¶ vµ dÞch vô liªn quan tõ phÝa c¸c ®èi t¸c tõ ®ã cñng cè niÒm tin cña kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän nhµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ gi¶i ph¸p cho c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin cña m×nh. §iÒu ®ã chøng minh t¹i sao quan hÖ ®èi t¸c cña C«ng ty lµ uy tÝn, réng r·i vµ hiÖu qu¶. §©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt gióp Tr­êng Chinh cã thÓ ®øng v÷ng, cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh trong giíi kinh doanh dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn nghiÖp. 3. Tuy míi ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng gÇn 5 n¨m nh­ng C«ng ty Tr­êng Chinh ®· ho¹t ®éng kinh doanh rÊt cã hiÖu qu¶, ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng lîi nhuËn gÇn 114% (n¨m 2005 so víi 2004)…. cho thÊy kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, tiÒm n¨ng cña Tr­êng Chinh trong viÖc cung øng c¸c thiÕt bÞ tin häc vµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, ngµy cµng trë thµnh nhµ cung øng vµ ®èi t¸c ®¸ng tin cËy cña kh¸ch hµng vµ c¸c h·ng s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc. * §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty trÎ trung, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o Tr­êng Chinh ®· thµnh lËp ®­îc 1 ®éi ngò chuyªn gia trÎ trung, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tiªn quyÕt víi nghÒ, cã tr×nh ®é cao, ®­îc ®µo t¹o quy m«, chÝnh quy vµ chuyªn nghiÖp t¹i c¸c tr­êng §¹i häc trong vµ ngoµi n­íc ®­îc thö th¸ch vµ tÝch luü kinh nghiÖm trªn thùc tÕ. Kh«ng nh÷ng së h÷u mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ trung, n¨ng ®éng, giái vÒ chuyªn m«n Tr­êng Chinh cßn cã ®éi ngò c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh ®ang céng t¸c cïng C«ng ty vÒ nh÷ng lÜnh vùc thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c¸c gi¶i ph¸p mµ C«ng ty ®ang cung cÊp cïng sù hîp t¸c chuyªn s©u víi c¸c h·ng cung cÊp thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin lín nhÊt trªn thÕ giíi nh­ IBM, Orade, Microsof, Tardberg…. §Ó ®¸p øng ®é ph¸t triÓn ®¹t thÞ phÇn mong muèn Tr­êng Chinh x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn theo ®Þnh h­íng chÊt l­îng chuyªn nghiÖp vµ ­u viÖt nhÊt, ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nh­ng ®ßi hái hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng cña mäi kh¸ch hµng. §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty Tr­êng Chinh cã tr×nh ®é ®a d¹ng, phï hîp víi ®ßi hái cña tõng c«ng viÖc, tõ trªn ®¹i häc, ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp trong c¸c ngµnh tin häc, ®iÖn, ®iÖn tö, tµi chÝnh kÕ to¸n, qu¶n trÞ kinh doanh. C¸c kü s­ tin häc tèt nghiÖp cao tr­êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc cã c¸c tæ chøc chuyªn ®µo t¹o vÒ lÜnh vùc tin häc nh­ Microsoft, Cisco, Aptech, IBM… Tr¶i qua kinh nghiÖm thùc tÕ trong nghiªn cøu, øng dông hä ®· vµ ®ang trë thµnh c¸c chuyªn gia giái trong nhiÒu lÜnh vùc vµ trë thµnh nßng cèt cña c«ng ty. Thùc t¹i ®éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty gåm 39 nh©n viªn vµ 55 céng t¸c viªn. Trong ®ã: Th¹c sü, kü s­ hÖ thèng vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm: 5 ng­êi Kü s­ chuyªn viªn kü thuËt: 18 ng­êi Kü s­ chuyªn gia vÒ m¹ng: 4 ng­êi Cö nh©n thuéc khèi kinh tÕ: 7 ng­êi C¸n bé ngµnh kh¸c: 5 ng­êi Céng t¸c viªn kinh doanh: 30 ngêi Céng t¸c viªn kü thuËt 25 ng­êi C«ng ty Tr­êng Chinh cã mét ®¹i lý b¸n hµng Th¸nh Giãng ®Æt t¹i Sãc S¬n, Hµ Néi, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo kiÓu ®éc lËp, ®­îc C«ng ty giao kho¸n s¶n phÈm, kho¸n doanh thu. §¹i lý b¸n hµng Th¸nh Giãng hµng n¨m ®ãng gãp kh«ng nhá vµo lîi nhuËn cña C«ng ty Tr­êng Chinh. 4. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i, kü thuËt Tr­êng Chinh trong 3 n¨m 2004,2005,2006 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1. Tæng vèn kinh doanh 10.115.804.548 10.334.636.301 11.659.109.895 2. Doanh thu thuÇn 17.985.127.251 23.102.587.192 31.555.795.287 3. Lîi nhuËn sau thuÕ 1.541.252.351 1.755.254.102 2.243.300.856 Tæng vèn kinh doanh n¨m 2006 t¨ng 13% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 15% so víi n¨m 2007. §©y lµ mét kÕt qu¶ tèt chøng tá c«ng t¸c huy ®éng vèn, tËn dông c¸c nguån lùc cña Tr­êng Chinh lµ rÊt hiÖu qu¶. Doanh thu thuÇn n¨m 2006 t¨ng 37% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 75% so víi n¨m 2004. §iÒu nµy cho thÊy viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ cã thÓ lµ do kh©u tiÕp thÞ tèt, do chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng, do th¾ng thÕ trong c¹nh tranh hay do chÝnh s¸ch hËu m·i tèt… lîi nhuËn n¨m 2006 t¨ng 28% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 46% so víi n¨m 2004. Tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2006 lµ 19,2%, n¨m 2005 lµ 175, n¨m 2004 lµ 15%. Tû suÊt lîi nhuËn so víi vèn kinh doanh kh¸ tèt. Nã cho biÕt 1 ®ång vèn bá ra, C«ng ty Tr­êng Chinh thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. §©y lµ mét kÕt qu¶ kh¶ quan, nÕu duy tr× vµ ph¸t huy tèt nguån néi lùc vµ ngo¹i lùc ch¾c ch¾n trong nh÷ng n¨m tíi, chØ tiªu nµy sÏ t¨ng cao. Trong 3 n¨m 2004, 2005, 2006, c¸c chØ tiªu tæng vèn kinh doanh doanh thu, lîi nhuËn rÊt tèt cho thÊy c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ kh¸ thµnh c«ng. Trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, viÖc sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ vµ tËn dông nguån vèn kinh doanh lu«n lµ môc tiªu cña c«ng ty vµ môc tiªu gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn, t¹o niÒm tin, uy tÝn cho kh¸ch hµng còng lµ v« cïng quan träng víi ®Æc ®iÓm lµ mét c«ng ty cæ phÇn cã quy m« trung b×nh nh­ng nh×n chung sè l­îng vµ chñng lo¹i mÆt hµng cña c«ng ty l¹i kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng, cã ®Þa bµn tËp trung ch¼ng h¹n nh­ trong n¨m 2004- 2005: C«ng ty ®ac cung cÊp m¸y tÝnh vµ gi¶i ph¸p m¹ng cho v¨n phßng ChÝnh phñ hay cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y tÝnh, m¹ng vµ gi¶i ph¸p ®i kÌm, ®µo t¹o chuyÓn giao cho BéT­ lÖnh C«ng binh, hay nh­ cung cÊp m¹ng m¸y tÝnh cho UBND tØnh Lµo Cai… C«ng ty còng ®· cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh cho c¸c tæ chøc thuéc khèi doanh nghiÖp nh­: - Cung cÊp m¸y chñ, m¸y tÝnh, x©y dùng hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh vµ hÖ thèng tæng ®µi ®iÖn tho¹i