T.K.D.C.Khoan tự động điều khiển bằng khí nén

Chương 1 :CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN 1.1 VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN : Ứng dụng khí nén có từ thời trước công nguyên . Đến thế kỷ 17 , nền tảng cơ bản ứng dụng năng lượng khí nén lần lược được phát minh , đặc biệt vào những năm 70 của thế kỷ 19 ở Paris xuất hiện 1 trung tâm sử dụng năng lượng khí nén lớn với công suất đến 7350 Kw . Sau chiến tranh thế giới thứ 2 , việc ứng dụng năng lượng bằng khí nén trong kỹ thuật điều khiển phát triển khá mạnh mẽ . Với những dụng cụ , thiết bị , phần tử khí nén mới được sáng chế và được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau . Sự kết hợp với điện và điện tử là nhân tố quyết định cho sự phát triển của kỹ thuật điều khiển trong tương lai . Hãng Festo (Đức ) có những chương trình phát triển hệ thống điều khiển bằng khí nén rất đa dạng , không những phục vụ cho công nghiệp mà còn phục vụ cho sự phát triển các phương tiện dạy học . 1.2 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA KHÍ NÉN : 1.2.1 Lĩnh vực điều khiển : - Kỹ thuật điều khiển bằng khí nén được phát triển rộng rãi và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau . - Những lĩnh vực mà ở đó nguy hiểm , hay xẩy ra cháy nổ như : Các thiết bị phun sơn ; các loại đồ gá kẹp các chi tiết nhựa chất dẻo . - Các lĩnh vực đòi hỏi vệ sinh môi trường rất tốt , độ an toàn cao như :Sản xuất các thiết bị điện tử , các dây chuyền chế biến thực phẩm . - Kỹ thuật điều khiển bằng khí nén được ứng dụng rộng rãi từ các lĩnh vực đơn giản trong điều khiển như đóng gói , bao bì ,rửa chi tiết đến phức tạp như đo kiểm , kỹ thuật hàng không , hàng hải . 1.2.2 Hệ thống truyền động : - Các dụng cụ thiết bị máy va đập . - Truyền động quay. - Truyền động thẳng - Trong các hệ thống đo và điều khiển . 1.3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN 1.3.1 Ưu điểm : - Có thể trích chứa thuận lợi nhờ tính đàn hồi của khí nén . - Có khả năng truyền tải năng lượng đi xa vì độ nhớt động học của khí nén nhỏ - Tổn thất áp suất trên đường dẫn ít . - Không cần đường dẫn khí thải . - Chi phí thiết lập một hệ thống truyền động bằng khí nén thấp , vì phần lớn trong các xí nghiệp hệ thống đường dẫn khí nén đã có sẵn . - Hệ thống phòng ngừa áp suất quá giới hạn được đảm bảo . - Kết cấu sử dụng và điều khiển đơn giản .

