Tốt nghiệp trung cấp chính trị quan liêu, tham ô, lảng phí

PHẦN A: MỞ ĐẦU Trong đời sống xã hội hiện nay vấn đề quan liêu, tham ô, lãng phí một tệ nạn gây nhức nhối và nó gắn liền với nhiều tệ nạn khác như buôn lậu . Quan liêu, tham ô là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân , ăn hối lộ tiền ,của nhân dân và ăn cắp tài sản của nhà nước .Hầu hết các đối tượng tham ô đều ở vị trí nắm giữ cơ sở vật chất nhà nước ,người có chức vụ quyền hạn cụ thể là cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước . Các tổ chức xã hội dựa vào chức quyền của mình để làm việc phi pháp .Từ nhiều năm qua Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này , nhiều nghị quyết ,chỉ thị , quyết định được ban hành nhằm vận động chấn chỉnh làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng . Đồng thời xác định những nguy cơ đang tác động lớn đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà biểu hiện của nó đang diễn ra hằng ngày , hằng giờ đó là bệnh quan liêu, tham ô , lãng phí . Thực tế trong những năm qua công tác đấu tranh chống quan liêu,tham ô , lãng phí đã đạt được những kết qủa nhất định. Các vụ vi phạm ngày càng được phát hiện nhiều hơn, thu hồi một phần tài sản không nhỏ của nhà nước và nhân dân, xử lý nghiêm minh những vi phạm đúng với hậu qủa ,tội trạng mà các đối tượng đã gây ra .Mặt khác tác động lớn đến sự nhận thức của các cấp ủy , chính quyền , đảng viên ngày một khá hơn . Tuy nhiên cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham ô , lãng phí còn nhiều hạn chế , tình hình ngăn chặn phát hiện và xử lý nhiều nơi còn chưa phản ánh đúng thực tế .Tham ô ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức ,có tổ chức và được bao che thậm chí nhiều lúc gây khó khăn không nhỏ trong công tác điều tra xử ly, nhiều vụ phát hiện sau nhưng hậu qủa thì lại cao hơn vụ trước. Tệ quan liêu , tham ô đã gây hậu qủa lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ,làm suy yếu hệ thống chính trị, làm tha hóa biến chất một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên và là một nguy cơ thách thức cho một xã hội và quốc gia trên con đường phát triển . Do đó việc chống quan liêu , tham ô , lãng phí phải dược thực hiện một cách kiên quyết ,triệt để trong toàn bộ máy ở tất cả các cấp ,các ngành từ trung ương đến địa phương cơ sở và xem đây là vấn đề nóng bỏng , bức bách nhất hiện nay .

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tốt nghiệp trung cấp chính trị quan liêu, tham ô, lảng phí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN A: MÔÛ ÑAÀU Trong ñôøi soáng xaõ hoäi hieän nay vaán ñeà quan lieâu, tham oâ, laõng phí moät teä naïn gaây nhöùc nhoái vaø noù gaén lieàn vôùi nhieàu teä naïn khaùc nhö buoân laäu ... Quan lieâu, tham oâ laø lôïi duïng quyeàn haønh ñeå nhuõng nhieãu nhaân daân , aên hoái loä tieàn ,cuûa nhaân daân vaø aên caép taøi saûn cuûa nhaø nöôùc .Haàu heát caùc ñoái töôïng tham oâ ñeàu ôû vò trí naém giöõ cô sôû vaät chaát nhaø nöôùc ,ngöôøi coù chöùc vuï quyeàn haïn cuï theå laø caùn boä, nhaân vieân cô quan nhaø nöôùc . Caùc toå chöùc xaõ hoäi döïa vaøo chöùc quyeàn cuûa mình ñeå laøm vieäc phi phaùp .Töø nhieàu naêm qua Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta ñaõ ñaëc bieät quan taâm ñeán vaán ñeà naøy , nhieàu nghò quyeát ,chæ thò , quyeát ñònh ñöôïc ban haønh nhaèm vaän ñoäng chaán chænh laøm trong saïch vaø naâng cao söùc chieán ñaáu cuûa caùc toå chöùc Ñaûng . Ñoàng thôøi xaùc ñònh nhöõng nguy cô ñang taùc ñoäng lôùn ñeán coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam maø bieåu hieän cuûa noù ñang dieãn ra haèng ngaøy , haèng giôø ñoù laø beänh quan lieâu, tham oâ , laõng phí . Thöïc teá trong nhöõng naêm qua coâng taùc ñaáu tranh choáng quan lieâu,tham oâ , laõng phí ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quûa nhaát ñònh. Caùc vuï vi phaïm ngaøy caøng ñöôïc phaùt hieän nhieàu hôn, thu hoài moät phaàn taøi saûn khoâng nhoû cuûa nhaø nöôùc vaø nhaân daân, xöû lyù nghieâm minh nhöõng vi phaïm ñuùng vôùi haäu quûa ,toäi traïng maø caùc ñoái töôïng ñaõ gaây ra .Maët khaùc taùc ñoäng lôùn ñeán söï nhaän thöùc cuûa caùc caáp uûy , chính quyeàn , ñaûng vieân ngaøy moät khaù hôn . Tuy nhieân cuoäc ñaáu tranh choáng quan lieâu, tham oâ , laõng phí coøn nhieàu haïn cheá , tình hình ngaên chaën phaùt hieän vaø xöû lyù nhieàu nôi coøn chöa phaûn aùnh ñuùng thöïc teá .Tham oâ ngaøy caøng tinh vi döôùi nhieàu hình thöùc ,coù toå chöùc vaø ñöôïc bao che thaäm chí nhieàu luùc gaây khoù khaên khoâng nhoû trong coâng taùc ñieàu tra xöû ly,ù nhieàu vuï phaùt hieän sau nhöng haäu quûa thì laïi cao hôn vuï