cho Nhµ m¸y èng thÐp ViÖt §øc (VG pipe Company) - B×nh Xuyªn - VÜnh Phóc. - Cung cÊp thiÕt bÞ m¸y tÝnh cho C«ng ty §­êng bé 230 Gia L©m, Hµ Néi. - Cung cÊp vµ b¶o tr× hÖ thèng m¹ng cho C«ng ty truyÒn th«ng VASC. Víi ®Æc ®iÓm lµ mét C«ng ty th­¬ng m¹i vµ kü thuËt, C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh ®­îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn nh­ mét nhµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin. Trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Tr­êng Chinh ®· cung cÊp s¶n phÈm cho hµng tr¨m tæ chøc vµ c¸ nh©n víi nguyªn t¾c hµnh ®éng "tho¶ m·n tèt nhÊt lîi Ých cña kh¸ch hµng" ®· kh«ng Ýt lÇn c«ng ty gÆp khã kh¨n nh­ng h¬n hÕt c«ng nh©n viªn c«ng ty vÉn lu«n nç lùc phÊn ®¸u vµ ngµy cµng cè g¾ng æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ph¸t huy "nh÷ng s¶n phÈm chÝnh thuéc c«ng nghÖ cao mµ thêi ®¹i kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt cÇn ®Õn nã". Ngµy nay khi n­íc ta më cöa héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang lín dÇn trªn ®Êt n­íc ta th× c«ng nghÖ th«ng tin, qu¶n lý qua m¹ng Internet lu«n lµ ®ßi hái cÊp thiÕt vµ lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®èi víi sù tån t¹i ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt lµ trong c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp. Do ®ã víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm lµ dÞch vô cung cÊp thiÕt bÞ m¸y tÝnh vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, C«ng ty Tr­êng ChÝnh lu«n lu«n ph¶i ®Æt chÊt l­îng vµ sù tho¶ m·n kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu. ChÝnh s¸ch qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty lµ qu¶n lý bao qu¸t chÆt chÏ mäi ho¹t ®éng, s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp. Tr­êng Chinh lu«n nç lùc lµm kh¸ch hµng hµi lßng trªn c¬ së hiÓu biÕt s©u s¾c vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña hä víi lßng tËn tuþ vµ n¨ng lùc kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. Tr­êng Chinh lu«n lÊy chÊt l­îng hµng ho¸, dÞch vô lµm tiªu chÝ hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ c«ng ty cung cÊp ®¶m b¶o míi 100%, chuyªn dông, phï hîp víi nh÷ng c¶i tiÕn míi vÒ c«ng nghÖ. - C¸c thiÕt bÞ mµ C«ng ty cung cÊp ®Òu cã giÊy x¸c nhËn xuÊt xø nguån gèc ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng ISO vµ cã giÊy chøng nhËn ®i kÌm. - C¸c thiÕt bÞ ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ theo ®óng kÝch cì, tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c quy ®Þnh quèc tÕ. - C¸c thiÕt bÞ ®Òu cã tµi liÖu vµ phiÕu b¶o hµnh cña h·ng s¶n xuÊt ®i kÌm. TÊt c¶ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Òu ®­îc b¶o hµnh theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt vµ chÝnh s¸ch hËu m·i tèt nhÊt cña Tr­êng Chinh ®ã lµ "sù hµi lßng vµ chÊt l­îng dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng lµ nÒn t¶ng ph¸t triÓn, thÞnh v­îng cña C«ng ty" víi ®Þnh h­íng chiÕn l­îc v­¬n tíi tÇm cao míi, Tr­êng Chinh nhËn thÊy sù ph¸t triÓn cña m×nh g¾n chÆt víi kh¸ch hµng. V× vËy "tho¶ m·n tèt nhÊt lîi Ých cña kh¸ch hµng" lµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña C«ng ty, ph­¬ng ch©m cña