Trẻ em là một thực thể giáo dục hồn nhiên

Lời nói đầu Như chúng ta đã biết, toán học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, có vai trò đặc biệt không thể thiếu được. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được làm quen với toán học, việc hướng dẫn trẻ làm quen với toán học ngay từ tuổi mầm non, là một cơ hội giúp trẻ sớm hình thành ở trẻ những khả năng quan sát, tư duy, so sánh, tìm tòi, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, về các mối quan hệ số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí trong không gian giữa các vật so với nhau, đồng thời làm tăng cường thêm vốn hiểu biết và phát triển ngôn ngữ tư duy cho trẻ. Quá trình hình thành các biểu tượng về toán học ban đầu cho trẻ còn giữ một vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của trẻ ngay tư tuổi ấu nhi,''Trẻ em là một thực thể giáo dục hồn nhiên''. Do vậy, việc dạy toán học cho trẻ phải được tiến hành ngay từ khi trẻ còn là một đứa trẻ, vì ở giai đoạn này trẻ bắt đầu nhận thức được các sự vật hiện tượng thế giới xung quanh(còn ở dạng sơ khai), do đó việc giáo dục trẻ phải được thực hiện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, việc vận dụng phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và phải đảm bảo được nội dung, nhiệm vụ chương trình đã đề ra. Muốn đạt được mục tiêu ta cần nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý nói chung và hiểu sâu về đặc điểm của việc hình thành các biểu tượng ban đầu về toán.Thông qua việc hình thành các biểu tượng về toán là bồi dưỡng cho trẻ khả năng quan sát, tìm tòi, so sánh, phát triển ngôn ngữ, rèn luyện phương pháp tư duy và một số thói quen cẩn thận, chính xác . Mục lục I : Lý do chọn đề tài II : Mục đích nghiên cứu III : Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu IV : Giả thuyết khoa học V : Nhiệm vụ nghiên cứu VI : Giới hạn phạm vi nghiên cứu VII : Phương pháp nghên cứu VIII : Kế hoạch nghiên cứu Chương I : Cơ sở lý luận của việc vận dụng các phương pháp vào dạy trẻ làm quen với biểu tượng kích thước Chương II : Thực trạng việc dạy trẻ biểu mtượng kích thước ở lớp mẫu giáo bé trường mẫu giáo Quang Trung, Uông Bí Chương III : Vận dụng các phương pháp vào dạy trẻ làm quen với biểu tượng kích thước cho trẻ 3 - 4 tuổi Kết luận

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trẻ em là một thực thể giáo dục hồn nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dông ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ vµ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc néi dung, nhiÖm vô ch­¬ng tr×nh ®· ®Ò ra. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu ta cÇn nghiªn cøu ®Æc ®iÓm t©m sinh lý nãi chung vµ hiÓu s©u vÒ ®Æc ®iÓm cña viÖc h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng ban ®Çu vÒ to¸n.Th«ng qua viÖc h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ to¸n lµ båi d­ìng cho trÎ kh¶ n¨ng quan s¸t, t×m tßi, so s¸nh, ph¸t triÓn ng«n ng÷, rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p t­ duy vµ mét sè thãi quen cÈn thËn, chÝnh x¸c... Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp ë tr­êng cïng víi qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®· gióp em cã ®­îc vèn kiÕn thøc ®Ó viÕt ®Ò tµi nµy. Nhê sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy c« cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n cho ®Õn nay em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi, tuy nhiªn víi thêi gian thùc tËp vµ lÇn ®Çu nghiªn cøu ®Ò tµi nªn em cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm, do ®ã ®Ò tµi hoµn thµnh kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt. V× vËy em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thµnh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Gi¸o sinh NguyÔn ThÞ Mai. Më ®Çu I. LÝ do chän ®Ò tµi. Nh­ chóng ta ®· biÕt to¸n häc ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng hµng ngµy cña mçi con ng­êi nãi chung vµ cña trÎ em nãi riªng. To¸n häc giup trÎ em nhËn thøc vÒ thÕ giíi xung quanh, vÒ c¸c mèi quan hÖ sè l­îng, kÝch th­íc, h×nh d¹ng, vÞ trÝ trong kh«ng gian gi÷a c¸c ®å vËt so s¸nh víi nhau. Ngay tõ khi cßn rÊt nhá, trÎ em ®· ®­îc tiÕp xóc víi ng­êi lín vµ c¸c sù vËt hiÖn t­îng xung quanh, tÊt c¶ nh÷ng sù vËt hiÖn t­îng ®ã ®· ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña trÎ. Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu cho ta thÊy ngay tõ khi míi sinh ra, trÎ ®· cã kh¶ n¨ng lµm quen c¸c vËt ë xung quanh, chÝnh ®iÒu ®ã ®· gióp c¸c ch¸u thÝch nghi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau. Qua c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng dÇn dÇn, trÎ cã kh¸i niÖm vÒ thÕ giíi xung quanh råi cã nhu cÇu muèn hiÓu biÕt h¬n vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña c¸c sù vËt nh­: h×nh d¹ng, mµu s¾c, kÝch th­íc, sè l­îng, vÞ trÝ s¾p xÕp cña chóng trong kh«ng gian. Ch¼ng h¹n nh­ khi ch¬i víi c¸c ®å vËt, trÎ muèn biÕt t¹i sao vËt nµy l¹i ng¾n h¬n cßn vËt kia l¹i dµi h¬n hoÆc vËt nµy cã thÓ l¨n ®­îc cßn vËt kia l¹i kh«ng l¨n ®­îc...Cho nªn ngay tõ khi cßn nhá, trÎ cÇn ®­îc tiÕp xóc víi to¸n qua c¸c h×nh thøc vui ch¬i, trÎ cã thÓ hiÓu râ thªm vÒ kÝch th­íc c¸c ®å vËt ë xung quanh. TrÎ tuæi mÉu gi¸o ''häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc'' cho nªn viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi trÎ mÉu gi¸o. Lµ gi¸o viªn mÇm non lu«n cÇn t¹o ra kh«ng khÝ vui t­¬i vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ qua thùc tÕ vµ nh÷ng kinh nghiÖm b­íc ®Çu trong thêi gian häc tËp. Gi¸o viªn mÇm non ph¶i lu«n lu«n häc hái, t×m tßi nghiªn cøu vµ häc tËp ®Ó cã mét ph­¬ng ph¸p thiÕt thùc nhÊt trong tiÕt d¹y cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tÕ, thùc tËp gi¸o dôc nhËn thøc cho trÎ emcã suy nghÜ vÒ viÖc d¹y h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n ë tr­êng mÇm non lµ: HÇu hÕt c¸c gi¸o viªn ®· truyÒn t¶i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nh­ng cßn cã mÆt h¹n chÕ vÒ ®å dïng, ®å ch¬i cßn thiÕu ch­a ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ. §ã còng lµ mÆt cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc truyÒn t¶i kiÕn thøc cho trÎ. Qua thêi gian thùc tËp ë tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ-Qu¶ng Ninh, em nhËn thÊy hÇu hÕt c¸c c« gi¸o ë tr­êng ®Òu rÊt chó ý ®Õn viÖc cung cÊp c¸c biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc cho trÎ, ®a sè c¸c gi¸o viªn ë tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung ®Òu cã n¨ng lùc vµ cã chuyªn m«n cao. V× vËy