Tóm tắt luận văn Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội

Liên quan tới vấn đề thu chi ngân sách địa phƣơng và ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội chƣa có công trình nghiên cứu nào ở phạm vi nƣớc ngoài, những công trình nghiên cứu trong nƣớc bao gồm: Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương (tác giả Bùi Đƣờng Nghiêu, Võ Thành Hƣng, Nguyễn Minh Tân) – sách tham khảo Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương thực trạng và giải pháp (tác giả Lê Chi Mai) - sách chuyên khảo

pdf16 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 05/12/2015 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận văn Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ TÂN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ TÂN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Kinh Tế Mã số: 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐINH DŨNG SỸ HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Thị Tân MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG Error! Bookmark not defined. 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚCError! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân sách nhà nƣớcError! Bookmark not defined. 1.1.2. Khái quát về ngân sách địa phƣơng ... Error! Bookmark not defined. 1.2. CẤU TRÚC PHÁP LUẬT VỀ THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNGError! Bookmark not defined. 1.2.1. Phân cấp quản lý ngân sách ............... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Phân cấp thu ngân sách địa phƣơng ... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Phân cấp chi ngân sách địa phƣơng ... Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chƣơng 1 .......................................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2: THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined. 2.1. THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH ĐẶC THÙError! Bookmark not defined. 2.1.1. Khái quát về thủ đô Hà Nội ................ Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Thực trạng pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội......................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Thực trạng quy định pháp luật về phân cấp ngân sáchError! Bookmark not defined. 2.2. THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined. 2.2.1. Thực trạng về lập dự toán thu ngân sáchError! Bookmark not defined. 2.2.2. Chấp hành dự toán thu ngân sách địa phƣơngError! Bookmark not defined. 2.2.3. Quyết toán thu ngân sách địa phƣơng Error! Bookmark not defined. 2.3. THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined. 2.3.1. Bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch trong chấp hành dự toán chi ngân sách .............................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Chi thƣờng xuyên ............................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Chi đầu tƣ phát triển ........................... Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chƣơng 2 .......................................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined. 3.1. ĐỊNH HƢỚNG ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC TRONG THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined. 3.2. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phƣơng hƣớng tăng cƣờng công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn thành phố ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Về quá trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sáchError! Bookmark not defined. 3.3. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG ....................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về chi thƣờng xuyênError! Bookmark not defined. 3.3.2. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về chi đầu tƣ phát triểnError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GDP: Tổng sản phẩm quốc nội HĐND: Hội đồng nhân dân NN: Nhà nƣớc NS: Ngân sách NSĐP: Ngân sách địa phƣơng NSNN: Ngân sách nhà nƣớc NSTW: Ngân sách trung ƣơng TW: Trung ƣơng UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Cấu trúc của quản lý Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy nhà nƣớc của thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách có vị trí vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của một đất nƣớc. Luật ngân sách 2002 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XI. Hiện tại luật ngân sách đã đƣợc áp dụng trên thực tiễn hơn 10 năm. Nội dung chủ yếu bao gồm những quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ban ngành trong công tác quản lý ngân sách; nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, lập dự toán ngân sách; kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách trong đó nội dung trọng tâm là việc phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách theo hƣớng nâng cao vai trò của ngân sách địa phƣơng. Sự phát triển của địa phƣơng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, ngân sách địa phƣơng là nền tảng cho ngân sách nhà nƣớc, là phân cấp của ngân sách trung ƣơng. Vị trí và vai trò của ngân sách địa phƣơng ngày càng đƣợc khẳng định. Cũng nhƣ sự tác động của ngân sách nhà nƣớc đối với sự phát triển của một quốc gia, ngân sách địa phƣơng cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của một địa phƣơng.Do đó trong thời gian qua, công tác quản lý ngân sách địa phƣơng ngày càng trở nên quan trọng. Với tƣ cách là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nƣớc, thủ đô Hà Nội đã nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của ngân sách địa phƣơng và sớm đã có những chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tƣ ngân sách địa phƣơng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một phần do sự thay đổi của tình hình mới làm cho một số quy định của pháp luật không còn phù hợp, một mặt do vị trí và vai trò đặc thù của Hà Nội nên trong thời gian qua việc thực hiện pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn Hà Nội đã bộc lộ một số bất cập nhất định, làm ảnh hƣởng tới sự phát triển của thủ đô. Trƣớc tình hình đó tác giả chọn đề tài “Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ ra một số kết quả, hạn chế và nguyên nhân từ đó nêu ra các giải pháp khắc phục. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là qua nghiên cứu pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng cũng nhƣ thực tiễn áp dụng pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về các quy định về thu chi ngân sách địa phƣơng cũng nhƣ công tác quản lý thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chu trình ngân sách trong công tác quản lý thu và theo lĩnh vực trong công tác quản lý chi. Quy định về công tác lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách. Đề tài cũng tìm hiểu quy định cũng nhƣ thực trạng về công tác phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, phân cấp quản lý nguồn thu và nhiệm vụ chi. 4. Tình hình nghiên cứu Liên quan tới vấn đề thu chi ngân sách địa phƣơng và ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội chƣa có công trình nghiên cứu nào ở phạm vi nƣớc ngoài, những công trình nghiên cứu trong nƣớc bao gồm: Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương (tác giả Bùi Đƣờng Nghiêu, Võ Thành Hƣng, Nguyễn Minh Tân) – sách tham khảo Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương thực trạng và giải pháp (tác giả Lê Chi Mai) - sách chuyên khảo Kiểm toán chi ngân sách địa phương, một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm toán tổng hợp (tác giả Nguyễn Thị Hƣơng) – Tạp chí Kiểm toán ngân sách địa phương theo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi - những vướng mắc đặt ra khi cần giải quyết (tác giả Lê Thanh Nhã) – Tạp chí Về phân cấp chi ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương (tác giả Phạm Thị Thanh Vân) – Tạp chí Pháp luật về giám sát tài chính đối với chi đầu tư công của ngân sách địa phương và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng (tác giả Phạm Công Lƣu; Nghd: PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ) – Luận văn thạc sĩ Luật. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang (tác giả Ngụy Kim Phƣơng; Nghd.: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm) - Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý. Quản lý nguồn thu chi ngân sách Nhà nước tại chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn hiện nay (tác giả Vũ Minh Thông; Nghd.: TS. Trần Đức Vui) – Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý 2012 Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng (tác giả Nguyễn Văn Ngọc; Nghd.: TS. Trần Đức Vui) – Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý 2012 Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố HàNội đến năm 2010 (tác giả Nguyễn Thị Hải Yến; Nghd.: TS. Lê Văn Hoạt) – Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội (tác giả Nguyễn Việt Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Thị Anh Thu) – Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý. Các công trình nghiên cứu ở cấp luận văn về thu chi ngân sách đều là những công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, ở góc độ pháp lý mới chỉ có DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo thanh niên online (2013), Nghi vấn làm đẹp thống kê để tách huyện Từ Liêm thành 2 quận, tại địa chỉ 20131218/nghi-van-lam-dep-thong-ke-de-tach-huyen-tu-liem-thanh-2- quan.aspx 2. Lục Bình (2014), Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về ngân sách cho cơ sở, tại địa chỉ 3. Bộ Tài Chính (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội. 4. Bộ Tài Chính (2004), Thông tư số 86/2004/TT – BTC ngày 25/08/2004 quy định hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội. 5. Bộ Tài Chính (2005), Thông tư số 21/2005/TT – BTC ngày 22/03/2005 về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Hà Nội. 6. Bộ Tài Chính (2006), Thông tư số 86/2006/ TT – BTC ngày 18/09/2006 hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, Hà Nội. 7. Bộ tài chính (2010), Thông tư số 188/2010/TT – BTC ngày 22/11/2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, Hà Nội. 8. Bộ tài chính (2013), Quyết định số 46/QĐ – BTC ngày 07/01/2013 về việc ban hành quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội. 9. Bộ tƣ pháp (2006), Từ điển luật học, NXB Từ điển Bách Khoa, NXB Tƣ pháp, Hà Nội. 10. Chính Phủ (2003), Nghị định 60/2003/ NĐ – CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, Hà Nội. 11. Chính phủ (2004), Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, Hà Nội. 12. Đặng Văn Du (2000), Giáo trình quản lý tài chính công, học viện tài chính, NXB.Tài chính, Hà Nội. 13. Dự thảo online (2013), Sửa luật để nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tại địa chỉ TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=1615. 