Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản cá với nhiệt độ bảo quản là - 18 độ C

Mục lục DANH Mục trang Tên đồ án 1 Lời nhận xét 2 Mục lục Lời nói đầu ChươngI : Trình bày ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong trong công nghiệp thực phẩm 8 I. Vai trò nhiệm vụ II. ý nghĩa của kỹ thuật lạnh Chương II: Bố trí mặt bằng và dung tích kho lạnh 10 I .Yêu cầu khi thiết kế mặt bằng kho lạnh II. Yêu cầu chung đối với phòng máy III. phân loại kho lạnh 1. Đặc điểm kho lạnh 2. Phân loại buồng lạnh IV. Xác định số lượnh và kích thước buồng lạnh 1. Dung tích kho lạnh 2. Diện tích chất tải 3. Tải trọng của nền và trần 4.Diện tích lạnh cần xây dựng 5. Số buồng lạnh cần xây dựng 6. Diện tích thực tế của kho 7. Buồng kết đông 8. Xác định dung tích buồng kết đông 9. Xác định diện tích hầm đá cây V. Quy hoạch mặt bằng kho lạnh 1. Yêu cầu chung với quy hoạch mặt bằng kho 2.Bố chí mặt bằng kho lạnh ChươngIII. Tính cách nhiệt cách ẩm 22 I. Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt kho lạnh 1. Mục đích ý nghĩa của việc cách nhiệt kho lạnh 2.Mục đích cách ẩm II. Cấu trúc cách nhiệt cách ẩm 1. Cấu trúc cách nhiệt 2.Câu trúc cách ẩm II. Phương pháp xây dựng kho bảo quản 1. kết cấu xây dựng kho 1.1 Móng và cột 1.2 Tường bao và tường ngăn 1.3 Mái 1.4 Nền II. Tính cách nhiêt kho lạnh 1. Kết cấu tường bao 2. kêt cấu nền kho 3. Kết cấu trần kho lạnh ChươngIV: Tính phụ tải máy nén 41 I.Mục đích tính toán nhiệt kho lạnh 1. Xác định dòng nhiệt tổn thất vào kho lạnh 2. Xác định năng suất lạnh của máy nén ChươngV: Tính chọn máy nén 58 I. Chọn các thông số của chu trình ChươngVI :Tính chọn thiết bi ngưng tụ, thiết bị bay hơi 67 I. Dàn ngưng II. Dàn bay hơi ChươngVII : Tính chọn thiết bị phụ 73 ChươngVIII. Tính toán thiêt kế phần mạch điện 82 I. Yêu cầu của tự động hoá hệ thống lạnh II. Tính chọn khí cụ điện III.Thuyết minh mạch điều khiển và hệ thống Tài liệu tham khảo 89

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản cá với nhiệt độ bảo quản là - 18 độ C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyÒn c«ng nghÖ. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu sau: Ph¶i bè trÝ c¸c buång l¹nh phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. S¶n phÈm ®i theo d©y chuyÒn kh«ng gÆp nhau, kh«ng ®an chÐo nhau. C¸c cöa ra vµo cöa buång chøa ph¶i ®Òu quay ra hµnh lang. Còng cã thÓ kh«ng dïng hµnh lang nh­ng s¶n phÈm theo d©y chuyÒn kh«ng ®­îc gÆp nhau. - Quy ho¹ch cÇn ph¶i ®¹t chi phÝ ®Çu t­ nhá nhÊt, CÇn sö dông réng r·i c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c diÖn tÝch l¹nh phô trî nh­ng vÉn ®¶m b¶o tiÖn nghi. Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ ®Õn møc thÊp nhÊt. - Quy ho¹ch mÆt b»ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù vËn hµnh tiªn lîi vµ dÎ tiÒn. - Quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o lèi ®i l¹i thuËn tiÖncho viÖc bèc xÕp thñ c«ng hay c¬ gÝíi ®· thiÕt kÕ. ChiÒu réng kho l¹nh nhiÒu tÇng kh«ng qu¸ 40 m. ChiÒu réng kho l¹nh mét tÇng phï hîp víi kho¶ng v­ît lín nhÊt lµ :12 m. ChiÒu dµi cña kho l¹nh cã ®­êng s¾t nªn chän ®Ó chøa ®­îc n¨m toa tµu bèc xÕp cïng mét lóc. Kho l¹nh cã thÓ tÝch ®Õn 600t kh«ng cÇn bè trÝ ®­êng s¾t, chØ cã mét s©n bèc dì « t« däc theo chiÒu dµi kho l¹nh. §Ó ®¶m tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu bao che, c¸c kho l¹nh cïng nhiÖt ®é ®­îc nhãm l¹i mét khèi. - MÆt b»ng kho l¹nh ph¶i phï hîp víi hÖ thèng ®· chän. ®iÒu nµy rÊt quan träng víi kho l¹nh mét tÇng v× kh«ng ph¶i lu«n lu«n ®­a ®­îc m«i chÊt l¹nh tõ c¸c thiÕt bÞ l¹nh vÒ, do ®ã ph¶i chuyÓn sang s¬ ®å lín h¬n víi viÖc cÊp láng tõ d­íi lªn. - MÆt b»ng kho l¹nh ph¶i ®¶n b¶o kü thuËt, an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y. - Khi thiÕt kÕ kho l¹nh cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng më réng kho l¹nh. B¶n vÏ theo mÆt c¾t Ch­¬ng III TÝnh c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm kho l¹nh. I.CÊu tróc x©y dùng vµ c¸ch nhiÖt kho l¹nh. 1.Môc ®Ých cña viÖc c¸ch nhiÖt phßng l¹nh: NhiÖt ®é tk, trong khi ®ã nhiÖt ®é m«i tr­êng (tf > tk). l¹nh trong xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh. CÊu tróc c¸ch nhiÖt chiÕm 25 ->40 % chi phÝ x©y dùng xÝ nghiªp. Do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt. ThiÕt kÕ vµ khi thi c«ng nÕu cÊu t¹o cña v¸ch c¸ch nhiÖt lµ ®iÓm cÊu tróc x©y dùng c¸ch nhiÖt xÊu th× nã kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt vµ Èm theo yªu cÇu lµm t¨ng sù kh« ngãt s¶n phÈm, h­ háng s¶n phÈm vµ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt l¹nh (t¨ng chi phÝ vËn hµnh). Do vËy viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh ®­îc xem xÐt vµ coi träng vÊn ®Ò nµy. §Æc biÖt ®èi víi hÖ thèng kho l¹nh x©y dùng trong phßng l¹nh lu«n lu«n ph¶i duy tr× nhiÖt ®é thÊp. Do ®ã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é nh­ trªn lu«n lu«n xuÊt hiÖn dßng nhiÖt x©m nhËp tõ ngoµi m«i tr­êng vµo. §èi víi kho l¹nh cña chóng ta, môc ®Ých x©y dùng gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp tõ ngoµi m«i tr­êng vµo trong kho, chØ cßn b»ng c¸ch t¨ng Rw lªn. RW : nhiÖt trë cña v¸ch (tøc lµ c¶n trë dßng nhiÖt ) muèn t¨ng dßng nhiÖt trë cña v¸ch cã nhiÒu c¸ch nh­ng tèt nhÊt lµ x©y t­êng dµy lªn mét c¸ch phï hîp nhÊt l¾p vËt liÖu c¸ch nhiÖt. *) ý nghÜa : ViÖc c¸ch nhiÖt cho v¸ch kho l¹nh nã sÏ lµm gi¶m bít hiÖu sè nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho. t = tW2 – tk Khi hiÖu nhiÖt ®é lín sÏ lµm t¨ng sù tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ gÇn v¸ch, sù tuÇn hoµn kh«ng khÝ t¨ng lªn lµm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm vµo mïa hÌ, ng­îc l¹i lµm s¶n phÈm qu¸ l¹nh vµo mïa ®«ng . §Ó tr¸nh hiÖn t­îng nµy khi x¾p xÕp s¶n phÈm vµo trong kho l¹nh kh«ng ®­îc xÕp s¶n phÈm vµo s¸t v¸ch kho. Tõ nh÷ng lý do trªn viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh rÊt lµ tÊt yÕu. 2. Môc ®Ých cña viÖc c¸ch Èm : NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh bao giê lín h¬n nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong phßng l¹nh cho lªn ®é Èm (d=g/kg k3) cña kh«ng khÝ xung quanh lín h¬n phong l¹nh, kÕt qu¶ ph¸t sinh ®é chªnh lÖch ®é chøa Èm. d = dng - dn hay lµ ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n­íc nã sinh ra : p = pfh - pkh §©y lµ nguyªn nh©n t¹o ra m«i tr­êng Èm trong v¸ch kho l¹nh. Sù chªnh lÖch vÒ ¸p suÊt h¬i n­íc trong vµ ngoµi t¹o nªn dßng h¬i n­íc t¹o nªn dßng h¬i n­íc khyÕch t¸n qua v¸ch kho vµo trong phßng l¹nh nã ®­îc ®¸nh gi¸ qua th«ng sè gäi lµ mËt ®é dßng Èm  .  = Trong ®ã: Ph1 : ¸p suÊt h¬i n­íc bªn ngoµi Ph2 : ¸p suÊt h¬i n­íc bªn trong H : Trë lùc dÉn Èm m2sp/kg. ViÖc chÊm døt hoµn toµn dßng nhiÖt Èm ®i qua v¸ch khi mµ lu«n lu«n tån t¹i t vµ p lµ ®iÒu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. V× khi ®ã v¸ch kho cã trë lùc nhiÖt vµ Èm v« cïng lín nh­ng nÕu t¨ng mét c¸ch hîp lý nhiÖt trë vµ Èm trë vµ Èm trë th× cã thÓ gi¶m ®­îc dßng nhiÖt vµ Èm. ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ta ph¶i thùc hiÖn viÖc c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm cña kho l¹nh . NÕu ®Ó cho Èm x©m nhËp vµo qua v¸ch qua v¸ch kho l¹nh g©y ra mét sè t¸c hai: - Nã lµm Èm vËt liÖu c¸ch nhiÖt lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña vËt liÖu. Nã lµm cho c¸c vËt liÖu tham gia vµo cÊu tróc vµo kho l¹nh lµm ­ít nhanh , môc n¸t. Èm ®i vµo mang theo nhiÖt vµo lµm t¨ng nhiÖt t¶i cña thiÕt bÞ l¹nh lªn (t¨ng nhiÖt t¶i cña buång) ®ång thêi nã lµm t¨ng kh¶ n¨ng mÊt khèi l­îng cña s¶n phÈm (do chuyÓn pha tõ láng sang h¬i ) . §Ó kh¾c phôc nh÷ng t¸c h¹i nªu trªn ng­êi ta ph¶i c¸ch Èm cho kho. II.cÊu tróc cña c¸ch nhiÖt – c¸ch Èm : CÊu tróc c¸ch nhiÖt: CÊu tróc c¸ch nhiÖt ®¶m b¶o sù liªn tôc kh«ng t¹o ra c¸c cÇu nhiÖt hiÖn t­îng ®ét nhiÖt. §èi víi kho x©y khi l¾p c¸ch nhiÖt cho c«ng tr×nh kh«ng nªn ®Ó hë c¸c m¹ch ghÐp gi÷a c¸c tÊm c¸ch nhiÖt . -VÞ trÝ l¾p ®Æt : + §èi víi t­êng c¸ch nhiÖt ®Æt phÝa trong hay phÝa ngoµi ®Òu ®­îc c¶ nh­ng ®Ó b¶o vÖ líp c¸ch nhiÖt, cÊu tróc tèt th× l¾p bªn trong t­êng cã lîi h¬n. + §èi víi nÒn l¾p d­íi mÆt nÒn. + §èi víi trÇn th× l¾p líp c¸ch nhiÖt phÝa trªn hay phÝa d­íi ®Òu ®­îc tuú thuéc vµo diÖn tÝch. Theo ®Ó tµi thiÕt kÕ cña em, em chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt lµ polystyrol (styrofor) ®Ó c¸ch nhiÖt cho kho (trÇn ,t­êng, nÒn). CÊu tróc c¸ch Èm: VÒ nguyªn t¾c cÊu tróc c¸ch Èm l¾p vÒ phÝa cã ®é Èm cao (vÒ phÝa nãng) . Khi l¾p cÊu tróc c¸ch Èm cho kho em chän lµ nhùa ®­êng vµ giÊy dÇu dïng ®Ó c¸ch Èm cho t­êng, nÒn cßn trÇn dïng t«n ®Ó lîp ®ång thêi còng ®Ó c¸ch Èm. III. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kho b¶o qu¶n Trong thùc tÕ s¶n xuÊt hiÖn nay cã 2 ph­¬ng ph¸p x©y dùng kho th­êng sö dông lµ kho x©y vµ kho l¾p ghÐp. Kho l¾p ghÐp : cã ­u ®iÓm lµ kÝch th­íc l¾p ghÐp tiªu chuÈn, thao t¸c l¾p ghÐp dÔ dµng, c¸ch Èm hoµn toµn , thêi gian thi c«ng ng¾n, hiÖu qu¶ cao….tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ gi¸ thµnh cao, chi phÝ ®Çu t­ lín , kh«ng tËn dông ®­îc nguån nhiªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng. Kho x©y : cã ­u ®iÓm lµ cã kh¶ n¨ng tËn dông nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng, c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã cña xÝ nghiÖp, gi¸ thµnh rÎ, chi phÝ ®Çu t­ thÊp. Tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi cÊu tróc x©y dùng phøc t¹p. Qua c©n ®èi gi÷a kho l¾p ghÐp vµ kho x©y, ®èi chiÕu víi t×nh h×nh cña xÝ nghiÖp em chän ph­¬ng ¸n x©y dùng kho b¶o qu¶n ®«ng cña xÝ nghiÖp lµ kho x©y. 1 .kÕt cÊu x©y dùng kho: §Ó gi¶m tæn thÊt l¹nh, còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ kinh tÕ cho kho l¹nh ho¹t ®éng trong thêi gian dµi th× kho l¹nh cÇn ®­îc x©y dùng theo kÕt cÊu nh­ sau: 1.1 Mãng vµ cét. Mãng ph¶i chÞu ®­îc t¶i träng cña toµn bé kÕt cÊu x©y dùng vµ hµng ho¸ b¶o qu¶n, bëi vËy mãng ph¶i kiªn cè, v÷ng ch¾c vµ l©u bÒn. Mãng cã thÓ lµm theo kiÓu rÇm mãng hoÆc cã thÓ theo kiÓu tõng « kh«ng liªn tôc. Khi ®ã mãng ng­êi ta ph¶i chõa tr­íc nh÷ng lç ®Ó l¾p cét chÞu lùc. Trong kho l¹nh mét tÇng sö dông cét cã tiÕt diÖn vu«ng (400400). 1.2 T­êng bao vµ t­êng ng¨n. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ¸n x©y dùng t­êng bao t­êng ng¨n nh­ng ph­ong ph¸p cæ ®iÓn nhÊt cho ®Õn nay vÉn phï hîp víi ViÖt Nam. T­êng g¹ch chÞu lùc cã hai líp v÷a tr¸t hai phÝa. C¸ch nhiÖt ë phÝa trong phßng l¹nh. Tr­íc khi c¸ch nhiÖt phñ lªn t­êng mét líp bitum dµy 2,53 mm ®Ó c¸ch Èm sau ®ã d¸n líp c¸ch nhiÖt lªn. C¸ch nhiÖt cã thÓ d¸n hai líp tr¸nh cÇu nhiÖt. C¸chnhiÖt cã thÓ cè ®Þnh vµo t­êng nh­ ®inh mãc b»ng thÐp. NÑp gç. §èi víi t­êng ng¨n cã thÓ c¸ch nhiÖt b»ng g¹ch hoÆc b»ng bªt«ng bät c¸ch nhiÖt. NÕu hai phßng cã nhiÖt ®é qu¸ chªnh lÖch cã thÓ bè trÝ c¸ch nhiÖt ë phßng l¹nh h¬n. 1.3 M¸i. C¸c kho l¹nh cã c¸c tÊm m¸i tiªu chuÈn ®i kÌm theo víi cét, rÇm , xµ tiªu chuÈn. M¸i kho l¹nh kh«ng ®­îc ®äng n­íc, kh«ng ®­îc thÊm n­íc. NÕu kho l¹nh cã chiÒu réng lín cã thÓ lµm m¸i dèc vÒ mét phÝa, th­êng lµm dèc vÒ hai phÝa vµ cã ®é nghiªng 2%. Chèng thÊm n­íc b»ng bitum vµ giÊy dÇu.Chèng bøc x¹ mÆt trêi b»ng c¸ch phñ lªn trªn cïng mét líp sái tr¾ng kÝch th­íc 515 mm. §èi víi kho l¹nh em thiÕt kÕ ngoµi viÖc bè trÝ nh­ trªn cßn bè trÝ thªm líp m¸i lîp b»ng bê l« xi m¨ng hoÆc b»ng thÐp. 1.4 NÒn. KÕt cÊu nÒn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ; - NhiÖt ®é phßng l¹nh; - T¶i träng cña kho hµng b¶o qu¶n; -Dung tÝch kho l¹nh; Yªu cÇu cña nÒn kho l¹nh ph¶i v÷ng ch¾c , tuæi thä cao ,vÖ sinh s¹ch sÏ, kh«ng thÊm n­íc. Theo tiªu chuÈn th× nÒn cã nhiÖt ®é d­¬ng kh«ng cÇn c¸ch nhiÖt.NÕu nÒn cã nhiÖt ®é ©m khi ®ã cã nhiÒu ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kh¸c nhau; Víi khÝ hËu viÖt nam th× nhiªt ®é t­¬ng ®èi cao ngay c¶ khi mïa ®«ng vËy víi nh­ng kho l¹nh mµ cã nhiÖt ©m nhá th× còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®iªn trë s­ëi nÒn .Nh­ng nh÷ng kho lanh cã nhiÖt ©m cao thi ®Ó tr¸nh xÈy ra ®äng Èm nÒn ta cã thÓ bè trÝ thªm ®iÖn tr¬ s­ëi nÒn. 1.5 Cöa kho l¹nh C¸c kho l¹nh cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, kho¸ cöa còng cã nhiÒu lo¹i h¸c nhau. Cöa kho l¹nh l¾p ghÐp gièng cöa cña tñ l¹nh. Cöa lµ mét tÊm c¸ch nhiÖt, cã b¶n lÒ tù ®éng, chung quanh cã ®Öm kÝn b»ng cao su, cã bè trÝ nam ch©m m¹nh ®Ó hót m¹nh cöa ®¶m b¶o ®é kÝn vµ gi¶m tæn thÊt nhiÖt.Cöa mét c¸nh cã chiÒu réng 1m vµ cöa hai c¸nh cã chiÒu réng 1.8 m. Víi kho cña em chon cöa cho xe n©ng h¹ chän cöa réng 3m vµ cao 2.3m cöa bè b¸nh xe chuyÓn ®éng trªn thanh ray s¸t t­êng nªn ®ãng më nhÑ nhµng, tiÕt kiÖn diªn tÝch. II. TÝnh to¸n c¸ch nhiÖt kho l¹nh: 1. KÕt cÊu t­êng bao: Theo kinh nghiÖm th­c tÕ th× em chän v¸ch kho l¹nh cã kÕt cÊu nh­ b¶ng sau: B¶ng 1 STT VËt liÖu BÒ dµy  (m) HÖ sè dÉn nhiÖt  (w/m0k) HÖ sè khuyÕch t¸n Èm  g/mhpa1Líp v÷a xim¨ng0,020,88902Líp t­êng g¹ch0,20,811053Líp v÷a xim¨ng0,020,88904Líp bitum c¸ch Èm0,0040,330,865Líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt polistyrolcn=?0,0477,56Líp v÷a céng tÊm thÐp0,020,8890 1.1S¬ ®å biÓu diÔn kÕt cÊu t­êng bao: H×nh vÏ Trong ®ã : 1-3 : Líp v÷a xi m¨ng : Líp t­êng g¹ch 4 : Líp bitum c¸ch Èm : Líp polistyrol c¸ch nhiÖt : Líp v÷a xi m¨ng céng thÐp X¸c ®Þnh chiÒu dÇy líp c¸ch nhiÖt t­¬ng bao: ChiÒu dÇy c¸ch nhiÖt cña líp vËt liÖu ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh hÖ sè truyÒn nhiÖt k: Ta cã: K = Suy ra : cn = cn x Víi: cn: ®é dµy líp c¸ch nhiÖt polistyrol cn: hÖ sè dÉn nhiÖt cöa polistyrol k: hÖ sè truyÒn nhiÖt qua t­êng bao, øng víi kho nhiÖt ®é –180c ta cã k=0,21 w/m20k (TL1). 1:hÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt ngoµi t­êng ng¨n, 1=23,3 w/m20k (TL1). 