viÖc truyÒn t¶i kiÕn thøc cho trÎ ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt, hÇu hÕt c¸c ch¸u ®Òu høng thó vµ h¨ng h¸i trong giê häc. Qua thêi gian thùc tËp em ®· ®­îc dù, d¹y vµ chñ nhiÖm, em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc còng nh­ bµi häc kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n cña c¸c chÞ, c¸c c«. Qua ®ã em nhËn thÊy viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p chung vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓu t­îng kÝch th­íc cho trÎ lµ rÊt cÇn thiÕt. Do ®ã em muèn ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi ''VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi c¸c biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc'', tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®Ó cã h×nh thøc vµ biÖn ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. II. Môc ®Ých nghiªn cøu. T×m hiÓu viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng, kÝch th­íc trong thùc tiÔn, tõ ®ã t×m ra c¸ch øng dông h÷u hiÖu nhÊt c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng, kÝch th­íc tèt nhÊt cho trÎ mÉu gi¸o. III.§èi t­îng nghiªn cøu vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu. 3.1.§èi t­îng nghiªn cøu. Mét sè biÖn ph¸p, c¸ch thøc gi¸o dôc, vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o 2- 4 tuæi. 3.2.Kh¸ch thÓ nghiªn cøu. C« vµ trÎ tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ-Qu¶ng Ninh. VËn dông c¸c m«n häc nh­ :T¹o h×nh, ©m nh¹c, m«i tr­êng xung quanh, v¨n häc. IV.Gi¶ thuyÕt khoa häc. NÕu t×m ra c¸ch thøc, biÖn ph¸p tæ chøc h­íng dÉn trÎ mÉu gi¸o2- 4 tuæi h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc ®óng ®¾n phï hîp víi ®é tuæi th× sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao trong viÖc d¹y trÎ mÉu gi¸o lµm quen víi nh÷ng biÓu t­îng kÝch th­íc. V.NhiÖm vô nghiªn cøu. 5.1.Nghiªn cøu c¬ së lÝ luËn. Trªn thùc hµnh ®iÒu tra kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ trong giê häc vÒ kÝch th­íc vµ t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn ë tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ-Qu¶ng Ninh. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong giê d¹y, tham kh¶o ý kiÕn cña gi¸o viªn, kÕt qu¶ víi viÖc thùc nghiÖm trªn trÎ vµ th«ng qua ®äc s¸ch, nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó ®­a ra nh÷ng kinh nghiÖm b­íc ®Çu trong viÖc h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc. 5.2.Nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng. Mçi ng­êi cã mét c¸ch gi¶ng d¹y kh¸c nhau song lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt, ®iÒu ®ã cßn tuú thuéc vµo viÖc sö dông, vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, gi¶ng d¹y sao cho phï hîp khÐo lÐo cña mçi ng­êi nghiªn cøu. Trong thêi gian thùc tËp ë tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ, em ®­îc dù m«n to¸n, cô thÓ lµ c¸c bµi d¹y vÒ kÝch th­íc em thÊy mét sè ®Æc ®iÓm sau: *§èi víi mÉu gi¸o bÐ : ViÖc so s¸nh vµ ph©n biÖt kÝch th­íc vÒ c¸c ®å vËt chØ ë d¹ng s¬ khai ch­a chÝnh x¸c, trÎ ch­a ph©n biÖt ®­îc c¸c h×nh häc, sù so s¸nh kÝch th­íc cña hai ®èi t­îng ch­a râ rµng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cã mét sè trÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ph©n biÖt rÊt râ rµng. §ã chÝnh lµ do sù cñng cè vµ gi¸o dôc th­êng xuyªn cña gi¸o viªn, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng yÕu tè kh«ng thuËn lîi nh­ :do sè trÎ qu¸ ®«ng nªn ch­a thÓ bao qu¸t ®­îc hÕt trÎ. ViÖc chuÈn bÞ bµi cña c« t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vÒ gi¸o ¸n còng nh­ ®å dïng gi¶ng d¹y. Do ®ã sè trÎ ®¹t ®­îc yªu cÇu bµi häc kh¸ cao, sè cßn l¹i th­êng lµ do trÎ m¶i nãi chuyÖn ch­a chó ý vµo bµi nªn ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc c« truyÒn ®¹t. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy viÖc d¹y to¸n cho trÎ mÉu gi¸o lµ mét trong nhiÒu néi dung mµ ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu, t×m tßi, ®äc tµi liÖu tham kh¶o trong kho¶ng thêi gian dµi nh»m gióp trÎ hiÓu thªm vÒ ph­¬ng ph¸p. D¹y vÒ kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o lµ mét néi dung trong ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, nã cã vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh nh÷ng biÓu t­îng ban ®Çu vÒ to¸n häc. Nhê cã sù t¸c ®éng cña nhµ gi¸o dôc mµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt vÒ kÝch th­íc cña vËt ë c¸c kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ to nhá kh¸c nhau ®­îc t¨ng theo kinh nghiÖm cña trÎ, tõ ®ã cÇn ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p néi dung cô thÓ thÝch hîp cho tõng bµi, tõng ®é tuæi ®Ó viÖc tiÕp thu cña trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn n©ng cao chÊt l­îng d¹y trÎ lµm quen víi nh÷ng biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc cïng víi sù nç lùc tÝch cùc cña b¶n th©n trÎ. 5.3.C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng. §­îc th«ng qua c¸c ph­¬ng ph¸p : + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu qua c©u hái tr¾c nghiÖm (ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i ). + Ph­¬ng ph¸p quan s¸t. + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ thuyÕt. +Ph­¬ng ph¸p ®äc tµi liÖu tham kh¶o. +Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc. +Ph­¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm. VI. Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu. V× thêi gian cã h¹n nªn em chØ nghiªn cøu líp mÉu gi¸o bÐ ( 3-4 tuæi ) tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ- Qu¶ng Ninh. VII. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 7.1. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t. Quan s¸t giê d¹y cña gi¸o viªn. Quan s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c« vµ trÎ. 7.2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra. Kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ mÉu gi¸o bÐ víi biÓu t­îng kÝch th­íc nh­ thÕ nµo? Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc gi¶ng d¹y? T×nh h×nh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña trÎ nh­ thÕ nµo? (tÝch cùc hay kh«ng tÝch cùc ) Kinh nghiÖm chuyªn m«n vÒ viÖc ''VËn dông ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc'' tõ nh÷ng c©u hái ®iÒu tra trªn, em ®· thu nhËp so s¸nh vµ ®èi chiÕu nghiªn cøu cïng víi qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh vµ rót ra kÕt luËn chung. 7.3.Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm. B¶n th©n lµ ng­êi tù nghiªn cøu bµi d¹y, so¹n gi¸o ¸n lùa chän lµm quen víi kÝch th­íc, cïng víi c¸c yÕu tè vµ bµi d¹y cña m×nh, em trùc tiÕp d¹y trÎ lµm quen víi c¸c biÓu t­îng tËp hîp vÒ to¸n líp mÉu gi¸o bÐ. 7.4. Ph­¬ng ph¸p ®äc tµi liÖu. Sö dông s¸ch ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc trÎ mÉu gi¸o vµ s¸ch h­íng dÉn thùc hiÖn. Ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng s¬ ®¼ng vÒ to¸n. 7.5. Ph­¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc. Dïng to¸n häc ®Ó tÝnh phÇn tr¨m sè liÖu, n¾m b¾t ®­îc khi gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu. VIII. KÕ ho¹ch nghiªn cøu. Thêi gian nhËn ®Ò tµi : 16/ 2 /2006. Thêi gian ®äc tµi liÖu : 10 / 3 - 5 / 4 / 2006. Thêi gian viÕt ®Ò c­¬ng : 5 / 4 - 20 / 4 / 2006. Thêi gian lµm ®Ò tµi nh¸p : 22 / 4 - 20 / 5 / 2006. Thêi gian hoµn thµnh ®Ò tµi : 26 / 5 - 30 / 5 / 2006. Thêi gian nép ®Ò tµi : 2 / 6 / 2006. CH¦¥NG I C¬ së lý luËn cña viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc. I. §Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o bÐ ( 3-4 tuæi ) TrÎ em nhËn biÕt vÒ kÝch th­íc cña c¸c vËt lµ nhê cã sù tham gia tÝch cùc cña c¸c gi¸c quan mµ chñ yÕu lµ thÞ gi¸c vµ xóc gi¸c. Kh¶ n¨ng nhËn thøc ( c¶m thô ) kÝch th­íc cña vËt ë c¸c kho¶ng c¸ch kh¸c nhau vµ vÞ trÝ kh¸c nhau gäi lµ hÖ sè thô c¶m. HÖ sè thô c¶m vÒ kÝch th­íc cña vËt ®­îc t¨ng theo kinh nghiÖm cña trÎ vµ nhê cã sù t¸c ®éng cña nhµ gi¸o dôc. TrÎ mÉu gi¸o bÐ cã thÓ nhËn biÕt ®­îc mét chiÒu kÝch th­íc cña vËt vµ trÎ cã thÓ biÕt lµm ®óng theo yªu cÇu cña ng­êi lín. VÝ dô : TrÎ ®em ®Õn cho c« mét qu¶ bãng to hay mét th­íc dµi theo lêi nãi cña c«. TrÎ cã thÓ nhËn thøc ®­îc r»ng ë ®»ng xa kia lµ mét ng­êi lín hay mét trÎ nhá. ë ®é tuæi nµy trÎ ®· cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt kÝch th­íc cña 2 vËt cã ®é chªnh lÖch lín. Tuy nhiªn trong ng«n ng÷ thô ®éng cña trÎ ®· cã nh÷ng tõ kh¸i niÖm vÒ sù kh¸c nhau cña kÝch th­íc. Song vèn kinh nghiÖm cßn Ýt, trÎ ch­a hiÓu hÕt ý nghÜa cña danh tõ ''kÝch th­íc '' nªn trÎ th­êng tr¶ lêi kh«ng chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc cña vËt. VÝ dô: trÎ th­êng nãi c©y to thay cho c©y cao hay c¸i bót ch× to thay cho c¸i bót ch× dµi. CÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ d­íi 3 tuæi ®­îc tiÕp xóc lµm quen víi c¸c vËt cã kÝch th­íc kh¸c nhau, cÇn d¹y cho trÎ 3- 4 tuæi biÕt ph©n biÖt kÝch th­íc ( dµi - réng - cao - thÊp ) cña 2 ®èi t­îng cã sù chªnh lÖch lín. D¹y trÎ biÕt sö dông ®óng tõ chØ mèi quan hÖ kÝch th­íc gi÷a 2 vËt nh­ to h¬n, nhá h¬n, cao h¬n, thÊp h¬n, dµi h¬n, réng h¬n, hÑp h¬n . II. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p cho trÎ mÉu gi¸o bÐ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc. 1. Néi dung. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi c¸c biÓu t­îng kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o bÐ 3- 4 tuæi . 2. C¸c ph­¬ng ph¸p cho trÎ mÉu gi¸o bÐ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc. 2.1. C¸c ph­¬ng ph¸p chung §Ó h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng s¬ ®¼ng ban ®Çu vÒ to¸n cho trÎ mÇm non, ®Æc biÖt lµ viÖc d¹y trÎ lµm quen víi c¸c biÓu t­îng vÒ kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o 3- 4 tuæi, gi¸o viªn cÇn sö dông hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc : + Ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng víi ®å vËt. + Ph­¬ng ph¸p trùc quan. + Ph­¬ng ph¸p dïng lêi . + Ph­¬ng ph¸p dïng trß ch¬i. Mçi ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông ®éc lËp ®Ó d¹y trÎ mµ cÇn sö dông tæng hîp trong mèi quan hÖ hç trî chÆt chÏ víi nhau. ViÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p cÇn ph¶i chó ý ®Õn tÝnh gi¸o dôc ®Æc tr­ng cña m«n häc. 2.2. Ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng víi ®å vËt. Ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng víi ®å vËt cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, lµ ph­¬ng ph¸p chñ ®¹o ®Ó h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng s¬ ®¼ng ban ®Çu vÒ to¸n cho trÎ mÉu gi¸o. Th«ng qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®å vËt ®Ó trÎ lÜnh héi ®­îc nh÷ng tri thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt gióp t­ duy cña trÎ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c trÎ ë ®é tuæi nµy cã kh¸i niÖm '' häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc'', ®ã chÝnh lµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña trÎ mÉu gi¸o. Do vËy kÕt qu¶ nhËn thøc cña trÎ trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng to¸n ban ®Çu chØ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nÕu c« gi¸o sö dông hîp lý ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng d­íi h×mh thøc vui ch¬i. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ tÊt c¶ trÎ ®Òu ®­îc tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®å vËt thÓ hiÖn b»ng viÖc lµm, t¹o ra s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh nµy, trÎ lu«n gi÷ vai trß lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng, cßn c« gi¸o ®ãng vai trß lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn. TiÕn hµnh ho¹t ®éng th«ng qua viÖc t¹o ra s¶n phÈm, trong qu¸ tr×nh nµy trÎ lu«n gi÷ vai trß lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng, cßn c« gi¸o ®ãng vai trß lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn. TiÕn hµnh ho¹t ®éng th«ng qua viÖc t¹o ra s¶n phÈm, trÎ ®­îc lµm quen, nhËn thøc kiÕn thøc míi hay luyÖn tËp thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. ViÖc sù dông ph­¬ng ph¸p cho trÎ lµm quen víi to¸n cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu : chän ®èi t­îng ''®å vËt '' cho trÎ ho¹t ®éng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña bµi häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña trÎ, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ®iÖu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña ®Þa ph­¬ng. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p trùc quan ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc h­íng dÉn trÎ sö dông hîp lý c¸c ®å dïng trùc quan, ë sù kÕt hîp ®óng ®¾n gi÷a viÖc tri gi¸c trùc tiÕp c¸c ®èi t­îng, biÓu t­îng vµ lêi nãi, ë viÖc h­íng dÉn trÎ kh¶o s¸t sù vËt hiÖn t­îng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nhê c¸c gi¸c quan. Khi thùc hiÖn tiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸o viªn cÇn sö dông hîp lý ®å dïng trùc quan trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ lµm quen víi to¸n. Gi¸o viªn cÇn lùa chän mét c¸ch thÝch hîp trong c¸c ®èi t­îng ( vËt thËt, tranh ¶nh) cho trÎ tiÕn hµnh ho¹t ®éng sao cho ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, nhiÖm vô cña bµi häc, ®ång thêi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt s½n cã ë ®Þa ph­¬ng. Gi¸o viªn cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, h×nh d¹ng kÝch th­íc cña ®å dïng trùc quan ph¶i thÝch hîp víi trÎ, h­íng dÉn trÎ sö dông ®å dïng trùc quan trong qu¸ tr×nh häc tËp ®óng lóc, ®óng chç. ViÖc sö dông ®å dïng trùc quan qóa sím hoÆc qu¸ muén sÏ lµm gi¶m t¸c dông cña ®å dïng trùc quan hoÆc lµm ph©n t¸n sù chó ý cña trÎ. §å dïng trùc quan cÇn ®­îc phøc t¹p dÇn dÇn theo sù ph¸t triÓn cña trÎ, ch¼ng h¹n ®å dïng trùc quan dïng ®Ó d¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu dµi cña hai ®èi t­îng ( dµi h¬n - ng¾n h¬n). Lóc ®Çu nªn dïng c¸c ®å vËt hÊp dÉn nh­ : que tÝnh, d¶i n¬, vÒ sau cã thÓ dïng th­íc kÎ, bót ch×, bµn ghÕ...Sö dông ph­¬ng ph¸p trùc quan sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt khi cã sù kÕt hîp ®óng ®¾n viÖc tri gi¸c trùc tiÕp ®èi t­îng hoÆc hiÖn t­îng víi lêi nãi. Lêi nãi cña c« ®iÒu khiÓn hµnh ®éng cña trÎ, gióp trÎ biÕt sö dông ®å dïng trùc quan ®óng lóc. Lêi nãi cña c« ph¶i tæ chøc h­íng dÉn trÎ quan s¸t sù vËt hoÆc hiÖn t­îng cã hiÖu qu¶ ( b»ng cach sö dông phèi hîp víi c¸c gi¸c quan ). VÝ dô : Khi nghe c« nãi '' C¸c con h·y nh×n xem bót ch× xanh vµ bót ch× ®á råi cho c« biÕt bót ch× nµo dµi h¬n, bót ch× nµo ng¾n h¬n'' ? NÕu ch¸u ch­a hiÓu thÕ nµo lµ dµi h¬n - ng¾n h¬n c« sÏ h­íng dÉn :'' Ch¸u h·y thö dïng hai bót ch× ®Æt xuèng mÆt bµn xem thÕ nµo?'' vµ sau ®ã trÎ sÏ c¶m thÊy ®­îc thÕ nµo lµ dµi h¬n, ng¾n h¬n gi÷a hai vËt, hoÆc khi nghe c« yªu cÇu : '' Ch¸u h·y t×m trong ræ ®å ch¬i cña m×nh nh÷ng vËt cã kÝch th­íc dµi h¬n '' lóc ®ã trÎ ph¶i nh×n kü b»ng m¾t vµo ræ ®å ch¬i, sau ®ã dïng tay lùa chän vËt cã kÝch th­íc dµi h¬n. CÇn sö dông hîp lý viÖc tr×nh bµy vËt mÉu vµ hµnh ®éng mÉu cña c« gi¸o trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ lµm quen víi to¸n. Bëi v× nÕu nh­ qu¸ l¹m dông viÖc tr×nh bµy vËt mÉu cïng vËt mÉu l¹i ®­a ra sau khi trÎ ®· hoµn thµnh bµi tËp nh»m gióp trÎ kiÓm tra l¹i c¸ch lµm cña trÎ ®· ®óng hay ch­a b»ng c¸ch so s¸nh c¸ch lµm cña m×nh víi c¸ch lµm cña c«. 2.3. Ph­¬ng ph¸p dïng lêi nãi. Gåm ph­¬ng ph¸p gi¶i thÝch h­íng dÉn vµ ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p. Ph­¬ng ph¸p dïng lêi nãi cã ý nghÜa quan träng : Hç trî toµn diÖn c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c båi d­ìng vµ ph¸t triÓn cho trÎ vÒ ng«n ng÷. N¨ng lùc chó ý l¾ng nghe, hiÓu ®­îc lêi nãi vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi, ph¸t triÓn tÝnh ®éc lËp t­ duy rÌn luyÖn c¸c thao t¸c trÝ tuÖ nh­ : ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t vµ thóc ®Èy ham hiÓu biÕt cña trÎ. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ sö dông hîp lý viÖc dïng lêi nãi sao cho ®¶m b¶o sù kÕt hîp ®óng ®¾n gi÷a lêi gi¶i thÝch h­íng dÉn cña c« víi viÖc trÎ quan s¸t trùc tiÕp ®èi t­îng hay hµnh ®éng víi ®å dïng trùc quan, nh»m lµm chÝnh x¸c hãa hÖ thèng hãa nhËn thøc cña trÎ, gióp trÎ ph©n tÝch, ®èi chiÕu, so s¸nh, kh¸i qu¸t vµ ®i tíi nh÷ng ®iÒu cÇn lÜnh héi vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt. Khi tiÕn hµnh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy, yªu cÇu lêi h­íng dÉn, gi¶i thÝch cña c« ph¶i ng¾n gän, dÔ hiÓu, l«i cuèn, thu hót sù chó ý cña trÎ vµo ®èi t­îng quan s¸t, c« gi¸o cÇn ph¶i gîi më cho trÎ thÊy nh÷ng c¸i cÇn nh×n vµ nh×n nh­ thÕ nµo vÒ ®èi t­îng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc cÇn thiÕt cho trÎ. H­íng cho trÎ quan s¸t chung råi míi quan s¸t riªng tËp trung vµo nh÷ng chi tiÕt c¬ b¶n chñ yÕu cña ®èi t­îng, kh«ng quan s¸t trµn lan. Sau ®ã trÎ ph¶i tù nªu nhËn xÐt cña m×nh vÒ ®èi t­îng võa quan s¸t vµ cuèi cïng c« sÏ lµ ng­êi lµm chÝnh x¸c hãa, hÖ thèng hãa nh÷ng ®iÒu trÎ võa nhËn xÐt. VÝ dô : Khi c« dÉn trÎ ®i d¹o '' quan s¸t c©y chuèi'' b»ng lêi nãi, c« h­íng dÉn cho trÎ quan s¸t ( nh×n ng¾m, sê mã ) xung quanh råi ®­a ra c©u hái xem trÎ võa nh×n thÊy nh÷ng g× ? C« h­íng cho trÎ chó ý tíi h×nh d¸ng, kÝch th­íc cña chóng, c« ®Æt c©u hái :'' §©y lµ c©y g× ?'', ''Nh÷ng c©y nµy cã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo?''. Khi ®ã trÎ sÏ tr¶ lêi:''c©y chuèi cã h×nh d¸ng th¼ng ®Òu, nh½n vµ to...''. C« hái trÎ vÒ kÝch th­íc ''c©y nµo cao nhÊt, c©y nµo thÊp nhÊt? '' ,'' l¸ nh­ thÕ nµo, dµi hay ng¾n ?...'' vµ chÝnh lóc nµy c« gi¸o dïng lêi nãi ®Ó chÝnh x¸c hãa, hÖ thèng hãa l¹i nh÷ng ®iÒu trÎ võa nhËn xÐt, gióp trÎ hiÓu râ thªm vÒ kÝch th­íc vµ h×nh d¸ng cña chóng. Gi¸o viªn cÇn sö dông hîp lý ph­¬ng ph¸p nµy trong qu¸ tr×nh tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt, cã sù kÕt hîp ®óng ®¾n gi÷a lêi h­íng dÉn, gi¶i thÝch cña c« víi tõng hµnh ®éng cña trÎ sao cho ®¸p øng phï hîp víi yªu cÇu cña tõng t×nh huèng cô thÓ trong qu¸ tr×nh trÎ tiÕn hµnh ho¹t ®éng víi ®å vËt. Khi ®Þnh h­íng ho¹t ®éng chung cho trÎ, yªu cÇugi¸o viªn ®Þnh h­íng b»ng lêi nãi ng¾n gän, dÔ hiÓu, tõ ng÷ quen thuéc ®Ó trÎ n¾m ®­îc nhiÖm vô s¾p lµm. C« cã thÓ gäi mét sè trÎ nh¾c l¹i nhiÖm vô cÇn lµm nÕu trÎ ch­a nhí ®­îc nhiÖm vô cña m×nh th× c« nh¾c l¹i cho trÎ nhí. Khi h­íng dÉn trÎ thùc hiÖn tiÕn hµnh ho¹t ®éng víi ®å vËt, gi¸o viªn cÇn ph¶i dïng lêi nãi chØ dÉn ®iÒu khiÓn tõng thao t¸c hµnh ®éng víi ®å dïng trùc quan cña trÎ. §Æc biÖt ®èi víi trÎ nhá th× lêi h­íng dÉn cña c« ®ång thêi víi viÖc c« lµm mÉu c¸ch sö dông ®å dïng trùc quan. ViÖc dïng lêi h­íng dÉn, gi¶i thÝch dµi dßng vµ khã hiÎu sÏ dÔ lµm trÎ l¬ ®·ng trong viÖc quan s¸t trùc tiÕp, hay cã thÓ lµm cho trÎ hiÓu sai c¸ch lµm vµ g©y ra cho trÎ ho¹t ®éng kh«ng chÝnh x¸c. Giäng nãi cña c« ph¶i cã ng÷ ®iÖu, biÕt nhÊn m¹nh vµo nh÷ng chç quan träng cã néi dung tri thøc cÇn truyÒn thô. VÝ dô : Khi d¹y trÎ so s¸nh chiÒu dµi hai b¨ng giÊy, c« gi¸o cÇn nhÊn m¹nh vµo c¸ch thùc hiÖn thao t¸c ®Æt hai b¨ng giÊy c¹nh nhau vµ c¸ch diÔn ®¹t mèi quan hÖ vÒ chiÒu dµi gi÷a hai b¨ng giÊy '' b¨ng giÊy xanh dµi h¬n b¨ng giÊy ®á hay b¨ng giÊy ®á ng¾n h¬n b¨ng giÊy xanh ''. Sö dông ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p lµ c« gi¸o tæ chøc h­íng dÉn trÎ ph©n tÝch, so s¸nh t×m kiÕm ph¸t hiÖn vµ dÉn d¾t trÎ ®i tíi kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lÜnh héi dùa trªn triÕn tr×nh vµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®å vËt mµ trÎ võa ®­îc thùc hiÖn. §©y chÝnh lµ giai ®o¹n ho¹t trÝ tuÖ quan träng cña trÎ v× nh÷ng hiÓu biÕt vµ kü n¨ng mµ trÎ lÜnh héi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®èi t­îng sÏ ®­îc ph¶n ¸nh cã hÖ thèng ë ng«n ng÷ vµ trong t­ duy cña trÎ. ë giai ®o¹n nµy, c« cÇn ph¶i chó ý t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ tù nhËn xÐt nªu lªn sù nhËn thøc cña m×nh sau khi ®· ®­îc quan s¸t vµ ho¹t ®éng víi ®å vËt. C« n¾m vai trß chØ lµ ng­êi gîi më ë trÎ tÝnh chñ ®éng tÝch cùc trong qu¸ tr×nh n¾m tri thøc, ph¸t huy vai trß chñ thÓ cña trÎ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®èi t­îng ®Ó lÜnh héi kiÕn thøc kü n¨ng cÇn thiÕt. Muèn vËy, c« gi¸o cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®­îc diÔn ®¹t nh÷ng g× võa quan s¸t ®­îc b»ng tõ, gióp trÎ m« t¶ l¹i viÖc trÎ võa lµm b»ng c¸ch nªu c©u hái ®óng lóc. Ch¼ng h¹n ch¸u võa nh×n thÊy nh÷ng g×? kÝch th­íc cña chóng nh­ thÕ nµo ?. Ngoµi ra ®Ó gióp trÎ biÕt diÔn ®¹t ®óng, c« gi¸o ph¶i kiªn tr× dÉn d¾t trÎ tr¶ lêi nh÷ng c©u ng¾n tõ 2-3 tõ cho ®Õn nh÷ng c©u dµi 2- 3 c©u. Ch¼ng h¹n, khi so s¸nh chiÒu dµi cña hai b¨ng giÊy, lóc ®Çu trÎ gi¶i thÝch ®­îc '' b¨ng giÊy xanh dµi h¬n b¨ng giÊy ®á v× b¨ng giÊy xanh cßn thõa ra''. C« gi¸o cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn ph­¬ng ph¸p nªu c©u hái nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p ®Ó tæ chøc h­íng dÉn trÎ ph©n tÝch t×m kiÕm, ph¸t hiÖn vµ dÉn d¾t trÎ ®i tíi kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lÜnh héi. Ph­¬ng ph¸p nªu c©u hái cã nh÷ng ý nghÜa quan träng, nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn t­ duy vµ ng«n ng÷ cña trÎ, khªu gîi cho trÎ thÊy cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô trÝ tuÖ ®Æt ra cho m×nh. C©u hái cña c« ph¶i lµm tÝch cùc ho¸ qu¸ tr×nh tri gi¸c, trÝ nhí, t­ duy ®¶m b¶o h­íng vµo viÖc ph¸t hiÖn thu nhËn kiÕn thøc míi vµ cñng cè ®µo s©u kiÕn thøc ®· häc. HÖ thèng c©u hái th­êng ®­îc sö dông bao gåm : + C¸c c©u hái sao chÐp bÒ ngoµi dïng ®Ó hái viÖc ghi nhËn nh÷ng ®Æc ®iÓm bªn ngoµi cña ®èi t­îng, yªu cÇu trÎ kÓ l¹i ( m« t¶ l¹i ) viÖc trÎ võa quan s¸t hay võa hµnh ®éng. VÝ dô : §©y lµ g× ? Nã cã mµu g× ? Cã bao nhiªu c¸i ? hoÆc cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo? Ch¸u võa lµm thÕ nµo? + C¸c c©u hái nhËn thøc sao chÐp gióp trÎ ®µo s©u cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· biÕt. VÝ dô : Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt sîi d©y nµy dµi h¬n sîi d©y kia?. + C¸c c©u hái nhËn thøc s¸ng t¹o : yªu cÇu trÎ sö dông tri thøc ®· cã vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng kh¸c hoÆc gi¶i thÝch c¸c mèi quan hÖ phô thuéc vÒ kÝch th­íc gi÷a c¸c ®èi t­îng hay gi¶i thÝch sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ®èi t­îng. VÝ dô : Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt d¶i n¬ xanh dµi nhÊt trong sè c¸c d¶i n¬?. Nh­ vËy hÖ thèng c¸c c©u hái trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ lµm quen víi to¸n bao gåm tõ c¸c c©u hái ®¬n gi¶n, nhÊt lµ c¸c c©u hái sao chÐp bÒ ngoµi, råi ®Õn c¸c c©u hái nhËn thøc sao chÐp dÇn ®Õn nh÷ng c©u hái phøc t¹p h¬n lµ c¸c c©u hái nhËn thøc s¸ng t¹o. Tïy theo c¸c yªu cÇu hoµn c¶nh cô thÓ ë trong mçi bµi häc mµ c« gi¸o sÏ lùa chän c¸c c©u hái sao cho phï hîp. MÆt kh¸c c¸c c©u hái cÇn ph¶i ®¶m b¶o cô thÓ, râ rµng, l«gic, ng¾n gän, dÔ hiÓu, ®èi víi trÎ ®a d¹ng vÒ h×nh thøc ( cïng mét néi dung hái nh­ng cã nhiÒu c©u hái kh¸c nhau). HÖ thèng c©u hái ph¶i tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p nh»m gióp trÎ ph©n tÝch, so s¸nh, ®èi chiÕu ph¸t hiÖn råi ®i ®Õn kh¸i qu¸t, sè l­îng c©u hái võa ®ñ kh«ng nªn nhiÒu qu¸ hoÆc Ýt qu¸ sao cho ®¹t ®­îc môc ®Ých yªu cÇu, kh«ng nªn dïng c¸c c©u hái ®Ó mím trÎ tr¶ lêi. HÖ thèng c¸c c©u hái th­êng ®­îc ®­a ra sau khi trÎ thùc hiÖn xong ph­¬ng ph¸p h×nh thøc ho¹t ®éng nh»m gióp trÎ ph©n tÝch, ®èi chiÕu, so s¸nh ph¸t hiÖn vµ dÉn d¾t trÎ ®i tíi kh¸i qu¸t ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lÜnh héi. 2.4. Ph­¬ng ph¸p dïng trß ch¬i. Ph­¬ng ph¸p dïng trß ch¬i trong d¹y trÎ lµm quen víi to¸n lµ mét lo¹i h×nh cña ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng thùc hµnh '' häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc '', lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña trÎ nhá. VËy nªn trß ch¬i ®ãng vai trß lµ mét ph­¬ng ph¸p riªng biÖt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng to¸n ban ®Çu cho trÎ mÉu gi¸o. ViÖc sö dông hîp lý ph­¬ng ph¸p trß ch¬i phï hîp víi nhu cÇu vui ch¬i cña trÎ sÏ cã tÊc dông n©ng cao høng thó ®èi víi giê häc vµ kh¶ n¨ng chó ý cã chñ ®Þnh, ph¸t triÓn tÝnh tÝch cùc cña trÎ trong häc tËp. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®­a c¸c trß ch¬i hoÆc yÕu tè trß ch¬i, thñ thuËt ch¬i lµm h×nh thøc tæ chøc ®Ó d¹y trÎ lµm quen víi to¸n. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc tiÕn hµnh trong mçi tiÕn tr×nh ho¹t ®éng lµm quen víi to¸n ®Òu ®­îc thiÕt kÕ d­íi h×nh thøc mét ho¹t ®éng mang yÕu tè vui ch¬i, ®¶m b¶o sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ch¬i vµ häc trong ho¹t ®éng tÝch cùc cña trÎ d­íi sù tæ chøc gi¸o dôc cña c«. VÝ dô : Th«ng qua viÖc tæ chøc cho trÎ ch¬i '' ®i ®óng ®­êng '' c« ph¸t cho mçi trÎ mét tÊm b×a cã h×nh « t« ( cã hai lo¹i « t« vµ hai lo¹i ®­êng). Nh÷ng ch¸u cã tÊm b×a vÏ « t« nhá th× ®i vµo ®­êng hÑp, cßn nh÷ng ch¸u cã tÊm b×a vÏ « t« to th× ®i vµo ®­êng réng. Tõ ®ã trÎ sÏ lÜnh héi ®­îc kÝch th­íc to - nhá, réng- hÑp cña hai ®èi t­îng. C¸c thñ thuËt vui ch¬i ®­îc ®­a ra nh»m lµm xuÊt hiÖn c¸c '' t×nh huèng cã vÊn ®Ò '' ®Ó kÝch thÝch l«i cuèn trÎ vµo ho¹t ®éng, t×m tßi c¸ch gi¶i quyÕt nhiÖm vô häc tËp. Trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ lµm quen víi to¸n, viÖc g©y t×nh huèng cã vÊn ®Ò th­êng vµo ®Çu giê häc hay tr­íc mçi phÇn cña giê häc, ë c¸c thêi ®iÓm cÇn ®Þnh h­íng nhiÖm vô chung cña trÎ. VÝ dô : Khi d¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt vÒ chiÒu cao gi÷a hai ®èi t­îng. Ch¼ng h¹n : c« treo mét qu¶ bãng lªn cao sao cho trÎ kh«ng víi tíi ®­îc. C« cho c¸c ch¸u lªn víi qu¶ bãng ®ã xuèng. Sau khi trÎ cè g¾ng hÕt søc mµ vÉn kh«ng lÊy ®­îc qu¶ bãng th× c« sÏ gióp trÎ, c« gîi ý hái trÎ v× sao c« lÊy ®­îc qu¶ bãng mµ c¸c ch¸u kh«ng lÊy ®­îc? Lóc nµy t×nh huèng cã vÊn ®Ò ®· ®­îc ®¹t ra víi trÎ , buéc trÎ ph¶i suy nghÜ t×m ra c¸ch tr¶ lêi. VÝ dô : D¹y trÎ nhËn ra sù kh¸c nhau vÒ chiÒu dµi cña hai ®èi t­îng. C« ph¸t cho mçi trÎ hai d¶i n¬ (d¶i n¬ ®á dµi h¬n d¶i n¬ xanh), c« gäi mét trÎ lªn b¶ng vµ dïng hai d¶i n¬ ®ã ®Ó buéc vµo cæ tay ch¸u( lµm mÉu cho trÎ xem) c« cho trÎ nhËn xÐt, sau ®ã c« cho c¶ líp cïng lµm ( hai ch¸u buéc vßng cho nhau). §Çu tiªn buéc vßng mµu ®á, sau ®ã buéc vßng mµu xanh. Nh­ng tÊt c¶ trÎ ®Òu kh«ng buéc ®­îc d¶i n¬ mµu xanh vµo tay b¹n. Sau ®ã c« hái c¶ líp xem cã buéc ®­îc d¶i n¬ xanh vµo tay kh«ng? V× sao kh«ng buéc ®­îc d¶i n¬ xanh vµo cæ tay?. Tõ ®ã trÎ nhËn ra ®­îc sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu dµi cña hai ®èi t­îng. ViÖc sö dông réng d·i vµ ®a d¹ng c¸c trß ch¬i häc tËp nh»m cñng cè, luyÖn tËp thªm chÝnh x¸c hãa hÖ thèng hãa kiÕn thøc kü n¨ng ®· häc. TÊt c¶ c¸c lo¹i trß ch¬i häc tËp, xÕp h×nh, l¾p ghÐp, x©y dùng, trß ch¬i víi tranh ¶nh, trß ch¬i sö dông lêi nãi...