Tính toán kết cấu thép Can truc thap quay 3T

I_ KHI NIỆM: Trong cc my trục kết cấu kim loại chiếm một phần kim loại rất lớn. Khối lượng kim loại dng cho kết cấu kim loại chiếm 60%80% khối lượng kim loại tồn bộ my trục, cĩ khi cịn hơn nữa. Vì thế việc chọn kim loại thích hợp cho kết cấu kim loại để sử dụng một cch kinh tế nhất l rất quan trọng. Kết cấu kim loại của my trục gồm cc thp tấm v thp gĩc nối với nhau bằng hn hay đinh tn. Vì mối ghp hn gia cơng nhanh v rẻ nn được dng rộng ri hơn. Cc loại thp gĩc v thp tấm dng cho kết cấu kim loại my trục cĩ thể được chế tạo bằng thp ccbon, thp kết cấu hợp kim thấp hay hay bằng hợp kim nhơm. II_ CC THƠNG SỐ KỸTHUẬT CƠ BẢN Cc thơng số kỹ thuật của my được chọn lm thiết kế như sau: Sức nng : Q = 3 (T) Tầm với cần trục : R = 4 18 (m) Chiều cao nng tối đa : H = 31 (m) Chiều cao nng tối thiểu : H = 21 (m) Vận tốc nng hng : Vn = 20 (m/ph) Vận tốc quay : Vq = 0.8 (v/ph) Vận tốc di chuyển của cần trục : Vc = 20 (m/ph) Trọng lượng tồn bộ cần trục : G = 26 (T) Dẫn động cần trục : điện Trọng lượng đối trọng : Gđt =11 (T) Trong qu trình tính tốn, thiết kế cần trục thp, kết cấu thp l thnh phần chịu lực lớn nhất chủ yếu khi thiết kế v cần phải đảm bảo cc điều kiện sau: Kết cấu đủ bền v ổn định. Hình dng phn bố hợp lý để giảm nhẹ trọng lượng cần trục. Cụ thể ở cần trục thp phục vụ trong cc cơng trình xy dựng, khi thiết kế phải đảm bảo tính bền vững v an tồn. Do cần trục thp phần lớn lm việc ở ngồi trời v chiều cao nng rất lớn nn rất cần thiết phải tính tốn hình dng kết cấu để giảm bớt trọng lượng, giảm moment mất cn bằng do trọng lượng cần giảm khoảng khơng chắn giĩ, tính ổn định cao khi hoạt động. Do vậy việc chọn kết cấu dn l hợp lý. Để lin kết cc thanh dn sử dụng cc thp định hình hn lại với nhau, hn trực tiếp, dng bản m v cĩ thể dng một số mối ghp đinh tn tại một số vị trí hợp lý.

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1455 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán kết cấu thép Can truc thap quay 3T, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU THEÙP I_ KHAÙI NIEÄM: Trong caùc maùy truïc keát caáu kim loaïi chieám moät phaàn kim loaïi raát lôùn. Khoái löôïng kim loaïi duøng cho keát caáu kim loaïi chieám 60%480% khoái löôïng kim loaïi toaøn boä maùy truïc, coù khi coøn hôn nöõa. Vì theá vieäc choïn kim loaïi thích hôïp cho keát caáu kim loaïi ñeå söû duïng moät caùch kinh teá nhaát laø raát quan troïng. Keát caáu kim loaïi cuûa maùy truïc goàm caùc theùp taám vaø theùp goùc noái vôùi nhau baèng haøn hay ñinh taùn. Vì moái gheùp haøn gia coâng nhanh vaø reû neân ñöôïc duøng roäng raõi hôn. Caùc loaïi theùp goùc vaø theùp taám duøng cho keát caáu kim loaïi maùy truïc coù theå ñöôïc cheá taïo baèng theùp caùcbon, theùp keát caáu hôïp kim thaáp hay hay baèng hôïp kim nhoâm. II_ CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕTHUAÄT CÔ BAÛN Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa maùy ñöôïc choïn laøm thieát keá nhö sau: Söùc naâng : Q = 3 (T) Taàm vôùi caàn truïc : R = 4 ¸ 18 (m) Chieàu cao naâng toái ña : H = 31 (m) Chieàu cao naâng toái thieåu : H = 21 (m) Vaän toác naâng haøng : Vn = 20 (m/ph) Vaän toác quay : Vq = 0.8 (v/ph) Vaän toác di chuyeån cuûa caàn truïc : Vc = 20 (m/ph) Troïng löôïng toaøn boä caàn truïc : G = 26 (T) Daãn ñoäng caàn truïc : ñieän Troïng löôïng ñoái troïng : Gñt =11 (T) Trong quaù trình tính toaùn, thieát keá caàn truïc thaùp, keát caáu thaùp laø thaønh phaàn chòu löïc lôùn nhaát chuû yeáu khi thieát keá vaø caàn phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sau: Keát caáu ñuû beàn vaø oån ñònh. Hình daùng phaân boá hôïp lyù ñeå giaûm nheï troïng löôïng caàn truïc. Cuï theå ôû caàn truïc thaùp phuïc vuï trong caùc coâng trình xaây döïng, khi thieát keá phaûi ñaûm baûo tính beàn vöõng vaø an toaøn. Do caàn truïc thaùp phaàn lôùn laøm vieäc ôû ngoaøi trôøi vaø chieàu cao naâng raát lôùn neân raát caàn thieát phaûi tính toaùn hình daùng keát caáu ñeå giaûm bôùt troïng löôïng, giaûm moment maát caân baèng do troïng löôïng caàn giaûm khoaûng khoâng chaén gioù, tính oån ñònh cao khi hoaït ñoäng. Do vaäy vieäc choïn keát caáu daøn laø hôïp lyù. Ñeå lieân keát caùc thanh daøn söû duïng caùc theùp ñònh hình haøn laïi vôùi nhau, haøn tröïc tieáp, duøng baûn maõ vaø coù theå duøng moät soá moái gheùp ñinh taùn taïi moät soá vò trí hôïp lyù. III_ VAÄT LIEÄU: Keát caáu daøn cuûa caàn truïc thaùp ñöôïc laøm töø theùp caùcbon trung bình, loaïi theùp CT3 coù caùc cô tính cô baûn sau: _ Moâñun ñaøn hoài: E = 2,1.106 KG/cm2. _ Moâñun ñaøn hoài tröôït: G = 0,84.106 KG/cm2. _ Giôùi haïn chaûy: sch = (240042800) KG/cm2. _ Giôùi haïn beàn: sb = (380044700) KG/cm2. _ Ñoä giaõn daøi khi ñöùt: e = 21%. _ Khoái löôïng rieâng: g = 7,83 T/m3. _ Giôùi haïn beàn: sb = (380044200) KG/cm2. _ Ñoä dai va ñaäp: ak = 70 J/cm2. IV_HÌNH THÖÙC KEÁT CAÁU: Caàn truïc baùnh loáp laø loaïi caàn truïc quay thay ñoåi taàm vôùi baèng caùch naâng haï caàn. Caàn laø moät daøn coù truïc thaúng vôùi tieát dieän thay ñoåi theo chieàu daøi caàn. Phaàn döôùi cuûa caàn ñaët treân baûn leà coá ñònh treân phaàn quay cuûa keát caáu kim loaïi, ñaàu treân noái vôùi palaêng thay ñoåi taàm vôùi. Vì theá caàn ñöôïc xem nhö moät thanh ñaët treân hai khôùp baûn leà. Caùc caàn thaúng duøng trong tröôøng hôïp khi daây caùp duøng ñeå naâng haï caàn noái ôû ñaàu caàn. Caùc caàn naøy coù öu ñieåm laø nheï hôn vaø keát caáu ñôn giaûn hôn. Tuy nhieân noù khoâng cho pheùp naâng vaät naëng leân cao ôû taàm vôùi nhoû nhaát nhö laø caàn coù truïc gaõy. Ñoái vôùi caùc caàn truïc coù troïng taûi lôùn caàn ñöôïc cheá taïo kieåu daøn vôùi tieát dieän ngang töù giaùc. Thanh bieân cuûa caùc töù giaùc ñoù ñöôïc laøm baèng theùp goùc. Ñeå giaûm nheï troïng löôïng, caùc caàn ñöôïc cheá taïo theo kieåu daøn coù ñoä cöùng thay ñoåi. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa keát caáu theùp caàn: _ Chieàu daøi caàn: l = 19 m. _ Chieàu cao tieát dieän caàn ôû giöõa chieàu daøi choïn phuï thuoäc vaøo chieàu daøi caàn l vaø thöôøng laáy trong khoaûng: Choïn h=0.8 m _ Chieàu roäng tieát dieän caàn ôû giöõa chieàu daøi laáy trong khoaûng: b = (141,5)h = 0.84 1.2 m Choïn b = 1m. & Choïn loaïi tieát dieän daøn: Choïn tieát dieän thanh caên cöù vaøo ñieàu kieän beàn vaø oån ñònh cuûa caùc thanh: _ ÔÛ caùc thanh chòu keùo thì hình daïng tieát dieän khoâng aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cuûa chuùng, hình daïng tieát dieän ñoù choïn theo keát caáu thöïc teá ñaûm baûo cho söï lieân keát cuûa caùc thanh chòu keùo naøy vôùi caùc caáu kieän khaùc cuûa daøn theo nguyeân taéc ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoùa veà hình daïng ñöôïc söû duïng trong daøn. _ ÔÛ caùc thanh chòu neùn cuûa daøn, ngoaøi vieäc baûo ñaûm söï phuø hôïp veà keát caáu theo chæ ñònh thieát keá thì hình daïng cuûa tieát dieän coøn phaûi chuù yù ñeán ñieàu kieän oån ñònh cuûa thanh ñeå choáng söï uoán doïc laøm maát oån ñònh cuûa thanh. _ Caàn cô baûn cuûa caàn truïc thaùp quay,söùc naâng 3 taán goàm 4 ñoaïn gheùp vôùi nhau:2 ñoaïn giöõa moãi ñoaïn daøi 6m,ñoaïn ñaàu coù khôùp baûn leà daøi 4 m,ñoaïn kia coù gaén puly daøi3 m.Giao ñieåm cuûa caùc thanh trong daøn goïi laø maét,khoaûng caùch giöõa caùc maét thuoäc cuøng moät ñöôøng bieân goïi laø ñoát. Thanh taïo thaønh chu vi phía treân goïi laø thanh bieân treân, ôû phía döôùi goïi laø thanh bieân döôùi. Ngoaøi ra coøn coù caùc thanh giaèng cheùo. V_ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG VAØ TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG: _ Khi maùy truïc laøm vieäc noù chòu nhieàu loaïi taûi troïng khaùc nhau taùc duïng leân keát caáu: taûi troïng coá ñònh, taûi troïng khoâng di ñoäng, taûi troïng quaùn tính theo phöông thaúng ñöùng hay naèm ngang, taûi troïng gioù, taûi troïng do laéc ñoäng haøng treân caùp,…. _ Khi tính thieát keá keát caáu kim loaïi maùy truïc cuûa caàn truïc ngöôøi ta tính toaùn theo 3 tröôøng hôïp sau: 5.1. Tröôøng hôïp taûi troïng I: Caùc taûi troïng tieâu chuaån taùc duïng leân maùy truïc ôû traïng thaùi laøm vieäc bình thöôøng. Duøng ñeå tính toaùn keát caáu kim loaïi theo ñoä beàn laâu. Caùc taûi troïng thay ñoåi ñöôïc tính quy ñoåi thaønh taûi troïng töông ñöông. 5.2. Tröôøng hôïp taûi troïng II: Caùc taûi troïng lôùn nhaát phaùt sinh khi maùy truïc laøm vieäc ôû cheá ñoä chòu taûi naëng neà. Duøng ñeå tính toaùn keát caáu kim loaïi theo ñieàu kieän beàn vaø ñieàu kieän oån ñònh. 5.3. Tröôøng hôïp taûi troïng III: Maùy truïc khoâng laøm vieäc nhöng chòu taùc duïng cuûa caùc taûi troïng phaùt sinh lôùn nhaát ví duï: troïng löôïng baûn thaân, troïng löôïng gioù (baõo), tröôøng hôïp naøy duøng ñeå kieåm tra keát caáu theo ñoä, beàn ñoä oån ñònh. ÔÛ traïng thaùi laøm vieäc cuûa caàn truïc ngöôøi ta toå hôïp caùc taûi troïng taùc duïng leân maùy truïc vaø chia ra thaønh caùc toå hôïp taûi troïng sau: _ Toå hôïp Ia, IIa: töông öùng vôùi traïng thaùi caàn truïc laøm vieäc, caàn truïc ñöùng yeân chæ coù moät cô caáu naâng laøm vieäc, tính toaùn khi khôûi ñoäng (hoaëc haõm) cô caáu naâng haøng, khôûi ñoäng moät caùch töø töø tính cho Ia; khôûi ñoäng (haõm) moät caùch ñoät ngoät tính cho toå hôïp IIa. _ Toå hôïp Ib, IIb: maùy truïc di chuyeån coù mang haøng ñoàng thôøi laïi coù theâm moät cô caáu khaùc ñang hoaït ñoäng (di chuyeån xe con, di chuyeån xe tôøi, quay, thay ñoåi taàm vôùi), tieán haønh khôûi ñoäng (hoaëc haõm) cô caáu ñoù moät caùch töø töø tính cho toå hôïp Ib; ñoä ngoät IIb. ] Keát caáu kim loaïi cuûa caàn chòu taûi troïng naëng neà nhaát töông ñöông vôùi taäp hôïp taûi troïng IIa. Khi caàn truïc ñöùng yeân tieán haønh naâng haøng töø maët neàn ôû vò trí baát lôïi nhaát vaø tieán haønh haõm haøng khi naâng phoái hôïp vôùi chuyeån ñoäng quay (caùc taûi troïng tính goàm coù: taûi troïng khoâng di ñoäng tính + taûi troïng taïm thôøi tính khi treo troïng taûi lôùn nhaát ôû taàm vôùi lôùn nhaát + löïc quaùn tính ngang + taûi troïng gioù ôû traïng thaùi laøm vieäc). Do ñoù ta söû duïng tröôøng hôïp taûi troïng IIa ñeå tính keát caáu kim loaïi cuûa caàn. VI_ TAÛI TROÏNG TÍNH: 1_Caùc taûi troïng tính toaùn : Khi tính toaùn caàn truïc thaùp,ngöôøi ta thöông tính toaùn theo phöông phaùp traïng thaùi tôùi haïn veà ñoä beàn vaø tính oån ñònh cuûa chuùng, khoâng tính ñeán ñoä beàn moûi cuûa chuùng bôûi vì caàn truïc thaùp thöôøng laøm vieäc ôû cheá ñoä nheï vaø trung bình. Khi tính keát caáu kim loaïi caàn cuûa caàn truïc caàn bieát taát caû caùc loaïi taûi troïng taùc duïng leân noù nhö: taûi troïng khoâng di ñoäng, taûi troïng taïm thôøi, löïc quaùn tính, taûi troïng gioù, ñoàng thôøi löïc trong daây caùp treo vaät vaø daây caùp treo caàn. Baûng toå hôïp taûi troïng Caùc daïng taûi troïng Toå hôïp taûi troïng IIa IIb IIc IId IIIa IIIb Troïng löôïng baûn thaân caùc boä phaän 1.1G 1.1G 1.1G 1.1G 1.1G 1.5G Troïng löôïng haøng(khoâng keå tôùi