2:hÖ sè to¶ nhiÖt cña v¸ch phÝa trong kho l¹nh, ®èi víi kho l¹nh kh«ng khÝ ®èi l­u c­ìng bøc 2=9 w/m20k (TL1). i: bÒ dµy cña líp vËt liÖu th­ i. i: hÖ sè dÉn nhiÖt cña v©t liÖu thø i. Theo kÕt cÊu v¸ch bÓ nh­ trªn, dùa vµo b¶ng 1 ta cã chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt lµ: cn = 0,047 x cn = 0,2 m VËy víi cn = 0,2 m th× khi ®ã hÖ sè truyÒn nhiÖt thùc cña v¸ch lµ: Kt = = o,21 W/m20K 3. KiÓm tra ®äng s­¬ng v¸ch t­êng bao: §iÒu kiÖn ®Ó kho kh«ng bÞ ®äng s­¬ng lµ: tw1 > ts Víi: ts : Lµ nhiÖt ®é ®iÓm s­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh qua ®å thi (I-d) cña kh«ng khÝ Èm: Víi : tf = 370C vµ  =83 % ta cã ts = 340C (TL1). : tw1 : NhiÖt ®é bÒ mÆt v¸ch t­êng ngoµi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ta cã q = 1 x t1 = 23,3 x (37- tw1) Mµ ta l¹i cã q = k x t = 0,21 x (37+18) = 11,55 W/m2 VËy : tw1 =tf - = 37 - = 36,50C Ta thÊy Tw1 > Ts nªn v¸ch kho kh«ng bÞ ®äng s­¬ng. 4. KiÓm tra ®äng Èm trong kÕt cÊu bao che: §iÒu kiªn ®Ó Èm kh«ng ®äng l¹i trong líp c¸ch nhiÖt(lµm ­ít kÕt c©u c¸ch nhiÖt lµm t¨ng kh¶ n¨ng trao ®æi nhiÖt) lµ ¸p suÊt riªng phÇn h¬i n­íc thùc tÕ lu«n ph¶i nhá h¬n ¸p suÊt b·o hoµ h¬i n­íc ë mäi ®iÓm trong c¬ cÊu c¸ch nhiÖt: px ts Víi : ts tra ®­îc ts =340C : t1 nhiÖt ®é bÒ mÆt v¸ch vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Do mËt ®é dßng nhiÖt kh«ng ®æi khi ®i qua mäi ®iÓm trªn bÒ mÆt v¸ch nªn ta cã : q = q1 =k x t =0,2 x (37-(-18) =11 W/m2. Mµ ta l¹i cã : q1 = 1 x t Hay : 11 = 23,3 x (37 - t1) Suy ra : t1 = 37 – 11/23,3 = 36,530C RÔ thÊy t1 > ts VËy v¸ch kh«ng x¶y ra ®äng s­¬ng. KiÓm tra ®äng Èm trong kÕt cÊu c¸ch nhiÖt trÇn kho l¹nh. Còng gièng nh­ t­êng bao ®iÒu kiÖn ®Ó Èm kh«ng ®äng trong v¸ch lµ : Px px4’’ vËy xÈy ra ®äng Èm ë vÞ trÝ nµy. Ph­¬ng ¸n 2: NÕu thay líp c¸ch Èm bitum b¨ng mµng polyetylen cã ®é dµy 1mm vµ  = 0,0018 g/mhMpa th× khi ®ã ta cã : H = = 0,57 g/m2h  = =(5207,42 –112,19) x 10-6/0,57 =0,0089 X¸c ®Þnh ph©n ¸p su¸t thùc cña n­íc trªn bÒ mÆt v¸ch : Px2 =5207,42 –0,0089 x 0,001 x 106/0,0018 = 241,3 pa Px3 = px2 -  = 241,3 – 0,0089 x 0,04 x106/30 =229,4 pa Px4 = px3 -  = 229,4 - 0,0089 x 0,4 x 106 /226 =213,64 pa Px5 = px4 -  = 213,64 - 0,0089 x 0,22 x 106/30 =148,37 pa DÔ thÊy px2 , px3 ,px4, px5 ®Òu nhá h¬n px2’’, px3’’ ,px4’’,px5’’ ®¶m b¶o v¸ch kh«ng x¶y ra ®äng Èm. 9. X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt t­êng ng¨n : V× hai buång cã cïng nhiÖt ®é nªn ta cã : K = 0,58 W/m20K (TL1b¶ng 3.5) 1 =2 =9 W/m2K (TL1) RÔ thÊy px2 , px3, px4, px5 ®Òu nhá h¬n px2’’, tho¶ chän bª t«ng bät lµm c¸ch nhiÖt khi ®ã hÖ sè dÉn nhiÖt lµ:  = 0,15 W/ mK VËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña t­êng ng¨n lµ: cn =0,15 x =0,225 mcn = 0,25 m víi Kt chän : cn = 0,25 m víi Kt = 0,53 W/ m20K 1. Bª t«ng bät 2. V÷a c¸ch nhiÖt 3. TÊm c¸ch nhiÖt 4. Líp v÷a tr¸t Ch­¬ng IV TÝnh phô t¶i m¸y nÐn I. Môc ®Ých tÝnh to¸n nhiÖt kho l¹nh : TÝnh nhiÖt kho l¹nh lµ tÝnh to¸n c¸c dßng nhiÖt tõ m«i tr­êng bªn ngoµi ®i vµo trong kho l¹nh. §©y chÝnh lµ dßng nhiÖt tæn thÊt mµ m¸y l¹nh cÇn ph¶i ®ñ c«ng suÊt ®Ó th¶i nã trë l¹i m«i tr­êng nãng ®¶m b¶o sù chªnh lÖch nhiÖt ®é buång l¹nh vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. Môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc tÝnh to¸n nhiÖt kho l¹nh lµ ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y l¹nh cÇn l¾p ®Æt. Khi ®ã dßng nhiÖt tæn thÊt vµo kho lanh Q, ®ù¬c x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc: Q=Q1 + Q2 + Q3 +Q4 +Q5 W (TL1) Trong ®ã : Q1 : Dßng nhiÖt ®i qua kÕt cÊu bao che vµo buång l¹nh Q2 : Dßng nhiÖt do s¶n phÈm to¶ ra trong qu¸ tr×nh xö lý l¹nh Q3 : Dßng nhiÖt tõ kh«ng khÝ bªn ngoµi do th«ng giã buång l¹nh Q4 : Dßng nhiÖt tõ c¸c nguån kh¸c nhau khi vËn hµnh kho l¹nh Q5 : Dßng nhiÖt tõ s¶n phÈm to¶ ra khi s¶n phÈm h« hÊp . §Æc ®iÓm cña c¸c dßng nhiÖt lµ chóng thay ®æi liªn tôc theo thêi gian, Q1 phô thuéc chñ yÕu vµo nhiÖt ®é bªn ngoµi, nã thay ®æi theo giê trong ngµy vµ mïa trong n¨m. Q2 phô thuéc vµo thêi vô . Q3 phô thuéc vµo hµng b¶o qu¶n. Q4 phô thuéc vµo quy tr×nh chÕ biÕn, b¶o qu¶n hµng vµ Q5 phô thuéc vµo biÕn ®æi sinh ho¸ cña s¶n phÈm . N¨ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng l¹nh ®­îc thiÕt kÕ theo phô t¶i nhiÖt lín nhÊt Q max mµ ta nghi nhËn ®­îc ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong n¨m . 1.X¸c ®Þnh c¸c dßng nhiÖt tæn thÊt vµo kho l¹nh : 1.1 Dßng nhiÖt qua kÕt cÊu bao che Q1 vµo phßng 1: Ta cã : Q1 = Q11 + Q12 Trong ®ã: Q11 : Dßng nhiÖt truyÒn qua t­êng bao, trÇn vµ nÒn do chªnh lÖch nhiÖt ®é Q12 : Dßng nhiÖt qua t­êng bao vµ trÇn do ¶nh h­ëng cña bøc x¹ mÆt trêi Trong tr­êng hîp tæng qu¸t ta cã: Q1 =Kt x F x t Víi: Kt : HÖ sè truyÒn nhiÖt (W/m20 K) F : DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu bao che (m2) t : HiÖu nhiÖt ®é gi÷a nhiÖt ®é bªn ngoµi vµ trong kho l¹nh. Trong ®ã : kÝch th­íc t­êng ngoµi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: §èi víi buång c¹nh kho lÊy chiÒu dµi tõ gi÷ c¸c trôc t©m t­êng g¨n. §èi víi buång gãc kho : lÊy chiÒu dµi tõ mÐp t­êng ngoµi ®Õn trôc t©m t­êng ng¨n. §èi víi chiÒu cao : tõ mÆt nÒn ®Õn mÆt trÇm. Kho l¹nh cã :H =6 m R =6 m D = 12 m Khi céng thªm phÇn x©y dùng vµ cÊu tróc c¸ch nhiÖt sÏ lµ: H =6,77 m R = 6,357 m víi phßng c¹nh R = 6,25 m D = 12,464 m. 1. 2 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt ®i qua kÕt cÊu bao che vµo phßng 1 Ta cã : Q1=Q1v  Qt1  Q1n  Q1bx Trong ®ã: Q1v: Dßng nhiÖt truyÒn qua v¸ch vµo kho; Q1t: Dßng nhiÖt truyÒn qua trÇn; Q1n: Dßng nhiÖt truyÒn qua nÒn vµo kho; Q1bx: Dßng nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi; a. X¸c ®Þnh Q1v: Ta cã: Q1v=Kv x Fv x tv (TL1) Víi: Kv=0,21 W/m2 0K (TL1) Fv = ( 12,464 x 6,67)  ( 6,357 x 6,77 ) =107,48 m2 tv= 37 – (-18) =550C V©y: Q1v= 0,21 x 170,48 x 55 =1969,1 W b. X¸c ®Þnh Q1 t: Ta cã : Q1t=Kt x Ft x tt (TL1) Víi: Kt=0,2 W/m20K (TL1) Ft= ( 12,464 x 6,357) =79,23 m2 tt= 37- (-18) = 550C VËy: Q1t= 0,2 x 55x 79,23 =871,57 W c. X¸c ®Þnh Q1n: Ta cã: Q1n=Kn x Fn x tn (TL1) Víi : Kn= 0,21 W/m20K (TL1) Fn= ( 12,464 x 6,357 ) =79,23 m2 tn= 4-(-18) =220C VËy: Q1n= 0,21 x 79,23 x 22 =366 W d. X¸c ®Þnh Q1bx: Ta cã : Q1bx= Q1bxt + Q1bxn Trong ®ã :­ Q1bxv : Dßng nhiÖt bøc x¹ qua v¸ch kho l¹nh nã ®­îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc: Q1bxv =Kv x Fv x tbxv Víi : t bxv : HiÖu nhiÖt ®é ®Æc tr­¬ng, tbxv Kv =0,21 W/m20K Fv =( 12,464 x 6,357 ) = 79,23 m2 Víi : T­ßng h­íng b¾c th× Q1bxv = 0 T­êng h­íng T©y gi¸p víi phßng m¸y nªn Q1bxv = 0 T­êng h­íng §«ng gi¸p víi buång sè 2 nªn Q1bxv = 0 T­êng h­íng Nan: Q1bxv = 0,2 x (6,357 x 6,77 ) x 2 =17,21 W Víi : t bxv =2 (TL1) Fv = (6,357 x 6,77) = 43,21 m2 Q1bxt : Dßng nhiÖt bøc x¹ qua trÇn kho l¹nh, nã ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q1bxt =Kt x Ft x tbxt Víi : tbxt : HiÖu nhiÖt ®é ®Æc tr­¬ng kho l¹nh, tbxt =160 C (TL1) VËy: Q1bxt =0,2 x 79,23 x 16 =253,55 W Nh­ vËy tæng l­îng nhiÖt bøc x¹ vµo phßng 1 lµ : Q1bx =253,55 + 17,21 =250,76 W Trong tr­êng hîp kho l¹nh cña ta chØ lµm viÖc víi phßng sè 1 th× khi ®ã ph¶i céng thªm l­îng nhiÖt tõ phßng sè 2 ®i vµo khi ®ã: Q1v = Kv x Fv x tv Víi : Kv =0,21 W/m20K (TL1) Fv = (12,464 x 6,77) =84,38 m2 VËy: t = 37-(-18) =550C Q1v =0,21 x 84,38 x 55 =682,21 W Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tren ta co dßng nhiÖt x©m nhËp vµo kÕt cÊu bao che lµ: Q1 =1969,1 + 871,57 + 366 + 250,76 + 682,21 =4139,6423 W 2. X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra : Ta cã : Q2 =Q12 + Q22 Trong ®ã: Q12 : Dßng nhiÖt to¶ ra tõ s¶n phÈm; Q22 : Dßng nhiÖt to¶ ra tõ bao b×; 2.1 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt to¶ ra ë bao b×: Dßng nhiÖt to¶ ra tõ s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: Q12s¶nphÈm =Ms¶n phÈm x (i1 – i2) x (Tl1) Trong ®o: Ms¶nphÈm : Khèi l­îng hµng nhËp vµo trong kho tÊm trªn/ngµy. i1 : entampi cña s¶n phÈm sau c«ng ®o¹n bao gãi, øng víi t1= -80C tra b¶ng ta cã i1 =64 kJ/ kg (TL1). i2 : entampi cña s¶n phÈm sau c«ng ®o¹n b¶o qu¶n, øng víi t2 = -180C tra b¶ng ta cã i2 = 5kJ/kg (TL1). Ta cã: M = = =10 kg/s Víi : E : Dung tÝch kho l¹nh : E = 350 t; B : HÖ sè vßng quay chän : B = 6 (TL1 ); m : HÖ sè nhËp hµng kh«ng kÓ ®Ón m = 2,5 (TL1);  : Tû lÖ hµng cã nhiÖt ®é kh«ng cao –80C ®­a trùc tiÕp vµo trong kho l¹nh trong thêi gian nµy hµng sÏ h¹ nhiÖt ®é xuèng nhiÖt ®é b¶o qu¶n. VËy: Q21 = 10 x (64-5) x = 6,83 KW 2.2.