Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song Thủy

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1 2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN 2 3. NỘI DUNG LUẬN VĂN .2 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2 CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM VÀ CÔNG TY DỆT NHUỘM SONG THỦY 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM 4 1.1.1. Đặc điểm của ngành dệt nhuộm 4 1.1.2. Công nghệ sản xuất của ngành dệt nhuộm .4 1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỆT NHUỘM SONG THỦY .12 1.2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty 12 1.2.2. Ngành nghề, chức năng và nhiệm vụ của công ty Song Thủy .13 1.2.3. Sơ đồ dây chuyền sản xuất của công ty Song Thủy .15 1.2.4. Các nguồn gây ô nhiễm từ sự hoạt động của công ty .17 CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 20 2.1. TỔNG QUAN NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM .20 2.1.1. Nguồn gốc phát sinh nước thải dệt nhuộm .20 2.1.2. Thành phần tính chất nước thải dệt nhuộm 21 2.1.3. Tác động môi trường của nước thải dệt nhuộm 22 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 25 2.2.1. Phương pháp cơ học .25 2.2.2. Phương pháp hóa lý 27 2.2.3. Phương pháp sinh học .30 2.2.4. Xử lý bùn cặn 34 2.3. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 35 CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ . 39 3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 39 3.2. THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI .39 3.3. PHƯƠNG ÁN 1 41 3.4. PHƯƠNG ÁN 2 .44 3.5. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP .47 CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 48 4.1. SONG CHẮN RÁC VÀ HỐ THU GOM .50 4.2. BỂ ĐIỀU HÒA 54 4.3. HỆ BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG 58 4.4. BỂ LẮNG I .67 4.5. BỂ AEROTANK .71 4.6. BỂ LẮNG II 79 4.7. BỂ NÉN BÙN .82 4.8. MÁY ÉP BÙN 87 4.9. BỂ LỌC ÁP LỰC .88 4.10.CÔNG TRÌNH KHỬ TRÙNG 103 CHƯƠNG 5: KHÁI TOÁN KINH TẾ 105 5.1. VỐN ĐẦU TƯ CHO TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 105 5.1.1. Phần xây dựng 105 5.1.2. Phần thiết bị 105 5.2. CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH .107 5.2.1. Chi phí nhân công .107 5.2.2. Chi phí điện năng 108 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 110 6.1. KẾT LUẬN .110 6.2. KIẾN NGHỊ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC . 113

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UserUser\3  "

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc~$i luan van hoan chinh.DOC
  • pdfAEROTANK.pdf
  • pdfBEDIEUHOA-Model.pdf
  • pdfLANG2.pdf
  • pdfLANG 1.pdf
  • pdfNOI DUNG.pdf
  • pdfSODOCONGNGHE.pdf
  • pdfTAOBONG.pdf
  • pdfthuyet minh hoan chinh.pdf
Luận văn liên quan