moùc treo) n2Q n2Q n2Q n2Q - - Taûi troïng quaùn tính khi cô caáu laøm vieäc Naâng hoaëc haï + + + + - - Quay coù haøng - + - + - - Löïc ngang do nghieâng caàn truïc Trong mp treo haøng - - + + + - Vuoâng goùc vôùi mp treo haøng + - - - - - Aùp löïc gioù Pg nPgII - nPgII nPgII nPgII nPgII Taûi troïng laép raùp vaø vaän chuyeån - - - - - + _Caùc taûi troïng taùc duïng leân caàn truïc xaùc ñònh ñoái vôùi taát caû caùc traïng thaùi coù theå dieãn ra cuûa caàn truïc nhö :traïng thaùi khoâng laøm vieäc,kyù hieäu IIIa;traïng thaùi khoâng laøm vieäc ñang tieán haønh laép raùp,kyù hieäu IIIb vaø traïng thaùi laøm vieäc kyù hieäu II ù _Chuù thích: _Caùc toá hôïp taûi troïng qui öôùc duøng cho caùc boä phaän cuûa keát caáu theùp nhö sau:IIa,IIb,IIc tính cho caùc thanh bieân cuûa caàn,coät thaùp,beä quay;IIc tính cho caùc thanh buïng cuûa caàn;IId tính cho caùc thanh buïng cuûa thaùp. _Daáu + chæ taûi troïng coù ñeå yù ñeán vaø daáu – chæ taûi troïng khoâng caàn ñeå yù. _Chieàu cuûa aùp löïc gioù Pg laáy töông töï nhö chieàu cuûa aùp löïc ngang sinh ra do caàn truïc bò nghieâng. Trong tröôøng hôïp tính toaùn keát caáu theùp cuûa caàn ta chæ caàn tính ñeán caùc tröôøng hôïp taûi troïng :IIa,IIc. _Toå hôïp IIa: Taûi troïng thaúng ñöùng do troïng löôïng baûn thaân,taûi troïng naøy xaùc ñònh theo hình veõ keát caáu,xuaát phaùt töø vieäc so saùnh vôùi keát caáu töông töï ñaõ coù,cuõng coù theå coù theå xaùc ñònh gaân ñuùng theo coâng thöùc kinh nghieäm hoaëc baèng ñoà thò.ÔÛ ñaây,ta coù troïng löôïng baûn thaân cuûa caàn tính theo ñôn vò chieàu daøi ñoái vôùi loaïi coù söùc naâng Q= (315) taán laø (0,20,4) T/m. Troïng löôïng caàn :Gbt = 5 taán _Taûi troïng tính toaùn do troïng löôïng baûn thaân: +Troïng löôïng keát caáu theùp caàn: G = n1.Gbt = 1,1.5 = 5,5 (T) +Taûi troïng phaân boá keát caáu theùp :q = n1.qbt = n1.(T/m) Trong ñoù : n1 = 1,1 :heä soá vöôït taûi Gbt, qbt:troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu theùp +Taûi troïng tính toaùn cuûa troïng löôïng baûn thaân boä phaän mang haøng: Qm = 1,1.Qbt = 1,1.500 = 550 (kG) = 0,55 (T) vôùi Qbt :troïng löôïng baûn thaân boä phaän mang haøng. -Taûi troïng tính toaùn do troïng löôïng haøng: Ta coù : Q = n2.QH trong ñoù: n2 :heä soá vöôït taûi(tra baûng 6.1 trang 305 saùch KCKLMT ôû cheá ñoä laøm vieäc trung bình n2 = 1,2) Q = 1,2.QH + ÔÛ taàm vôùi Rmax thì QH = 1 (T): Q = 1,2.1 = 1,2 (T) + ÔÛ taàm vôùi Rtb thì QH = 2 (T): Q = 1,2.2 = 2,4 (T) + ÔÛ taàm vôùi Rmin thì QH = 3 (T): Q = 1,2.3 = 3,6 (T) _Taûi troïng ñoäng quaùn tính taùch ra khi taêng hoaëc giaûm toác ñoä trong thôøi gian haï haøn hoaëc phanh caùc cô caáu cuõng nhö do söï va ñaäp, va chaïm lôùn ôû choã noái ray hoaëc trong cô caáu chuyeån ñoäng do khe hôû cuûa caëp laép gheùp taêng leân vì maøi moøn trong quaù trình laøm vieäc. Caùc taûi troïng naøy gaây ra treân caùc boä phaän cuûa caàn truïc, öùng suaát bieán ñoåi trong moät giôùi haïn roäng vaø vöôït quaù giaù trò öùng duïng. Do ñoù, ngöôøi ta khoâng aùp duïng phöông phaùp thoâng thöôøng laø xeùt ñeán ñaëc ñieåm ñoäng löïc cuûa taûi troïng thaúng ñöùng baèng caùch nhaân taûi troïng tính vôùi heä soá ñoäng. _Khi tính toaùn caàn truïc thaùp ôû traïng thaùi laøm vieäc ngöôøi ta ñeà caäp tröïc tieáp ñeán taûi troïng quaùn tính trong thôøi gian naâng hoaëc haï haøng Po vaø khi quay caàn truïc coù haøng Pq. Taûi troïng quaùn tính Pqt taùc duïng taïi ñieåm tính toaùn baèng: Pqt = m. m:khoái löôïng töøng phaàn cuûa caàn truïc qui veà ñieåm tính toaùn :gia toác daøi tính toaùn taïi ñieåm naøy _Trong tröôøng hôïp tính toaùn toå hôïp IIa ta chæ quan taâm ñeán taûi troïng quaùn tính khi naâng hoaëc haï haøng. Taûi troïng quaùn tính naøy xuaát hieän do söï dao ñoäng cuûa khoái löôïng caàn truïc vaø haøng, bao goàm: +Taûi troïng naèm ngang do caùc phaàn dao ñoäng cuûa caàn truïc maø khoái löôïng cuûa chuùng ñöôïc quy ñoåi veà ñuoâi caàn m1: P10 = m1. vôùi m1 = mc trong ñoù: mc :troïng löôïng caàn k :heä soá qui ñoåi (k = 0,8 ) m1 = 5,5.0,8 = 4,4 (T) :gia toác tính toaùn cuûa khoái löïôïng baát kyø naøo,ñöôïc xaùc ñònh: = .R R:khoûng caùch töø m1 ñeán truïc quay (R=0,8) :gia toác goùc tính toaùn cuûa caàn truïc,theo baûng 1.11 saùch Maùy Xeáp Dôû Caûng thì thôøi gian khôûi ñoäng (haõm) caùc cô caáu maùy truïc, ñoái vôùi cô caáu quay: (s) choï t = 4 (s) vt = vo +at a = +Taûi troïng thaúng ñöùng do caùc phaàn dao ñoäng cuûa caàn truïc quy ñoåi veà ñaàu caàn m2 vaø do haøng, moùc caàn qui m3: P20 = m2. vaø P10 = m3. Ôû taàm vôùi Rmax ,QH = 1,2 (T): vaø m2 = 4400 (kG); m3 = 1750 (kG) P20 = 0,3948.4400 = 1737,12 (kG) P30 = 0,3948.1750 = 690,9 (kG) Ôû taàm vôùi Rtb ,QH = 2,4 (T): vaø m2 = 4400 (kG); m3 = 2950 (kG) P20 = 0,2268.4400 = 997,92 (kG) P30 = 0,2268.2950 = 669,06 (kG) Ôû taàm vôùi Rmin ,QH = 3,6 (T): vaø m2 = 4400 (kG); m3 = 4150 (kG) P20 = 0,1008.4400 = 443,52 (kG) P30 = 0,1008.4150 = 418,32 (kG) _Caùc löïc ngang do nghieâng caàn truïc: -Caùc thaønh phaàn löïc naèm ngang cuûa taát caû caùc taûi troïng sinh ra do söï nghieâng cuûa caàn truïc vaø khi ñaët ñöôøng ray hoaëc cheá taïo caàn truïc khoâng chính xaùc taïo ra, cuõng nhö do söï bieán daïng ñaøn hoài cuûa maët ñöôøng vaø keát caáu caàn truïc. Taát caû caùc thaønh phaàn löïc ngang naøy ñöôïc tính theo coâng thöùc, trong ñoù khoâng keå ñeán heä soá vöôït taûi. +Löïc ngang do troïng löôïng baûn thaân caàn Pn = G.i +Löïc ngang do haøng coäng vôùi moùc treo Pn = Q.i Vôùi: G: Troïng löôïng