Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3

A - Đặt vấn đề Giáo dục đạo đức là một mặt giáo dục mà xã hội cần phải quan tâm. Trong công cuộc đổi mới hiện nay khi yếu tố con ngời đợc đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và đạo đức của con ngời càng đợc đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực xã hội. Việc nâng cao chất lợng hiệu quả của giờ dạy môn học đạo đức trong trờng Tiểu học là trách nhiệm và là việc làm vô cùng cần thiết của mỗi ngời giáo viên. Với đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học thì giáo dục đạo đức cho trẻ không thể nào là thuyết giảng hay, nhồi nhét các bài học đạo đức mà cần phải sử dụng nhiều phơng pháp. Một trong những phơng pháp đạt hiệu quả cao trong tiết học đạo đức là phơng pháp tổ chức trò chơi cho học sinh.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3 Ngày cập nhật: 19/06/2008 Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3 A - Đặt vấn đề Gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét mÆt gi¸o dôc mµ x· héi cÇn ph¶i quan t©m. Trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay khi yÕu tè con ngêi ®îc ®Æc biÖt coi träng th× tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cïng víi søc m¹nh tinh thÇn vµ ®¹o ®øc cña con ngêi cµng ®îc ®Ò cao vµ ph¸t huy m¹nh mÏ trong mäi lÜnh vùc x· héi. ViÖc n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ cña giê d¹y m«n häc ®¹o ®øc trong trêng TiÓu häc lµ tr¸ch nhiÖm vµ lµ viÖc lµm v« cïng cÇn thiÕt cña mçi ngêi gi¸o viªn. Víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý häc sinh TiÓu häc th× gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ kh«ng thÓ nµo lµ thuyÕt gi¶ng hay, nhåi nhÐt c¸c bµi häc ®¹o ®øc mµ cÇn ph¶i sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p. Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tiÕt häc ®¹o ®øc lµ ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh. I - C¬ së lý luËn Trß ch¬i lµ ho¹t ®éng rÊt quen thuéc gÇn gòi víi con ngêi. BÊt cø ai trong cuéc ®êi còng tõng tham gia c¸c trß ch¬i. Còng nh lao ®éng, häc tËp, trß ch¬i lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng sèng cña con ngêi. Trß ch¬i cã chøa ®ùng chñ ®Ò, néi dung nhÊt ®Þnh, cã nh÷ng quy chÕ nhÊt ®Þnh mµ ngêi ch¬i ph¶i tu©n thñ. Trß ch¬i võa mang tÝnh chÊt vui ch¬i, gi¶i trÝ song ®ång thêi l¹i cã ý nghÜa gi¸o dìng vµ gi¸o dôc lín lao ®èi víi con ngêi. Trß ch¬i cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi løa tuæi trÎ em. Trß ch¬i t¹o tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em thÓ hiÖn nhu cÇu tù nhiªn vÒ ho¹t ®éng, t¹o ra ë trÎ em nh÷ng rung ®éng thùc tÕ vµ quan träng cho cuéc sèng. Trong khi ch¬i, trÎ em ph¶n ¸nh hiÖn thùc xung quanh, ®ång thêi thÓ hiÖn th¸i ®é nhÊt ®Þnh ®èi víi m«i trêng . §èivíi trÎ em, ch¬i cã nghÜa lµ ho¹t ®éng, lµ kh¬i dËy trong m×nh nh÷ng c¶m gi¸c vµ íc m¬, lµ cè g¾ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng íc m¬ ®ã lµ c¶m gi¸c, tri gi¸c vµ ph¶n ¸nh mét c¸ch s¸ng t¹o thÕ giíi vµo trong tëng tîng cña m×nh. §óng nh AM- Go- r¬ - ki ®· nhËn xÐt "Trß ch¬i lµ con ®êng ®Ó trÎ em nhËn thøc thÕ giíi, lµ n¬i chóng ®ang sèng vµ lµ c¸i chóng nhËn thÊy cÇn ph¶i thay ®æi " Cïng víi häc ch¬i lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña häc sinh TiÓu häc, dï kh«ng cßn lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o song vui ch¬i vÉn gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng sèng cña trÎ, vÉn cã mét ý nghÜa lín lao víi trÎ. Lý luËn vµ thùc tiÔn ®· chøng tá r»ng: NÕu biÕt tæ chøc cho trÎ vui ch¬i mét c¸ch hîp lý, ®óng ®¾n th× ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Qua trß ch¬i c¸c em kh«ng nh÷ng ®¬c ph¸t triÓn vÒ mÆt trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü mµ cßn ®îc h×nh thµnh nhiÒu phÈm chÊt vµ hµnh vi ®¹o ®øc. ChÝnh v× vËy tæ chøc trß ch¬i ®îc sö dông nh lµ mét ph¬ng ph¸p quan träng ®Ó gi¸o dôc hµnh vi ®¹o ®øc cho häc sinh. * Ho¹t ®éng trß ch¬i thóc ®Èy trÎ em: - NhËn thøc hiÖn thùc. - H×nh thµnh nh÷ng nhËn thøc nhÊt ®Þnh vÒ hµnh vi - TiÕp nhËn nh÷ng quy t¾c vµ quy luËt cña sinh ho¹t x· héi. - H×nh thµnh n¨ng lùc quan s¸t vµ ®¸nh gi¸ cã phª ph¸n nh÷ng cö chØ cña ngêi kh¸c còng nh ®Æt nÒn mãng cho nh÷ng niÒm tin vµ thãi quan ®¹o ®øc cïng víi c¸c d¹ng