Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre - Listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8

I/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Lí do khách quan : - Tồ chức hoạt động “ Pre- listening” có mục đích học tập và có hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện tiết dạy thành công trên lớp giúp học sinh sau mỗi tiết học phải phát triển kĩ năng ngôn ngữ ra sao . - Nếu không tổ chức một cách khoa học thì học sinh khó mà thực hiện được bài nghe thành công . học sinh không chủ động được hoạt động nghe .Và kết quả là học sinh chỉ hiểu nội dung vấn đề một cách mơ hồ .Để đáp ứng đươc mục tiêu trên, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong các hoạt động của bài “Listen” đó là phải biết cách tổ chức hoạt động “Pre –listening” trước khi học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening ”trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8” 2/ Lí do chủ quan : Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động “ Pre-listening ” đã được triển khai và được thực hiện trong hai năm qua .Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế . +Về phương pháp : Giáo viên đi theo trình tự bài dạy có gợi mở . có hướng dẫn nhưng học sinh vẫn chưa có thể thực hiện bài nghe hoàn chỉnh và đạt hiệu quả được . + Về hình thức : Chưa sáng tạo và chưa làm quen với công tác tổ chức nên học sinh chưa thể hiện hết được kĩ năng “Listening”

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre - Listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lôøi noùi ñaàu Qua quaù trình giaûng daïy boä moân Tieáâng Anh treân lôùp theo chöông trình caûi caùch , vaán ñeà haïn cheá nhaát maø haàu heát caùc giaùo vieân coøn baän taâm ñoù laø kó naêng ‘Listening’ cuûa hoïc sinh , nhaát laø hoïc sinh lôùp 8 .Vì theá toâi quyeát ñònh laáy vaán ñeà naøy laøm ñeà taøi toâi nghieân cöùu .Laøm theá naøo giuùp hoïc sinh vaøo phaàn ‘While listening’ nheï nhaøng vaø coù hieäu quaû , ñoàng thôøi giuùp hoïc sinh coù theâm kinh nghieäm ñeå thöïc hieän phaàn Listen trong moät soá baøi kieåm tra .Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa quí ñoàng nghieäp ôû toåà boä moân ,Ban Giaùm Hieäu nhaø tröôøng vaø moät soá giaùo vieân ôû caùc tröôøng THCS trong Huyeän .Nay toâi ñaõ hoaøn thaønh xong ñeà taøi “Toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng “Pre - listening” trong moãi kieåu baøi ‘Listen‘ cuûa chöông trình Tieáng Anh 8” Raát mong söï uûng hoä cuûa quí ñoàng nghieäp . Xin chaân thaønh caûm ôn ! I/LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI 1/ Lí do khaùch quan : - Toà chöùc hoaït ñoäng “ Pre- listening” coù muïc ñích hoïc taäp vaø coù hieäu quaû laø yeáu toá heát söùc quan troïng trong vieäc thöïc hieän tieát daïy thaønh coâng treân lôùp giuùp hoïc sinh sau moãi tieát hoïc phaûi phaùt trieån kó naêng ngoân ngöõ ra sao . - Neáu khoâng toå chöùc moät caùch khoa hoïc thì hoïc sinh khoù maø thöïc hieän ñöôïc baøi nghe thaønh coâng . hoïc sinh khoâng chuû ñoäng ñöôïc hoaït ñoäng nghe .Vaø keát quaû laø hoïc sinh chæ hieåu noäi dung vaán ñeà moät caùch mô hoà .Ñeå ñaùp öùng ñöôïc muïc tieâu treân, moät trong nhöõng yeâu caàu quan troïng nhaát trong caùc hoaït ñoäng cuûa baøi “Listen” ñoù laø phaûi bieát caùch toå chöùc hoaït ñoäng “Pre –listening” tröôùc khi hoïc sinh thöïc hieän phaàn “While- listening” .Ñoù cuõng chính laø lí do toâi choïn ñeà taøi “Toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng “Pre –listening ”trong moãi kieåu baøi “Listen” ôû chöong trình Tieáng Anh 8” 2/ Lí do chuû quan : Chöông trình ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng “ Pre-listening ” ñaõ ñöôïc trieån khai vaø ñöôïc thöïc hieän trong hai naêm qua .Tuy nhieân trong quaù trình thöïc hieän vaãn coøn moät soá haïn cheá . +Veà phöông phaùp : Giaùo vieân ñi theo trình töï baøi daïy coù gôïi môû . coù höôùng daãn nhöng hoïc sinh vaãn chöa coù theå thöïc hieän baøi nghe hoaøn chænh vaø ñaït hieäu quaû ñöôïc . + Veà hình thöùc : Chöa saùng taïo vaø chöa laøm quen vôùi coâng taùc toå chöùc neân hoïc sinh chöa theå hieän heát ñöôïc kó naêng “Listening” Thöïc tieån cho thaáy vieäc thöïc hieän phaàn “ Pre –listening” thaønh coâng , ñoù cuõng chính laø neàn taûng mang laïi hieäu quaû cao trong quaù trình thöïc hieän phaàn “While –listening”. II/ MUÏC ÑÍCH TOÅNG KEÁTKINH NGHIEÄM - Nhaèm cung caáp theâm cho giaùo vieân moät soá thuû thuaät ñeå toå chöùc hoaït ñoäng “Pre-listening” coù hieäu quaû vaø aùp duïng ñöôïc laâu daøi . Goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy hoïc ñaùp öùng kòp thôøi xu theá ñoåi môùi cuûa phöông phaùp giaùo duïc hieän nay. III/ NHIEÄM VUÏ TOÅNG KEÁT KINH NGHIEÄM . + Nhaèm cung caáp theâm cho giaùo vieân moät soá hoaït ñoäng ñeå toå chöùc soaïn