Tóm tắt Luận văn Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

3.3. Một số kiến nghị Các cấp, các ngành cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, sớm có văn bản hướng dẫn. Cần đầu tư thống nhất việc úng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ từ trên xuống, tránh tình trạng mỗi địa phương Đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ các địa phương trong việc trang bị máy móc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các phòng ban chuyên môn. Cải thiện chế độ tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo phục vụ đủ cho nhu cầu cuộc sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức. Các Bộ, ngành cần tập trung đẩy mạnh rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành. Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải sớm ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải công bố các thủ tục hành chính sớm hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ BÁ BẰNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HÀ ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại : HỌC VIỆN HÀNH CHÌNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hà Phản biện 1: PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết Phản biện 2 : TS. Nguyễn Văn Tuyên Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm : Phòng họp số 3 – Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Số: 51 Phạm Văn Đồng – Thành phố Buôn Ma Thuật – Tỉnh Đăk Lăk Thời gian : 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia tự xây dựng các chương trình, các chiến lược phát triển phù hợp nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị và mang lại giá trị bền vững về mặt xã hội. Để thực hiện được các mục tiêu này, có rất nhiều giải pháp quan trọng được đề ra và một trong số những giải pháp đó là cải cách hành chính. Cải cách hành chính được thực hiện với kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề như giảm thâm hụt ngân sách, những vấn đề về cơ cấu, cạnh tranh và toàn cầu hóa, những áp lực về chính trị và xã hội, sự giảm sút lòng tin của người dân vào chính phủ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ công Cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước đặt ra nhằm từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại từ đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Thực hiện cải cách hành chính được coi là vấn đề cấp bách nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đồng thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của nền hành chính. Thực hiện chủ trương chung của Đảng và nhà nước, trong những năm qua huyện Tuy Đức đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Đại hội huyện đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015- 2020 đã khẳng định “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biết quan tâm đến công chức, công vụ trong cải cách hành chính” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước và cá nhân, tổ chức giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Tuy Đức vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là tệ quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn diễn ra. Hơn thế nữa, quá trình triển khai còn chậm, chưa có đột phá mang tính nổi bật, cơ sở vật chất và đội ngũ công chức, viên chức vừa thiếu vừa yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan còn chưa chặt chẽ, còn nhiều thủ tục rườm rà, phải qua nhiều tầng nấc Công tác tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiến hành chưa mạnh và thiếu chiều sâu, chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và hiểu biết của nhân dân về cơ chế một cửa liên thông. Từ những lý do nêu trên, tôi chọn đề tài: “Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông” nghiên cứu làm luận văn cao học quản lý công của mình 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Cải cách hành chính nói chung, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nói riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách từ lâu và đã có nhiều công trình nghiên cứu từ nhiều cấp độ và phạm vi khác nhau đã được xuất bản. Có thể kể ra một số công trình tiêu biểu như sau: Thang Văn Phúc (2001), “Cải cách hành chính nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” Nxb xuất bản KHXH. Nguyễn Văn Thâm và TS. Võ Kim Sơn (2002), Nxb Chính trị Quốc gia, “Thủ tục hành chính – Lý luận và thực tiễn” Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên (2001) “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam”, Học viện Hành chính Quốc gia, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Mai Hữu Khuê và PGS.TS. Bùi Văn Nhơn(1996) “Một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính” Nxb. Chính trị Quốc gia Nhìn chung, các công trình nghiên cứu chủ yếu mới tập trung vào nghiên cứu lý lận là chủ yếu, chứ chưa đi sâu đề cập đến nghiên cứu ứng dụng việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chính vì vậy, việc nghiên cứu việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong bối cảnh hiện nay là cần thiết Luận văn thạc sĩ của tác giả Mai Thị Thơm (năm 2013)“Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” về cấp phép xây dựng (Từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội)”. Luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Mạnh Cường ( năm 2013) “Mô hình “Một cửa” trong thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện tỉnh Hưng Yên”. Nhìn