C«ng ty lµ cïng chia sÎ, cïng hîp t¸c, cïng ph¸t triÓn, víi môc tiªu lµ "trë thµnh nhµ cung cÊp uy tÝn c¸c th­¬ng hiÖu quèc tÕ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ sè" cña nÒn kinh tÕ tri thøc vµ kû nguyªn sè ho¸. Víi viÖc ®Þnh h­íng ph­¬ng ch©m vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cho ®Õn nay, C«ng ty Tr­êng Chinh ®· ®Æt quan hÖ vµ trë thµnh ®¹i lý ®éc quyÒn, ®¹i lý ph©n phèi cña APC t¹i ViÖt Nam hoÆc lµ ®èi t¸c chiÕn l­îc cña nhiÒu C«ng ty cã tªn tuæi trªn thÕ giíi vÒ nhiÒu lÜnh vùc: c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng, trang thiÕt bÞ y tÕ vµ c¸c trang thiÕt bÞ ngµnh gi¸o dôc, ®µo t¹o. Víi môc tiªu trªn hµng n¨m C«ng ty Tr­êng Chinh ®· nhËp khÈu ®a d¹ng c¸c thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt tõ c¸c n­íc Ph¸p, Mü, §øc, NhËt… cho c¸c nhµ tr­êng, bÖnh viÖn, viÖn nghiªn cøu, b­u ®iÖn, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi. 5. ThÞ tr­êng cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, phong phó tõ nh÷ng c¸ nh©n cã nhu cÇu vÒ dÞch vô, s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn c¸c tæ chøc khèi doanh nghiÖp vµ c¶ nh÷ng tæ chøc thuéc khèi nhµ n­íc nh­: Së GT§T tØnh VÜnh Phóc (hîp ®ång cung cÊp m¸y tÝnh, m¸y v¨n phßng); Nhµ m¸y èng thÐp ViÖt §øc (Dù ¸n l¾p ®Æt m¹ng LAN nhµ m¸y), Nhµ m¸y NISSIN (VÜnh Phóc) víi dù ¸n cung cÊp thiÕt bÞ vµ b¶o hµnh. BÖnh viÖn Lao TW VÜnh Phóc víi dù ¸n cung cÊp m¸y tÝnh, m¸y chñ, m¹ng m¸y tÝnh. C«ng ty Tr­êng Chinh còng ®· ®Æt ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n vµ trë thµnh ®èi t¸c l©u n¨m cña nhiÒu h·ng trong vµ ngoµi n­íc nh­ Intel, Sony, Samsung, 3Com, SureCom… Víi viÖc t¹o ®­îc mèi quan hÖ víi nh÷ng h·ng s¶n xuÊt, nh÷ng C«ng ty trong vµ ngoµi n­íc vµ viÖc cung cÊp c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, C«ng ty Tr­êng Chinh ®· vµ ®ang t¹o ®­îc chç ®øng trong lßng kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc mét thÞ phÇn nhÊt ®Þnh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. Quy tr×nh cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô cña C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ kü thuËt Tr­êng Chinh gåm: §¬n xin dù thÇu, b¶ng b¸o gi¸ c¸c linh kiÖn, thiÕt bÞ, cam kÕt hç trî ®µo t¹o vµ chuyÓn giao ®èi víi ®¬n vÞ mêi thÇu, cam kÕt b¶o hµnh s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty cung cÊp, cam kÕt xuÊt xø hµng ho¸ (®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸, mÉu m· s¶n phÈm, chÊt l­îng dÞch vô theo yªu cÇu cña ®¬n vÞ mêi thÇu) vµ tiÕn ®é cung cÊp s¶n phÈm. KÌm theo ®ã lµ th­ uû quyÒn cña c¸c h·ng s¶n xuÊt vÒ nguån gèc xuÊt xø s¶n phÈm, tiªu chuÈn s¶n phÈm, chÊt l­îng dÞch vô b¶o hµnh vµ c¸c hç trî kh¸c, n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty thong qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Víi quy tr×nh nh­ vËy ®· cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc ®Õn víi Tr­êng Chinh, coi s¶n phÈm cña C«ng ty lµ sù lùa chän ®óng ®¾n cña m×nh. Tõ ®ã C«ng ty Tr­êng Chinh kh«ng ngõng n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng th¾ng lîi nhÊt ®Þnh trong c¹nh tranh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty thực tập.doc
Luận văn liên quan