Tình hình Khảo sát địa hình tuyến kênh Cần Thơ

Tên điểm: DCI-6 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.268 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-6 chôn ở bờ kênh Xáy thuộc ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. A:Cách ngã 3 kênh Đòn Dông 14.3m

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình Khảo sát địa hình tuyến kênh Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Ngaén nhaát 0.69 Km 0.19 Km 2 Sai soá töông ñoái cuûa ñöôøng chuyeàn 1/18000 3 Sai soá kheùp goùc 12” IV.2 . KHOÁNG CHEÁ ÑOÄ CAO : a. Thuûy chuaån kyõ thuaät : Ñeå coù cao ñoä ño veõ bình ñoà khu vöïc, tieán haønh ño daån thuûy chuaån töø moác TT-TS34 Thuyû chuaån nhaø nuôùc veà vò trí caùc moác khoáng cheá caáp I & II trong khu vöïc coâng trình kheùp veà moác TT-TS34. Cao ñoä moác khôûi tính: TT-TS34 = + 2.211 Cao ñoä moác kheùp kín : TT-TS34 = + 2.211 Heä cao ñoä : Nhaø nöôùc. b . Caùc chæ tieâu kyõ thuaät : Caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñöôïc tuaân thuû theo ñuùng qui phaïm hieän haønh : a) Phöông phaùp ño : - Tuyeán thuûy chuaån haïng IV ñöôïc daãn qua taát caû caùc ñieåm ñöôøng chuyeàn caáp II. - Tuyeán thuûy chuaån haïng IV duøng maùy Ni030 ñeå ño, chieàu daøi tia ngaém <100m, sai soá kheùp tuyeán <25mm. - Tuyeán thuûy chuaån kó thuaät duøng maùy Ni030 ñeå ño, chieàu daøi tia ngaém <120m, sai soá kheùp tuyeán <50mm. - Thoáng nhaát toïa ñoä nhaø nöôùc, daãn ñöôøng chuyeàn caáp 1 töø vò trí ñeán caùc coâng trình. * Thieát bò vaø phöông phaùp ño tuaân theo qui phaïm töøng caáp. * Mia sau - Mia tröôùc - Mia tröôùc - Mia sau. * Maët ñen -Maët ñen - Maët ñoû - Maët ñoû . * Khoaûng caùch töø maùy ñeán mia khoâng quaù 100 m. * Cheânh leäch khoaûng caùch giöûa maùy vaø mia khoâng vöôït quaù 5 m . * Sai soá cho pheùp : fh = ± 25 ( fh tính baèng m m ; L chieàu daøi ñöôøng ño tính baèng km ). Toaøn boä tuyeán thuûy chuaån trong coâng trình ñöôïc ño vôùi ñoä chính xaùc cao baèng phaàn meàm Liscad Plus v6.2 ( xem chi tieát trong baûng bình sai cao ñoä) V. ÑAÙNH GIAÙ-KIEÅM TRA KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT Công tác kiểm tra được thực hiện theo từng công đoạn đảm bảo yêu cầu mới cho phép chuyển qua các công đoạn tiếp theo. Phụ trách kỹ thuật công trình và tổ kiểm tra thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra, sửa chữa những sai sót nhằm đảm bảo chất lượng tài liệu và tiến độ công việc. Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các cấp theo thứ tự từ Tổ - Đội. Công việc kiểm tra tại thực địa gồm các nội dung sau : + Đối với điểm khống chế: Kiểm tra việc chôn mốc khống chế ở ngoài thực địa cho thấy mốc được chôn đúng quy cách của quy phạm đề ra. Đo kiểm tra lưới khống chế mặt bằng, độ cao đạt yêu cầu theo các cấp hạng tương ứng. + Đối với mặt cắt: Đo kiểm tra một số đoạn mặt cắt xuất phát từ các cọc K. Các mặt cắt kiểm tra được đo từ điểm khống chế gần nhất. Kết quả kiểm tra đạt chất lượng theo yêu cầu của quy phạm và nhiệm vụ kỹ thuật đề ra. VI . KEÁT LUAÄN – KIEÁN NGHÒ : VI.1. Keát luaän : - Bình ñoà ñòa hình vuøng döï aùn vaø bình ñoà 20 vò trí traïm bôm ñieän ñöôïc ño veõ vôùi ñoä chính xaùc ñaït yeâu caàu qui phaïm ñaùp öùng coâng taùc qui hoaïch, thieát keá caùc haïng muïc coâng trình. - Caét doïc- ngang tuyeán keânh vaø keânh daãn ñöôïc theå hieän ñaày ñuû chi tieát ñòa hình ñòa vaät, daùng ñaát töï nhieân, loøng keânh, raïch. - Nhöõng ñieàu caàn löu yù khi söû duïng bình ñoà : + Bình ñoà tæ leä 1/2000. + Bình ñoà vò trí tæ leä 1/500 + Heä toïa ñoä VN2000 . + Heä cao ñoä: Nhaø nöôùc (Heä Hoøn Daáu - Haûi Phoøng) VI.2. Kieán nghò : Ñeà nghò Sôû NN&PTNT Tp.Caàn Thô tieán haønh nghieäm thu keát quaû khaûo saùt ñòa hình coâng trình Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2, ñeå coù taøi lieäu phuïc vuï coâng taùc thieát keá xaây döïng, laép ñaët traïm bôm ñuùng tieán ñoä. VII . PHỤ LỤC1 Bảng 1. Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình Stt Nội dung Đơn vị Khối lượng đề cương Khối lượng thực hiện Chênh lệch Ghi chú 1 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 Điểm 12 12 0 2 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 Điểm 36 36 0 3 Thủy chuẩn hạng IV Km 36 33.75 2.25 4 Thủy chuẩn kĩ thuật Km 10 10 0 5 Bình đồ TL 1/2000 Ha 600 679.4 -79.4 6 Bình đồ tỉ lệ 1/500 Ha 6 7 -1 7 Cắt dọc ( Tỉ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200) Km 36 33.75 2.25 8 Cắt ngang (Tỉ lệ ngang 1/200, đứng 1/200) Km 12.9 13.1 -0.2 Bảng 2. Chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục kênh STT Tên kênh Chiều dài(m) Khối lượng Cắt dọc 100m Cắt ngang 100m Đo rộng M 1 Kênh 300-F2 5247 52.47 10,7 20 2 Kênh 300-G2 5315 53.15 10,6 20 3 Kênh 600 5225 52.25 16,0 30 4 Kênh hậu F2 5274 52.74 10,8 20 5 Kênh hậu G2 5283 52.83 10,9 20 Tổng 26344 263.44 57 Bảng 3. Bảng chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục vị trí trạm bơm STT Tên vị trí KHỐI LƯỢNG Chiều dài (m) Bình đồ 1/500 (ha) Ghi chú 1 Vị trí 1 390.7 Đo rộng 50m 2 Vị trí 2 390.9 Nt 3 Vị trí 3 392.4 Nt 4 Vị trí 4 392.0 Nt 5 Vị trí 5 392.5 Nt 6 Vị trí 6 389.5 Nt 7 Vị trí 7 389.5 Nt 8 Vị trí 8 387.9 Nt 9 Vị trí 9 388.5 Nt 10 Vị trí 10 391.5 Nt 11 Vị trí 11 336.6 Nt 12 Vị trí 12 347.0 Nt 13 Vị trí 13 356.6 Nt 14 Vị trí 14 388.2 Nt 15 Vị trí 15 359.6 Nt 16 Vị trí 16 359.1 Nt 17 Vị trí 17 361.0 Nt 18 Vị trí 18 355.5 Nt 19 Vị trí 19 347.0 Nt 20 Vị trí 20 338.5 Nt Tổng 7404.5 37.02 VII.2 . BAÛNG KEÂ TOÏA ÑOÄ VAØ CAO ÑOÄ CAÙC ÑIEÅM KHOÁNG CHEÁ CAÁP I & II Soá TT Teân Ñieåm Toaï ñoä Cao ñoä X Y H 1 GPS667426 1127993.465 18532253.044 1.132 2 GPS667418 1129909.040 18534098.836 1.054 3 DCI-1 1134452.773 18531252.885 2.512 4 DCI-2 1134283.356 18531363.139 2.345 5 DCI-3 1132453.591 18532609.557 2.703 6 DCI-4 1132258.514 18532741.447 2.771 7 DCI-5 1130202.962 18534136.803 