tính toaùn cho troïng löôïng baûn thaân caàn. Q: Taûi troïng tính toaùn do troïng löôïng vaät vôùi thieát bò mang vaät. +Löïc ngang do troïng löôïng baûn thaân caàn. +Löïc ngang do troïng löôïng vaät naâng vaø boä phaän mang vaät. +ñoä nghieâng lôùn nhaát coù theå coù cuûa caàn truïc :(B:chieàu roäng baùnh xe cuûa caàn truïc,tra maùy maãu B = 3200 mm ). +löïc ngang do troïng löôïng baûn thaân caàn :. +löïc ngang do troïng löôïng vaät naâng vaø boä phaän mang vaät : Ôû taàm vôùi Rmax ,QH = 1,2 (T): Ôû taàm vôùi Rtb ,QH = 2,4 (T): Ôû taàm vôùi Rmin ,QH = 3,6 (T): _Taûi troïng gioù: -Taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn truïc trong traïng thaùi laøm vieäc, taûi troïng naøy ñöôïc ñeà caäp tôùi khi tính toaùn keát caáu theùp, cô caáu quay, coâng suaát ñoäng cô vaø ñoä oån ñònh cuûa caàn truïc. Heä soá vöôït taûi laáy baèng 1. -Chieàu cuûa aùp löïc gioù laáy töông töï nhö chieàu cuûa löïc ngang sinh ra do caàn truïc bò nghieâng. Töùc laø taûi troïng gioù taùc duïng trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng treo haøng. *Taûi troïng gioù phaân boá leân haøng: trong ñoù: qo =15 kG/m2: khoâng phuï thuoäc vaøo khu vöïc ñaët caàn truïc. c = 1,2: trong tröôøng hôïp ñöôøng bao cuûa haøng khoâng tìm ñöôïc. kH: heä soá xeùt ñeán söï taêng aùp löïc gioù theo ñoä cao tính töø maët ñaát. Theo baûng 6.2 tính toaùn caáu keát theùp kH = 1,5. +Taûi troïng gioù toaøn boä taùc duïng leân caùc boä phaän cuûa caàn truïc (hoaëc haøng) ôû khu vöïc ñoä cao ñaõ cho: Pg = trong ñoù: :taûi troïng phaân boá cuûa gioù (kG/m2). F: dieän tích chaén gioù cuûa caùc boä phaän caàn truïc hoaëc cuûa haøng (m2). Do ñoù F coù theå laáy theo thöïc teá hay theo soá lieäu thoáng keâ, neáu khoâng coù caùc soá lieäu naøy thì ta coù theå laáy theo troïng löôïng haøng. Theo baûng 4.2 trang 89 saùch KCKLMT thì: Ôû Rmax,Q = 1,2 (T):F = 2,8 m2Pg = 27.2,8 = 75,6 (kG) Ôû Rtb,Q = 2,4(T):F = 4m2Pg = 27.4 = 108 (kG) Ôû Rmin,Q = 3,6 (T):F = 5,6m2Pg = 27.5,6 = 151,2 (kG) Suy ra taûi troïng gioù tính toaùn taùc duïng leân haøng: PgII = n.Pgh (vôùi n:heä soá hieäu chænh aùp löïc gioù,tra theo baûng4.5 trang91 saùch KCKLMT n = 1,5): Ôû Rmax:PgII = 1,5.75,6 = 113,4 (kG) Ôû Rtb:PgII = 1,5.108 = 162 (kG) Ôû Rmax:PgII = 1,5.151,2 = 226,8 (kG) *Taûi troïng gioù phaân boá taùc duïng leân dieän tích chaén gioù cuûa keát caáu kim loaïi caàn cuûa caàn truïc thaùp: trong ñoù: qo : aùp löïc gioù trung bình ôû traïng thaùi laøm vieäc (qo=25kG/m2 tra baûng 4.4 trang 90 KCKLMT) n: heä soá ñieàu chính aùp löïc gioù tính ñeán söï taêng aùp löïc gioù theo chieàu cao (tra baûng 4.5 trang 89 saùch KCKLMT ). c: heä soá khí ñoäng hoïc cuûa keát caáu (tra baûng 4.6 trang 89 saùch KCKLMT c = 0.6). : heä soá keå tôùi taùc duïng ñoäng cuûa gioù, trong thöïc nghieäm tính keát caáu ñoái vôùi caàn truïc thaùp, heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu cao, chu kyø giao ñoäng rieâng (theo baûng 4.10 trang 92 saùch KCKLMT=1,65 ). : heä soá vöôït taûi phuï thuoäc vaøo phöông phaùp tính toaùn, vôùi phöông phaùp traïng thaùi giôùi haïn =1,1. +Taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn: trong ñoù: F: dieän tích chaén gioù cuûa keát caáu,vôùi kc: heä soá ñoâï kín cuûa keát caáu (tra baûng 4.3 trang 90 saùch KCKLMT kc = 0,3) Fb: dieän tích hình bao cuûa keát caáu. Baûng thoáng keâ caùc löïc taùc duïng Ñaïi löôïng Ñôn vò Rmax Rtb Rmin Troïng löôïng tính toaùn caàn kG 5500 5500 5500 Troïng löôïng tính toaùn haøng kG 1200 2400 3600 Troïng löôïng tính toaùn boä phaän mang vaät kG 550 550 550 Taûi troïng quaùn tính khi cô caáu naâng laøm vieäc P10 kG 73,92 73,92 73,92 P20 kG 1737,12 997,92 443,52 P30 kG 690,9 669,06 418,32 Löïc ngang do nghieâng caàn truïc(vuoâng goùc vôùi maët phaúng treo haøng) Do caàn kG 85,9 85,9 85,9 Do vaät kG 27,3 46,1 64,8 Aùp löïc gioù taùc duïng leân caùc boä phaän khi caàn truïc laøm vieäc Leân caàn kG 189,72 189,72 189,72 Leân vaät kG 113,4 162 226,8 _Toå hôïp IIc Döïa vaøo baûng toå hôïp taûi troïng ñaõ coù, ñoái vôùi toå hôïp IIc ta chæ caàn quan taâm ñeán caùc daïng taûi troïng sau: -Troïng löôïng baûn thaân caùc boä phaän: ñöôïc xaùc ñònh nhö toå hôïp IIa. -Troïng löôïng haøng (khoâng keå ñeán cô caáu ngang haøng): xaùc ñònh gioáng nhö toå hôïp IIa. -Taûi troïng quaùn tính khi caùc cô caáu laøm vieäc, chæ quan taâm ñeán tröôøng hôïp naâng vaø haï haøng: xaùc ñònh gioáng nhö toå hôïp IIa. -Löïc ngang do nghieâng caàn truïc: trong tröôøng hôïp naøy ta chæ quan taâm ñeán löïc ngang trong maët phaúng treo haøng. Sô ñoà bieåu dieãn taûi troïng ngang vaø taûi troïng do troïng löôïng vaät Caùc giaù trò cuûa löïc ngang ñöôïc xaùc ñònh nhö tröôøng hôïp cuûa löïc IIa nhöng chæ coù maët phaúng taùc duïng laø thay ñoåi so vôùi IIa. Töùc laø löïc ngang do keát caáu theùp caàn truïc gaây ra coù chieàu nhö hình veõ, giaù trò ñöôïc xaùc ñònh baèng:Pnc = 85,9 (kG) + Löïc ngang cuûa haøng vaø caùc boä phaän mang haøng cuõng coù giaù trò nhö toå hôïp IIa, chieàu nhö hình veõ: Ôû Rmax :Pnh = 27,3 (kG) Ôû Rtb :Pnh = 46,1 (kG) Ôû Rmax :Pnh = 64,8 (kG) -Taûi troïng gioù taùc duïng leân haøng vaø caàn coù giaù trò gioáng nhö toå hôïp IIa vaø phöông naèm trong maët phaúng treo haøng. Vì theo qui öôùc chieàu cuûa aùp löïc gioù Pg laáy töông töï nhö chieàu cuûa löïc ngang sinh ra do caàn truïc bò nghieâng, maø trong toå hôïp IIc löïc ngang do nghieâng caàn truïc naèm trong maët phaúng treo haøng Sô ñoà bieåu dieãn taûi troïng