Tổng hợp tài liệu thi Hải quan 2011

Tổng hợp tài liệu thi hải quan 2011: Một số đề thi các năm trước Đề tin học Các tài liệu liên quan

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp tài liệu thi Hải quan 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1a- ĐTT/2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 2011 ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN Ngạch:……………….. Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Thủ trưởng đơn vị..........................................…............... - Tên tôi là: Nam, Nữ: - Sinh ngày: - Quê quán: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện nay: ĐT liên lạc: - Dân tộc: - Trình độ đào tạo: - Chuyên ngành đào tạo: Cơ sở đào tạo: - Ngoại ngữ: Tin học: Đối tượng ưu tiên nếu có (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):………………………………………………………………………………….. Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức của..................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên ngành……………………………………………..................................................... vào đơn vị…………………………………………………………………………….. Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và của Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1- Bản khai lý lịch (theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng); 2- Bản sao Giấy khai sinh; 3- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 4- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, gồm:...................................................................................................................... 5- Bản điểm kết quả học tập toàn khoá; 6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ 4x6cm; 7- Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyên chứng thực (nếu có); Toàn bộ bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) Mẫu 1b- ĐXT/2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 2011 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN Ngạch:……………….. Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Cục trưởng cục Hải quan .............................................…. - Tên tôi là: - Sinh ngày: Nam, Nữ: - Quê quán: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện nay: - ĐT liên lạc: - Dân tộc: - Trình độ và chuyên ngành đào tạo: - Chuyên ngành đào tạo: Cơ sở đào tạo: - Ngoại ngữ: Tin học: Đối tượng ưu tiên nếu có (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):…………………………………………………………………………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự xét tuyển công chức, viên chức của..................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự kỳ xét tuyển công chức, viên chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự xét tuyển tại Hội đồng thi tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên ngành..........................................vào đơn vị……………………………….…….. Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và của Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1- Bản khai lý lịch; 2- Bản sao Giấy khai sinh; 3- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 4- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, gồm: ............................................................................................................................. 5- Bản điểm kết quả học tập toàn khoá; 6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ 4x6cm; 7- Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có); 8- Giấy cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị dự tuyển; Toàn bộ bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) Mẫu 2-LLTD/2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------*------- Ảnh mầu 4x6cm (có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch) SƠ YẾU LÝ LỊCH Tự thuật Họ và tên:…………………………………………. Nam, nữ:…………… Sinh ngày……tháng…….năm…………………………………………… Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh thư nhân dân số:…………………….. Nơi cấp:…………….. Ngày………..tháng………..năm 19………………………………………. Khi cần báo tin cho ai ? ở đâu ?:………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Số hiệu:………………………… Ký hiệu:…………………………. (1) I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Họ và tên khai sinh:………………………………………………………… Tên thường gọi:…………………………………………………………….. Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….Nơi sinh:……………… Quê quán:…………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………… Dân tộc:………………………………… Tôn giáo:……………………….. Thành phần gia đình xuất thân:…………………………………………….. Văn hoá phổ thông:…………………………..Ngoại ngữ:………………… Chuyên môn kỹ thuật:………………………………………………………. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………….. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………ngày chính thức:………. Nơi kết nạp:…………………………………………………………………. Tình hình sức khoẻ:………………….Cao 1m…………Cân nặng:……kg Sở trường công tác:…………………………………………………………. Ngạch công chức,viên chức:………………………………………………... Ngày nhập ngũ:………….. Ngày xuất ngữ:………………Quân hàm:…… II- QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì ở đâu Giữ chữ vụ gì III- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Khen thưởng:………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. Kỷ luật:……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. (2) IV- QUAN HỆ GIA ĐÌNH Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử qua từng thời kỳ làm gì, ở đâu?(nếu bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền hoặc bị xử lý theo pháp luật phải khai cụ thể lý do, mức độ.....); hiện đang làm gì? nơi cư trú (ghi rõ chức danh, tên và địa chỉ cơ quan đơn vị ở trong hoặc ngoài nước); hoàn cảnh kinh tế và thái độ chính trị của từng người. A/ BÊN NỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RUỘT) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… B- BÊN NGOẠI :(ÔNG, BÀ, CẬU, DÌ, BÁC RUỘT) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (5) C/ CHA, MẸ ANH CHỊ EM RUỘT (Khai từng thời kỳ và đặc điểm lịch sử của từng người ) Họ và tên bố:……………………..Tuổi:………….Nghề nghiệp:…………. Trước cách mạng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Từ năm 1954 đến trước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị):……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Từ 30/4/1975 đến nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan đơn vị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Họ và tên mẹ:……………………..Tuổi:………….Nghề nghiệp:………… Trước cách mạng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Từ năm 1954 đến trước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị):……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Từ 30/4/1975 đến nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan đơn vị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… (6) .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… (7) Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………….. Nghề nghiệp:……………………………………………………………….. Sinh năm:……………………………………………………….....……….. Quê quán:………………………………………………………....……….. Nơi làm việc hiện nay:……………………………………….……………. Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………….. Tóm tắt quá trình công tác(làm gì , ở đâu, có đặc điểm lịch sử gì?):……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Họ và tên các con:……………….Tuổi………..Nghề nghiệp:……………. 1)……………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………. 4)……………………………………………………………………………. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định ./. Ngày…….tháng…….năm……. Xác nhận của chủ tịch UBND Xã, Phường; Người khai ký tên hoặc Trưởng Công an Xã, Phường. (Ghi rõ họ và tên) (8) Mẫu 3-BCK/2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Cục trưởng cục Hải quan tỉnh (Thành phố)…........... 1- Tóm tắt lý lịch cá nhân: - Tên tôi là: - Sinh ngày: - Quê quán: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện nay: - Điện thoại liên lạc: - Dân tộc: - Trình độ đào tạo: - Chuyên ngành đào tạo: - Cơ sở đào tạo: - Ngoại ngữ: 2. Đăng ký xét tuyển vào đơn vị(Chi Cục HQCK......, Phòng......): 3. Cam kết: Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại................................................. tôi xin cam kết: - Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của tổ chức; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước đối với cán bộ công chức và của ngành Hải quan. - Xác định công tác lâu dài tại đơn vị xét tuyển(từ 05 năm trở lên). - Tự lo liệu về nơi ở, chấp hành nghiêm các quy định của nơi cư trú, không để ảnh hưởng đến qúa trình công tác. Tôi xin chân thành cảm ơn! .........., Ngày...........tháng........ năm 2011 Người cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMaudanhchothisinhdangkydutuyen.doc
  • docNgan_hang_de_trac_nghiem_Tin_Hoc_Van_Phong_.doc
  • zipTL Thi Hai Quan.zip
  • rarutf-8__tailieu_onthi_congchuc.rar
  • xlsChitieuTuyenDung.xls
  • rarTailieuonthi.rar
  • rartailieuonthi+dethi.rar
Luận văn liên quan