Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Từ những nội dung trên một lần nữa khẳng định lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tế cho thấy, trong thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay luôn gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc. Thị xã Buôn Hồ được thành lập cách đây hơn 8 năm, được xác định là một trong những địa phương trở thành đô thị loại III vào năm 2020, và trở thành đô thị cấp vùng phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Khi nền kinh tế thị trường phát triển nhanh, mạnh cả về tính chất, quy mô và tốc độ thì thị xã Buôn Hồ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vững chắc. Trong những năm gần đây, thị xã Buôn Hồ đã có sự thu hút đầu tư để phát triển. Kết quả trên là hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, quá trình quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí hết sức quan trọng. Để công tác thi đua, khen thưởng thật sự “là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, thật sự động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Thi đua, khen thưởng phải tạo được động lực cách mạng cho đông đảo quần chúng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và góp phần vào việc xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải động viên được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải đạt yêu cầu thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cần chuyển trọng tâm thi đua, khen thưởng về cơ sở và người lao động, người sản xuất trực tiếp, có thành tích sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng cần đảm bảo đúng người đúng việc, mang tính nêu gương, tính giáo dục, được dư luận đồng tình, ủng hộ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; đảm bảo có hiệu quả thiết thực.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học tập của con em trên địa bàn; 100% trường trung học cơ sở đã được cao tầng hóa và các điểm trường tiểu học đã được kiên cố hóa; 42,8% trường học trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia. 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; 100% trạm y tế xã, phường đã có bác sỹ; 12/12 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Văn hóa – Thông tin – Thể thao – Du lịch có bước phát triển; thị xã có quy hoạch hình thành các khu du lịch sinh thái đèo Hà Lan và du lịch văn hóa Buôn Tring; đồng thời xúc tiến kêu gọi đầu tư nhằm từng bước đưa du lịch ở địa phương trở thành một ngành kinh tế tương xứng với tiềm năng của thị xã. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Buôn Hồ vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm năng và yêu cầu phát triển mới; đòi hỏi cần nâng cao hơn nữa vai trò của thi đua, khen thưởng trong những năm tới để tạo động lực hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã Buôn Hồ trở thành đô thị loại III trước năm 2020. 10 2.2. Quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2016 Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua đã có bước chuyển biến rõ rệt, đồng bộ và nề nếp hơn. Điều này thể hiện trên các mặt chủ yếu sau đây: 2.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến các Sở, ngành đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở địa phương. Từ đặc điểm cụ thể của địa phương, thị xã đã chủ động trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng trên địa bàn như: phân công cụm, khối thi đua để thực hiện chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng trong từng cụm, khối trước khi trình Hội đồng thi đua, khen thưởng thị xã; xây dựng thang điểm thi đua để các cụm, khối thi đua làm căn cứ theo dõi, bình xét, đánh giá. Từ năm 2009 đến năm 2016, thị xã đã xây dựng các kế hoạch thi đua thường xuyên và nhiều kế hoạch thi đua theo chuyên đề; bên cạnh đó, thị xã cũng đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đến nay đã tương đối hoàn chỉnh, đã quy định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, nâng cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở pháp lý cho quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và triển khai phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành. Về xây dựng chính sách: Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của chính sách trong thi đua, khen thưởng - một yếu tố quan trọng tạo ra động lực của thi đua, khen thưởng, thị xã Buôn Hồ đã thực hiện đầy đủ những quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng; chủ động, tích cực trong việc áp dụng những chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình của địa phương thông qua các quy định cụ thể nên đã đáp ứng được yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng của thị xã như: Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ về việc ban hành Quy định nội dung và thang điểm thi đua khối cơ quan, đơn vị và xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ. Thị xã Buôn Hồ rất quan tâm đến chính sách trong thi đua, đã áp dụng chính sách khuyến khích tài năng, ưu tiên bổ nhiệm, cử đi đào tạo, nâng bậc lương trước thời hạn ... đối với những cá nhân có nhiều thành tích trong công tác nhằm kịp thời động viên, khuyến khích mạnh mẽ phong trào, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn dân. Giai đoạn 2009-2016, Ủy ban nhân dân thị xã đã bổ nhiệm 451 trường hợp, cử đi đào tạo 3.170 trường hợp, nâng bậc lương trước thời hạn 117 trường hợp. 11 2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng được thực hiện bằng nhiều phương thức như: Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do tỉnh tổ chức; các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành tới toàn thể nhân dân; cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; ... qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và các hội đoàn thể thị xã Buôn Hồ đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực; tổ chức ký giao ước thi đua, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thị xã đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng thị xã phát triển bền vững. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thời gian vừa qua thị xã Buôn Hồ cũng như ở các địa phương khác trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, đã gắn hai khâu tuyên truyền và tổ chức thực hiện với nhau do vậy các văn bản quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đã được triển khai một cách nghiêm túc và bước đầu có hiệu quả. 2.2.3. Bộ máy và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở cấp tỉnh có Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ; cấp huyện có bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc phòng Nội vụ; ở cấp xã đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ hiện nay đã bố trí 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, 01 lãnh đạo phòng Nội vụ, 01 lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 chuyên viên phòng Nội vụ, 01 chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Hội đồng thi đua, khen thưởng thị xã có 15 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Đối với cấp xã, mỗi đơn vị bố trí 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường và 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Thị xã đã quan tâm cử cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tập huấn ngắn hạn để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Kết quả bước đầu của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần nâng cao được trình độ năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tạo điều kiện cho đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ được giao. 12 2.2.4. Công tác sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Công tác sơ kết, tổng kết, tặng thưởng là hoạt động rất quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá được kết quả của công tác này bao gồm những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Từ năm 2009 đến năm 2016, thị xã Buôn Hồ đã tổ chức 02 Đại hội thi đua yêu nước, các Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo năm và theo chuyên đề. Qua các Đại hội, Hội nghị thị xã đã đánh giá được kết quả và sự chuyển biến của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn trong từng giai đoạn và qua từng năm. Trong 8 năm qua, thị xã đã tổ chức các phong trào thi đua thường niên (hàng năm) và các phong trào thi đua theo sự kiện ở từng thời kỳ, nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại ở địa phương; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Nổi bật trong phong trào thi đua là: Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh được duy trì đều đặn hàng năm đã thu hút hàng vạn nông dân, công nhân, cán bộ, công chức, trí thức và lao động tham gia. Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2009-2016 đã đạt được những hiệu quả nhất định: Có sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự kết hợp của các tổ chức chính trị xã hội; hình thức, biện pháp thi đua phong phú, đa dạng hiệu quả hơn. Từ năm 2009 đến năm 2016, thị xã Buôn Hồ đã xét tặng và đề nghị cấp trên tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho 2.120 tập thể, 16.765 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Với sự nỗ lực lao động sáng tạo không ngừng của cán bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thị xã từ khi thành lập đến nay, thị xã Buôn Hồ đã trở thành đô thị trung tâm có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật khu vực phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2012 quân dân, cán bộ thị xã Buôn Hồ vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. 2.2.5. Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng Vấn đề hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đối với thị xã Buôn Hồ trong thời gian qua rất hạn chế. Từ khi thành lập đến nay, thị xã Buôn Hồ chưa ghi nhận sự đóng góp nào của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã. 13 2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng Đối với nội dung này, thị xã Buôn Hồ đặt ra phương châm ngăn ngừa là chính; thông qua theo dõi sát sao việc tổ chức các phong trào thi đua, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng để đánh giá đúng hiệu quả các phong trào, tránh trường hợp khen không đúng tiêu chuẩn, không đúng đối tượng, khai man thành tích ... Từ việc ngăn ngừa các sai phạm trong công tác thi đua, khen thưởng nên từ năm 2009 đến nay, thị xã không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo được khí thế trong việc tổ chức phong trào thi đua và đảm bảo sự công bằng, khách quan trong thi đua, khen thưởng. 2.3. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 2.3.1. Kết quả đạt được Qua 8 năm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn thị xã đã đạt được một số kết quả nhất định: Cấp ủy Đảng và chính quyền luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, từ đó phát huy hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của thị xã; nhiều phong trào mang tính rộng rãi, quy mô toàn thị xã; việc xét khen thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định đã đảm bảo tính nêu gương và ảnh hưởng tốt đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung, hình thức và việc tổ chức hoạt động thi đua ở các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, tổng kết rút kinh nghiệm ở từng cơ quan, đơn vị. Từng bước xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở các lĩnh vực. Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đạt được kết quả trên trước hết bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự nổ lực phấn đấu của cơ quan, ban, ngành thị xã Buôn Hồ. Đó còn là biểu hiện của tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn thị xã; trong đó có những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong phong trào thi đua. 2.3.2. Tồn tại hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian qua tại thị xã Buôn Hồ vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: 14 - Cùng lúc song hành thực hiện 03 Luật, 03 Nghị định và Thông tư hướng dẫn về thi đua, khen thưởng nên khi thực hiện còn nhiều lúng túng, cơ sở gặp khó khăn trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. - Có lúc, có nơi nhận thức về ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong một số lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và một bộ phận cán bộ chủ chốt ở cơ sở còn hạn chế, chung chung; chưa quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. - Chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị, xã, phường, nhất là các cơ quan, đơn vị, các đơn vị của tỉnh đóng chân trên địa bàn thị xã chưa đi vào thực chất, chưa thường xuyên, còn nặng về sơ kết, tổng kết, hiệu quả chưa cao, triển khai phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa hướng thi đua vào tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất. - Hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các xã, phường còn kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua vì vậy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong công tác thi đua, khen thưởng. - Trong bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua còn nể nang, không ít cơ quan, tổ chức có tư tưởng cào bằng, bình bầu các tập thể, cá nhân xuất sắc theo chế độ luân phiên, do đó không tạo động lực phấn đấu cho người lao động; việc xét duyệt sáng kiến giải pháp công tác để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở chưa đảm bảo. Tỷ lệ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tuy đã đảm bảo 15% theo quy định của tỉnh nhưng chủ yếu tập trung ở đối tượng là lãnh đạo, quản lý dẫn đến tỷ lệ khen thưởng cũng tập trung ở đối tượng lãnh đạo, quản lý; nhân viên, người lao động trực tiếp ít có cơ hội tham gia bình xét nên chủ yếu dừng lại ở danh hiệu Lao động tiên tiến và Giấy khen của thủ trưởng đơn vị, địa phương, nếu xét danh hiệu cao hơn thì khi xét tặng nhân viên, những người lao động trực tiếp thường không đủ tiêu chuẩn đề ra, vì khen thưởng tuần tự từ thấp đến cao hoặc cộng dồn thành tích. Mới tập trung khen thưởng khu vực nhà nước, chưa chú trọng khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công nhân, nông dân; còn biểu hiện bệnh thành tích, khen thưởng còn chưa đồng đều giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa các đơn vị, nhất là các xã, phường. 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế Những tồn tại hạn chế nêu trên bắt nguồn từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: - Nguyên nhân khách quan: Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn bộc lộ những khiếm khuyết và bất cập trong quá trình thực hiện và thường xuyên thay đổi, dẫn đến cơ sở không kịp cập nhật; bên cạnh đó việc song hành thực hiện 03 Luật, 03 Nghị định và Thông tư hướng dẫn nên gặp khó khăn trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở. - Nguyên nhân chủ quan: + Trước hết, ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, nên chưa quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Một số nơi lãnh đạo 15 Đảng, chính quyền còn coi nhẹ công tác thi đua, khen thưởng, người đứng đầu duy ý chí; chưa lấy công tác thi đua, khen thưởng làm đòn bẩy để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình. Có nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa phát huy tốt vai trò quy tụ đoàn kết trong tổ chức, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, so đo máy móc dễ dẫn đến biểu hiện ganh đua, không tích cực. + Công tác thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới và điển hình tiên tiến còn ít. Chưa phát huy hết vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. + Nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao, phần lớn cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng ở cơ sở đều kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác do vậy thiếu tính kế thừa, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. + Chất lượng công tác khen thưởng còn hạn chế; không ít cơ quan, tổ chức có tư tưởng cào bằng, bình bầu các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tháng, quý, năm thực hiện theo chế độ luân phiên, do đó không tạo động lực phấn đấu cho người lao động; có lúc có nơi việc bình xét khen thưởng thiếu dân chủ, còn phụ thuộc vào ý chí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, còn có hiện tượng xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu tức là xét cho người giữ chức vụ cao trước sau đó còn chỉ tiêu mới xét đến nhân viên và người lao động trực tiếp dẫn đến có những trường hợp chưa thật sự tiêu biểu nên sức lan tỏa không cao. 2.3.4. Những bài học kinh nghiệm quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng cho thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Một là, công tác thi đua, khen thưởng phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận, hội, đoàn thể; phải nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Hai là, nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế; coi trọng việc tổ chức đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường hoạt động của các khối thi đua, cụm thi đua. Tiếp tục công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Ba là, bình xét khen thưởng phải kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng đến đơn vị cơ sở, cá nhân trực tiếp sản xuất. Phải xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng, nghiên cứu để lượng hóa thành tích bằng thang điểm, hệ số điểm nhằm tổ chức thực hiện được thuận lợi, hạn chế tính chủ quan khi xét thi đua. Bốn là, xác định công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương là mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm bảo đảm các điều kiện hoạt động; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. 