gioù vaø troïng löôïng baûn thaân caàn, vaät naâng +löïc gioù taùc duïng leân caàn : Pgc = 189,72 (kG/m2) +löïc gioù taùc duïng leân vaät : Ôû Rmax :Pgv = 113,4 (kG) Ôû Rtb :Pgv = 162 (kG) Ôû Rmin :Pgv = 226,8 (kG) Baûng giaù trò caùc ñaïi löôïng tính cho toå hôïp IIc gioáng nhö toå hôïp IIa 2_Xaùc ñònh löïc caêng cuûa caùp treo haøng: Do ñaëc ñieåm cuûa heä Palaêng maø löïc caêng cuûa caùp treo haøng chæ phuï thuoäc vaøo troïng löôïng vaät naâng vaø hieäu suaát puly. Do ñoù, löïc caêng cuûa caùp treo haøng ñöôïc xaùc ñònh: trong ñoù: Ph: taûi troïng tính toaùn cuûa haøng vaø boä phaän mang haøng. : hieäu suaát cuûa moät puly (=0,98) e: soá puly daãn höôùng (e=2) Ôû taàm vôùi Rmax : Ôû taàm vôùi Rtb : Ôû taàm vôùi Rmin : 3_Löïc caûn cuûa daây caùp xuoáng caàn: - Toå hôïp IIa: trong maët phaúng naâng caàn goàm coù: +Troïng löôïng tính toaùn cuûa haøng :Qh +Troïng löôïng tính toaùn cuûa vaät mang haøng : Qm +Löïc caêng daây caùp naâng vaät : Sv +Löïc caêng daây caùp naâng caàn : Sc +Troïng löôïng do caàn : Gc +Caùc löïc quaùn tính qui ñoåi : P10 , P20 , P30 Sô ñoà bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân caàn truïc -Döïa vaøo sô ñoà phaân tích löïc nhö hình veõ, ta laáy toång Moment taïi B: Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 Toå hôïp IIc: -Trong maët phaúng naâng caàn goàm coù caùc thaønh phaàn: +Troïng löôïng tính toaùn cuûa caàn : Gc +Troïng löôïng haøng :Qh +Caùc löïc quaùn tính qui ñoåi : P10 , P20 , P30 +Taûi troïng gioù taùc duïng leân : caàn Pgc , leân haøng Pgh . +Löïc ngang do nghieâng caàn truïc: do caàn Pnc , do vaät Pnh . +Caùc löïc caêng caùp : naâng haøng Sv , naâng caàn Sc . Sô ñoà bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân caàn truïc -Döïa vaøo sô ñoà nhö hình veõ ta laáy toång Moment taïi B: Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 4_Xaùc ñònh caùc phaûn löïc goái : a)Trong maët phaúng naâng (haï)ï haøng : *)Toå hôïp IIa : Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 *)Toå hôïp IIc : Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 Ôû Rmax : = 180 , = 110 Ôû Rtb : = 580 , = 70 Ôû Rmin : = 780 , = 40 b)Trong maët phaúng ngang : *)toå hôïp IIa: Sô ñoà bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân caàn vaø haøng -Trong maët phaúng ngang (mp vuoâng goùc vôùi mp treo haøng)goàm coù caùc löïc : +löïc ngang do nghieâng caàn truïc :Pnc , Pnv. +aùp löïc gioù : taùc duïng leân caàn Pgc ,taùc duïng leân vaät Pgv -Xeùt caân baèng theo phöông Z : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : *)Toå hôïp IIc: ôû toå hôïp naøy khoâng toàn taïi phaûn löïc goái B trong mp ngang ( vuoâng goùc vôùi mp naâng haï caàn ) 5_Xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân daøn : -Do ñaëc ñieåm keát caáu cuûa caàn vaø caên cöù vaøo tình hình chòu löïc cuûa caàn ta coù theå phaân phoái löïc cho caùc daøn cuûa caàn nhö sau : +Caùc löïc trong mp ñuùng do hai daøn naèm nghieâng chòu +Caùc löïc theo phöông ngang ( naêm trong mp chöùa daøn naèm ngang ) thì chæ coù daøn naèm ngang chòu Do vaäy khi tính toaùn hai daøn nghieâng,ta phaûi phaân boá löïc treân hai daøn laø nhö nhau töùc laø phaûi chia ñoâi löïc trong mp taùc duïngkhi ñaët treân moãi daøn.Ñoàng thôøi phaûi chuù yù ñeán goùc nghieâng cuûa daøn so vôùi phöông thaúng ñöùng a)Löïc taùc duïng leân maët daøn nghieâng trong mp daøn : *)Toå hôïp IIa : -Caùc taûi troïng phaân boá ta laáy toång chia cho toång soá maët caét cuûa daøn roài laùy giaù trò ñoù ñaët leân moãi maét cuûa daøn : +Troïng löôïng baûn thaân cuûa caàn taùc duïng leân maét : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Troïng löôïng tính toaùn cuûa haøng vaø boä phaän mang haøng taùc duïng leân ñaàu moãi daøn : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Taûi troïng quaùn tính P10 : ñöïôc ñaët ôû ñaàu daøn (coù khôùp baûn leà) Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Taûi troïng quaùn tính P20 , P30:do phöông chieàu taùc duïng cua P20 , P30 gioáng nhö Q neân caùch xaùc ñònh cuõng nhö Qd vaø taùc duïng leân daøn ôû ñaàu maét puly: Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : *)Toå hôïp IIc : -Vôùi toå hôïp IIc ,caùc löïc taùc duïng leân moät daøn nghieâng trong mp cuûa daøn nghieâng ñoù,ñöôïc xaùc ñònh gioáng nhö toå hôïp IIa ,ñoàng thôøi ta phaûi tính ñeán caùc löïc ngang do nghieâng caàn truïc,do löïc naøy naèm trong mp naâng haï caàn vaø aùp löïc gioù taùc duïng leân caùc boä phaän khi laøm vieäc.Do ñoù löïc gioù coù chieàu xaùc ñònh nhö chieàu cuûa löïc ngang. +Löïc ngang do nghieâng caàn truïc ñöôïc chia ñeàu cho caùc maét : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Löïc ngang do nghieâng caàn truïc cuûa vaät taùc duïng ôû ñaàu caàn: Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Aùp löïc gioù taùc duïng leân caàn truïc ñöôïc chia ñeàu cho caùc maét : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +Aùp löïc gioù taùc duïng leân caàn truïc ñöôïc chia ñeàu cho 2 daøn ñaët ôû daàu coù maét puly: Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : -Ñeå thuaän tieän cho vieäc tính toaùn ta goäp vôùi thaønh qm vaø vôùi thaønh q1m ; vôùi thaønh pd vaø vôùi thaønh p1m Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : b)Löïc taùc duïng leân maët daøn ngang trong mp daøn : *)Toå hôïp IIa : -Löïc ngang do nghieâng caàn truïc : +do caàn : ñöôïc chia ñeàu cho caùc maét : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +do vaät : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : -Aùp löïc gioù : +taùc duïng leân caàn : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : +taùc duïng leân vaät : Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : -Ñeå thuaän tieän cho vieäc tính toaùn ta goäp vôùi thaønh vaø vôùi thaønh Ôû Rmax : Ôû Rtb : Ôû Rmin : *)Toå hôïp IIc : daøn ngang khoâng chòu taùc duïng cuûa caùc löïc,maø hai daàm naèm nghieâng theo phöông ñöùng chòu VI_ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH: Keát caáu caàn cuûa caàn truïc ñöôïc thieát keá tính toaùn theo phöông phaùp öùng suaát cho pheùp. Trong ñoù öùng suaát phaùt sinh trong keát caáu döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng khoâng ñöôïc vöôït quaù trò soá öùng suaát cho pheùp cuûa vaät lieäu cheá taïo Trong ñoù : ®smax: öùng suaát lôùn nhaát trong keát caáu kim loaïi do taùc duïng cuûa taûi troïng. ® [s]: öùng suaát cho pheùp cuûa vaät lieäu cheá taïo. Ñoái vôùi vaät lieäu deûo: + sch : giôùi haïn chaûy cuûa vaät lieäu sch = 2400 ¸2800 kg/cm2 + n : heä soá an toaøn (n = 1,4¸1,6) Þ [s] =(1600¸1800) kg/cm2 Þ [s] = (160¸180) N/mm2 _ ÖÙng suaát caét cho pheùp : [t] = 0,6[s] = (96¸108) N/mm2 Hieän nay ngöôøi ta ñeà ra phöông phaùp tính môùi caùch ñaùnh giaù môùi veà ñoä beàn keát caáu kim loaïi maùy truïc, coù xeùt ñeán söï laøm vieäc thöïc teá cuûa vaät lieäu ôû ngoaøi giôùi haïn ñaøn hoài, thöôøng laø phöông phaùp tính theo traïng thaùi giôùi haïn hay taûi troïng phaù hoaïi. Theo phöông phaùp tính naøy keát caáu kim loaïi khoâng ñaët trong traïng thaùi laøm vieäc maø ñaët trong traïng thaùi giôùi haïn, töùc laø trong traïng thaùi keát caáu maát khaû naêng chòu taûi, khoâng theå laøm vieäc bình thöôøng ñöôïc nöõa, hoaëc coù bieán daïng quaù möùc, hoaëc do phaùt sinh ra caùc veát nöùt. Chính vì theá neân keát quaû tính theo phöông phaùp naøy tieát kieäm hôn phöông phaùp öùng suaát cho pheùp. Tuy vaäy, ñoái vôùi yeâu caàu cuûa moät soá keát caáu, tính theo traïng thaùi giôùi haïn ñoâi khi ñöa ñeán nhöõng bieán daïng töông ñoái lôùn, vöôït quaù möùc ñoä cho pheùp. Do ñoù trong phöông phaùp tính naøy ngöôøi ta ñaët bieät chuù yù tôùi bieán daïng. Phöông phaùp tính theo traïng thaùi giôùi haïn chöa ñöôïc hoaøn thieän ñeå tính keát caáu kim loaïi cuûa taát caû caùc loaïi maùy truïc neân chuùng ta chuû yeáu tính theo phöông phaùp öùng suaát cho pheùp vì phöông phaùp naøy ñaõ phaùt trieån khaù phong phuù vaø hoaøn chænh . Keát caáu kim loaïi cuûa caàn ñöôïc tính theo hai tröôøng hôïp phoái hôïp taûi troïng sau ñaây: Tröôøng hôïp thöù nhaát: taûi troïng khoâng di ñoäng tính + taûi troïng taïm thôøi tính khi treo troïng taûi lôùn nhaát ôû taàm vôùi lôùn nhaát. Tröôøng hôïp thöù hai: taûi troïng di ñoäng tính + taûi troïng taïm thôøi tính khi treo troïng taûi lôùn nhaát ôû taàm vôùi lôùn nhaát + löïc quaùn tính ngang + taûi troïng gioù ôû traïng thaùi laøm vieäc. Taûi troïng khoâng di ñoäng (khoâng keå ñeá heä soá ñieàu chænh) + taûi troïng do caùc thaønh phaàn ôû ñaàu caàn khi taàm vôùi nhoû nhaát + taûi troïng gioù ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc. VIII_ XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CAÙC THANH TRONG DAØN: 1_ Khaùi nieäm: Daøn laø moät heä goàm nhieàu thanh thaúng noái vôùi nhau baèng nhöõng khôùp. Ñeå taêng ñoä chính xaùc cuûa pheùp tính, noäi löïc trong caùc thanh caàn ñöôïc xaùc ñònh theo heä khoâng gian. Tuy nhieân ñeå ñôn giaûn hôn trong caùc pheùp tính ta coù theå chia heä khoâng gian ra nhieàu heä phaúng vaø moãi heä phaúng naøy ñaët döôùi taùc duïng cuûa caùc heä löïc trong maët phaúng töông öùng. Giao ñieåm cuûa caùc thanh trong daøn goïi laø maét. Khoaøng caùch giöõa caùc maét thuoäc cuøng moät ñöôøng bieân goïi laø ñoát. Thanh taïo thaønh chu vi cuûa daøn ôû phía treân goïi laø thanh bieân treân, ôû phía döôùi goïi laø thanh bieân döôùi. Ngoaøi ra coøn coù caùc thanh giaèng cheùo: Ñeå tính daøn ñöôïc ñôn giaûn ta thöøa nhaän giaû thieát sau: _ Maét cuûa daøn phaûi naèm taïi giao ñieåm cuûa caùc truïc thanh vaø ñöôïc xem laø khôùp lyù töôûng. _ Taûi troïng chæ taùc duïng taïi maét cuûa daøn. _ Troïng löôïng baûn thaân cuûa thanh khoâng ñaùng keå so vôùi taûi troïng taùc duïng leân daøn. _ Töø caùc giaû thieát treân ta thaáy caùc thanh trong daøn chæ chòu löïc keùo hoaëc neùn nghóa laø chòu löïc doïc truïc maø khoâng coù moâmen uoán. 1.2_Toå hôïp IIa 1.2.1_ Tính noäi löïc trong daøn ñöùng : *)Taùch maét 1 : -Caùc löïc taùc duïng leân maét 1 ôû mp caàn goàm :löïc phaân boá vaø , löïc quaùn tính vaø ;phaûn löïc goái khi ñaët treân mp daøn thì ñöôïc xaùc ñònh : ÔÛ Rmax :X = 18408,75(kG) ;Y = 1118,67 (kG) ÔÛ Rtb :X = 20167.62(kG) ;Y = 644,5 (kG) ÔÛ Rmax :X = 19222,9(kG) ;Y = 121,84 (kG) Rmax : N13 = -5291,1 (kG) N12 = -1396,22 (kG) Rtb : N13 = -3509,18 (kG) N12 = -17112,85 9 (kG) Rmin : N13 = -513,6 (kG) N12 = 18659,72 (kG) *)Taùch maét 2 : *)Taùch maét 3 : *)Taùch maét 4 : *)Taùch maét 5 : *)Taùch maét 6 : *)Taùch maét 7 : *)Taùch maét 8 : *)Taùch maét 9: *)Taùch maét 10: *)Taùch maét 11: *)Taùch maét 12: *)Taùch maét 13: *)Taùch maét 14: *)Taùch maét 15: *)Taùch maét 16: *)Taùch maét 17: *)Taùch maét 18: *)Taùch maét 19: *)Taùch maét 20: *)Taùch maét 21: *)Taùch maét 22: *)Taùch maét 23: *)Taùch maét 24: *)Taùch maét 25: *)Taùch maét 26: *)Taùch maét 27: *)Taùch maét 28: *)Taùch maét 29: Baûng thoáng keâ giaù trò löïc caùc thanh trong daøn ñöùng ôû toå hôïp IIa Löïc doïc caùc