®Òu lµ c¸c ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng to¸n s¬ ®¼ng cho trÎ mÇm non. KÕt luËn : viÖc sö dông hîp lý c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ lµm quen víi to¸n cã ý nghÜa quan träng v× ®ã lµ con ®­êng chuyÓn t¶i tri thøc tíi trÎ. Mçi ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông ®éc lËp mµ chóng cÇn ®­îc sö dông tæng hîp trong mèi quan hÖ hç trî lÉn nhau trong mét thÓ thèng nhÊt. 2.5. Ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ mÉu gi¸o bÐ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc. §Ó chuÈn bÞ giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao, gi¸o viªn cÇn cho trÎ lµm quen tr­íc víi c¸c ®å vËt cã kÝch th­íc kh¸c nhau trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña trÎ. Ch¼ng h¹n trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« chØ cho trÎ thÊy nh÷ng ®å vËt cã kÝch th­íc kh¸c nhau. VÝ dô : Bóp bª nµy to h¬n, bóp bª kia nhá h¬n hay con gÊu nµy nhá h¬n con gÊu kia to h¬n...HoÆc khi cho trÎ ®i d¹o ngoµi trêi, c« chØ cho trÎ thÊy c©y nµy cao h¬n, c©y kia thÊp h¬n hoÆc con ®­êng nµy réng h¬n, con ®­êng kia hÑp h¬n hoÆc b¹n A cao h¬n b¹n B...c« cao h¬n ch¸u ...Trong c¸c giê häc d¹y trÎ nhËn biÕt b»ng trùc gi¸c sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc theo tõng chiÒu (dµi - réng - cao ) gi÷a hai ®èi t­îng, c« gi¸o cÇn t¹o ra t×nh huèng thùc tÕ, qua ®ã gióp trÎ nhËn ra sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc. VÝ dô : D¹y trÎ nhËn biÕt thÕ nµo lµ dµi h¬n, ng¾n h¬n, c« cho trÎ dïng hai sîi d©y ®Ó buéc vßng tay, d©y mµu xanh kh«ng thÓ buéc ®­îc. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô, c« gi¸o ®Ó trÎ ph¸t hiÖn ra d©y xanh kh«ng buéc ®­îc vßng tay v× nã ng¾n h¬n d©y ®á. Sau ®ã c« chØ cho trÎ thÊy ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc qua sù so s¸nh b»ng c¸ch ®Æt c¹nh hoÆc ®Æt chång hai ®èi t­îng theo chiÒu dµi, réng mµ ta cÇn so s¸nh. C« thùc hiÖn ®Ó trÎ quan s¸t, qua ®ã c« yªu cÇu trÎ diÔn ®¹t sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc ®ã b»ng lêi, sau ®ã c« söa cho trÎ biÕt dïng ®óng tõ chØ sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc nh­ : to h¬n- nhá h¬n, dµi h¬n - ng¾n h¬n, réng h¬n - hÑp h¬n, cao h¬n - thÊp h¬n. Ngoµi giê häc kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kh¸c, c« cho trÎ luyÖn tËp nhËn biÕt sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc vµ diÔn ®¹t sù kh¸c biÖt ®ã, c« cho trÎ t¹o lªn nh÷ng ®å vËt cã sù kh¸c biÖt vÒ kÝch th­íc nh­ : xÕp nhµ cao, nhµ thÊp, c©y cao, c©y thÊp hoÆc vÏ qu¶ bãng to, qu¶ bãng nhá. CH¦¥NG II Thùc tr¹ng viÖc d¹y biÓu t­îng kÝch th­íc ë líp mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÉu gi¸o Quang trung thÞ x· U«ng bÝ - Qu¶ng ninh. Qua thùc tÕ em ®· ®­îc ®i dù giê gi¸o viªn gi¶ng d¹y tiÕt ''d¹y trÎ nhËn biÕt vÒ kÝch th­íc'' líp mÉu gi¸o bÐ th× tû lÖ c¸c ch¸u n¾m ®­îc bµi qua tiÕt häc kÝch th­íc nh­ sau : kh¶ n¨ng nhËn biÕt dµi h¬n - ng¾n h¬n gäi tªn theo yªu cÇu cña bµi ®¹t tõ 75% - 80%. TrÎ ®¹t ®­îc yªu cÇu lµ do trÎ cã nhËn thøc nhanh vµ ®i häc ®Òu, sè ch¸u cßn l¹i tiÕp thu chËm lµ do kh«ng chó ý, th­êng xuyªn kh«ng ®i häc, l¬ lµ trong qu¸ tr×nh häc, v× vËy trÎ th­êng m¾c ph¶i mét sè khã kh¨n vÒ viÖc nhËn biÕt kÝch th­íc dµi h¬n - ng¾n h¬n. VÒ phÝa c«, ®«i khi cßn ch­a bao qu¸t ®­îc tÊt c¶ trÎ v× líp häc ®«ng 30 -35 ch¸u nªn c« ch­a söa sai hÕt cho trÎ. ViÖc chuÈn bÞ ®å dïng gi¸o ¸n cña c« t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chu ®¸o song ®å dïng giµnh cho trÎ cßn h¹n chÕ. 1. §Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng tr­êng thùc tËp. Mçi gi¸o viªn cã mét c¸ch gi¶ng d¹y kh¸c nhau xong lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt d¹y cã kÕt qu¶ cao nhÊt cßn tuú thuéc vµo c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y sao cho phï hîp, khÐo lÐo cña mçi gi¸o viªn : Gi¸o viªn ®ã cã n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p vµ cã chuyªn m«n nghiÖp vô kh«ng ? Trong ®ît thùc tËp t¹i tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung, em ®· t×m hiÓu viÖc gi¶ng d¹y bé m«n to¸n cho trÎ, cô thÓ lµ c¸c bµi d¹y vÒ kÝch th­íc, em nhËn thÊy gi¸o viªn gi¶ng d¹y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thuËn lîi trong c¸c tiÕt häc. 2. Qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr­êng thùc tËp. Qua viÖc d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc cho em thÊy : §å dïng d¹y häc ph¶i ®¶m yªu cÇu vÒ tÝnh gi¸o dôc thÉm mü, hîp vÖ sinh, mÇu s¾c phï hîp, kÝch th­íc hîp lý, sè l­îng ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho mäi trÎ trong líp. Mçi trÎ ph¶i cã ®ñ ®å dïng ®Ó so s¸nh ®é lín, so s¸nh vÒ tõng chiÒu vÒ kÝch th­íc, trong ®ã mçi lo¹i ®Òu gièng nhau vÒ h×nh d¹ng chØ kh¸c nhau vÒ chiÒu cao cÇn so s¸nh. 3. Tr×nh bµy gi¸o ¸n ®· dù vÒ néi dung kÝch th­íc ®Ó cã nhËn xÐt. I. Môc ®Ých yªu cÇu. - D¹y trÎ biÕt môc ®Ých ®o cña phÐp ®o. - BiÕt ®o ®é dµi cña mét ®­êng th¼ng. - BiÕt sö dông ®óng tõ ng¾n h¬n - dµi h¬n. II. ChuÈn bÞ Mçi trÎ cã : mét b¨ng giÊy xanh 3 x 40 cm, mét b¨ng giÊy mµu vµng 3 x 35 cm, mét b¨ng giÊy mµu ®á 3 x 30 cm. C¸c sè 5 ®Õn 10. 