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do bao b× t¶o ra: Ta cã : Q22bb = Mbb x Cbb x (t1 –t2) x Trong ®ã: Mbb : Khèi l­îng bao b× ®­a vµo cïng s¶n phÈm, chän bao b× b»ng c¸t t«ng theo (TL1) ta cã: Mbb = (10 x 10)/100 =1 kg/s Cbb : NhiÖt dung giªng cña bao b×, ®èi víi c¸t t«ng Cbb= 1,46 kJ/kgK (TL1) t1 ,t2 : NhiÖt ®é nhËp vµ xuÊt. Qbb22 = 1 x 1,46(-8 –(-18) x 1000 /24 x 3600 =168 W VËy l­îng nhiÖt tæn thÊt do s¶n phÈm to¶ ra lµ: Q 2= 6828,7+168=6996,7 W V× kho l¹nh cã ba phßng nªn l­îng nhiÖt tæn thÊt do s¶n phÈm to¶ ra trong mçi phßng lµ nh­ nhau : VËy : phßng 1 =phßng 2 =phßng 3=Q2/3=6996,7/3=2332,23 W 3.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do vËn hµnh to¶ ra : Dßng nhiÖt to¶ ra khi vËn hµnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q4 =Q41+Q42+Q43+Q44 +Q45 Trong ®ã: Q41 : Dßng nhiÖt do chiÕu s¸ng Q42 : Dßng nhiÖt do ng­êi to¶ ra Q43 : Dßng nhiÖt do ®éng c¬ ®iÖn to¶ ra Q44 : Dßng nhiÖt do më cöa kho l¹nh Q45 : Dßng nhiÖt do x¶ tuyÕt 3.1.X¸c ®Þnh Q41 Ta cã: Q41=A x F (TL1) Víi : A : §Þnh møc chiÕu s¸ng trªn 1m2 phßng l¹nh, ®èi víi kho b¶o qu¶n ®«ng ta cã: A=1,2W/m2 (TL1) F: DiÖn tÝch phßng l¹nh :F=72 x 3=216 m2 VËy : Q41 = 1,2 x 216= 259 W 3.2.X¸c ®Þnh Q42: Ta cã : Q42 = 350 x n (TL1) Víi : n: lµ sè ng­êi lµm viÖc trong kho, chän n=6 . 350: lµ l­îng nhiÖt to¶ ra khi mét ng­êi lµm viÖc ,W/ng­êi . VËy : Q42= 350 x 6 = 2100 W 3.3 . X¸c ®Þnh Q43 : Ta cã : Q43 = 1000 x N x  Víi : N : Tæng c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn, chän N=0,84 KW  : HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi , chon  =1. 1000: HÖ sè chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tõ KW ra W VËy : Q43 = 1000 x 0,84 x 1 =840 W. 3.4 .X¸c ®Þnh Q44 : Ta cã : Q44 = B x F (TL1) Víi : B : Dßng nhiÖt riªng khi më cöa cho 1m2 phßng l¹nh, B= 12 W/m2 (TL1) F : Lµ diÖn tÝch buång l¹nh m2 VËy : Q44 = 12 x 72 x 3=2592 W. 3.5 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do x¶ tuyÕt: Ta cã : Q45 = Cx F (TL8) Víi : C : hÖ sè thùc nghiÖm l­îng nhiÖt tán thÊt trung b×nh cho 1m2 diÑn tÝch x©y dùng: C = 11 W F : DiÖn tÝch kho l¹nh VËy : Q45 = 11 x 216 =2376 W VËy tæng l­îng nhiÖt Q44 lµ : Q4 = 259 + 2100 + 840 + 2592 + 2376 = 8167 W V× kho l¹nh cã ba phßng nªn l­îng nhiÖt tæn thÊt do vËn hµnh nªn trong mçi phßng lµ nh­ nhau : VËy : Phßng 1= phßng 2 = phßng 3 = Q4/3 = 8167/3 = 2722,3 B¶ng tæng kÕt qu¶ tÝnh to¸n l­îng nhiÖt phßng1 Q1Q2/3Q4/34139,6423Q21Q22Q41Q42Q43Q44Q4591946828,7168259210084025922376 4.X¸c ®Þnh tæng dßng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng 2 : 4. 1.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt qua kÕt cÊu bao che: Ta cã: Q1 = Q1v + Q1t + Q1n + Q1bx Trong ®ã : Q1v : Dßng nhiÖt truyÒn qua v¸ch kho Q1t : Dßng nhiÖt truyÒn qua trÇn Q1n : Dßng nhiÖt truyÒn qua nÒn kho Q1bx : Dßng nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi Trong tr­êng hîp tæng qu¸t ta cã: Q1 = K x F x t Víi : k : HÖ sè truyÒn nhiÖt (W/m20K) F : DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu bao che (m2) t: HiÖu nhiÖt ®é gi÷a nhiÖt ®é bªn ngoµi vµ trong kho 4.2. X¸c ®Þnh Q1v Ta cã: Q1v = Kv x Fv x tv Víi : Kv = 0,21 W/m20k (TL1) Fv = (6,357 x 6,77) = 86 m2 tv = 37- (-18) = 550C VËy : Q1v = 0,21 x 55 x 86 = 994,15 W a.X¸c ®Þnh Q1t : Ta cã : Q1t = Kt x Ft x t Víi : Kt = 0,2 W/m20k (TL1) Ft = 12,464 x 6,25 = 77,9 m2 t = 550C VËy : Q1t = 0,2 x 55 x 77,9 = 856,9 W b. X¸c ®Þnh Q1n : Ta cã : Q1n = Kn x Fn x t Víi: kn = 0,21 W/m20 k (TL1) Fn = 12,464 x 6,25 =79,9 m2 t = 4 – (-18) =220C VËy : Q1n = 0,21 x 22 x 77,9 =359,898 W Gi¶ sö nÕu x¶y ra tr­êng hîp khi chØ cã phßng sè 2 lµm viÖc th× khi ®ã ta ph¶i tÝnh thªm dßng nhiÖt tæn thÊt qua v¸ch tõ phßng 1 vµ phßng 3 vµo kho l¹nh . Khi ®ã : Q1v = 2 x Q1v phong 1 = 2 x 682,21 = 1364,42 W Víi :Q1v phong 1 (tÝnh víi tr­êng hîp chØ phßng 1 lµm viÖc ) 1.4 .X¸c ®Þnh Q1 bx : Ta cã : T­êng h­íng t©y gi¸p víi phßng 1 nªn Qbx = 0 T­êng h­íng ®«ng gi¸p víi phßng 3 nªn Qbx = 0 T­êng h­íng b¾c Qbx = 0 T­êng h­íng nam ta cã : Q1bx = K x t bx x F Víi : k = 0,21 W/m20k (TL1) t bx = 2 0 C (TL1) F = 6,25 x 6,77 = 42,31 m2 VËy Q1bx = 0,21 x 2 x 42,31 = 17,77 W . X¸c ®Þnh Q1bx trÇn = K x t bx x F Víi : K= 0,2 W/m20k (TL1) F = 6,25 x 12,464 = 77,9 m2 t bx = 160C (TL1) VËy Q1bx trÇn = 0,2 x 16 x 77,9 = 249,28 W VËy tæng l­îng nhiÖt bøc x¹ lµ: Q1bx = 17,77 + 249,28 = 267, 05 W VËy : Q1= 994,15 + 856,9 + 359,898+ 1364,42 + 267,05 = 2477,998 W 4.3. Dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Q2 = 2332,23 W 4.4.. Dßng nhiÖt to¶ ra khi vËn hµnh Q4 = 8167 W B¶ng tæng kÕt l­îng nhiÖt tÝnh to¸n phßng 2 Q1Q2/3Q4/33575,368Q21Q22Q41Q42Q43Q44Q458896,766828,7168259210084025922376 5. X¸c ®Þnh l­îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng sè3 Tæng l­îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng sè 3 t­¬ng tù nh­ phßng sè 1: ChØ thªm phÇn nhiÖt bøc x¹ vµo h­íng ®«ng : 5.1.X¸c ®Þnh l­îng nhiÖt bøc x¹ : ta cã: Q12bx® = K x tbx x F Víi : K = 0,21 W/m20k (TL1) tbx = 110C (TL1) F = 12,925 x 6,77 = 87,52 m2 VËy Q12bx® = 0,21 x 11 x 87,52 = 202,17 W B¶ng tæng kÕt l­îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng 3: Q1Q2/3Q4/34341,8Q21Q22Q41Q42Q43Q44Q459396,176828,7168259210084025922376 VËy tæng l­îng nhiÖt tæn thÊt vµo kho lµ:  Q =  Qp1 +  Qp2 +  Qp3 = 9194 +8896,76 + 9396,17 = 27486,93 W Qmn = 100% Q1 + 100%Q2 + 75%Q3 = 12056,81 + 6996,7 + 8167 x 75/100 = 25,2 KW 6. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y nÐn : Khi x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y nÐn cÇn ph¶i tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc cña m¸y nÐn vµ c¸c tæn thÊt trong ®­êng èng cña hÖ thèng do ®ã ta ph¶i nh©n thªm hÖ sè an toµn k. Ta cã: Q0 = Trong ®ã : K : hª sè tÝnh ®Õn tæn thÊt trªn ®­êng èng cña thiÕt bÞ , chän K= 1,07 (TL1) b : HÖ sè thêi gian lµm viÖc v¬i kho l¹nh 350 tÊn b = 0,9 (TL1). VËy ta cã: Q0 = = 29,96 KW 6.1 Ph­¬ng ph¸p lµm l¹nh Theo ®Ò tµi cña em th× ph­¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp lµ lµm l¹nh b»ng dµn bay h¬i ®Æt trong kho vµ t¹i ®©y m«i chÊt sÏ thu nhiÖt cña m«i tr­êng lµm l¹nh (dµn bay h¬i lµ dµn kh«ng khÝ ) . Dµn l¹nh tÜnh nghi· lµ kh«ng khÝ trong ®ã ®èi l­u tù nhiªn, dµn l¹nh ®éng kh«ng khÝ ®èi l­u c­ìng bøc. * ­u ®iÓm : ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n v× kh«ng cÇn thªm mét vßng tuÇn hoµn phô. Tuæi thä cao, kinh tÕ h¬n v× kh«ng ph¶i tiÕp xóc víi n­íc muèi lµ mét chÊt g©y han gØ, ¨n mßn rÊt nhanh. Ýt tæn thÊt n¨ng l­îng øng vÒ mÆt nhiÖt ®éng vÞ nhiÖt ®é gi÷a kho b¶o qu¶n vµ dµn bay h¬i trùc tiÕp bao giê còng nhá h¬n nhiÖt ®é gi÷a buång vµ nhiÖt ®é bay h¬i gi¸n tiÕp qua n­íc muèi. Tæn hao l¹nh khi khëi ®éng nhá, khi lµm l¹nh trùc tiÕp thêi gian tõ khi më m¸y ®Õn lóc kho b¶o qu¶n ®¹t nhiÖt ®é theo yªu cÇu sÏ nhanh h¬n. NhiÖt ®é cña kho b¶o qu¶n cã thÓ gi¸m s¸t qua nhiÖt ®é cña mçi chÊt, nhiÖt ®é s«i cã thÓ x¸c ®Þnh dÔ dµng qua ¸p kÕ ®Çu hót cña m¸y nÐn. *. Nh­îc ®iÓm: Tr÷ l¹nh cña dµn l¹nh trùc tiÕp kÐm h¬n do ®ã khi m¸y l¹nh ngõng ho¹t ®éng th× dµn l¹nh còng hÕt l¹nh nhanh chãng. §èi víi dµn l¹nh Fre«n, viÖc håi dÇu sÏ khã kh¨n khi dµn l¹nh ®Æt qu¸ xa vµ thÊp h¬n vÞ trÝ cña m¸y nÐn. Víi qu¸ nhiÒu dµn l¹nh viÖc bè trÝ ph©n phèi m«i chÊt l¹nh ®Õn cho c¸c dµn l¹nh còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh¶ n¨ng m¸y nÐn r¬i vµo hµnh tr×nh Èm rÊt lín. HÖ thèng l¹nh trùc tiÕp th­êng ®­îc tù ®éng ho¸ bao gåm : Tù ®éng ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh , tù ®éng b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ theo nhiÖt ®é cña kho b¶o qu¶n vµ theo chÕ ®é an toµn cña m¸y nÐn. 6.2. Chän m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh kho b¶o qu¶n ®«ng : Trong thùc tÕ s¶n xuÊt ®èi víi c¸c hÖ thèng l¹nh dïng cho kho b¶o qu¶n ®«ng ng­êi ta th­¬ng dïng m«i chÊt l¹nh alf c¸clo¹i khÝ Fre«n. V× nã kh«ng ®éc h¹i víi con ng­êi vµ thùc phÈm thuû s¶n. Tuy nhiªn c¸c lo¹i khÝ Fre«n cã m«i chÊt nµo thay thÕ nã mµ ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt nhiÖt ®éng häc t­¬ng tù dïng cho kho b¶o qu¶n do ®ã chän m«i chÊt l¹nh lµ Fre«n 22(R22) *. TÝnh chÊt cña Fre«n 22: C«ng thøc ho¸ häc : chcif2 KÝ hiÖu : R22 Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu cã mïi th¬m nhÑ. NÕu ng­ng tô b»ng n­íc th× nhiÖt ®é ng­ng tô lµ tk =300C , ¸p suÊt ng­ng tô Pk = 12 13 atm(KG/cm2) NÕu ng­ng tô b»ng kh«ng khÝ th× nhiÖt ®é ng­ng tô tk= 40  420C, ¸p suÊt ng­ng tô Pk = 14 16(KG/cm2) NhiÖt ®é s«i tiªu chuÈn rÊt tèt - 40,80C, chØ khi nµo nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i tiªu chuÈn th× ¸p suÊt s«i (bay h¬i ) míi ®¹t ®­îc ¸p suÊt ch©n kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. §èi víi kim lo¹i nã kh«ng ¨n mßn kim lo¹i, lµm ch­¬ng në cao su vµ chÊt dÎo. C¸c hÖ sè trao ®æi nhiÖt kÐm h¬n n­íc, cho nªn trong thiÕt bÞ ng­êi ta ph¶i lµm c¸nh cho thiÕt bÞ vÒ phÝa m«i chÊt ®i. §èi víi dÇu b«i vµ tr¬n th× nã hoµ tan h¹n chÕ khi nhiÖt ®é cña m«i chÊt 40  -200C th× m«i chÊt vµ dÇu kh«ng hoµ tan víi nhau ph©n pha riªng dÇu næi bªn trªn, m«i chÊt n»m xuèng d­íi vµ khi ®ã ng­êi ta t×m c¸ch l«i kÐo dÇu nµy vÒ m¸y nÐn. Fre«n 22 ®èi víi n­íc nã kh«ng hoµ tan cho nªn dÔ g©y hiÖn t­îng t¾t Èm van tiÕt l­u. Fre«n 22 cã tÝnh t¶y röa cÆn bÈn ë thµnh thiÕt bÞ . VÒ ®iÖn Fre«n 22 kh«ng dÉn ®iÖn ë thÓ h¬i nh­ng dÉn ®iÖn ë thÓ láng cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho m¸y nÐn kÝn hót dÞch láng vÒ m¸y nÐn. Nã bÒn v÷ng ë ph¹m vi nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt lµm viÖc, khi nhiÖt ®é lín h¬n 5000C bÞ ph©n huû thµnh chÊt phètgen. Fre«n 22 kh«ng ch¸y næ , an toµn khi sö dông, kh«ng ®éc lËp víi c¬ thÓ sèng vµ thùc phÈm, nh­ng khi ë nång ®é cao trong kh«ng khÝ g©y ra chÕt ng¹t. * Ph¹m vi øng dông : Fre«n 22 ®­îc sö dông lµm m«i chÊt ch¹y trong c¸c m¸y l¹nh nÐn h¬i mét cÊp vµ 2 cÊp nÐn. Fre«n 22 ®­îc sö dông lµm m«i chÊt ch¹y trong c¸c m¸y l¹nh ghÐp tÇng (ghÐp nèi) nã lµm viÖc ë tÇng trªn. Fre«n 22 sö dông trong c¸c m¸y l¹nh lµm ®«ng s¶n phÈm (hai cÊp) s¶n xuÊt n­íc ®¸ , m¸y lµm kem, s¶n xuÊt r­îu, bia vµ n­íc gi¶i kh¸t , c¸c kho b¶o qu¶n vµ trong lÜnh vùc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Lµm suy gi¶m tÇng Oz«n cho nªn sö dông ®Õn n¨m 2020 PhÇn V TÝnh chän m¸y nÐn I. Chän c¸c th«ng sè lµm viÖc ChÕ ®é lµm viÖc cña mét hÖ thèng l¹nh ®­îc ®Æc tr­ng b»ng bèn nhiÖt ®é sau: NhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh t0 NhiÖt ®é ng­ng tô cña m«i chÊt tk NhiÖt ®é qua l¹nh cña láng n­íc van tiÕt l­u tqn 1.NhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh t0 phô thuéc nhiÖt ®é buång l¹nh NhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh dïng ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ cã thÓ lÊy nh­ sau: t0 = tb - t0 trong ®ã : tb - NhiÖt ®é buång l¹nh, theo ®Ò tµi cña em lµ -180C t0 – HiÖu nhiÖt ®é yªu cÇu, chän t0 §èi víi dµn bay h¬i trùc tiÕp, nhiÖt ®é bay h¬i lÊy thÊp h¬n nhiÖt ®é buång 8  130C. VËy : t0 = -18 –10 = -28 0C 2. NhiÖt ®é ng­ng tô: Phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña m«i tr­êng lµm m¸t cña thiÕt bÞ ng­ng tô. Theo ®Ò tµi cña em thiÕt kÕt em chän dµn ng­ng gi¶i nhiÖt b»ng n­íc th× ta cã : tk =tw2 + tk Víi : tW2 : NhiÖt ®é n­íc ra khái thiÕt bÞ ng­ng tô. tk : HiÖu nhiÖt ®é ng­ng tô yªu cÇu, tk = 3 5 0C nhiÖt ®é n­íc ®Çu ra vµ ®Çu vµo chªnh nhau 2  6 0C vµ phô thuéc vµo kiÓu b×nh ng­ng, theo ®Ò tµi cña em chän lµ lo¹i b×nh ng­ng èng vá n»m ngang chän tW = 50C nghÜa lµ : tW2 = tW1 + 50C NhiÖt ®é n­íc vµo b×nh ng­ng phô thuéc vµo m«i tr­êng. Khi sö dông n­íc tuÇn hoµn qua th¸c gi¶i nhiÖt lÊy nhiÖt ®é n­íc vµo b×nh ng­ng cao h¬n nhiÖt ®é nhiÖt kÕ ­ít 3  40C. Nh­ng ®èi víi gi¶i nhiÖt b»ng n­íc th× ta chän tw1 sao cho ¸p suÊt ng­ng tô vµo kho¶ng 12  23 bar. VËy khi ®ã chän tw1 =24 0C. VËy : tw2 = tw1 + 350C =24+4= 280C VËy ta cã : tk =tw2 + tk = 28+ 4 = 320C 3. NhiÖt ®é qu¸ nhiÖt cña m«i chÊt : NhiÖt ®é qu¸ nhiÖt lµ nhiÖt ®é cña h¬i m«i chÊt tr­íc khi hót vÒ m¸y nÐn, nhiÖt ®é nµy bao giê còng lín h¬n nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt. Ta cã: tqn = t0 + tqn Trong ®ã: tqn : Lµ nhiÖt ®é qu¸ nhiÖt h¬i hót , víi m«i chÊt R22 th× : tqn = 250C (TL1) t0 : nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt . VËy : tqn = (-28) + 250C = -30C II.TÝnh chän m¸y nÐn vµ c¸c thiÕt bÞ : ViÖc chän m¸y nÐn vµ c¸c thiÕt bÞ cho hÖ thèng l¹nh lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ trong c¸c hÖ thèng l¹nh nãi chung . V× nã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng , tÝnh an toµn vµ tÝnh kinh tÕ cña hÖ thèng. 