2.418 8 DCI-6 1130631.155 18534607.536 2.268 9 DCI-7 1132926.570 18533890.829 2.792 10 DCI-8 1133062.202 18533795.502 2.830 11 DCI-9 1134134.338 18533082.320 2.529 12 DCI-10 1134330.875 18532944.347 2.471 13 DCI-11 1135225.912 18532326.976 2.682 14 DCI-12 1135424.129 18532193.339 2.849 15 DCII-1 1134121.085 18531476.020 2.643 16 DCII-2 1133920.135 18531612.882 2.49 17 DCII-3 1133654.119 18531793.553 2.602 18 DCII-4 1133424.326 18531948.315 2.711 19 DCII-5 1133268.978 18532053.118 2.763 20 DCII-6 1133065.093 18532193.498 2.529 21 DCII-7 1132843.168 18532342.439 2.662 22 DCII-8 1132672.385 18532457.962 2.823 23 DCII-9 1132150.167 18532810.681 2.938 24 DCII-10 1131954.749 18532950.286 2.577 25 DCII-11 1131816.759 18533038.926 2.576 26 DCII-12 1131654.620 18533150.902 2.763 27 DCII-13 1131499.517 18533258.349 2.685 28 DCII-14 1131332.035 18533373.648 2.437 29 DCII-15 1131149.876 18533498.641 2.569 30 DCII-16 1130868.999 18533684.659 2.698 31 DCII-17 1130710.175 18533796.400 2.553 32 DCII-18 1130515.162 18533925.384 2.777 33 DCII-19 1130363.785 18534028.546 2.356 34 DCII-20 1131155.591 18535039.707 2.513 35 DCII-21 1131270.106 18534963.182 2.693 36 DCII-22 1131470.944 18534837.677 2.791 Soá TT Teân Ñieåm Toaï ñoä Cao ñoä X Y H 37 DCII-23 1131667.195 18534709.387 2.738 38 DCII-24 1131884.391 18534575.446 2.747 39 DCII-25 1132159.168 18534395.557 2.890 40 DCII-26 1132342.874 18534280.352 2.846 41 DCII-27 1132566.604 18534127.104 2.713 42 DCII-28 1132727.116 18534022.681 2.724 43 DCII-29 1133282.404 18533652.362 2.74 44 DCII-30 1133499.146 18533503.769 2.697 45 DCII-31 1133692.067 18533374.664 2.682 46 DCII-32 1133930.868 18533221.262 2.698 47 DCII-33 1134472.402 18532851.493 2.591 48 DCII-34 1134638.649 18532730.713 2.544 49 DCII-35 1134829.115 18532604.064 2.811 50 DCII-36 1135032.590 18532458.672 2.461 3 . BAÛNG KEÂ TOÏA ÑOÄ VAØ CAO ÑOÄ CAÙC ÑIEÅM VÒ TRÍ & HOÁ KHOAN STT TEÂN KEÂNH TEÂN ÑIEÅM TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ X(m) Y(m) H(m) 1 VÒ TRÍ 1 2 K0 1134286.428 18531359.212 2.22 3 KF 1134509.598 18531679.888 0.96 4 VÒ TRÍ 2 5 K0 1133806.635 18531687.444 2.79 6 KF 1134029.919 18532008.296 0.92 7 HK5 1133806.855 18531694.441 2.54 8 VÒ TRÍ 3 9 K0 1133444.368 18531931.443 2.66 10 KF 1133668.550 18532253.500 0.88 11 VÒ TRÍ 4 12 K0 1132981.993 18532243.631 2.67 13 KF 1133206.156 18532565.686 0.85 14 HK4 1132985.494 18532247.768 2.81 15 VÒ TRÍ 5 16 K0 1132537.145 18532546.870 2.64 17 KF 1132760.282 18532867.483 0.85 18 VÒ TRÍ 6 19 K0 1132058.876 18532874.907 2.65 20 KF 1132281.391 18533194.694 0.86 21 HK3 1132062.850 18532880.362 2.85 22 VÒ TRÍ 7 23 K0 1131638.332 18533161.804 2.59 24 KF 1131860.821 18533481.541 0.85 25 VÒ TRÍ 8 26 K0 1131196.355 18533463.117 2.73 27 KF 1131417.932 18533781.592 0.85 28 HK2 1131200.135 18533469.581 2.65 STT TEÂN KEÂNH TEÂN ÑIEÅM TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ X(m) Y(m) H(m) 29 VÒ TRÍ 9 30 K0 1130729.932 18533778.739 2.61 31 KF 1130954.559 18534095.746 0.85 32 VÒ TRÍ 10 33 K0 1130340.609 18534041.396 2.54 34 KF 1130567.396 18534362.152 0.86 35 HK1 1130340.609 18534041.396 2.52 36 VÒ TRÍ 11 37 K0 1131444.939 18534854.551 2.78 38 KF 1131236.874 18534589.961 0.87 39 VÒ TRÍ 12 40 K0 1131825.145 18534610.422 2.85 41 KF 1131614.791 18534610.422 0.85 42 HK10 1131828.809 18534600.778 2.55 43 VÒ TRÍ 13 44 K0 1132254.648 18534336.356 2.75 45 KF 1132038.057 18534051.727 0.85 46 VÒ TRÍ 14 47 K0 1132708.381 18534034.213 2.60 48 KF 1132491.440 18533749.124 0.87 49 HK9 1132708.381 18534022.172 2.30 50 VÒ TRÍ 15 51 K0 1133182.752 18533718.134 2.87 52 KF 1132965.051 18533432.046 0.84 53 VÒ TRÍ 16 54 K0 1133599.619 18533439.643 2.75 55 KF 1133381.917 18533153.554 0.85 56 HK8 1133586.097 18533434.450 2.03 STT TEÂN KEÂNH TEÂN ÑIEÅM TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ X(m) Y(m) H(m) 57 VÒ TRÍ 17 58 K0 1134032.147 18533152.554 2.75 59 KF 1133813.539 18532865.274 0.85 60 VÒ TRÍ 18 61 K0 1134433.709 18532877.283 2.51 62 KF 1134218.430 18532594.378 0.86 63 VÒ TRÍ 19 64 K0 1134891.395 18532560.159 2.58 65 KF 1134681.263 18532284.018 0.89 66 VÒ TRÍ 20 67 K0 1135330.452 18532256.541 2.55 68 KF 1135125.259 18531986.891 0.85 69 HK6 1135322.563 18532255.046 2.45 70 HK7 HK7 1134519.347 18532808.383 2.56 71 KEÂNH F300 72 K0 1134755.839 18531511.950 73 KF 1130421.649 18534456.779 74 S1 1131417.932 18533781.592 75 S2 1131116.865 18533930.340 76 S3 1130954.559 18534095.746 77 KEÂNH G300 78 K0 1135285.445 18531880.718 79 KF 1130867.608 18534836.320 80 KEÂNH HAÄU F2 81 K0 1134541.426 18531304.417 KF 1130179.113 18534268.345 KEÂNH HAÄU G2 K0 1131076.343 18535009.432 KF 1135467.151 18532071.960 VIII.PHUÏ LUÏC2 VIII.1 . BAÛNG TÍNH BÌNH SAI CAO ÑOÄ LISCAD Report: Level Adjustment Report Sunday, August 15, 2010 13:23 File: BSCD Projection: Plane grid File Date: Sunday, August 15, 2010 Units ===== Distance: Metres Distance type: Grid Fixed Elevations Point ID Elevation TT-TS34 2.211 Adjusted Elevations Point ID Elevation +/-SD H-1 2.974 0.002 M3 3.551 0.003 I-7 3.256 0.004 DCI-1 2.511 0.004 DCI-2 2.344 0.005 DCII-1 2.641 0.005 DCII-2 2.488 0.006 DCII-3 2.600 0.006 DCII-4 2.708 0.006 DCII-5 2.760 0.006 DCII-6 2.526 0.007 DCII-7 2.659 0.007 DCII-8 2.820 0.007 DCI-3 2.700 0.007 DCI-4 2.768 0.007 DCII-9 2.934 0.008 DCII-10 2.573 0.008 DCII-11 2.572 0.008 DCII-12 2.758 0.008 DCII-13 2.680 0.008 DCII-14 2.432 0.008 DCII-15 2.563 0.008 DCII-16 2.692 0.008 DCII-17 2.547 0.008 DCII-18 2.771 0.008 DCII-19 2.348 0.008 DCI-5 2.410 0.008 DCI-6 2.261 0.008 KDD001P 2.012 0.008 DCII-20 2.506 0.008 DCII-21 2.686 0.008 A2 2.789 0.008 DCII-22 2.784 0.008 DCII-23 2.732 0.008 DCII-24 2.742 0.008 A3 2.789 0.008 DCII-25 2.885 0.008 DCII-26 2.841 0.008 DCII-27 2.708 0.008 DCII-28 2.719 0.008 DCI-7 2.788 0.008 DCI-8 2.825 