giaûng phaàn “Pre-listening” cho tieát daïy baøi “Listen” ôû chöông trình Tieáng Anh 8. + Nhaèm giuùp giaùo vieân naém baét ñöôïc caùch phoái hôïp ñan xen caùc hoaït ñoäng caàn thöïc hieän trong moät tieát daïy vaø saùng taïo trong hình thöùc toå chöùc . + Thöïc nghieäm moät soá lôùp theo caùc caùch toå chöùc soaïn giaûng “Pre-listening” ôû tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä hieåu vaø keát quaû ñaït ñöôïc cuûa hoïc sinh . + Toång keát nhöõng kinh nghieäm qua nhöõng giaûi phaùp ñaõ thöïc hieän . IV/ KHAÙCH THEÅ TOÅNG KEÁT. Hình thöùc toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng “Pre –listening” trong moät tieát hoïc baøi “Listen” hình thöùc chuyeån taûi kieán thöùc vaø toå chöùc moät giôø daïy . V/ ÑOÁI TÖÔÏNG TOÅNG KEÁT. Toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng “Pre-listening” trong moät tieát daïy baøi “Listen” coù hieäu quaû trong chöông trình ñoåi môùi . VI/ ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÛO SAÙT . Giaùo vieân thöïc hieän daïy chöông trình Tieáng Anh 8 ôû caùc tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû trong Huyeän. VII/ PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG KEÁT KINH NGHIEÄM . 1/ Phöông phaùp nghieân cöùu lí thuyeát . a) Muïc ñích : Naém vöõng cô sôû lí luaän veà phöông phaùp toå chöùc hoaït ñoäng “Pre-listening” trong moät tieát daïy baøi “Listen”. b) Ñoái töôïng : Saùch Giaùo Khoa + Saùch Giaùo Vieân vaø moät soù taøi lieäu soaïn giaûng veà boä moân Tieáng Anh 8. c) Caùch tieán haønh : Tham khaûo saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân ,taøi lieäu coù lieân quan ghi nhaän laïi nhöõng vaán ñeà caàn nghieân cöùu .Ñoái chieáu thöïc teá quaù trình vaän duïng cuûa giaùo vieân ,tìm ra nhöõng vaán ñeà laøm ñöôïc , chöa laøm ñöôïc vaø nguyeân nhaân cuûa noù. 2/ Phöông phaùp thöïc nghieäm sö phaïm . a) Muïc ñích : Traûi qua nhöõng kinh nghieäm ñaõ ñöôïc chaéc loïc , ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm vaø vaän duïng nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm ñaõ ñöôïc choïn loïc vaø ñöa vaøo thöïc teá. b) Ñoái töôïng : Tieát daïy toát , caùc tieát thao giaûng ,caùc tieát döï giôø kieåm tra sö phaïm . c) Caùch tieán haønh : Tham khaûo qua moät soá tieát daïy döï giôø vaø ñaùnh giaù chaát löôïng giaûng daïy. Toå chöùc daïy caùc tieát thao giaûng ñeå kòp thôøi chænh söûa boå sung hoaëc ñöa ra moät soá hình thöùc toå chöùc môùi giuùp hoïc sinh ñònh höôùng saùng taïo vaø giuùp hoïc sinh deã daøng nhaän ra caùch ñeå ghi nhaän trong tieát hoïc baøi “Listen”. 3/ Phöông phaùp toång keát kinh nghieäm : a) Muïc ñích : Toång keát caùc kinh nghieäm thaønh coâng veà vieäc vaän duïng nhöõng kinh nghieäm toå chöùc coù hieäu qua ûôû hoaït ñoäng “Pre –listening” trong tieát daïy baøi “Listen” b) Ñoái töôïng : Kinh nghieäm cuûa giaùo vieân ,sau khi thöïc hieän tieát daïy toát , caùc tieát hoäi giaûng ôû tröôøng .Xin döï giôø hoïc hoûi ,tham khaûo yù kieán ôû moät soá tröôøng trong huyeän c) Caùch tieán haønh : - Döï giôø , toå chöùc daïy caùc tieát thao giaûng. - Vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ thaønh coâng tieáp tuïc traõi nghieäm ra dieän roäng - Khaùi quaùt thaønh lí luaän nhöõng kinh nghieäm thaønh coâng vaø ñoái chieáu keát quaû. VIII/ GIÔÙI THIEÄU NGHIEÂN CÖÙU : - Giôùi haïn vaán ñeà : Caùch toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng “Pre-listening” trong moãi kieåu baøi “Listen” cuûa chöông trình Tieáng Anh 8 - Giôùi haïn ñoái töôïng : Hoïc sinh lôùp 8 tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû TaânTaây - Giôùi haïn khoâng gian : Huyeän Goø Coâng Ñoâng Tænh Tieàn Giang, chuû yeáu laø hoïc sinh tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Taân Taây - Giôùi haïn thôøi gian : Duø noäi dung ñeà taøi ñaõ ñöôïc nghieân cöùu töø hai naêm qua nhöng toâi quyeát ñònh hoaøn taát ñeà taøi vaøo cuoái thaùng 12 naêm 2006. IX/ TOÅ CHÖÙC NGHIEÂN CÖÙU : - Töø 01 -10 -2005 ñeán 15 -12 -2005 : Choïn ñeå taøi - Töø 16 - 02 - 2006 ñeán 15 -3 -2006 : Ñoïc vaø tham khaûo caùc taøi lieäu coù lieân quan - Töø 01- 4 - 2006 ñeán 30- 4 - 2006 : Toång keát laïi keát quaû vieäc aùp duïng nhöõng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi vaø ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm . - Töø 10 - 5 -2006 ñeán 30 -7 -2006 : Vieát nhaùp ñeà taøi . - Töø 01 -9 - 2006 ñeán 30- 10 -2006 : Hoaøn thaønh baûn nhaùp . - Töø 01- 11 -2006 ñeán 30 - 12- 2006 :Hoaøn taát ñeà taøi . - Ngaøy 10 – 01 – 2007 : Noäp ñeà taøi . X/ TRIEÅN VOÏNG CUÛA SAÛN PHAÅM : Khi trình baøi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc naøy toâi mong raèng caùc bieän phaùp cuûa ñeà taøi seõ goùp phaàn caûi thieän kó naêng “Listening” cuûa hoïc sinh .Giuùp hoïc sinh yeâu thích tieát hoïc “Listen” hôn vaø nhaèm giuùp hoïc sinh ñaït hieäu quaû cao hôn trong caùc kì thi coù phaàn “Listening” XI/ DÖÏ KIEÁN DAØN YÙ COÂNG TRÌNH : A . Phaàn môû ñaàu : I. Lí do choïn ñeà taøi . II. Muïc ñích toång keát kinh nghieäm . III. Nhieäm vuï toång keát kinh nghieäm . IV. Khaùch theå toång keát . V . Ñoái töôïng toång keát . VI. Ñoái töôïng khaûo saùt . VII. Phöông phaùp toång keát kinh nghieäm. VIII. Giôùi thieäu nghieân cöùu . I X. Toå chöùc nghieân cöùu . X . Trieån voïng cuûa saûn phaåm . B . Phaàn keát quaû nghieân cöùu. Chöông I: Cô sôû lí luaän cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . 1/Tình hình vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . 2/ Cô sôû khoa hoïc cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . Chöông II: Thöïc traïng cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu. 1/ Giôùi thieäu ñaëc ñieåm tình hình. 2/ Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ñeà taøi. 3/ Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu. Chöông III: Caùc toå chöùc hoaït ñoäng . Nhöõng caên cöù ñeà ra caùc hoaït ñoäng . Moâ taû nhuõng hoaït ñoäng ñaõ thöïc hieän . Keát quaû cuûa nhöõng hoaït ñoäng Baøi hoïc kinh nghieäm C . Keát luaän . CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN CUÛA VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU : 1/ Tình hình vaán ñeà nghieân cöùu . - Giuùp hoïc sinh phaùt huy ñöôïc kó naêng “Listening”. Trong nhieàu naêm qua vaán ñeà phaùt trieån kó naêng “Listening” vaãn laø vaán ñeà nan giaûi khoâng nhöõng ñoái vôùi giaùo vieân maø coøn laø noãi quan taâm lo laéng nhaát cuûa hoïc sinh vaø caùc baäc phuï huynh , nhaát laø ñoäi nguõ thi hoïc sinh gioûi. - Thöïc teá giaûng daïy caùc naêm qua cho thaáy, hoïc sinh coøn yeáu vaø raát “sôï”boä moân Listen ôû tieát hoïc ngoaïi ngöõ . Vaäy hoïc sinh yeáu laø do ñaâu ? Do chöông trình? Do phöông phaùp daïy cuûa giaùo vieân? Hay do caùch hoïc cuûa hoïc sinh? - Vì theá laøm theá naøo ñeå hoïc sinh thaønh coâng trong hoaït ñoäng White-listening vaø mang laïi hieäu quaû toái öu nhaát. Ñeà taøi maø toâi nghieân cöùu hoâm nay khoâng ngoaøi muïc ñích laø giaûi quyeát vaán ñeà naøy. 2/ Cô soû khoa hoïc cuûa vaán ñeà nghieân cöùu. - Toå chöùc hoaït ñoäng “Pre-listening” trong tieát daïy baøi Listen coù hieäu quaû laø moät yeáu toá heát söùc quan troïng ñeå ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán ôû hoaït ñoäng While –listening. - Moãi tieát Listen cuûa töøng Unit, moãi moät baøi ñeàu coù ñaëc thuø rieâng cuûa noù. Do vaäy khi thieát keá moät tieát daïy “Pre –listening” giaùo vieân phaûi löïa choïn hoaït ñoäng cho phuø hôïp vôùi noäi dung ñeå cung caáp kieán thöùc vaø phaùt trieån kó naêng “Listening” cho töøng chuû ñieåm phuø hôïp , logic , nhaèm phaùt huy toát kó naêng nghe cuûa hoïc sinh. CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG CUÛA VAÁN ÑEÀ ÑÖÔÏC NGHIEÂN CÖÙU. 1/ Giôùi thieäu quan ñieåm tình hình: Xeùt veà chöông trình cuûa boä moân Listen trong tieát hoïc Tieáng Anh lôùp 8, veà cô sôû vaät chaát veà taäp theå hoäi ñoàng sö phaïm , toå chuyeân moân cuûa tröôøng … coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên sau. a/ Thuaän lôïi : - Veà chöông trình :noäi dung baøi Listen thöïc teá vaø gaàn guõi vôùi hoïc sinh. - Cô sôû vaät chaát khang trang . Caùc trang thieát bò töông ñoái ñaày ñuû . - Ban giaùm hieäu thoâng caûm, laéng nghe vaø quan taâm saâu saùt ñeán töøng giaùo vieân veà moïi maët nhaát laø chuyeân moân , coù bieän phaùp giuùp ñôõ, vaø chæ ñaïo kòp thôøi . - Taäp theå giaùo vieân nhieät tình giuùp ñôõ nhau ñeå trao doài kieán thöùc naâng cao tay ngheà , taïo khoái ñoaøn keát trong taäp theå hoäi ñoàng sö phaïm , cuøng höôùng tôùi muïc tieâu duy nhaát laø “Taát caû vì hoïc sinh thaân yeâu” . - Toå chuyeân moân nhieät tình giuùp ñôõ naâng cao tay ngheà vaø chaát luôïng boä moân . b/ Khoù khaên : - Chöông trình caûi caùch , thay saùch giaùo khoa vaø phöông phaùp giaûng daïy ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi tö duy nhieàu . Söû duïng phoái hôïp nhieàu kó naêng . Trong ñoù kó naêng Listening cuõng laø moät trong nhöõng kó naêng khoâng theå thieáu ñöôïc . Maø chaát löôïng laøm baøi vaø phaùt trieån kó naêng Listening chöa cao ,chöa ñaït ñöôïc yeâu caàu nhö mong muoán . - Vaãn coøn moät soá gia ñình khoù khaên , hoïc sinh khoâng coù ñieàu kieän ñeå trao doài theâm kó naêng Listening ôû nhaø , vì theá vieäc phaùt trieån kó naêng coøn nhieàu haïn cheá. Töø ño ùhoïc sinh daàn daàn raát sôï boä moân .Vaäy laøm theá naøo ñeå hoïc sinh laøm quen vôùi boä moân Listen , caûm thaáy nheï nhaøng vaø höùng thuù hôn khi hoïc boä moân naøy . Ñoù chính laø vaán ñeà maø chuùng ta ñang tìm caùch giaûi ñaùp . 