Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít/1 ngày

Ngành công nghệ thực phẩm là một ngành khoa học đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. ở nước ta ngành công nghệ thực phẩm đang phát triển mạnh, góp phần làm giàu nguồn thực phẩm cho xã hội, đồng thời làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp nước giải khát đang phát triển mạnh tạo sự cạnh tranh lớn trong xã hội . Bất kỳ một cơ thể sống nào cũng cần đến nước, nó là yếu tố để duy trì và phát triển sự sống. Nước tham gia vào thành phần cấu tạo của cơ thể. Cơ thể con người tiếp nhận nước từ bên ngoài bằng con đường thông qua việc ăn uống. Trong đó chủ yếu là uống. Là một nước ở vùng nhiệt đới lại thêm thời tiết ngày càng khắc nghiệt nên việc nước uống, trong đó nước giải khát pha chế và nước khoáng là nguồn cung cấp nước quý báu cho cơ thể Bên cạnh đó,đáp ứng đòi hỏi về sự phong phú và đa dạng của nước giải khát để thoả mãn các nhu cầu của chế hương liệu và nước khoáng là một mặt hàng mới đang được ưa chuộng và tiêu thụ rộng rãi. người tiêu dùng thì nước giải khát pha Xuất phát từ tình hình nói trên thì việc khai thác tối đa những kinh nghiệm cổ truyền quý báu và kết hợp với các phương pháp ông nghệ tiên tiến để nước giải khát có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Luận chứng kinh tế kỹ thuật 2 Chương 2: Giới thiệu về nguyên liệu 4 Chương 3: Thuyết minh dây chuyền sản xuất 11 Chương 4: Cân bằng vật chất cho sản phẩm 21 Chương 5: Tính và chọn thiết bị 32 Kết luận 50 Tài liệu tham khảo 51

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít/1 ngày, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
l¹ vµ kh«ng chøa c¸c vi sinh vËt g©y bÖnh. Ngoµi ra cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c chØ tiªu ho¸ häc nh­ ®é cøng, ®é kiÒm, ®é oxy ho¸ vµ ®é cÆn . – §é oxy ho¸ kh«ng v­ît qu¸ 1  2mg/lÝt. §é «xy ho¸ cña n­íc ®­îc tÝnh b»ng sè ml KMnO4 dïng ®Ó «xy ho¸ c¸c chÊt khö cã trong 1 lÝt n­íc ®un s«i trong 10 phót. – Hµm l­îng cÆn kh« kh«ng v­ît qu¸ 600mg/lÝt ChuÈn ®é Coli  300ml ChØ sè Coli  3 + Ph­¬ng ph¸p xö lý n­íc : theo ph­¬ng ph¸p keo tô truyÒn thèng : ®ã l¹i thªm 3 thµnh phÇn chÝnh vµo trong thïng ph¶n øng . ChÊt keo tô nh­ Fe2SO4 Nguån Clorine dïng trong oxy ho¸ vµ khö trïng nh­ lµ SodiumCanciumHypocloride. Ho¸ chÊt lµm gia t¨ng pH vµ duy tr× ®é d­ kiÒm nh­ Ca(OH)2. Ba chÊt nµy trén lÉn vµo thïng ph¶n øng ®Ó tÊt c¶ kiÒm trong n­íc th« chuyÓn ho¸ thµnh Cacbonat kÕt tña vµ l¾ng xuèng ®¸y thïng. Cïng lóc nµy b«ng keo tô ®­îc h×nh thµnh, b«ng tô lµ mét d¹ng keo tô cña cacbonat, chÊt r¾n l¬ löng, oxyt s¾t, oxyt Mangan vµ chÊt bÈn kh¸c. B«ng tô ph¸t triÓn vÒ kÝch th­íc trë nªn nÆng h¬n vµ gióp cho chÊt kiÓm vµ chÊt bÈn l¾ng xuèng ®¸y thïng ph¶n øng mét c¸ch nhanh chãng h¬n . NÕu vËn hµnh chÝnh x¸c n­íc tinh sÏ cã ®é kiÒm lµ 3040mg/lÝt vµ hoµn toµn kh«ng cã mµu, cã mïi, vÞ, ®é ®ôc, kim lo¹i vµ bÊt cø vi sinh vËt nµo. + KiÓm tra clorine : ®Ó nhËn biÕt l­îng clorine cÇn thiÕt ®Ó khö trïng vµ oxy ho¸ c¸c chÊt trong qu¸ tr×nh xö lý, ®ång thêi qua hÖ thèng than ho¹t tÝnh ®Ó laäi bá clorine. Clorine vµ cloramin lµ nguyªn nh©n s©u xa lµm gi¶m mïi vÞ cña s¶n phÈm.V× vËy kh«ng cho phÐp tån t¹i trong n­íc tinh – TÝnh kiÒm (lµ nång ®é HCO3–, CO32–, OH– hiÖn diÖn trong n­íc) còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c¶m quan, lµm trung ho¸ l­îng axit cã trong n­íc g©y cÆn vµ ¨n mßn thiÕt bÞ. V× vËy cÇn xö lý. – §é cøng cña n­íc : ®é cøng còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy tr­íc khi s¶n xuÊt ph¶i lµm mÒm n­íc, nghÜa lµ lo¹i bá c¸c muèi Ca2+, Mg2+. 2.2. §­êng : §a sè c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t ®Òu chøa kho¶ng 810% ®­êng. ë n­íc ta, ®­êng ®­îc s¶n xuÊt tõ c©y mÝa. Tuú theo gièng mÝa, ®Êt ®ai vµ ®iÒu kiÖn canh t¸c, hµm l­îng ®­êng trong c©y mÝa cã thÓ tõ 8 - 16%. Khi s¶n xuÊt chóng ta chØ cã thÓ lÊy 78  90% l­îng ®­êng trong c©y mÝa. §­êng ®­îc dïng ®Ó nÊu xir« dïng cho n­íc gi¶i kh¸t pha chÕ . ChØ tiªu chÊt l­îng cña ®­êng trong nhµ m¸y :  Hµm Èm : W = 0,07%  % chÊt kh« :  99,62%  Hµm l­îng ®­êng khö  0,1%  Hµm l­îng tro :  0,07%  §é mµu (tÝnh b»ng ®é Stame)  2,5 %  Mïi vÞ : VÞ ngät, kh«ng cã mïi, vÞ l¹  Mµu s¾c : cã mµu tr¾ng Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n ®­êng khi mua vÒ nhµ m¸y : ®­êng ®­îc chøa trong bao dµy, bªn trong cã tói PE d¸n kÝn vµ ®­îc b¶o qu¶n trong kho chøa cã bËc kª c¸ch nÒn 0,2m. ChÊt l­îng ®­êng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®é trong, mµu s¾c, mïi vÞ cña s¶n phÈm. C¸c nhµ m¸y ®ãng bao ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ®­êng thÝch hîp sù l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n : – Kho chøa ®­êng ph¶i ë trong ®iÒu kiÖn m¸t, n¬i kh« r¸o, nhiÖt ®é trong kho ph¶i thÊp h¬n 35oC, ®é Èm  60% – §¶m b¶o kh«ng cã sù ph¸ ho¹i cña loµi gËm nh¾m vµ c«n trïng – C¸c xil« tr­íc khi nÊu ®­êng ph¶i ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ .  Xö lý ®­êng : §Ó lo¹i bá nh÷ng t¹p chÊt, vi sinh chÊt bÈn cã trong ®­êng ®Ó kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c¶m quan cña s¶n phÈm ng­êi ta ph¶i xö lý ®­êng . Ph­¬ng ph¸p xö lý ®­êng nãng dïng ®Ó xö lý ®­êng kh«ng tinh khiÕt, ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ lo¹i bá mïi, vÞ l¹ vµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt c¶m quan cña n­íc gi¶i kh¸t. ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ läc nhanh, tiªu diÖt vi sinh vËt . Quy tr×nh : – N­íc tinh vµo thïng nÊu ®­îc n©ng ®Õn 80oC. – §­êng ®­îc ®­a vµo khuÊy trén ®Òu – Than ho¹t tÝnh vµ bét trî läc ®­avµo gi÷ trong 15’ – C¸c b¶n läc ®­îc t¹o th©n ¸o läc víi ®é dµy kho¶ng 1,6mm – Xir« ®­îc b¬m qua bé läc khung b¶n – KiÓm tra xir« rß rØ ra ngoµi – Xir« ®­îc lµm l¹nh ë nhiÖt ®é < 28oC vµ ®­îc b¬m vµo thïng chøa  C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®­êng : §­êng tr­íc khi ®­a vµo nÊu xir« ph¶i ®­îc kiÓm tra chÆt chÏ ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c¶m quan cña s¶n phÈm. – KiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã sù nhiÔm bÈn cña ®­êng nguyªn liÖu. V× dung dÞch cã ®é Bx=11 ph¶i lµ vÞ ngät vµ kh«ng cã vÞ l¹t. §©y lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra quan träng nhÊt. MÆt dï ®­êng ®· ®­îc kiÓm tra toµn bé vÒ ph©n tÝch nh­ng nã vÉn ph¶i ®­îc kiÓm vÞ, mïi, c¶m quan v× ®­êng cã thÓ hÊp thô vÞ l¹ vµ h­¬ng tõ m«i tr­êng xung quanh. Khi nÊu xir«, trong qu¸ tr×nh nÊu còng cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c¶m quan vÒ mµu s¾c, ®é trong, mïi, vÞ. – Khi nÊu