0.007 DCII-29 2.735 0.007 DCII-30 2.693 0.007 DCII-31 2.678 0.007 DCII-32 2.694 0.007 DCI-9 2.525 0.006 DCI-10 2.468 0.006 DCII-33 2.587 0.006 DCII-34 2.541 0.006 DCII-35 2.808 0.005 DCII-36 2.458 0.005 DCI-11 2.679 0.004 DCI-12 2.847 0.004 A4 2.861 0.003 A5 2.465 0.002 Observations At To Observed +/-SD Adjusted Residual TT-TS34 H-1 0.763 0.005 0.763 -0.000 H-1 M3 0.578 0.005 0.578 -0.000 M3 I-7 -0.295 0.005 -0.295 -0.000 I-7 DCI-1 -0.745 0.005 -0.745 -0.000 DCI-1 DCI-2 -0.167 0.005 -0.167 -0.000 DCI-2 DCII-1 0.298 0.005 0.298 -0.000 DCII-1 DCII-2 -0.153 0.005 -0.153 -0.000 DCII-2 DCII-3 0.112 0.005 0.112 -0.000 DCII-3 DCII-4 0.109 0.005 0.109 -0.000 DCII-4 DCII-5 0.052 0.005 0.052 -0.000 DCII-5 DCII-6 -0.234 0.005 -0.234 -0.000 DCII-6 DCII-7 0.134 0.005 0.134 -0.000 DCII-7 DCII-8 0.161 0.005 0.161 -0.000 DCII-8 DCI-3 -0.120 0.005 -0.120 -0.000 DCI-3 DCI-4 0.068 0.005 0.068 -0.000 DCI-4 DCII-9 0.167 0.005 0.167 -0.000 DCII-9 DCII-10 -0.361 0.005 -0.361 -0.000 DCII-10 DCII-11 -0.001 0.005 -0.001 -0.000 DCII-11 DCII-12 0.187 0.005 0.187 -0.000 DCII-12 DCII-13 -0.078 0.005 -0.078 -0.000 DCII-13 DCII-14 -0.248 0.005 -0.248 -0.000 DCII-14 DCII-15 0.132 0.005 0.132 -0.000 DCII-15 DCII-16 0.129 0.005 0.129 -0.000 DCII-16 DCII-17 -0.145 0.005 -0.145 -0.000 DCII-17 DCII-18 0.224 0.005 0.224 -0.000 DCII-18 DCII-19 -0.422 0.005 -0.422 -0.000 DCII-19 DCI-5 0.062 0.005 0.062 -0.000 DCI-5 DCI-6 -0.149 0.005 -0.149 -0.000 DCI-6 KDD001P -0.248 0.005 -0.248 -0.000 KDD001P DCII-20 0.494 0.005 0.494 -0.000 DCII-20 DCII-21 0.180 0.005 0.180 -0.000 DCII-21 A2 0.104 0.005 0.104 -0.000 A2 DCII-22 -0.005 0.005 -0.005 -0.000 DCII-22 DCII-23 -0.052 0.005 -0.052 -0.000 DCII-23 DCII-24 0.010 0.005 0.010 -0.000 DCII-24 A3 0.048 0.005 0.048 -0.000 A3 DCII-25 0.096 0.005 0.096 -0.000 DCII-25 DCII-26 -0.044 0.005 -0.044 -0.000 DCII-26 DCII-27 -0.132 0.005 -0.132 -0.000 DCII-27 DCII-28 0.011 0.005 0.011 -0.000 DCII-28 DCI-7 0.069 0.005 0.069 -0.000 DCI-7 DCI-8 0.038 0.005 0.038 -0.000 DCI-8 DCII-29 -0.090 0.005 -0.090 -0.000 DCII-29 DCII-30 -0.042 0.005 -0.042 -0.000 DCII-30 DCII-31 -0.015 0.005 -0.015 -0.000 DCII-31 DCII-32 0.017 0.005 0.017 -0.000 DCII-32 DCI-9 -0.169 0.005 -0.169 -0.000 DCI-9 DCI-10 -0.057 0.005 -0.057 -0.000 DCI-10 DCII-33 0.120 0.005 0.120 -0.000 DCII-33 DCII-34 -0.046 0.005 -0.046 -0.000 DCII-34 DCII-35 0.267 0.005 0.267 -0.000 DCII-35 DCII-36 -0.349 0.005 -0.349 -0.000 DCII-36 DCI-11 0.221 0.005 0.221 -0.000 DCI-11 DCI-12 0.168 0.005 0.168 -0.000 DCI-12 A4 0.014 0.005 0.014 -0.000 A4 A5 -0.395 0.005 -0.395 -0.000 A5 TT-TS34 -0.254 0.005 -0.254 -0.000 Number of Iterations: 2 VIII.2 . BAÛNG TÍNH BÌNH SAI ÑÖÔØNG CHUYEÀN CAÁP I LISCAD Report: Least Squares Adjustment Report - CAN THO 1 Sunday, June 20, 2010 20:59 File: LUOI CAP 1 Projection: Plane grid File Date: Sunday, June 20, 2010 Units ===== Angle: Degrees Minutes Seconds Distance: Metres Earth constants =============== Refraction constant: 0.070 Earth's radius: 6378000.000 Combined scale factor: 1.000000 Fixed Co-ordinates ------------------ Point ID East North GPS667426 18532253.044 1127993.465 GPS667418 18534098.836 1129909.040 Adjusted Co-ordinates --------------------- Point ID East North T3 18534047.743 1130151.107 T4 18534097.505 1130167.855 DCI-5 18534136.808 1130202.964 A30 18533436.922 1131208.330 DCI-4 18532741.444 1132258.511 DCI-3 18532609.555 1132453.593 A25 18531913.629 1133499.069 DCI-2 18531363.135 1134283.358 DCI-1 18531252.882 1134452.775 A24 18531292.569 1134515.165 A5 18531721.735 1134950.589 A4 18532128.529 1135508.547 DCI-12 18532193.333 1135424.129 DCI-11 18532326.973 1135225.909 DCI-10 18532944.343 1134330.870 DCI-9 18533082.322 1134134.340 DCI-8 18533795.504 1133062.205 DCI-7 18533890.827 1132926.571 A29 18534547.794 1131912.457 A2 18534908.562 1131362.195 A1 18535059.933 1131119.970 DCI-6 18534607.538 1130631.153 Observations ------------ Angles From At To Angular +/-SD Residual GPS667426 GPS667418 T3 124°08'40" 0°00'10" -0°00'00" GPS667418 T3 T4 263°19'00" 0°00'10" -0°00'00" T3 T4 DCI-5 156°49'40" 0°00'10" -0°00'00" T4 DCI-5 A30 97°36'16" 0°00'10" -0°00'00" DCI-5 A30 DCI-4 181°19'45" 0°00'10" 0°00'00" A30 DCI-4 DCI-3 179°27'07" 0°00'10" 0°00'00" DCI-4 DCI-3 A25 180°24'44" 0°00'10" 0°00'00" DCI-3 A25 DCI-2 178°35'07" 0°00'10" 0°00'00" A25 DCI-2 DCI-1 182°00'34" 0°00'10" 0°00'00" DCI-2 DCI-1 A24 245°30'38" 0°00'10" 0°00'00" DCI-1 A24 A5 192°07'49" 0°00'10" 0°00'00" A24 A5 A4 171°30'33" 0°00'10" 0°00'00" A5 A4 DCI-12 286°23'16" 0°00'10" -0°00'00" A4 DCI-12 DCI-11 183°31'46" 0°00'10" -0°00'00" DCI-12 DCI-11 DCI-10 179°23'28" 0°00'10" -0°00'00" DCI-11 DCI-10 DCI-9 179°31'38" 0°00'10" -0°00'00" DCI-10 DCI-9 DCI-8 181°01'14" 0°00'10" -0°00'00" DCI-9 DCI-8 DCI-7 178°31'51" 0°00'10" -0°00'00" DCI-8 DCI-7 A29 182°09'53" 0°00'10" -0°00'00" DCI-7 A29 A2 179°41'10" 0°00'10" -0°00'00" A29 A2 A1 181°14'51" 0°00'10" -0°00'00" A2 A1 DCI-6 254°47'12" 0°00'10" -0°00'00" A1 DCI-6 GPS667418 172°22'44" 0°00'10" -0°00'00" Distances At To Distance +/-SD Residual Grid L.S.F. GPS667418 T3 247.400 0.006 -0.000 247.400 1.00000000 T3 T4 52.505 0.005 0.000 52.505 1.00000000 T4 DCI-5 52.700 0.005 -0.000 52.700 1.00000000 DCI-5 A30 1224.986 0.011 -0.000 1224.986 1.00000000 A30 DCI-4 1259.600 0.011 -0.000 1259.600 1.00000000 DCI-4 DCI-3 235.480 0.006 -0.000 235.480 1.00000000 DCI-3 A25 1255.920 0.011 -0.000 1255.920 1.00000000 A25 DCI-2 958.200 0.010 -0.000 958.200 1.00000000 DCI-2 DCI-1 202.130 0.006 -0.000 202.130 1.00000000 DCI-1 A24 73.940 0.005 -0.000 73.940 1.00000000 A24 A5 611.370 0.008 -0.000 611.370 1.00000000 A5 A4 690.502 0.008 -0.000 690.502 1.00000000 A4 DCI-12 106.431 0.006 0.000 106.431 1.00000000 DCI-12 DCI-11 239.061 0.006 0.000 239.061 1.00000000 DCI-11 DCI-10 1087.310 0.010 0.000 1087.310 