bµi häc ®¹o ®øc trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc tiÓu häc míi ë líp 1, 2, 3 th× viÖc tæ chøc trß ch¬i trong c¸c giê häc sÏ cã t¸c dông to lín trong viÖc gióp häc sinh h×nh thµnh c¸c biÓu tîng, chuÈn mùc ®¹o ®øc còng nh rÌn luyÖn kü n¨ng thÓ hiÖn hµnh vi ®¹o ®øc cho c¸c em. II - C¬ së thùc tiÔn D¹y häc lµ mét nghÒ s¸ng t¹o, nhÊt lµ trong m«n häc §¹o ®øc, m«n häc cung cÊp cho häc sinh nh÷ng chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc. M«n häc cã t¸c dông to lín trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh. VËy mµ viÖc d¹y häc m«n §¹o ®øc ë trêng chóng t«i hiÖn nay cßn phÇn nµo coi nhÑ, cøng nh¾c. Trong giê häc gi¸o viªn chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i. H×nh thøc tæ chøc d¹y häc trong c¸c ho¹t ®éng cßn ®¬n ®iÖu. Sau giê häc, häc sinh kh«ng biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. Ch¼ng h¹n häc sinh võa ®îc häc bµi gi÷ trËt tù vÖ sinh n¬i c«ng céng song l¹i rÊt ån µo mÊt trËt tù, nhiÒu häc sinh lµm viÖc riªng trong giê häc hay lµ cßn vøt r¸c bõa b·i trong s©n trêng. Häc sinh võa ®îc häc bµi lÔ phÐp v©ng lêi thÇy c« gi¸o nhng ra khái líp chØ chµo hái c« gi¸o d¹y m×nh. HoÆc lµ häc sinh kh«ng biÕt c¶m ¬n, xin lçi khi ®îc gióp ®ì hay lµm ®iÒu g× kh«ng ph¶i víi b¹n bÌ, thÇy c«, ngêi kh¸c v.v..Réng h¬n n÷a hiÖn nay ngoµi x· héi mét bé phËn thanh thiÕu niªn ®ang cã nhiÒu biÓu hiÖn xuèng cÊp vÒ ®¹o ®øc, tÖ n¹n ¨n c¾p, cê b¹c, nghiÖn hót v.v....ngµy mét nhiÒu. §©u ®ã vÉn cßn hiÖn tîng häc sinh ®¸nh thÇy c« gi¸o. §©y còng lµ ®iÒu mµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i suy nghÜ. Tõ n¨m häc 2002 – 2003 Bé GD - §T ®· triÓn khai ch¬ng tr×nh GDTH míi trªn ph¹m vi c¶ níc. Song song víi viÖc c¶i tiÕn néi dung ch¬ng tr×nh th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· vµ ®ang ®îc c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu ®ît häc tËp, sinh ho¹t chuyªn m«n, héi th¶o, thao gi¶ng cÊp trêng, cÊp huyÖn, cÊp tØnh ®Ó gi¸o viªn cïng víi nhµ chuyªn m«n trao ®æi vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y häc theo xu híng míi lµ ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i häc tËp. Kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®îc mÆt tÝch cùc mµ viÖc tæ chøc trß ch¬i häc tËp mang l¹i. Tuy nhiªn thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc trß ch¬i vµo trong nh÷ng tiÕt d¹y ®¹o ®øc cña trêng t«i còng nh nh÷ng trêng kh¸c cßn nhiÒu bÊt cËp. NhiÒu gi¸o viªn kh«ng thÊy hÕt ®îc t¸c dông cña ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i cßn xem nhÑ vµ rÊt ng¹i sö dông ph¬ng ph¸p nµy. ë nh÷ng tiÕt häc ®îc thanh tra, thao gi¶ng hay héi gi¶ng th× tæ chøc l«i th«i, luém thuém , mang nÆng tÝnh h×nh thøc. Gi¸o viªn hÕt søc lóng tóng kh«ng biÕt tæ chøc vµo lóc nµo, c¸ch thøc tæ chøc ra sao. Häc sinh ngîng ngïng, bì ngì kh«ng nghiªm tóc khi thÓ hiÖn nªn dÉn ®Õn sau trß ch¬i kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn do ®©u? T«i nghÜ thø nhÊt do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt trêng líp, bµn ghÕ, trang thiÕt bÞ phôc vô cho gi¶ng d¹y cßn qu¸ nhiÒu thiÕu thèn. ë mét sè giê häc gi¸o viªn muèn tæ chøc trß ch¬i th× kh«ng cã ®iÒu kiÖn. Thø hai lµ do tr×nh ®é, n¨ng lùc, chuyªn m«n cña ®éi ngò gi¸o viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ cha ®¸p øng víi nhu cÇu c¶i tiÕn néi dung còng nh ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. §é nhiÖt t×nh, ý thøc tr¸ch nhiÖm còng nh nhËn thøc râ rµng lµ cÇn ph¶i thùc sù ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cha cao . Nguyªn nh©n thø ba lµ vÒ phÝa häc sinh ®Æc ®iÓm trêng chóng t«i theo ®iÒu tra c¬ b¶n ®Çu n¨m häc cã tíi h¬n 90% sè häc sinh cã bè mÑ lµm nghÒ n«ng nghiÖp. C¸c em Ýt cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi truyÖn tranh ¶nh, s¸ch b¸o. Do ®iÒu kiÖn sèng, m«i trêng gia ®×nh mµ sù hiÓu biÕt cña c¸c em vÒ thÕ giíi xung quanh cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¸c em cßn rôt rÌ, ngîng ngïng kh«ng tù tin trong giao tiÕp. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt lín so víi trÎ em thµnh phè. Bªn c¹nh viÖc kh¾c phôc khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc, t«i lu«n quan t©m gÇn gòi båi dìng t tëng t×nh c¶m vèn sèng cho häc sinh, ®ång thêi tù häc hái, trau dåi kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô s ph¹m qua b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, qua s¸ch b¸o t×m tßi ra nh÷ng híng ®i míi ®Ó gi¶ng d¹y tèt c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n §¹o ®øc nãi riªng III - Qu¸ tr×nh nghiªn cøu Víi nh÷ng suy nghÜ vµ tr¨n trë t«i m¹nh d¹n ¸p dông kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµo gi¶ng d¹y m«n §¹o ®øc ë c¸c líp do t«i chñ nhiÖm n¨m häc 2003-2004 thùc nghiÖm t¹i líp 1. N¨m häc 2004-2005, thùc nghiÖm t¹i líp 2. N¨m häc 2005 - 2006 thùc nghiÖm t¹i líp 3, t«i thÊy ®· cã nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan. Häc sinh n¾m ch¾c ®îc kiÕn thøc ®· häc biÕt vËn dông tèt vµo thùc tÕ cuéc sèng. Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña bµi viÕt nµy t«i xin ®îc tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm "Tæ chøc trß ch¬i häc tËp trong giê d¹y §¹o ®øc ë c¸c líp 1, 2, 3". B - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I/ Nh÷ng néi dung ®Ò cËp trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Chóng ta ®· biÕt kÕt qu¶ cuèi cïng cña mçi giê häc ®¹o ®øc lµ häc sinh ph¶i cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ mét sè chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt phï hîp víi løa tuæi. Tõ ®ã tõng bíc h×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®èi víi quan niÖm hµnh vi viÖc lµm cã liªn quan ®Õn c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc. Bíc ®Çu h×nh thµnh th¸i ®é cã tr¸ch nhiÖm víi lêi nãi, viÖc lµm cña b¶n th©n, tù tin vµo b¶n th©n. Trong c¸c giê ®¹o ®øc ngoµi c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc trng cña m«n häc nh ph¬ng ph¸p ®éng n·o, th¶o luËn nhãm, ®ãng vai v.v... t«i thêng chó träng ®Õn ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i häc tËp cho häc sinh. Môc ®Ých tæ chøc trß ch¬i cã thÓ lµ khëi ®éng, giíi thiÖu bµi; cã thÓ lµ häc sinh t×m hiÓu, ph¸t hiÖn néi dung bµi häc; cã thÓ lµ ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng øng xö cho häc sinh; cã thÓ lµ kh¾c s©u, cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh. Tuy nhiªn ®Ó viÖc tæ chøc cho häc sinh ch¬i ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao th× kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm dÔ thùc hiÖn. ë bµi viÕt nµy t«i xin ®îc ®Ò cËp tíi ba vÊn ®Ò c¬ b¶n: 1) Chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc. 2) Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tõ phÝa häc sinh. 3) Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tõ phÝa gi¸o viªn. II/ BiÖn ph¸p thùc hiÖn 1) Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc lµ yÕu tè quan träng, nã cã t¸c dông phô trî ®¾c lùc cho ngêi gi¸o viªn khi tiÕn hµnh tæ chøc trß ch¬i häc tËp m«n §¹o ®øc. ë vïng n«ng th«n chóng ta hiÖn nay ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc hÕt søc thiÕu thèn. Lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ®©y lµ c©u hái lu«n tr¨n trë ®èi víi mçi gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp. T«i nghÜ ngoµi viÖc ®Ò nghÞ Ban gi¸m hiÖu, héi cha mÑ häc sinh vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quan t©m gióp ®ì th× ngêi gi¸o viªn ph¶i chñ ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o khi tæ chøc trß ch¬i häc tËp ®¹o ®øc cho häc sinh. ë nh÷ng trß ch¬i cÇn ®iÒu kiÖn s©n b·i réng, bµn ghÕ ®óng quy c¸ch ®Ó tæ chøc cho häc sinh c¶ líp cïng tham gia mét trß ch¬i, th× ta cã thÓ chia nhá tõng tèp häc sinh hoÆc thay ®æi thµnh trß ch¬i kh¸c phï hîp víi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cña líp, cña trêng mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc néi dung gi¸o dôc cho häc sinh. Chóng ta cã thÓ huy ®éng tõ phÝa häc sinh thu gom ®å phÕ th¶i tËn dông lµm nh÷ng ®å dïng ®¬n gi¶n. VÝ dô : Khi tæ chøc cho häc sinh trß ch¬i “NÐm bãng” trong bµi: “Em lµ häc sinh líp 1” ( §¹o ®øc – líp 1). Gi¸o viªn cã thÓ lµm qu¶ bãng b»ng giÊy b¸o vo viªn to b»ng 1/2 qu¶ bãng thêng, bªn ngoµi bäc b»ng giÊy mµu cho ®Ñp. Hay ë trß ch¬i “TÆng hoa” ; “ H¸i hoa d©n chñ” (Trß ch¬i nµy ®îc ¸p dông ë rÊt nhiÒu bµi trong ch¬ng tr×nh ®¹o ®øc líp 1, 2, 3). Gi¸o viªn cã thÓ dïng giÊy mµu c¾t thµnh nh÷ng b«ng hoa nhiÒu mµu s¾c, lä hoa cã thÓ tËn dông b»ng vá lon bia... Hµng