Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình

1.1. HĐPT là bộ phận của quá trình giáo dục toàn diện trong trường cao đẳng, đại học, là con đường quan trọng hình thành, phát triển nhân cách sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 1.2. HĐPT góp phần bổ trợ cho hoạt động giảng dạy trên giảng đường, giúp sinh viên mở rộng kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của sinh viên, biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. 1.3. HĐPT là điều kiện giúp các nhà giáo dục phát hiện năng khiếu của sinh viên, từ đó có kế hoạch định hướng lựa chọn việc làm của sinh viên sau khi ra trường, là con đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục của nhà trường với yêu cầu của thực tiễn giáo dục. Đây là nhân tố góp phần nâng cao vị thế của các trường cao đẳng, đại học trong xã hội.

pdf160 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/12/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HĐPT cho sinh viên, các em phải đứng ở vị trí của ngƣời tổ chức, phải là ngƣời " đứng mũi chịu sào" trong các hoạt động. Có nhƣ vậy mới gắn kết trách nhiệm, quyền lợi của các em trong hoạt động. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 99 - Xây dựng quy mô hoạt động phù hợp, tổ chức hoạt động theo từng ngành học, từng khoa, đƣa sinh viên vào các hoạt động và giữ vai trò chủ thể của hoạt động đó. Nhà giáo dục giúp các em sinh viên, cố vấn, giúp đỡ để các em tự thiết kế chƣơng trình hoạt động, tự tổ chức, điều khiển hoạt động. Giảng viên cần phải tin tƣởng ở sinh viên, tôn trọng các em, tạo ra quan hệ phù hợp với sinh viên. Cần hình thành ở sinh viên kỹ năng sống và năng lực: + Năng lực thích ứng với những thay đổi trong thực tiễn, tự chủ, năng động trong hoạt động, trong cuộc sống. + Năng lực hành động để biết làm, biết giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn. + Năng lực làm việc tập thể, hợp tác, chia sẻ, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo cá nhân. + Năng lực tự học, tự rèn luyện thông qua HĐPT * Điều kiện thực hiện: - HĐPT phải hấp dẫn và thu hút đƣợc đông đảo sinh viên tham gia - Hoạt động mà các em tham gia phải có tính vừa sức, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của các em, nếu không sẽ phản tác dụng của hoạt động đó. - Cần cử cán bộ phong trào theo dõi trong quá trình các em tham gia hoạt động. Động viên, giúp đỡ các em trong quá trình các em tham gia HĐPT. 3.2.8. Biện pháp 8: Xã hội hoá HĐPT cho sinh viên * Mục tiêu: - Tận dụng tiềm năng của xã hội dành cho HĐPT - Huy động các tổ chức, cá nhân có khả năng, phối hợp cùng nhà trƣờng trong các HĐPT. * Nội dung và cách thức thực hiện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 100 - Phối hợp các lực lƣợng giáo dục: Nhân cách của sinh viên đƣợc hình thành dƣới ảnh hƣởng tác động của giáo dục, gia đình, nhà trƣờng và xã hội. Trong đó vai trò chủ đạo là giáo dục nhà trƣờng, bởi vậy nhà trƣờng phải biết phối hợp các lực lƣợng giáo dục đào tạo, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giáo dục. Bác Hồ đã căn dặn (cán bộ Đảng trong ngành giáo dục. Tháng 6/1957) "Giáo dục trong nhà trƣờng chỉ là một phần, còn cần phải có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình, để giúp việc giáo dục nhà trƣờng tốt hơn - Giáo dục nhà trƣờng dù tốt đến mấy, nhƣng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn". * Điều kiện thực hiện: Mỗi lực lƣợng giáo dục đều có thế mạnh riêng, do đó trong quá trình giáo dục cần phải phối kết hợp các lực lƣợng giáo dục này để tạo nên sức mạnh giáo dục tổng hợp. Bên cạnh việc tuyên truyền để các lực lƣợng giáo dục hiểu đƣợc vai trò của HĐPT đến việc hình thành kỹ năng sống cho sinh viên. Nhà trƣờng còn thống nhất nội dung chƣơng trình và yêu cầu của các hoạt động đối với sinh viên để các lực lƣợng giáo dục biết, phối hợp hành động, phát huy tiềm năng, trí tuệ, khả năng tay nghề của họ trong các hoạt động, đồng thời huy động sự ủng hộ, động viên về tinh thần, vật chất nếu có điều kiện. Giảng viên bộ môn là một trong những lực lƣợng quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá, HĐPT cho sinh viên. Chẳng hạn thông qua các hoạt động tham quan, dã ngoại, các hoạt động ngoại khoá, giáo viên bộ môn kết hợp với các lực lƣợng trong nhà trƣờng để tổ chức hoạt động này đƣợc tốt hơn. Trong trƣờng hàng năm giáo viên bộ môn Sử, Địa… thƣờng phối kết hợp với Ban lãnh đạo, phòng đào tạo, đoàn thanh niên đã tổ chức hoạt động tham quan, ngoại khoá và đạt hiệu quả rất tốt. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 101 3.2.9. Biện pháp 9: Chƣơng trình hoá, đa dạng hoá các hình thức tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình * Mục tiêu - Xây dựng chi tiết các bƣớc và cách thức tổ chức HĐPT - Tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên có " cẩm nang" để tổ chức, thực hiện HĐPT * Nội dung, cách thức thực hiện Thực chất nội dung của biện pháp này là cần xây dựng quy trình tổ chức các dạng hoạt động, trong đó cần tiến hành các bƣớc sau: - Xây dựng quy trình mẫu: Cần căn cứ vào quy định của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ đoàn… xây dựng quy trình hoạt động cho phù hợp. Khâu chuẩn bị: Chuẩn bị về nội dung, con ngƣời, các điều kiện vật chất. Khâu này cần xác định đƣợc mục tiêu của từng hoạt động, trong đó có: Mục tiêu về kiến thức: + Góp phần nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại + Củng cố, mở rộng kiến thức đã học trên giảng đƣờng + Có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trƣờng, xã hội Mục tiêu về kỹ năng: + Củng cố vững chắc các kỹ năng cơ bản đã đƣợc rèn luyện từ phổ thông. + Hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu nhƣ: năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức, năng lực tham gia hoạt động… Mục tiêu về thái độ: + Có thái độ đúng đắn trƣớc những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. + Đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của bản thân (để tự hoàn thiện mình) và của ngƣời khác. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 102 + Biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp trong cuộc sống Trong các hoạt động cụ thể phải đề ra mục tiêu có tính khả thi, vừa sức, hiệu quả. * Thiết kế chƣơng trình kế hoạch hoặc các kịch bản tổ chức HĐPT Kế hoạch, kịch bản tổ chức phải thể hiện rõ: Làm gì, làm cho ai, làm nhƣ thế nào, ai làm, phƣơng án dự phòng. Kế hoạch, kịch bản phải rõ ràng, chỉ rõ đƣợc trách nhiệm, phân bổ thời gian và công việc hợp lý. * Mẫu kịch bản tổ chức HĐPT. - Tiêu đề của kịch bản - Thời gian tổ chức - Địa điểm tổ chức - Thành phần tham dự - Công tác chuẩn bị: + Thành lập ban tổ chức hoạt động + Trang trí, sân khấu… + Số lƣợng ngƣời tham gia + Phân công trách nhiệm bộ phận, cá nhân + Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng… + Địa điểm tập dƣợt và ngƣời kiểm tra, hƣớng dẫn + Căn cứ vào từng nội dung chuẩn bị phân công cán bộ, hoặc ngƣời chịu trách nhiệm và hoàn thành nội dung chuẩn bị đó. + Ngƣời dẫn chƣơng trình. + Ban khánh tiết, đón tiếp đại biểu. + Ban phục vụ hậu trƣờng, sau khi kết thúc chƣơng trình. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 103 Để tổ chức tốt, hiệu quả HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình cần đa dạng hoá hình thức tổ chức HĐPT. Sau đây, chúng tôi đƣa ra những hình thức tổ chức HĐPT cho sinh viên: * Mô hình tổ chức CLB học tập - NCKH + Mục đích: Tập hợp thu hút sinh viên tích cực tham gia vào phong trào học tập, NCKH trong nhà trƣờng, thông qua các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng học tập, trình độ nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng với thực tế của hội viên, giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế. + Tổ chức CLB: Hoạt động của CLB đặt dƣới sự chỉ đạo của ĐTN trƣờng, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Ban giám hiệu, phòng đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa. Ban chủ nhiệm là thƣờng trực của CLB, số lƣợng thanh viên Ban chủ nhiềm gồm: 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 1 uỷ viên thƣ ký và các uỷ viên phụ trách các ban. Thành viên Ban chủ nhiệm là những đoàn viên có năng lực, nhiệt tình, tích cực trong hoạt động do ĐTN khoa giới thiệu, đề xuất. Ban chủ nhiệm đƣợc bầu lại hàng năm qua mỗi nhiệm kỳ. Mỗi ban có thể thành lập các tổ nhóm theo khoá, lớp, nhóm hội viên cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của CLB và nhu cầu sở thích của hôi viên. + Nội dung hoạt động: Tổ chức cho hội viên đăng ký đề tài nghiên cứu, giới thiệu giảng viên hƣớng dẫn, cung cấp tài liệu nghiên cứu, thu thập đề tài và đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề tài. Các đề tài nghiên cứu này do Ban chủ nhiêm CLB đã liên hệ thống nhất với các khoa chuyên môn hoặc do hội viên tự nghiên cứu. Nội dung các đề tài phải phù hợp với chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng. Thời gian nghiên cứu của đề tài do Ban chủ nhiệm CLB quy định Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 104 Tổ chức các hoạt động bổ trợ, giúp sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, mời báo cáo viên là các nhà chuyên môn, các nhà khoa học. Chuyên đề là các lĩnh vực mà sinh viên quan tâm, có tác dụng thiết thực cho việc học tập và NCKH cho sinh viên. + Tính hiệu quả: Đây là mô hình CLB học tập, NCKH thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần nâng cao chất lƣợng học tập của sinh viên, phù hợp với các trƣờng Cao đẳng cũng nhƣ đại học. * Mô hình "Học chăm chỉ - Thi nghiêm túc" + Mục đích: Tăng cƣờng ý thức tự giác trong học tập, nâng cao chất lƣợng học tập trong đoàn viên. + Cách thực hiện: Ban chấp hành Đoàn cấp trƣờng xây dựng kế hoạch, thông báo đến từng Bí thƣ chi đoàn, đoàn khoa về ý nghĩa của đợt sinh hoạt chủ điểm: " Học chăm chỉ - thi nghiêm túc". Yêu cầu các chi đoàn quán triệt chủ trƣơng và thực hiện đợt sinh hoạt chủ điểm này để đoàn viên, sinh viên ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc học tốt. Chi đoàn: tổ chức đợt sinh hoạt chủ điểm, đƣa nội dung " làm thế nào để học tốt", trung thực trong thi cử" để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện. Đoàn khoa - LCĐ khoa theo dõi quá trình thực hiện của chi đoàn. Đoàn trƣờng: Tổ chức các hoạt động tạo môi trƣờng cho sinh viên học tập: nhƣ đề xuất thƣ viện mở cửa vào các ngày nghỉ để sinh viên có thêm thời gian tìm và đọc tài liệu. Đề xuất với nhà trƣờng mở cửa các phòng học vào các ngày nghỉ và các buổi tối đề các nhóm học tập, tự tổ chức học tập. Đoàn trƣờng tổ chức các buổi Seminar về các chuyên đề phục vụ cho việc học tốt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 105 nhƣ "Phƣơng pháp thực hiện một tiểu luận khoa học", "Phƣơng pháp tiếp cận và thực hiện nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Khen thƣởng chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt. + Tính hiệu quả: Làm thay đổi ý thức và phƣơng pháp học tập của số đông đoàn viên, sinh viên. Tạo ra giải pháp của Đoàn thực hiện chƣơng trình rèn luyện đoàn viên, đồng thời góp phần giúp đoàn viên xác định đúng động cơ học tập của mình, từ đó có những điều chỉnh, phấn đấu trong bản thân. * Mô hình sân chơi cán bộ Đoàn xuất sắc. + Mục đích: Tạo điều kiện để các cán bộ Đoàn rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Giúp đoàn viên, sinh viên ôn lại kiến thức lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mở ra sân chơi lành mạnh cho sinh viên. + Cách thức tổ chức: Cuộc thi chia làm 3 vòng. Mỗi đội gồm 3 ngƣời. Vòng loại: Tất cả các đội thi lý thuyết tập trung. Nội dung câu hỏi về Đảng, Đoàn, Bác Hồ, Quê hƣơng, đất nƣớc, về lịch sử phát triển nhà trƣờng… Vòng 2: Các đội vào vòng 2 sẽ thi Phần kiến thức, phần xử lí tình huống, phần kỹ năng tập hợp đoàn viên. Vòng 3: Phần thi hùng biện về vị trí, vai trò của Đoàn viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc. + Tính hiệu quả: Tạo không khí sôi nổi giữa các chi đoàn, củng cố kiến thức về lịch sử, khẳng định vị trí, vai trò của đoàn viên trong trƣờng học cũng nhƣ sự phát triển kinh tế - xã hội. * Ngày hội việc làm "Giao lưu sinh viên với các nhà doanh nghiệp", " Giao lưu sinh viên với các cơ sở sử dụng". Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 106 Thông qua các buổi giao lƣu này sinh viên có cơ hội giao lƣu trực tiếp với các cơ sở sử dụng và các doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, để đƣợc cung cấp các thông tin cụ thể về việc làm của các cơ sở, hiểu rõ về tình hình tuyển dụng tại các địa phƣơng, đồng thời giúp Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trƣờng xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Đây là một hình thức phù hợp với sinh viên, tăng tính chủ động của sinh viên khi đi tìm việc, hiểu rõ thực trạng việc làm hiện nay của các cơ sở giúp cho sinh viên đƣợc quyền lựa chọn việc làm thích hợp. Nhƣ vậy điều kiện để chƣơng trình hoá, đa dạng hoá các HĐPT cho sinh viên đòi hỏi ngƣời tổ chức phải là ngƣời có năng lực, có óc sáng tạo, phải yêu nghề, phải biết huy động các nguồn lực để tổ chức HĐPT. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 107 3.3. KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM THÁI BÌNH 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm Trên cơ sở khảo nghiệm các biện pháp tổ chức HĐPT mà chúng tôi xây dựng, từ đó có cơ sở kiểm định lại giả thuyết khoa học mà đề tài đã đƣa ra. 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm Khảo nghiệm các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình mà đề tài đƣa ra. 3.3.3. Đối tƣợng khảo nghiệm Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm dựa trên cơ sở lấy ý kiến bằng phiếu hỏi 100 đối tƣợng là cán bộ phong trào, trong đó có phỏng vấn trực tiếp một số đối tƣợng bao gồm: - 15 cán bộ phong trào cấp trƣờng (BCH Đoàn trƣờng, Lãnh đạo các phòng chức năng) - 15 cán bộ phong trào cấp khoa (BCH Liên chi đoàn, lãnh đạo các khoa) - 70 cán bộ phong trào cấp lớp (Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, sinh viên quản lý các câu lạc bộ khiêu vũ, hiến máu nhân đạo…). 3.3.4. Tiến trình khảo nghiệm - Bƣớc 1: Chuẩn bị các điều kiên tiến hành khảo nghiệm, gồm: + Xây dựng phiếu phỏng vấn các đối tƣợng điều tra + In tài liệu về các biện pháp tổ chức HĐPT và chuẩn bị nội dung phỏng vấn. - Bƣớc 2: Tiến hành gửi tài liệu, phiếu xin ý kiến và phỏng vấn trực tiếp các đối tƣợng điều tra. - Bƣớc 3: Thu phiếu điều tra, thống kê số liệu và xử lý kết quả điều tra Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 108 3.3.5. Kết quả khảo nghiệm và phân tích kết quả khảo nghiệm Để khảo nghiệm về các biện pháp tổ chức HĐPT mà đề tài đƣa ra, chúng tôi dựa trên các tiêu chi: - Đánh giá tính phù hợp của các biện pháp tổ chức - Đánh giá về tính hiệu quả của các biện pháp tổ chức - Đánh giá tính khả thi của từng biện pháp tổ chức - Đánh giá về nội dung và cách thức tổ chức của từng biện pháp Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 3.3.5.1. Khảo nghiệm về tính phù hợp của các biện pháp tổ chức Biểu đồ 3.1. Khảo nghiệm về tính phù hợp của các biện pháp tổ chức Qua kết quả thể hiện tại biểu đồ 3.1. cho ta thấy, cả 9 biện pháp mà chúng tôi đề xuất đều đƣợc các đối tƣợng khảo sát đánh giá cao với trên 50% ý kiến đánh giá là rất phù hợp, nhƣ: - Biện pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên 80.0% - Biện pháp 2: Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động 69.0% - Biện pháp 3: Chuẩn bị các điều kiện cho HĐPT 75.0% Biện pháp tổ chức T ỷ l ệ ( % ) 85 75 76 80 69 90 82 81 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 109 - Biện pháp 4: Xây dựng quy chế khen thƣởng cho sinh viên tích cực 90.0% - Biện pháp 5: Bồi dƣỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ PT 85.0% - Biện pháp 6: Phổ biến kế hoạch hoạt động đến các lực lƣợng 82.0% - Biện pháp 7: Phát huy tính tích cực của sinh viên 76.0% - Biện pháp 8: Xã hội hoá hoạt động 81.0% - Biện pháp 9 Chƣơng trình hoá, đa dạng hoá HĐPT 78.0% Khi phỏng vấn trực tiếp, một số cán bộ phong trào cho biết đây là những biện pháp mà đôi khi trong quá trình tổ chức các HĐPT, họ đã áp dụng và kết quả cho thấy rất phù hợp với đặc điểm của trƣờng. Một trong những biện pháp đƣợc ý kiến đánh giá cao đó là: Bồi dƣỡng, tập huấn cho cán bộ phong trào ( 85% ý kiến đánh giá), phổ biến kế hoạch hoạt động (82% ý kiến đánh giá), xây dựng quy chế khen thƣởng cho sinh viên tích cực ( 90% ý kiến đánh giá). Sở dĩ ý kiến đánh giá bồi dƣỡng, tập huấn cho cán bộ phong trào 85% là do trong những năm gần đây nhà trƣờng luôn thiếu những cán bộ phong trào, cán bộ đoàn chuyên trách, đặc biệt là những cán bộ đoàn có năng lực, phần nhiều cán bộ đoàn là những ngƣời làm kiêm nghiệm trong một nhiệm kỳ, mặt khác số cán bộ đoàn đi học nhiều điều đó ảnh hƣởng đến HĐPT của đoàn trƣờng, do đó cần phải bồi dƣỡng, tập huấn cho cán bộ phong trào, tạo nên năng lực đồng đều cho tất cả cán bộ đoàn trong nhà trƣờng. Khâu tuyên truyền, phổ biến kế hoạch là quan trọng ( 82% ý kiến đánh giá) bởi khi một HĐPT đƣợc Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trƣờng phê duyệt, đồng ý thì việc phổ biến kế hoạch càng tỉ mỉ, chi tiết, cụ thể, khoa học bao nhiêu thì kết quả đạt đƣợc tốt bấy nhiêu. Trong những năm qua, trong HĐPT đoàn trƣờng đã phổ biến kế hoạch cụ thể, chi tiết tới các Liên chi đoàn, chi đoàn, các đoàn viên tích cực do đó hiệu quả HĐPT đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy chế khen thƣởng khen thƣởng cho sinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 110 viên tích cực có ảnh hƣởng rất lớn tới sinh viên, bởi lẽ có xây dựng đƣợc quy chế khen thƣởng rõ ràng, công bằng, khách quan thì mới kích thích đƣợc những sinh viên tích cƣc tham gia, sinh viên cảm thấy mình tham gia có lợi trƣớc hết cho HĐPT của nhà trƣờng, trong đó có lợi cho tập thể, cá nhân. Nhận rõ điều này, nhà trƣờng đã xây dựng cuốn sách sổ tay sinh viên trong đó có những điều khen thƣởng sinh viên tích cực nhằm cuốn hút, động viên tính tích cực của sinh viên khi tham gia HĐPT và biện pháp này đã đƣợc các ý kiến đánh giá rất cao. 3.3.5.2. Đánh giá về tính hiệu quả của các biện pháp tổ chức Để tìm hiểu về tính hiệu quả của từng biện pháp tổ chức đã đƣợc áp dụng, chúng tôi tiến hành khảo sát tính hiệu quả của từng biện pháp trên 3 thang đo ( Rất hiệu quả, hiệu quả và không hiệu quả). Kết quả đánh giá nhƣ sau: Biểu đồ 3.2. Đánh giá về tính hiệu quả của các biện pháp tổ chức Qua kết quả thể hiện tại biểu đồ 3.2 cho thấy đánh giá của các đối tƣợng khảo sát về tính hiệu quả của từng biện pháp, đƣợc xếp từ cao xuống thấp nhƣ sau: - Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ 77.0% Biện pháp tổ chức T ỷ l ệ (% ) 67 56 60 75 65 70 77 60 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 111 - Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức 75.0% - Chƣơng trình hoá hoạt động 72.0% - Xây dựng quy chế khen thƣởng 70.0% - Phổ biến kế hoạch hoạt động 67.0% - Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động 65.0% - Tìm hiểu nhu cầu sinh viên 60.0% - Phát huy tính tích cực của sinh viên 60.0% - Xã hội hoá các hoạt động 56.0% Từ kết quả nghiên cứu ở trên có thể thấy 9 biện pháp mà đề tài đƣa ra đều đƣợc cán bộ phong trào, giảng viên, sinh viên nhà trƣờng có ý kiến đánh giá là phù hợp ( trên 50%). Điều này đã chứng tỏ, những biện pháp này khi đƣợc áp dụng vào trong quá trình tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình đều đƣợc đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trƣờng. 