1.00000000 DCI-10 DCI-9 240.130 0.006 0.000 240.130 1.00000000 DCI-9 DCI-8 1287.670 0.011 0.000 1287.670 1.00000000 DCI-8 DCI-7 165.780 0.006 0.000 165.780 1.00000000 DCI-7 A29 1208.310 0.011 0.000 1208.310 1.00000000 A29 A2 657.990 0.008 0.000 657.990 1.00000000 A2 A1 285.630 0.006 0.000 285.630 1.00000000 A1 DCI-6 666.033 0.008 0.000 666.033 1.00000000 DCI-6 GPS667418 883.301 0.010 0.000 883.301 1.00000000 Statistics ---------- Degrees of Freedom: 2 Fixed Co-ordinates: 2 Floating Co-ordinates: 22 Observations: 46 Angles: 23 Distances: 23 Number of Iterations: 2 Error Analysis -------------- Variance Factor: 0.00 Adjusted Co-ordinates +/- 95% Confidence Limits Error Ellipse Point ID East North East North Semi Major Semi Minor Orientation T3 18534047.743 1130151.107 0.000 0.000 0.000 0.000 78°04'54" T4 18534097.505 1130167.855 0.000 0.000 0.000 0.000 90°02'37" DCI-5 18534136.808 1130202.964 0.000 0.000 0.000 0.000 94°03'46" A30 18533436.922 1131208.330 0.000 0.000 0.000 0.000 59°58'05" DCI-4 18532741.444 1132258.511 0.001 0.001 0.001 0.000 58°27'46" DCI-3 18532609.555 1132453.593 0.001 0.001 0.001 0.000 58°17'06" A25 18531913.629 1133499.069 0.001 0.001 0.002 0.000 57°47'50" DCI-2 18531363.135 1134283.358 0.002 0.001 0.002 0.000 57°16'52" DCI-1 18531252.882 1134452.775 0.002 0.001 0.002 0.000 57°17'01" A24 18531292.569 1134515.165 0.002 0.001 0.002 0.000 58°05'45" A5 18531721.735 1134950.589 0.002 0.001 0.002 0.000 64°59'02" A4 18532128.529 1135508.547 0.002 0.001 0.002 0.000 71°34'22" DCI-12 18532193.333 1135424.129 0.002 0.001 0.002 0.000 71°54'23" DCI-11 18532326.973 1135225.909 0.002 0.001 0.002 0.000 72°33'15" DCI-10 18532944.343 1134330.870 0.002 0.001 0.002 0.000 76°23'57" DCI-9 18533082.322 1134134.340 0.002 0.000 0.002 0.000 77°31'06" DCI-8 18533795.504 1133062.205 0.001 0.000 0.001 0.000 85°50'11" DCI-7 18533890.827 1132926.571 0.001 0.000 0.001 0.000 87°27'04" A29 18534547.794 1131912.457 0.001 0.000 0.001 0.000 104°57'32" A2 18534908.562 1131362.195 0.001 0.000 0.001 0.000 120°41'39" A1 18535059.933 1131119.970 0.001 0.000 0.001 0.000 129°16'25" DCI-6 18534607.538 1130631.153 0.000 0.000 0.000 0.000 126°33'43" VIII.3 . BAÛNG TÍNH BÌNH SAI ÑÖÔØNG CHUYEÀN CAÁP II LISCAD Report: Least Squares Adjustment Report - LUOI CAP 2 Friday, August 6, 2010 21:13 File: LUOI CAP2 Projection: Plane grid File Date: Friday, August 6, 2010 Units ===== Angle: Degrees Minutes Seconds Distance: Metres Earth constants =============== Refraction constant: 0.070 Earth's radius: 6378000.000 Combined scale factor: 1.000000 Fixed Co-ordinates ------------------ Point ID East North DCI-5 18534136.803 1130202.962 DCI-6 18534607.536 1130631.155 Adjusted Co-ordinates --------------------- Point ID East North DCII-19 18534028.543 1130363.789 DCII-18 18533925.379 1130515.169 DCII-17 18533796.395 1130710.182 DCII-16 18533684.654 1130869.007 DCII-15 18533498.636 1131149.884 DCII-14 18533373.644 1131332.043 DCII-13 18533258.345 1131499.525 DCII-12 18533150.899 1131654.629 DCII-11 18533038.923 1131816.768 DCII-10 18532950.284 1131954.758 DCII-9 18532810.680 1132150.177 DCII-8 18532457.963 1132672.397 DCII-7 18532342.442 1132843.180 DCII-6 18532193.502 1133065.106 DCII-5 18532053.123 1133268.993 DCII-4 18531948.322 1133424.342 DCII-3 18531793.561 1133654.136 DCII-2 18531612.893 1133920.153 DCII-1 18531476.033 1134121.104 DCI-1 18531252.902 1134452.795 A24 18531292.584 1134515.189 A5 18531721.754 1134950.603 A4 18532128.552 1135508.556 DCII-36 18532458.694 1135032.601 DCII-35 18532604.085 1134829.125 DCII-34 18532730.733 1134638.657 DCII-33 18532851.511 1134472.410 DCII-32 18533221.278 1133930.874 DCII-31 18533374.679 1133692.073 DCII-30 18533503.782 1133499.151 DCII-29 18533652.374 1133282.408 DCII-28 18534022.690 1132727.119 DCII-27 18534127.112 1132566.605 DCII-26 18534280.360 1132342.875 DCII-25 18534395.564 1132159.168 DCII-24 18534575.452 1131884.391 DCII-23 18534709.392 1131667.194 DCII-22 18534837.681 1131470.943 DCII-21 18534963.186 1131270.104 A1 18535059.934 1131119.965 Observations ------------ Angles From At To Angular +/-SD Residual DCI-6 DCI-5 DCII-19 278°20'39" 0°00'10" 0°00'00" DCI-5 DCII-19 DCII-18 179°40'21" 0°00'10" 0°00'00" DCII-19 DCII-18 DCII-17 180°47'34" 0°00'10" 0°00'00" DCII-18 DCII-17 DCII-16 178°21'10" 0°00'10" 0°00'00" DCII-17 DCII-16 DCII-15 181°36'46" 0°00'10" 0°00'00" DCII-16 DCII-15 DCII-14 179°03'31" 0°00'10" 0°00'00" DCII-15 DCII-14 DCII-13 179°54'44" 0°00'10" 0°00'00" DCII-14 DCII-13 DCII-12 179°49'58" 0°00'10" 0°00'00" DCII-13 DCII-12 DCII-11 180°04'56" 0°00'10" 0°00'00" DCII-12 DCII-11 DCII-10 181°54'52" 0°00'10" 0°00'00" DCII-11 DCII-10 DCII-9 177°10'25" 0°00'10" 0°00'00" DCII-10 DCII-9 DCII-8 181°30'20" 0°00'10" 0°00'00" DCII-9 DCII-8 DCII-7 179°57'38" 0°00'10" 0°00'00" DCII-8 DCII-7 DCII-6 180°12'31" 0°00'10" 0°00'00" DCII-7 DCII-6 DCII-5 179°19'07" 0°00'10" 0°00'00" DCII-6 DCII-5 DCII-4 180°32'37" 0°00'10" 0°00'00" DCII-5 DCII-4 DCII-3 180°02'42" 0°00'10" 0°00'00" DCII-4 DCII-3 DCII-2 179°46'35" 0°00'10" 0°00'00" DCII-3 DCII-2 DCII-1 179°55'32" 0°00'10" 0°00'00" DCII-2 DCII-1 DCI-1 180°19'41" 0°00'10" 0°00'00" DCII-1 DCI-1 A24 246°23'06" 0°00'10" 0°00'00" DCI-1 A24 A5 192°07'49" 0°00'10" 0°00'00" A24 A5 A4 171°30'33" 0°00'10" 0°00'00" A5 A4 DCII-36 289°09'28" 0°00'10" -0°00'00" A4 DCII-36 DCII-35 179°11'59" 0°00'10" -0°00'00" DCII-36 DCII-35 DCII-34 181°55'33" 0°00'10" -0°00'00" DCII-35 DCII-34 DCII-33 177°37'23" 0°00'10" -0°00'00" DCII-34 DCII-33 DCII-32 181°40'21" 0°00'10" -0°00'00" DCII-33 DCII-32 DCII-31 181°36'36" 0°00'10" -0°00'00" DCII-32 DCII-31 DCII-30 178°55'31" 0°00'10" -0°00'00" DCII-31 DCII-30 DCII-29 179°21'26" 0°00'10" -0°00'00" DCII-30 DCII-29 DCII-28 180°44'04" 0°00'10" -0°00'00" DCII-29 DCII-28 DCII-27 