chung, các luận văn cao học, các bài tạp chí đã nghiên cứu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số địa phương. Chứ chưa có công trình nào nghiên cứu về việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông. Vì vậy, tôi chọn đề tài này nhằm tìm hiểu một cách tương đối toàn diện về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là hoàn toàn cần thiết 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận văn 3.1. Mục đích Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng việc về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích nêu trên, luận văn phải thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông - Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông, chỉ ra những điểm được và điểm hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế - Xây dựng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - 4.1. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại bộ tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. - Phạm vi thời gian: Thực hiện Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giai đoạn từ năm 2014 – 2016 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về Nhà nước và pháp luật trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được kết quả của luận văn, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh,.... trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp có tính khoa học. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn đã góp phần hệ thống hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sẽ góp phần vào việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông không chỉ tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức mà còn là các Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cả nước 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chương 2: Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1. Những vấn đề chung về hành chính và thủ tục hành chính 1.1.1. Khái niệm về hành chính “Hành chính là thuật ngữ chỉ những hoạt động trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và điều hành được tiến hành trên cơ sở sự rang buộc bởi những quy tắc nhất định do nhà nước hoặc các chủ thể khác quy định hoặc thừa nhận, có tính chất bắt buộc, áp đặt hoặc mệnh lệnh (quyền lực – phục tùng) nhằm đạt tới một mục địch phục vụ cho lợi ích chung đã được xác định” 1.1.2. Khái niệm về thủ tục hành chính Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính thì “thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thâm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”. 1.1.3. Đặc điểm của thủ tục hành chính Các quan điểm về vấn đề này đều thống nhất về các đặc điểm chung của thủ tục hành chính, bao gồm: Thứ nhất, là tổng thể các hành động diễn ra theo trình tự thời gian, thủ tục hành chính được thực hiện bởi nhiều cơ quan và công chức nhà nước Thứ hai, thủ tục hành chính là thủ tục giải quyết công việc của nhà nước và công việc liên quan đến quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của công dân Thứ ba, quản lý hành chính nhà nước chủ yếu là hoạt động định hướng, mang tính mệnh lệnh cưỡng chế đòi hỏi phải thi hành nhanh chóng, kịp thời,hiệu quả Thứ tư, hoạt động quản lý hành chính đang ngày trở nên hết sức phong phú, đa dạng Thứ năm, các thủ tục hành chính do nhà nước thực hiện chủ yếu tại văn phòng của công sở nhà nước và phương tiện truyền đạt quyết định cũng như các thông tin quản lý phần lớn là văn bản Thứ sáu, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thủ tục hành chính sẽ chịu ảnh hưởng và tác động, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài Cuối cùng, so với các quy phạm của luật hành chính thủ tục hành chính có tính năng động hơn và đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn một khi thực tế cuộc sống đã có những yêu cầu mới 1.1.4. Các loại thủ tục hành chính Phân loại theo đối tượng quản lý HCNN Phân loại theo công việc của cơ quan Nhà nước Phân loại theo chức năng chuyên môn hoạt động của các cơ quan Phân loại theo quan hệ công tác 1.1.5. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 1.1.5.1. Nguyên tắc xây dựng 1.1.5.2. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính 1.1.6. Ý nghĩa của thủ tục hành chính Thủ tục hành chính đảm bảo cho các quy phạm vật chất quy định trong các quyết định hành chính được thực thi thuận lợi. Thủ tục hành chính là cơ sở đảm bảo cho việc thi hành các quyết định được thống nhất, có thể kiểm tra được tính hợp pháp, hợp lý cũng như hệ quả do việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra Thủ tục hành chính khi xây dựng và vận dụng một cách hợp lý sẽ tạo ra khả năng sáng tạo trong việc thực hiện các quyết định quản lý đã được thông qua, đem lại hiệu quả thiết thực cho Nhà nước Thủ tục hành chính là một bộ phận của pháp luật hành chính nên việc xây dựng và thực hiện tốt các thủ tục hành chính sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình triển khai và thực thi luật pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Thủ tục hành chính trên một phương diện nhất định là biểu hiện trình độ văn hóa của tổ chức 1.2. Cải cách và cải cách thủ tục hành chính 1.2.1. Cải cách hành chính Cải cách hành chính nhà nước là tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính nhằm là cho các cơ quan hành chính nhà nước hot động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội tốt hơn 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính “Cải cách thủ tục hành chính là biện pháp thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện một hoặc nhiều nội dung mang tính thủ tục của nền hành chính nhà nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp” 1.2.3. Sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính đang là yêu cầu cần thiết của nhân dân, của các tổ chức và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là khâu đột phá của tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta. Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện để tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân. 1.3. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 1.3.1. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 09/QĐ-TTg quy định: “Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước”. 1.3.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Thứ nhất, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định Thứ hai, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn Thứ ba, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức. Thứ tư, việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 1.3.3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 1.3.3.1. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Bước 2: Chuyển hồ sơ Bước 3: Giải quyết hồ sơ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ 1.3.3.2. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Bước 2: Chuyển và giải quyết hồ sơ Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ 1.4. Kinh nghiệm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một số địa phương 1.4.1. Tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.4.2. Tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh ĐắkNông 1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra áp dụng vào thực tế địa phương TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1. Khái quát về huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông. 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện dân cư 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2.2. Phân tích thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh ĐắkNông 2.2.1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, trong những năm qua huyện Tuy Đức thường xuyên quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chỉ đạo bố trí cán bộ đủ trình độ, năng lực, có tâm huyết, trách nhiệm trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án cơ chế một cửa; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính còn phiền hà, nhất là trong lĩnh vực công chứng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, sớm đưa huyện Tuy Đức thoát nghèo bền vững. 2.2.2. Công tác chỉ đạo điều hành Thực hiện các quy định mới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn huyện Tuy Đức, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Tuy Đức. Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục trên áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thường xuyên theo dõi, ban hành công văn đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt là những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện thư xin lỗi đối với giải quyết hồ sơ hành chính trễ hẹn cho tổ chức và công dân. 2.2.3. Về công tác tổ chức và nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Các phòng ban chuyên môn. Nguồn nhân lực thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2.2.4. Về điều kiện, cơ sở vật chất Tại các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo trang bị đầy đủ máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, mạng Internet, có cung cấp tài khoản riêng cho từng cán bộ, công chức, tài khoản văn phòng điện tử Ioffice. Các phòng ban đều được trang bị máy photocopy, máy in và các trang thiết bị khác phù hợp với đặc thù giải quyết thủ tục hành chính của từng phòng ban. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện có tất cả 18 loại thiết bị, còn thiếu 02 loại thiết bị. Trong các loại thiết bị đang được trang bị sử dụng thì có hệ thống đánh giá chỉ số SIPAS đã được trang bị từ năm 2014, không đánh giá được đầy đủ các tiêu chí theo quy định Hiện tại do điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nên huyện chưa triển khai được dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Tuy Đức. 2.2.5. Quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2.2.5.1. Những thủ tục hành chính được theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Hiện nay, tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đang thực hiện 305 thủ tục hành chính thuộc 35 lĩnh vực theo cơ chế một cửa Tuy nhiên, hiện nay có một số lĩnh vực với những đặc thù riêng và nguyên nhân khách quan mà một số thủ tục hành chính chưa được tổ chức triển khai giải quyết theo cơ chế một cửa. Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của phòng Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, không được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vì một vài lý do như sau: Đặc thù các thủ tục hành chính được giải quyết tại phòng Nội vụ và phòng Tài chính – Kế hoạch Số lượng hồ sơ của các phòng ban này tương đối ít, giải quyết trong thời gian dài Do đặc thù của đối tượng có như cầu giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng ban này. Đối với các lĩnh vực khác, do số lượng hồ sơ ít, nhiều loại hồ sơ có thể giải quyết ngay trong ngày nên các phòng ban chuyên môn vẫn duy trì được kết quả giải quyết, vẫn cố gắng cải thiện số lượng hồ sơ giải quyết đúng hẹn Mức độ hài lòng của người dân Qua thời gian khảo sát, sự hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức như sau: Bảng 2.10: Kết quả mức độ đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả STT Năm Hài lòng Không hài lòng 1 2014 86.67% 13.33% 2 2015 88.14% 11.86% 3 2016 88.72% 11.28% Nguồn: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện năm 2016 2.2.5.3. Quy trình giải quyết (1) Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, nhận hồ sơ, biểu mẫu điền đầy đủ các thông tin, nội dung theo đúng quy định. (2) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã kiểm tra hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đúng quy định. Nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức. (3) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn liên quan để thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần). (4) Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm duyệt, ký hồ sơ theo thẩm quyền tham mưu và trình lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức ký kết quả cho tổ chức, công dân. (5) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tuy Đức trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã để trả kết quả cho tổ chức, công dân (trước khi trả kết quả phải ghi vào sổ giao nhận hồ sơ theo quy định). Về trách nhiệm giải quyết của từng cơ quan: (1) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả; Vào sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả. Tham mưu UBND xã xử lý hồ sơ theo quy định; ký hồ sơ và lưu chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức. Việc lưu chuyển được thực hiện bằng Phiếu lưu chuyển. Nhận kết quả từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức để trả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn; thu phí, lệ phí theo quy định. (2) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả; Vào sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả. Lưu chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực. Phiếu lưu chuyển hồ sơ phải đính kèm theo hồ sơ trong suốt quá trình xử lý hồ sơ. (3) Cơ quan chuyên môn liên quan: Cán bộ chuyên môn tham mưu, xử lý hồ sơ theo quy trình quy định. Trình lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo UBND huyện ký theo thẩm quyền quy định. Sau khi có kết quả, cơ quan chuyên môn chuyển trả kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức để vào sổ theo dõi và trả kết quả cho cán bộ, công chức thuộc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã theo thời gian đã hẹn. (4) Về thời gian tiếp nhận và trả kết thực hiện theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể. (5) Việc thu và quản lý phí, lệ phí các lĩnh vực (6) Trường hợp cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, thụ lý hồ sơ hoặc trả hồ sơ trễ thời gian đã hẹn thì phải trực tiếp xin lỗi và giải trình lý do với tổ chức, cá nhân và hẹn ngày trả kết quả 2.3. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2.3.1. Những kết quả đạt được Trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức Hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính Từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức Sự phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 2.3.2. Những hạn chế, khó khăn vướng mắc Về thể chế: Bộ thủ tục hành chính đang được áp dụng thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện vẫn chưa được thống nhất, ổn định, thường xuyên thay đổi Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, vẫn còn một vài thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiều loại đơn, biểu mẫu thực hiện Dịch vụ hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 vẫn chưa được thực hiện. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn vẫn còn diễn ra, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Về tổ chức bộ máy: Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan với nhau vẫn chưa được nhịp nhàng. Thường xuyên có những bất đồng về chuyên môn, nghiệp vụ. Chưa áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng chuẩn theo quy định của pháp luật Về điều kiện làm việc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa được trang bị đầy đủ theo quy định chung của chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính vẫn chưa được khai thác triệt để. Về con người: Chưa bố trí cán bộ công chức đúng quy định. Vẫn còn tình trạng “cò” hồ sơ móc nối với cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết hồ sơ được nhanh hơn vẫn còn rất phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế Nguyên nhân khách quan Huyện Tuy Đức là huyện mới thành lập, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng còn gặp nhiều khó khắn, thiếu thốn, diện tích bố trí cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hẹp, diện tích các phòng ban chật chội, thiếu kho lưu trữ, một số phòng ban chuyên môn nằm bên ngoài, cách xa khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện. Huyện Tuy Đức là một huyện biên giới, trình độ dân trí chưa cao nên tâm lý người dân rất dễ bị tác động, ảnh hưởng rất lớn đến số lượng hồ sơ hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức còn mỏng, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính luôn ở mức cao. Trình độ chuyên môn, năng lực của một số công chức còn hạn chế chưa đủ sức đảm đương với áp lực công việc ngày một tăng cao. Các quy định thường