tröôùc. Teä quan lieâu , tham oâ ñaõ gaây haäu quûa lôùn ñeán coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä toå quoác ,laøm suy yeáu heä thoáng chính trò, laøm tha hoùa bieán chaát moät boä phaän khoâng nhoû caùn boä , ñaûng vieân vaø laø moät nguy cô thaùch thöùc cho moät xaõ hoäi vaø quoác gia treân con ñöôøng phaùt trieån . Do ñoù vieäc choáng quan lieâu , tham oâ , laõng phí phaûi döôïc thöïc hieän moät caùch kieân quyeát ,trieät ñeå trong toaøn boä maùy ôû taát caû caùc caáp ,caùc ngaønh töø trung öông ñeán ñòa phöông cô sôû vaø xem ñaây laø vaán ñeà noùng boûng , böùc baùch nhaát hieän nay . PHAÀN B: NOÄI DUNG I/ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN : Baùc Hoà ñaõ chæ roõ: Beänh quan lieâu heát söùc nguy hieåm. Nhöõng ngöôøi vaø nhöõng cô quan naøo maéc phaûi beänh naøy thì “coù maét maø khoâng thaáy suoát, coù tai maø khoâng nghe thaáu, coù cheá ñoä maø khoâng giöõ ñuùng, coù kyû luaät maø khoâng naém vöõng”(1). Nguy hieåm hôn, beänh quan lieâu ñaõ aáp uû, dung tuùng, che chôû cho naïn tham oâ, laõng phí. Coù naïn tham oâ, laõng phí laø vì coù beänh quan lieâu. Nôi naøo beänh quan lieâu caøng naëng thì nôi aáy caøng nhieàu laõng phí, tham oâ. Beänh quan lieâu khoâng phaûi ñôn thuaàn laø sai laàm veà taùc phong, phöông phaùp coâng taùc maø chính laø moät caên beänh nguy hieåm, taùc ñoäng ñeán laäp tröôøng tö töôûng, ñaïo ñöùc caùch maïng, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán toàn vong cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc… Noù laøm “bieán daïng” caùc toå chöùc ñaûng vaø cô quan nhaø nöôùc daãn ñeán cöûa quyeàn, coi thöôøng quaàn chuùng, laøm khoù cho hoï... Do taùc haïi to lôùn maø Baùc Hoà ñaõ leân aùn tham oâ, laõng phí vaø beänh quan lieâu laø keû thuø cuûa nhaân daân, laø “giaëc ôû trong loøng”, “giaëc noäi xaâm”, laø toäi aùc. Baùc chæ roõ: Nhöõng caùn boä vaø cô quan maéc beänh quan lieâu thöôøng khoâng ñi saâu, ñi saùt phong traøo, khoâng naém ñöôïc tình hình cuï theå cuûa ñôn vò, ñòa phöông mình, khoâng gaàn guõi hoïc hoûi quaàn chuùng… Hoï ngaïi ñi xuoáng cô sôû ñeå hieåu ñuùng thöïc teá. Baùc baûo: Bieåu hieän beänh quan lieâu raát nhieàu, nhöng boäc loä roõ nhaát laø xa rôøi quaàn chuùng vaø xa rôøi thöïc teá. Baùc chæ roõ moät soá nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán beänh quan lieâu: Do caùi taâm ngöôøi caùn boä, ñaûng vieân, coâng chöùc nhaø nöôùc khoâng trong saùng, ñoäng cô vaøo Ñaûng khoâng roõ raøng, giaùc ngoä Ñaûng thaáp, quan ñieåm quaàn chuùng leäch laïc… Nghò quyeát Trung öông 9 (khoùa IX) ñaõ nhaán maïnh: “Böùc xuùc nhaát hieän nay laø tình traïng quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí, suy thoaùi veà tö töôûng, chính trò vaø phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa moät boä phaän caùn boä, ñaûng vieân…”. Môùi ñaây, Keát luaän soá 04/TÖ cuûa Ban chæ ñaïo TÖ 6 (2) ñaõ neâu: Trong 2 naêm qua, cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng, ñaáu tranh choáng tham nhuõng, laõng phí ñaõ taïo ra nhöõng chuyeån bieán tích cöïc, nhöng vaãn chöa ñaït yeâu caàu, chöa taïo ñöôïc nhöõng chuyeån bieán cô baûn, chöa chaën ñöùng vaø ñaåy luøi ñöôïc teä quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí. Trong thöïc teá hieän töôïng quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí ñaõ, ñang dieãn ra heát söùc phöùc taïp. Theo oâng Traàn Baïch Ñaèng thì “ quan lieâu laø saûn phaåm cuûa moät cô cheá laáy ñaúng caáp laøm chuaån , laáy quyeàn löïc laøm phöông chaâm haønh xöû , laáy hö danh laøm xuùc caûm . Ngöôøi ta thöôøng ñoå cho cheá ñoä phong kieán voã beùo beänh quan lieâu . Quaû vua chuùa ñaõ gaây ra tai naïn naøy nhöng khoâng phaûi chæ coù vua chuùa , cheá ñoä tö saûn cuõng quan lieâu khoâng keùm . Ngay ôû nhöõng nöôùc maø vua chuùa, tö baûn cuoán goùi ñi töø laâu , beänh quan lieâu vaãn ôû laïi . Khoâng chæ “muoân taâu beä haï ” , “ kheùp neùp kính trình oâng chuû ” maø ngay goïi nhau baèng ñoàng chí ôû nôi naøy nôi khaùc vôùi “ baùo caùo vôùi anh ” vaãn chöùa vi truøng quan lieâu . Coù quan lieâu thôøi bao caáp vaø coù luoân quan lieâu thôøi kinh teá thò tröôøng . Nhöõng thuû tuïc , nhöõng leà loái naøo pheâ duyeät, naøo thoâng qua , naøo xeùt ñôn , naøo duyeät döï aùn naøy , döï aùn kia v...v... nhö moät soá sô ñoà cuûa moïi haønh trình quan lieâu . Ñoâi khi quan lieâu khoâng ñoàng nghóa vôùi tham nhuõng , song moät caùi haáp haøm , moät caùi quaéc maét , tròch thöôïng trò giaù khoâng keùm hôn moät vuï aên hoäi loä . Ñoàng baøo ta tham phieàn khi coù vieäc ñeán cöûa coâng . Nhöõng caùn boä treõ tieáp daân laïnh hôn “ gioù muøa ñoâng baéc ” . Nhöõng