180°39'10" 0°00'10" -0°00'00" DCII-28 DCII-27 DCII-26 178°38'11" 0°00'10" -0°00'00" DCII-27 DCII-26 DCII-25 182°19'03" 0°00'10" -0°00'00" DCII-26 DCII-25 DCII-24 178°52'51" 0°00'10" -0°00'00" DCII-25 DCII-24 DCII-23 181°33'01" 0°00'10" -0°00'00" DCII-24 DCII-23 DCII-22 178°29'19" 0°00'10" -0°00'00" DCII-23 DCII-22 DCII-21 181°10'17" 0°00'10" -0°00'00" DCII-22 DCII-21 A1 179°12'13" 0°00'10" -0°00'00" DCII-21 A1 DCI-6 255°34'56" 0°00'10" -0°00'00" Distances At To Distance +/-SD Residual Grid L.S.F. DCI-5 DCII-19 193.870 0.006 -0.000 193.870 1.00000000 DCII-19 DCII-18 183.190 0.006 -0.000 183.190 1.00000000 DCII-18 DCII-17 233.810 0.006 -0.000 233.810 1.00000000 DCII-17 DCII-16 194.194 0.006 -0.000 194.194 1.00000000 DCII-16 DCII-15 336.890 0.007 -0.000 336.890 1.00000000 DCII-15 DCII-14 220.918 0.006 -0.000 220.918 1.00000000 DCII-14 DCII-13 203.333 0.006 -0.000 203.333 1.00000000 DCII-13 DCII-12 188.684 0.006 -0.000 188.684 1.00000000 DCII-12 DCII-11 197.048 0.006 -0.000 197.048 1.00000000 DCII-11 DCII-10 164.006 0.006 -0.000 164.006 1.00000000 DCII-10 DCII-9 240.163 0.006 -0.000 240.163 1.00000000 DCII-9 DCII-8 630.176 0.008 -0.000 630.176 1.00000000 DCII-8 DCII-7 206.185 0.006 -0.000 206.185 1.00000000 DCII-7 DCII-6 267.272 0.006 -0.000 267.272 1.00000000 DCII-6 DCII-5 247.540 0.006 -0.000 247.540 1.00000000 DCII-5 DCII-4 187.394 0.006 -0.000 187.394 1.00000000 DCII-4 DCII-3 277.049 0.006 -0.000 277.049 1.00000000 DCII-3 DCII-2 321.568 0.007 -0.000 321.568 1.00000000 DCII-2 DCII-1 243.130 0.006 -0.000 243.130 1.00000000 DCII-1 DCI-1 399.758 0.007 -0.000 399.758 1.00000000 DCI-1 A24 73.944 0.005 -0.000 73.944 1.00000000 A24 A5 611.369 0.008 -0.000 611.369 1.00000000 A5 A4 690.504 0.008 -0.000 690.504 1.00000000 A4 DCII-36 579.247 0.008 0.000 579.247 1.00000000 DCII-36 DCII-35 250.082 0.006 0.000 250.082 1.00000000 DCII-35 DCII-34 228.730 0.006 0.000 228.730 1.00000000 DCII-34 DCII-33 205.489 0.006 0.000 205.489 1.00000000 DCII-33 DCII-32 655.735 0.008 0.000 655.735 1.00000000 DCII-32 DCII-31 283.827 0.006 0.000 283.827 1.00000000 DCII-31 DCII-30 232.135 0.006 0.000 232.135 1.00000000 DCII-30 DCII-29 262.787 0.006 0.000 262.787 1.00000000 DCII-29 DCII-28 667.443 0.008 0.000 667.443 1.00000000 DCII-28 DCII-27 191.490 0.006 0.000 191.490 1.00000000 DCII-27 DCII-26 271.183 0.006 0.000 271.183 1.00000000 DCII-26 DCII-25 216.841 0.006 0.000 216.841 1.00000000 DCII-25 DCII-24 328.424 0.007 0.000 328.424 1.00000000 DCII-24 DCII-23 255.175 0.006 0.000 255.175 1.00000000 DCII-23 DCII-22 234.463 0.006 0.000 234.463 1.00000000 DCII-22 DCII-21 236.828 0.006 0.000 236.828 1.00000000 DCII-21 A1 178.611 0.006 0.000 178.611 1.00000000 A1 DCI-6 666.033 0.008 0.000 666.033 1.00000000 Statistics ---------- Degrees of Freedom: 2 Fixed Co-ordinates: 2 Floating Co-ordinates: 40 Observations: 82 Angles: 41 Distances: 41 Number of Iterations: 4 Error Analysis -------------- Variance Factor: 0.00 Adjusted Co-ordinates +/- 95% Confidence Limits Error Ellipse Point ID East North East North Semi Major Semi Minor Orientation DCII-19 18534028.543 1130363.789 0.000 0.000 0.000 0.000 54°18'04" DCII-18 18533925.379 1130515.169 0.001 0.001 0.001 0.000 55°14'42" DCII-17 18533796.395 1130710.182 0.001 0.001 0.001 0.001 55°42'38" DCII-16 18533684.654 1130869.007 0.002 0.001 0.002 0.001 55°17'53" DCII-15 18533498.636 1131149.884 0.002 0.002 0.003 0.001 55°36'40" DCII-14 18533373.644 1131332.043 0.003 0.002 0.004 0.001 55°30'13" DCII-13 18533258.345 1131499.525 0.004 0.003 0.005 0.001 55°24'27" DCII-12 18533150.899 1131654.629 0.004 0.003 0.005 0.001 55°18'29" DCII-11 18533038.923 1131816.768 0.005 0.004 0.006 0.001 55°14'03" DCII-10 18532950.284 1131954.758 0.006 0.004 0.007 0.001 55°22'10" DCII-9 18532810.680 1132150.177 0.006 0.004 0.008 0.001 55°10'12" DCII-8 18532457.963 1132672.397 0.009 0.006 0.010 0.001 55°15'43" DCII-7 18532342.442 1132843.180 0.009 0.007 0.011 0.001 55°16'00" DCII-6 18532193.502 1133065.106 0.010 0.007 0.013 0.001 55°17'37" DCII-5 18532053.123 1133268.993 0.011 0.008 0.014 0.001 55°15'13" DCII-4 18531948.322 1133424.342 0.012 0.008 0.014 0.001 55°14'58" DCII-3 18531793.561 1133654.136 0.013 0.009 0.016 0.001 55°15'05" DCII-2 18531612.893 1133920.153 0.014 0.010 0.017 0.001 55°13'59" DCII-1 18531476.033 1134121.104 0.015 0.010 0.018 0.001 55°12'26" DCI-1 18531252.902 1134452.795 0.016 0.011 0.019 0.001 55°11'56" A24 18531292.584 1134515.189 0.016 0.011 0.020 0.001 55°53'24" A5 18531721.754 1134950.603 0.018 0.010 0.020 0.002 61°21'27" A4 18532128.552 1135508.556 0.019 0.009 0.021 0.002 66°37'03" DCII-36 18532458.694 1135032.601 0.018 0.008 0.019 0.002 67°27'55" DCII-35 18532604.085 1134829.125 0.017 0.007 0.019 0.002 67°55'04" DCII-34 18532730.733 1134638.657 0.017 0.007 0.018 0.002 68°19'06" DCII-33 18532851.511 1134472.410 0.016 0.007 0.017 0.002 68°49'15" DCII-32 18533221.278 1133930.874 0.014 0.005 0.015 0.002 70°34'45" DCII-31 18533374.679 1133692.073 0.014 0.005 0.014 0.002 71°24'48" DCII-30 18533503.782 1133499.151 0.013 0.005 0.014 0.002 72°17'34" DCII-29 18533652.374 1133282.408 0.012 0.004 0.013 0.002 73°33'11" DCII-28 18534022.690 1132727.119 0.010 0.003 0.011 0.002 77°46'51" DCII-27 18534127.112 1132566.605 0.010 0.002 0.010 0.002 79°21'30" DCII-26 18534280.360 1132342.875 0.009 0.002 0.009 0.002 82°22'05" DCII-25 18534395.564 1132159.168 0.008 0.002 0.008 0.001 85°16'29" DCII-24 18534575.452 1131884.391 0.007 0.001 0.007 0.001 91°36'27" DCII-23 18534709.392 1131667.194 0.006 0.001 0.006 0.001 98°25'26" DCII-22 18534837.681 1131470.943 0.005 0.002 0.005 0.001 107°29'17" DCII-21 18534963.186 1131270.104 0.004 0.002 0.004 0.001 120°06'33" A1 18535059.934 1131119.965 0.003 0.003 0.004 0.000 132°54'06" VIII.4. MAËT CAÉT MOÁC VIII.5. SÔ ÑOÀ LÖÔÙI KHOÁNG