xuyên thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất, tư pháp hộ tịch nhưng chậm có văn bản hướng dẫn, có nghị định đã có hiệu lực thi hành nhưng vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Hồ sơ lĩnh vực đất đai bị chậm trễ còn nhiều xuất phát từ nguyên nhân lớn là sự phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn. Nguyên nhân chủ quan Tâm lý coi nhẹ công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của đội ngũ cán bộ công chức. Một bộ phận cán bộ công chức chưa đề cao ý thức đối với công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay Cơ chế kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ chưa thường xuyên và ít hiệu quả, chế tài xử lý vẫn chưa đủ sức răn đe. Một bộ phận cán bộ công chức vẫn còn theo lối tư duy, phong cách làm việc cũ, chưa xác định rõ được nhiệm vụ phục vụ nhân dân của mình mà vẫn còn những thái độ tiếp xúc với tổ chức, công dân tại nơi công sở; thiếu tận tình, giúp đỡ, hướng dẫn trước những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Một số cán bộ công chức vẫn lợi dụng quyền hạn, trách nhiệm của mình để vụ lợi cá nhân, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân để thu lợi bất chính Chưa phát huy hết hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG 3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 3.1.1 Định hướng của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính Đảng và chính quyền phải duy trì công tác kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đối chiếu với thực tế, đặc thù của địa phương. Đưa công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào thực chất và có chiều sâu. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Khuyến khích các cá nhân, đơn vị có những sáng kiến mới trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để áp dụng vào thực tế tại cơ quan để cho cơ chế này thực sự phù hợp với những đặc thù riêng của địa phương. 3.1.2. Định hướng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, do vậy cần được triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống chính trị, trên cơ sở các nghị quyết và nguyên tắc của Đảng về xây dựng hệ thống hính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, các tổ chức đoàn thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu chung Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2016- 2020 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, nghiên cứu, học tập và quán triệt đầy đủ các văn bản về cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị được phê duyệt đề án vị trí việc làm, sắp xếp, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đúng tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm. 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong nhiều lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu xếp ở nhóm trung bình trở lên so với cả nước. Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính 3.2. Các giải pháp 3.2.1. Các giải pháp về hoàn thiện thể chế pháp luật. Hoàn thiện bộ thủ tục hành chính đang được áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện Niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính và các khoản thu phí, lệ phí Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính Dân chủ hóa quá trình xây dựng và hoàn thiện thủ tục hành chính 3.2.2. Các giải pháp về hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự Kiện toàn về tổ chức và cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Kiện toàn về tổ chức và cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn Chấn chỉnh lề lối làm việc, xây dựng văn hóa công sở Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.3. Các giải pháp về cung ứng trang thiết bị, điều kiện làm việc Trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các phòng ban chuyên môn Có chế độ đãi ngộ phù hợp, khuyến khích Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Xây dựng bầu không khí làm việc hiệu quả 3.2.4. Các giải pháp về tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Phân công trách nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan Xây dựng cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, bộ phận Đẩy mạnh thực hiện chế độ ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và ủy nhiệm cho cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính 3.2.5. Các giải pháp về thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường sự giám sát của nhân dân 3.3. Một số kiến nghị Các cấp, các ngành cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, sớm có văn bản hướng dẫn. Cần đầu tư thống nhất việc úng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ từ trên xuống, tránh tình trạng mỗi địa phương Đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ các địa phương trong việc trang bị máy móc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các phòng ban chuyên môn. Cải thiện chế độ tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo phục vụ đủ cho nhu cầu cuộc sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức. Các Bộ, ngành cần tập trung đẩy mạnh rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành. Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải sớm ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải công bố các thủ tục hành chính sớm hơn Tiểu kết chƣơng 3: KẾT LUẬN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_giai_quyet_thu_tuc_hanh_chinh_theo_co_che_m.pdf
Luận văn liên quan