1.TÝnh chän m¸y nÐn 1.1 X¸c ®Þnh tû sè nÐn : C¸c th«ng sè ®· chän ë trªn tra b¶ng h¬i b·o hoµ R22 ta ®­îc: Víi : tk = 320C  pk =12,549 (bar) T0 =-280C  p0 = 1,79 (bar) VËy tû sè nÐn lµ:  = pk/p0 =12,549/1,79 =7 Cph nªn (t3’ –t3) >(t1 –t1’) Nh­ vËy : Tqn =t0 +tqn Víi : tpn : lµ nhiÖt ®é qu¸ nhiÖt h¬i hót , víi m«i chÊt r22 th× tpn =250C (TL1) VËy : tqn = (-28) +250C = -30C Tõ c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i ta cã: h11’ =h1 –h1’ = 704 –694 =10 (kJ/kg) h33’ =h3’ –h3 = h1 –h1’ =10 (kJ/kg) Suy ra :h3 =h3’ -h11’ =540 –10 =530 kJ/Kg B¶ng 5: §iÓm nótT0CP Mpah kJ/kgV m3/kgTr¹ng th¸i1’-281,796940,1256H¬i b·o hoµ kho1-31,797040,15H¬i qu¸ nhiÖt29612,5497700,027H¬i qu¸ nhiÖt 3’3212,5495400,0017Láng b·o hoµ32412,5495300,002Láng qu¸ b·o hoµ4-281,795300,004H¬i Èm X¸c ®Þnh chu tr×nh håi nhiÖt: 1.N¨ng suÊt l¹nh riªng khèi l­îng : q0 = h1’ –h4 = 694 – 510= 185 kJ/kg 2.N¨ng suÊt l¹nh riªng thÓ tÝch : qv = q0/v1 = 185/0,15 =1233,33 kJ/m3 3.L­u l­îng nÐn qua m¸y nÐn : m =Q0/q0 = 29,96/185= 0,162 kg/s 4.C«ng nÐn riªng : l = h2 – h1 = 770 – 704 = 65,57 KJ/kg 5.HÖ sè l¹nh: = q0/l = 185/65,57 = 2,82 6. §é hoµn thiÖn chu tr×nh:  = x (Tk – T0)/T0 = 2,82 x 66/245 = 0,76 7.N¨ng suÊt nhiÖt riªng khèi l­îng : qk = h2 – h3’ = 770 – 540 =230 kJ/kg Qk = m x q0 =0,162 x 230 = 37,26 KW Tõ :  = pk/p0 =7 tra ®å thi  = 0,6 (TL1) -NhiÖt th¶i ra ë thiÕt bÞ håi nhiÖt: Qql = m x( h1 –h1’) = 0,162 x 10 = 1,62 KW Qqn = m x (h3’ –h3) =0,162 x 10 =1,62 KW 8. ThÓ tÝch hót thùc tÕ: Vtt = m x V1 = 0,162 x 0,15 =0,0243 m3/s = 87,48 m3/h 9.thÓ tÝch hót lý thuyÕt : Vlt = Vtt/= 87,48/0,6 =145,8 m3/h 10.C«ng nÐn lý thuyÕt : Ns = ml = 0,162 x 65,57 = 10,62 KW 11.C«ng nÐn h÷u Ých : Ne = Ns/e Ta cã : e =0,6 tra ®å thÞ 3.6 (TL5 ) cho m«i chÊt R22 víi  =7 Suy ra : Ne = Ns/e =10,62/0,6 = 17,7 KW 12.C«ng nÐn chØ thÞ: Ni = Ns/i Víi : i: hiÖu suÊt chØ thÞ ®­îc x¸c ®Þnh: i =w +bt0 trong ®ã : w =T0/ Tk b =0,001 t0 =-280C i =245/311 +0,001 x (-28) =0,762 VËy : Ni = Ns/i =17,7/0,762 =23,23 KW 13. C«ng nÐn hiÖu dông: Ne =Ni + Nms Trong ®ã : Nms =vtt x pms = 87,48 x 0,059 =5,16 KW VËy c«ng h÷u Ých lµ: Ne =17,7 + 5,16 = 22,86 KW 14. C«ng suÊt tiÕt ®iÖn: Nel = Ne/td el Víi :HiÖu suÊt chuyÓn ®éng cña khíp : td =0,95 HiÖu suÊt ®éng c¬ : el =0,8 0,95 Suy ra : Nel = 22,86 /0,85 x 0,95 = 28,3 kW 15. C«ng suÊt ®éng c¬ l¾p ®Æt: N®c = ( 1,1  2,1 ) x Nel =1,5 x 28,3 = 42,46 KW Víi : ( 1,1  2,1 ) hÖ sè an toµn Tõ c¸c th«ng sè trªn ta chän m¸y nÐn nh­ sau: M¸y nÐn pitt«ng cña nga theo OCT 26.03-947-77 Ký hiÖuSè xi lanh ®­êng kÝnh pitt«ng(mm)Vßng quay (vg/s) Vlt (m3/s)B2046,75240,0154 Ta cã : ZMN = Vlt/Vlt mn = 0,0405/0,0154 =2,67 Chän ba m¸y lµm viÖc theo kiÓu liªn hoµn vµ thªm hai m¸y dù phßng nÕu x¶y ra sù cè cã thÓ thay nhau lµm viÖc. Ch­¬ng VI TÝnh chän thiÕt bÞ ng­ng tô , thiÕt bÞ bay h¬i I.TÝnh chän dµn ng­ng: 1.1 chän kiÓu dµn ng­ng : ViÖc tÝnh to¸n thiÕt bÞ ng­ng tô thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt . Víi ®Ò tµi cña em chän kiÓu b×nh ng­ng gi¶i nhiÖt b¨ng n­íc , víi thiÕt bÞ gän nhÑ cã thÓ l¾p ngay trong phßng m¸y . 1.2 X¸c ®Þnh nhiÖt t¶i cña dµn ng­ng: NhiÖt t¶i cña dµn ng­ng ®­îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc : Qk K x F x ttb (TL1) Víi : Qk : Phô t¶i nhiÖt cña thiÕt bÞ ng­ng tô. KW F : DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt. ttb: HiÖu nhiÖt ®é trung b×nh logarit .K Ta cã : Qk =m x qk =37,26 KW ®iÒu chØnh l­îng n­íc vµo lµm m¸t sao cho tw1 = 240C vµ l­îng n­íc ra tw2 = 280C. khi ®ã hiÖu nhiÖt ®é logarit sÏ lµ: tk ttb = (TL1) tw2 Víi: tmax =tk –tw1 =32 –24 =80C tw1 tmim =tk –tw2 = 32 –28 =40C VËy: ttb = =8-4/ln2 = 5,8 K VËy diÖn tÝch bÒ mÆt chuyÒn nhiÖt cña b×nh ng­ng èng chïm n»m ngang lµ: (theo b¶ng 8.6 TL1) ta cã :K = 700 ( W/m20K) F =Qk/K x ttb =37,26 x 1000/5,8 x 700 = 9,2 ( m2) Chän kiÓu b×nh nh­ng èng chïm n»m ngang , freon cã c¸c th«ng sè nh­ sau: B¶ng :1 B×nh ng­ngDiÖn tÝch bÒ mÆt ngoµi, m2®­êng kÝnh èng vá ,mmChiÒu dµi èng, mSè èngT¶i nhiÖt max, KWSè lèiKTP-1212,83771,28643,34;2 H×nh vÏ: II.TÝnh chän thiÕt bÞ bay h¬i: Còng gièng nh­ thiÕt bÞ bay ng­ng tô, tÝnh to¸n thiÕt bÞ bay h¬i chñ yÕu ®Ó thiÕt kÕ vµ kiÓm tra diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt cÇn thiÕt theo c¸c th«ng sè cho tr­íc nh­ t¶i nhiÖt Q0, nhiÖt ®é vµ l­u l­îng chÊt t¶i l¹nh vµo vµ ra nhiÖt ®é bay h¬i vµ nã cÊu t¹o nh­ h×nh vÏ: DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: F = Q0/K x ttb (TL5) Víi : Q0: T¶i nhiÖt l¹nh cña thiÕt bÞ bay h¬i, W K : HÖ sè truyÒn nhiÖt, W/ m2k víi dµn kh«ng khÝ m«i chÊt R22 chän K = 12,8 W/m2K (TL5) ttb hiÖu nhiÖt ®é trung b×nh loarit gi÷a m«i chÊt l¹nh vµ chÊt t¶i l¹nh. ttb = (TL1) Víi :tb1 nhiÖt ®é giã vµo thiÕt bÞ bay h¬i v× nhiÖt ®é kho lµ (-180) nªn chän nhiÖt ®é vµo dµn ng­ng lµ tb1 = -160C tb2 nhiÖt ®é giã ra thiÕt bÞ bay h¬i chän tb2 = -200C VËy : = =12 –8/ln1,5 = 9,87 1. X¸c ®Þnh diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt phßng 1: Ta cã: Q01 = F x k x t (TL1) Suy ra F = Q01 /k x t Trong ®ã : Q01 = 9194 W = 9,194 KW K = 12,8 W/m2K t = 9,87 K VËy: F = 9194 /12,8 x 9,87 =72,77 m2 Trong kho l¹nh cña em bè trÝ ba dµn víi diÖn tÝch 24 m2 em bè trÝ mét dµn. VËy diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F/3 =24,256 m2 Th«ng sè cña dµn nh­ sau: B¶ng 2: Dµn qu¹tDiÖn tÝch bÒ mÆt, m2T¶i nhiÖt khi t= 10kSè l­îng qu¹tC«ng suÊt qu¹t,wDµiRéngcao2B0 252521001960970420 2. X¸c ®Þnh dµn l¹nh phßng sè 2: Còng gièng nh­ phßng sè 1 ta còng cã : F = Q01 /k x t =8896,76/12,8 x 9,7 =71,66 m2 trong phßng cña em bè trÝ ba dµn nªn diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F2 =F3 =F =71,66/3 = 23,88 m2 Th«ng sè cña dµn nh­ sau: B¶ng3: Dµn qu¹tDiÖn tÝch bÒ mÆt, m2T¶i nhiÖt khi t= 10kSè l­îng qu¹tC«ng suÊt qu¹t,wDµiRéngcao2B0 252521001960970420 3. X¸c ®Þnh diÖn tÝch dµn phßng sè 3: Còng gièng nh­ phßng sè 2 : Ta cã : F = Q01 /k x t =9396,17/12,8 x 9,7 =75,67 m2 trong phßng cña em bè trÝ ba dµn nªn diÖn tÝch mçi dµn lµ: F1 = F2 =F3 =F =75,67/3 = 25,23 m2 Th«ng sè cña dµn nh­ sau: B¶ng 4: Dµn qu¹tDiÖn tÝch bÒ mÆt, m2T¶i nhiÖt khi t= 10kSè l­îng qu¹tC«ng suÊt qu¹t,wDµiRéngcao2B0 262621001960970420 Ch­¬ng VII TÝnh chän thiÕt bÞ phô vµ ®­êng èng I.C¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng l¹nh kho b¶o qu¶n : §Ó hÖ thèng m¸y l¹nh ho¹t ®éng ®­îc ®¶m b¶o, an toµn vµ kinh tÕ ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña nã ®Ó vËn hµnh vµ söa ch÷a khi x¶y ra sù cè. §Ó d¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ m«i tr­êng , Th× hÖ thèng l¹nh ngoµi c¸c thiÕt bÞ chÝnh cÇn ph¶i cã thªm c¸c thiÕt bÞ phô nh­ :b×nh chøa cao ¸p, b×nh t¸ch dÇu, b×nh t¸ch láng, van tiÕt l­a. … 1. TÝnh chän ®­êng kÝnh èng: Trong hÖ thèng l¹nh ®ång bé ®­îc thiÕt kÕ ®­êng kÝnh èng dÉn m«i chÊt sao cho phï hîp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, tÝnh kinh tÕ cho hÖ thèng. Khi tiÕt diÖn ®­êng èng t¨ng lªn th× khèi l­îng kim lo¹i t¨ng lªn, gi¸ thµnh t¨ng lªn nh­ng ng­îc l¹i tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng gi¶m xuèng lµm cho chi phÝ vËn hµnh gi¶m xuèng vµ ng­îc l¹i. X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng ®Èy : Ta cã : D® = (TL1) Trong ®ã : W2 =8 m/s =28800 m/h (TL1) V2 = 0,027 m3/kg (b¶ng 5) G1 = Q0/q0 =0,162 kg/s = 583,2 kg/h V©y : D® = = 0,0265 mm Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän èng ®ång cã : §­êng kÝnh èng trong b»ng: 28 mm §­êng kÝnh èng ngoµi b»ng :33 mm 1.2 X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng hót : Ta cã : Dh = (TL1) Chän W1 = 7 m/s = 25200 m/h (TL1) VËy : Dh = = 0,065 m Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän èng ®ång cã ®­êng kÝnh nh­ sau: §­êng kÝnh èng trong : 65 mm §­êng kÝnh èng ngoµi : 75 mm 1.3. X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng dÉn m«i chÊt láng tõ b×nh ng­ng tô vÒ b×nh chøa cao ¸p vµ ®Õn van tiÕt l­u: Ta cã : Dt = (TL1) Chän : w =0,4 m/s = 1440 m/h (TL1) V3’ = 0,0017 (b¶ng 5) VËy ; Dt = = 0,029 m Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän ®­êng kÝnh èng ng­ng sau: §­êng kÝnh èng trong : 29 mm §­êng kÝnh èng ngoµi : 34 mm Víi ®­êng kÝnh ®· chän nh­ trªn , lóc nµy vËn tèc thùc cña dßng m«i chÊt sÏ lµ: Wt = Trong ®ã : D lµ ®­êng kÝnh trong cña «ng . 