CHEÁ CAÁP I & CAÁP II+ LÖÔÙI THUÛY CHUAÅN KYÕ THUAÄT VIII.6 SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM + CAÙC BIEÂN BAÛN LIEÂN QUAN SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-1 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.512 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-1 choân ôû meùp ñöôøng ñaát, gaàn nhaø Mai Ngoïc Chaâu, taïi aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 8m B:Caùch coät ñieänø 7m C:Caùch ngaõ 3 keânh Danhø 18m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-2 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.345 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-2 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Nguyeãn Vaên Trung, aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 11m B:Caùch coät ñieän 12m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-3 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.703 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-3 choân ôû meùp ñöôøng gaàn nhaø anh Nguyeãn Vaên Nghò, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 20m B:Caùch ñaàu möôngø 6m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-4 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.771 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-4 choân ôû meùp ñöôøng gaàn nhaø baø Buøi Thò Hieåu thuoäc aáp F2, xaõThaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 7m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-5 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.418 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-5 choân ôû meùp ñöôøng moøn thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch soá nhaø 290( anh Coâng) 8m B:Caùch soá nhaø 288(anh Voõ)ø 12m C:Caùch goùc ao 2m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-6 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.268 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-6 choân ôû bôø keânh Xaùy thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch ngaõ 3 keânh Ñoøn Doâng 14.3m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-7 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.792 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-7 choân ôû meùp loä ñan, gaàn nhaø anh Vaên, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 10.8m B:Caùch caàu beâ toâng 4.0m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-8 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.830 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-8 choân ôû meùp loä beân ruoäng, gaàn nhaø chò Dieäp thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An,huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 8.8m B:Caùch goùc nhaø 13.5m B:Caùch ñaàu möông 7m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-9 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.529 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-9 choân ôû gaàn meùp ñöôøng phía soâng, gaàn soá nhaø 463&461 thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 6.2m B:Caùch goùc nhaø 13m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-10 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.471 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-10 choân ôû meùp ñöôøng phía ñoàng, gaàn nhaø anh Trung, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An,huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 3m B:Caùch goùc nhaø 20m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCI-11 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.682 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-11 choân ôû gaàn meùp ñöôøng beân ruoäng, gaàn soá nhaø 533, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An,huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 11m B:Caùch coät ñieän 14m C:Caùch goùc ao 10m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCI-12 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp I Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.849 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCI-12 choân ôû meùp ñöôøng phía soâng, gaàn soá nhaø 547&545, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An,huyeän Vónh Thaïnh, TP.Caàn Thô. A:Caùch goùc keânh 110m B:Caùch goùc nhaø 15.2m C:Caùch goùc nhaø 20m C:Caùch coät ñieän 10.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-1 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.643 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-1 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Ngoâ Vaên Nam, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 4m B:Caùch coät ñieän 8.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-2 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.490 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-2 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Phaïm Vaên Xuaân, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 7m B:Caùch goùc nhaø thôø 70m C:Caùch caàu beâ toâng 50m D:Caùch coät ñieän 3m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-3 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.602 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-3 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Ngoâ Vaên Nghieâm, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 10m B:Caùch coät ñieän 16m C:Caùch goùc möông 2.