2/ Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ñeà taøi : Töø nhöõng ñaëc ñieåm tình hình neâu treân , toâi mong raèng ñeà taøi nghieân cöùu naøy seõ thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï : + Cung caáp theâm caùc hoïat ñoäng chung ñeå soaïn giaûng “pre - listening” trong tieát daïy baøi Listen. + Goùp phaàn naâng cao vaø phaùt trieån kó naêng Listening cho hoïc sinh nhaát laø hoïc sinh khoái 8 3/ Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu : I/ Giaûng daïy : - Giaùo vieân daïy vôùi tinh thaàn traùch nhieäm , luoân laáy hoïc sinh laøm trung taâm . Luoân tìm hieåu vaø ñöa ra nhöõng caâu hoûi gôïi môû, giuùp hoïc sinh kòp thôøi naém baét ñöoïc noäi dung vaø phaùt trieån kó naêng cuûa boä moân . - Trong giôø daïy “ pre – listening” giaùo vieân caàn theå hieän roõ ñöôïc noäi dung yeâu caàu , nhöõng vaán ñeà seõ ñöôïc tìm hieåu trong baøi Listen . Ñoâi khi thuû thuaät phaàn Pre- listening keát hôïp chöa chaëc cheõ laøm cho hoïc sinh khoâng ñònh höôùng ñöôïc noäi dung yeâu caàu vaø thieáu taäp trung ôû baøi Listen . ] Phöông phaùp giaûng daïy : + Phöông phaùp chính laø giaûng daïy vaø söû duïng moät soá thuû thuaät caàn thieát ôû hoaït ñoäng Pre listening .Giuùp hoïc sinh hoaøn thaønh noäi dung baøi While – listening deã daøng hôn vaø naém baét ñöôïc muïc tieâu cuûa tieát hoïc . + Tuøy theo kieåu baøi Listen maø toå chöùc hoaït ñoäng Pre – listening khaùc nhau . Keát hôïp nhieàu phöông phaùp , gôïi môû , taïo söï toø moø vaø kích thích söï tö duy cuûa hoïc sinh phaùt huy tính töï chuû vaø nieàm ñam meâ hoïc hoûi cuûa hoïc sinh . ] Söû duïng ñoà duøng daïy hoïc : Söû duïng ñoà duøng daïy hoïc linh hoaït theo töøng kieåu baøi , vaø vaän duïng moät caùch trieät ñeå vaø coù hieäu quaû . Veà noäi dung cuûa hoaït ñoäng Pre – listening : - Thoâng qua caùc hoaït ñoäng Pre – listening giuùp hoïc sinh vaän duïng vaø thöïc hieän phaàn While – listening töông ñoái coù hieäu quaû . Beân caïnh ñoù hoïc sinh daàn daàn ñònh höôùng ñöôïc muïc ñích yeâu caàu cuûa töøng kieåu baøi Listen - Keát hôïp nhieàu phöông phaùp sao cho hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc , Khuyeán khích hoïc sinh suy nghó . Toå chöùc töøng coâng ñoaïn roõ raøng giuùp hoïc sinh hieåu vaø caûm thaáy nheï nhaøng hôn khi böôùc vaøo baøi Listen . CHÖÔNG III: CAÙC TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1/ Nhöõng caên cöù ñeà ra caùc hoaït ñoäng . Xeùt veà kó naêng thöïc haønh , chæ coù ôû chöông trình lôùp 8 – 9 hoïc sinh môùi thaät söï coù moät tieát Listen rieâng bieät . Vì vaäy tröôùc khi trình baøi nhöõng hoaït ñoäng Pre – listening cho töøng kieåu baøi Listen , toâi nghó ta caàn naém laïi moät soá vaán ñeà coù tính nguyeân taéc chæ ñaïo cho vieäc daïy baøi Listen ôû lôùp 8 vaø 9 a/ Hoïc sinh phaûi chuû ñoäng , tích cöïc hoaït ñoäng trong quaù trình thöïc hieän hoaït ñoäng Pre - listening . Hoïc sinh laø trung taâm cuûa quaù trình hoïc , caùc em phaûi thaät söï laøm chuû quaù trình hình thaønh phaùt trieån kó naêng . Giaùo vieân chæ ñoùng vai troø toå chöùc , daãn daét hoïc sinh laøm vieäc .Ñeå thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu treân , ñieàu khoù nhaát laø vieäc giaùo vieân toå chöùc hoaït ñoäng Pre – listening coù tính khoa hoïc , logich taïo söï höùng thuù cho hoïc sinh ñeå chuaån bò vaøo hoaït ñoäng While – listening . b/ Phaûi coi troïng yeâu caàu thöïc haønh trong suoát quaù trình hoïc taäp . Ñaây laø tieát thöïc haønh kó naêng Listening . Moãi ñôn vò baøi ñeàu coù moät tieát hoïc Listen , ñoù laø moät trong 4 kó naêng quan troïng nhaát trong vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån ngoân ngöõ . c/ Giuùp hoïc sinh ñònh höôùng vaø naém ñöôïc moät soá thoâng tin caàn thieát trong baøi Listen . Hieän nay hoïc sinh ôû moät soá tröôøng THCS khi thöïc haønh tieát Listen hoïc sinh chöa phaùt trieån ñöôïc kó naêng Listening vaø chöa nhaän ñònh ñöôïc yeâu caàu , noäi dung cuûa baøi Listen . Töø nhöõng cô sôû khoa hoïc cuûa vaán ñeà nghieân cöùu , töø thöïc traïng vaø nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà , naém ñöôïc nhöõng nguyeân taéc coù tính chæ ñaïo cuûa vieäc daïy baøi Listen , toâi laáy ñoù laøm caên cöù ñeå “Toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng Pre – listening trong moãi kieåu baøi Listen cuûa chöông trình Tieáng Anh 8” 2/ Moâ taû nhöõng hoaït ñoäng theo töøng kieåu baøi Listen khaùc nhau : Öu ñieåm cuûa nhöõng hoaït ñoäng theo töøng kieåu baøi Listen laø : + Taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh hoaït ñoäng ngay töø thôøi gian ñaàu cuûa quaù trình luyeän kó naêng Listening + Lôùp tích cöïc hoaït ñoäng + Taïo söï höùng thuù vaø töï tin cho hoïc sinh trong quaù trình thöïc haønh baøi Listen + Hoïc sinh laøm quen vôùi töøng kieåu baøi , giuùp caùc em saün saøng ñoái phoù vôùi baát kì kieåu baøi