16 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng luôn là nhiệm vụ được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành quan tâm nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này. Trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk nói chung và thị xã Buôn Hồ nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung hình thức tổ chức các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, từng bước được đổi mới, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Trung ương khen thưởng đã có tác dụng giáo dục, động viên, phát huy tính tích cực nêu gương học tập, trong mọi hoạt động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những ưu điểm và những kết quả đạt được nêu trên, hiện nay công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ vẫn còn những hạn chế đó là: Luật thi đua khen thưởng và Nghị định hướng dẫn thi hành chưa kịp thời ban hành mới, còn tồn tại 03 Luật và 03 Nghị định đồng thời song hành. Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng, chưa phát huy tính tích cực của công tác thi đua, khen thưởng, lấy thi đua làm động lực, tạo ra nhân tố mới trong phong trào; một số phong trào nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến chưa thực sự được chú trọng, việc nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa được thực hiện kịp thời; tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo quản lý còn nhiều, cho người lao động trực tiếp còn thấp. Những hạn chế nêu trên xuất phát bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan: từ hệ thống văn bản pháp luật; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, đến việc tổ chức triển khai phong trào, sơ kết, tổng kết phong trào, bình xét suy tôn điển hình tiên tiến và năng lực của cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đôi lúc chưa được quan tâm tích cực và thỏa đáng. Với thực trạng và nguyên nhân hạn chế nêu trên của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, sự cần thiết phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước và phát huy được tính tích cực của công tác thi đua, khen thưởng, làm động lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. 17 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng giai đoạn 2016-2020 Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX nhấn mạnh trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Quán triệt tinh thần Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, quan điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện lời phát động thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tại Đại hội Thi đua yêu nước thị xã Buôn Hồ lần thứ II, trong những năm tới, công tác thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác này tại thị xã Buôn Hồ cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV đã đề ra. Mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ thị xã Buôn Hồ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng thị xã Buôn Hồ trở thành đô thị loại III vào năm 2020”. Để đạt được mục tiêu và phương hướng tổng quát nêu trên, cần tích cực thực hiện mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 18 3.2. Một số giải pháp quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới Để thực hiện được mục tiêu trên, thì nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng; một số giải pháp chủ yếu là: 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng Trước hết, phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, coi đây là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua. Đây là giải pháp đầu tiên và rất quan trọng cho việc đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; giải pháp này bắt nguồn từ cơ chế của hệ thống chính trị ở nước ta là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Có sự lãnh đạo của Đảng sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, đổi mới trên các lĩnh vực nói riêng, trong đó có lĩnh vực thi đua, khen thưởng mới đạt kết quả và thành công được. Để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế thì một trong những giải pháp chủ yếu và rất quan trọng đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng bằng cách: - Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. - Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. - Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. - Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. 3.2.2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với công tác này Nhận thức có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của con người. Có nhận thức đúng đắn mới có hành động đúng và từ đó mới có kết quả và đạt được thành công. Trong công tác thi đua, khen thưởng cũng vậy, một khi nhận thức đúng đắn được vị trí, vai trò, bản chất của nó và quyết tâm hành động trong thực tế sẽ có được phong trào thi đua, khen thưởng có chất lượng và hiệu quả. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhận thức đúng, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng thì ở đó sẽ thật sự 19 quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua được phát huy đúng mức; quần chúng phấn khởi, tự giác hào hứng tham gia thi đua, thi đua thật sự trở thành phong trào của quần chúng. Ngược lại, ở đâu, lúc nào công tác thi đua, khen thưởng không được nhận thức đầy đủ, đúng đắn thì ở đó công tác thi đua, khen thưởng sẽ thiếu sự quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; công tác thi đua, khen thưởng ở đó sẽ được thực hiện một cách hình thức, hời hợt, chiếu lệ. Lãnh đạo và cán bộ, công chức cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Bản chất của thi đua, khen thưởng không phải là sự cạnh tranh, ganh đua mà là hình thành động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của tập thể và lợi ích của cơ quan, đơn vị. Động cơ thi đua là động lực thúc đẩy bên trong của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, là tổng hòa những nhân tố tình cảm, ý chí, niềm tin với phong trào thi đua. Động cơ thi đua hình thành trên cơ sở giác ngộ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và vai trò của thi đua, thể hiện nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở xây dựng động cơ đúng mà xây dựng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, định mức của thi đua. Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phải tập trung giáo dục cho cán bộ, công chức nắm vững mục đích, ý nghĩa chính trị - xã hội của thi đua, những quan điểm của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, làm tốt việc giáo dục ý thức tập thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần vì lợi ích chung, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng ăn thua, ganh đua, cục bộ, chạy theo thành tích, vì lợi ích động cơ cá nhân và những biểu hiện thiếu trung thực trong thi đua. Từ đó duy trì nghiêm túc thành chế độ, nề nếp, phát huy vai trò, chức năng hiệu quả của các Cụm, Khối thi đua. Vì vậy, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với công tác này bằng cách: - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên và của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, quán triệt kết quả của Đại hội Thi đua yêu nước thị xã Buôn Hồ lần thứ II năm 2015 đến mọi đối tượng. - Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. - Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây 20 dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. - Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, góp phần hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. 3.2.3. Tăng cường sự phối hợp các tổ chức của hệ thống chính trị trong công tác thi đua, khen thưởng và tham gia quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức này Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thi đua là phong trào của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mình. Quần chúng nhân dân tập hợp chủ yếu trong các tổ chức chính trị xã hội theo nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, ... dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, có tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đó mới huy động được đại bộ phận quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua và thông qua các tổ chức ấy quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong công tác thi đua, khen thưởng là thực hiện phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng” mà Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII năm 2005 đã đề ra. Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng chỉ rõ: “Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh và Trung ương phát động; kịp thời phát hiện, giới thiệu với chính quyền các cấp khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tham gia đề xuất các giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các chính sách khen thưởng tới quần chúng nhân dân nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực”. 3.2.4. Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng Quản lý nói chung và quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực nói riêng bao gồm các công việc chủ yếu phải được tiến hành một cách đầy đủ, đồng bộ. Các công việc chủ yếu đó là các nội dung quản lý nhà nước, các nội dung này quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất với nhau thành một quy trình quản lý. Do vậy, thực hiện không đồng bộ, hoặc chỉ tập trung thực hiện một vài nội dung nào đó, coi nhẹ hoặc không thực hiện các nội dung khác sẽ dẫn đến quản lý không hiệu quả. Thực tế ở đâu, khi nào từ nhận thức đến tổ chức thực hiện không đầy đủ, đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thì ở đó không thể có phong trào thi đua thực sự, rơi vào tình trạng “phát mà không động”, “đánh trống bỏ dùi” và như vậy công tác khen thưởng sẽ không đạt kết quả mong muốn. 21 Để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới thị xã Buôn Hồ cần tập trung các vấn đề sau: - Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng. Khi Quốc hội ban hành Luật mới thay thế 03 Luật thi đua, khen thưởng hiện hành, Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014, thị xã Buôn Hồ cần kịp thời nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai, cụ thể hóa Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định mới cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở thị xã Buôn Hồ. - Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua; mỗi phong trào thi đua phải xác định được mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. - Đổi mới đối tượng, hình thức khen thưởng. Thực hiện mở rộng đối tượng khen thưởng trong các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân. Khen thưởng dựa trên cơ sở hiệu quả và thành tích, thành tích đến đâu khen thưởng xứng đáng đến đó, có những trường hợp không nhất thiết phải khen theo trình tự, có hình thức khen thưởng cấp thấp, mới được xét khen thưởng cấp cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, ... - Trong tổ chức triển khai thực hiện cần thường xuyên và nghiêm túc trong việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào, đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, rà soát các phong trào, lồng ghép, gắn kết các phong trào thi đua hợp lý, thiết thực, hiệu quả; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. 3.2.5. Tăng cường năng lực hoạt động của tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã nhận định: “Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn” tuy nhiên “Nhiều nơi, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, thống nhất; năng lực tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác này còn hạn chế”. Xuất phát từ thực tế quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong những năm qua tại thị xã Buôn Hồ, để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới cần phải có hệ thống tổ chức bộ máy, có đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/3/2014 của Ủy 22 ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: “Triển khai việc củng cố, kiện toàn đầy đủ Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến; ổn định cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới”. Để tăng cường năng lực hoạt động của bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tổ chức thi đua, khen thưởng các cấp; hệ thống hoá và lưu trữ các dữ liệu về thi đua, khen thưởng. Những giải pháp chủ yếu trên đây nhằm phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị hiện nay, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các giải pháp này tuy có vai trò, vị trí khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau; thực hiện tốt các giải pháp nêu trên trong thời gian tới sẽ là bước đột phá, làm cho công tác khen thưởng của thị xã Buôn Hồ đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua của thị xã ngày càng phát triển, trong đó giải pháp thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng là giải pháp chủ yếu nhất, tác động trực tiếp đến kết quả nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này. TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về thi đua, khen thưởng; xuất phát từ tình hình thực tiễn và trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới cần triển khai theo định hướng: tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; thi đua phải được tạo dựng từ phong trào của quần chúng và được quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia; tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; các cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, chặt chẽ, toàn diện công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị và phạm vi toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước là một yêu cầu vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính thường xuyên, liên tục trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm nhiều nội dung, công việc với 08 khâu theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng sẽ góp phần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này trong tình hình mới. 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ những nội dung trên một lần nữa khẳng định lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tế cho thấy, trong thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay luôn gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc. Thị xã Buôn Hồ được thành lập cách đây hơn 8 năm, được xác định là một trong những địa phương trở thành đô thị loại III vào năm 2020, và trở thành đô thị cấp vùng phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Khi nền kinh tế thị trường phát triển nhanh, mạnh cả về tính chất, quy mô và tốc độ thì thị xã Buôn Hồ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vững chắc. Trong những năm gần đây, thị xã Buôn Hồ đã có sự thu hút đầu tư để phát triển. Kết quả trên là hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, quá trình quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí hết sức quan trọng. Để công tác thi đua, khen thưởng thật sự “là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, thật sự động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Thi đua, khen thưởng phải tạo được động lực cách mạng cho đông đảo quần chúng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và góp phần vào việc xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải động viên được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải đạt yêu cầu thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cần chuyển trọng tâm thi đua, khen thưởng về cơ sở và người lao động, người sản xuất trực tiếp, có thành tích sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng cần đảm bảo đúng người đúng việc, mang tính nêu gương, tính giáo dục, được dư luận đồng tình, ủng hộ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; đảm bảo có hiệu quả thiết thực. Hy vọng rằng, những giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, đáp ứng đòi 24 hỏi nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Về kiến nghị, để công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ thời gian tới được tốt hơn, tác giả có một số kiến nghị như sau: - Kiến nghị đối với Trung ương: Đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật thi đua, khen thưởng thay thế cho 03 Luật hiện hành; đề nghị Chính phủ hoàn thiện, ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng thay thế cho 03 Nghị định hiện hành, vì hiện nay Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn luật thi đua, khen thưởng chưa đồng bộ, cùng lúc song hành thực hiện 03 Luật, 03 Nghị định và Thông tư hướng dẫn nên khi thực hiện còn nhiều lúng túng, cơ sở gặp khó khăn trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. - Kiến nghị đối với tỉnh Đắk Lắk: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, sửa đổi đoạn “Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng và cùng một cấp khen thưởng nếu được khen thưởng danh hiệu và hình thức khen thưởng thì chỉ được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức tiền thưởng cao nhất” tại Khoản 3 Điều 40 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, vì không phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ “c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng”. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng cho một số tập thể, cá nhân được xét, lựa chọn trong số tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”; như vậy, những tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen là những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất trong số những tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua nêu trên nhưng chỉ được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức tiền thưởng cao nhất; mà theo quy định hiện hành thì tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho cá nhân và tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” là bằng nhau và bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung, tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho tập thể bằng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung, tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung; điều đó cho thấy những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất cũng chỉ nhận được mức tiền thưởng như những tập thể, cá nhân khác, điều đó làm giảm tác dụng động viên, khuyến khích của công tác khen thưởng. - Đề xuất đối với Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ: Đề nghị Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cần tiếp tục thể chế hóa thành các quy định, quy chế để thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai.pdf
Luận văn liên quan