22 que tÝnh cã chiÒu dµi 5 cm. III. TiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña c« æn ®Þnh tæ chøc: c« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t ''Qña bãng trßn to'' PhÇn 1. - C¸c con nh×n thËt tinh xem c« cã mÊy b¨ng giÊy? - ThÕ c¸c con thÊy 3 b¨ng giÊy nµy cã dµi b»ng nhau kh«ng? - B¨ng giÊy nµo dµi nhÊt? B¨ng giÊy nµo ng¾n nhÊt? - B©y giê c¸c con h·y lÊy b¨ng giÊy trong ræ cña c¸c con xem cã dµi b»ng nhau kh«ng? - C¸c con h·y ®Æt c¸c b¨ng giÊy vµ so s¸nh xem b¨ng giÊy nµo dµi h¬n, b¨ng giÊy nµo ng¾n h¬n? - B¨ng giÊy mµu xanh vµ b¨ng giÊy mµu ®á, b¨ng giÊy nµo dµi nhÊt? - B¨ng giÊy mµu xanh vµ b¨ng giÊy mµu vµng, b¨ng giÊy nµo ng¾n nhÊt? - B¨ng giÊy mµu ®á vµ b¨ng giÊy mµu vµng, b¨ng giÊy nµo dµi h¬n? PhÇn 2 D¹y bµi míi - H«m nay, c« sÏ d¹y líp m×nh bµi ''Môc ®Ých cña phÐp ®o'' c¸c con cã thÝch kh«ng? - C¸c con võa ®­îc so s¸nh c¸c b¨ng giÊy vµ nãi ®óng b¨ng giÊy mµu xanh dµi h¬n b¨ng giÊy mµu ®á vµ b¨ng giÊy mµu vµng. - Con nµo nãi ®­îc b¨ng giÊy mµu xanh dµi h¬n b¨ng giÊy mµu vµng lµ bao nhiªu? - §Ó biÕt ®­îc sù dµi h¬n, ng¾n h¬n cña c¸c b¨ng giÊy lµ bao nhiªu, chóng m×nh h·y quan s¸t c« lµm mÉu nhÐ. - C« xÕp h×nh ch÷ nhËt theo chiÒu dµi b¨ng giÊy xanh ®Ó biÕt b¨ng giÊy xanh dµi b»ng mÊy lÇn chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, c« ®Æt h×nh ch÷ nhËt s¸t c¹nh b¨ng giÊy. - C¸c con ®Õm xem cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt? Ho¹t ®éng cña trÎ - Cã 3 b¨ng giÊy - TrÎ nhËn xÐt - B¨ng giÊy mµu xanh. - B¨ng giÊy mµu ®á. - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - B¨ng giÊy mµu vµng - B¨ng giÊy mµu vµng - Cã ¹ - TrÎ ph¸n ®o¸n. - Cã 4 h×nh ch÷ nhËt. - B¨ng giÊy mµu xanh cã chiÒu dµi lµ 4 lÇn chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt. VËy c¸c con h·y ®Æt sè 4 c¹nh b¨ng giÊy mµu xanh. - G׬ c« ®Æt tiÕp c¸c h×nh ch÷ nhËt c¹nh b¨ng giÊy mµu vµng, c« ®Æt sao cho ®Çu bªn tr¸i cña b¨ng giÊy vµ ®Çu h×nh ch÷ nhËt trïng khÝt nhau. - C¸c con h·y ®Õm xem cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt mÇu vµng? - B©y giê chóng m×nh h·y lÊy h×nh ch÷ nhËt xÕp c¹nh b¨ng giÊy mµu xanh, mµu vµng, mµu ®á. - C« ®i xuèng quan s¸t tõng trÎ xÕp vµ ®Æt c©u hái ®µm tho¹i : - B¨ng giÊy cña con dµi b»ng mÊy lÇn h×nh ch÷ nhËt ? - B¨ng giÊy mµu vµng cña con dµi b»ng mÊy lÇn h×nh ch÷ nhËt? - B©y giê chóng m×nh cïng xÕp tiÕp c¸c h×nh ch÷ nhËt theo chiÒu dµi cña b¨ng giÊy ®á - C¸c con xÕp ®­îc mÊy lÇn chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt ? - VËy chóng m×nh h·y lÊy sè 2 ®Æt c¹nh b¨ng giÊy ®á nµo. - Chóng m×nh h·y quan s¸t xem b¨ng giÊy nµo xÕp ®­îc nhiÒu h×nh ch÷ nhËt nhÊt? V× sao ? - VËy b¨ng giÊy mµu xanh cã mÊy h×nh ch÷ nhËt ? - B¨ng giÊy mµu vµng cã mÊy h×nh ch÷ nhËt ? - ThÕ b¨ng giÊy xanh dµi h¬n b¨ng giÊy vµng lµ mÊy h×nh ch÷ nhËt ? - B¨ng giÊy vµng Ýt h¬n b¨ng giÊy xanh lµ mÊy h×nh ch÷ nhËt? - B¨ng giÊy xanh vµ b¨ng giÊy ®á, b¨ng giÊy nµo dµi h¬n? - Dµi h¬n lµ mÊy h×nh ch÷ nhËt? - B¨ng giÊy ®á ng¾n h¬n lµ mÊy h×nh ch÷ nhËt? - C¶ 3 b¨ng giÊy xanh, ®á, vµng, b¨ng giÊy nµo dµi nhÊt vµ b¨ng giÊy nµo ng¾n nhÊt? PhÇn 3 : LuyÖn tËp. Cho trÎ so s¸nh mét sè ®å vËt trong líp xem ®å vËt nµo dµi h¬n, ®å vËt nµo ng¾n h¬n? * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i '' Nh¶y qua suèi n­íc ''. C« vÏ hai ®­êng th¼ng song song c¸ch nhau 40 cm vµ hai ®­êng th¼ng c¸ch nhau 20 cm. C« cho trÎ lÇn l­ît nh¶y qua suèi n­íc hÑp h¬n, sau ®ã nh¶y qua suèi n­íc réng h¬n. C« cho trÎ ch¬i. Khi trÎ ch¬i c« cæ vò trÎ. - TrÎ thùc hiÖn. - Cã 3 h×nh ch÷ nhËt. - TrÎ ®¨t sè 3 - TrÎ thùc hiÖn. - TrÎ ®Õm 4 lÇn. - 3 lÇn. - TrÎ thùc hiÖn - 2 lÇn - TrÎ thùc hiÖn. - Cã 4 h×nh. - Cã 3 h×nh. - Dµi h¬n lµ1 - Ýt h¬n lµ 1 - B¨ng giÊy xanh. - Dµi h¬n lµ 2 h×nh ch÷ nhËt. - Lµ 2 h×nh ch÷ nhËt. - B¨ng giÊy xanh dµi nhÊt, b¨ng giÊy ®á ng¾n nhÊt. *NhËn xÐt sau bµi d¹y : - Qua bµi d¹y cña c« gi¸o Hµ ThÞ H­¬ng líp 3 - 4 tuæi, em thÊy chuyªn m«n cña gi¸o viªn t­¬ng ®èi ®¹t v× chÞ ®· ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m khoa mÇm non. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n, kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho trÎ t­¬ng ®èi cao, lêi nãi nhÑ nhµng thu hót, l«i cuèn trÎ vµo bµi d¹y. - Qua tiÕt d¹y, em nhËn thÊy vÉn cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm sau ®©y : + ¦u ®iÓm : C¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, cho nªn sù tËp trung chó ý cña trÎ vµo bµi häc rÊt cao. §å dïng g©y ®­îc sù chó ý cho trÎ, kh¶ n¨ng n¾m b¾t kiÕn thøc cña trÎ ®¹t tõ 85 % ®Õn 90%. + Nh­îc ®iÓm :VÉn cßn mét sè trÎ ch­a chó ý vµo bµi, hay l¬ lµ nãi chuyÖn trong líp, kh«ng tËp trung chó ý vµo bµi häc cho nªn ®· g©y khã kh¨n cho c« khi truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho trÎ. MÆt kh¸c do c« kh«ng bao qu¸t ®­îc c¶ líp v× sè trÎ qu¸ ®«ng tõ 30 35 ch¸u, do ®ã ®«i khi c« ch­a söa sai hÕt cho trÎ. ViÖc chuÈn bÞ gi¸o ¸n vµ ®å dïng cña c« t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ song ch­a ®¶m b¶o vÒ thÈm mü, do ®ã trÎ ch­a x¸c ®Þnh ®­îc râ rµng. 4. §Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ vµ nh÷ng thiÕu sãt cña c« trong tiÕt d¹y vÒ kÝch th­íc. Trong bÊt kú mét tiÕt d¹y nµo còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng khã kh¨n nh­ng ®Ó kh¾c phôc vµ rót kinh nghiÖm cho nh÷ng tiÕt d¹y sau ®­îc tèt h¬n th× ng­êi gi¸o viªn ph¶i t×m ra ®­îc nguyªn nh©n cña sù thiÕu sãt vµ khã kh¨n ®ã ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong tiÕt d¹y vÒ kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o bÐ. * Thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt. Qua viÖc thùc tËp t¹i tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung em thÊy : Nh×n chung c¸c tiÕt häc ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt, song vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Trong c¸c tiÕt d¹y th­êng cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: + MÆt thuËn lîi :ë ®é tuæi nµy trÎ rÊt ham häc vµ rÊt tß mß, hay b¾t ch­íc c« cho nªn ®· gióp cho viÖc gi¶ng d¹y cña c« trong c¸c tiÕt d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao. + MÆt khã kh¨n : Do c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu ch­a thùc sù t©m huyÕt víi nghÒ bëi v× l­¬ng thÊp trong khi ®ã c«ng viÖc ®ßi hái rÊt nhiÒu thêi gian vµ rÊt mÖt. * ý kiÕn ®Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Theo em ®Ò xuÊt cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm c¬ së vËt chÊt vµ ®å dïng d¹y, ®å ch¬i cho trÎ ®Ó t¹o høng thó cho trÎ häc tËp, l«i cuèn thu hót trÎ chó ý vµo bµi d¹y cña c«. V× m«n to¸n lµ m«n häc rÊt kh« khan vµ trÇm do ®ã cÇn ph¶i lång ghÐp m«n to¸n víi c¸c m«n häc kh¸c vµ nªn d¹y trÎ ë mäi lóc mäi n¬i. VÝ dô : Khi kª bµn c« cã thÓ hái trÎ cã bao nhiªu c¸i bµn.... Trong giê ©m nh¹c c« hái cã bao nhiªu b¹n h¸t... §èi víi gi¸o viªn cÇn cã sù quan t©m h¬n n÷a, t¹o cho ng­êi gi¸o viªn cã møc thu nhËp æn ®Þnh ®Ó gi¸o viªn t©m huyÕt víi nghÒ vµ tËn tôy víi nghÒ h¬n n÷a. * §­a ra c¸c gi¸o ¸n ®· thùc hiÖn vµ ®­îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp cña gi¸o viªn h­íng dÉn vµ b¹n bÌ trong nhãm cã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕp thu cña häc sinh. Qua trao ®æi víi c¸c gi¸o viªn chØ ®¹o thùc tËp vµ qua thùc tÕ tËp gi¶ng d¹y, em thÊy r»ng : ®Ó d¹y mét bµi vÒ kÝch th­íc ®¹t kÕt qu¶ th× tr­íc tiªn ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ ®å dïng, ®ñ vÒ sè l­îng ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu thÈm mü