3.3.5.3. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp tổ chức Sau khi đề xuất các biện pháp tổ chức HĐPT, chúng tôi tiến hành thăm dò ý kiến của cán bộ phong trào những ngƣời đã triển khai các biện pháp này vào quá trình tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng. Mục đích thăm dò nhằm đánh giá tính khả thi của biện pháp và hoàn thiện các biện pháp trƣớc khi khảo nghiệm. Chúng tôi đã tập trung thăm dò mức độ khả thi của biện pháp theo các mức độ rất khả thi, khả thi và không khả thi. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 112 Biểu đồ 3.3. Khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp tổ chức HĐPT Qua kết quả thể hiện ở biểu đồ 3.3. cho thấy, các biện pháp mà chúng tôi đề xuất đƣợc cán bộ phong trào đánh giá là có tính khả thi. Trong đó các biện pháp đƣợc đánh giá có tính khả thi cao trên 70% ý kiến đánh giá, đó là: - Biện pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên 78.0% - Biện pháp 3: Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động 73.0% - Biện pháp 4: Xây dựng quy chế khen thƣởng 85.0% - Biện pháp 5: Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ 78.0% - Biện pháp 6: Phổ biến kế hoạch hoạt động 82.0% - Biện pháp 7: Phát huy tính tích cực của sinh viên 79.0% - Biện pháp 8: Xã hội hoá các hoạt động 79.0% - Biện pháp 9: Chƣơng trình hoá các hoạt động 78.0% Từ kết quả trên phản ánh một thực tế là các biện pháp mà đề tài nêu có thể đƣợc áp dụng ngay vào quá trình tổ chức HĐPT của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Biện pháp tổ chức T ỷ l ệ (% ) 82 78 66 73 85 78 79 79 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 113 3.3.5.4. Đánh giá về nội dung và các bước thực hiện từng biện pháp tổ chức. Trên cơ sở dự kiến nội dung và các bƣớc thực hiện của các biện pháp tổ chức đề xuất, chúng tôi xin ý kiến của các đối tƣợng về ( tính đầy đủ, tính rõ ràng) của từng biện pháp, kết quả nhƣ sau: Bảng 3.1. Đánh giá về nội dung và cách thức thực hiện các biện pháp tổ chức HĐPT Biện pháp Nội dung Các bƣớc thực hiện Đầy đủ Chƣa đầy đủ Rõ ràng Chƣa rõ ràng 1. Tìm hiểu nhu cầu sinh viên 76.0% 24.0% 78.0% 22.0% 2. Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức 70.0% 30.0% 68.0% 32.0% 3. Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động 67.0% 34.0% 65.0% 35.0% 4. Xây dựng quy chế khen thƣởng 80.0% 20.0% 78.0% 22.0% 5. Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ PT 78.0% 22.0% 73.0% 27.0% 6. Phổ biến kế hoạch hoạt động 82.0% 18.0% 75.0% 25.0% 7. Phát huy tính tích cực của sinh viên 75.0% 25.0% 71.0% 29.0% 8. Xã hội hoá hoạt động 73.0% 27.0% 67.0% 33.0% 9. Chƣơng trình hoá hoạt động 79.0% 21.0% 72.0% 28.0% Từ kết quả thể hiện tại bảng 3.1 cho thấy các ý kiến đều cho rằng các biện pháp đƣợc xây dựng có nội dung tƣơng đối đầy đủ đã liệt kê đƣợc hết những nội dung cần thực hiện đối với từng biện pháp. Tuy nhiên, các ý kiến đánh giá ngôn ngữ sử dụng trong từng biện pháp cần phổ thông hơn nữa để Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 114 ngƣời đọc dễ hiểu. Về các bƣớc thực hiện trong từng biện pháp có ý kiến cho rằng các bƣớc đề ra trong từng biện pháp là tƣơng đối rõ ràng, song để cho quá trình áp dụng các biện pháp này đạt hiệu quả, cần chi tiết hơn nữa. Đặc biệt, nếu có thể thiết kế thêm những thang đánh giá về hiệu quả trong từng bƣớc thực hiện sẽ giúp cho ngƣời cán bộ phong trào có căn cứ điều chỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch HĐPT. Nhìn chung, theo các ý kiến đánh giá những biện pháp tổ chức mà đề tài đƣa ra là tƣơng đối đầy đủ về nội dung cũng nhƣ quy định khá chi tiết về các bƣớc thực hiện. Chính vì vậy, những biện pháp này có thể áp dụng vào trong quá trình tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 115 Tiểu kết chương 3 Căn cứ vào thực trạng tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp: Khảo sát, đánh giá nhu cầu, nguyện vọng trong sinh viên, Đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hoá loại hình, hình thức hoạt động, đầu tƣ về kinh phí, cơ sở vật chất, đa dạng hoá HĐPT… Đây là cơ sở chúng tôi kết luận: - Các biện pháp tổ chức HĐPT đƣợc xây dựng trên cơ sở những căn cứ khoa học và kế thừa những kết quả các công trình nghiên cứu trƣớc đây về vấn đề này. - Các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên đƣợc xây dựng xuất phát từ thực trạng tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. - Các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên đƣợc đánh giá là thiết thực và cần thiết. - Các biện pháp góp phần vào đổi mới nội dung, hình thức tổ chức HĐPT trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 116 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 1.1. HĐPT là bộ phận của quá trình giáo dục toàn diện trong trƣờng cao đẳng, đại học, là con đƣờng quan trọng hình thành, phát triển nhân cách sinh viên, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học. 1.2. HĐPT góp phần bổ trợ cho hoạt động giảng dạy trên giảng đƣờng, giúp sinh viên mở rộng kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của sinh viên, biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. 