ngöôøi aáy khoâng caàn bieát nhöõng nhu caàu böùc xuùc cuûa daân coøn noùi gì ñeán noåi khoå cuûa daân . Guoàng maùy cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc taéc ngheõn töø nhöõng nhaân vaät : ngöôøi gaùc coång , ngöôøi thö kí rieâng cuûa thuû tröôûng .” (2) Teä quan lieâu bieåu hieän ra baèng nhöõng meänh leänh , haùch dòch , cöûa quyeàn , öùc hieáp , vaø ñaøn aùp quaàn chuùng , ñoäc ñoaùn chuyeân ngheà , ñaëc quyeàn , ñaëc lôïi ; sôï daân chuû vaø coâng khai .Ngoaøi ra quan lieâu coøn phoâ tröông , hình thöùc , thích taêng quan tieán chöùc , thích ñòa vò , thích chöùc vuï , muoán moät boä maùy toå chöùc coàng keành nhieàu taàng naác , nhieàu bieân cheá, nhöng laø moät boä maùy khoâng coù hieäu löïc, moät boä maùy aên baùm. Quan lieâu voâ traùch nhieäm , baûo thuû , trì treä , sôï traùch nhieäm vaø laãn traùnh nhöõng vaán ñeà do thöïc tieãn ñaët ra. Nhö chuùng ta ñaõ bieát Quoác hoäi laø cô quan quyeàn löïc cao nhaát maø coøn phaûi phaùt bieåu raèng caùc boä tröôûng caàn nghieâm tuùc hôn trong vaán ñeà chaát vaán , boä tröôûng ñi coâng taùc ñuùng luùc chaát vaán theá naøy nhö ñi du ngoaïn . Boä tröôûng khaùc thì nhaän kieán nghò cuûa nhaân daân maáy thaùng sau môùi traû lôøi , khi traû lôøi thì sai naëng neà (3) . AÁy chính vì quan lieâu voâ traùch nhieäm maø caùc boä tröôûng laån traùnh nhöõng vaán ñeà do Quoác hoäi chaát vaán , vaäy laø ñi ngöôïc laïi daân chuû , xem thöôøng kieán nghò cuûa nhaân daân . Chính Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi trong kì hoïp Quoác Hoäi cuoái naêm 1999 coù neâu vaán ñeà chính saùch ñuùng ñaén cuûa Chính phuû ñoâi khi bò meùo moù bieán daïng qua nhöõng taàng lôùp qua lieâu Vaø cuõng chính vì quan lieâu maø nieàm tin cuûa nhaân daân vaøo Ñaûng suy giaûm .“... hình aûnh “Ñaûng laø ñaïo ñöùc ” ñang coù söï suy giaûm trong loøng nhaân daân , do moät boä phaän caùn boä , ñaûng vieân maéc vaøo quan lieâu, tham nhuõng . Hoï laø soá ít nhöng hoï laïi ôû trong soá nhöõng ngöôøi coù chöùc , coù quyeàn neân taùc haïi khoâng nhoû .”(4) Ñoù cuõng laø traên trôû day döùt ñoái vôùi moät boä phaän trong noäi boä Ñaûng vaø Chính quyeàn hö hoûng , thoaùi hoaù laøm aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc . Beänh quan lieâu trong boä maùy haønh chính ñaõ gaây traéc trôû veà thoâng tin giöõa ngöôøi laõnh ñaïo vôùi cô sôû , vôùi daân vaãn coøn toàn taïi trong boä maùy cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta hieän nay .(5) Chuùng ta thaáy teä quan lieâu tai haïi bieát chöøng naøo , phaûi tìm ra nhöõng bieän phaùp ñeå choáng chuû nghóa quan lieâu .Vaán ñeà cô baûn nhaát , quyeát ñònh nhaát laø thöïc hieän cheá ñoä daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ; hoaøn thieän caùc hình thöùc daân chuû ñaïi dieän . Thí duï Quoác hoäi phaûi laø cô quan quyeàn löïc cao nhaát ñuùng nghóa do daân baàu ra vaø coù quyeàn baõi nhieäm nhöõng thaønh vieân trong Chính phuû laøm vieäc keùm naêng löïc . Thu huùt nhaân daân lao ñoäng vaøo vieäc tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc , quaûn lyù kinh teá , phaùt trieån nhöõng hình thöùc daân chu,û nhaân daân tröïc tieáp quaûn lyù . Keá ñeán laø vaán ñeà caûi caùch boä maùy toå chöùc nhaø nöôùc , cô caáu toå chöùc vaø cô cheá quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc ; ñònh roõ chöùc naêng laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc ; ñònh roõ chöùc naêng laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc . Tinh giaûm boä maùy nhaø nöôùc cho goïn nhe bôùt coàng keành . Chuùng ta thaáy hai vaán ñeà treân , thöïc hieän cheá ñoä daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa vaø caûi caùch boä maùy toå chöùc laø hai phaïm truø ñoäc laäp nhöng gaén boù maät thieát vôùi nhau . Theo chuû tòch Traàn Ñöùc Löông thì caûi caùch haønh chính phaûi ñöôïc taäp trung vaøo ba tuyeán chuû yeáu : moät laø phaûi thöïc hieän cho baèng ñöôïc quyeàn daân chuû cuûa nhaân daân , nhaát laø daân chuû cô sôû . Gaén caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc vôùi thöïc hieän quyeàn daân chuû laø ñeå xoaù quan lieâu , khaéc phuïc söï xa caùch giöõa heä thoáng chính quyeàn , coâng chöùc Nhaø nöôùc vôùi nhaân daân . Chuùng ta ñaõ coù quy cheá , ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm quyù baùu , caàn ñöôïc trieån khai moät caùch saâu roäng . Hai laø phaûi taäp trung choáng tham nhuõng , choáng tieâu cöïc , choáng söï saùch nhieãu cuûa caùn boä , coâng chöùc ñoái vôùi daân . Taát caû nhöõng Nghò quyeát trung öông 6 laàn 2, phaùp leänh choáng tham nhuõng , phaùp leänh thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí caàn ñöôïc