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-4 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.711 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-4 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Phaïm Vaên Hinh, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 8.3m B:Caùch coät ñieän 16m C:Caùch goùc ao 4m D:Caùch caàu beâ toâng 8m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-5 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.763 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-5 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Phaïm Vaên Nghi, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 8m B:Caùch coät ñieän 12m C:Caùch goùc ao 1.6m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-6 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.529 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-6 choân ôûû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Traàn Ñình Hoaøng, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 3.0m B:Caùch caàu beâ toâng 11m C:Caùch goùc nhaø 32m D:Caùch goùc nhaø 20m E:Caùch goùc ao 2.6m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-7 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.662 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-7 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø oâng Ngoï, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch caàu beâ toâng 3.25m B:Caùch goùc goùc nhaø 13.5m C:Caùch coät ñieän 11.8m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-8 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.823 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-8 choân ôû gaàn bôø keânh F2, gaàn nhaø anh aáp tröôûng aáp 2, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch coät ñieän 8m B:Caùch goùc nhaø 22m C:Caùch goùc nhaø aáp tröôûng 32m D:Caùch goùc nhaø anh Maûo 25m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-9 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.938 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-9 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn tröôøng tieåu hoïc Thaïnh An 3 ï, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc tröôøng tieãu hoïc 10m B:Caùch goùc nhaø thôø 70m C:Caùch caàu beâ toâng 45m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-10 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.577 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-10 choân ôû gaàn bôø keânh F2, gaàn nhaø anh Buøi Vaên Chuaån, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 13m B:Caùch goùc nhaø 7.3m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-11 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.576 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-11 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Lieâm, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 5m B:Caùch goùc nhaø 13m C:Caùch goùc nhaø 6.5m D:Caùch caàu beâ toâng 11.2m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-12 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.763 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-12 choân ôû meùp ñöôøng moøn, gaàn nhaø anh Nguyeãn Ngoïc Hieäu, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch coät ñieän 3m B:Caùch goùc nhaø 17.2m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-13 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.685 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-13 choân ôû meùp ñöôøng moøn gaàn nhaø anh Tröông ï, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 4m B:Caùch goùc nhaø 11m C:Caùch goùc nhaø anh Tröông 10.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-14 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.437 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-14 choân ôû saùt goùc möông,gaàn nhaø oâng Laäp SN 374, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 1.7m B:Caùch goùc nhaø 10m C:Caùch goùc möông 2m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-15 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.569 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-15 choân ôû gaàn goùc möông, gaàn nhaø Traàn Coâng Hoøa, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 10m B:Caùch coät ñieän 10m C:Caùch goùc möông 1.8m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-16 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.698 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-16 choân ôû ñaàu loä ñan goùc danh ñaát nhaø thôø, gaàn nhaø anh Loäc SN 340,thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 22m B:Caùch goùc raøo + coät ñieän 5.2m C:Caùch goùc nhaø thôø 85m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-17 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.553 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-17 choân ôû gaàn nhaø anh Tieán SN 328ï, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc chuoàng heo 3.6m B:Caùch goùc nhaø 11m C:Caùch coät ñieän 8m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-18 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.777 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-18 choân ôû goùc saân nhaø anh Vuõ Vaên Vinh SN 310, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 8m B:Caùch goùc ao 5.2m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-19 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.356 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-19 choân ôû gaàn nhaø anh Sôïi SN 302 ï, thuoäc aáp F2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 2.3m B:Caùch goùc nhaø 8m C:Caùch caàu beâ toâng 17.5m C:Caùch goùc ao 6.0m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-20 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.513 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-20 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng, gaàn quaùn Lieân Thaûo SN 251, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch caàu beâ toâng 31m B:Caùch goùc quaùn 10m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-21 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.693 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-21 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng gaàn nhaø anh Phaïm Vaên Phöông ï, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø anh Phöông 14.2m B:Caùch goùc nhaø 36.6m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-22 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.791 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-22 choân ôû meùp loä ñan gaàn nhaø anh Ñoå Ñình Ngöõ SN 285, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 8.0m B:Caùch coät ñieän 14.0m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-23 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.738 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-23 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía ñoàng gaàn nhaø anh Phaïm Vaên Tuaánï, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 9.3m B:Caùch coät ñieän ñoâi 21.