1.4. X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh hót thùc cña m¸y : Wt = = =7,33 m/s. 1.5. X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh ®Èy cña m¸y : Wt = =4 x583,2 x0,027/3,14 x(0,026)2 = 8,24 m/s 2.B×nh chøa cao ¸p 2.1.NhiÖm vô – cÊu t¹o : 2.1.1.NhiÖm vô : B×nh chøa cao ¸p dïng ®Ó chøa m«i chÊt sau khi ng­ng tô ë dµn ng­ng vµ gi¶i phãng bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng­ng tô , duy tr× sù cÊp láng liªn tôc cho van tiÕt l­u. vÞ trÝ l¾p ®Æt sau dµn ng­ng vµ tr­íc van tiÕt l­u. 2.1.2.CÊu t¹o : B×nh chøa cao ¸p ®­îc l¾p ®Æt sau dµn ng­ng vµ tr­íc van tiÕt l­u . Theo quy ®Þnh vÒ an toµn th× b×nh chøa cao ¸p ph¶i chøa ®­îc 30 % thÓ tÝch cña toµn bé hÖ thèng dµn bay h¬i (tÊt c¶ dµn tÜnh vµ dµn qu¹t ) .Trong hÖ thèng l¹nh cã b¬m cÊp m«i chÊt láng tõ trªn vµ 60% thÓ tÝch dµn trong hÖ thèng l¹nh cÊp m«i chÊt tõ d­íi lªn . Khi vËn hµnh chÊt láng cña b×nh cao ¸p chØ ®­îc phÐp chøa 50% thÓ tÝch b×nh. B×nh chøa cao ¸p ®ång bé víi hÖ thèng l¹nh lµ lo¹i n»m ngang cã cÊu t¹o nh­ h×nh vÏ : H×nh vÏ : 2.2.X¸c ®Þnh th¸p gi¶i nhiÖt: 2.2.1 . CÊu t¹o: 1. Qu¹t 7.bÓ n­íc 13.cÊp n­íc bæ xung 2.Th¸p d¶i nhiÖt 8.èng hót a. bÓ n­íc 3 H¬i n­íc 9.èng ®Èy b. b¬m n­íc 4.èng t­íi n­íc 10.läc n­íc c. b×nh ng­ng tô 5.¸o n­íc 11.chÈy trµn 6.kh«ng khÝ vµo 12. van x¶ 2.2. 2 TÝnh l­u l­îng cÇn thiÕt : VN = Qk /C x xtw Trong ®ã: C : nhiÖt dung riªng cña n­íc, C =4,186 KJ/kg ®é : khèi l­îng riªng cña n­íc , =1000 tw: ®é chªnh lÖch nhiÖt ®é cña n­íc vµo vµ ra. tw = tw2 – tw1 = 40C. VËy : VN = 37,26x 1000/4,186 x 1000 x 4 = 2,225 l/s . 2.2.3 TÝnh diÖn tÝch tiÕt diÖn th¸p gi¶i nhiÖt: Ta cã : F = Qk/qf Víi : qf :T¶i nhiÖt riªng , qf =45 KW/ m2 ( TL1 F: diÖn tÝch tiÕp diÖn th¸p gi¶i nhiÖt. F = Qk/qf =37,26/ 45 = 0,828 m2 Em chän th¸p gi¶i nhiÖt cã th«ng sè nh­ sau: L­u l­îng n­íc cÇn thiÕt : 2,5 l/s DiÖn tÝch tiÕp diÖn :1 m2 3. B×nh t¸ch láng 3.1 NhiÖm vô vµ cÊu t¹o : 3.1.1NhiÖm vô : B×nh t¸ch láng cã nhiÖn vô t¸ch c¸c giät m«i chÊt láng ra khá buång h¬i hót vÒ m¸y nÐn theo nguyªn lý lµm thay ®æi h­íng chuyÓn ®éng vµ gi¶m vËn tèc dßng ch¶y ®Ó cho m¸y nÐn kh«ng hót ph¶i láng vµo g©y va ®Ëp thuû lùc g©y h­ háng m¸y nÐn. 3.1.2.CÊu t¹o B×nh t¸ch láng ®­îc l¾p trªn ®­êng hót cña m¸y nÐn ®Ó b¶o vÖ m¸y nÐn kh«ng hót ph¶i láng vÒ g©y va ®Ëp thuû lùc lµm h­ háng m¸y nÐn. Do b×nh t¸ch láng n»m gi÷a thiÕt bÞ bay h¬i vµ m¸y nÐn nªn ®Ó tr¸nh tæn thÊt l¹nh cho hÖ thèng th× ta bäc mét líp Polistin ®Ó c¸ch nhiÖt cho b×nh t¸ch láng. B×nh t¸ch láng cã cÊu t¹o nh­ h×nh vÏ: 3.1.3.TÝnh chän b×nh t¸ch láng Ta cã :Dtl = Dh x Trong ®ã : Dtl : ®­êng kÝnh b×nh t¸ch láng Dh : ®­êng kÝnh èng hót Wh vËn tèc thùc cña m«i chÊt trong ®­êng èng Wht : vËn tèc cña m«i chÊt trong b×nh t¸ch láng VËy: Dtl =0,065 x = 0,32 m 4.B×nh t¸ch dÇu 4.1. NhiÖm vô – CÊu t¹o 4.1.1NhiÖm vô : B×nh t¸ch dÇu dïng ®Ó t¸ch c¸c bôi dÇu cã lÉn trong m«i chÊt ra khái m«i chÊt theo nguyªn lý lµm gi¶m vËn tèc vµ thay ®æi h­íng chuyÓn ®éng cña h¬i m«i chÊt ®Ó tr¸nh cho dÇu ®i vµo dµn ng­ng tô lµm gi¶m diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng­ng tô . 4.1.2.CÊu t¹o B×nh t¸ch dÇu ®­îc l¾p vµo ®­êng ®Èy cña m¸y nÐn ®Ó t¸ch dÇu ra khái ®­êng èng nÐn tr­íc khi vµo thiÕt bÞ ng­ng tô . 4.1.3 TÝnh chän b×nh t¸ch dÇu: T­¬ng tù nh­ b×nh t¸ch lánh ta còng cã Dtd = Dd x =0,026 x= 0,12 m 5.C¸c thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ : §Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng m¸y ho¹t ®éng an toµn vµ tin cËy . mÆt kh¸c,®Ó dÔ dµng thùc hiÖn thao t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng cho hÖ thèng ng­êi ta l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ cho hÖ thèng . 5.1 Van tiÕt l­u mµng : Van tiÕt l­u mµng lµ lo¹i van tiÕt l­u cã thÓ ®iÒu chØnh tù ®éng l­îng m«i chÊt ®­a vµo thiÕt bÞ bay h¬i, thùc chÊt lµ nã ®iÒu chØnh møc láng trong dµn bay h¬i vµ gi÷ møc láng æn ®Þnh .Trong hÖ thèng l¹nh cña kho b¶o qu¶n sö dông van tiÕt l­u mµng c©n b»ng ngoµi lo¹i BFX – 3440 DTC . 5.2. CÊu t¹o 6.Van ®iÖn tõ Van ®iÖn tõ lµ lo¹i van chÆn mµ lùc ®iÒu khiÓn lµ lùc ®iÖn tõ. Khi cã ®iÖn cung cÊp cho cuén d©y, cuén d©y sÏ sinh ra lùc ®iÖn tõ hót lâi thÐp vµ ®Èy van lªn , van ®iÖn tõ më ra vµ ng­îc l¹i khi mÊt ®iÖn van ®iÖn tõ ®ãng l¹i . Ho¹t ®éng ë hai chÕ ®é ®ãng hoµn toµn hay më hoµn toµn. Trong hÖ thèng l¹nh sö dông lo¹i van ®iÖn tõ RVE – 1250 BXF . 7. Van mét chiÒu : Trong hÖ thèng l¹nh ng­êi ta thiÕt kÕ chu tr×nh chØ cho láng vµ h¬i ®i theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ®­îc quay trë l¹i do ®ã ng­êi ta m¾c van mét chiÒu tr­íc m¸y nÐn vµ sau thiÕt bÞ ng­ng tô. Nã cã nhiÖm vô kh«ng cho m«i chÊt tõ thiÕt bÞ ng­ng tô déi ng­îc l¹i vÒ m¸y nÐn . Nã ®­îc dïng trong söa ch÷a m¸y nÐn . Trong hÖ thèng van mét chiÒu lµ lo¹i KCV – 2511 DX do h·ng HITACHI s¶n xuÊt. 8.Van kho¸ - Van chÆn : Van kho¸ - van chÆn ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y l¹nh cÇn thiÕt nã cã nhiÖm vô kho¸ hoÆc më dßng ch¶y m«i chÊt l¹nh trong vßng tuÇn hoµn m«i chÊt. Ch­¬ng VIII TÝnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn hÖ thèng 1. Yªu c©u cña tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh: S¬ ®å trang bÞ ®iÖn cña hÖ thèng l¹nh lµ trang bÞ cho hÖ thèng l¹nh c¸c dông cô mµ nhê c¸c dông cô ®ã mµ cã thÓ vËn hµnh toµn bé hÖ thèng l¹nh hoÆc tõng thiÕt bÞ mét c¸ch tù ®éng, ch¾c ch¾n an toµn vµ ®é tin cËy cao mµ kh«ng cÇn ph¶i cã sù tham gia trùc tiÕp cña c«ng nh©n vËn hµnh. khi x©y dùng c¸c s¬ ®å trang bÞ ®iÖn ta cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu c©u sau: Bªn c¹nh viÖc duy tr× tù ®éng c¸c th«ng sè : nhiÖt ®é , ®é Èm , l­u l­îng ,møc láng ..Trong thêi gian ®· cho còng cÇn b¶o vÖ hÖ thèng thiÕt bÞ tr¸nh lµm viÖc nguy hiÓm . §©y chÝnh lµ yªu cÇu b¶o vÖ cña hÖ thèng tù ®éng . HÖ thèng tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh ph¶i thÓ hiÖn ®­îc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn mäi sù ho¹t ®éng cña m¸y l¹nh, duy tr× ®­îc sù vËn hµnh tèi ­u, gi¶m tæn hao s¶n phÈm trong phßng l¹nh. Tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh ph¶i lµm viÖc cã nhiÒu ­u ®iÓn h¬n so víi b¨ng tay lµ gi÷ æn ®Þnh , liªn tôc chÕ ®é lµm viÖc hîp lý .