14. Nguyễn Thị Đông (2014), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội – Thực trạng và giải pháp, sở khoa học và công nghệ Hà Nội tại địa chỉ h%E1%BB%A7/Tinchiti%E1%BA%BFt/tabid/171/MenuID/62/cateID/6 4/id/1690/language/vi-VN/Default.aspx. 15. Trần Vũ Hải (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện chế độ chi thường xuyên đối với các đơn vị dự toán hiện nay, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Hà Nội. 16. Trần vũ Hải & Hoàng Minh Thái (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về giám sát tài chính trong lĩnh vực tài chính công ở Việt Nam, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội. 17. Nguyễn Minh Hằng (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật quy định về kết cấu ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tài chính công hiện nay, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Hà Nội. 18. Nguyễn Minh Hiền (2013), Kiểm soát chi và điều hòa ngân sách thông qua hệ thống kho bạc nhà nước – thực trạng và phương hướng hoàn thiện, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội. 19. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2008), Nghị quyết số 09/2012/ NQ – HĐND ngày 09/12/2008 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, Hà Nội. 20. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2008), Nghị quyết số 21/2008/ NQ – HĐND ngày 12/12/2008 về việc ban hành thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, Hà Nội. 21. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Nghị quyết số 13/2009/ NQ – HĐND ngày 11/12/2009 về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, Hà Nội. 22. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Nghị quyết số 14/2009/ NQ – HĐND ngày 11/12/2009 về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố, Hà Nội. 23. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2010), Nghị quyết số 16/2010/ NQ -HĐND ngày 10/12/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội. 24. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Nghị quyết số 10/2011/ NQ – HĐND ngày 12/12/2011 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố, Hà Nội. 25. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (2013), Nghị quyết số 20/2013/ NQ – HĐND ngày 03/12/2013 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2014, Hà Nội. 26. Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2012), Một số khía cạnh pháp lý về phân định thẩm quyền thu ngân sách nhà nƣớc ở Việt Nam, Tạp chí luật học 28(2012), 85 – 94. 27. Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2012), Một số vấn đề về phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc, tại địa chỉ https://luattaichinh.wordpress.com/2012/04/08/m%E1%BB%99t- s%E1%BB%91-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-v%E1%BB%81- phn-c%E1%BA%A5p-qu%E1%BA%A3n-l-ngn-sch-nh- n%C6%B0%E1%BB%9Bc/ 28. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Tài chính, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 29. Lê Thị Mai Liên (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật quản lý nợ công ở Việt Nam, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội. 30. Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 31. Dƣơng Thị Bình Minh (2005), Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp, NXB Tài chính, Hà Nội. 32. Bùi Đƣờng Nghiêu (chủ biên) (2006), Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội. 33. Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11ngày 16/12/2002, Hà Nội. 34. Quốc hội (2008), Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Hà Nội. 35. Quốc hội (2013), Dự thảo luật ngân sách nhà nước, Hà Nội. 36. Phạm Thị Nguyệt Thảo (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về chi ngân sách cho đầu tư phát triển ở Việt Nam, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Hà Nội. 37. Phạm Thị Giang Thu (2013), Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật tài chính công trong giai đoạn hiện nay, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội. 38. Lê Thị Thu Thủy (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện chế độ tài chính đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội. 39. Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình luật ngân sách nhà nước, NXB Công an nhân dân, Hà Nội. 40. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Chỉ thị số 20/CT – UBND ngày 22/06/2009 về tăng cường quản lý, thực hiện luật Thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội. 41. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 55/2010/QĐ- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách,tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội. 42. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Chỉ thị số 16/ CT – UBND ngày 10/11/2011 về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội. 43. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số 80/2012/QĐ - UBND ngày 08/05/2012 về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội, Hà Nội. 44. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Chỉ thị số 09/ CT – UBND ngày 03/07/2012 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 03 năm 2013 – 2015, Hà Nội. 45. Phạm Thị Thanh Vân (2008), Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách ở Việt Nam, Thị trƣờng tài chính tiền tệ 8 (2008) 33 - 35 46. Nguyễn Thị Hải Yến (2013), Thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về chu trình ngân sách nhà nước ở Việt Nam, chuyên đề thuộc đề tài khoa học cấp bộ “pháp luật tài chính công Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050005073_5752_3613.pdf
Luận văn liên quan