Tổng hợp các bản vẽ xử lý nước thải

Tổng hợp các bản vẽ xử lý nước thải

pdf1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp các bản vẽ xử lý nước thải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D :\LU AN AN TN - LE TU AN \BAN VE\TR AC D O C TU YEN CO N G .dw g, 6/22/2009 5:30:08 PM , pdfFactory Pro 500 100 M aët ñaát töï nhieân TRAÉC DOÏC TUYEÁN OÁNG TÖØ 01 ÑEÁN TRAÏM XÖÛ LYÙ TYÛ LEÄ ÑÖÙNG 1:100 TYÛ LEÄ NGANG 1:500 10 01 02 03 04 TXL 22.226 36.235 30.126 31.305 10 10 10 10 8.94 9 9 8.85 9 8.86 9 8.86 9 D = 350 m m , i = 0.0025 D = 400 m m , i = 0.004 D = 400 m m , i = 0.0045 D = 400 m m , i = 0.0045 D = 350 m m i = 0.0025 L = 22.226 m q = 5.8 l/s v = 0.44 m /s h/d = 0.2 D = 400 m m i = 0.0040 L = 36.235 m q = 11.6 l/s v = 0.63 m /s h/d = 0.25 D = 400 m m i = 0.0045 L = 30.126 m q = 17.4 l/s v = 0.72 m /s h/d = 0.25 D = 400 m m i = 0.0045 L = 31.305 m q = 23.2 l/s v = 0.78 m /s h/d = 0.28 1.06 1 1 1.145 1 1.135 1 1.140 TRAÉC DOÏC TUYEÁN OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI CUÛA CTY N Soá baûn veõ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP VAÊN LANG - KHOA C OÂNG NG HEÄ & Q UAÛN LYÙ M OÂI TRÖÔØNG Ñ EÀ TA ØI THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI C HEÁ BIEÁN THUÛY SAÛN Q = 2000 M ³/NG AØY ÑEÂM T.BA ÛN VEÕ G VHD TH.S. LEÂ THÒ KIM OANH SV TH LEÂ VAÊN TUAÁN Ngaøy hieäu chænh: TRAÉC DOÏC TUYEÁN C OÁNG DAÃN NÖÔÙC THAÛI C UÛA C OÂNG TY 3/18õ Tyû leä PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTRAC DOC TUYEN CONG Model (1).pdf
 • pdf02 -MAT BANG TXL Model (0.1).pdf
 • pdf02 -MAT BANG TXL Model (1).pdf
 • pdf02A -SODO DAY CHUYEN CONG NGHE Model (1).pdf
 • pdf03 - HO THU Model (1).pdf
 • pdf04 - DIEU HOA Model (1).pdf
 • pdf04 - DIEU HOA Model (02).pdf
 • pdf05 - BE UASB Model (02).pdf
 • pdf010 -TIEP XUC Model (1).pdf
 • dbThumbs.db
 • pdf09 - NEN BUN Model (1).pdf
 • pdf08 - CHUA BUN Model (1).pdf
 • pdf07 - BE LANG (02).pdf
 • pdf07 - BE LANG (01).pdf
 • pdf06 - AEROTANK Model (03).pdf
 • pdf06 - AEROTANK Model (02).pdf
 • pdf06 - AEROTANK Model (1).pdf
 • pdf05 - BE UASB Model (1).pdf
Luận văn liên quan