xir« ®­êng tr¾ng, ®un n­íc ë 60oC sau ®ã ®æ ®­êng vµo vµ tiÕp tôc ®un cïng víi c¸nh khuÊy liªn tôc ®Õn khi ®­êng s«i, cho dÞch ®­êng s«i trong 30 phót. Trong qu¸ tr×nh nÊu ph¶i ngõng khuÊy ®Ó vít bät. NÕu kh«ng vít bät cho xi r« th× nã sÏ g©y trë ng¹i cho viÖc rãt chai, lµm gi¶m vÞ vµ g©y bÇn chi s¶n phÈm. – Khi nÊu ®­êng khö tr¾ng th× bæ sung thªm l­îng axit Citric vµo. L­îng axit Citric bæ sung ®­îc tÝnh to¸n lµ 100g/100kg ®­êng. D­íi t¸c dông cña axit mét phÇn ®­êng bÞ khö cã t¸c dông ch«ng l¹i sù håi ®­êng Sacaroza vµ lµm cho vÞ cña xi r« mÒm m¹i dÔ chÞu h¬n. Khi ®­êng hoµ tan hÕt trong qu¸ tr×nh nÊu thªm than ho¹t tÝnh, bét trî läc vµo ®­îc l­u gi÷, khuÊy trén cïng víi dung dÞch xir« trong 30 phót ®Ó than ho¹t tÝnh cã ®ñ thêi gian ph¶n øng, hÊp thô c¸c t¹p chÊt, mµu, mïi cã trong xir«. Sau ®ã läc xir« 2.3. KhÝ Cacbonic (CO2) KhÝ Cacbonic rÊt phæ biÕn trong thiÖn nhiªn c¶ ë d¹ng tù do lÉn kÕt hîp. Tuú theo ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é, khÝ cacbonic cã thÓ tån t¹i ë 3 d¹ng r¾n, láng vµ khÝ . 2.3.1. Môc ®Ých sö dông : KhÝ CO2 ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu ®Î nÐn b·o hoµ trong n­íc nh»m t¹o ra c¶m gi¸c gi¶i kh¸t khi uèng. KhÝ CO2 lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn t¹o c¶m quan cña s¶n phÈm. KhÝ CO2 cßn cã t¸c dông nh­ mét chÊt b¶o qu¶n g©y øc chÕ mét sè vi sinh vËt . KhÝ CO2 cßn hç trî tÝnh toµn vÑn bao b× . 2.3.2. ChØ tiªu cña khÝ cacbonic : §Ó b·o hoµ trong n­íc gi¶i kh¸t nhµ m¸y dïng CO2 ë d¹ng láng trong c¸c b×nh thÐp d­íi ¸p suÊt cao 6070at . ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt b×nh th­êng khÝ CO2 lµ mét chÊt khÝ tr¬, kh«ng ch¸y vµ còng kh«ng duy tr× sù ch¸y, kh«ng mµu vµ hÇu nh­ kh«ng mïi. Khi hoµ toan trong n­íc khÝ CO2 sÏ t¹o thµnh axit cacbonic cã vÞ chua dÔ chÞu. Nhê trÝnh chÊt nµy mµ CO2 ®­îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i n­íc gi¶i kh¸t. Sau khi uèng n­íc gi¶i kh¸t cã chøa CO2 vµo c¬ thÓ th× CO2 sÏ thu nhiÖt vµ bay h¬i. Do ®ã ta cã c¶m gi¸c m¸t vµ dÔ chÞu h¬n, thÊy vÞ the the ë ®Çu l­ìi. KhÝ CO2 cã thÓ nhËn ®­îc tõ c¸c nguån kh¸c nhau : – Tõ khãi ®èt cña c¸c lß h¬i hay lß nhiÖt ®iÖn, lß nung v«i. – Tõ c¸c nguån n­íc kho¸ng ®­îc b·o hoµ khÝ CO2 thiªn nhiªn. – Tõ qu¸ tr×nh lªn men dÞch ®­êng ë c¸c nhµ m¸y bia, r­îu, nÊm men .  C¸c tiªu chuÈn CO2 míi : – KhÝ CO2 ph¶i ®­îc c«ng nhËn lµ lo¹i dïng cho ngµnh thùc phÈm – KhÝ CO2 vËn chuyÓn, l­u tr÷, b¶o qu¶n ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vµ c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c . ViÖc ph©n tÝch mÉu CO2 kh«ng ®¬n gi¶n, hiÖn nay chØ cã mét phßng Lab ë Newjersay . NhiÒu chÊt nhiÔm bÈn víi mét l­îng nhá nh­ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn mïi vÞ s¶n phÈm nh­ Cobansunphit (CoS). 2.3.3. KiÓm c¶m quan CO2 b»ng c¸ch lÊy mÉu CO2 :  KiÓm mµu, l¾c ngöi vµ nÕm – Môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ph¸t hiÖn nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ mïi vÞ, mµu cña CO2 cung cÊp. – NhiÒu chÊt g©y nhiÔm víi l­îng rÊt nhá còng cã thÓ ph¸t hiÖn trong ph­¬ng ph¸p kiÓm tra nµy. 2.3.4. B¶o hoµ CO2 trong n­íc : Qu¸ tr×nh b¶o hoµ CO2 trong n­íc gäi lµ cacbon ho¸. §é hoµ tan cña CO2 trong n­íc dao ®éng rÊt réng vµ phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. §é hoµ tan cña CO2 trong n­íc vµ trong dung dÞch cßn chÞu ¶nh h­ëng cña mét sè yÕu tè kh¸c nh­ b¶n chÊt vµ nång ®é cña c¸c muèi kho¸ng cã trong n­íc, phô thuéc vµo c¸c chÊt keo vµ c¸c chÊt khÝ cã trong n­íc. Sù cã mÆt cña kh«ng khÝ cã trong n­íc vµ trong dung dÞch sÏ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn møc ®é b¶o hoµ CO2 . Mçi chÊt khÝ hoµ tan vµo chÊt láng sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng hoµ tan cña chÊt khi kh¸c vµo dung dÞch ®ã. Do ®ã ®Ó b¶o hoµ ®­îc nhiÒu CO2 tr­íc khi tiÕn hµnh cacbon ho¸ nªn th¶i hÕt kh«ng khÝ ra khái n­íc hoÆc dung dÞch. C¸c muèi kho¸ng cã trong n­íc sÏ lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh b·o hoµ CO2 tù nhiªn. Sù cã mÆt cña chÊt keo mang ®iÖn tÝch d­¬ng nh­ protein sÏ lµm chËm qu¸ tr×nh b·o hoµ CO2 nh­ng l¹i t¨ng c­êng kh¶ n¨ng gi÷ nã trong dung dÞch . B·o hoµ CO2 ®­îc tiÕn hµnh d­íi ¸p suÊt 89at. 2.4. H­¬ng liÖu :  Môc ®Ých sö dông : ChÊt th¬m lµ mét trong nh÷ng nguyªn liÖu quan träng trong thµnh phÇn cña n­íc gi¶i kh¸t. Tuy chØ chiÕm sè l­îng rÊt Ýt nh­ng nã t¹o cho n­íc gi¶i kh¸t mïi th¬m ®Æc tr­ng, ngät dÞu. H­¬ng vÞ cña mét sè n­íc gi¶i kh¸t nh­ chanh, cam , quýt, m¬ mËn… lµ do tinh dÇu chøa trong vá hoÆc vÞ cña thÞt qu¶ g©y nªn. C¸c chÊt nµy ®­îc ®­a vµo n­íc gi¶i kh¸t ë d¹ng h­¬ng liÖu hoÆc n­íc chiÕt tõ qu¶ b»ng c¸ch ng©m ®­êng, cån… Nhµ m¸y sö dông h­¬ng liÖu ®­îc mua tõ thÞ tr­êng . 2.5. Axit Citric (C6H8O7.H2O) Axit Citric chøa nhiÒu trong qu¶ chanh v× vËy cßn gäi lµ axit chanh. Cã thÓ nhËn ®­îc axit citric b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p : – T¸ch tõ phÕ th¶i cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt Nicotin. – T¸ch tõ qu¶ chanh . Axit chanh lµ tinh thÓ kh«ng mµu ngËm mét ph©n tö n­íc. Hµm l­îng axit trong s¶n phÈm th­êng lµ 99%. C¸c t¹p chÊt cho phÐp : ®é tro kh«ng qu¸ 0,5% ; l­îng axit sunphuric tù do kh«ng qu¸ 0,05% ; Hµm l­îng As kh«ng qu¸ 0,00014%. Khi hoµ tan axit citric trong n­íc cÊt, dung dÞch ph¶i trong suèt, vÞ chua tinh khiÕt vµ kh«ng cã vÞ l¹ . 2.6. Natri Benzoat (C6H3COONa) Lµ chÊt dïng ®Ó b¶o qu¶n n­íc thµnh phÈm trong thêi gian sö dông . C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña Natri Benzoat ph¶i ®óng tiªu chuÈn sau : Tªn chØ tiªuMøc ®éTr¹ng th¸iTinh thÓ hay bét v« ®Þnh h×nhMµu s¾cMµu tr¾ngMïiKh«ng mïiVÞ Ngät, mÆn§é hoµ tanTan hoµn toµn trong 2 phÇn n­ícT¹p chÊtKh«ng cã§é Èm tÝnh theo % khèi l­îng1 2.7. Nguån n­íc kho¸ng Th¹ch BÝch : Nguyªn liÖu chÝnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt n­íc kho¸ng ®ãng chai lµ n­íc kho¸ng nguån. §Þa ®iÓm má n­íc kho¸ng cña nhµ m¸y t¹i th«n Th¹ch BÝch, x· Trµ B×nh, HuyÖn Trµ Bång, tØnh Qu¶ng Ng·i. Tõ nh÷ng n¨m 1990 qua kh¶o s¸t má n­íc kho¸ng, c«ng ty ®· ®Çu t­ khai th¸c lÊy n­íc nguån nµy lµm nguån n­íc kho¸ng chÝnh cho nhµ m¸y. Tõ n­íc kho¸ng nuån tinh khiÕt vµ trong suèt, ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ n­íc uèng, nhµ m¸y cho ra ®êi mét sè s¶n phÈm nh­ n­íc gi¶i kh¸t lªn men, n­íc kho¸ng pha chÕ, mµ chñ yÕu lµ n­íc kho¸ng ®ãng chai cã ga nh»m gi¶m c¬n kh¸t vµ kÝch thÝch tiªu ho¸ tèt cho ng­êi. uèng. Ch­¬ng 3 : D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt A/ D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t