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-24 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.747 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-24 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía soâng gaàn soá nhaø 317 & 319, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 319 22.5m B:Caùch goùc nhaø 317 18.6m B:Caùch caàu beâ toâng 28.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-25 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.890 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-25 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía ruoäng gaàn nhaø anh Nguyeãn Vaên Huyeân, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 7.6m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-26 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.846 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-26 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía soâng gaàn soá nhaø 355, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 12m B:Caùch caàu beâ toâng 31.2m C:Caùch nhaø thôø Long Bình 95m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-27 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.713 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-27 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía ñoàng gaàn nhaø anh Ñaïi, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø Ñaïi 7.5m B:Caùch coät ñieän+goùc nhaø 11m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-28 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.724 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-28 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía soâng gaàn nhaø anh Nguyeãn Thanh Bình SN 377, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 377 7.2m B:Caùch coät ñieän 12.6m C:Caùch goùc nhaø 16m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-29 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.740 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-29 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía soâng gaàn soá nhaø 409, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 12.4m B:Caùch coät ñieän 10m C:Caùch caàu beâ toâng 36m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-30 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.697 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-30 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía ruoäng gaàn nhaø thô øThieän Döôûng, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch coät ñieän 7.8m B:Caùch goùc raøo nhaø thôø 7.2m C:Caùch caàu beâ toâng 11.5m D:Caùch nhaø thôø 52m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-31 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.682 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-31 choân ôû meùp ñöôøng phía ruoäng gaàn nhaø anh Luïc, anh Duõng, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch coät ñieän 1.4m B:Caùch goùc nhaø anh Luïc 12.5m C:Caùch goùc nhaø anh Duõng 10.3m D:Caùch ñaàu möông 4.0m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-32 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.698 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-32 choân ôû meùp ñöôøng beâ toâng phía soâng gaàn soá nhaø 449, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch caàu beâ toâng 2m B:Caùch goùc nhaø 13.2m C:Caùch coät ñieän 11.8m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-33 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.591 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-33 choân ôû meùp ñöôøng phía soâng gaàn nhaø anh Ñinh Quang Tuaát, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 15m B:Caùch goùc nhaø 16.3m A:Caùch coät ñieän 18.1m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-34 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.544 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-34 choân ôû meùp ñöôøng phía ñoàng gaàn soá nhaø 497, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø 21m B:Caùch coät ñieän 1.8m C:Caùch goùc möông 2.3m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM TEÂN COÂNG TRÌNH: DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ ÑÒA ÑIEÅM: HUYEÄN VÓNH THAÏNH – TP.CAÀN THÔ Teân ñieåm: DCII-35 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.811 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-35 choân ôû meùp ñöôøng phía soâng gaàn nhaø anh Leâ Vaên Thaïch SN 511, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô. A:Caùch goùc nhaø 8.3m B:Caùch coät ñieän 13.3m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM Teân ñieåm: DCII-36 Caáp ñöôøng chuyeàn: Caáp II Loaïi moác: Beâ Toâng Cao ñoä: 2.461 Khoaûng caùch ñeán caùc vaät chuaån: DCII-36 choân ôû meùp ñöôøng phía ñoàng gaàn nhaø anh Baùch, thuoäc aáp G2, xaõ Thaïnh An, huyeän Vónh Thaïnh, Caàn Thô A:Caùch goùc nhaø anh Baùch 32m B:Caùch coät ñieän 3.0m C:Caùch goùc nhaø baø Saùng 21.5m SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ ÑIEÅM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao can tho.doc
  • docGII THIEU.doc
Luận văn liên quan