Listen naøo maø hoïc sinh gaëp phaûi sau naøy . + Tuy caùch soaïn naøy coù vaát vaû hôn , hoïc sinh laøm vieäc nhieàu hôn,nhöng buø laïi hoïc sinh seõ ñaït keát quaû cao hôn trong quaù trình reøn luyeän kó naêng Listening . Maët khaùc , ñeå moät tieát daïy Listen thaønh coâng vaø ñaït hieäu quaû cao thì phaûi ñaàu tö khaâu quan troïng nhaát ñoù laø hoaït ñoäng Pre – listening theo töøng kieåu baøi . Hoaït ñoäng naøy quyeát ñònh thôøi gian vaø chaát löôïng , quyeát ñònh söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa tieát daïy baøi Listen . T Ô chöông trình Anh Vaên 8 maëc duø muïc ñìch yeâu caàu cuûa moãi baøi Listen coù khaùc nhau . Nhöng kieåu baøi thì gioáng nhau ôû moät soá baøi . Sau ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng ôû moãi kieåu baøi Listen . A) Theo kieåu baøi “ listen and check the right information or item” (nghe vaø kieåm tra laïi thoâng tin ñaõ ñöôïc döï ñoaùn theo söï hieåu bieát cuûa hoïc sinh ) VÍ DUÏ : ÔÛ baøi Listen cuûa Unit 3 , Unit 10 , Unit 13 . Muïc ñích chumg cuûa caùc baøi naøy laø yeâu caàu hoïc sinh nghe ñeå kieåm tra laïi kieán thöùc sau phaàn ñoïc hieåu vaø ñoaùn noäi dung . ÔÛ kieåu baøi naøy giaùo vieân seõ toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhaèm kích thích hoïc sinh ñoïc hieåu vaø ñoaùn thoâng tin theo söï hieåu bieát tröôùc khi baét ñaàu vaøo phaàn While – listening . Step1: Pre – teach Vocabulary : Giaùo vieân cho nghóa cuûa moät soá töø môùi coù lieân quan ñeán noäi dung baøi Listen .ÔÛ thuû thuaät naøy giuùp hoïc sinh bieát theâm nghóa cuûa töø ñeå ñoïc hieåu vaø ñoaùn noäi dung cuûa baøi Listen theo söï hieåu bieát cuûa töøng caù nhaân. Step 2 : Set the scene . Giaùo vieân gôïi yù moät soá caâu hoûi gôïi môû giuùp hoïc sinh ñoaùn noäi dung cuûa baøi Listen Step 3: Guessing : ÔÛ hoaït doäng naøy giaùo vieân khuyeán khích hoïc sinh suy nghó vaø ñoaùn töông ñoái chính xaùc döïa vaøo söï hieåu bieát cuûa baûn thaân . - Toâi ñaõ vaän duïng ba böôùc naøy ñeå soaïn giaûng phaàn Pre -listening cho kieåu baøi “ listen and check the right information or item” Ñieån hình ôû Unit 3 , Unit 10 , Unit 13 trong chöông trình Tieáng Anh 8 ñöôïc toå chöùc phaàn Pre – listening cuøng chung caùc hoaït ñoäng . - Phaàn Pre – listening cuûa baøi Listen trong Unit 10 trang 91 laø moät trong ba baøi toâi taâm ñaéc nhaát vaø toâi caûm thaáy thaønh coâng sau tieát daïy treân lôùp . X Muïc ñích chung cuûa baøi laø yeâu caàu hoïc sinh nghe ñeå kieåm tra laïi döï ñoaùn cuûa hoïc sinh veà caùch laøm phaân xanh . Ñeå hoïc sinh thöïc hieän baøi Listen thaønh coâng ,toâi ñaõ thöïc hieän theo 3 böôùc (3 steps) Step 1: Pre – teach Vocabulary . Giaùo vieân cho nghóa cuûa moät soá töø : - Compost heap : ñoáng phaân . - tea leaves : laù cheø (traø ) . - egg – shells : voû tröùng . - moisture : ñoä aåm . - condensation : söï ngöng tuï . Vôùi nhöõng töø vöïng naøy giuùp hoïc sinh coù theå ñoaùn ñöôïc caùch laøm phaân xanh , vaø taïo cho hoïc sinh coù theâm söï töï tin böôùc vaøo baøi Listen . Step 2 : Set the scene . Giaùo vieân hoûi moät soá caâu hoûi gôïi môû : - Do you know how the compost is made ? - What was it made from ? Vôùi nhöõng caâu hoûi gôïi môû naøy , hoïc sinh coù theå hieåu ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi vaø choïn loïc ra caùc nguyeân lieäu ñeå laøm phaân xanh . Chia lôùp thaønh 4 nhoùm : Ñaïi dieän moãi nhoùm ghi döï ñoaùn caùch laøm Step 3 : Guessing phaân xanh leân baûng . Sau ñoù nghe baøi Listen ñeå kieåm tra laïi keát quaû döï ñoaùn . T ÔÛ nhöõng hoaït ñoäng naøy khoâng nhöõng vaän duïng cho chöông trình Tieáng Anh 8 maø coøn söû duïng roäng raõi ôû caùc khoái. Beân caïnh ñoù coù theå taïo cho hoïc sinh thoùi quen thöïc hieän baøi Listen trong quaù trình reøn luyeän kó naêng phaùt trieån ngoân ngöõ . B) Ñoái vôùi kieåu baøi “Listen and fill in the missing word” ( Nghe vaø ñieàn vaøo töø boû troáng ) Ví duï : ôû baøi Listen cuûa Unit 6 – Unit 8 – Unit 15 . Muïc ñích chung cuûa caùc baøi naøy laø hoïc sinh nghe vaø hoaøn thaønh choã ñeå troáng .Ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi nghe chính xaùc töøng caâu töøng töø . Nhöng ñoái vôùi hoïc sinh vuøng noâng thoân thì yeâu caàu naøy quaù cao , hoïc sinh khoâng theå nghe vaø hoaøn thaønh heát nhöõng töø boû troáng . Sau khi thaêm doø yù kieán ôû moät soá tröôøng THCS trong Huyeän thì trung bình sau 3 laàn nghe : Hoïc sinh khaù gioûi chæ nghe vaø ñieàn ñöôïc khoaûng 50% ,so ra keát quaû coøn quaù thaáp so vôùi yeâu caàu . Vì vaäy sau quaù trình giaûng daïy toâi ñaõ ñöa ra moät giaûi phaùp cho kieåu baøi “ Listen and fill in the missing word” ñoái vôùi hoïc sinh ôû lôùp toâi ñang daïy .Keát quaû ñaït ñöôïc khaù thaønh coâng , sau 3 laàn nghe ñoái vôùi hoïc sinh khaù gioûi ñieàn vaøo töông ñoái