pha chÕ : 1. D©y chuyÒn c«ng nghÖ : N­íc nguån Xö lý n­íc vµ tiÖt trïng §­êng Axit Citric NÊu xir« Läc xir« Lµm l¹nh H­¬ng liÖu Mµu T.PhÈm ChÊt b¶o qu¶n (Natribenzoat) Phèi trén N­íc ®· xö lý Xir« b¸n thµnh phÈm Lµm l¹nh B·o hoµ CO2 ChiÕt rãt vµo chai Lµm s¹ch VSV vµ khö mïi Röa, s¸t trïng §ãng n¾p KiÓm tra,d¸n nh·n Lµm s¹ch c¬ häc C¬ cÊu lËt chai Chai XÕp thïng CO2 B¶o qu¶n 2. ThuyÕt minh d©y chuyÒn c«ng nghÖ : 2.1. Xö lý n­íc ®Ó nÊu xir« N­íc dïng ®Ó nÊu xi r« lµ n­íc ®· xö lý. ë ®©y n­íc sö dông cã thÓ lµ n­íc th­êng ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc. 2.2. NÊu xir« Môc ®Ých cña viÖc nÊu ®­êng lµ ®Ó tiªu diÖt vi sinh vËt, ®Ó ®­êng sacaroza chuyÓn thµnh ®­êng glucoza vµ fructoza cã vÞ ngät dÞu h¬n. N­íc dïng nÊu xir« ®­îc ®un ®Õn 60oC råi cho ®­êng vµo. Trong qu¸ tr×nh nÊu c¸nh khuÊy lu«n lu«n ho¹t ®éng th­êng xuyªn, tiÕp tôc ®un s«i kho¶ng 10 phót. Tr¸nh ®un s«i ®­êng qu¸ l©u, ®­êng sÏ bÞ caramen ho¸ g©y ch¸y ®­êng lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn n­íc thµnh phÈm. Khi nhiÖt ®é h¹ xuèng cßn 8090oC ta cho axit citric vµo nh»m t¹o ®é chua cho n­íc pha chÕ thµnh phÈm. MÆt kh¸c ë nhiÖt ®é nµy axit citric sÏ chuyÓn ho¸ toµn bé ®­êng sacaroza thµnh ®­êng glucoza vµ fructoza. 2.3. Läc xir« : Môc ®Ých läc xir« lµ ®Ó lo¹i bá t¹p chÊt trong ®­êng t¹o ra khi nÊu xir«. ë ®©y ta tiÕn hµnh läc nãng ë 7080oC b»ng thiÕt bÞ läc khung b¶n. 2.4. Lµm l¹nh xir« : Môc ®Ých lµm lanh xir« xuèng nhiÖt ®é thÊp lµ ®Ó pha chÕ h­¬ng chanh v× ë nhiÖt ®é thÊp h­¬ng chanh Ýt bÞ tæn thÊt h¬n . Xir« ®­îc lµm l¹nh b»ng thiÕt bÞ lµm l¹nh b¶n máng vµ lµm l¹nh ®Õn nhiÖt ®é kho¶ng 410oC. 2.5. B·o hoµ CO2 vµo n­íc : N­íc sau khi lµm mÒm ®¹t c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh cña nhµ m¸y ®­îc ®­a qua thiÕt bÞ lµm l¹nh n­íc ®Õn nhiÖt ®é 12oC ®Ó tiÕn hµnh b¶o hoµ CO2 cho n­íc . Trong n­íc CO2 lu«n lu«n ë d¹ng tù do vµ kÕt hîp ë tr¹ng th¸i c©n b»ng sau . CO2 +H2O H2CO3 H+ + HCO3– 2H+ + CO32– NÕu chøa nhiÒu ion bicacbonat chøng tá trong n­íc cã chøa nhiÒu khÝ CO2 tù do. VÞ ngon vµ ®é bät cña n­íc gi¶i kh¸t phÇn lín lµ do hµm l­îng CO2 quyÕt ®Þnh nh­ng kh«ng t¸ch rêi cù cã mÆt cña c¸c chÊt hoµ tan kh¸c nh­ muèi kho¸ng, ®­êng, tanin, peptin, protid vµ c¸c s¶n phÈm thuû ph©n v× c¸c chÊt nµy gióp cho kh¶ n¨ng t¹o bät vµ gi÷ bät l©u tan. Tuy nhiªn CO2 hoµ tan trong n­íc vÉn lµ yÕu tè quan träng t¹o ra nhiÒu ph¶n øng ho¸ häc gi÷a c¸c chÊt lµm cho mïi vÞ cña n­íc uèng ngon h¬n. Ngoµi ra CO2 hoµ tan trong n­íc cßn h¹n chÕ ®­îc ho¹t ®éng cña vi sinh vËt gi÷ cho n­íc l©u háng. 2.6. ChiÕt rãt xir« vµo chai vµ ®ãng n¾p : ChuÈn bÞ xir« b¸n thµnh phÈm vµ n­íc b·o hoµ CO2 lµ 2 giai ®o¹n quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt. Xir« sau khi phèi trén víi h­¬ng liÖu, mµu, chÊt b¶o qu¶n thùc phÈm ®­îc b¬m qua m¸y chiÕt vµ tiÕn hµnh chiÕt vµo chai tr­íc theo mét thÓ tÝch nhÊt ®Þnh. Sau ®ã chai ®­îc ®­a qua m©m chiÕt kh¸c cña m¸y chiÕt tiÕn hµnh chiÕt n­íc b·o hoµ CO2 vµo phÇn cßn l¹i cña chai . Chai ®­îc chuyÓn tõ m©m chiÕt sang m¸y ®ãng n¾p nhê b¨ng t¶i ®Èy. Mçi gi¸ ®ì chai ®­îc lµm viÖc øng víi mét pitton dËp nót cè ®Þnh v× m©m gÇn gi¸ ®ì chai vµ c¬ cÊu pitton dËp nót cïng g¾n trªn mét trôc quay cïng vËn tèc . 2.7. KiÓm tra vµ d¸n nh·n : Chai sau khi dËp nót ®­îc b¨ng t¶i ®­a sang m¸y kiÓm tra vµ d¸n nh·n. Nh·n ®­îc d¸n vµo chai tù ®éng, mçi chai mét nh·n . 2.8. C¬ cÊu lËt chai : Chai sau khi d¸n nh·n xong råi ®­îc chuyÓn sang c¬ cÊu lËt chai nh»m tr¸nh hiÖn t­îng ph©n líp, t¹o tÝnh ®ång nhÊt cho dÞch chiÕt. 2.9. C¸c thiÕt bÞ phô trî : 2.9.1. M¸y nÐn khÝ : M¸y nÐn kiÓu trôc xo¾n tù ®éng hoµn toµn ®Æt trong buång chèng ån bao gåm c¸c bé phËn sau : – Bé phËn lµm kh« kh«ng khÝ – Bé t¸ch ng­ng §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tñ cã bé phËn kiÓm tra n­íc tù ®«ng hoµn toµn . 2.9.2. Lß h¬i :  Chøc n¨ng : – Cung cÊp h¬i n­íc nãng ®Ó gia nhiÖt cho c¸c bån ®ùng dung dÞch, bån nÊu, bån trén xir« cña phÇn nÊu xir«, tiÖt trïng c¸c thiÕt bÞ .  Nguyªn lý cña lß h¬i : lµ dïng nhiÖt n¨ng tá ra do qu¸ tr×nh ®èi l­u tù nhiªn (th­êng dïng lµ dÇu FO hoÆc DO) nªn rÊt s¹ch sÏ, Ýt bå hãng vµ lµm gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng . 2.9.3. HÖ thèng l¹nh : Chøc n¨ng cña hÖ thèng l¹nh cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t cã ga lµ lµm l¹nh n­íc gi¶i kh¸t ®Ó tiÕn hµnh hÊp thô CO2 cña s¶n phÈm .  Nguyªn lý cña hÖ thèng : Dïng m«i chÊt lµm l¹nh lµ NH3 bãc h¬i ë nhiÖt ®é thÊp vµ ¸p suÊt thÊpp ®Ó lµm l¹nh s¶n phÈm. H¬i NH3 ®­îc hÖ thèng m¸y nÐn NH3 nÕn lªn ¸p suÊt cao vµ cã nhiÖt ®é cao. H¬i NH3 cao ¸p nµy sÏ ®­îc ®­a sang mét dµn ng­ng dïng kh«ng khÝ vµ n­íc l¹nh gi¶i nhiÖt . Nhê vËy mµ NH3 sÏ ho¸ láng ch¶y vµo bån chøa vµ ®­îc ®­a vµo thiÕt bÞ ngËm ga ®Ó tiÕp tôc chu tr×nh lµm l¹nh . 2.9.4. HÖ thèng khÝ nÐn :  Chøc n¨ng : – Cung cÊp cho d©y chuyÓn mét nguån khÝ nÐn s¹ch, kh«,v« trïng vµ kh«ng cã nhít khay c¸c t¹p chÊt kh¸c nh»m cung cÊp khÝ cã ¸p suÊt cao trong mét sè thiÕt bÞ dïng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn.  Nguyªn lý lµm viÖc : dïng nh÷ng m¸y nÐn khÝ kh«ng dÇu dïng ®Ó nÐn khÝ lªn ¸p suÊt cao quy ®Þnh, sau ®ã lµm lanh khÝ nÐn ®Ó ng­ng tô l­îng h¬i n­íc cã trong khÝ nÐn ®Ó thu ®­îc khi nÐn kh« ë ®Çu ra. Sau ®ã khÝ nÐn ®­îc ®­a vµo bån chøa ®Ó cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ B/ D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt n­íc kho¸ng ®ãng chai 1. D©y chuyÒn c«ng nghÖ N­íc nguån ozon ho¸ läc tinh tÇng s©u läc than ho¹t tÝnh TiÖt trïng b»ng ®Ìn UV Siªu läc CO2 lµm l¹nh lµm s¹ch c¬ häc B·o hoµ CO2 CO2 Lµm s¹ch VSV & khö mïi ChiÕt rãt ®ãng n¾p chai Hoµn thiÖn s¶n phÈm Kho thµnh phÈm 2. ThuyÕt minh d©y chuyÒn c«ng nghÖ 2.1. ThuyÕt minh vÒ c«ng nghÖ xö lý n­íc kho¸ng : 2.1.1 Môc ®Ých cña viÖc xö lý n­íc : – Xö lý n­íc giÕng khoang s©u ë 150m thµnh n­íc thµnh phÈm ®¶m b¶o n­íc tiÖt trïng vµ trong suèt, tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn n­íc kho¸ng ë ViÖt Nam . 2.1.2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : N­íc nguiyªn liÖu tõ giÕng khoan ®­îc b¬m lªn nhê b¬m, qua b×nh ¸p lùc ®Ó æn ®Þnh ¸p suÊt 2kg/cm2. Sau ®ã qua b¬m t¨ng ¸p ®i vµo thiÕt bÞ läc c¬ häc cã nhiÒu tÇng nh»m môc ®Ých t¸ch c¸c t¹p chÊt c¬ häc l¬ löng trong n­íc. D©y chuyÒn ®­îc trang bÞ mét thiÕt bÞ t¹o «z«n vµ sôc «z«n ®Ó tiÖt trïng n­íc. Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc thùc hiÖn nhê mét tuy–e. ViÖc trén «z«n cã thÓ quan s¸t qua vÕt h÷u c¬, c¸c ion s¾t cã trong n­íc ®­îc thùc hiÖn trªn ®­êng vµo thiÕt bÞ läc vµ «xy ho¸ gi÷ l¹i. Sau ®ã n­íc ®­îc qua thiÕt bÞ läc hÊpthô b»ng than ho¹t tÝnh. Nguån «z«n cßn d­ trong c¶ 2 thiÕt bÞ läc vµ hÊp thô b»ng than ho¹t tÝnh ®­îc tù ®éng x¶ bá nhê mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt g¾n trªn ®Ønh cña 2 thiÕt bÞ nµy. N­íc sÏ tiÕp tôc qua thiÕt bÞ läc 1m ®Ó läc tinh råi qua thiÕt bÞ tiÖt trïng lÇn 2 b»ng tia cùc tÝm tr­íc khi qua thiÕt bÞ siªu läc 0,2m ®Ó ®i vµo thïng chøa n­íc thµnh phÈm . 2.1.3.C¸c thiÕt bÞ : 2.1.3.1. ThiÕt bÞ t¨ng ¸p suÊt : Bao gåm : – 01 b¬m ly t©m ®a cÊp víi kÕt cÊy c¬ khÝ ®Æc biÖt cã c¸nh qu¹t chèng ¨n mßn. – 01 thïng ¸p suÊt cã v¸ch ng¨n l¾p dùng ®øng. – 01 bé ®iÒu khiªn bao gåm tÊt c¶ c¸c dông cô ng¾t chuyÓn m¹ch vµ ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh tù ®éng. Gåm 1 thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt dïng ®iÒu khiÓn ¸p suÊt khi vËn hµnh c¸c b¬m . – 01 dông cô ®ãng, më, dông cô håi chuyÓn. – 01 hÖ thèng èng dÉn nèi gi÷a c¸c b¬m vµ h¬i . 2.1.3.2. HÖ thèng t¹o «z«n : Bao gåm c¸c thiÕt bÞ : – Vá b»ng kim lo¹i tÊm. – ThiÕt bÞ t¹o «z«n – ThiÕt bÞ lµm kh« kh«ng khÝ – Bé ®iÒu khiÓn 2.1.3.3. HÖ thèng läc tinh tÇng s©u Môc ®Ých ®Ó läc n­íc nguyªn sinh ®· ozon ho¸ Bao gåm: – 01 bån läc ®Æc biÖt thiÕt kÕ ®øng ®Æt trªn bÖ, cã n¾p ®Ëy h×nh vßm vµ phÝa d­íi g¾n víi vßi läc ®Æc biÖt lµm b»ng vËt liÖu chèng ¨n mßn – 02 ¸p kÕ do ¸p suÊt läc thÊt tho¸t. – 01 van lo¹i khÝ tù ®éng. – 01 mÎ vËt liÖu dïng ®Ó läc gåm ®¸, sái. 2.1.3.4 HÖ thèng thæi khÝ nÐn ®Ó lµm s¹ch: Môc ®Ých ®Ó röa toµn bé hÖ thèng läc tÇng s©u b»ng ph­¬ng ph¸p ng­îc dßng Bao gåm: – Qu¹t thæi g¾n trªn bÖ bao gåm m«t¬ ®iÖn, khíp dÉn h¬i vµ líp b¶o vÖ khíp – 01 bé läc hót. – 01 van ®iÖn ¸p. – 01 ¸p kÕ. 2.1.3.5 HÖ thèng läc than ho¹t tÝnh: Môc ®Ých ®Ó läc n­íc s¹ch cã ozon Bao gåm: – 01 bån läc ®Æc biÖt thiÕt kÕ ®øng ®Æt trªn bÖ, cã n¾p ®Ëy h×nh vßm vµ phÝa d­íi ®­îc g¾n vßi läc ®Æc biÖt lµm b»ng vËt liÖu chèng ¨n mßn. – 02 ¸p kÕ ®o l­êng ¸p suÊt läc – 01 mÎ vËt liÖu läc gåm: cacbon ho¹t tÝnh ®Æc biÖt K1–2. 2.1.3.6 ThiÕt bÞ tiÖt trïng b»ng tia cùc tÝm: Bao gåm: – Buång ph¶n øng UV. – Bé ph¶n chiÕu UV víi bé phËn ®Öm giê lµm viÖc tÝn hiÖu ®­îc nèi m¹ch. – Hép ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu ®­îc khëi ®éng b»ng ®Ìn ®iÒu khiÓn. 2.1.3.7 ThiÕt bÞ siªu läc: lµ giai ®¹n cuèi cïng cña kh©u xö lý n­íc, sö dông cho viÖc läc n­íc uèng sau läc cacbon ho¹t tÝnh 2.1.3.8 Tñ ®iÒu khiÓn: Sö dông ®iÒu khiÓn b¬m gåm c¸c c«ng t¾c, c¸c ®Ìn tÝn hiÖu, ®iÒu chØnh møc n­íc. Bao gåm: – Bé kiÓm tra chØ thÞ sè. – Bé ph¸t tÝn hiÖu. Toµn bé ®iÒu chØnh theo VDE 2.2. ThuyÕt minh vÒ c«ng ®o¹n lµm l¹nh n­íc kho¸ng ®· xö lý vµ b·o hoµ CO2. 2.2.1. Lµm l¹nh n­íc kho¸ng ®· xö lý N­íc kho¸ng sau khi xö lý ®­îc b¬m qua thiÕt bÞ lµm l¹nh b¶n máng. ë ®©y n­íc ®­îc lµm l¹nh ®Õn 1  4oC nhê qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a n­íc kho¸ng víi chÊt t¶i l¹nh (chÊt t¶i l¹nh lµ dung dÞch r­îu cã nhiÖt ®é ban ®Çu kho¶ng – 15oC). Môc ®Ých lµm l¹nh n­íc kho¸ng ®Õn 14oC lµ ®Ó n¹p CO2 vµo n­íc kho¸ng v× ë nhiÖt ®é thÊp CO2 hoµ tan vµo n­íc kho¸ng dÔ dµng. 2.2.2. Läc CO2 B×nh CO2 láng van ¸p lùc khÝ lo·ng b×nh KMnO4 b×nh n­íc b×nh CaO than ho¹t tÝnh b×nh trung gian thiÕt bÞ b·o hoµ CO2 . 2.2.3. B·o hoµ CO2 vµ n­íc kho¸ng Khi n­íc kho¸ng ®· lµm l¹nh ®Õn 14oC ®­îc b¬m qua b×nh t¸ch khÝ l¹ vµ ®­îc pitton b¬m qua thiÕt bÞ b·o hoµ CO2 qua vßi phun. D­íi t¸c dông cña vßi phun n­íc ®­îc phun thµnh nh÷ng tia nhá ch¶y xuèng d­íi qua c¸c vßng ®Öm nh»m t¨ng bÒ mÆt tiÕp xóc víi CO2 ®i tõ d­íi lªn . KhÝ CO2 ®¹t ®é b·o hoµ trong n­íc th× ®­îc b¬m sang bé phËn chiÕt rãt. Hµm l­îng CO2 b·o hoµ trong n­íc kho¸ng : 46g/lÝt 2.3. C«ng ®o¹n röa chai thuû tinh  Môc ®Ých : Cung cÊp cho m¸y chiÕt nh÷ng chai s¹ch, bãng, v« trïng. C¸c chai ®­îc ng©m vµo mét hay nhiÒu bån ®ùng dung dÞch NaOH nãng, dung dÞch nµy cã t¸c dông khö trïng vµ t¹o cho chai mét vÎ bãng lo¸ng.  Nguyªn lý vËn hµnh : Chai tõ kÐt ®­îc c«ng nh©n bãc bá lªn b¨ng t¶i ®­a vµo ®Çu cña m¸y röa chai (cßn kÐt ®­îc bá lªn b¨ng t¶i kÐt chuyÓn ®Õn ë ®Çu ra s¶n phÈm ®Ó tiÕp nhËn chai thµnh phÈm). T¹i ®©y c¬ cÊu n¹p chai sÏ cÊp chai vµo c¸c bäc chøa chai g¾n lªn c¸c thanh mang chai. c¸c thanh mang chai sÏ mang chai nµy vµo c¸c bån ®ùng dung dÞch NaOH nãng. T¹i ®©y, NaOH sÏ tiÕp xóc víi chai ®Ó khö trïng vµ röa s¹ch c¸c chÊt d¬ cña chai.Sau ®ã c¸c chai ë vÞ trÝ óp ng­îc sÏ vµo thanh mang chai chuyÓn sang c¸c vïng cã c¸c vßi phun n­íc ë phÝa d­íi vµ bªn trªn . C¸c vßi phun nµy sÏ röa s¹ch NaOH cßn ®äng trong chai. Sau ®ã chai ®­îc ®­a ra ®Çu cña m¸y ®Ó cÊp cho m¸y chiÕt. 2.4. ChiÕt rãt n­íc ®· b·o hoµ CO2 vµo chai . Khi kiÓm tra ¸p lùc vµ nhiÖt ®é l¹nh cña n­íc kho¸ng trong bÇu chøa cña m¸y chiÕt th× nhÊn nót khëi ®éng b¾t ®Çu lµm viÖc. Chai s¹ch ®­îc b¨ng t¶i ®­a sang may chiÕt. T¹i vÞ trÝ ®Çu con cß sÏ më h¬i, n©ng gi¸ ®ì chai lªn cho miÖng chai Ðp chÆt vµo vßi chiÕt, ®ång thêi lóc ®ã con cß kh¸c më van vßi chiÕt n­íc chøa trong bÇu chiÕt phun vµo chai cho ®Õn khi ¸p suÊt trog bÇu chiÕt b»ng ¸p suÊt trong chai th× bé phËn vßi chiÕt n­íc sÏ tù ®éng më n­íc tù ®é ch¶y vµo chai vµ ®­îc m©m quay ®i. Khi n­íc trong chai ®· ®Çy, con cß b¾t ®Çu ®ãng van n­íc l¹i vµ ®ång thêi con cß h¬i x¶ h¬i, gi¸ ®ì h¹ xuèng vµ chai ®­îc b¨ng t¶i chuyÓn sang m¸y ®ãng nót. 2.5. §ãng nót chai Chai ®­îc chuyÓn tõ m©m m¸y chiÕt n­íc sang m¸y ®ãng nót nhê b¨ng t¶i ®Èy. Mçi gi¸ ®ì chai ®­îc lµm viÖc øng víi 1 piton dËp nót cè ®Þnh v× m©m gÇn gi¸ ®ì chai vµ c¬ cÊu pitton dËp nót g¾n trªn cïng mét trôc quay cïng vËn tèc. Chai sau khi dËp nót ®­îc b¨ng t¶i ®­a sang m¸y d¸n nh·n. 2.6. D¸n nh·n tù ®éng : Nh·n ®­îc d¸n vµo chai tù ®éng råi ®­îc chuyÓn sang m¸y in phun. 2.7. M¸y in phun M¸y in tù ®éng in lªn nh·n chai khi cã chai ®i qua (chØ cã chai ®i qua m¸y mãi tù ®éng tiÕn hµnh in phun cßn kh«ng cã chai th× m¸y kh«ng in) . 2.8. C¸c thiÕt bÞ phô trî : 2.8.1. Khèi m¸y tr¸ng, chiÕt,®ãng nót tù ®éng OD.MONOBLOCK “MASTER” 20/24/6 :  §Æc ®iÓm cÊu t¹o MONOBLOCK ®­îc cÊu t¹o thµnh mét khèi m¸y v÷ng ch¾t b»ng thÐp chèng ¨n mßn, bÒ mÆt phñ b»ng inox . – Vßng xoay n©ng b»ng thÐp kh«ng gØ . – Bé phËn n©ng chai vµ thanh dÉn h­ìng b»ng thÐp kh«ng gØ. – B¸t chiÕt lµm hoµn toµn b»ng thÐp kh«ng gØ. N¾p b¸t chiÕt cã thÓ th¸o l¾p ®­îc ®Ó lµm vÖ sinh vµ kiÓm tra. –PhÇn ®Õ cña m¸y chÕ t¹o b»ng thÐp c¸cbon, phÝa trªn ®ÆthÖ thèng ®iÒu chØnh ®é b¸t chiÕt, phÝa d­íi lµ bé phËn n©ng chai. – M¸y ®­îc trang bÞ khung vá bäc thÐp kh«ng gØ quanh khu vùc chiÕt rãt ®Ó tr¸nh tr­êng hîp chai vì vµ xÞt n­íc tung toÐ . 