Tóm tắt luận văn Cơ sở pháp lý cho ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về thị trƣờng vàng trong nƣớc, các thủ thể tham gia và các yếu tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng vàng. Sự cần thiết phải có sự quản lý đối với thị trƣờng vàng. Đồng thời tìm hiểu về Ngân hàng Nhà nƣớc trong tƣ cách là cơ quan quản lý thị trƣờng vàng, mục tiêu của việc quản lý và các biện pháp điều hành và tham gia vào thị trƣờng vàng. Từ những phân tích, đánh giá đó và tìm hiểu thực tiễn áp dụng các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, luận văn đƣa ra những khuyến nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.

pdf18 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 05/12/2015 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận văn Cơ sở pháp lý cho ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG MINH THÁI CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG VÀNG Ở VIỆT NAM VÀ CÁC KIẾN NGHỊ PHÁP LÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG MINH THÁI CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG VÀNG Ở VIỆT NAM VÀ CÁC KIẾN NGHỊ PHÁP LÝ Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THUẬN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Hoàng Minh Thái MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 6 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƢỜNG VÀNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG VÀNGError! Bookmark not defined. 1.1. Khái quát về thị trƣờng vàng .......... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Đặc trƣng của thị trƣờng vàng ở Việt NamError! Bookmark not defined. 1.1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng vàng trong nƣớcError! Bookmark not defined. 1.1.3. Mối quan hệ giữa thị trƣờng vàng với các bộ phận còn lại của thị trƣờng tài chính ............................. Error! Bookmark not defined. 1.1.4. Sự cần thiết quản lý thị trƣờng vàng bởi Ngân hàng Nhà nƣớcError! Bookmark not defined. 1.1.5. Nguyên tắc quản lý thị trƣờng vàng ... Error! Bookmark not defined. 1.2. Các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớcError! Bookmark not defined. 1.2.1. Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch và pháp luật quản lý đối với thị trƣờng vàng ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Cấp và thu hồi giấy phép đối với các chủ thể kinh doanh vàngError! Bookmark not defined. 1.2.3. Thanh tra, kiểm tra ............................ Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Tham gia thị trƣờng vàng .................. Error! Bookmark not defined. 1.3. Đặc điểm cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nƣớc quản lý thị trƣờng vàng ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Quan hệ xã hội đƣợc điều chỉnh ......... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Phƣơng pháp điều chỉnh ..................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ................................ Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG VÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNGError! Bookmark not defined. 2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch và pháp luật quản lý đối với thị trƣờng vàng ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Quy định pháp luật ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thực tiễn áp dụng ............................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp cấp và thu hồi giấy phép đối với các chủ thể kinh doanh vàngError! Bookmark not defined. 2.2.1. Quy định pháp luật ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thực tiễn áp dụng ............................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp thanh tra, kiểm tra ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Quy định pháp luật ............................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Thực tiễn áp dụng ............................... Error! Bookmark not defined. 2.4. Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp tham gia thị trƣờng vàng ........................... Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Quy định pháp lý ................................ Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Thực tiễn áp dụng ............................... Error! Bookmark not defined. 2.5. Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn áp dụng pháp luậtError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................ Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG VÀNG Ở VIỆT NAM ................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Những yêu cầu đặt ra để Ngân hàng Nhà nƣớc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thị trƣờng vàngError! Bookmark not defined. 3.2. Phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng ....................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện .................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp quản lý thị trƣờng vàngError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .............................. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1: Biểu đồ chênh lệch giữa giá trong nƣớc và thế giới sau 19 phiên đấu thầu bán vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc, từ 28/3 đến 17/5. 66 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Không giống với các loại hàng hóa thông thƣờng, vàng là nơi lƣu giữ giá trị lâu dài, ổn định nên thƣờng đƣợc dân chúng tìm đến nhƣ một biện pháp bảo đảm cho sản nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế, hoặc chiến tranh. Trong nhiều năm trở lại đây, thị trƣờng vàng Việt Nam liên tục diễn biến với nhiều đợt lên xuống giá bất thƣờng và dƣờng nhƣ tách biệt với thị trƣờng vàng thế giới. Việc biến động giá vàng không theo quy luật cung cầu đã gây thiệt hại cho không ít cho những ngƣời gửi gắm khoản tiết kiệm cá nhân vào vàng và làm mất lòng tin của ngƣời dân vào chính sách quản lý cũng nhƣ các tổ chức kinh doanh vàng. Từ thời điểm ngày 27/11/2009, tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII số 43/2009/QH12, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ “Cần thực hiện các biện pháp tích cực, linh hoạt để ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, ổn định thị trường vàng trong nước thích ứng với biến động của thị trường vàng thế giới”. Đồng thời, Khoản 17 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đƣợc Quốc hội thông qua số 26/2010/QH12 đã tiếp tục khẳng định Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng”. Trong báo cáo của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân số 422/BC-MTTW-ĐCT ngày 17/05/2013 (Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII) vẫn tồn tại nhiều ý kiến về việc: “Tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn với giá vàng thế giới hiện nay dẫn đến sự băn khoăn, thiếu tin tưởng của cử tri và nhân dân về năng lực của cơ quan nhà nước hữu quan trong việc quản lý điều hành thị trường vàng”. Diễn biến đó đòi hỏi chính sách quản lý thắt chặt từ phía Nhà nƣớc, ổn định thị trƣờng vàng và khuyến khích hoạt động đầu tƣ, chống vàng hóa nền kinh tế. Ngày 03/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tại Nghị định này, Chính phủ đã tập trung quyền cho Ngân hàng Nhà nƣớc nhƣ là một đầu mối duy nhất quản lý và kinh doanh mặt hàng vàng miếng trên thị trƣờng. Qua đó, công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nƣớc với thị trƣờng vàng mang tính trực tiếp hơn, tác động một cách nhanh chóng đến thị trƣờng vàng phù hợp với chính sách quản lý của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc. Ngày 25/05/2012 Ngân hàng Nhà nƣớc đã ban hành Thông tƣ số 16/2012/TT-NHNN hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Sau gần một năm, Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành Thông tƣ số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 hƣớng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trƣờng trong nƣớc của ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. Đây là những văn bản pháp luật chuyên ngành nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh vàng trong cả nƣớc. Tuy nhiên những chính sách này còn tƣơng đối mới mẻ, chỉ đƣợc áp dụng trong thời gian chƣa lâu và đang nhận đƣợc nhiều ý kiến trái chiều về tính hiệu quả. Tại diễn đàn kinh tế mùa xuân và mùa thu (năm 2013) do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức cho thấy nhiều góc nhìn về thị trƣờng vàng. Đƣợc tổ chức định kỳ hàng năm, diễn đàn là nơi những chuyển động của nền kinh tế cả trong ngắn hạn và trung hạn đƣợc mổ xẻ với nhiều chiều quan điểm và đa dạng góc nhìn. Năm 2014, vấn đề về thị trƣờng vàng đƣợc các đại biểu đặc biệt quan tâm. Những vấn đề về tính hiệu quả của công tác quản lý, đấu thầu thị trƣờng vàng; Vấn đề độc quyền kinh doanh vàng miếng của Ngân hàng