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu T.K.D.C.Khoan tự động điều khiển bằng khí nén, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chæång 1 :CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT TRUYÃÖN ÂÄÜNG KHÊ NEÏN 1.1 VAÌI NEÏT VÃÖ SÆÛ PHAÏT TRIÃØN : ÆÏng duûng khê neïn coï tæì thåìi træåïc cäng nguyãn . Âãún thãú kyí 17 , nãön taíng cå baín æïng duûng nàng læåüng khê neïn láön læåüc âæåüc phaït minh , âàûc biãût vaìo nhæîng nàm 70 cuía thãú kyí 19 åí Paris xuáút hiãûn 1 trung tám sæí duûng nàng læåüng khê neïn låïn våïi cäng suáút âãún 7350 Kw . Sau chiãún tranh thãú giåïi thæï 2 , viãûc æïng duûng nàng læåüng bàòng khê neïn trong kyî thuáût âiãöu khiãøn phaït triãøn khaï maûnh meî . Våïi nhæîng duûng cuû , thiãút bë , pháön tæí khê neïn måïi âæåüc saïng chãú vaì âæåüc æïng duûng vaìo nhiãöu lénh væûc khaïc nhau . Sæû kãút håüp våïi âiãûn vaì âiãûn tæí laì nhán täú quyãút âënh cho sæû phaït triãøn cuía kyî thuáût âiãöu khiãøn trong tæång lai . Haîng Festo (Âæïc ) coï nhæîng chæång trçnh phaït triãøn hãû thäúng âiãöu khiãøn bàòng khê neïn ráút âa daûng , khäng nhæîng phuûc vuû cho cäng nghiãûp maì coìn phuûc vuû cho sæû phaït triãøn caïc phæång tiãûn daûy hoüc . 1.2 KHAÍ NÀNG ÆÏNG DUÛNG CUÍA KHÊ NEÏN : 1.2.1 Lénh væûc âiãöu khiãøn : - Kyî thuáût âiãöu khiãøn bàòng khê neïn âæåüc phaït triãøn räüng raîi vaì âa daûng trong nhiãöu lénh væûc khaïc nhau . - Nhæîng lénh væûc maì åí âoï nguy hiãøm , hay xáøy ra chaïy näø nhæ : Caïc thiãút bë phun sån ; caïc loaûi âäö gaï keûp caïc chi tiãút nhæûa cháút deío . - Caïc lénh væûc âoìi hoíi vãû sinh mäi træåìng ráút täút , âäü an toaìn cao nhæ :Saín xuáút caïc thiãút bë âiãûn tæí , caïc dáy chuyãön chãú biãún thæûc pháøm . - Kyî thuáût âiãöu khiãøn bàòng khê neïn âæåüc æïng duûng räüng raîi tæì caïc lénh væûc âån giaín trong âiãöu khiãøn nhæ âoïng goïi , bao bç ,ræía chi tiãút âãún phæïc taûp nhæ âo kiãøm , kyî thuáût haìng khäng , haìng haíi... 1.2.2 Hãû thäúng truyãön âäüng : - Caïc duûng cuû thiãút bë maïy va âáûp . - Truyãön âäüng quay. - Truyãön âäüng thàóng - Trong caïc hãû thäúng âo vaì âiãöu khiãøn . 1.3 ÆU NHÆÅÜC ÂIÃØM CUÍA HÃÛ THÄÚNG TRUYÃÖN ÂÄÜNG BÀÒNG KHÊ NEÏN 1.3.1 Æu âiãøm : - Coï thãø trêch chæïa thuáûn låüi nhåì tênh âaìn häöi cuía khê neïn . - Coï khaí nàng truyãön taíi nàng læåüng âi xa vç âäü nhåït âäüng hoüc cuía khê neïn nhoí - Täøn tháút aïp suáút trãn âæåìng dáùn êt . - Khäng cáön âæåìng dáùn khê thaíi . - Chi phê thiãút láûp mäüt hãû thäúng truyãön âäüng bàòng khê neïn tháúp , vç pháön låïn trong caïc xê nghiãûp hãû thäúng âæåìng dáùn khê neïn âaî coï sàôn . - Hãû thäúng phoìng ngæìa aïp suáút quaï giåïi haûn âæåüc âaím baío . - Kãút cáúu sæí duûng vaì âiãöu khiãøn âån giaín . - Âäü tin cáûy laìm viãûc cao . - Âäü an toaìn laìm viãûc cao trong caïc mäi træåìng dãù chaïy , mäi