2.8.2 ThiÕt bÞ kiÓm tra chai chiÕt ®Çy MODBASIC ThiÕt bÞ kiÓm tra chai Basic ®­îc l¾p ®Æt trªn mét d©y chuyÒn ®¬n kho¶ng kh«ng gian kÌm theo lµ dµnh cho thiÕt bÞ ®Èy chai kh«ng b¨ng t¶i víi chiÒu dµi cÇn thiÕt hay víi bµn tiÕp nhËn lµ cÇn ph¶i cã mét kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ 200mm ®­îc ®ßi hái gi÷a m¸y ®Èy chai kh«ng vµ thiÕt bÞ kiÓm tra. 2.8.3. ThiÕt bÞ ph©n phèi mµng co tù ®éng  CÊu t¹o : – §Çu ph©n phèi . – BÓ di ®éng b»ng thÐp di chuyÓn ®­îc. – Bé phËn tr·i – Bé phËn c¾t – Phô tïng thay ®æi cho tõng cì chai – Tunen gia nhiÖt thÐp nhÑ Ph¹m vi cung cÊp : mét c¶m biÓn ph¸t hiÖ sù cã mÆt cña chai trªn b¨ng t¶i vµ chuÈn bÞ ®­a mµng co ra ®Çu ph©n phèi. 2.8.4. Mµng hÇm co : Cã cÊu t¹o nh­ mét nhiÖt ®iÖn trë. Khi chai ®· cã n¾p nh·n ®i qua, nhiÖt ®iÖn trë nãng ®Õn nhiÖt ®é 200oC  250oC lµm nh·n nhùa ch¶y vµ d¸n chÆt vµo n¾p chai Ch­¬ng 4 : C©n b»ng s¶n phÈm A/ C©n b»ng s¶n phÈm n­íc gi¶i kh¸t pha chÕ 1. Hao hôt qua c¸c c«ng ®o¹n C«ng ®o¹n Hao hôt chÊt kh«Hao hôt thÓ tÝchNÊu xir«2%Läc xir«1%Lµm l¹nh0,5%Pha chÕ2%ChiÕt rãt3% 2. C¸c sè liÖu ban ®Çu  C¸c chØ tiªu nguyªn liÖu cho n­íc gi¶i kh¸t – §­êng : 100g/lÝt s¶n phÈm, sö dông xir« 70% – H­¬ng liÖu : 5ml/lÝt s¶n phÈm – Axit citric : 1,24g/lÝt s¶n phÈm, sö dông d­íi d¹ng dung dÞch 400g/lÝt – L­îng Natri benzoat : dïng kho¶ng 2% so víi l­îng ®­êng trong xir« pha thµnh dung dÞch 400g/lÝt . – Mµu thùc phÈm : 0,3mg/lÝt s¶n phÈm, sö dông d­íi d¹ng dung dÞch 300g/lÝt – Hµm l­îng CO2 b·o hoµ : 6g/lÝt  N¨ng suÊt : 50.000 lÝt/ngµy 3. C©n b»ng s¶n phÈm cho 1.000 lÝt s¶n phÈm 3.1. L­îng n­íc gi¶i kh¸t tr­íc khi chiÕt rãt lÝt 3.2. L­îng n­íc gi¶i kh¸t tr­íc khi phèi trén lÝt 3.3. TÝnh ®­êng : 3.3.1. L­îng ®­êng nguyªn liÖu cã trong xir« tr­íc khi phèi trén 1051,97  100.10–3 = 105,20 (kg) 3.3.2. L­îng chÊt kh« cña ®­êng cã trong xir« tr­íc khi phèi trén (kg) 3.3.3. L­îng chÊt kh« 70% ®i vµo phèi trén – Khèi l­îng : (kg) – ThÓ tÝch : lÝt 3.3.4. L­îng xir« tr­íc khi lµm l¹nh – ChÊt kh« cña xir« : kg – Khèi l­îng xir« : kg – ThÓ tÝch : lÝt 3.3.5. L­îng xir« tr­íc khi läc – ChÊt kh« : kg – Khèi l­îng : kg – ThÕ tÝch : lÝt 3.3.6. L­îng dung dÞch ®­êng tr­íc khi nÊu – ChÊt kh« cña dung dÞch ®­êng : kg – Khèi l­îng dung dÞch ®­êng 70% : kg – ThÕ tÝch cña dung dÞch ®­êng 70% : lÝt – L­îng n­íc bay h¬i trong khi nÊu xir« : kg  5,45lÝt Trong qu¸ tr×nh nÊu xir« cã mét l­îng n­íc bÞ bèc h¬i, chän l­îng n­íc bay h¬i 5% khèi l­îng dÞch ®­êng – ThÓ tÝch cña dung dÞch ®­êng tr­íc khi nÊu xir« : 115,35 + 5,45 = 120,80 lÝt – Khèi l­îng dÞch ®­êng kg 1,05 : lµ hÖ sè bèc h¬i n­íc khi nÊu xir« 3.3.7. L­îng ®­êng nguyªn liÖu dïng nÊu xir« kg 3.3.8. L­îng n­íc dïng nÊu xir« : 163,45–109,05=54,40kg5,40 lÝt 3.4. TÝnh mµu thùc phÈm 3.4.1. L­îng mµu ®i vµo phèi trén 1.051,97  0,3 = 0,316 g 3.4.2. ThÓ tÝch dung dÞch mµu ®i vµo phèi trén lÝt 3.5. TÝnh axit citric 3.5.1. L­îng axit ®i vµo phèi trén 1051,97  1,24 = 1304,44 g 3.5.2 ThÓ tÝch dung dÞch axit ®i vµo phèi trén lÝt L­îng axit citric bæ sung vµo xir« (chiÕm 0,1% l­îng xir« ) lÝt  0,12 lÝt 3.6. L­îng h­¬ng liÖu ®­a vµo phèi trén 1051,97  5 = 5259,85 ml = 5,26 lÝt 3.7. L­îng tinh dÇu Natri benzoat ®i vµo phèi trén 3.7.1. L­îng natri benzoat ®i vµo phèi trén kg = 2104g L­îng Natri benzoat dïng kho¶ng 2% so víi l­îng ®­êng nguyªn liÖu trong xir« tr­íc khi phèi trén 105,20 kg 3.7.2. L­îng dung dÞch Natri benzoat ®i vµo phèi trén lÝt 3.8. TÝnh CO2 cã trong s¶n phÈm tr­íc khi phèi trén 1051,97  6 = 6311,82 g 3.9. TÝnh l­îng n­íc b·o hoµ CO2 ®i vµo phèi trén 1051,97 – (111,29 + 0,001 + 3,26 + 5,26 + 5,26) = 926,9 lÝt 4. TÝnh c©n b»ng s¶n phÈm cho 1 ngµy (n¨ng suÊt 50.000 lÝt/ngµy) 4.1. L­îng n­íc gi¶i kh¸t tr­íc khi chiÕt rãt lÝt 4.2. L­îng s¶n phÈm tr­íc khi phèi trén lÝt 4.3 L­îng xir« 70% ®i vµo phèi trén lÝt 4.4. L­îng ®­êng dïng ®Ó nÊu xir« lÝt 4.5. L­îng n­íc dïng ®Ó nÊu xir« lÝt 4.6. L­îng dung dÞch ®­êng ®i nÊu xir« – Khèi l­îng : kg – ThÓ tÝch : lÝt 4.7. L­îng xir« ®i läc lÝt 4.8. L­îng xir« ®i lµm l¹nh lÝt 4.9. L­îng dung dÞch mµu ®i vµo phèi trén lÝt 4.10. L­îng dung dÞch axit citric ®i vµ phèi trén lÝt – L­îng dung dÞch axit citric bæ sung ®i vµo xir« lÝt 4.11. L­îng Natri benzoat ®i vµo phèi trén lÝt 4.12. L­îng h­¬ng liÖu lÝt 4.13. L­îng CO2 cã trong s¶n phÈm lÝt – L­îng n­íc b·o hoµ CO2 ®i phèi trén lÝt 5. TÝnh bao b× 5.1 L­îng vá chai Chän lo¹i vá cã dung tÝch 300ml (0,3 lÝt) – L­îng vá dïng cho 1 ngµy : chai – Hao phÝ chai cho 1 ngµy lµ 0,01% vËy l­îng chai cÇn bæ sung lµ: 166667  0,0001 = 167 (chai) – L­îng chai cÇn dïng cho 1 ngµy : 166667 + 167 = 166834 chai 5.2. L­îng nh·n – L­îng nh·n cÇn dïng cho 1 ngµy : 166667 – L­îng nh·n hao hôt lµ 0,01% suy ra l­îng nh·n cÇn thiÕt cho 1 ngµy lµ : 166667 + 167 = 166834 nh·n 5.3. KÐt Chän lo¹i kÐt chøa 24 chai – L­îng kÐt cÇn dïng cho 1 ngµy : – Hao hôt kÐt trong 1 ngµy lµ 0,05% suy ra l­îng kÐt cÇn thiÕt cho 1 ngµy : 6951 + 69510,0005 = 6955 kÐt 5.4. N¾p : – Hao hôt n¾p lµ 0,02% suy ra l­îng n¾p cÇn dïng cho 1 ngµy 166667  1,0002 = 16670000 n¾p B/ C©n b»ng s¶n phÈm n­íc kho¸ng ®ãng chai 1. Hao hôt qua c¸c c«ng ®o¹n C«ng ®o¹nHao hôt thÓ tÝchXö lý n­íc3%Lµm l¹nh n­íc1%Lµm l¹nh CO22%B·o hoµ CO22%ChiÕt rãt vµ thanh trïng3% 2. C¸c sè liÖu ban ®Çu N¨ng suÊt : 50.000 lÝt/ngµy Hµm l­îng CO2 b·o hoµ: 6g/lÝt 3. C©n b»ng s¶n phÈm cho 1.000 lÝt s¶n phÈm – L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi chiÕt rãt vµ thanh trïng lÝt – L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi b·o hoµ CO2 lÝt – TÝnh l­îng CO2 cã trong s¶n phÈm tr­íc khi b·o hoµ CO2 1051,976 = 6311,82 g = 6,312 kg –L­îng CO2 cÇn cung cÊp cho s¶n phÈm tr­íc khi lµm s¹ch g = 6,44 kg –L­îng n­íc tr­íc khi lµm l¹nh n­íc lÝt –L­îng n­íc tr­íc khi xö lý vµ tiÖt trïng lÝt 4. TÝnh c©n b»ng s¶n phÈmcho mét ngµy – L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi chiÕt rãt vµ thanh trïng lÝt – L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi b·o hoµ CO2 lÝt – TÝnh l­îng CO2 cã trong s¶n phÈm tr­íc khi b·o hoµ CO2 kg –L­îng CO2 cÇn cung cÊp cho s¶n phÈm tr­íc khi lµm s¹ch kg –L­îng n­íc tr­íc khi lµm l¹nh n­íc lÝt –L­îng n­íc tr­íc khi xö lý vµ tiÖt trïng lÝt 5. TÝnh bao b× 5.1. L­îng vá chai L­îng thµnh phÈm trong mét ngµy : 50.000 lÝt/ngµy Chän mçi chai cã dung tÝch : 300ml – L­îng chai cÇn dïng cho mét ngµy : – Sè chai hao phÝ trong mét ngµy : 0,13%  L­îng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.0000,0013 = 100.130 chai 5.2. L­îng nh·n – L­îng nh·n cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 c¸i – L­îng nh·n hao hôt : 0,3%  L­îng nh·n cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.0000,003 = 100.300 c¸i 5.3. L­îng n¾p – L­îng n¾p cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 c¸i – L­îng nh·n hao hôt : 0,5% L­îng n¾p chai cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.0000,005= 100.500 c¸i 5.4.L­îng kÐt ®ùng chai Dïng kÐt nhùa lo¹i 20 chai/kÐt – L­îng kÐt dïng cho mét ngµy : – Sè kÐt háng hao hôt : 0,07%  L­îng kÐt dïng cho mét ngµy : 5.000 + 5.0000,0007 = 5.004 kÐt B¶ng tæng kÕt c©n b»ng vËt chÊt cña d©y chuyÒn n­íc gi¶i kh¸t pha chÕ STTSè l­îng c«ng ®o¹n§VT1000 lÝt1 mÎ1 ngµy1N­íc gi¶i kh¸t tr­íc khi chiÕt rãtlÝt1.030,9317.182,1751.546,52L­îng n­íc gi¶i kh¸t tr­íc khi phèi trénlÝt1.051,9717.532,8352.598,53Xir« 70% ®i vµo phèi trénlÝt111,291.854,835.564,54Xir« tr­íc khi lµm l¹nhlÝt 111,911.865,175.595,55Xir« tr­íc khi läclÝt113,041.884,005.652,06L­îng ®­êng nÊu xir« kg163,452.724,178.172,57L­îng n­íc nÊu xir« kg54,40906,672.720,08Dung dÞch ®­êng tr­íc khi nÊu xir« r«lÝt120,802013,006.040,09MÇu thùc phÈmlÝt0,0010,0170,0510Axit Citric ®i vµo phèi trénlÝt3,2654,33165,011Axit citric bæ sung vµo xir« lÝt0,122,006,012H­¬ng liÖulÝt5,2687,67263,013Natri benzoatlÝt5,2687,67263,014CO2 cã trong s¶n phÈmkg6.311,82105.197,00315.591,015L­îng n­íc b·o hoµ CO2lÝt926,915.448,3346.345,0 B¶ng tæng kÕt c©n b»ng vËt chÊt cña d©y chuyÒn n­íc kho¸ng ®ãng chai STTSè l­îng c«ng ®o¹n§VT1000 lÝt1 mÎ1 ngµy1L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi chiÕt rãt vµ thanh trïnglÝt1.030,9317.182,1751.546,52L­îng n­íc kho¸ng tr­íc khi b·o hoµ CO2lÝt1.051,9717.532,8352598,53L­îng CO2 cã trong n­íc kho¸ng khi b·o hoµ CO2kg6,312105,2315,64L­îng CO2 cÇn cung cÊp cho n­¬c kho¸ng tr­íc khi lµm s¹chkg6,44107,33322,05L­îng n­íc tr­íc khi lµm l¹nhlÝt1.062,6017.710,0053.130,06 L­îng n­íc tr­íc khi xö lý vµ tiÖt trïnglÝt1.095,6418.260,6754.782,07Chai100.1308N¾p100.5009Nh·n100.30010KÐt5.004 Ch­¬ng 5 : TÝnh vµ chän thiÕt bÞ A/ N­íc gi¶i kh¸t pha chÕ 1. ThiÕt bÞ nÊu xir« : – L­îng xir« nÊu trong 1 ca : 2.013 lÝt = 2,013 m3 – ThiÕt bÞ nÊu 2 vá cã c¸nh khuÊy lµm viÖc gi¸n ®o¹n. Nåi b»ng inox , th©n h×nh trô, vá trong dµy 3mm, vá ngoµi dµy 2mm . – HÖ sè chøa ®Çy :  = 0,7 – ThÓ tÝch thïng : Vthïng = Vthïng=Vtrô + 2.VcÇu Chän D = 1m, h = 0,2D VcÇu = Vtrô = Vthïng – VcÇu = 2,88 – 20,16 = 2,36 H1 = VËy chiÒu cao cña thiÕt bÞ lµ : H = H1 + 2h = 3 + 20,11 = 3,4m – Chän tiÕt diÖn cña èng tho¸t h¬i = 1/50 tiÕt diÖn bÒ mÆt bèc h¬i  d1 = – Chän c¸nh khuÊy cã ®­êng kÝnh : D1 = 2/3 D = 0,67m + Sè vßng quay : 30 vßng/phót + C«ng suÊt ®éng c¬ : 2,5KW + ChiÒu dµy th©n thiÕt bÞ : 3mm + KÝch th­íc : D = 1m, H = 3,4m + èng dÞch tho¸t ra : d = 0,2m + èng tho¸t h¬i : d1 = 0,14m ThiÕt bÞ nÊu xir« 2. ThiÕt bÞ läc khung b¶n  Môc ®Ých : Lo¹i bá cÆn vµ t¹p chÊt cã trong xir«  CÊu t¹o : ThiÕt bÞ läc gåm nhiÒu khung vµ b¶n ghÐp thø tù víi nhau. Khung cã lç ®­a xir« vµ. B¶n cã lç ®­a xir« ra. §ång thêi 4 lç cña khung vµ 2 lç cña b¶n ghÐp víi nhau b»ng nh÷ng ®­êng èng dÉn xir« vµo vµ ra. B¶n ®­îc phñ líp ¸o läc. ThiÕt bÞ läc khung b¶n – Tæng l­îng xir« ®em ®i läc : 1.884 lÝt  C¸c th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 3m3/h – DiÖn tÝch bÒ mÆt läc : 6m2 – Sè l­îng b¶n : 24 khung vµ 24 b¶n – KÝch th­íc b¶n : 365  365 mm – ¸p suÊt lµm viÖc : 2,5kg/cm2 – C«ng suÊt ®éng c¬ : 2,8KW – KÝch th­íc thiÕt bÞ : 1760780130mm – Khèi l­îng : 480kg – Sè l­îng : 1 thiÕt bÞ 3. ThiÕt bÞ lµm l¹nh xir« L­îng xir« cÇn lµm l¹nh trong 1 ca : 1865,17 lÝt Chän thoµi gian lµm l¹nh : 20 phót N¨ng suÊt cÇn thiÕt : N = m3/h Chän thiÕt bÞ lµm l¹nh lo¹i BOY – Y5 Th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 5m3/h – NhiÖt ®é ban ®Çu cña s¶n phÈm : 90oC – NhiÖt ®é xir« sau khi lµm l¹nh : 5oC – NhiÖt ®é ban ®Çu cña chÊt lµm l¹nh : –15oC – L­îng n­íc muèi cÇn cung cÊp : 5m3/h – Sè l­îng b¶n máng : 85 c¸i – KÝch th­íc b¶n : 800  255  2,5 mm – BÒ mÆt lµm viÖc cña b¶n : 12,1m2 – VËn tèc cña xir« : 0,4m/s – VËn tèc cña n­íc muèi : 0,4m/s – KÝch th­íc thiÕt bÞ : 1870  700  1400 mm – Khèi l­îng : 430kg – Sè l­îng : 1 c¸i 4. ThiÕt bÞ pha chÕ xir« b¸n thµnh phÈm : Trong 1 ca : 17.532.83 lÝt  17,53m3 Chän hÖ sè chøa ®Çy :  = 0,8 ThÓ tÝch thùc : VT = 17,53/0,9 = 19,48 m3 Thïng pha trén lµm b»ng inox, h×nh trô, ®¸y nãn, n¾p trªn n»m ngang, gãc nghiªng ®¸y 30o ThiÕt bÞ pha chÕ Ta cã : VT = Vtrô + V®¸y Chän D = 2m Trong ®ã : V®¸y = V®¸y = ThÓ tÝch h×nh trô : Vtrô = VT – V®¸y = 19,48 – 0,6 = 18,88m3 ChiÒu cao H = VËy chiÒu cao thiÕt bÞ : Ho = H + h = H + D/2.tg30o = 6,01+m Chän c¸nh khuÊy m¸i chÌo cã ®­êng kÝnh D = = 1,5m – Sè vßng quay kh«ng cã tÊm ch¾n 1,5 vßng/s – C«ng suÊt : 0,4KW – C¸nh khuÊy lµm b»ng thÐp kh«ng gØ 5.ThiÕt bÞ pha chÕ axit citric – L­îng axit citric trong mét ca : 54,33lÝt  0,054m3 – Bæ sung vµo xir« chiÕm 0,1% tæng l­îng xir« : 2 lÝt = 0,002m3 – Tæng l­îng axit trong mét ca : 0,054 + 0,002 = 0,056 m3 Chän hÖ sè chøa ®Çy:  = 0,8 ThÓ tÝch thùc cña thïng VT = m3 Chän D = 0,4m Ta cã: VT = Vtrô + V®¸y Trong ®ã: V®¸y = V®¸y = ThÓ tÝch h×nh trô : Vtrô = VT – V®¸y = 0,07 – 0,0048 = 0,0652m3 ChiÒu cao H = VËy chiÒu cao thiÕt bÞ : Ho = H + h = H + D/2.tg30o = 0,52+m – ThÓ tÝch thïng : Vthïng = Vthïng=Vtrô + 2.VcÇu Chän D = 2,5m ; h = 0,3D VcÇu = Vtrô = Vthïng – VcÇu = 18,24 – 22,06 = 14,12 H1 = VËy chiÒu cao cña thiÕt bÞ lµ : H = H1 + 2h = 2,88 + 20,32,5 = 4,38m 6. ThiÕt bÞ lµm l¹nh n­íc ®· xö lý Trong 1 ca : 16,42m3 Chän thêi gian lµm l¹nh tõ 25oC xuèng 1oC lµ 150 phót VËy n¨ng suÊt cÇn thiÕt N = m3 Chän m¸y lµm l¹nh b¶n máng BOI_Y5 (cã th«ng sè gièng m¸y lµm l¹nh xir« ) Sè l­îng : 3 thiÕt bÞ 7. ThiÕt bÞ b·o hoµ CO2 – Trong 1 ca l­îng n­íc cÇn b·o hoµ CO2 lµ : 16092,01  16,092m3 – Chän thêi gian b·o lµ 150 phót N¨ng suÊt cÇn thiÕt N = m3 – Chän thiÕt bÞ b·o hoµ CO2 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : + N¨ng suÊt : 5m3/h + ¸p lùc : 5kg/cm2 + VËn tèc s¶n phÈm : 0,4m/s + KÝchth­íc :  §­êng kÝnh : 1.500 mm  ChiÒu cao : 4.000 mm + Sè l­îng : 3 thiÕt bÞ – ThiÕt bÞ lµm b»ng inox cã líp b·o «n ngoµi . 