¦u ®iÓm nµy kÐo dµi mét lo¹t ­u ®iÓm vÒ t¨ng thêi gian b¶o qu¶n , n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm , gi¶m tiªu hao ®iÖn n¨ng , t¨ng tuæi thä vµ ®é tin cËy cña m¸y vµ thiÕt bÞ , gi¶m chi phÝ n­íc lµm m¸t , gi¶m chi phÝ vËn hµnh vµ chi phÝ l¹nh cña mét ®¬n vi l¹nh s¶n phÈm. ViÖc b¶o vÖ tù ®éng còng ®­îc thùc hiÖn nhanh nhËy, ®¶m b¶o vµ tin cËy h¬n thao t¸c cña ng­êi . Tuy nhiªn còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. 2. TÝnh to¸n c¸c khÝ cô ®iÖn: Theo s¸ch khÝ cô ®iÖn ta tÝnh to¸n c¸c khi cô ®iÖn nh­ sau: Ta cã : p =UI.cos Suy ra : I = p/Ucos x Chän; cos =0,85 vÇt cã U = 380 v 2.1. Chän khÝ cô ®iÖn cho m¸y nÐn: Ta cã : I = p/Ucos x =37,26 x 1000/380 x0,85 x 1,73 = 53,6 A chän cÇu ch× : theo B.11.14 Sè liÖu kü thuËt ®iÖn ¸p cao kiÓu p-2 do liªn x« s¶n xuÊt cã : Igh =1,5 x 53,6 = 80,4 A Aptomat: theo b¶ng 26 sè liÖu kü thuËt cña aptomat kiÓu A3100 do liªn x« chÕ t¹o. Ký hiÖu theo kÕt cÊu A3160 Igh = 80,4 A C«ng t¾c t¬ theo b¶ng11.32 c¸c th«ng sè cña c«ng t¾c t¬ nh­ sau: Dßng ®iÖn sö dông ®Õn : I = 80,4 A Dïng víi c¸p : 4 mm2 C«ng t¾ t¬ lo¹i: LC1- FG4 NhiÖt ®é m«i tr­êng <550C -R¬le nhiÖt: lo¹i 3TF cÇn thªm thanh nèi D¶i ®Æt dßng qu¸ t¶i :70  90 (A) -R¬le thêi gian : 3 RD1 cña SIRUS3R (trong hép 22MM) Trong hép tiªu chuÈn 22mm Cã 8 chøc n¨ng trong bé thêi gian Kho¶ng thêi gian ®iÒu chØnh 0,5  10 min U = 220 v , I®m = 15 A M· 7PU 40204AN20 2.2. §éng c¬ qu¹t dµn l¹nh: qu¹t dµn l¹nh cã tæng ®éng c¬ lµ :1,8 KW Ta cã : I = p/Ucos x = 1,8 x 1000/1,73 x220 x0,85 =5,56 A Còng tra b¶ng nh­ trªn ta cã: Role nhiÖt cã d¶i ®iÒu chØnh tõ 4 7 A CÇu ch× cã I®m =6 A 3. ThiÕt kÕ s¬ ®å trang bÞ ®iÖn cho hÖ thèng l¹nh HÖ thèng l¹nh cña kho l¹nh bao gåm : M¸y nÐn , b¬m n­íc lµm m¸t , qu¹t lµm m¸t , th¸p gi¶i nhiÖt,qu¹t dµn l¹nh tõ ®ã ta cã s¬ ®å m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn nh­ sau: M¹ch ho¹t ®éng nh­ sau: §Ó gi¶m dßng khëi ®éng ban ®Çu cho b¬m , qu¹t th¸p gi¶i nhiªt ho¹t ®éng sau mét thêi gian th× míi ho¹t ®éng M¸y nÐn nh¬ Role thêi gian (T1). Khi khëi ®éng ta Êm nót ON c«ng t¾c t¬ (ME) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­ßng më cña (MF) trªn m¹ch lùc cÊp ®iÖn cho ®éng b¬m n­íc th¸p gi¶i nhiÖt ho¹t ®éng , ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më (MF) cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian (T1) sau 10 s r¬le thêi gian sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm (T1) cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ (MP). Khi c«ng t¾c t¬ (MP) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më cña (MP) trªn m¹ch lùc cÊp cho ®éng c¬ qu¹t lµm m¸t th¸p gi¶i nhiÖt ho¹t ®éng. Khi b¬m , qu¹t ho¹t ®éng sÏ cã ¸p suÊt n­íc vµ ¸p suÊt giã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm (WP),(WF) cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian (T2) sau mét thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm më ®ãng chËm, khi ®ã c¸c tiÕp ®iÓm (AX8), (AX12), (AX16), (FS1) ë tr¹ng th¸i ®ãng nªn khi ®ã r¬le trung gian (AX1) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ (MC1) cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më trªn m¹ch lùc cÊp cho ®éng c¬ M¸y nÐn ho¹t ®éng. §ång thêi (AX2) cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më cña (AX2) cÊp ®iÖn cho qu¹t dµn l¹nh (MF1) , (KIT1) cã ®iÖn sÏ cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ më ra cÊp m«i chÊt cho dµn bay h¬i 1. R¬le thêi gian(T3) cã ®iÖn sau kho¶ng thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp th­êng më ®ãng chËm (T3) cÊp ®iÖn cho (MC2) ,(KIT2),(AX9), (T4). (MC2) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më trªn m¹ch lùc cÊp ®iÖn cho M¸y nÐn 2 ho¹t ®éng. (AX9) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më cña nã cÊp ®iÖn cho qu¹t dµn l¹nh (MF2).(KIT2) cã ®iÖn cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ cÊp m«i chÊt cho dµn bay h¬i 2. Khi (T4) cã ®iÖn sau kho¶ng thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm cÊp ®iÖn cho (MC3) ,(AX13), (KIT3),vµ lóc nµy M¸y nÐn 3 ho¹t ®éng vµ qu¹t (MF3),(KIT3) cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ . 4.Quy tr×nh vËn hµnh 4.1. NhiÖm vô cña vËn hµnh hÖ thèng l¹nh: Lµ duy tr× sù lµm viÖc b×nh th­êng cña hÖ thèng l¹nh ®Ó ®¹t ®­îc c¸c chÕ ®é vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm theo yªu cÇu sö dông. §¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn, kinh tÕ kü thuËt. §ång thêi ph¸t hiÖn c¸c háng hãc, sù cè ®Ó cã thÓ kh¾c phôc trong ®iÒu kiÖn cô thÓ ®­îc quy ®Þnh trong quy tr×nh vËn hµnh vµ kü thuËt an toµn. 4.2. Nguyªn t¾c chung tr­íc khi khëi ®éng hÖ thèng l¹nh Tr­íc khi cho m¸y ch¹y ph¶i xem sè trùc ca ®Ó biÕt nguyªn nh©n dõng m¸y lÇn tr­íc. NÕu m¸y ®­îc dõng b×nh th­êng vµ nghØ kh«ng qua mét ngµy th× ng­êi vËn hµnh cã thÓ khëi ®éng m¸y. NÕu m¸y míi ®­îc söa ch÷a, b¶o d­ìng hoÆc nghØ qu¸ mét ngµy th× ph¶i cã ý kiÕn cña c¸n bé kü thuËt th× míi ®­îc khëi ®éng m¸y theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ bµn giao. KiÓm tra ¸p suÊt trong hÖ thèng t×nh tr¹ng cña c¸c van, trong ®ã van chÆn ®­êng nÐn ph¶i më vµ van chÆn ®­êng hót ph¶i ®ãng. KiÓm tra t×nh tr¹ng cña n­íc lµm m¸t dÇu b«i tr¬n. Xem xÐt kh«ng gian bªn ngoµi cña m¸y, ph¶i ®¶m b¶o kh«ng gian thuËn tiÖn, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ch¹y m¸y. 5. Khëi ®éng m¸y nÐn B1: KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c van. B2: Khëi ®éng b¬m, qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt, më van n­íc lµm m¸t m¸y. B3: Thøc hiÖn gi¶m t¶i cho MN tù ®éng b»ng c¬ cÊu n©ng van hót hoÆc më van pypass. B4: Më van chÆn ®­êng nÐn vµ khëi ®éng MN. B5: Ngõng gi¶m t¶i cho MN, sau ®ã më van chÆn ®­êng hót bªn cao ¸p. B6: Më van chÆn ®­êng hót bªn thÊp ¸p theo dâi t¶i vµ ®ång hå ¸p suÊt hót. B7: Theo dâi ¸p suÊt dÇu nÕu ¸p suÊt dÇu kh«ng lín h¬n ¸p suÊt hót 0,73(bar) th× ph¶i dõng MN. B8: Më van cÊp MC vµo dµn l¹nh. B9: qu¹t dµn l¹nh ch¹y B10: Theo dâi c¸c th«ng sè lµm viÖc cña m¸y: HP, LP, OP t¶i cña ®éng c¬ MN vµ ghi nhËt ký vËn hµnh. 6. Dõng m¸y nÐn: B1: §ãng van cÊp dÞch ®Ó ngõng cÊp m«i chÊt láng vµo b×nh chøa thÊp ¸p, sau mét thêi gian ng­ng cÊp láng vµo b×nh chøa thÊp ¸p vµ ch¹y m¸y ë chÕ ®é rót gas. B2: Sau khi ®· rót hÕt m«i chÊt ë dµn bay h¬i ¸p suÊt hót gi¶m xuèng ¸p suÊt ch©n kh«ng th× dõng m¸y vµ ®ãng van chÆn hót bªn m¸y nÐn thÊp ¸p. B3: §ãng van chÆn nÐn. B4: Dõng b¬m n­íc, qu¹t lµm m¸t, c¨n cø vµo l­îng gas láng ë b×nh chøa cao ¸p. B5: dõng qu¹t dµn l¹nh. B6: KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c van, c¸c thiÕt bÞ nh­: dÇu trong cacte, c¸c mèi l¾p ghÐp, l­îng gas trong b×nh chøa…vµ ghi nhËt ký vËn hµnh. Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1. NguyÔn §øc Lîi – Ph¹m V¨n Tïy - H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh – Nxb Gi¸o dôc- 2001. 2. NguyÔn §øc Lîi – Ph¹m V¨n Tïy - Bµi tËp kü thuËt l¹nh – Nxb Gi¸o dôc - 2001 3. NguyÔn §øc Lîi – Ph¹m V¨n Tïy - Kü thuËt l¹nh øng dông 4. NguyÔn §øc Lîi - Tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh – Nxb Gi¸o dôc 2001 5.M¸y vµ thiÕt bÞ l¹nh 6.VËt liÖu kü thuËt nhiÖt 7.M«i chÊt l¹nh 8.Tµi liÖu tham kh¶o thªm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an kho lanh.Doc