1.3. HĐPT là điều kiện giúp các nhà giáo dục phát hiện năng khiếu của sinh viên, từ đó có kế hoạch định hƣớng lựa chọn việc làm của sinh viên sau khi ra trƣờng, là con đƣờng gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục của nhà trƣờng với yêu cầu của thực tiễn giáo dục. Đây là nhân tố góp phần nâng cao vị thế của các trƣờng cao đẳng, đại học trong xã hội. 1.4. Trong những năm qua, HĐPT của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Song nhìn chung, các HĐPT của nhà trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục đào tạo. Hầu hết cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trƣờng đều nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động này, song hiệu quả tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng chƣa cao. 1.5. HĐPT bị chi phối bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nếu có biện pháp tổ chức hợp lý, khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những mặt mạnh thì HĐPT của nhà trƣờng sẽ đạt hiệu quả cao. 1.6. Kết quả điều tra và nghiên cứu đã cho thấy những biện pháp tổ chức HĐPT chúng tôi xây dựng có tính cần thiết và khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí của sinh viên và điều kiện cụ thể của nhà trƣờng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 117 2. KIẾN NGHỊ 1. Đối với trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình * Đảng uỷ nhà trường Đảng uỷ cần quan tâm tới tổ chức Đoàn thể trong trƣờng học, cũng nhƣ quan tâm tới các HĐPT đƣợc tổ chức trong nhà trƣờng. Quan tâm chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chức năng triển khai thực hiện biện pháp phối hợp trong quá trình tổ chức các hoạt động chung của nhà trƣờng. * Ban giám hiệu - Nâng cao nhân thức cho cán bộ, giảng viên về vai trò, tầm quan trọng và tính cần thiết của việc áp dụng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng. - Cần có sự quan tâm, đầu tƣ, hỗ trợ về kinh phí tổ chức, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức HĐPT. - Chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng quy chế thi đua, đánh giá, khen thƣởng và tính điểm rèn luyện cho sinh viên tích cực tham gia các HĐPT. * Đoàn thanh niên - Cần thƣờng xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn về mục đích, nội dung, cách thức tiến hành các biện pháp tổ chức HĐPT. - Tổ chức các hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm, nhân diện rộng cách thức tổ chức này tới chi đoàn sinh viên, chi đoàn giáo viên để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tốt hơn cho những năm học sau. 2. Đối với các khoa, bộ môn - Các khoa cần tạo điều kiện, ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phong trào của Liên chi đoàn khoa. - Phối hợp với ĐTN trƣờng để tổ chức các hoạt động có hiệu quả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 118 3. Đối với lớp, chi đoàn - Chủ động áp dụng các biện pháp tổ chức nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động cho lớp, chi đoàn, chi hội mình. - Phối hợp với BCH lớp, các đoàn viên trong chi đoàn để tổ chức các HĐPT của lớp có hiệu quả 4. Đối với cán bộ phong trào - Cán bộ phong trào phải là ngƣời có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với HĐPT. - Luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực qua mỗi HĐPT. 5. Đối với giảng viên - Cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của HĐPT, có thái độ ủng hộ tích cức, vận động quần chúng, đoàn viên, giáo viên tham gia hoạt động. 6. Đối với sinh viên - Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, vị trí, vai trò của HĐPT đối với sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. - Với tƣ cách là chủ thể của các HĐPT khi tham gia hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động này, sinh viên cần nâng cao tính tự giác, tính tự chịu trách nhiệm của mình, có nhƣ vậy bản thân sinh viên mới chủ động, tích cực tìm tòi các biện pháp tổ chức nhằm đƣa hiệu quả tổ chức HĐPT ngày càng lên cao. - Thƣờng xuyên rèn luyện kỹ năng tổ chức, đóng góp ý kiến tích cực của mình đối với đoàn thể nhằm giúp đoàn trƣờng tổ chức HĐPT tốt hơn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Khắc Chƣơng, J.A. Cômenxki Ông tổ của nền sƣ phạm cận đại, NXB GD, ( 1997) 2. Bùi Đặng Dũng, một số mô hình hoạt động Đoàn, Hội trong thanh niên trƣờng học, NXB Thanh niên ( 2002) 3. Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia ( 2002) 4. Nguyễn Văn Hộ - Hà Thị Đức, Giáo dục học đại cƣơng, NXB giáo dục ( 2002) 5. Đặng Vũ Hoạt - Hà Nhật Thăng ( 1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB giáo dục. 6. Lê Văn Hồng - Lê Ngọc Lan ( 1998), Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sƣ phạm, NXB GD. 7. Nguyễn Thị Bích Lại, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay, NXB Thanh niên (2002) 8. Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Sinh Huy ( 2000), Giáo dục học Đại cƣơng, NXB GD. 9. Luật giáo dục, ( 2006) 10. Một số tƣ vấn cơ bản về giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, BGD&ĐT ( 2005) 11. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ VIII, CXB (2003) 12. Sách Sổ tay sinh viên, học sinh những điều cần biết ( Trƣờng CĐSP Thái Bình 2007). Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 13. Trần Quốc Thành, Tâm lý giáo dục học đại học 14. Nguyễn Viết Vƣợng ( 1997), Vị trí, vai trò, hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, Chƣơng trình khoa học công nghệ cấp Nhà nƣớc KX.05.10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 1 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM THÁI BÌNH Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Chúng tôi mong muốn Anh/Chị cho biết ý kiến của mình thông qua việc trả lời những câu hỏi dƣới đây. Câu 1. Theo Anh/Chị hoạt động phong trào có tầm quan trọng nhƣ thế nào đối với sinh viên trong trƣờng đại học, cao đẳng hiện nay?  1. Rất quan trọng  2. Quan trọng  3. Bình thƣờng  4. Không quan trọng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 2. Trong Anh/Chị đã tổ chức các hoạt động phong trào nào dƣới đây? Anh chị đánh giá nhƣ thế nào về mức độ và hình thức của từng hoạt động? Mức độ và Hình thức Nội dung Mức độ Hình thức Thƣờng xuyên Đôi khi Không tổ chức Phong phú Đơn điệu Ý kiến khác 1. Học tập chính trị đầu khoá       2. Thi Olympic các môn học       3. Thi tìm hiểu pháp luật       4. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn       5. Hội diễn văn hoá, văn nghệ       6. Thi báo tƣờng, tranh ảnh       7. Các giải thể thao       8. Tổ chức hiến máu nhân đạo       9. Phong trào sinh viên tình nguyện       10. Thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách       11. Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi       12. Tuyên truyền chính sách pháp luật       13. Các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện       14. Tổ chức các câu lạc bộ, nhóm học tập       Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 3. Trong quá trình tổ chức hoạt động phong trào. Anh/Chị đã áp dụng biện pháp tổ chức nào dƣới đây? Biện pháp tổ chức Có áp dụng Không Áp dụng Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng 1. Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng sinh viên    2. Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức HĐ    3. Chƣơng trình hoá hoạt động    4. Phổ biến kế hoạch hoạt động    5. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động    6. Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ tổ chức HĐ    7. Phát huy tính tích cực của sinh viên    8. Xây dựng quy chế khen thƣởng SV tích cực    Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 4. Trong trƣờng Anh/chị các biện pháp tổ chức thƣờng đƣợc áp dụng ở quy mô nào? Biện pháp Trƣờng Khoa Lớp 1. Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng sinh viên    2. Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức HĐ    3. Chƣơng trình hoá hoạt động    4. Phổ biến kế hoạch hoạt động    5. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động    6. Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ tổ chức HĐ    7. Phát huy tính tích cực của sinh viên    8. Xây dựng quy chế khen thƣởng SV tích cực    Câu 5. Đồng chí cho biết tính cần thiết của từng biện pháp Biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 1. Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng sinh viên    2. Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức HĐ    3. Chƣơng trình hoá hoạt động    4. Phổ biến kế hoạch hoạt động    5. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động    6. Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ tổ chức HĐ    7. Phát huy tính tích cực của sinh viên    8. Xây dựng quy chế khen thƣởng SV tích cực    Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 6. Theo Anh/ chị nguyên nhân nào ảnh hƣởng tới hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào? STT NỘI DUNG Ý KIẾN 1 Do quan điểm chỉ đạo chƣa cụ thể  2 Do ý thức chủ quan của ngƣời tổ chức hoạt động phong trào  3 Do năng lực của ngƣời tổ chức  4 Do chƣa đƣợc tập huấn, hƣớng dẫn  5 Do kinh phí hạn chế  6 Do ý thức của sinh viên  7 Do chƣa có quy chế động viên sinh viên tích cực  8 Do công tác tuyển truyề, cổ động, hạn chế  Câu 7. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về ƣu và nhƣợc điểm các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào trong trƣờng cao đẳng hiện nay? * Ƣu điểm: ................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... * Nhƣợc điểm:.............................................................................................. ..................................................................................................................... Xin cảm ơn Anh/Chị. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 2 PHIẾU KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI, TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM THÁI BÌNH THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào mà chúng tôi đề xuất, Xin Anh/ chị cho biết ý kiến của mình về nội dung và tính phù hợp, tính khả thi của các biện pháp này. Câu 1. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về tính phù hợp của từng biện pháp? STT Biện pháp Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp 1 Tìm hiểu nhu cầu sinh viên    2 Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức    3 Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động    4 Xây dựng quy chế khen thƣởng    5 Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ phong trào    6 Phổ biến kế hoạch hoạt động    7 Phát huy tính tích cực của sinh viên    8 Chƣơng trình hoá hoạt động    9 Xã hội hoá các hoạt động    Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 2. Đồng chí cho biết tính hiệu quả của từng biện pháp STT Biện pháp Rất hiệu quả Hiệu quả Không hiệu quả 1 Tìm hiểu nhu cầu sinh viên    2 Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức    3 Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động    4 Xây dựng quy chế khen thƣởng    5 Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ phong trào    6 Phổ biến kế hoạch hoạt động    7 Phát huy tính tích cực của sinh viên    8 Chƣơng trình hoá hoạt động    9 Xã hội hoá các hoạt động    Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 3. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về tính khả thi của từng biện pháp? STT Biện pháp Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Tìm hiểu nhu cầu sinh viên    2 Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức    3 Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động    4 Xây dựng quy chế khen thƣởng    5 Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ phong trào    6 Phổ biến kế hoạch hoạt động    7 Phát huy tính tích cực của sinh viên    8 Chƣơng trình hoá hoạt động    9 Xã hội hoá các hoạt động    Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 4. Anh/ chị đánh giá nhƣ thế nào về nội dung và các bƣớc thực hiện từng biện pháp? STT Biện pháp Nội dung Các bƣớc thực hiện 1 Đầy đủ Chƣa đầy đủ Rõ ràng Chƣa rõ ràng 2 Tìm hiểu nhu cầu sinh viên     3 Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức     4 Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động     5 Xây dựng quy chế khen thƣởng     6 Bồi dƣỡng năng lực cho cán bộ phong trào     7 Phổ biến kế hoạch hoạt động     8 Phát huy tính tích cực của sinh viên     9 Chƣơng trình hoá hoạt động     10 Xã hội hoá các hoạt động     Xin cảm ơn Anh/chị. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 3 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU ( Dành cho cán bộ phong trào, cán bộ quản lý trong nhà trường) - Ngày thực hiện phỏng vấn: - Thời gian bắt đầu: - Thời gian kết thúc: - Địa điểm phỏng vấn: - Họ và tên ngƣời trả lời: + Chức vụ đoàn thể, chuyên môn hiện nay: + Thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện thời: + Trình độ học vấn: - Nội dung phỏng vấn: I. Mở đầu: ( Giới thiệu sơ lƣợc về mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành) Thƣa đồng chí, để nâng cao hiệu quả HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: " Các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình". Chúng tôi mong muốn tìm hiểu: - Nhận thức về tầm quan trọng của HĐPT đối với quá trình giáo dục - đào tạo sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình hiện nay. - Thực trạng về hiệu quả HĐPT cho sinh viên của nhà trƣờng. - Thực trạng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức HĐPT trong trƣờng. - Đề xuất của đồng chí nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Những thông tin mà Đồng chí trao đổi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, ngoài ra không có mục đích gì khác. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí. II. Các nội dung trao đổi Câu 1. Theo đồng chí HĐPT có tầm quan trọng nhƣ thế nào đối với công tác giáo dục - đào tạo sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình hiện nay? Câu 2. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về thực trạng hiệu quả tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình hiện nay? Câu 3. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về nội dung của các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức? Câu 4. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về hình thức của các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức? Câu 5. Trong trƣờng đồng chí thì Khoa, Phòng hay đoàn thể nào đƣợc giao trách nhiệm chính trong việc tổ chức các HĐPT cho sinh viên? Câu 6. Trong trƣờng đồng chí các HĐPT thƣờng đƣợc tổ chức ở quy mô nào ( Cấp Trƣờng, Khoa, Lớp)? Câu 7. Đồng chí cho biết sinh viên có thƣờng xuyên tham gia vào các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức hay không? Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 8. Trong quá trình tổ chức HĐPT đồng chí thƣờng áp dụng biện pháp tổ chức nào? Câu 9. Đồng chí cho biết để nâng cao hiệu quả của các HĐPT có cần thiết phải áp dụng các biện pháp tổ chức này hay không? Câu 10. Đồng chí cho biết tính hiệu quả của từng biện pháp tổ chức mà đồng chí đã áp dụng trong quá trình tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng? Câu 11. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về ƣu, nhƣợc điểm của các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Câu 12. Theo đồng chí có những nguyên nhân nào ảnh hƣởng tới hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình? Câu 13. Sau khi nghiên cứu các biện pháp tổ chức HĐPT mà chúng tôi xây dựng xin đồng chí cho biết ý kiến riêng của mình về nội dung và các bƣớc thực hiện từng biện pháp tổ chức? Câu 14. Sau khi áp dụng thí điểm một số biện pháp tổ chức mà chúng tôi xây dựng vào quá trình tổ chức các HĐPT, đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về tính khả thi, tính phù hợp của từng biện pháp? Câu 15. Đồng chí có đề xuất, kiến nghị gì với nhà trƣờng nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT, cũng nhƣ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình hiện nay. Xin chân thành cảm ơn đồng chí! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 4 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU ( Dành cho giảng viên trong nhà trường) - Ngày thực hiện phỏng vấn: - Thời gian bắt đầu: - Thời gian kết thúc: - Địa điểm phỏng vấn: - Họ và tên ngƣời trả lời: + Chức vụ đoàn thể, chuyên môn hiện nay: + Thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện thời: + Trình độ học vấn: - Nội dung phỏng vấn: I. Mở đầu: ( Giới thiệu sơ lƣợc về mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành) Thƣa đồng chí, để nâng cao hiệu quả HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: " Các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình". Chúng tôi mong muốn tìm hiểu: - Nhận thức về tầm quan trọng của HĐPT đối với quá trình giáo dục - đào tạo sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay. - Thực trạng về hiệu quả HĐPT cho sinh viên của nhà trƣờng. - Thực trạng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức HĐPT trong trƣờng. - Đề xuất của đồng chí nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Những thông tin mà Đồng chí trao đổi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, ngoài ra không có mục đích gì khác. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí. II. Các nội dung trao đổi Câu 1. Theo đồng chí HĐPT có tầm quan trọng nhƣ thế nào đối với công tác giáo dục - đào tạo sinh viên trong trƣờng Cao đẳng hiện nay? Câu 2. Đồng chí có thƣờng tham gia cùng với các đoàn thể trong quá trình tổ chức các HĐPT cho sinh viên hay không? Câu 3. Khi tham gia cùng với các đoàn thể trong quá trình tổ chức các HĐPT cho sinh viên đồng chí thƣờng đóng vai trò gì ( trức tiếp tổ chức hay cố vấn) Câu 4. Theo đồng chí việc giảng viên tham gia cùng với các đoàn thể trong quá trình tổ chức các HĐPT cho sinh viên có tác dụng nhƣ thế nào đối với hiệu quả của hoạt động này? Câu 5. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về thực trạng hiệu quả tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Câu 6. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về nội dung, hình thức của các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức? Câu 7. Trong trƣờng đồng chí khoa, phòng hay đoàn thể nào đƣợc giao trách nhiệm chính trong việc tổ chức các HĐPT cho sinh viên? Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 8. Trong trƣờng đồng chí các HĐPT thƣờng đƣợc tổ chức ở quy mô nào ( cấp trƣờng, khoa, lớp). Câu 9. Trong quá trình tổ chức HĐPT trƣờng đồng chí thƣờng áp dụng biện pháp tổ chức nào? Câu 10. Đồng chí cho biết để nâng cao hiệu quả của các HĐPT có cần thiết phải áp dụng các biện pháp tổ chức này hay không? Câu 11. Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về ƣu, nhƣợc điểm của các biện pháp tổ chức HĐPT cho singh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Câu 12. Theo đồng chí có những nguyên nhân nào ảnh hƣởng tới hiệu quả triển khai các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Câu 13. Sau khi nghiên cứu các biện pháp tổ chức HĐPT mà chúng tôi xây dựng xin đồng chí cho biết ý kiến riêng của mình về tính khả thi, tính phù hợp của từng biện pháp tổ chức? Câu 14. Sau khi nghiên cứu các biện pháp tổ chức HĐPT mà chúng tôi xây dựng xin đồng chí cho biết ý kiến riêng của mình về nội dung và các bƣớc thực hiện từng biện pháp tổ chức? Câu 15. Đồng chí có đề xuất, kiến nghị gì với nhà trƣờng nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT, cũng nhƣ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Xin trân trọng cảm ơn đồng chi! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 5 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho sinh viên trong nhà trường) - Ngày thực hiện phỏng vấn: - Thời gian bắt đầu" - Thời gian kết thúc: - Địa điểm phỏng vấn: - Họ và tên sinh viên trả lời: + Là sinh viên đang theo học ngành: + Đang là sinh viên năm thứ: + Đang là Đảng viên, Đoàn viên hay Hội viên + Tuổi: + Giới tính: - Nội dung phỏng vấn I. Mở đầu: ( Giới thiệu sơ lược về mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành) Để nâng cao hiệu quả HĐPT cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: " Các biện pháp tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình". Chúng tôi mong muốn tìm hiểu: - Nhận thức về tầm quan trọng của HĐPT đối với quá trình giáo dục - đào tạo sinh viên trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay. - Thực trạng về hiệu quả HĐPT cho sinh viên của nhà trƣờng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên - Thực trạng các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trong nhà trƣờng. - Kiến nghị của anh/chị nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thái Bình. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của anh/chị/ II. Các nội dung trao đổi Câu 1. Theo anh/ chị HĐPT có tầm quan trọng nhƣ thế nào đối với quá trình học tập, rèn luyện của anh/ chị? Câu 2. Anh/ chị có nhu cầu, nguyện vọng đƣợc tham gia vào các HĐPT hay không? Câu 3. Trƣờng anh/chị có thƣờng xuyên tổ chức HĐPT cho sinh viên hay không? Câu 4. Anh/ Chị có thƣờng tham gia cùng vào các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức hay không? Câu 5. Anh/ Chị đánh giá nhƣ thế nào về nội dung, hình thức của các HĐPT do nhà trƣờng tổ chức? Câu 6. Theo Anh/ chị khoa, phòng hay đoàn thể nào trong nhà trƣờng thƣờng đứng ra tổ chức các HĐPT cho sinh viên? Câu 7. Trong trƣờng anh/ chị các HĐPT thƣờng đƣợc tổ chức ở quy mô ( Cấp trƣờng, khoa, lớp) Câu 8. Trong quá trình tổ chức HĐPT nhà trƣờng có thƣờng xuyên tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên không, theo anh/ chị có cần thiết phải tìm hiểu nhu cầu của sinh viên hay không? Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Câu 9. Trong quá trình tổ chức HĐPT nhà trƣờng có thƣờng xuyên đổi mới nội dung, hình thức không, theo anh/ chị có cần thiết phải đa dạng hoá nội dung và hình thức tổ chức các HĐPT hay không? Câu 10. Trong quá trình tổ chức HĐPT nhà trƣờng có chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên không, theo anh/ chị có cần thiết phải đẩy mạnh công tác này đến sinh viên hay không? Câu 11. Anh/ chị đánh giá nhƣ thế nào về năng lực tổ chức HĐPT của cán bộ đoàn thể trong nhà trƣờng hiện nay, theo anh/ chị có cần thiết phải bồi dƣỡng năng lực tổ chức HĐPT cho đội ngũ này hay không? Câu 12. Anh/ chị đánh giá nhƣ thế nào về vai trò của sinh viên trong HĐPT của nhà trƣờng, theo anh/ chị có cần thiết phải phát huy tính tích cực của sinh viên trong các HĐ này hay không? Câu 13. Trƣờng anh/ chị đã có những hình thức nào nhằm động viên, khuyến khích những sinh viên tích cực tham gia vào các HĐPT, theo anh/ chị nhà trƣờng cần làm gì để phát huy tính tích cực của sinh viên? Câu 14. Sau khi tham gia các HĐPT, anh/ chị đánh giá nhƣ thế nào về hiệu quả của các hoạt động này đối với bản thân? Câu 15. Anh/ chị có đề xuất, kiến nghị gì với nhà trƣờng nhằm hoàn thiện các biện pháp tổ chức HĐPT, cũng nhƣ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hiện nay? Xin trân trọng cảm ơn! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 1: Thầy Hiệu trƣởng trong lễ khai giảng năm học 2007 - 2008 Ảnh 2: Đại diện ĐTN trƣờng nhận cờ lƣu niệm của Tỉnh Đoàn Thái Bình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 3: Hoạt động của CLB khiêu vũ trong hội diễn văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 4: Giải bóng đá sinh viên ( Tháng 10/2007) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 5: Thầy, cô tham gia văn nghệ trong Buổi giao lƣu văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 6: Các thầy phòng Đào tạo tham gia văn nghệ 20/11/2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 7: Tiết mục của Thầy, cô giáo trong giao lƣu văn nghệ 20/11/2008 Ảnh 8: Văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 9: Ảnh triển lãm tranh mùa thu do sinh viên tổ chức Ảnh 10: Triển lãm Mỹ thuật do sinh viên tổ chức Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 10a. Sáng tác tranh với chủ đề " Khúc giao mùa" SV: Vũ Bình Nguyên Ảnh 10b: Sáng tác tranh với chủ đề " Khúc giao mùa" SV: Mai Tiến Bộ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 10c: Sáng tác tranh với chủ đề "Khúc giao mùa" SV: Nguyễn Ngọc Ảnh 10d: Văn nghệ trong chủ đề " Khúc giao mùa" Tháng 11/2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 11: Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Ảnh 12: Đêm giao lƣu văn nghệ chào mừng ngày Thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 13: Sự hƣởng ứng, động viên của Thầy, cô và tham gia của các em SV trong đêm chào mừng ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2009 Ảnh 14: Đội TNXK trƣờng trong đêm liên hoan văn nghệ Lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 15: Lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 Ảnh 16: Hoạt động văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2009 - 2010 do ĐTN trƣờng tổ chức Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ảnh 17: Hoạt động báo cáo tổng kết công tác NCKH của nhà trƣờng Năm học 2009 - 2010 Ảnh 18: Đoàn TNCS HCM trƣờng trong lễ dâng hoa Thầy Chu Văn An 18/11/2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieutonghop_com_doc_293_9579.pdf
Luận văn liên quan