toå chöùc thöïc hieän moät caùch coù hieäu quûa ba laø phaûi tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng chính saùch ,hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp , nhö quoác hoäi chuùng ta ñang laøm, khaéc phuïc cho ñöôïc nhöõng baát hôïp lyù , traùnh söï choàng cheùo vaø höôùng daãn thi haønh cho saùt vôùi cô sô,û saùt vôùi ngöôøi daân, ñeå moïi coâng daân ,moïi toå chöùc trong xaõ hoäi ta ñeàu am hieåu phaùp luaät , chuû ñoäng chaáp haønh phaùp luaät . Ñoù laø nhöõng ñieàu raát cô baûn trong quùa trình thuùc ñaåy caûi caùch haønh chính ôû nöôùc ta . Ngoaøi ra , ñeå caûi caùch neàn haønh chaùnh vöøa coàng keành , naëng neà vöøa keùm hieäu quûa naøy chuùng ta phaûi xem xeùt theâm ba maët : moät laø heä thoáng toå chöùc ,hai laø cheá ñoä traùch nhieäm vaø ba laø cô cheá vaän haønh cuûa toå chöùc naøy .Chæ xem xeùt vaø giaûi quyeát rieâng vaán ñeà boä maùy coàng keành khoâng thì chöa ñuû ,coøn cheá ñoä traùch nhieäm laø yeáu toá raát quan troïng, vì hieän nay nhieàu chuû tröông chính saùch thöïc hieän khoâng toát nhöng traùch nhieäm khoâng roõ .Vì vaäy chuùng ta vöøa phaûi giaûi quyeát heä thoáng toå chöùc boä maùy ,laøm sao cho noù bôùt choàng cheùo ,bôùt xa caùch vôùi daân , vöøa phaûi taêng cöôøng vaø xaùc ñònh roõ raøng cheá ñoä traùch nhieäm cuûa moãi caùn boä,coâng chöùc .Veà cô cheá vaän haønh ,hieän nay khoâng phaûi chæ coù caáp treân quan lieâu maø teä quan lieâu ,xa caùch daân cuõng khaù naëng neà ôû nhieàu cô sôû ,neân phaûi tieán haønh caûi caùch , ñoåi môùi töø caáp cô sôû trôû ñi .(6) II/ THÖÏC TRAÏNG : Hieän nay trong Ñaûng, trong ñoäi nguõ caùn boä ñöông giöõ caùc troïng traùch laõnh ñaïo vaø quaûn lyù coøn coù moät boä phaän khoâng thöïc hieän nhö lôøi Baùc Hoà daïy "Caàn, kieäm, lieâm, chính, chí coâng, voâ tö", coøn teä tham nhuõng, lôïi duïng chöùc quyeàn ñeå laøm giaøu baát chính. Haäu quaû laø laøm giaûm nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng, baûn chaát vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng bò toån thöông, noäi boä Ñaûng maát ñoaøn keát, nhaát laø giöõa nhöõng ñaûng vieân chaân chính, trung thöïc vôùi ñaûng vieân cô hoäi, laøm giaøu baát chính; giöõa ñaûng vieân coù chöùc coù quyeàn khoâng trong saïch vôùi nhöõng ñaûng vieân thöôøng, ñaûng vieân ñaõ nghæ höu. Vì vaäy, choáng tham nhuõng khoâng chæ laø nhieäm vuï vöøa thöôøng xuyeân, vöøa böùc xuùc coøn laø vieäc laøm cuï theå, thieát thöïc ñeå baûo veä Ñaûng, baûo veä söï ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng. Töø khi nöôùc ta thöïc hieän neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN, môû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, cuøng vôùi nhöõng thaønh töïu to lôùn ñaõ ñaït ñöôïc thì tham nhuõng cuõng dieãn bieán phöùc taïp. Trong ñoù, taäp trung nhieàu ôû lónh vöïc ñaàu tö xaây döïng cô baûn, quaûn lyù söû duïng ñaát, quaûn lyù doanh nghieäp nhaø nöôùc, thu, chi ngaân saùch nhaø nöôùc vaø söû duïng taøi saûn coâng... ôû lónh vöïc ñaàu tö xaây döïng cô baûn, tình traïng “chaïy”, “xin” döï aùn, gian laän trong ñaáu thaàu, mua baùn thaàu, chæ ñònh thaàu, mua ñi baùn laïi quyeàn thi coâng, khai khoáng vaät tö, thieát bò, khoái löôïng ñaøo, ñaép, duøng vaät lieäu keùm chaát löôïng, bôùt xeùn vaät tö, nguyeân lieäu so vôùi thieát keá... xaûy ra ôû nhieàu döï aùn. Theo keát quaû ñieàu tra cuûa nhieàu ñoaøn thanh tra thì tæ leä thaát thoaùt trong xaây döïng cô baûn thöôøng leân tôùi treân 10%, caù bieät coù coâng trình ñeán 30 - 40% toång giaù trò coâng trình. Moãi naêm, Nhaø nöôùc ñaàu tö cho xaây döïng cô baûn leân tôùi haøng traêm nghìn tæ ñoàng thì soá tieàn tham nhuõng laø bao nhieâu? Trong lónh vöïc quaûn lyù söû duïng ñaát, tham nhuõng xaûy ra khi giao, caáp, chuyeån ñoåi muïc ñích söû duïng, sai thaåm quyeàn, sai quy hoaïch. Ñaát laø taøi saûn lôùn cuûa quoác gia, nhöng ôû nhieàu ñòa phöông, cô quan, ñôn vò coi ñaát nhö “voâ chuû”, ñeå nhöõng caùn boä coù chöùc, quyeàn laán chieám, caáp khoâng, baùn reû cho nhau hoaëc baùn cho ngöôøi khaùc vôùi giaù thaáp ñeå nhaän hoái loä... Trong khu vöïc doanh nghieäp nhaø nöôùc, tham nhuõng xaûy ra khi kyù keát caùc hôïp ñoàng kinh teá, ñaáu thaàu caùc döï aùn, mua, baùn thieát bò maùy, nguyeân, vaät lieäu hoaëc trong ñaùnh giaù taøi saûn doanh nghieäp khi coå phaàn hoaù, khi caùn boä ngaân haøng moùc noái vôùi caùc doanh nghieäp cho vay sai nguyeân taéc, sai quy trình vôùi nhöõng khoaûn voán lôùn, khi phaân phoái haïn ngaïch xuaát khaåu, kieåm tra haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu, hoaøn thueá giaù trò gia taêng... Trong khu vöïc söû duïng ngaân saùch nhaø nöôùc, söû