chính xaùc , ñoái vôùi hoïc sinh trung bình – yeáu hoaøn thaønh treân 50%. ÔÛ moãi phaàn Pre –listening chæ daønh thôøi gian 10 ñeán 15 phuùt . Ñoái vôùi kieåu baøi naøy giaùo vieân coù theå toå chöùc theo caùc böôùc sau . Step1 : Set the scene. Giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát yeâu caàu cuûa baøi Listen , vì ñaây laø moät trong nhöõng giai ñoaïn quan troïng ñeå giuùp hoïc sinh ñònh höôùng ñöôïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Step 2 : Give some cue words . Tuøy theo löôïng töø ôû baøi ít hay nhieàu , giaùo vieân coù theå ñöa ra haøng loaït töø gôïi yù , coù theå laø nhieàu hôn löôïng töø yeâu caàu . ÔÛ hoïat ñoäng naøy giuùp hoïc sinh coù theå thöïc hieän ñöôïc baøi Listen deã daøng hôn . Step3 : Guessing . Giaùo vieân cho hoïc sinh laëp laïi caùc töø gôïi yù, vaø ñoaùn nghóa ñeå hoaøn thaønh baøi Listen . ÔÛ hoaït ñoäng naøy giuùp hoïc sinh coù theâm nieàm tin baét ñaàu vaøo baøi Listen ] Sau ñaây laø hoaït ñoäng cuûa phaàn Pre – listening ôû Unit 6 : Listen page 56 Toâi ñaõ vaän duïng caùc hoaït ñoäng naøy cho chính caùc lôùp mình ñang daïy , vaø keát quaû ñaït ñöôïc khaù thaønh coâng . Muïc ñích chung cuûa baøi : Nghe ñeå hoaøn thaønh baøi haùt , vaø yeâu caàu cuûa baøi Listen laø hoïc sinh phaûi nghe chính xaùc töøng caâu töøng töø . Ñeå hoïc sinh coù theå ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán , phaàn Pre – listening ñöôïc toå chöùc theo caùc böôùc sau : Step1: Set the scene . In our today’s lesson , we will listen to an English Song : Chilren of our land (1) Let’s sing for ( 2 ) Let’s sing for ( 3 ) Let’s sing for the ( 4 ) between ( 5 ) and ( 6 ) Oh , children ( 7 ) our land , unite, Chidren of the ( 8 ) hold hands . Let’s ( 9 ) our love from ( 10 ) to place . Let’s shout ( 11 ) loud , Let’s make a (12 ), Oh , children of the ( 13 ) hold hands. Step2 : Give the cue words . Peace world of love Place Right north Out show Stand south unite world Vôùi nhöõng töø gôïi yù , hoïc sinh coù theå choïn loïc laïi caùc töø ñeå hoaøn thaønh baøi Listen . Ñieàu naøy giuùp hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc baøi Listen thaønh coâng hôn. Step 3: Guessing . Muïc ñích laø giuùp hoïc sinh ñònh höôùng ñöôïc moät soá töø coù theå hoaøn thaønh baøi Listen .Nhôø vaäy hoïc sinh taêng theâm nieàm tin vaø söï toø moø nhaèm chinh phuïc ñöôïc baûn thaân. - Hoïc sinh thaûo luaän theo 4 nhoùm vaø döï ñoaùn caùc töø ñeå hoaøn thaønh baøi haùt . - Ñaïi dieän 4 nhoùm ghi döï ñoaùn leân baûng . Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 …. … … … - Hoïc sinh nghe baøi haùt ñeå kieåm tra laïi. F Keát quaû sau baøi Listen ña soá hoïc sinh coù theå haùt ñöôïc baøi haùt vaø hoïc sinh raát phaán khôûi vôùi keát quaû ñaït ñöôïc . C ) Ñoái vôùi kieåu baøi “ Matching the words with signs in the picture” Muïc ñích chung cuûa kieåu baøi naøy laø sau baøi hoïc , hoïc sinh coù theå moâ taû laïi nhöõng trình töï veà noäi dung cuûa baøi vöøa ñöôïc nghe . Yeâu caàu cuûa baøi ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi hieåu ñöôïc töø , phaûi tö duy vaø chuù yù nhieàu trong quaù trình nghe . Ñeå giuùp hoïc sinh nghe, ghi nhaän nhanh vaø ñaày ñuû , toâi ñaõ ñöa ra moät giaûi phaùp cho lôùp cuûa mình ñang daïy vaø hoïc sinh vaän duïng khaù thaønh coâng . Ñoái vôùi kieåu baøi naøy phaàn Pre – listening ñöôïc toå chöùc theo 3 buôùc (3 steps) Step1: Pre teach Vocabulary. Muïc ñích cuûa phaàn naøy laø giuùp hoïc sinh bieát ñöôïc nghóa cuûa moät soá töø môùi ñeå thöïc haønh vaø tieáp xuùc baøi Listen deã daøng hôn . Step 2: Set the scene . Yeâu caàu hoïc sinh nhìn tranh vaø tìm hieåu noäi dung yeâu caàu . Phaàn hoaït ñoäng naøy giuùp hoïc sinh khaùm phaù ra ñöôïc muïc ñích chính cuûa baøi Listen Step 3 : Matching . Höôùng daãn hoïc sinh caùch trình baøi tröôùc khi thöïc haønh baøi listen . Vì trong quaù trình hoïc sinh nghe ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi vöøa nghe vöøa ghi laïi nhöõng yeâu caàu cuûa baøi , hoïc sinh seõ khoâng ghi ñaày ñuû ñöôïc caùc töø . Sau ñaây laø giaûi phaùp maø toâi ñaõ nghieân cöùu vaø ñöa ra vaän duïng cho lôùp tho kieåu baøi Matching ôû phaàn Pre – listening . Ñaàu tieân giaùo vieân ñaùnh daáu theo thöù töï töø 1 ñeán 10 theo noäi dung baøi Listen, sau ñoù cho moãi töø chæ vaät seõ töông öùng vôùi moät maãu töï A , B , C or D .Trong quaù trình nghe hoïc sinh chæ caàn ghi ngaén goïn vaø khoâng maát thôøi gian . Baøi Listen cuûa Unit 9 page 82 ,toâi ñaõ vaän ñeå soaïn giaûng phaàn Pre listening theo caùc böôùc nhö treân vaø toâi caûm thaáy raát haøi loøng vôùi keát quaû ñaït ñöôïc . Muïc ñích chung : yeâu caàu hoïc sinh nghe mieâu taû böùc tranh vôùi nhöõng hoaït ñoäng ôû beänh vieän . Sau ñoù keát hôïp töø töông öùng vôùi tranh theo thöù töï ñöôïc