thanh trong daøn Giaù trò löïc ôû caùc taàm vôùi Rmax Rtb Rmin N12 13196,22 15607,9 18659,72 N13 5291,1 3059,78 513,6 N23 68,42 2437,84 2759 N25 13221,8 15511,3 18594,2 N34 5262,25 2980,36 414,5 N45 94,35 220,8 415,22 N46 5105,5 3448,2 57,08 N56 132 177,14 54,77 N57 13333,8 15696,5 17802,53 N67 195,3 142,6 39,4 N68 13524,62 17654,35 13642,8 N78 13985,46 18654,32 14635 N79 5047,52 7562,13 12684,56 N98 3986,18 7695,39 12457,64 N910 196,4 684,52 75,46 N911 4682,5 7351,68 11643,4 N1011 13524,38 17642,83 13687,75 N1012 56,5 413,6 41,35 N1112 3462,25 6751,65 11685,64 N1113 13627,83 17684,92 14683,42 N1213 3982,8 6075,45 12436,7 N1214 96,53 348,8 35,61 N1314 13847,67 17382,4 14831,52 N1315 13566,5 16432,84 14673,42 N1415 143,5 186,4 8,64 N1416 5010,42 6041,31 12435,6 N1516 12873,5 18859,72 14682 N1517 5409,3 6508,7 12790,62 N1619 13253,21 16313,3 14672,4 N1618 5298,23 5638,45 9864,56 N1718 18423,16 17658,24 13587,43 N1716 6053,83 5365,62 98642,4 N1819 12340,64 9750,63 6231,8 N1820 11687,2 16473,3 13804,7 N1920 7723,86 3624,8 12748,6 N1921 11034,52 18243,52 14749,6 N2021 7694,23 3578,08 12730,38 N2022 187,42 124,57 75,8 N2122 564,24 371,54 142,76 N2123 374,5 247,62 75,53 N2223 448,28 843,68 735,51 N2224 561,8 371,56 142,84 N2324 4627,75 5684,1 8734,46 N2325 7542,15 6524,67 4385,16 N2425 6241,24 346,75 152,67 N2426 1352,4 3524,92 6842,34 N2528 964,27 286,5 344,26 N2527 491,64 219,1 125,5 N2627 152,68 1080,75 689,38 N2625 5384,43 7624,42 8435,43 N2728 529,4 1597,46 168,7 N2729 361,5 196,54 135,47 N2829 5047,53 16642,3 12340,92 N2830 8960,6 8483,58 7081,73 N2930 13830,27 14602,75 15761,86 1.2.2_ Tính noäi löïc trong daøn ngang: *)Taùch maét 1: vôùi *)Taùch maét 2: *)Taùch maét 3: *)Taùch maét 4: *)Taùch maét 5: *)Taùch maét 6: *)Taùch maét 7: *)Taùch maét 8: *)Taùch maét 9: *)Taùch maét 10: *)Taùch maét 11: *)Taùch maét 12: *)Taùch maét 13: *)Taùch maét 14: *)Taùch maét 15: *)Taùch maét 16: *)Taùch maét 17: *)Taùch maét 18: *)Taùch maét 19: *)Taùch maét 20: *)Taùch maét 21: *)Taùch maét 22: *)Taùch maét 23: *)Taùch maét 24: *)Taùch maét 25: *)Taùch maét 26: *)Taùch maét 27: *)Taùch maét 28: Baûng thoáng keâ giaù trò löïc caùc thanh trong daøn ngang ôû toå hôïp IIa Löïc doïc caùc thanh trong daøn Giaù trò löïc ôû caùc taàm vôùi Rmax Rtb Rmin N12 844,11 773,33 727,31 N13 887,55 813,12 764,74 N23 150,11 217,51 301,01 N27 844,11 773,33 727,31 N34 887,55 813,12 764,74 N35 708,05 1291,3 783,05 N45 844,11 773,33 727,31 N56 449,43 293,55 39,23 N57 558,16 1508,81 1084,06 N69 449,43 293,55 39,23 N67 150,11 217,51 301,01 N78 818,57 2074,86 1163,64 N79 473,6 1971,56 885,06 N98 150,11 217,51 301,01 N910 247,8 2514,3 739,53 N911 1304,97 1172,83 220,83 N811 818,57 2074,86 1163,64 N1011 150,11 217,51 301,01 N1013 247,8 2514,3 739,53 N1112 4238,6 3524,62 6842,6 N1113 540,85 1144,25 1868,7 N1213 150,11 217,51 301,01 N1215 4238,6 3524,62 6842,6 N1314 473,52 1646,84 1780,37 N1315 508,53 1108,67 1828,45 N1415 150,11 217,51 301,01 N1417 473,52 1646,84 1780,37 N1516 452,31 874,64 1469,81 N1517 688,13 9445,26 8462,54 N1619 452,31 874,64 1469,81 N1617 150,11 217,51 301,01 N1718 194,38 554,27 901,53 N1719 996,32 1040,48 1244,59 N1819 150,11 217,51 301,01 N1821 194,38 554,27 901,53 N1920 422,52 951,35 5710,85 N1921 731,6 1838,62 3090,87 N2021 150,11 217,51 301,01 N2023 422,52 951,35 5710,85 N2122 592,11 5338,64 5406,68 N2123 294,62 559,13 964,16 N2223 150,11 217,51 301,01 N2225 592,11 5338,64 5406,68 N2324 557,28 3262,56 2067,18 N2325 287,21 581,68 994,17 N2425 150,11 217,51 301,01 N2427 557,28 3262,56 2067,18 N2526 626,86 1265,75 2854,51 N2527 574,26 590,87 948,19 N2627 150,11 217,51 301,01 N2629 626,86 1265,75 2854,51 N2728 733,12 940,85 1563,42 N2729 66,16 103,53 165,42 N2829 150,11 217,51 301,01 2.2_Toå hôïp IIc: 2.2.1_ Tính noäi löïc trong daøn ñöùng :tính töông töï nhö toå hôïp IIa ta coù : Baûng thoáng keâ giaù trò löïc caùc thanh trong daøn ñöùng ôû toå hôïp IIc Löïc doïc caùc thanh trong daøn Giaù trò löïc ôû caùc taàm vôùi Rmax Rtb Rmin N12 4603,52 9854,43 15153,72 N13 96,1 64,78 78,6 N23 4226,42 9518,4 15384,9 N25 731,8 1831,3 3090,2 N34 4637,25 10551,36 13524,5 N45 992,35 2439,8 4093,22 N46 5315,5 12217,2 16344,08 N56 1672,68 3933,14 6580,77 N57 15324,28 14367,58 13642,12 N67 12313,8 15338,5 16435,2 N68 294,3 498,6 694,4 N78 6070,62 10284,35 13642,8 N79 286,46 590,32 954,61 N98 5377,52 7562,13 11384,53 N910 4976,18 7606,3 12459,64 N911 182,4 634,52 68,46 N1011 4102,5 6341,68 10343,6 N1012 12354,38 16642,86 1482,75 N1112 3382,25 6651,15 12085,64 N1113 13807,83 14684,92 16685,12 N1213 3362,8 6043,45 11236,7 N1214 93,53 326,8 31,61 N1314 11447,67 16382,4 13831,52 N1315 13316,5 15432,8 12673,82 N1415 138,5 189,4 73,64 N1416 4302,42 5041,31 13535,6 N1516 3502,62 3265,36 11084,24 N1517 12123,5 17643,7 16820,6 N1619 5160,3 6388,7 12530,62 N1618 12513,25 15613,3 14381,4 N1718 4328,63 5368,15 8942,56 N1716 13453,16 17358,24 13577,43 N1819 6013,83 5361,62 9642,4 N1820 1252,64 9730,63 6421,8 N1920 11037,2 15273,3 12404,7 N1921 7624,86 3334,8 17048,6 N2021 9034,52 10243,52 13049,6 N2022 4394,23 3578,38 12530,53 N2122 147,12 106,5 65,8 N2123 44,24 341,54 112,76 N2223 362,5 287,02 65,53 N2224 412,28 848,68 735,91 N2324 581,8 379,56 162,05 N2325 4387,7 5604,1 8054,46 N2425 7254,15 6254,07 4625,46 N2426 6042,24 364,78 132,67 N2528 1632,4 3561,92 6622,34 N2527 764,27 286,9 362,6 N2627 464,64 286,1 165,5 N2625 186,68 1080,21 638,06 