duïng taøi saûn coâng, tham nhuõng xaûy ra khi xaây döïng, söûa chöõa truï sôû laøm vieäc, mua saém, söû duïng oâ toâ, trang thieát bò phuïc vuï coâng taùc, toå chöùc leã kyû nieäm, hoäi nghò v.v... Ngoaøi ra, tham nhuõng coøn xuaát hieän ôû caû nhöõng lónh vöïc nhaïy caûm nhö thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi. Ñaõ coù khoâng ít vuï, vieäc caùn boä, coâng chöùc nhaän hoái loä ñeå laøm hoà sô thöông binh giaû hoaëc chieám ñoaït tieàn cuûa chöông trình xoaù ñoùi, giaûm ngheøo, tieàn cöùu trôï, uûng hoä ñoàng baøo baõo luït. Thaäm chí, hoaït ñoäng cuûa cô quan baûo veä luaät phaùp cuõng xuaát hieän hoái loä, toáng tieàn... trong caùc khaâu ñieàu tra, truy toá, xeùt xöû. Tham nhuõng ñang trôû thaønh vaán ñeà xaõ hoäi böùc xuùc, giaëc noäi xaâm nguy hieåm caàn ñöôïc loaïi tröø khoûi xaõ hoäi ta. Ngaøy xöa vaøo thôøi phong kieán ,teä quan lieâu tham nhuõng ñeø naëng treân ñaàu ngöôøi daân ,nhöng cuõng coù nhöõng vi vua coù loøng thöông daân ñoâi khi caûi trang thaønh daân thöôøng ñeå tìm hieåu daân tình .Chuyeän keå raèng vua Leâ Thaùnh Toâng raát thích vi haønh ñeå ñöôïc tai nghe maét thaáy moïi chuyeän vui , buoàn söôùng khoå cuûa daân,ngoõ haàu ñieàu chænh chuû tröông ,chính saùch laøm cho quoác thaùi daân an .(7) AÁy laø ngaøy xöa thoâng tin lieân laïc coøn keùm ,vua phaûi töï vi haønh ñeå tìm hieåu tröïc tieáp daân tình, ñeå bôùt xa caùch daân .Neáu cöù voõng loïng ,tieàn hoâ haäu uûng thì chaúng bao giôø bieát ñöôïc noåi khoå cuûa daân .Vaø cuõng caùi thôøi phong kieán aáy ,ngöôøi daân bò ñieàu oan öùc coù theå gioùng troáng keâu oan ôû saân chaàu nhaø vua. Trong khi ñoù thôøi ñaïi chuùng ta hieän nay laø thôøi ñaïi daân chu,û thoâng tin lieân laïc hieän ñaïi ,khoâng caàn caûi trang vi haønh maø vaãn bieát ñöôïc nhöõng gì xaûy ra khaép ñaát nöôùc .Theá nhöng cuõng vaãn coù nhöõng ngöôøi daân bò öùc hieáp nhö ôû tænh Thaùi Bình ,nhö ôû tænh Kieân Giang moät oâng noâng daân theo ñuoåi kieän caùo 15 naêm ñeå ñoøi ñaát bò chieám ... Hay xung quanh vuï tham oâ cuûa oâng Nguyeãn vaên Toaûn, nguyeân laø giaùm ñoác doanh nghieäp nhaø nöôùc OSC Vieät Nam, toïa laïc taïi soá 2 ñöôøng Leâ Lôïi thaønh phoá Vuõng Taøu .Thôøi ñieåm naøy OSC Vieät Nam sôû höõu khaù nhieàu taøi saûn maø trong ñoù coù moät soá khaùch saïn ñöôïc coi nhö sang troïng nhaát ôû Vuõng Taøu nhö :Grand, Thaùi Bình Döông , Rex ... Trong suoát quùa trình oâng Toaûn laøm giaùm ñoác ñaõ xaûy ra moät soá sai phaïm veà quaûn lyù vaø chi tieâu maø cuï theå laø kyù hôïp ñoàng khoáng ,naâng giaù cao hôn giaù trò thaät ñeå ruùt tieàn chia nhau .Beân caïnh ñoù oâng coøn söû duïng danh nghóa cuûa OSC Vieät Nam ñeå mua theû hoäi vieân ,loaïi VIP giaù 12.000 USD cuûa saân golt Vuõng Taøu Paradise,nhöng theû laïi mang teân caù nhaân oâng , mua moät chieác oâ toâ hieäu Toyota cuûa coâng ty ñoâng Saøi Goøn boû tuùi 131 trieäu ñoàng laø 10% treân toång chieác xe maø coâng ty khuyeán maõi .Chöa heát sai phaïm tieáp sai phaïm oâng kyù hôïp ñoàng veõ bieån quaûng caùo giaûi tennics vôùi gía 55 trieäu .Tuy nhieân taám bieån chöa bao giôø xuaát hieän vì hôïp ñoàng naøy thöïc chaát laø hôïp ñoàng khoáng .Ñaëc bieät hôn nöõa nhöõng vieäc laøm khoù tin nhöng coù thaät laø oâng Toaûn kyù 2 baûn hôïp ñoàng khoáng vôùi tieán sæ M, chuû nhieäm khoa du lòch vôùi toång soá 150 trieäu ñeå naâng cao tay ngheà cho moät soá caùn, nhöng hoaøn toaøn ñeàu laø hôïp ñoàng khoáng .Hay theo soå nhaät kyù chi tieâu cuûa phoøng keá toaùn trong moät thaùng maø tieàn mua keïo cao su cho giaùm ñoác nhai chôi laø 1 trieäu ñoàng .Neáu tính theo giaù thò tröôøng ,moät phong keïo laø 2 nghìn thì moät trieäu mua ñöôïc 5 traêm phong .Moãi phong coù 5 thanh neân vò chi moãi ngaøy giaùm ñoác Toûan nhai heát ... 83 thanh keïo cao su . Thöïc traïng hieän nay cuûa ñôn vò xaõ,phöôøng tö caùch caùn boä vaø naïn quan lieâu saùch nhieãu cuûa moät soá caùn boä chuû choát,gaây khoâng ít söï baát bình trong daân chuùng . Ví duï nhö quy ñònh cuûa cô quan giôø laøm vieäc trong ngaøy baét ñaàu töø 7 giôø saùng, nhöng thöïc söï khi ngöôøi daân coù coâng vieäc ñeán lieân heä thì 8 giôø hoaëc coù khi gaàn 9 giôø maø caùn boä tieáp daân vaãn chöa ñeán cô quan .Neân khi ngöôøi daân trình ñöôïc giaáy tôø thì nhieàu khi chuû tòch ,phoù chuû tòch ñaõ ñi vaéng gaây khoâng ít khoù khaên cho hoï khi phaûi saép xeáp thôøi gian cho laàn lieân heä sau vì hoï laø nhöõng ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp khai thaùc taïi caùc vöôøn caây.Hay vaãn coøn ñoù nhöõng nguyeân taét cöùng nhaéc ñaùng lyù ra phaûi ñöôïc thay ñoåi cho phuø hôïp theo töøng hoaøn caûnh nhöng caùc caùn boä vaãn coá tình laøm khoù daân .