saép xeáp trong baøi Listen : Hoaït ñoäng Pre – listening ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau: Step 1 : Pre teach Vocabulary . - stretcher (n) : caùi caùng ñaåy - crutch (n) : caùi naïng - wheelchair (n) : xe laên - scale (n) : caùi caân - eye chart (n) ; baûng ño thò löïc ] Check up : slap the board . Trong hoaït ñoäng naøy hoïc sinh coù theå goïi teân caùc vaät trong tranh baèng tieáng Anh . Step 2 : Set the scene . Look at the picture and call the names of things in English . ÔÛ hoaït ñoäng naøy hoïc sinh coù theå nhaän daïng ñöôïc caùc vaät maø hoïc sinh seõ ñöôïc nghe trong baøi Listen . Step 3 : Matching Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sing caùch ghi trong quaù trình thöïc haønh baøi nghe : Correct order things 1 A eye chart 2 B scale 3 C stretcher 4 D ambulance 5 E wheelchair 6 F crutches Giaùo vieân yeâu caàu trong quaù trình nghe , hoïc sinh chæ caàn ghi ngaén goïn Ví duï : 1 - D , 2 – A , … - Muïc ñích cuûa hoaït ñoäng laø giuùp hoïc sinh taäp trung nghe noäi dung cuûa baøi vaø khi ñoù chæ caàn ghi ngaén goïn , khoâng maát thôøi gian maø mang laïi hieäu quaû nhö mong muoán . ] Khi toå chöùc hoaït ñoäng Pre – listening trong tieát daïy baøi Listen , noù khoâng nhöõng goùp phaàn cho tieát daïy thaønh coâng maø coøn giuùp hoïc coù thoùi quen vaän duïng theo töøng kieåu baøi nghe khaùc nhau .Nhaát laø trong caùc baøi thi hoaëc kieåm tra . D) Trong chöông trình Tieáng Anh 8 kieåu baøi “ Nghe ñeå ruùt ra yù chính trong noäi dung baøi hoaëc tìm ra yù sai giöõa baøi nghe vaø baøi taäp trong Saùch Giaùo Khoa” ôû Unit 2 Unit 4 ,Unit 14 . Ñaây cuõng laø moät trong nhuõng kieåu baøi nghe khoù nhöng khaù phoå bieán . Muïc ñích chính : yeâu caàu hoïc sinh nghe vaø hieåu ñöôïc noäi dung cuûa cuoäc ñoái thoaïi hoaëc noäi dung cuûa ñoaïn vaên . Noù ñoøi hoûi hoïc sinh söï tö duy vaø linh ñoäng trong quaù trình nghe . Ñoái vôùi hoïc sinh ôû vuøng noâng thoân , hoïc sinh khoâng theå töï chuû ñeå coù theå hieåu ñöôïc toaøn boä noäi dung cuûa baøi Listen . Vì vaäy ôû kieåu baøi naøy giaùo vieân caàn phaûi coù söï chuaån bò trong hoaït ñoäng Pre – listening . Vaäy giaùo vieân seõ toå chöùc nhö theá naøo ñeå hoïc sinh mình ñaït ñöôïc keát quaû cao . Vaø ñoù cuõng chính laø caâu hoûi maø chuùng ta phaûi tìm ra giaûi phaùp . Sau quaù trình thaêm doø yù kieán ôû moät soá giaùo vieân vaø caùc tieát döï giôø , toâi ñaõ tìm ra giaûi phaùp cho kieåu baøi naøy vaø ñaõ vaän duïng cho lôùp mình ñang daïy : Sau ñaây laø caùc böôùc trong hoaït ñoäng Pre – listening theo kieåu baøi “ Nghe ñeå ruùt ra yù chính trong baøi hoaëc tìm ra yù sai giöõa baøi nghe vaø baøi taäp trong Saùch Giaùo Khoa” Step1 : Set the scene . Giuùp hoïc sinh dònh höôùng ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi Listen . Step 2: The cue . Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh moät soá caâu coù lieân quan ñeán noäi dung baøi Listen , Ñoái vôùi kieåu baøi nghe ñoaïn vaên ñeå tìm ra yù chính , giaùo vieân coù theå gôïi yù baèng caùch : cho hoïc sinh choïn True / False ñeå tìm ra caâu ñuùng nhaát Ñoái vôùi kieåu baøi nghe ñoaïn vaên ñeå söõa laïi yù sai so vôùi noäi dung cuûa baøi : Ñeå thöïc haønh deã daøng hôn, thì giaùo vieân coù theå gôïi yù baèng caùch gaïch döôùi moät soá töø hoaëc cuïm töø coù theå laø ñuùng vaø cuõng coù theå laø sai , ñieàu naøy giuùp hoïc sinh taäp trung nhieàu hôn vôùi yeâu caàu cuûa baøi . Step 3 : Guessing . Hoïc sinh ñoïc vaø ñoaùn noäi dung cuûa baøi ,ñieàu naøy giuùp hoïc sinh töï tin hôn tröôùc khi baét ñaàu vaøo baøi Listen. Baøi Listen – Unit14 page 133 , toâi ñaõ vaän duïng vaø toå chöùc hoaït ñoäng Pre – listening theo caùc böôùc nhö treân vaø keát quaû ñaït ñöôïc khaù thaønh coâng . Step1 : Set the scene . We will hear a conversation about the trip to Queensland , listen to the tape and find out and correct the mistakes in the advertisement. Step 2 : The cue . Correct the mistakes with underlined words. Do you want a quiet , relaxing vacation ? Look no further than beautiful southern Queensland . Stay right on the beach A B at the Coconut Palm Inn . Take guided tours through the jungle , swim in the C D crystal – clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the E F Great Barrier Reef Marine Park – a World Heritage Site. G Call (o77) 6824 3927 for more information . H - Give the meaning of words : - Jungle :röøng - crystal clear water ; nöôùc trong nhö pha leâ - coral sea : bieån san hoâ - snorkel ; bôi laën coù söû duïng oáng thôû Step 3: Guessing . Read the advertisement and lok at the underlined words and guess to find out the mistakes . Listen a tape to check again . ] Ñaây laø kieåu baøi Listen töông ñoái khoù so vôùi hoïc sinh Trung Bình – Khaù . Nhöng khi toå chöùc hoaït ñoäng Pre – listening theo caùc böôùc nhö treân , maëc duø khaâu chuaån bò phaûi maát nhieàu thôøi gian ñeå soaïn caùc caâu True / False , song keát quaû ñaït ñöôïc laïi raát khaû quan . Vaø ñoù cuõng laø nieàm vui vaø haõnh dieän cuûa moãi ngöôøi giaùo vieân sau moät tieát daïy thaønh coâng . Ta coù theå vaän duïng caùc böôùc theo kieåu baøi naøy cho taát caû caùc khoái. 