træåìng khàõc nghiãût 1.3.2 Nhæåüc âiãøm : - Læûc truyãön taíi troüng tháúp . - Khi taíi troüng hãû thäúng thay âäøi , thç váûn täúc truyãön cuîng thay âäøi , vç khaí nàng âaìn häöi cuía khê låïn ,do âoï khäng thãø thæûc hiãûn nhæîng chuyãøn âäüng thàóng hoàûc quay âãöu . - Doìng khê xaí gáy ra tiãúng äön . Hiãûn nay coï caïc thiãút bë giaím thanh ráút hiãûu quaí. - Viãûc âiãöu khiãøn theo quy luáût váûn täúc cho træåïc vaì dæìng åí caïc vë trê trung gian khoï thæûc hiãûn chênh xaïc . Màûc duì coï nhæîng haûng chãú nhæ váûy , caïc hãû truyãön âäüng khê neïn váùn âæåüc sæí duûng ráút thaình cäng trong caïc lénh væûc khi maì caïc nhæåüc âiãøm trãn khäng phaíi laì quyãút âënh hoàûc âæåüc haûn chãú tæìng pháön hoàûc toaìn bäü . 1.4 MÄÜT SÄÚ ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA HÃÛ THÄÚNG TRUYÃÖN ÂÄÜNG BÀÒNG KHÊ NEÏN : - Âäü an toaìn khê quaï taíi cao . - Sæû truyãön taíi nàng læåüng , täøn tháút aïp suáút vaì giaï âáöu tæ cho maûng truyãön tháúp. - Tuäøi thoü vaì baío dæåîng : Hoaût âäüng täút caí khi quaï taíi nhæng âoìi hoíi cao váún âãö xæí lyï cháút báøn. - Khaí nàng thay thãú nhæîng pháön tæí thiãút bë dãù daìng - Váûn täúc truyãön âäüng : Coï thãø âaût váûn täúc ráút cao . - Khaí nàng âiãöu khiãøn læu læåüng doìng vaì aïp suáút : Âån giaín nhæng váûn täúc bë thay âäøi khi taíi troüng thay âäøi . - Váûn täúc truyãön taíi vaì xæí lyï tên hiãûu tæång âäúi cháûm . 1.5 ÂÅN VË ÂO TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN : 1.5.1 Aïp suáút : Âån vë âo cå baín laì pascal (pa) : 1Pa = 1 N/m Ngoaìi ra coìn duìng : Mpa ,bar ; 1Mpa = 106 Pa 1 bar = 105 Pa 1.5.2 Læûc : Âån vë cuía læûc laì Newton (N) : 1N = 1 Kgm/s Ngoaìi ra coìn duìng : dyn , kp , Mp , p 1.5.3 Cäng : Âån vë cuía cäng laì Joule (J) ; 1J = 1N.m Ngoaìi ra coìn duìng : Kwh , Kcal 1.5.4 Cäng suáút : Âån vë cuía cäng suáút laì (W) 1W = 1N.m/s Ngoaìi ra coìn duìng : Kw , Kcal/h , Kcal /s 1.5.5 Âäü nhåït âäüng : Trong khê neïn âäü nhåït âäüng khäng coï vai troì quan troüng . Âån vë cuía âäü nhåït âäüng n laì m/s . n = : Âäü nhåït âäüng læûc (Pas) : Khäúi læåüng riãng (Kg/m) 1.6 CÅ SÅÍ TÊNH TOAÏN KHÊ NEÏN : 1.6.1 Thaình pháön hoaï hoüc cuía khê neïn : Trong caïc hãû thäúng khê neïn cháút cäng taïc laì khê âæåüc neïn dæåïi mäüt aïp suáút nháút âënh . Khäng khê laì loaûi khê häøn håüp bao gäöm caïc thaình pháön chênh sau : N2 O2 Ar CO2 H2 Ne.10-3 He.10-3 Kr.10-3 X.10-6 Thãø têch% 78,08 20,95 0,93 0,03 0,01 1,8 0,5 0,1 9 Khäúi læåüng% 75,51 23,01 1,286 0,04 0,001 1,2 0,07 0,3 40 Ngoaìi ra trong khäng khê coìn coï håi næåïc buûi . Âáy laì nhæîng thaình pháön cáön phaíi loaûi træì . 