Ñoù laø moät chuyeän coù thaät taïi ñòa phöông xaûy ra vaøo ñeâmngaøy 7/1/2006 coù 2 thanh nieân ñeán baùo chính quyeàn xaõ,keû gian vöøa laáy troäm xe taåu thoaùt ,nhöng tröïc ban traû lôøi anh neân veà baùo vôùi coâng an thoân .Ñieàu naøy coù ñuùng khoâng khi maø chính quyeàn xaõ coù ñaày ñuû phöông tieän lieân laïc vôùi caùc xaõ laân caän phoái hôïp truy baét ñoái töôïng hôn laø coâng an thoân . Baûn thaân laø Hieäu tröôûng cuûa moät tröôøng,ñoùng treân ñòa baøn xaõ neân haèng quùy thöôøng coù baùo caùo cho chính quyeàn ñòa phöông. Khi noäp baùo caùo ñöôïc boä phaän coù traùch nhieäm tieáp nhaän kyù vaøo soå coâng vaên ñi cuûa nhaø tröôøng, nhöng sau ñoù laïi laøm thaát laïc vaø cho raèng nhaø tröôøng khoâng thöïc hieän vaø ñoøi phaùt vaên baûn khieån traùch. Thieát nghæ ñaây laø vieäc laøm heát söùc voâ traùch nhieäm cuûa caùn boä xaõ chöù ñaâu phaûi cuûa nhaø tröôøng, vaø may laø cô quan neân coù soå coâng vaên laøm chöùng töø ñeå giaûi trình, chöù neáu laø daân thì haäu quûa maø hoï phaûi gaùnh chòu khoâng theå löôøng heát ñöôïc . Vôùi thöïc trang treân nguyeân nhaân cuûa quan lieâu ,tham nhuõng coù nhieàu, song chæ xin neâu moät soá nguyeân nhaân chuû yeáu sau: * Moät laø, ôû nöôùc ta môùi thöïc hieän neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN, cô cheá quaûn lyù kinh teá - xaõ hoäi chöa hoaøn thieän, coøn khoâng ít sô hôû. Cô cheá “xin - cho” caùc chöông trình, döï aùn, nguoàn voán ñaàu tö, voán tín duïng öu ñaõi, voán ODA... coøn toàn taïi ôû khoâng ít nôi. Cô cheá quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng cô baûn, quaûn lyù ñaát, voán, taøi saûn nhaø nöôùc, taøi saûn doanh nghieäp, hoaït ñoäng xuaát, nhaäp khaåu chöa chaët cheõ. Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa khoâng ít cô quan choàng cheùo hoaëc chöa roõ raøng. Quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa taäp theå vaø caù nhaân, nhaát laø ngöôøi ñöùng ñaàu ôû khoâng ít nôi chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ. Vieäc thöïc hieän cheá ñoä, chính saùch thieáu coâng khai, minh baïch. Hoaït ñoäng thu, chi taøi chính, tuyeån duïng, ñeà baït, boå nhieäm caùn boä chöa nghieâm. Vieäc thöïc hieän Quy cheá daân chuû ôû cô sôû trong caùc cô quan, ñôn vò chöa toát. Nhieàu thuû tuïc haønh chính phieàn haø chaäm ñöôïc xoaù boû. * Hai laø, moät boä phaän khoâng nhoû caùn boä, ñaûng vieân, coâng chöùc, vieân chöùc suy thoaùi veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, sa ngaõ tröôùc söï caùm doã vaät chaát, lôïi duïng chöùc vuï, quyeàn haïn cuûa mình ñeå truïc lôïi hoaëc ñeå gia ñình, ngöôøi thaân laøm traùi phaùp luaät. Nhieàu caáp uyû ñaûng, chính quyeàn vaø ngöôøi ñöùng ñaàu caùc cô quan chöa kieân quyeát ñaáu tranh choáng tham nhuõng, choáng söï suy thoaùi veà ñaïo ñöùc trong moät boä phaän caùn boä, ñaûng vieân thuoäc caáp mình quaûn lyù. ôû khoâng ít nôi chöa taäp trung cao cho coâng taùc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng. Nhieàu toå chöùc ñaûng vaø ñaûng vieân trong töï pheâ bình vaø pheâ bình neå nang, neù traùnh neân raát ít nôi tìm ra ñöôïc tham nhuõng, tieâu cöïc töø trong sinh hoaït chi boä. * Ba laø, ban caùn söï ñaûng hoaëc caáp uûy trong caùc cô quan baûo veä phaùp luaät (coâng an, kieåm saùt, toaø aùn, thanh tra, kieåm tra, kieåm toaùn) chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán laõnh ñaïo hoaøn thieän cô caáu toå chöùc, chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn, quy cheá cuûa ñôn vò vaø ngaønh mình; chöa taêng cöôøng ñuùng möùc caùn boä coù baûn lónh vöõng vaøng, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, tinh thaàn traùch nhieäm cao vaøo caùc vò trí chuû choát cuûa ñôn vò, ngaønh. Moät soá khoâng ít vuï vieäc tham nhuõng ñöôïc dö luaän, baùo chí phaùt hieän chaäm ñöôïc xem xeùt, keát luaän hoaëc xöû lyù khoâng trieät ñeå, chöa taïo ñöôïc söï ñoàng tình cao cuûa nhaân daân, chöa baûo ñaûm ñöôïc söï coâng minh cuûa phaùp luaät. Moät soá caùn boä trong ngaønh vi phaïm veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng chöa ñöôïc xem xeùt, xöû lyù kyû luaät nghieâm. * Boán laø, coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc veà cuoäc ñaáu tranh choáng tham nhuõng chöa ñöôïc caùc caáp uûy chæ ñaïo thöôøng xuyeân, chöa huy ñoäng ñöôïc söùc maïnh cuûa toaøn xaõ hoäi toá giaùc caùc haønh vi tham nhuõng, chöa taïo ñöôïc dö luaän xaõ hoäi pheâ phaùn, leân aùn maïnh meõ nhöõng caùn boä coù chöùc, coù quyeàn tham nhuõng. Vieäc bieåu döông ngöôøi toát, vieäc toát, ngöôøi coù coâng trong cuoäc ñaáu tranh choáng tham nhuõng laøm chöa toát. III/ GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ : A/ Giaûi phaùp : * Vieäc ñaáu tranh ngaên chaën teä tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân, lieân tuïc. Thöïc teá cho thaáy, teä quan lieâu ,tham nhuõng, laõng phí laø hieän töôïng xaõ hoäi, laø maët traùi trong hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc trong heä thoáng chính trò, ôû nôi naøo vaø vaøo thôøi ñieåm naøo, caùc toå chöùc trong heä thoáng chính trò, nhaát laø toå chöùc ñaûng lôi loûng, chuû quan, khoâng tieán haønh caùc bieän phaùp ñaáu tranh choáng tieâu cöïc, sai traùi thì nôi ñoù seõ xuaát hieän teä quan lieâu ,tham nhuõng, laõng phí. Baøi hoïc "xaây" vaø "choáng", phaùt trieån nhaân toá môùi vaø loaïi boû ñieàu loãi thôøi phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng boä vaø thöôøng xuyeân. Noäi dung cuï theå cuûa vieäc choáng teä quan lieâu ,tham nhuõng, laõng phí ñaõ ñöôïc chæ roõ trong caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, Ñieàu leä Ñaûng, Quy ñònh "nhöõng ñieàu ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm" cuûa Boä Chính trò. Tuyø theo thöïc teá tình hình, caáp uyû coù thaåm quyeàn ban haønh nhöõng quy ñònh cuï theå ñeå ñieàu chænh moät loaïi haønh vi cuï theå (chaúng haïn, Ban Thöôøng vuï Tænh uyû Ñoàng Thaùp coù Chæ thò soá 01 ngaøy 16-2-2001 veà vieäc tieáp tuïc naâng cao phaåm chaát, ñaïo ñöùc, loái soáng trong caùn boä, ñaûng vieân theo Nghò quyeát Trung öông 6 (laàn 2), trong ñoù chaán chænh vieäc caùn boä, ñaûng vieân tieáp khaùch ôû caùc nhaø haøng, cöûa haøng aên uoáng). * Chæ ñaïo vieäc toå chöùc töï pheâ bình vaø pheâ bình chaët cheõ, nghieâm tuùc, thöïc chaát vaø bieát choïn troïng ñieåm, troïng taâm. Caáp uyû caáp treân phaûi chæ ñaïo caáp uûy, toå chöùc ñaûng caáp döôùi tieán haønh töï pheâ bình vaø pheâ bình nghieâm tuùc. Toå chöùc trong saïch, ñaûng vieân daùm noùi thaúng, noùi ñuùng thì töï pheâ vaø pheâ bình coù chaát löôïng. ôû nhöõng nôi coù vaán ñeà noåi coäm, ban thöôøng vuï caáp uyû phaûi thaûo luaän ñeå gôïi yù noäi dung kieåm ñieåm vaø thöôøng tröïc caáp uyû hoaëc uûy vieân ban thöôøng vuï caáp uyû phuï traùch tröïc tieáp tham döï ñeå tham gia ñoùng goùp yù kieán. Neáu ngöôøi töï pheâ bình chöa töï giaùc noùi roõ baûn chaát khuyeát ñieåm cuûa mình thì taäp theå thöôøng tröïc caáp uyû phaûi neâu vaán ñeà ñeå taäp theå xem xeùt. Vaán ñeà coát loõi trong töï pheâ bình vaø pheâ bình laø phaûi phaùt huy ñöôïc tính töï giaùc cuûa caùc chuû theå töï pheâ bình vaø pheâ bình, xem vieäc töï pheâ bình vaø pheâ bình laø vì ñaûng boä trong saïch, vöõng maïnh, vì söï tieán boä cuûa moãi ngöôøi, laø giuùp ñôõ laãn nhau treân tình thöông yeâu ñoàng chí. Qua töï pheâ bình vaø pheâ bình, caùc haønh vi sai traùi phaûi ñöôïc phaân tích, xöû lyù nghieâm minh, khoâng bao che, neå nang nhöng coù lyù, coù tình vaø phaûi coâng taâm. Vieäc xöû lyù ñuùng möïc seõ naâng cao yù thöùc töï giaùc trong Ñaûng. * Laõnh ñaïo chuû choát cuûa caáp uyû vaø ngöôøi ñöùng ñaàu töøng cô quan phaûi neâu göông. Caùc quy ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà choáng quan lieâu ,tham nhuõng, laõng phí coù taùc duïng raên ñe, caûnh baùo neân noù caàn phaûi ñöôïc toå chöùc hoïc taäp thöôøng xuyeân baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Nhöõng taám göông toát, maãu möïc coù söùc thuyeát phuïc, caûm hoaù daãn daét lôùn. Thöïc teá cuoäc soáng caøng khaúng ñònh theâm lôøi daïy cuûa Baùc Hoà: "Moät taám göông soáng coøn coù giaù trò hôn moät traêm baøi dieãn vaên tuyeân truyeàn"(1). ÔÛ nhöõng ñòa phöông, ñôn vò maø ngöôøi ñöùng ñaàu thanh lieâm, chính tröïc thì ôû ñoù hieám coù hieän töôïng tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí. Ngöôøi laõnh ñaïo maø noùi ñi ñoâi vôùi laøm, khoâng laõng phí thì caùn boä caáp döôùi khoâng daùm chi xaøi phung phí. Do ñoù, vieäc choïn ngöôøi coù ñöùc, taøi laøm caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù ñòa phöông, ñôn vò laø vaán ñeà coù yù nghóa quyeát ñònh veà nhieàu maët, trong ñoù coù vieäc ngaên chaën teä tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí. * Phaùt huy daân chuû, nghieân cöùu vaø khai thaùc caùc keânh thoâng tin vaø duy trì cheá ñoä kieåm tra, thanh tra. Moät thöïc teá ñaùng lo ngaïi laø phaàn lôùn caùc ñôn vò vaø caù nhaân bò phaùt hieän coù tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí ñeàu töï ñaùnh giaù laø trong saïch, vöõng maïnh vaø coù tröôøng hôïp coøn ñöôïc ñeà nghò khen thöôûng cao! ôû nhöõng ñôn vò naøy, taäp theå laõnh ñaïo, keå caû taäp theå chi boä khoâng coøn tính chieán ñaáu. Do ñoù, vieäc phaùt huy daân chuû vaø kieåm tra vieäc thi haønh Quy cheá daân chuû laø