ngµy gi¸o viªn, häc sinh cã thÓ su tÇm thªm tranh ¶nh s¸ch b¸o vÒ c¸c loµi c©y, hoa, ngêi, ®éng vËt ... ®Ó cã thÓ minh ho¹ cho trß ch¬i thªm sinh ®éng hÊp dÉn. Tãm l¹i tuú tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh mµ ngêi gi¸o viªn cã thÓ linh ho¹t, chñ ®éng s¸ng t¹o tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh sao cho ®¹t hiÖu qu¶, yªu cÇu cÇn gi¸o dôc. 2) Gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c tõ phÝa häc sinh. Theo ph¬ng ph¸p d¹y häc míi th× häc sinh lµ ngêi chñ ®éng lÜnh héi kiÕn thøc dùa trªn sù híng dÉn cña gi¸o viªn. Tuy nhiªn trong khi tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh t«i thÊy c¸c em cßn rÊt nhót nh¸t, thiÕu tù tin. §©y chÝnh lµ h¹n chÕ chñ yÕu cña c¸c em häc sinh vïng n«ng th«n v× sù hiÓu biÕt, vèn tõ cña c¸c em kh«ng nhiÒu, c¸c em Ýt cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi tranh ¶nh, s¸ch b¸o. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ Êy, ngay tõ khi nhËn líp (®Çu n¨m häc) t«i lµm c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, lÊy th«ng tin tõng hoµn c¶nh gia ®×nh, ®iÒu kiÖn sèng cña tõng häc sinh, t×m hiÓu tÝnh c¸ch, c¸ tÝnh, tr×nh ®é n¨ng lùc, kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña c¸c em, sau ®ã ph©n lo¹i ®Ó cã c¸c c¸ch kh¸c nhau gióp ®ì häc sinh. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i cè g¾ng d¹y tèt tÊt c¶ c¸c m«n häc, thµnh lËp tñ s¸ch m¨ng non cña líp (do häc sinh ®ãng gãp). Nhê vËy c¸c em ®· ®îc bæ sung rÊt nhiÒu kiÕn thøc n©ng dÇn tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt. T«i thêng xuyªn gÇn gòi trß chuyÖn víi c¸c em vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hai ®èi tîng häc sinh. Mét lµ häc sinh cã c¸ tÝnh m¹nh, hai lµ nh÷ng häc sinh cßn e dÌ nhót nh¸t trong c¸c ho¹t ®éng. Víi ®èi tîng mét: Bªn c¹nh nh÷ng viÖc nªu lªn nh÷ng ®iÓm tèt cña häc sinh nµy lµ nhanh nhÑn, ho¹t b¸t, h¨ng h¸i trong c¸c ho¹t ®éng, th× gi¸o viªn ph¶i rÌn cho häc sinh thãi quen ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, trËt tù. ë nh÷ng häc sinh cßn nhót nh¸t, t«i thêng xuyªn quan t©m, trß chuyÖn gîi më, ®éng viªn khÝch lÖ häc sinh nãi lªn ý kiÕn cña b¶n th©n. Nh vËy trong khi tæ chøc trß ch¬i häc tËp m«n §¹o ®øc ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i ®éng viªn, khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ mäi ®èi tîng häc sinh ®Òu ®îc tham gia ch¬i. Lùa chän trß ch¬i, lùa chän c¸c yªu cÇu phï hîp, võa søc víi tõng ®èi tîng häc sinh sao cho sau trß ch¬i mçi häc sinh ®Òu ®îc häc, ®Òu nhËn ®îc ë ®ã nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng néi dung mang ý nghÜa gi¸o dôc. 3) Gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c tõ phÝa gi¸o viªn Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn ngêi gi¸o viªn ng¹i, lóng tóng kh«ng muèn tæ chøc trß ch¬i trong giê häc ®¹o ®øc lµ v×: Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, vèn hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, t©m lý ng¹i ®æi míi vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña mét sè gi¸o viªn nhÊt lµ nh÷ng gi¸o viªn ®· ®îc ®µo t¹o l©u n¨m. Mét sè gi¸o viªn kh«ng biÕt tæ chøc trß ch¬i vµo lóc nµo trong giê häc, thiÕt kÕ trß ch¬i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu g× vµ c¸ch thøc tæ chøc ra sao. 3.1/ Kh«ng ngõng n©ng cao nhËn thøc, tù häc hái trau dåi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. §Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay, t«i nghÜ mçi ngêi gi¸o viªn chóng ta cÇn ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Chóng ta cÇn ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn víi c¸c ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, kÕt hîp hµi hoµ víi c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thèng ®Ó ¸p dông vµo tõng néi dung bµi gi¶ng cho phï hîp víi néi dung ch¬ng tr×nh ®ang ®îc ®æi míi vµ thùc tÕ hiÖn nay: - Ngêi gi¸o viªn ph¶i tÝch cùc häc hái trau dåi kiÕn thøc cho b¶n th©n. KiÕn thøc cña mçi trß ch¬i ®¹o ®øc lµ kiÕn thøc tæng hîp vÒ tù nhiªn, x· héi, ph¸p luËt, vÒ thÕ giíi xung quanh. ChÝnh v× vËy mµ ngêi gi¸o viªn ph¶i am hiÓu vµ cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn cung cÊp cho häc sinh. - Kh«ng ngõng häc hái, trau dåi chuyªn m«n nghiÖp vô qua s¸ch