1.6.2 Phæång trçnh traûng thaïi nhiãût âäüng hoüc : Giaí thuyãút coi khê neïn trong hãû thäúng gáön nhæ laì khê lyï tæåíng . Phæång trçnh traûng thaïi nhiãût täøng quaït cuía khê neïn : Pabs.V = m.R.T Trong âoï : Pabs : Aïp suáút tuyãût âäúi , âån vë [bar] V : Thãø têch cuía khê neïn , âån vë [m] m : Khäúi læåüng âån vë [Kg] R : Hàòng säú khê âån vë [J/Kg.K] T : Nhiãût âäü Kenvin âån vë [K] 1. Âënh luáût Boyle-mariotte : Khi nhiãût âäü khäng âäøi , tæì (1,1) , Ta coï : Pabs.V = hàòng säú (1.2) Goüi P1abs , V1 laì aïp suáút vaì thãø têch khê åí traûng thaïi 1 , P2abs ,V2 laì aïp suáút vaì thãø têch khê åí traûng thaïi 2 . Ta coï : P1abs.V1= P2abs.V2 (1.3) Nàng læåüng neïn vaì nàng læåüng giaín nåí cuía khê âæåüc tênh theo cäng thæïc . W = P1.V1.ln (1-4) o v [dm3] 4 2 4 p [bar] 4 2 8 Så âäö biãøu diãùn sæû phuû thuäüc giæîa aïp suáút vaì thãø têch khi nhiãût âäü khäng thay âäøi laì âæåìng cong parabol Hçnh 1.1 : Sæû phuû thuäüc aïp suáút vaì thãø têch Khi nhiãût âäü thay âäøi P 2. Âënh luáût 1 Gay-lussac : Khi aïp suáút khäng thay âäøi theo (1-1) ta coï : (1-5) V V2 V1 T1,V1 : Nhiãût âäü vaì thãø têch taûi traûng thaïi 1 T2,V2 : Nhiãût däü vaì thãø têch taûi traûng thaïi 2 . Hçnh 1.2 : Sæû thay âäøi thãø têch Khi aïp suáút thay âäøi Nàng læåüng neïn vaì nàng læåüng giaîn nåí cuía khäng khê âæåüc tênh theo phæång trçnh : W = P.(V2 - V1) (1-6) 3. Âënh luáût 2 Gay-lussac : Khi thãø têch V khäng thay âäøi tæì phæång trçnh (1-1) ta coï : P (1-7) P1abs ,T1 : aïp suáút tuyãût âäúi vaì nhiãût âäü åí traûng thaïi 1 . P2+2 P2abs,T2 : Aïp suáút tuyãût âäúi vaì nhiãût âäü åí traûng thaïi 2 P1+2 Nàng læåüng neïn vaì nàng læåüng giaín nåí bàòng 0 , vç thãø têch v = 0 nãn : V W = 0 (1-8) Hçnh 1.3 Sæû thay âäøi aïp suáút khi thãø têch laì hàòng säú. 4). Phæång trçnh traûng thaïi nhiãût khi caí 3 âaûi læåüng aïp suáút , nhiãût âäü vaì thãø têch thay âäøi : Theo phæång trçnh (1-1) ta coï : (1-9) hay (1-10) Khäúi læåüng khäng khê (m) âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : m = V. (Kg) V = (1-11) : Khäúi læåüng riãng (Kg/m3) Thay (1-11) vaìo (1-3) ta coï (1-11a) Tæì (1-11a) (1-12) Phæång trçnh (1-12) cho tháúy sæû phuû thuäüc giæîa khäúi læåüng riãng vaì aïp suáút P khi nhiãût âäü T khäng thay âäøi . Thay (1-11) vaìo (1-5) ta âæåüc : (1-13) Phæång trçnh (1-13) biãøu diãùn sæû phuû thuäüc giæîa vaì T khi aïp suáút khäng thay âäøi Thay (1-11) vaìo (1-10) ta âæåüc : (1-14) Ph.trçnh (1-14) biãøu diãùn sæû phuû thuäüc cuía vaìo caí 3 âaûi læåüng thay âäøi P, T, V 5. Phæång trçnh âoaûn nhiãût : Thãø têch riãng cuía khäng khê : v = [m3/ Kg] (1-15) Thay (1-15) vaìo (1-9) ta âæåüc phæång trçnh traûng thaïi cuía khê neïn . R : Hàòng säú khê R Nhiãût læåüng riãng C laì nhiãût læåüng cáön thiãút âãø nung noïng khäúi læåüng khäng khê 1 kg lãn nhiãût âäü 1 K Nhiãût læåüng riãng khi aïp suáút khäng thay âäøi laì Cp Nhiãût læåüng riãng khi thãø têch khäng thay âäøi laì Cv K = : Laì säú muí âoaûn nhiãût R = Cp - Cv = Cp. (1-16) Traûng thaïi âoaûn nhiãût laì traûng thaïi maì trong quaï trçnh neïn hay giaîn nåí khäng coï sæû trao âäøi nhiãût våïi mäi træåìng : Ta coï : hàòng säú (1-17a) (1-17b) P1.V1n=P2.V2n= hàòng säú Hoàûc (1-18) Quaï trçnh âàóng nhiãût n = 1 Quaï trçnh âàóng aïp n = 0 Quaï trçnh âoaûn nhiãût n = k Quaï trçnh âàóng têch n = 1.6.3. Phæång trçnh doìng chaíy : 1. Phæång trçnh doìng chaíy liãn luûc 1 2 w2 d2 w1 d1 Hçnh 1.4 : Doìng chaíy liãn tuûc Læu læåüng khê neïn chaíy tæì vë trê 1 âãún vë trê 2 laì khäng âäøi , ta coï phæång trçnh doìng chaíy nhæ sau : Qv1 = Qv2 (1-19) (1-20) Trong âoï : Qv1,,A1 : Laì læu læåüng doìng chaíy , váûn täúc doìng chaíy vaì tiãút diãûn doìng chaíy taûi vë trê 1 Qv2,,A2 : Laì læu læåüng doìng chaíy , váûn täúc doìng chaíy vaì tiãút diãûn doìng chaíy taûi vë trê 2 . Âån vë cuía : Qv1 laì [m3/s] laì [m/s] A laì m2 Nãúu tiãút diãûn chaíy laì hçnh troìn thç : (1-21) d1`, d2 láön læåüt laì dæåìng kênh taûi tiãút diãûn chaíy 1 vaì 2 Suy ra váûn täúc doìng chaíy taûi vë trê 2 (1-22) b) Phæång trçnh Becnully Theo hçnh 1.5 : Phæång trçnh Becnully âæåüc viãút nhæ sau : P 2 d 2 P 1 Hçnh 1.5 : Xaïc âënh phæång trçnh Bernully Phæång trçnh Becnully (1-23) Trong âoï : : Âäüng nàng mgh : Thãú nàng : Nàng læåüng aïp suáút g = 9,8. [] : Gia täúc troüng træåìng : Khäúi læåüng riãng cuía khê P : Aïp suáút ténh hoüc Coï thãø viãút laûi : Phæång trçnh (1-23 ) nhæ sau : khäng âäøi (1-24) Nãúu chiãöu cao h = 0 thç ( 1-24) âæåüc viãút nhæ sau : P: goüi laì aïp suáút ténh hoüc : Aïp suáút âäüng hoüc Nhæ váûy aïp suáút toaìn bäü laì täøng aïp suáút thaình pháön Pges=Pst+Pdyn Trong âoï : Pst : aïp suáút ténh hoüc Pdyn : aïp suáút âäüng hoüc Pges : aïp suáút toaìn bäü 1.6.4. Læu læåüng khê neïn qua khe håí : Âãø tênh toaïn caïc thiãút bë âiãöu khiãøn khê neïn âæåüc dãù daìng , ta giaí thuyãút nhæ sau : Quaï trçnh xáøy ra khi thæûc hiãûn trong hãû thäúng cháûm , nhæ váûy thåìi gian trao âäøi nhiãût âæåüc thæûc hiãûn . Quaï trçnh xáøy ra laì quaï trçnh âàóng nhiãût . Quaï trçnh thæûc hiãûn trong hãû thäúng xáøy ra nhanh , nhæ váûy thåìi gian trao âäøi nhiãût khäng thæûc hiãûn . Quaï trçnh xáøy ra laì quaï trçnh âoaûn nhiãût . Læu læåüng khäúi læåüng qua khe håí âæåüc tênh