8. HÖ thèng chiÕt rãt,röa chai, ®ãng n¾p : Sè chai cÇn trong 1 ngµy : 166.834 chai Sè chai cÇn dïng cho 1 giê : 166.834/24 = 6.951 chai Chän n¨ng suÊt cho toµn bé hÖ thèng : 7.000 chai/h 8.1 M¸y röa chai : Chän m¸y lo¹i AMM–6 (I–174) Víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau : – Sè chai trong 1 n©m : 16 – Sè m©m : 118 – Thêi gian vµo m©m : 8 gi©y – KÝch th­íc : 619530152672mm – Khèi l­îng : 10.400 kg – Sè l­îng : 2 thiÕt bÞ 8.2. M¸y chiÕt rãt thµnh phÈm Chän lo¹i m¸y BAP–6 (I–189) C¸c th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 7000 chai/h – Sè vßi chiÕt : 16 – KÝch th­íc : 975  800  1850mm – Khèi l­îng : 830 kg – Sè l­îng : 2 thiÕt bÞ – ThiÕt bÞ lµm b»ng thÐp kh«ng gØ 8.3. M¸y ®ãng n¾p chai Chän lo¹i m¸y Y6A (I–204) Th«ng sè kü thuËt – N¨ng suÊt : 7000 chai/h – Sè m©m ®ãng : 6 m©m – C«ng suÊt ®éng c¬ : 1,1KW – KÝch th­íc : 900 700  2150 mm – Khèi l­îng : 1200 kg – Sè l­îng : 2 thiÕt bÞ – ThiÕt bÞ lµm b»ng thÐp kh«ng gØ 8.4. M¸y d¸n nh·n Chän lo¹i m¸y B6M (I–234) Th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 7000 chai/h – Sè l­îng thïng d¸n nh·n : 2 thïng – C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn : 0,8KW – Sè thïng quay ch©n kh«ng : 6 – §é ch©n kh«ng : 620mmHg – KÝch th­íc cho phÐp cña nh·n : + Dµi : 50  100 mm + Réng : 30  140 mm – KÝch th­íc thiÕt bÞ : 32809601240 – Khèi l­îng : 85 KW – Sè l­îng : 2 thiÕt bÞ 9. TÝnh vµ chän b¬m : 9.1. B¬m dÞch xir« ®i läc : L­îng xir« ®em ®i läc trong mét mÎ 1,884 lit  1,884 m3. Chän thêi gian b¬m 20 phót. N¨ng suÊt m¸y b¬m : m3/h Chän b¬m H–6 – N¨ng suÊt : 6 m3/h – Tèc ®é : 1.420 vßng/phót – C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn : 1,7 KW – ¸p suÊt : 0,08 – KÝch th­íc : 432290285 mm – Khèi l­îng : 29,3 kg – §­êng kÝnh ngoµi cña èng ®Èy vµ èng hót : 36/36 mm – Sè l­îng : 01 c¸i 9.2.B¬m dÞch xir« sau khi läc ®i lµm l¹nh : L­îng xir« lµm l¹nh trong mét mÎ lµ 1865,17 lit 1,865 m3 Chän thêi gian b¬m 20 phót N¨ng suÊt m¸y b¬m : m3/h Chän b¬m – Sè l­îng : 01 c¸i – Th«ng sè nh­ trªn. 9.3.B¬m xir« lªn thïng phèi chÕ : L­îng xir« ®­a ®i phèi chÕ trong mét mÎ lµ 1854,83 lit 1,855 m3 Chän thêi gian b¬m 20 phót N¨ng suÊt m¸y b¬m : m3/h Chän b¬m – Sè l­îng : 01 c¸i – Th«ng sè nh­ trªn. 9.4.B¬m n­íc xö lý qua thiÕt bÞ lµm l¹nh : L­îng n­íc ®· xö lý trong mét mÎ lµ 15448,33 lit 15,448 m3 Chän thêi gian b¬m 150 phót N¨ng suÊt m¸y b¬m : m3/h Chän b¬m H–7 – N¨ng suÊt : 7 m3/h – Tèc ®é vßng : 1.420 vßng/phót – C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn :1,7 KW – KÝch th­íc : 800500510 mm – Khèi l­îng : 50 kg – Sè l­îng : 01 c¸i 9.5.B¬m n­íc ®· lµm l¹nh qua thiÕt bÞ b·o hoµ CO2 L­îng n­íc b·o hoµ CO2 trong mét mÎ lµ 15448,33 lit 15,448 m3 Chän thêi gian b¬m 150 phót N¨ng suÊt m¸y b¬m : m3/h Chän b¬m – Sè l­îng : 01 c¸i – Th«ng sè nh­ trªn. B¶ng tæng kÕt chän thiÕt bÞ n­íc gi¶i kh¸t pha chÕ STTTªn thiÕt bÞKÝch th­ícSL1ThiÕt bÞ nÊu xir« D = 1m, H =3,4 m12ThiÕt bÞ läc khung b¶n1760780130mm13ThiÕt bÞ lµm l¹nh xir« 18707001400mm14ThiÕt bÞ pha chÕ xir« b¸n thµnh phÈmD= 2 m,H= 6,59m15Thïng chøa xir« b¸n thµnh phÈmD= 2 m,H= 3,98m 16ThiÕt bÞ läc b»ng than ho¹t tÝnhD= 1 m,H= 3,2 m17ThiÕt bÞ tiÖt trïng b»ng tia cùc tÝm818410450mm18ThiÕt bÞ siªu läcD=0,45m, H=1,5m19M¸y thæi s¹ch khÝ432290285mm110Thïng chøa n­íc ®· xö lýD= 2,5 m,H= 4,38 m111ThiÕt bÞ lµm l¹nh n­íc ®· xö lý18707001400mm312ThiÕt bÞ b·o hoµ CO2D=1,5 m,H= 4 m313Thïng pha chÕ axit citricD= 0,4m,H= 0,63 m114Thïng pha chÕ Natri benzoatD= 0,4m ,H= 0,9 m115M¸y röa chai619530152672mm216M¸y chiÕt rãt9758001850mm217M¸y ®ãng n¾p9007002150mm218M¸y d¸n nh·n32809601240mm2 B/ N­íc kho¸ng ®ãng chai (cã ga) 1. ThiÕt bÞ xö lý n­íc 1.1. ThiÕt bÞ t¨ng ¸p suÊt : C¸c th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt b¬m : 7m3/h – C«ng suÊt ®éng c¬ : 2,2 KW – VËn tèc : 2900vßng/phót – §éng c¬ xoay chiÒu : 2,2KW – §iÖn thÕ : 380V , 50Hz – Sè l­îng : 1 c¸i 1.2. M¸y ¤z«n : KiÓu OZ–310–ZO ThiÕt kÕ vµ c«ng suÊt dùa theo German DIN 19627, víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau : – S¶n xuÊt ozon : 20 g ozon/h – Nång ®é : 20 g ozon/m3 – ThÓ tÝch khÝ : 1m3/h – §éng c¬ xoay chiÒu : 2,2 KW – §iÖn thÕ : 380V, 50Hz – Tiªu thô ®iÖn : 1,2KW – Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ : – KÝch th­íc : 8004001200mm 1.3. HÖ thèng läc tÇng s©u : KiÓu KSH–E.100 C¸c th«ng sè kü thuËt : – L­u l­îng : 7m3/h – ¸p suÊt vËn hµnh : 6bar – NhiÖt ®é vËn hµnh : 1030oC – KÝch th­íc : 100020003200 – VËt liÖu : St.372 – Mét mÎ vËt liÖu dïng ®Ó läc gåm ®¸, sái víi kÝch th­íc h¹t 35/12mm – §­êng èng : DN40 1.4. HÖ thèng thæi khÝ ®Ó lµm s¹ch : KiÓu SLG–60 víi c¸c th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt : 60m3/h – ¸p suÊt : 0,5 bar – C«ng suÊt ®éng c¬ : 2,2 KW – VËn tèc : 500 vßng/phót – Líp b¶o vÖ : IP54 – §iÖn thÕ : 380 V 1.5. HÖ thèng than ho¹t tÝnh Lo¹i : AH–E1000 – L­u l­îng : 7 m3/h – ¸p suÊt vËn hµnh : 6 bar – NhiÖt ®é vËn hµnh : 10  100oC – KÝch th­íc + §­êng kÝnh : 1000mm + ChiÒu cao xi lanh : 2000mm + ChiÒu cao tæng céng : 3200mm + VËt liÖu St.372 – Cacbon ho¹t tÝnh ®Æc biÖt K1_2 – ChiÒu cao vËt liÖu läc : 1500mm – ChiÒu cao kho¶ng kh«ng gian phÝa trªn 500mm 1.6. ThiÕt bÞ tiÖt trïng b»ng tia cùc tÝm – C«ng suÊt : 7 m3/h – VËt liÖu : thÐp kh«ng gØ – §iÖn ¸p : 220V ; 50Hz; 1 pha – Bé èng : DN40, DN10 1.7. Siªu läc : Dïng lo¹i UNTRA FILER cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : – L­u l­îng : 7m3/h – ¸p suÊt vËn hµnh : 6 bar – NhiÖt ®é vËn hµnh : 10100oC – Kh¶ n¨ng läc : 0,2m 2. Khèi m¸y tr¸ng, khiÕt, ®ãng n¾p tù ®éng Chän kiÓu m¸y MOD.MONOBLOCK “MASTER” C¸c th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt chiÕt : 10.000 chai/h (lo¹i chai500 ml) – C«ng suÊt ®éng c¬ : 0,6KW – Sè van tr¸ng : 20 – Sè van chiÕt : 24 – Sè ®Çu ®ãng n¾p : 4 – §­êng kÝnh chai tèi ®a : 95mm – B­íi m¸y : 170mm – KÝch th­íc m¸y : 550025292600mm – Khèi l­îng xÊp xØ b»ng : 4600kg – §iÖn thÕ : 380V;50Hz – ¸p suÊt khÝ n¹p : 6 bar + Møc tiªu thô khÝ : 50 Nlt/m + M¹ch l¾p r¸p s¶n phÈm khÝ ®Çu vµo DN50 + M¹ch l¾p r¸p CIP khÝ ®Çu vµo DN40 + M¹ch l¾p r¸p CO2 ®Çu vµo 3/8”G + M¹ch l¾p r¸p khÝ ®Çu vµo 3/8”G 3. M¸y chän xÕp chai MODL Th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt : 12000 chai/h – §­êng kÝnh (D) : 3216 mm – ChiÒu cao (H) : 2185 mm – B¨ng t¶i : 55031504120mm – C«ng suÊt l¾p ®Æt : 1,5KW – KhÝ nÐn tiªu thô : 120 Nlt/m – ¸p suÊt khÝ : 7at 4. ThiÕt bÞ cÊp n¾p kiÓu khÝ nÐn C¸c th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt m«t¬ : 4,5KW – Tiªu thô kh«ng khÝ : 0,15HP – C«ng suÊt tank : 0,53 m3 – Träng l­îng : 250 kg – KÝch th­íc : 105010501250mm 5. ThiÕt bÞ ph©n phèi mµng co C¸c th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 12000 chai/h – KÝch th­íc : 16921911300mm 6. Mµng HÇm co Cã n¨ng suÊt : 2000 chai/h Cã cÊu t¹o nh­ mét ®iÖn trë. Khi chai ®· cã n¾p nh·n ®i qua, nhiÖt ®iÖn trë nãng lªn ®Õn 200oC250oC lµm nh·n nhùa ch¶y vµ d¸n chÆt vµo n¾p chai 7. M¸y d¸n nh·n C¸c th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 10.000 chai/h – §­êng kÝnh dÇu : 504 mm – ChiÒu dµi nh·n min/max : 40/100 mm – Sè khu vù d¸n nh·n : 5/5 – B­íc m¸ng : 131,9 mm – C«ng suÊt ®éng c¬ : 4 KW – KhÝ tiªu thô : 15 Nlt/phót ë 6 bar – C«ng suÊt ®iÖn cho bé phËn ®un nãng hå : 1,5KW – Sè l­îng : 1 m¸y 8. ThiÕt bÞ kiÓm tra chiÕt ®Çy Th«ng sè kü thuËt : – N¨ng suÊt : 72.000 chai/h – N¨ng l­îng cung cÊp : 230V, 115V,50Hz – KhÝ nÐn cÊp theo kiÓu m¸y ®Èy – Tèc ®é b¨ng t¶i : 1,5 m/s – Thay ®æi møc chiÕt : 30280mm – §iÒu chØnh chiÒu cao : 250mm – ChiÒu cao chai tèi ®a : 350 mm – §­êng kÝnh chai tèi ®a : 40120mm 9. ThiÕt bÞ dß nh·n d¸n háng §Æc tÝnh kü thuËt – §ßi hái sù kh¸c biÖt vÒ ph¶n x¹ gi÷a nh·n vµ bÒ mÆt vËt chøa – Nh÷ng nh·n mµu sÉm ®ßi hái ph¶i cã tÕ bµo quang ®iÖn ®Æc biÖt – VËt chøa ph¶i ph¶n x¹ ¸nh s¸ng th× tÕ bµo quang ®iÖn th¼ng nhÊt 0000 – NhiÒu nhÊt lµ cã 4 ®Çu do nh·n . 