raát quan troïng. Caùc cô quan laõnh ñaïo, tham möu phaûi heát söùc chuù yù nghieân cöùu, khai thaùc, phaân tích caùc keânh thoâng tin, khi nhaän ñöôïc thoâng tin ñaùng tin caäy phaûi laøm roõ vaø ñoàng thôøi duy trì cheá ñoä kieåm tra theo ñuùng quy ñònh. Tieán haønh cuoäc ñaáu tranh choáng tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí phaûi thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø laâu daøi vôùi nhieàu bieän phaùp toång hôïp. Cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng neáu ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân, seõ goùp phaàn ngaên chaën tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí trong noäi boä cô quan ñaûng, nhaø nöôùc vaø ngoaøi xaõ hoäi. B / Kieán nghò : * Caùc caáp uûy Ñaûng caàn baùm saùt caùc döï luaät choáng quan lieâu, tham nhuõng maø quoác hoäi vöøa môùi ban haønh ñeå xaây döïng nghò quyeát, quaûn lyù cô sôû toát hôn . * Caùc cô quan baûo veä phaùp luaät caàn thöôøng xuyeân phoái hôïp, sôùm keát luaän, ñöa ra truy toá nhöõng vuï aùn tham nhuõng ñaõ phaùt hieän maø quaàn chuùng quan taâm.Vieäc xeùt xöû phaûi ñuùng ngöôøi, ñuùng toäi,ñuùng phaùp luaät.Nhöõng ngöôøi bao che hoaëc bieát ngöôøi khoâng toát maø vaãn ñeà baït daãn ñeán sai traùi cuõng phaûi ñöôïc xöû lyù . * Caàn nghieân cöùu cheá ñoä tieàn löông ñeå thu huùt nhaân taøi vaøo boä maùy nhaø nöôùc. Taïo söï yeân taâm cho ñoäi nguõ caùn boä coâng chöùc trong cuoäc soáng baèng chính thu nhaäp chính ñaùng cuûa mình . *Nhöõng tröôøng hôïp caùn boä giaøu leân ñoät bieán so vôùi thu nhaäp hôïp phaùp cuûa mình hoaëc coù daáu hieäu tham nhuõng caàn ñaët daáu hoûi, kieåm tra,keâ khai taøi saûn . * Thöôøng xuyeân kieåm tra, giaùm saùt ñoái vôùi nhöõng ngaønh deã coù khaû naêng tham nhuõng, chaúng haïn nhö haûi quan, ngaân haøng .Maët khaùc phaûi thöïc söï khôi daäy phong traøo quaàn chuùng ( tröôùc heát trong caùn boä höu trí, cöïu chieán binh, ngöôûi lao ñoäng toát ) ñeå moïi ngöôøi hieán keá,vaïch maët nhöõng con saâu quan lieâu, tham oâ, laõng phí ñöa caùn boä toát xuoáng cô sôû tieáp xuùc cöû tri ñeå daân daùm phaûn aùnh nhöõng ñieàu daân bieát ñöôïc . * Caùn boä laõnh ñaïo xuoáng cô sôû neân ñeán vôùi daân, xoùa boû caùch thöùc ñöa ñoùn ngoaïi giao hình thöùc,nhö coù xe coâng an daãn ñöôøng vì neáu nhö vaäy daân khoù gaàn caùn boä,beänh quan lieâu caøng naëng. PHAÀN C: KEÁT LUAÄN Khi Ñaûng ñaõ xaùc ñònh quan lieâu ,tham nhuõng, laõng phí laø moät nguy cô, trôû thaønh "quoác naïn" thì phaûi coi nhieäm vuï choáng tham nhuõng nhö choáng dòch, baát luaän ngöôøi ñoù laø ai, giöõ chöùc vuï gì neáu ñaõ dính ñeán tham nhuõng thì phaûi xöû lyù, khoâng ñöôïc “nheï treân, naëng döôùi". Thôøi gian qua, caùc vuï tham nhuõng cuûa caùn boä, ñaûng vieân ñöôïc phanh phui vaø ñöôïc xöû lyù nghieâm laø nhôø coù söï phaùt hieän cuûa quaàn chuùng nhaân daân, nhôø cô quan coâng an ñieàu tra, keát luaän vaø söï tham gia tích cöïc cuûa coâng luaän. Vì vaäy, muoán choáng tham nhuõng cuøng vôùi vieäc phaùt huy vai troø, traùch nhieäm cuûa caùc cô quan chöùc naêng, cuûa coâng luaän, caàn sôùm thöïc hieän cô cheá daân ñöôïc quyeàn giaùm saùt caùn boä, ñaûng vieân. Daân laø ngöôøi bieát roõ nhaát keû tham nhuõng, chæ caàn toå chöùc ñaûng vaø chính quyeàn caùc caáp thöïc söï chòu nghe tieáng noùi cuûa daân, chæ ñaïo kieåm tra, xaùc minh, keát luaän roõ raøng, xöû lí nghieâm minh ñôn thö coù lieân quan ñeán caùn boä, ñaûng vieân thì nhaát ñònh chuùng ta seõ choáng quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí coù hieäu quaû. Tröôùc maét giuùp cho coâng taùc löïa choïn nhaân söï phuïc vuï ñaïi hoäi ñaûng boä caùc caáp, tieán tôùi Ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng, khoâng ñeå caùn boä dính ñeán tham nhuõng, cô hoäi, suy thoaùi veà ñaïo ñöùc, loái soáng loït vaøo caáp uûy ñaûng caùc caáp. Ñoù chính laø vieäc laøm coù yù nghóa ñeå baûo veä Ñaûng thöïc söï trong saïch, vöõng maïnh, xöùng ñaùng laø moät ñaûng caàm quyeàn, laõnh ñaïo söï nghieäp ñoåi môùi, xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN giaøu, ñeïp. 1.Hoà Chí Minh tuyeån taäp,taäp 1 /1980 trang 506 – 517 2. Hoà Chí Minh toaøn taäp ,NXBCTQG ,H.2002 taäp 6 trang 490 3. Traàn Baïch Ñaèng ,taïp chí vaên ngheä soá 5,6,7 /2000 trang 14 4. Trích lôøi thuû töôùng Phan Vaên Khaûi trong kyø hoïp quoác hoäi cuoái naêm 1999 . 5. Trích lôøi chuû tòch nöôùc Traàn Ñöùc Löông trong kyø hoïp quoác hoäi 6. PGS.TS Nguyeãn Vaên Thaïo phoù vaên phoøng trung öông Ñaûng 7. Nghò quyeát TW 6 laàn 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTốt nghiệp trung cấp chính trị quan liêu, tham ô, lảng phí.doc
Luận văn liên quan