nhà nƣớc; Vấn đề lợi ích từ chênh lệch giá bán vàng miếng trong và ngoài nƣớc; Vấn đề hạn chế khả năng tham gia các phiên đấu thầu vàng miếng của các tổ chức kinh doanh vàng phần nhiều vẫn chƣa có câu trả lời đáp ứng kỳ vọng của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Có thể nói, điều hành thị trƣờng vàng tại Việt Nam đã có các văn bản pháp luật điều chỉnh nhƣng hiệu lực pháp lý chƣa cao. Trong khi đó, thị trƣờng vàng lại là nơi ẩn chứa nhiều rủi ro tác động đến sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trƣờng này là điều cần thiết và mang tính cấp bách, do đó, em lựa chọn đề tài: “Cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý” làm đề tài luận văn tốt nghiệp luật học với mong muốn góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trƣờng vàng tại Việt Nam hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài cho thấy chƣa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách trực tiếp đến vấn đề đƣợc học viên lựa chọn. Ở các đề tài có liên quan, nội dung đƣợc lựa chọn thƣờng đề cập tới khía cạnh kinh tế của vàng và thị trƣờng vàng nhƣ các đề tài:  Đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng vàng trong nền kinh tế Việt Nam” – Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng của tác giả Phạm Thị Huyền Trang. Trong đề tài này, tác giả giải quyết các vấn đề về: Vai trò của vàng trong nền kinh tế thị trƣờng; Nguyên nhân biến động giá vàng ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trƣờng vàng Việt Nam.  Đề tài “Một số giải pháp nhằm ổn định thị trƣờng vàng và phát triển hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam” – Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng của tác giả Đinh Thị Ngọc Mai. Nội dung của Luận văn tập trung nghiên cứu xu hƣớng dao động của giá vàng dƣới tác động của tỷ lệ lạm phát, giá dầu, tỷ giá đô la Mỹ so với đồng Việt Nam; đồng thời nhận biết những rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch đầu tƣ vàng.  Đề tài “Hoạt động quản lý kinh doanh vàng ở nƣớc ta hiện nay – thực trạng và giải pháp” – Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế của tác giả Nguyễn Bảo Ngọc. Đề tài đã đánh giá về sự cần thiết và phù hợp của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam trong hoạt động quản lý thị trƣờng vàng trong nƣớc. Thời điểm hoàn thành Luận văn vào năm 2010, trƣớc thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.  Đề tài “Phân tích chính sách đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam” của tác giả Hồ Kim Khanh, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng. Đề tài đã Tổng hợp kết quả các phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nƣớc và đánh giá về hiệu quả của chính sách đấu thầu vàng miếng; Phân tích diễn biến các ảnh hƣởng của chính sách đấu thầu vàng miếng tới các yếu tố vĩ mô (Tỷ giá, lạm phát...) và các đối tƣợng tham dự thầu, tới chênh lệch giá vàng trong nƣớc và thế giới; Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nƣớc. Các đề tài trên đã tìm hiểu về thị trƣờng vàng trong mối liên hệ của nó với các biến số của nền kinh tế. Đề tài thứ ba đi sâu hơn vào một biện pháp can thiệp cụ thể của Ngân hàng Nhà nƣớc vào thị trƣờng vàng là chính sách đấu thầu vàng miếng. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến chủ thể quản lý với cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý không nằm trong phạm vi nghiên cứu của các đề tài trên. Bên cạnh các đề tài thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng, gần đây nhất tác giả Nguyễn Ngọc Yến đã hoàn thành đề tài thuộc chuyên ngành luật kinh tế về thị trƣờng vàng: “Pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành thị trƣờng vàng của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam”. Trong đề tài này, tác giả Nguyễn Ngọc Yến lựa chọn phân tích các bộ phận cấu thành pháp luật điều chỉnh về hoạt động quản lý thị trƣờng vàng ở Việt Nam với các nội dung: (i) Nguyên tắc pháp lý trong quản lý thị trƣờng vàng; (ii) Quy định về chủ thể có trách nhiệm quản lý và điều hành thị trƣờng vàng; (iii) Hàng hóa đƣợc phép giao dịch trên thị trƣờng; (iv) Tổ chức và vận hành thị trƣờng vàng phổ thông; (v) Tổ chức và vận hành thị trƣờng mua bán vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc; (vi) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trƣờng vàng. Theo một hƣớng nghiên cứu không bị trùng lặp với đề tài kể trên, Đề tài “Cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trƣờng vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý”, học viên lựa chọn phân tích ở góc độ cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc. Trong đó, tập trung vào khía cạnh hệ thống pháp luật làm cơ sở cho Ngân hàng Nhà nƣớc quản lý đối với thị trƣờng vàng đáp ứng những yêu cầu của một thị trƣờng hàng hóa phát triển. Đề tài sẽ đóng góp thêm những nghiên cứu về thị trƣờng vàng, bổ sung các kiến nghị nhằm hoàn thiện thị trƣờng vàng ở Việt Nam. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào những quy định, những chính sách của Nhà nƣớc. Đặc biệt, tác giả đi sâu vào tìm hiểu hoạt động quản lý và điều hành thị trƣờng vàng thông qua những chính sách của Ngân hàng Nhà nƣớc. Ngoài ra, tác giả còn tiến hành tìm hiểu một số công trình nghiên cứu về thị trƣờng vàng quốc gia khác và thị trƣờng vàng quốc tế dƣới góc độ kinh tế, nhằm làm rõ đƣợc bản chất của thị trƣờng vàng với tƣ cách là một thị trƣờng tài chính nhạy cảm và quan trọng của nền kinh tế, học hỏi đƣợc một số kinh nghiệm từ việc quản lý và điều hành thị trƣờng vàng của một số quốc gia trên thế giới để từ đó có những kiến nghị cho việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành thị trƣờng vàng của Việt Nam. 4. Đối tƣợng nghiên cứu, mục đích, nhiệm vụ của luận văn Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là thị trƣờng vàng trong mối liên hệ với cách thức tổ chức, quản lý của Nhà nƣớc bằng công cụ pháp luật. Trong đó, quan tâm tới các yếu tố cơ bản để làm nên thị trƣờng, đòi hỏi cần sự bảo đảm của pháp luật và cơ quan quản lý chuyên ngành cho những yếu tố ấy đƣợc ghi nhận và thực thi trên thực tế. Mục tiêu của đề tài là đánh giá sự phù hợp của Ngân hàng Nhà nƣớc trong vai trò là cơ quan quản lý và điều hành thị trƣờng vàng trong nƣớc. Từ đó xác định các cơ sở pháp lý cho việc thực hiện vai trò của Ngân hàng Nhà nƣớc thông qua cơ chế trao quyền cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp phù hợp và định hƣớng trong tƣơng lai cho một thị trƣờng vàng ổn định và hiệu quả. Trong đó, các mục tiêu cụ thể bao gồm: - Xác định vị trí đặc biệt của Ngân hàng Nhà nƣớc trong quản lý thị trƣờng vàng. - Xác định các nội dung giao dịch trên thị trƣờng vàng. - Xác định cơ chế can thiệp hiệu quả để duy trì hoạt động ổn định của thị trƣờng nhƣng không làm mất đi tính công bằng và bảo vệ đƣợc quyền lợi chính đáng của các chủ thể tham gia vào thị trƣờng. - Đánh giá về hoạt động quản lý thị trƣờng vàng trong thời gian qua, đóng góp ý kiến cho cơ chế quản lý trong giai đoạn hiện nay và định hƣớng trong tƣơng lai với mục tiêu một thị trƣờng vàng ổn định, đảm bảo quyền tham gia thị trƣờng và bảo quyền lợi của các chủ thể trên thị trƣờng. 5. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc trình bày trên cơ sở phƣơng pháp của Chủ nghĩa Mac- Lenin về Nhà nƣớc và pháp luật, trên nền tảng quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về con ngƣời và sự phát triển con ngƣời. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận văn là phƣơng pháp duy vật biện chứng, phƣơng pháp phân tích đối chiếu, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp hệ thống và phƣơng pháp so sánh. 6. Những nét mới của luận văn - Làm rõ cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam áp dụng các biện pháp quản lý tập trung và hiệu quả đối với thị trƣờng vàng. - Làm sáng tỏ sự cần thiết phải quản lý thị trƣờng vàng thông qua các quy định của pháp luật và vai trò của Ngân hàng Nhà nƣớc đối với việc tạo lập, quản lý và tham gia vào thị trƣờng vàng. - Tìm đƣợc những nhƣợc điểm của việc thiếu sự quản lý chặt chẽ và những bất cập trong quản lý đối với thị trƣờng vàng trong nƣớc sẽ đem lại nhiều hạn chế (không chỉ liên quan đến chính sách quản lý chung của Nhà nƣớc mà còn gây thiệt hại và tâm lý bất ổn ở những ngƣời đầu tƣ vào vàng) 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về thị trƣờng vàng trong nƣớc, các thủ thể tham gia và các yếu tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng vàng. Sự cần thiết phải có sự quản lý đối với thị trƣờng vàng. Đồng thời tìm hiểu về Ngân hàng Nhà nƣớc trong tƣ cách là cơ quan quản lý thị trƣờng vàng, mục tiêu của việc quản lý và các biện pháp điều hành và tham gia vào thị trƣờng vàng. Từ những phân tích, đánh giá đó và tìm hiểu thực tiễn áp dụng các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, luận văn đƣa ra những khuyến nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu gồm 3 chƣơng nhƣ sau:  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trƣờng vàng và cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng  Chương 2: Các quy định pháp lý và thực tiễn áp dụng pháp luật về các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.  Chương 3: Một số đề xuất và giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện các biện pháp quản lý thị trƣờng vàng ở Việt Nam. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Bộ Ngoại giao (2011), Bản tin kinh tế số 20, Hà Nội. 2. Chính phủ (2012), Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Hà Nội. 3. Chính phủ (2014), Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2014 về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, Hà Nội. 4. Ngô Huy Cƣơng (2013), Giáo trình Luật hợp đồng – Phần chung (Dùng cho đào tạo sau đại học), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 5. Kỳ Duyên (2013), Cử tri băn khoăn năng lực điều hành thị trường vàng, hanh-thi-truong-vang-2756934.html 6. Dƣơng Hải Điền (1991), Thị trường tài chính tập 2, tr.100, Nxb Thông tin Lý luận, Hà Nội. 7. Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tr. 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 8. Vũ Hạnh (2011), Vàng đã làm méo mó thị trường tài chính, te/vang-da-lam-meo-mo-thi-truong-tai-chinh-177504.vov 9. Nguyễn Ngọc Hân (2012), “Giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nƣớc và giá vàng thế giới”, Tạp chí Ngân hàng, (20), tr.6, Hà Nội. 10. Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc (2014), Quản lý Nhà nước phải tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, song/Quan-ly-Nha-nuoc-phai-tao-thuan-loi-cho-dau-tu-kinh- doanh/206595.vgp 11. Hội đồng bộ trƣởng (1989), Quyết định số 139-CT ngày 24 tháng 05 năm 1989 về việc cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế cá thể kinh doanh vàng bạc, đá quý, Hà Nội. 12. Nguyễn Thị Phƣơng Liên (chủ biên) (2011), Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng của các Ngân hàng thương mại – Cơ sở lí luận và thực tiễn Việt Nam, Sách chuyên khảo, tr.26, Nxb Thống kê, Hà Nội. 13. An Nhiên (2014), Thấy gì từ hiệu quả quản lý thị trường vàng Việt Nam, moi/2014/25625/Thay-gi-tu-hieu-qua-quan-ly-thi-truong-vang-Viet-Nam.aspx 14. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (1993), Thông tư số 07/NH-TT ngày 29 tháng 10 năm 1993 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 09 năm 1993 của Chính phủ về quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh vàng, Hà Nội 15. Ngân hàng Nhà nƣớc (2000), Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằngVNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng, Hà Nội. 16. Ngân hàng Nhà nƣớc (2006), Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 01 năm 2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài, Hà Nội. 17. Ngân hàng Nhà nƣớc (2010), Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2010 quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng, Hà Nội. 18. P.V (2013), Danh sách 38 đơn vị được kinh doanh vàng miếng, sach-38-don-vi-duoc-kinh-doanh-vang-mieng 19. Phòng kinh tế - Ủy ban nhân dân Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Category=&ItemID=5273&Mode=1 20. Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội. 21. Quốc hội (2010), Luật thanh tra, Hà Nội. 22. Đinh Dũng Sỹ (2008), Chính sách và mối quan hệ giữa chính sách với pháp luật trong hoạt động lập pháp, 23. Hà Tâm (2012), Lựa chọn hình thức độc quyền vàng, 21960.html 24. Hà Tâm (2014), Thị trường vàng ra sao sau khi bán gần 70 tấn vàng?, 25. Thủ tƣớng Chính phủ (2013), Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2013 về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội. 26. Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tƣ pháp (2006), Từ điển luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 27. Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng & thị trường tài chính, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, tr.35, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 28. Gary O’Callaghan (1991), The Structure and Operation of the World Gold Market, IMF Working Paper, =885158 29. World Gold Council (2014), Why India needs a gold policy, tr.54.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050004807_0074.pdf
Luận văn liên quan