10. M¸y in phun: JAIME 1000 S4 PRINTER C¸c th«ng sè kü thuËt – Nguån ®iÖn : 100-200/200240V – N¨ng l­îng : 350 VA – TÇn sè : 50  60 Hz – NhiÖt ®é : 0  50oC – §é Èm : 1090% (kh«ng ng­ng tô) 0 – KÝch th­íc : 16921911300mm – H¬i dung m«i ph¸t ra : < 70ppm – Tiªu chuÈn UDE 0817 lo¹i B, CEI–901–2 lo¹i 4 – Tiªu chuÈn an toµn UL, CSA vµ GS theo 950 – Tiªu chuÈn rung GAMT13 mÆt 50 – Lµm b»ng thÐp kh«ng gØ – KÝch th­íc : 16921911300 11. M¸y nÐn khÝ : 11.1. M¸y nÐn khÝ kiÓu trôc xo¾n Th«ng sè kü thuËt : – ¸p lùc khÝ ®Çu vµo : 1 bar – NhiÖt ®é khÝ ®Çu vµo : 20oC – §é Èm kh«ng khÝ : 0 – Tèc ®é quay cña m«t¬ : 2940 vßng/phót – C«ng suÊt toµn phÇn cña m¸y nÐn khÝ ë ¸p suÊt lµm viÖc hiÖu qu¶ :  8 bar : 24,1KW  7 bar : 22,8KW  Kh«ng t¶i : 6,0KW – C¸c giíi h¹n lµm viÖc : + ¸p suÊt lµm viÖc hiÖu qu¶ : 4  8 bar + NhiÖt ®é khÝ ®Çu vµo : 0  40oC + NhiÖt ®é khÝ lµm m¸t : 0  40oC – C¸c d÷ liÖu m« t¬ ®iÖn + C«ng suÊt : 22KW + Tèc ®é quay : 2940 vßng.phót + §iÖn thÕ : 380415V + TÇn sè : 50 Hz + HiÖu suÊt : 91,7% 11.2. Bé phËn lµm kh« kh«ng khÝ : – L­u l­îng ë 1 bar vµ 20oC : 1000 lÝt/s – ¸p suÊt lµm viÖc : 7 bar – NhiÖt ®é khÝ nÐn ®Çu vµo : 35oC – §é Èm : 100% – NhiÖt ®é khÝ nÐn ®Çu ra : 25oC – NhiÖt ®é ®iÓm s­¬ng : 30oC – ¸p lùc bÞ thÊt tho¸t : 0,13 bar – Nhu cÇu khi lµm m¸t : 0,3 m3/s – C«ng suÊt tiªu thô : 1KW – §iÖn thÕ kiÓm tra : 230V, 50Hz – Giíi h¹n lµm viÖc + ¸p suÊt lµm viÖc hiÖu qu¶ nhÊt : 13 bar + NhiÖt khÝ ®Çu vµo : 0  45oC + NhiÖt ®é khÝ lµm m¸t : 0  55oC 11.3. Tank thu håi khÝ : 1000 lÝt Th«ng sè kü thuËt : – C«ng suÊt : 100 lÝt – ¸p suÊt lµm viÖc cùc ®¹i : 11 bar – NhiÖt ®é lµm viÖc cùc ®¹i : 50oC – §­êng kÝnh : 800mm – ChiÒu dµi : 2080mm – ChiÒu cao : 2570mm – Träng l­îng : 255 kg – Cöa ng­êi chui : 150100mm 11.4. Bé t¸ch ng­ng Th«ng sè kü thuËt : – L­u l­îng cùc ®¹i : 75 lÝt/s – ¸p suÊt lµm viÖc cùc ®¹i : 16 bar – NhiÖt ®é m«i tr­êng : min 1oC ; max 60oC – §iÖn ¸p kiÓm tra : 220V, 50Hz–B¶o vÖ kiÓu IP65 12. ThiÕt bÞ lµm l¹nh n­íc kho¸ng – L­îng n­íc cÇn lµm l¹nh trong 1 ca lµ 17710 lÝt =17,71m3 – Chän thêi gian lµm l¹nh tõ 25oC xuèng 1oC lµ 150 phót – VËy n¨ng suÊt cÇn thiÕt m3/h  Chän m¸y lµm l¹nh b¶n máng BOI–Y5 cã th«ng sè kü thuËt – N¨ng suÊt : 5 m3/h – NhiÖt ®é ban ®Çu cña s¶n phÈm : 25oC – NhiÖt ®é n­íc kho¸ng sau khi lµm l¹nh : 1oC – NhiÖt ®é cña chÊt lµm l¹nh : –15oC – L­îng n­íc muèi cÇn cung cÊp : 5 m3/h – Sè l­îng b¶n máng : 85 c¸i – KÝch th­íc b¶n : + Dµi : 800mm + Réng : 225mm + Dµy : 2.5mm – BÒ mÆt lµm viÖc cña b¶n : 12,1 – VËn tèc cña n­íc kho¸ng : 0,4m/s – VËn tèc cña n­íc muèi : 0,4m/s – KÝch th­íc thiÕt bÞ : 18707001400 – Khèi l­îng m¸y : 430 – Sè l­îng : 1 m¸y 13. ThiÕt bÞ b·o hßa CO2 L­îng n­íc kho¸ng b·o hoµ CO2 trong 1 ca : 17532,83lÝt=17,533m3 Chän thêi gian b·o hoµ lµ 150 phót N¨ng suÊt cÇn thiÕt N = Chän thiÕt bÞ b·o hoµ cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : – N¨ng suÊt : 5m3/h – ¸p lùc : 6kg/cm2 – VËn tèc s¶n phÈm : 0,4m3/s – VËn tèc dung dÞch r­îu : 0,4m/s – KÝch th­íc : 15004000mm B¶ng tæng kÕt chän thiÕt bÞ n­íc kho¸ng ®ãng chai STTTªn thiÕt bÞKÝ hiÖuN¨ng suÊt (m3/h;chai/h)KÝch th­íc (mm)SL1ThiÕt bÞ t¨ng ¸p suÊtN.480752030028512M¸y ozonOZ–310–2020g ozon/h840400120013HÖ thèng läc tÇng s©uKSH–E–18007D=1000;H=320014HÖ thèng thæi khÝ lµm s¹chSLG560600043229028515HÖ thèng läc than ho¹t tÝnhAHE–10007D=1000;H=320016ThiÕt bÞ tiÖt trïng UV781841045017ThiÕt bÞ siªu läc7D=450;H=75018M¸y chän xÕp chaiMODL.11200109281930019Khèi m¸y tr¸ng, chiÕt ®ãng n¾pMOD.MONO BLOCK1200450025292600110ThiÕt bÞ lµm l¹nh5200012001400111Thiªt bÞ b·o hoµ CO25D=4000;H=1500112ThiÕt bÞ ph©n phèi mµng co12000169219112000113Mµng hÇm co1200010928191340114M¸y d¸n nh·nMOD.10ST1E112000354927301340115ThiÕt bÞ kiÓm tra chiÕt ®Çy72000D=120;H=350116ThiÕt bÞ dß d¸n nh·n háng72000819546750117M¸y in phunJAIME–1000S41200046334010451 KÃÚT LUÁÛN Sau mäüt thåìi gian nghiãn cæïu våïi sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía cä giaïo hæåïng dáùn, caïc tháöy cä vaì baûn beì,täi âaî hoaìn thaình âäö aïn cäng nghãû II våïi âãö taìi “ Thiãút kãú phán xæåíng saín xuáút næåïc giaíi khaït pha chãú vaì næåïc khoaïng âoïng chai nàng suáút 50.000 lêt/ngaìy”. Täi âaût âæåüc caïc yãu cáöu cuía mäüt phán xæåíng saín xuáút næåïc giaíi khaït : – Luáûn chæïng kinh tãú kyî thuáût cho nhaì maïy. – Nguäön nguyãn liãûu cho viãûc saín xuáút. – Dáy chuyãön cäng nghãû saín xuáút – Tênh cán bàòng váût cháút vaì choün thiãút bë cho nhaì maïy. Qua âáy âaî giuïp täi nàõm âæåüc mäüt säú kiãún thæïc cå baín vãö : – Nhæîîng âiãöu cáön thiãút vãö mäüt nhaì maïy thæûc pháøm. – Tçm ra dáy chuyãön saín xuáút mäüt caïch æu viãût nháút. Do thåìi gian laìm coï haûn cuìng våïi sæû haûn chãú vãö kyî thuáût nháút laì kinh nghiãûm thæûc tãú, vaì màûc duì âaî âæåüc tháöy cä vaì baûn beì giuïp âåî nhæng trong quaï trçnh thiãút kãú váùn khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Ráút mong sæû âoïng goïp cuía tháöy cä bäü män âãø âäö aïn naìy âæåüc hoaìn thiãûn hån. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO I - Hoaï sinh cäng nghiãûp - Lã Ngoüc Tuï NXB Khoa Hoüc vaì Kyî Thuáût 1998 II - Cäng nghãû lãn men - Phan Bêch Ngoüc NXB Âaì Nàông III - Säø tay quaï trçnh thiãút bë I, II IV - Cå såí thiãút kãú nhaì maïy chãú biãún thæûc pháøm - Tráön Thãú Truyãön Khoa Hoaï - Træåìng âaûi hoüc Kyî Thuáût - 1999 MUÛC LUÛC Trang Låìi måí âáöu 1 Chæång 1: Luáûn chæïng kinh tãú kyî thuáût 2 Chæång 2: Giåïi thiãûu vãö nguyãn liãûu 4 Chæång 3: Thuyãút minh dáy chuyãön saín xuáút 11 Chæång 4: Cán bàòng váût cháút cho saín pháøm 21 Chæång 5: Tênh vaì choün thiãút bë 32 Kãút luáûn 50 Taìi liãûu tham khaío 51

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDACN 2 - Thiet ke nha may san xuat nuoc giai khat 50000 lit tren ngay.doc