N2728 5194,43 7606,42 8215,43 N2729 569,4 1387,46 168,7 N2829 343,5 164,54 105,47 N2830 5163,53 17542,3 12440,92 N2930 8953,6 7593,58 7341,73 2.2.2_ Tính noäi löïc trong daøn ngang : khoâng coù noäi löïc trong tröôøng hôïp naøy IX_THIEÁT KEÁ TIEÁT DIEÄN MAËT CAÉT THANH . Tính toaùn choïn tieát dieän cho caùc thanh trong daøn. 1_Choïn tieát dieän thanh bieân cuûa caàn: tieát dieän thanh bieân ñöôïc choïn döïa theo thanh chòu taûi lôùn nhaát trong caû hai tröôøng hôïp IIa , IIc .Noäi löïc lôùn nhaát cuûa thanh bieân döïa vaøo baûng thoáng keâ cuûa daøn ñöùng,toå hôïp IIa laø: N = 18859,72 (kG) ,vaø [s ] = 180 N/mm2 (hay) öùng suaát cho pheùp cuûa theùp CT3 Vaäy theo coâng thöùc ta coù : _Döïa vaøo coâng thöùc : vôùi : heä soá roãng D : ñöôøng kính ngoaøi cuûa theùp oáng d : ñöôøng kính trong cuûa theùp oáng Vôùi dieän tích maët caét vöøa tính ñöôïc ta choïn loaïi theùp troøn coù caùc thoâng soá sau : Choïn D = 12 cm, d = 11 cm 2_Tính cho caùc thanh buïng cuûa caàn : _Tính cho caùc thanh buïng thì ta tính cho caùc thanh ôû toå hôïp IIc vaø döïc vaøo baûng noäi löïc tính cho caùc thanh cuûa daøn ñöùng.Caên cöù vaøo ñoù ta thaáy noäi löïc lôùn nhaát trong caùc thanh buïng cuûa caàn laø: N = 17643,7 (kG) Dieän tích maët caét thanh cheùo : Döïa vaøo coâng thöùc : vôùi : heä soá roãng D : ñöôøng kính ngoaøi cuûa theùp oáng d : ñöôøng kính trong cuûa theùp oáng Choïn D = 7 cm, d = 6 cm 3_Kieåm tra caùc thanh theo ñoä cöùng vaø ñoä oån ñònh: 3.1_Kieåm tra veà ñoä cöùng : _Thanh bieân : vaø Vôùi : : ñoä maûnh cuûa thanh l : chieàu daøi hình hoïc cuûa thanh r : baùn kính quaùn tính cuûa thanh J :momen quaùn tính cuûa tieát dieän : heä soá phuï thuoäc keát caáu cuûa hai ñaàu thanh Ta coù : vôùi (d:ñöôøng kính trong cuûa tieát dieän ) _Theo hình 6.26a_saùch KCKLMT thì (theo baûng 6.1_saùch KCKLMT ) _Thanh buïng : _Theo hình 6.26a_saùch KCKLMT thì (theo baûng 6.1_trang 156 saùch KCKLMT ) Vaäy thanh bieân vaø thanh buïng ñaûm baûo veà ñoä beàn. 3.2_Kieåm tra veà ñoä oån ñònh : _Ñieàu kieän : Vôùi : : heä soá chieát giaûm öùng suaát,tra baûng 5_trang 371 saùch SBVL ta coù : +thanh bieân : +thanh buïng : +ñoái vôùi thanh bieân : +ñoái vôùi thanh buïng : Vaäy thanh bieân vaø thanh buïng ñaûm baûo veà ñoä oån ñònh. X_TÍNH TOAÙN CAÙC MOÁI GHEÙP : 1_Tính toaùn caùc moái gheùp haøn : _Moái gheùp haønh coù nhieàu öu ñieåm neân ngaøy caøng ñöôïc söû duïng roäng raûi.Caùc moái gheùp baèng haøn coù khoái löïông nhoû so vôùi baèng ñinh taùn vì khoâng coù muõ ñinh,khoâng phaûi gheùp choàng hoaëc duøng taám ñeäm do ñoù kim loaïi ñöôïc taän duïng vaø khoâng bò loã ñinh laøm yeáu. _Choïn phöông phaùp haøn töï ñoäng,coù trôï dung,que haøn kieåu '42 vaø chieàu daøy tính toaùn cuûa moái haøn : (baûng 3.2_saùch KCKLMT ) Vôùi : : heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo phuông phaùp haøn;vôùi phöông phaùp haøn töï ñoäng thì : _Döïa vaøo baûng 3.4, chieàu cao nhoû nhaát cuûa moái haøn goùc thì :hh min = 5 mm _Ñieàu kieän ñeå loaïi tröø vieäc haøn khoâng thaáu vaø vaät haøn bò nung quaù nhieät neân aùp duïng ñaúng thöùc : _Suy ra ta choïn chieàu cao haøn hh = 5 mm . _Xaùc ñònh chieàu daøi ñöôøng haøn : (baûng 3.1 _saùch KCKLMT ) Ôû ñaây : Ngh :löïc tính toaùn theo heä soá quaù taûi vaø heä soá ñieàu chænh laøm vieäc. lh :chieàu daøi ñöôøng haøn. : chieàu daøy moái haøn. Rh :ñoä beàn tính toaùn (tra baûng 3.5 _saùch KCKLMT Rh =15 kG/mm2 ). Vaäy chieàu daøi caàn haøn laø :l = lh + 2.5 = 245,25 (mm). Suy ra ta choïn l = 246 mm ( do moãi ñaàu ñöôøng haøn laáy theâm 5 mm vì khi baét ñaàu vaø keát thuùc ñöôøng haøn phaûi coù choå ñeå duy trì vuøng löûa haøn ). _Tính cho moái haøn giaùp moái ôû thanh bieân : +Chieàu daøy moái haøn : . +Que haøn : '42 +Phöông phaùp haøn töï ñoäng , coù trôï dung. +Chieàu daøi ñöôøng haøn : Chieàu daøi caàn thieát cuûa moái haøn laø : 180 mm _Caùc chi tieát khaùc phaûi nhö baûng maõ,khi haøn treân thanh bieân thì chieàu daøi ñöôøng haøn vaø caùc ñieàu kieän haøn khaùc gioáng nhö moái haøn giaùp moái ôû 2 thanh bieân. XI_SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN CAÀN TRUÏC: _Tröôùc khi vaän haønh thieát bò caàn phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh sau : +Khoâng duøng caàn truïc ñeå loâi haøng treân maët ñaát,nhoå caùc vaät chìm döôùi ñaát hoaëc keùo haøng ôû goùc nghieâng caùp quaù lôùn vöôït quaù goùc nghieâng cho pheùp cuûa caùp :40 +Khoâng ñöôïc naâng quaù ñoä cao cho pheùp cuûa thieát bò,khoâng ñöôïc ngaét caùc chuyeån ñoäng moät caùch ñoät ngoät maø chæ ngaét ñoät ngoät khi gaëp söï coá. +Khoâng ñöôïc thay ñoåi ñoät caùc cô caáu duy chuyeån caàn truïc töø chuyeån ñoäng thuaän sang chuyeån ñoäng ngöôïc laïi. +Tröôùc khi di chuyeån haøng phaûi coù caùc tín hieäu :coøi hoaëc ñeøn tín hieäu cho ngöôøi xung quanh bieát. +Trong khi laøm vieäc neáu coù moät cô caáu laøm vieäc khoâng bình thöôøng phaûi ngöøng laïi ñeû tìm nguyeân nhaân söûa chöûa kòp thôøi roài môùi cho thieát bò laøm vieäc tieáp tuïc. +Caàn truïc khoâng ñöôïc naâng quaù taûi vaø thôøi gian laøm vieäc töoâng ñoái. +Tröôùc vaø sau moãi ca laøm vieäc phaûi kieåm tra laïi caùc cô caáu truyeàn ñoäng,kieåm tra löôïng daàu môõ boâi trôn,kieåm tra laïi boä phaän ñieàu khieån,caùc thieát bò ñieän…. +Khi nghæ laøm vieäc phaûi ñöa caàn truïc veà vò trí qui ñònh vaø ngaét nguoàn ñieän.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKcthep_HOANG.doc
  • dwgCan truc thap quay 3T.dwg
  • dwgKCT_Hoang.dwg