Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy thuỷ sản Nam Phương - Công suất 600m3/ngày đêm

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nước nói riêng đang trở thành mối lo chung của nhân loại. Vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ sự trong sạch cho các thủy vực hiện nay đang là những vấn đề cấp bách trong quá trình phát triển xã hội khi nền kinh tế và khoa học kỹ thuật đang tiến lên những bước dài. Để phát triển bền vững chúng ta cần có những biện pháp kỹ thuật hạn chế, loại bỏ các chất ô nhiễm do hoạt động sống và sản xuất thải ra môi tường. Một trong những biện pháp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm nguồn nước là tổ chức thoát nước và và xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Chế biến thủy sản ở nước ta là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại và gần đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế của ngành mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự phát triển, vì sản xuất càng phát triển thì lượng chất thải càng lớn Các chất thải có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất chứa Cacbon, Nitơ, Photpho Trong điều kiện khí hậu Việt Nam chúng nhanh chóng bị phân hủy gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ, nồng độ COD trong nước thải công ty chế biến thủy sản các loại khoảng 2000 6000 mg/l vượt quá 30 lần tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5945 – 2005). Trong những năm gần đây có rất nhiều khiếu kiện và ý kiến phản ứng của nhân dân về ô nhiễm môi trường do ngành chế biến thủy sản gây ra. Điều này cho thấy ngành chế biến thủy sản đang đứng trước nguy cơ làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng không những đến cuộc sống hiện tại mà cả cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy trong phạm vi hẹp của luận văn em chọn đề tài “Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty chế biến thủy sản Nam Phương” thuộc khu công nghiệp Trà Nóc II, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. 1.2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Thiết kế công nghệ xử lý nước thải công ty chế biến thủy sản Nam Phương để xử lý chất thải, giảm thiểu tác hại lên môi trường trong điều kiện phù hợp với thực tế của nhà máy thuỷ sản Nam Phương. 1.3. PHẠM VI THỰC HIỆN Việc ứng dụng công nghệ xử lý chung cho một ngành công nghiệp là rất khó khăn , do mỗi nhà máy có đặc trưng riêng về công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu nên thành phần và tính chất nước thải khác nhau. Phạm vi ứng dụng của đề tài là xử lý nước thải của Công ty chế biến thuỷ sản xuất Nam Phương và một số công ty khác nếu có cùng đặc tính chất thải đặc trưng. 1.4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Điều tra khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu liên quan, quan sát trực tiếp, lấy mẫu đo đạc và phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước. Phương pháp lựa chọn: Tổng hợp số liệu Phân tích khả thi Tính toán kinh tế

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy thuỷ sản Nam Phương - Công suất 600m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KT COÂNG NGHEÄ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc  NHIEÄM VUÏ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP CHUÙ YÙ : Sinh vieân phaùi daùn tôø naøy vaøo baûn thuyeát minh HOÏ VAØ TEÂN : LEÂ THÒ LAÂM GIANG MSSV : 08B1080018 NGAØNH : KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP : 08HMT1 KHOA : KT Moâi Tröôøng &CN Sinh Hoïc Boä Moân :KT Moâi Tröôøng. Ñaàu ñeà luaän aùn : “Tính Toaùn Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Nhaø maùy Thuyû Saûn Nam Phöông ,KCN Traø Noùc II, Caàn Thô , coâng suaát 600m3/ ngaøy ñeâm. Nhieäm vuï (yeâu caàu noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu) : Tìm hieåu nguoàn goác, tính chaát ñaëc tröng, khaû naêng gaây oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi thuyû saûn Toång quan veà Nhaø maùy Thuyû Saûn nam phöông, thu thaäp soá lieäu taøi lieäu toång quan veà ñieàu kieän töï nhieân vaø chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc nhaø maùy. Toång quan veà caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp cheá bieán thuyû saûn Löïa choïn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa nhaø maùy Tính toaùn thieát keá caùc ñôn vò coâng trình xöû lyù Tính toaùn kinh phí Xaây döïng keá hoaïch quaûn lyù vaän haønh hieäu quaû traïm xöû lyù nöôùc thaûi Ngaøy giao luaän aùn : 18/4/2010 Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï : 12/7/2010 Hoï teân ngöôøi höôùng daãn : T.S TOÂN THAÁT LAÕNG Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua boä moân Ngaøy ………..thaùng …………naêm 2010 Chuû nhieäm boä moân (kyù vaø ghi roõ hoï teân) Ngöôøi höôùng daãn chính (kyù vaø ghi roõ hoï teân) Toân Thaát Laõng  Phaàn daønh cho khoa, Boä moân : Ngöôøi duyeät …………………………………………………...…………………… Ngaøy baûo veä………………...……………………………………………………… Ñieåm toång keát………………………………………………………………...…….. Nôi löu tröõ luaän vaên………………………………………………………………...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docnhiem vu luan van-giang.doc
 • docDANH MUC VIET TAT-TAI LIEU THAM KHAO....doc
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE Aerotank -BV7.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE CHUA BUN-THU NUOC DU.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE dieu hoa-BV4.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE LANG -BV8.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE NEN BUN.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE THU GOM - BV3.dwg
 • dwlDO AN TOT NGHIEP - BE THU GOM - BV3.dwl
 • dwl2DO AN TOT NGHIEP - BE THU GOM - BV3.dwl2
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - be tiep xuc.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - Be tuyen noi-BV5.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - BE UASB-BV6.dwg
 • dwgDO AN TOT NGHIEP - MAT BANG TONG THE-BV1&2.dwg
 • docMUC LUC.doc
 • docNOI DUNG DO AN.doc