b¸o vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c. Thêng xuyªn cËp nhËt c¸c th«ng tin cã liªn quan cÇn thiÕt cho gi¶ng d¹y. M¹nh d¹n trao ®æi víi ®ång nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò cßn víng m¾c ®Ó cïng nhau th¸o gì. Trong khi tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh gi¸o viªn cÇn quan s¸t, kiÓm nghiÖm tù ®óc rót ra nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông cho nh÷ng n¨m häc tiÕp theo. 3.2/ C¸ch lùa chän, tæ chøc trß ch¬i m«n §¹o ®øc ë líp 1, 2, 3. a) Lùa chän xem nªn tæ chøc trß ch¬i vµo lóc nµo trong tiÕt d¹y. Trong giê häc ®¹o ®øc víi ®Æc trng cña m«n häc ngêi gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc trß ch¬i vµo bÊt cø lóc nµo, tuú tõng néi dung bµi häc cã thÓ lµ khëi ®éng, giíi thiÖu bµi, cã thÓ ®Ó häc sinh t×m hiÓu bµi, ph¸t hiÖn néi dung bµi häc hoÆc cã thÓ ®Ó cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh. Tuy nhiªn thêng th× chóng ta lùa chän, tæ chøc trß ch¬i ë cuèi tiÕt 2, phÇn cñng cè bµi häc. Sau khi häc sinh ®· nç lùc tù gi¸c gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô cña bµi häc, nÕu gi¸o viªn chuyÓn sang mét h×nh thøc häc tËp míi (trß ch¬i) th× c¸c em sÏ ®îc chuyÓn tõ tr¹ng th¸i "c¨ng th¼ng" sang mét tr¹ng th¸i "hng phÊn" phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. b) Khi thiÕt kÕ trß ch¬i cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: * ThiÕt kÕ néi dung trß ch¬i: - Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh gi¸o dôc, phï hîp víi chñ ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. - §¶m b¶o yªu cÇu phæ cËp, nghÜa lµ trß ch¬i phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña mäi häc sinh víi søc khoÎ cña c¸c em. Bëi v×, nÕu trß ch¬i qu¸ khã th× häc sinh sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc; cßn nÕu qu¸ ®¬n gi¶n th× häc sinh sÏ nhµm ch¸n, kh«ng muèn ch¬i. - §¶m b¶o tÝnh hÊp dÉn ®èi víi häc sinh thu hót ®îc nhiÒu häc sinh tham gia ch¬i, t¹o ®îc kh«ng khÝ thi ®ua, s«i næi hµo høng trong líp häc. - Trß ch¬i ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh thùc tiÔn cña líp häc, trêng häc (vÒ quü thêi gian, vÒ kh«ng gian, vÒ c¸c ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho trß ch¬i) - §¶m b¶o an toµn, kh«ng g©y nguy hiÓm cho häc sinh. * ThiÕt kÕ ®å dïng, thiÕt bÞ phôc vô cho trß ch¬i. C¸c ®å dïng thiÕt bÞ phôc vô cho trß ch¬i ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: - TiÖn dông (dÔ sö dông). - DÔ lµm (ai còng cã thÓ lµm ®îc, lµm nhanh). - Râ rµng, ®Ñp m¾t, næi bËt néi dung trß ch¬i. - TiÕt kiÖm (sö dông ®îc nhiÒu lÇn, lµm b»ng c¸c vËt liÖu dÔ kiÕm, rÎ tiÒn...). * Tæ chøc trß ch¬i ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c. - Nguyªn t¾c 1: B¶o ®¶m cho häc sinh hiÓu râ yªu cÇu, néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i. Yªu cÇu ®èi víi trß ch¬i cã t¸c dông ®Þnh híng ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i, nh»m ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc cña bµi ®¹o ®øc t¬ng øng. Néi dung trß ch¬i gióp cho häc sinh biÕt cÇn lµm nh÷ng g× vµ c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i gióp cho häc sinh cÇn ph¶i lµm nh thÕ nµo trong khi ch¬i: Tõ ®ã häc sinh sÏ thùc hiÖn trß ch¬i ®îc ®óng híng, víi néi dung ®Çy ®ñ, víi c¸ch thøc ho¹t ®éng phï hîp. V× vËy tríc khi ch¬i t«i thêng gi¶i thÝch râ rµng nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t , néi dung vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn. Bëi nÕu kh«ng th× c¸c em sÏ tiÕn hµnh ch¬i mét c¸ch v« ý thøc, tuú tiÖn vµ kh«ng thu ®îc kÕt qu¶ gi¸o dôc mong muèn. - Nguyªn t¾c 2: B¶o ®¶m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc ch¬i. Häc sinh kh«ng nh÷ng lµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng d¹y còng nh cña ho¹t ®éng gi¸o dôc mµ ®iÒu quan träng h¬n, c¸c em lµ chñ thÓ nhËn thøc v× vËy trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i, t«i thêng quan t©m ®Õn c¸c møc ®é tham gia cña häc sinh tõ thÊp ®Õn cao: + Gi¸o viªn chän, híng dÉn vµ tæ chøc trß ch¬i. + Gi¸o viªn chän vµ híng dÉn trß ch¬i, cßn häc sinh tù tæ chøc trß ch¬i. + Gi¸o viªn chän trß ch¬i, cßn häc sinh tù nghiªn cøu vµ tù tæ chøc trß ch¬i. + Häc sinh tù chän, tù híng dÉn vµ tæ chøc trß ch¬i. - Nguyªn t¾c 3: §¶m b¶o