3/ Keát quaû cuûa nhöõng hoaït ñoäng theo töøng kieåu baøi : Vaän duïng nhöõng giaûi phaùp treân vaøo tieát soaïn giaûng hoaït ñoäng Pre – listening ôû chöông trình Tieáng Anh 8 ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû sau : - Ña soá hoïc sinh yeâu thích tieát hoïc Listen hôn . - Sau baøi hoïc , hoïc sinh hieåu ñöôïc noäi dung cuûa baøi vaø giaûi quyeát ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa baøi . - Giaùo vieân coù theâm taøi lieäu ñeå vaän duïng theo töøng kieåu baøi nghe . 4/ Baøi hoïc kinh nghieäm. Qua quaù trình thöïc nghieäm caùc hoaït ñoäng toâi ruùt ra moät soá kinh nghieäm laø : Y Toå chöùc döï giôø , daïy caùc tieát thao giaûng ñeå tìm hieåu möùc ñoä hieåu vaø vaän duïng nhö theá naøo veà vieäc toå chöùc soaïn giaûng hoaït ñoäng Pre – listening . Toå chöùc thaûo luaän nhaèm tìm ra nhöõng nguyeân nhaân giaùo vieân chöa theå thöïc hieän toát ñöôïc vaø tìm caùch khaéc phuïc . Giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy , neáu laøm toát khaâu naøy giaùo vieân seõ töï tin hôn khi thieát keá vaø vöõng vaøng khi toå chöùc moät giôø daïy . Ñieàu caàn löu yù nhaát laø khi thieát keá Pre – listening trong moät giôø daïy baøi Listen caàn löu yù ñeán trình ñoä hoïc sinh , phaûi luoân kích thích hoïc sinh vaän duïng nhöõng hieåu bieát vaø kinh nghieäm ñaõ coù vaøo vieäc traû lôøi caùc caâu hoûi , cuõng nhö caùc yeâu caàu cuûa giaùo vieân , nhaèm giuùp hoïc sinh môû roäng suy nghó Qua ñoù phaùt trieán ngoân ngöõ cho caùc em . ÔÛ baát kì kieåu baøi Listen naøo , muoán coù ñöôïc keát quaû thaønh coâng sau tieát hoïc thì khaâu chuaån bò laø quan troïng nhaát . Vaø ñoái vôùi baøi Listen keát quaû coù ñöôïc khaû quan hay khoâng laø quyeát ñònh ôû phaàn Pre – listening . Traùnh gôïi yù saâu vaøo noäi dung baøi . Caàn chuù troïng vieäc hoïc sinh töï tö duy vaø linh ñoäng trong quaù trình soaïn giaûng . Hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân laø moät hoaït ñoäng vöøa mang tính khoa hoïc vöøa mang tính ngheä thuaät . Do vaäy vieäc giuùp giaùo vieân soaïn giaûng toát phaàn Pre – listening laø moät yeâu caàu heát söùc quan troïng vaø caàn thieát trong tieát daïy baøi Listen thaønh coâng . Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm nhoû nhöng goùp phaàn khoâng nhoû trong vieäc toå chöùc soaïn giaûng hoaït ñoäng Pre – listening trong tieát daïy baøi Listen ôû chöông trình Tieáng Anh 8 . Giuùp hoïc sinh yeâu thích boä moân vaø giuùp giaùo vieân taïo theâm söï uy tín ñoái vôùi hoïc sinh , cuõng nhö caùc baäc phuï huynh , ñoàng nghieäp vaø ban laõnh ñaïo nhaø tröôøng . Baèng vieäc laøm cuï theå cuûa mình treân cô sôû nhaän thöùc keát hôïp vôùi kinh nghieäm giaûng daïy vaø toång hôïp ôû moät soá saùch nghieâp vuï … Toâi ñaõ vieát leân kinh nghieäm “Toå chöùc soaïn giaûng caùc böôùc cho hoaït ñoäng “Pre - listening” trong moãi kieåu baøi ‘Listen ‘ cuûa chöông trình Anh Vaên 8” Vaø giuùp giaùo vieân , ñoàng nghieäp coù theâm nguoàn taøi lieäu tham khaûo , boå sung vaøo voán hieåu bieát trong lónh vöïc soaïn giaûng cuûa mình .Nhaèm goùp phaàn xaây döïng söï nghieäm giaùo duïc chung . A . Phaàn môû ñaàu : 2 I. Lí do choïn ñeà taøi . 2 II. Muïc ñích toång keát kinh nghieäm . 3 III. Nhieäm vuï toång keát kinh nghieäm . 3 IV. Khaùch theå toång keát . 3 V . Ñoái töôïng toång keát . 3 VI. Ñoái töôïng khaûo saùt . 3 VII. Phöông phaùp toång keát kinh nghieäm. 4 VIII. Giôùi thieäu nghieân cöùu . 5 I X. Toå chöùc nghieân cöùu . 5 X . Trieån voïng cuûa saûn phaåm . 6 B . Phaàn keát quaû nghieân cöùu. 7 Chöông I: Cô sôû lí luaän cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . 7 1/Tình hình vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . 7 2/ Cô sôû khoa hoïc cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu . 8 Chöông II: Thöïc traïng cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu. 8 1/ Giôùi thieäu ñaëc ñieåm tình hình. 8 2/ Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ñeà taøi. 8 3/ Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà ñöôïc nghieân cöùu. 9 Chöông III: Caùc toå chöùc hoaït ñoäng . 10 1. Nhöõng caên cöù ñeà ra caùc hoaït ñoäng . 10 Moâ taû nhuõng hoaït ñoäng ñaõ thöïc hieän . 10 Keát quaû cuûa nhöõng hoaït ñoäng 19 Baøi hoïc kinh nghieäm 19 C . Keát luaän . 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre - listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8.doc
Luận văn liên quan