nhæ sau : [Kg/s] (1-25) Hoàûc Trong âoï : : Hãû säú læu læåüng : Hãû säú giaín nåí A1 : Diãûn têch màût càõt cuía khe håí A1 = (m2) : Aïp suáút træåïc vaì sau khe håí [N/m2] : Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê [Kg/m3] 1.6.5. Täøn tháút aïp suáút trong hãû thäúng âiãöu khiãøn bàòng khê neïn : Tênh toaïn chênh xaïc täøn tháút aïp suáút trong hãû thäúng âiãöu khiãøn bàòng khê neïn laì váún âãö ráút phæïc taûp . Âãø âån giaín ta chè âãö cáûp âãún váûn täúc doìng chaíy trong äúng dáùn Vmax = 25 m/s . Tæì âoï täøn tháút aïp suáút cuía hãû thäúng bao gäöm . Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thàóng ( ) Täøn tháút aïp suáút trong tiãút diãûn thay âäøi () Täøn tháút aïp suáút trong caïc loaûi van () 1. Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thàóng ( ) : Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thàóng âæåüc tênh : = [N/m2] Trong âoï : L (m) : Chiãöu daìi äúng dáùn [Kg/m3] : Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê åí traûng thaïi tiãu chuáøn . [Kg/m3] : Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê Pn = 1,013 [bar] : Aïp suáút åí traûng thaïi tiãu chuáøn V [m/s] : Váûn täúc cuía doìng chaíy ( V = qv/A) d [m ] : Âæåìng kênh äúng dáùn . : Hãû säú ma saït äúng ,coï giaï trë cho äúng trån vaì doìng chaíy táöng ( Re< 2230). Re = : Säú Raynol Vn =13,28.10-6 /s : Âäü nhåït âäüng hoüc åí traûng thaïi tiãu chuáøn . Vn =13,28.10-6 /s : Âäü nhåït âäüng hoüc åí traûng thaïi tiãu chuáøn . 2. Täøn tháút aïp suáút trong tiãút diãûn thay âäøi () : Trong hãû thäúng äúng dáùn ngoaìi äúng dáùn thàóng coìn coï äúng dáùn coï tiãút diãûn thay âäøi , doìng khê phán nhaïnh hoàûc håüp thaình hæåïng doìng thay âäøi . Täøn tháút aïp suáút trong nhæîng træåìng håüp âoï âæåüc tênh theo cäng thæïc : = Trong âoï : : Hãû säú caín phuû thuäüc vaìo tiãút diãûn äúng dáùn , sä Re + Khi tiãút diãûn thay âäøi âäüt ngäüt ( hçnh 1.6 ) thç : Täøn tháút aïp suáút âæåüc tênh theo cäng thæïc : (1-26a) hoàûc (N/m2] (1-26b) Våïi V1 ,V2 laì váûn täúc chaíy trung bçnh åí tiãút diãûn A1 vaì A2 A1 A2 Hçnh 1.6 : Tiãút diãûn thay âäøi âäüt ngäüt D a + Khi äúng gaíy khuïc ( hçnh 1.7 ) Hçnh 1.7 : ÄÚng gaíy khuïc Täøn tháút aïp suáút : [N/m2]) (1-27) Trong âoï hãû säú caín âæåüc tra theo baíng 1.9 [1]. Hãû säú caín cuîng phuû thuäüc vaìo âäü nhàôn vaì âäü nhaïm cuía thaình äúng . + ÄÚng dáùn bë uäún cong ( Hçnh 1.8) 0 1 2 3 Hçnh 1.8 : ÄÚng dáùn bë uäúng cong Täøn tháút aïp suáút : (1-28) trong âoï hãû säú caín bao gäöm : : Hãû säú caín do âäü cong : Hãû säú caín do aính hæåíng säú Raynol ( ma saït äúng ) + Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn khê phán doìng ( Hiình 1.9) Täøn tháút aïp suáút trong äúng phán nhaïnh (1-29) Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thàóng (1-30) Trong âoï VZ laì váûn täúc trung bçnh trong äúng dáùn chênh . q mz q mz q md =q mz -q ma d d d Hãû säú caín vaì cuía äúng dáùn khê phán doìng phuû thuäüc vaìo tè lãû dia/diz vaì tè säú læu læåüng qma/qmz . Tra trong baíng 1.10 [1]. Hçnh 1.9 : ÄÚng phán nhaïnh + Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn khê håüp doìng ( hçnh 1.10) Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn håüp doìng qma (1-31) Täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn håüp doìng qmd (1-32) VZ : Váûn täúc trung bçnh trong äúng dáùn chênh Hãû säú caín cuía äúng dáùn khê håüp doìng phuû thuäüc vaìo tè lãû dia/diz vaì tè lãû læu læåüng qma/qmz , vaì âæåüc cho åí baíng 1.11 [1] : q md =q mz -q ma q ma q mz d d d Hçnh 1.10 : ÄÚng håüp doìng 3. Täøn tháút aïp suáút trong caïc loaûi van () : Täøn tháút aïp suáút trong caïc loaûi van ( van âaío chiãöu , van aïp suáút , van tiãút læu...) .Tênh theo cäng thæïc [N/m2] (1-33) Trong cäng nghiãûp saín xuáút caïc pháön tæí khê neïn , hãû säú caín laì âaûi læåüng âàûc træng cho caïc van . Thay vç hãû säú caín mäüt säú haîng chãú taûo sæí duûng âaûi læåüng Kv goüi laì hãû säú læu læåüng ,laì âaûi læåüng âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm . KV laì læu læåüng chaíy cuía næåïc [m3/h] qua van åí nhiãût âäü t=278303 (K) , våïi aïp suáút ban âáöu laì P1 = 6 ( bar) , täøn tháút aïp suáút (bar) vaì coï giaï trë : KV = [m3/h] (1-34) Trong âoï : Qu [m3/h] : læu læåüng khê neïn [Kg/m3] : khäúi læåüng riãng khäng khê . [bar] : Täøn tháút aïp suáút qua van Hãû säú caín tênh âæåüc Váûn täúc doìng chaíy v : v = Thay v vaìo phæång trçnh (1.46) ta coï : Trong âoï : A = [mm2] , tiãút diãûn doìng chaíy Thay A vaìo ta âæåüc : Nhæ váûy , nãúu van coï thäng säú âàûc træng KV ,âæåìng kênh äúng näúi d , thç xaïc âënh âæåüc hãû säú caín qua van 4. Täøn tháút aïp suáút tênh theo chiãöu daìi äúng dáùn tæång âæång : Båíi vç täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thàóng hay täøn tháút aïp suáút trong äúng dáùn thay âäøi hoàûc laì täøn tháút aïp suáút trong caïc loaûi van âãöu phuû thuäüc vaìo hãû säú , cho nãn coï thãø tênh täøn tháút aïp suáút thaình chiãöu daìi äúng dáùn tæång âæång d l' d d d l’ Hçnh 1.11 : Chiãöu daìi tæång âæång l’ (1-35) Tæì âoï chiãöu daìi äúng dáùn tæång âæång l’ = Nhæ váûy täøn tháút aïp suáút cuía hãû thäúng äúng dáùn :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUONG 1 - DASUA.DOC