tæ chøc trß ch¬i ®îc tù nhiªn,kh«ng gß Ðp. Khi tæ chøc c¸c trß ch¬i t«i thêng gióp häc sinh tham gia mét c¸ch tù nhiªn kh«ng gß Ðp, thêng lµ c¸c em nhËp vai thµnh c«ng. Nhê sù nhËp vai thµnh c«ng nµy, c¸c em ®îc vui ch¬i tho¶i m¸i, dÔ dµng thÓ nghiÖm nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc ®· ®îc häc. - Nguyªn t¾c 4: B¶o ®¶m lu©n phiªn c¸c trß ch¬i mét c¸ch hîp lý. ë häc sinh TiÓu häc, kh¶ n¨ng chó ý cã chñ ®Þnh vµ høng thó cha thËt bÒn v÷ng. Do ®ã t«i kh«ng tæ chøc mét trß ch¬i qu¸ dµi mµ c¨n cø vµo yªu cÇu gi¸o dôc cña tõng chñ ®iÓm, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh ®Ó lùa chän trß ch¬i thÝch hîp, ®Ó cã thÓ lu©n phiªn nhau gióp häc sinh chuyÓn híng chó ý vµ høng thó mét c¸ch hîp lý. - Nguyªn t¾c 5 : B¶o ®¶m tæ chøc trß ch¬i víi tinh thÇn thi ®ua ®ång ®éi. Trong khi tæ chøc cho häc sinh ch¬i c¸c trß ch¬i cã tÝnh chÊt ®ång ®éi t«i lu«n quan t©m ®Õn yÕu tè thi ®ua cã chuÈn vµ thang ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n còng nh thµnh tÝch chung cña ®ång ®éi. Nhê vËy lu«n kÝch thÝch ®îc tÝnh tÝch cùc phÊn ®Êu cña mçi häc sinh v× thµnh tÝch b¶n th©n, v× thµnh tÝch ®ång ®éi mµ m×nh lµ mét thµnh viªn. Qua ®ã, vun ®¾p cho c¸c em ý thøc ®ång ®éi, t×nh b¹n th©n ¸i. * Quy tr×nh lùa chän vµ tæ chøc trß ch¬i häc tËp m«n ®¹o ®øc cho häc sinh líp 1,2,3 Trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh t«i lu«n tiÕn hµnh theo quy tr×nh sau: * Giai ®o¹n thø nhÊt: Lùa chän trß ch¬i. Bíc 1: Ph©n tÝch yªu cÇu gi¸o dôc cña chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc. Bíc 2: Chän thö trß ch¬i nµo ®ã ®Ó ph©n tÝch néi dung vµ kh¶ n¨ng gi¸o dôc cña nã. Bíc 3: §èi chiÕu néi dung vµ kh¶ n¨ng gi¸o dôc cña trê ch¬i (võa chän thö) víi yªu cÇu gi¸o dôc hµnh vi ®¹o ®øc. NÕu thÊy kh«ng phï hîp th× trë l¹i bíc 2: Chän thö trß ch¬i kh¸c vµ tiÕn hµnh l¹i c«ng viÖc theo c¸c bíc ®· quy ®Þnh. NÕu thÊy phï hîp th× quyÕt ®Þnh chän trß ch¬i ®· ph©n tÝch. * Giai ®o¹n thø 2: ChuÈn bÞ tæ chøc trß ch¬i. Bíc 4: ThiÕt kÕ gi¸o ¸n. + Tªn trß ch¬i. + Môc ®Ých gi¸o dôc cña trß ch¬i: Qua trß ch¬i cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu gi¸o dôc g× vÒ tri thøc, th¸i ®é vµ hµnh vi? + C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho viªc tæ chøc trß ch¬i (tuú thuéc vµo trß ch¬i) nªu lªn nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt. VÝ dô: §èi víi trß ch¬i "®i tha, vÒ chµo" cÇn chuÈn bÞ ¸o cho bè, cho «ng: kh¨n ®éi ®Çu, kim ®an cho bµ, cho mÑ ...) + C¸c gi¶i thëng (nÕu cã). + Néi dung trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng cô thÓ víi c¸ch tiÕn hµnh cô thÓ. + ChuÈn vµ thang ®¸nh gi¸, nÕu cÇn vÝ dô ®èi víi trß ch¬i (h¸i hoa d©n chñ) chuÈn ®¸nh gi¸ lµ phÇn tr¶ lêi ®óng, râ rµng m¹ch l¹c vµ thang ®¸nh gi¸ tõ 1 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm (Môc ®Ých ®Ó ®¸nh gi¸ thø h¹ng cña c¸c ®éi) Bíc 5: ChuÈn bÞ thùc hiÖn gi¸o ¸n. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc. - Ph©n c«ng vµ híng dÉn cho häc sinh tËp diÔn tríc (nÕu chuÈn bÞ cho trß ch¬i s¾m vai hay trß ch¬i ®ãng kÞch) . * Giai ®o¹n thø 3 Bíc 6: §Æt vÊn ®Ò - Nªu tªn trß ch¬i vµ gi¶i thÝch qua ý nghÜa cña trß ch¬i - Nªu yªu cÇu cña trß ch¬i Bíc 7: Phæ biÕn luËt ch¬i - Nªu râ c¸ch ch¬i , hiÖu lÖnh, phÇn viÖc vµ c¸ch thøc lµm viÖc. - Nªu râ c¸ch cho ®iÓm, ®¸nh gi¸. - C«ng bè träng tµi (cã thÓ lµ gi¸o viªn cïng víi häc sinh trong líp) Bíc 8: TiÕn hµnh trß ch¬i. H« hiÖu lÖnh døt kho¸t cho c¸c nhãm ®ång lo¹t tiÕn hµnh. Träng tµi chó ý quan s¸t, ®iÒu chØnh, gióp ®ì c¸c thµnh viªn vÒ c¸ch ch¬i, kÞp thêi uèn n¾n nh÷ng lÖch l¹c. * Giai ®o¹n thø 4: KÕt thóc trß ch¬i Bíc 9: Träng tµi tËp hîp häc sinh ®Ó nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung (c¸ nh©n vµ nhãm hoÆc tæ) cho häc sinh tham gia ®¸nh gi¸. - Lµm mét sè ®éng t¸c th gi·n (nÕu ch¬i trß ch¬i vËn ®éng) - TÝnh tæng ®iÓm cña tõng nhãm vµ c«ng bè kÕt qu¶. Bíc 10: Tuyªn d¬ng häc sinh, ®Æc biÖt lµ nhãm cã cè g¾ng h¬n. Trao phÇn thëng (nÕu cã) Lu ý: Kh«ng chª häc sinh trong khi tiÕn hµnh tæ chøc trß ch¬i. §Ó minh ho¹ cho quy tr×nh trªn sau ®©y t«i xin nªu mét sè vÝ dô vÒ tæ chøc trß ch¬i trong giê d¹y §¹o ®øc ë líp 1 vµ líp 2. B¾t ®Çu tõ giai ®o¹n thø hai. VÝ dô 1: Trß ch¬i trong bµi “Em lµ häc sinh líp 1” (§¹o ®øc líp 1) ®îc tæ chøc ë ho¹t ®éng 1 cña tiÕt 1. Môc ®Ých: Gióp häc sinh nhí tªn nhau mét c¸ch vui vÎ. Bíc 1 : ChuÈn bÞ. Gi¸o viªn chia líp thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm tõ 6 ®Õn 7 häc sinh, ®øng thµnh vßng trßn; mét qu¶ bãng b»ng nhùa hoÆc b»ng giÊy b¸o vo trßn. Bíc 2 : Nªu tªn trß ch¬i. Trß ch¬i mang tªn “NÐm bãng” Bíc 3: Phæ biÕn luËt ch¬i: C¸c nhãm ®øng thµnh vßng trßn, bãng ®îc truyÒn tõ ngêi nµy sang ngêi kh¸c mét c¸ch tõ tõ. Ai nhËn ®îc bãng ph¶i nãi to tªn cña m×nh ®Ó c¶ líp nghe râ. Sau khi c¶ nhãm ®· lÇn lît nhËn ®îc bãng th× ®æi c¸ch ch¬i. LÇn nµy ngêi nÐm bãng ph¶i gäi ®óng tªn ngêi ®· nÐm bãng cho. Cø nh vËy cho ®Õn khi mäi ngêi trong nhãm ®Òu ®îc gäi tªn. Ai nãi sai hoÆc kh«ng nhí tªn b¹n, sÏ ph¶i nh¶y lß cß mét vßng. Gi¸o viªn cö ra nhãm träng tµi gåm ba em. Bíc 4: TiÕn hµnh trß ch¬i: Gi¸o viªn tæ chøc cho mét nhãm lµm mÉu. Gi¸o viªn rót kinh nghiÖm vµ cho c¶ líp tiÕn hµnh ch¬i thËt. Gi¸o viªn h« (cã dù lÖnh - ®éng lÖnh) “Trß ch¬i – B¾t ®Çu”. Gi¸o viªn cïng träng tµi quan s¸t vµ ®iÒu chØnh cho c¸c nhãm ho¹t ®éng khÈn tr¬ng, ®óng luËt. Bíc 5: Tæng kÕt trß ch¬i: Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chung c¶ líp vµ riªng tõng nhãm. Gi¸o viªn rót ra kÕt luËn: Mçi ngêi ®Òu cã mét c¸i tªn. TrÎ em còng cã quyÒn cã hä tªn. VÝ dô 2: Trß ch¬i trong bµi : “ B¶o vÖ loµi vËt cã Ých” (§¹o ®øc líp 2) ®îc tiÕn hµnh ë ho¹t ®éng 1 cña tiÕt 2. Môc ®Ých: Gióp häc sinh cã thªm hiÓu biÕt vÒ c¸c loµi vËt vµ thªm yªu quý, gÇn gòi víi loµi vËt. T¹o kh«ng khÝ vui vÎ, s«i næi trong giê häc. Bíc 1: ChuÈn bÞ: Nh¾c häc sinh su tÇm tríc c¸c bµi h¸t nãi vÒ con vËt nh: Con chim vµnh khuyªn; Con cß bÐ bÐ; Röa mÆt nh mÌo; Chó Õch con; Chó voi con ë b¶n §«n... Gi¸o viªn chia líp thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm kho¶ng 10 em. Bíc 2 : Nªu tªn trß ch¬i. Trß ch¬i mang tªn: “H¸t vÒ c¸c con vËt” Bíc 3: Phæ biÕn luËt ch¬i: Líp chia thµnh 3, 4 nhãm, hai bµn quay mÆt vµo nhau. C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn bèc th¨m hoÆc o¶n tï t× ®Ó x¸c ®Þnh thø tù nhãm h¸t tríc, nhãm h¸t sau. Sau khi nhãm thø nhÊt h¸t mét ®o¹n cña mét bµi h¸t nãi vÒ mét con vËt nµo ®ã th× nhãm thø hai ph¶i tiÕp tôc h¸t ngay mét ®o¹n cña bµi h¸t kh¸c còng nãi vÒ mét con vËt kh¸c. Råi tiÕp theo ®Õn nhãm thø 3 h¸t vµ nhãm thø t. Sau ®ã l¹i quay l¹i nhãm thø nhÊt h¸t, song kh«ng ®îc h¸t l¹i bµi h¸t mµ ®· cã nhãm h¸t råi. Nhãm nµo kh«ng t×m ra bµi h¸t kh¸c ®Ó h¸t hoÆc ph¶n øng chËm sÏ bÞ lo¹i. Nhãm nµo cßn l¹i ®Õn sau cïng, nhãm ®ã sÏ th¾ng cuéc. Bíc 4: TiÕn hµnh trß ch¬i Gi¸o viªn h«: “Trß ch¬i - B¾t ®Çu” C¸c nhãm b¾t ®Çu thùc hiÖn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ nh¾c nhë häc sinh ch¬i ®óng luËt. Bíc 5: Tæng kÕt trß ch¬i: Gi¸o viªn tæng kÕt ®¸nh gi¸ khen thëng cho nhãm th¾ng. Gi¸o viªn rót ra kÕt luËn: cuéc sèng con ngêi kh«ng thÓ thiÕu c¸c loµi vËt cã Ých. Loµi vËt kh«ng chØ cã lîi Ých cô thÓ, mµ cßn mang l¹i cho chóng ta niÒm vui vµ gióp chóng ta hiÓu biÕt thªm nhiÒu ®iÒu kú diÖu. III/ KÕt qu¶ Víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng cña b¶n th©n,vËn dông mét sè kinh nghiÖm võa nªu vµo viÖc gi¶ng d¹y h¬n ba n¨m qua. T«i nhËn thÊy viÖc sö dông ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i häc tËp vµo m«n §¹o ®øc cña b¶n th©n ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh cô thÓ : - Häc sinh ®· ghi nhí dîc dÔ dµng, l©u bÒn c¸c kiÕn thøc cÇn ghi nhí v× ë tõng néi dung trß ch¬i ®· minh ho¹ mét c¸ch sinh ®éng cho c¸c mÉu hµnh vi ®¹o ®øc, nh÷ng mÉu hµnh vi nµy ®· t¹o ®îc nh÷ng biÓu tîng râ rÖt ë tõng häc sinh. - Häc sinh ®· biÕt c¸ch thÓ hiÖn hµnh vi ®óng ra ngoµi thùc tÕ cuéc sèng v× trong c¸c trß ch¬i häc sinh ®· ®îc luyÖn tËp nh÷ng kü n¨ng, nh÷ng thao t¸c hµnh vi ®¹o ®øc. - Häc sinh ®· cã kh¶ n¨ng tù quyÕt ®Þnh cho m×nh c¸ch øng xö ®óng phï hîp trong mét sè t×nh huèng. - Qua trß ch¬i häc sinh cã c¬ héi ®Ó thö nghiÖm nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi. chÝnh nhê sù thÓ hiÖn nµy ®· h×nh thµnh ®îc ë häc sinh niÒm tin vÒ chuÈn mùc hµnh vi ®· häc, t¹o ra ®éng c¬ bªn trong cho nh÷ng hµnh vi øng xö trong cuéc sèng. - Häc sinh ®îc h×nh thµnh n¨ng lùc quan s¸t, ®îc rÌn luyÖn kü n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña ngêi kh¸c lµ phï hîp hay kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc ®¹o ®øc. - Kh¶ n¨ng giao tiÕp gi÷a häc sinh víi gi¸o viªn gi÷a c¸c em víi nhau ®îc t¨ng cêng h¬n. C¸c em ®· m¹nh d¹n, tù tin h¬n trong gi¸o tiÕp… - Häc sinh cã høng thó tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp còng nh c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ kh¸c. C – KÕt luËn ChuÈn bÞ tèt, biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc, ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn, ho¹t ®éng häc cña häc sinh, t«i thiÕt nghÜ viÖc tæ chøc trß ch¬i häc tËp vµo m«n häc §¹o ®øc kh«ng cßn lµ b¨n kho¨n, víng m¾c cña ngêi gi¸o viªn n÷a. Th«ng qua trß ch¬i viÖc rÌn luyÖn hµnh vi ®¹o ®øc cho häc sinh ®îc tiÕn hµnh nhÑ nhµng sinh ®éng. Häc sinh ®îc l«i cuèn vµo qu¸ tr×nh luyÖn tËp mét c¸ch tù nhiªn, høng thó vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ång thêi gi¶i táa ®îc nh÷ng mÖt mái c¨ng th¼ng trong qu¸ tr×nh häc tËp. Giê häc ®¹o ®øc sÏ nhÑ nhµng h¬n, kh«ng cßn kh« khan cøng nh¾c n÷a. Néi dung gi¸o dôc mµ gi¸o viªn truyÒn ®¹t tíi häc sinh sÏ ®îc c¸c em tiÕp thu dÔ dµng h¬n. 1) Bµi häc kinh nghiÖm §Ó tæ chøc tèt trß ch¬i trong giê d¹y ®¹o ®øc ë líp 1, 2, 3 gi¸o viªn cÇn: - Lùa chän trß ch¬i cho phï hîp víi néi dung bµi, víi yªu cÇu cÇn gi¸o dôc. Trß ch¬i ph¶i dÔ tæ chøc vµ thùc hiÖn phï hîp víi ®Æc ®iÓm tr×nh ®é häc sinh, víi quü thêi gian víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña líp häc ®ång thêi ph¶i kh«ng g©y nguy hiÓm cho häc sinh. - Khi tæ chøc cho häc sinh ch¬i gi¸o viªn ph¶i phæ biÕn râ luËt ch¬i ®Ó häc sinh n¾m ®îc quy t¾c vµ nh¾c nhë häc sinh t«n träng luËt ch¬i. - Ph¶i quy ®Þnh râ thêi gian, ®Þa ®iÓm ch¬i. - Gi¸o viªn cÇn ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi häc sinh tham gia tæ chøc, ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c kh©u: Tõ chuÈn bÞ, tiÕn hµnh trß ch¬i ®Õn ®¸nh gi¸ sau khi thùc hiÖn xong. - Trß ch¬i ph¶i ®îc lu©n phiªn thay ®æi mét c¸ch hîp lý, ®Ó kh«ng g©y nhµm ch¸n cho häc sinh. - Sau khi ch¬i, gi¸o viªn cÇn cho häc sinh th¶o luËn ®Ó nhËn ra ý nghÜa gi¸o dôc cña trß ch¬i. Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm quan träng mµ ngêi gi¸o viªn cÇn lu ý khi tæ chøc trß ch¬i häc tËp m«n ®¹o ®øc ë líp 1, 2, 3. §iÒu nµy b¶n th©n t«i ®· ®óc rót ®îc qua thùc tÕ. t«i nghÜ nÕu chóng ta thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý trªn th× ch¾c ch¾n chÊt lîng cña mçi trß ch¬i nãi riªng vµ chÊt lîng gi¸o dôc m«n §¹o ®øc nãi chung sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt . 2) Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc ë trªn, trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh c¸c líp t«i phô tr¸ch t«i thÊy cßn mét sè h¹n chÕ : - Do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu thèn nªn mét sè trß ch¬i, gi¸o viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc. - MÆc dï c¸c em ®îc luyÖn tËp nh÷ng kü n¨ng, nh÷ng thao t¸c hµnh vi ®¹o ®øc trong c¸c giê häc, song viÖc thÓ hiÖn c¸c hµnh vi ®óng ë ngoµi thùc tÕ cuéc sèng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét sè em vÉn cßn thÊy ngîng ngïng xÊu hæ khi nãi lêi “c¶m ¬n, xin lçi”... - Kh¶ n¨ng giao tiÕp, diÔn ®¹t cña häc sinh cßn h¹n chÕ cha thùc sù m¹nh d¹n, tù tin... 3) §Ò xuÊt kiÕn nghÞ Chóng t«i lµ nh÷ng gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp, rÊt mong c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m, ®Çu t nhiÒu h¬n n÷a cho c¸c trêng vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc. VÒ phÝa ngµnh xin ®Ò nghÞ t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i tham quan, häc tËp mét sè trêng ®iÓn h×nh hay më héi nghÞ, héi th¶o bµn vÒ vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó chóng t«i cã ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n häc tËp ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y . Trªn ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng kinh nghiÖm mµ t«i ®· tÝch luü ®îc trong viÖc tæ chøc trß ch¬i m«n ®¹o ®øc ë líp 1, 2, 3. Víi khu«n khæ h¹n hÑp cña s¸ng kiÕn rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c nhµ chuyªn m«n, c¸c b¹n ®ång nghiÖp bæ xung vµo bµi viÕt nµy ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Th¸ng 03 n¨m 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3.doc
Luận văn liên quan