th× míi g©y høng thó cho trÎ. Mét líp chØ nªn cã tõ 20 25 ch¸u ®Ó võa bao qu¸t ®­îc c¶ líp vµ giê häc ®­îc ®¶m b¶o ®¹t chÊt l­îng cao h¬n, thuËn lîi cho viÖc chuÈn bÞ ®å ch¬i, ®å dïng. Tr­íc tiÕt d¹y ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ gi¸o ¸n, vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh giê häc ph¶i ®¶m b¶o ®­îc néi dung vµ ph­¬ng ph¸p. N¾m ch¾c ®­îc c¸c b­íc lªn líp, cho trÎ ho¹t ®éng ngoµi giê, cÇn b¸m s¸t vµo giê häc bµi ®Ó trÎ ®ì lóng tóng, bì ngì khi vµo bµi t­ thÕ, t¸c phong cña c« ph¶i nghiªm chØnh, lêi nãi dÞu dµng truyÒn c¶m... Víi nh÷ng kinh nghiÖm Ýt ái em nªu ra ë trªn ®©y qua viÖc häc hái cña c¸c c« gi¸o gi¶ng d¹y vµ d­íi sù chØ dÉn cña c« Hµ ThÞ H­¬ng, Ng« ThÞ Lý... song ®©y còng lµ sù nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n em víi mét tiÕt khã nh­ tiÕt to¸n th× viÖc m¾c ph¶i nh÷ng thiÕu sãt trong tiÕt d¹y lµ kh«ng tr¸nh khái. B»ng nh÷ng kinh nghiÖm Ýt ái trªn, em nghÜ r»ng nÕu ®­îc vËn dông trong tiÕt häc sÏ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng thiÕu sãt vµ t¨ng chÊt l­îng giê häc vµ t¨ng kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. V× thêi gian cã h¹n nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n bÌ gãp ý kiÕn cho ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n, ®Ó sau nµy em cã thÓ ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm trªn vµo tiÕt häc vµ vÒ kÝch th­íc. CH¦¥NG III VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc cho trÎ 3- 4 tuæi Qua thêi gian thùc tËp em ®­îc dù giê c¸c tiÕt d¹y mÉu cña gi¸o viªn h­íng dÉn vµ ®· ®­îc so¹n gi¸o ¸n tËp d¹y. Trong qu¸ tr×nh so¹n gi¸o ¸n, em ®· vËn dông hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p : ph­¬ng ph¸p trùc quan, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng víi ®å vËt, ph­¬ng ph¸p dïng lêi, ph­¬ng ph¸p dïng ®å ch¬ivµo tõng bµi d¹y cô thÓ. Sau ®©y em xin tr×nh bµy c¸c gi¸o ¸n ®É thùc nghiÖm : Bµi 1 : D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt gi÷a hai ®å vËt. I. Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt gi÷a hai ®å vËt. Sö dông ®óng tõ to h¬n,nhá h¬n. RÌn luyÖn kü n¨ng thao t¸c,t­ duy. II. ChuÈn bÞ. Mçi ch¸u mét con gièng, 1 b­u ¶nh, 1 c©y nÊm to, 1 c©y nÊm nhá. 2 hép nhá kh«ng ®Ó võa b­u thiÕp, 1 hép to h¬n, 1 gÊu to, 1 gÊu nhá vµ mét sè h×nh trßn cã kÝch th­íc kh¸c nhau. III. TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« * PhÇn 1 : NhËn biÕt biÓu t­îng to h¬n, nhá h¬n. - æn ®Þnh tæ chøc : Cho trÎ h¸t bµi '' Mõng sinh nhËt '' - Trß chuyÖn vÒ bµi h¸t: + H«m nay lµ sinh nhËt cña gÊu anh, anh em gÊu ®· mêi líp m×nh ®Õn ®Õn sinh nhËt, khi ®i chóng m×nh ph¶i chuÈn bÞ quµ tÆng cho gÊu anh nh©n ngµy sinh nhËt. - Trªn bµn c« cã ®Ó s½n mét tÊm b­u ¶nh vµ rÊt nhiÒu trß ch¬i. - B©y giê c¸c con h·y chän mét ®å ch¬i vµ lÊy mét b­u ¶nh ®Ó lµm quµ cña m×nh tÆng cho gÊu anh. - G׬ chóng m×nh h·y chän mét ®å ch¬i vµo mét hép ( c« gi¬ mét hép vµ cho b­u ¶nh vµo hép ®Ó lµm quµ chung cho c¶ líp ). - C¸c con h·y ®Ó ®å ch¬i vµo ®©y ( c« ®i mét vßng ®Ó trÎ bá ®å ch¬i vµo hép ). - Chóng m×nh ®· cã mét mãn quµ tÆng gÊu anh, b©y giê c¸c con h·y xÕp b­u ¶nh vµo hép ( c« cÇm hép xanh cho trÎ bá b­u ¶nh vµo ). - B­u ¶nh cña con kh«ng bá vµo ®­îc µ ? + C« cho c¸c ch¸u thö ®Æt b­u ¶nh vµo hép nh­ng ®Òu kh«ng ®­îc. - C« hái trÎ v× sao kh«ng cho b­u ¶nh nµy vµo hép ®­îc? - B©y giê chóng m×nh thö cho b­u ¶nh vµo hép ®á nµy xem cã võa kh«ng nhÐ ( c« lÊy hép to h¬n cho c¸c ch¸u xÕp b­u ¶nh vµo), sau ®ã c« hái : c¸c con cã cho b­u ¶nh vµo ®­îc kh«ng? - C¸c con cã biÕt v× sao chóng m×nh cho b­u ¶nh vµo hép mµu ®á ®­îc, cßn hép mµu xanh th× kh«ng ®­îc? - ThÕ hép mµu xanh so víi hép mµu ®á th× nh­ thÕ nµo? - Chóng m×nh cïng mang quµ ®Õn nhµ b¹n GÊu nhÐ ! ( c« cho trÎ vÒ phÝa gãc líp mµ c« ®· trang trÝ lµm nhµ cña GÊu) - Chóng m×nh cïng chµo b¹n G¸u vµ chóc mõng sinh nhËt b¹n nµo. - Chóng m×nh cã muèn ch¬i trèn t×m víi anh em GÊu kh«ng? - VËy chóng m×nh h·y ngåi vÒ chç vµ gi¶ lµm nh÷ng chó gµ ®i ngñ nµo. ( c« ®Æt GÊu em sau l­ng GÊu anh) - Trêi s¸ng råi. - GÊu em trèn ®©u råi, c¸c con cã nh×n thÊy GÊu em ®©u kh«ng? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t. - TrÎ lªn lÊy ®å ch¬i vµ vÒ chç ngåi. - TrÎ tr¶ lêi - V× b­u ¶nh to h¬n hép - §­îc ¹ - V× hép mµu ®á to h¬n hép mµu xanh. - Hép xanh nhá h¬n hép ®á. - TrÎ thùc hiÖn. - Cã ¹. - TrÎ nh¾m m¾t. - ß...ã...o... - Kh«ng ¹. - Kh«ng cã ai nh×n thÊy µ? ( GÊu em lã ®Çu ra) - V× sao chóng m×nh kh«ng nh×n thÊy GÊu em? - Chóng m×nh cho GÊu anh trèn sau l­ng GÊu em nhÐ.(c« ®Æt GÊu anh sau l­ng GÊu em) - C¸c con cã nh×n thÊy GÊu anh kh«ng? - GÊu anh trèn sau l­ng GÊu em nh­ng chóng m×nh vÉn nh×n thÊy, cßn GÊu em trèn sau l­ng GÊu anh, chóng m×nh cã nh×n thÊy kh«ng? - V× sao? - §óng råi, GÊu anh to h¬n GÊu em, cßn GÊu em th× sao nhØ? - GÊu em cã che kÝn ®­îc GÊu anh kh«ng? - C« chØ vµo gãc líp : vËy gãc kia cã rÊt nhiÒu nÊm, mçi con h·y h¸i mét c©y nÊm to vµ mét c©y nÊm nhá ®Ó tÆng anh em GÊu. Mçi trÎ h¸i mét nÊm to vµ mét nÊm nhá. - Khi c« nãi ''To h¬n ''c¸c con gi¬ nÊm to h¬n lªn vµ nãi ''to h¬n '' - Khi c« nãi '' nhá h¬n '' c¸c con gi¬ nÊm nhá lªn vµ nãi ''nhá h¬n '' - Chóng m×nh thi xem ai gi¬ ®óng vµ nhanh nhÐ : C« : + To h¬n + Nhá h¬n + Nhá h¬n + To h¬n - C¸c con ch¬i rÊt giái. - B©y giê c« nãi '' GÊu anh '' th× c¸c con gi¬ nÊm cña GÊu anh lªn vµ nãi '' To h¬n''. - C« nãi '' GÊu em '' trÎ gi¬ nÊm nhá h¬n lªn vµ nãi ''nhá h¬n ''. - B©y giê chóng m×nh thi xem ai gi¬ ®óng vµ nãi nhanh. C« : - GÊu anh - GÊu em - GÊu em - GÊu anh * PhÇn 2 LuyÖn tËp : NhËn biÕt sù kh¸c biÖt vÒ ®é lín. - ë c¸c gãc líp cã rÊt nhiÒu h×nh trßn, giê c« sÏ cho chóng m×nh t×m nhanh c¸c h×nh trßn theo yªu cÇu cña c«. - C« cho 3 trÎ lªn ch¬i : h·y t×m cho c« 3 h×nh trßn bÐ h¬n 3 h×nh trßn nµy ( c« gi¬ mét h×nh trßn ®á lµm mÉu). C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt h×nh trßn b¹n nhÆt lªn cã nhá h¬n h×nh trßn mÉu cña c« kh«ng? - Khi nhÆt ®­îc h×nh c¸c con h·y ch¹y l¹i ®øng c¹nh c«, gi¬ h×nh cña m×nh lªn vµ nãi '' nhá h¬n h×nh trßn ®á '' C« cho 3 - 4 nhãm lªn ch¬i * C« nhËn xÐt, cñng cè, tuyªn d­¬ng. - Cho c¶ líp h¸t mét bµi vµ chµo líp ra vÒ. - GÊu em ¬i h·y ra ®i. - V× GÊu anh che mÊt GÊu em. - Cã ¹. - Kh«ng thÊy ¹. - V× GÊu anh to h¬n nªn che kÝn GÊu em. - GÊu em bÐ h¬n GÊu anh. - Kh«ng ¹. TrÎ : - To h¬n - Nhá h¬n - Nhá h¬n - To h¬n TrÎ : - To h¬n - Nhá h¬n - Nhá h¬n - To h¬n - TrÎ ch¬i Bµi 2 : D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu cao cña hai ®èi t­îng. I. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ nhËn biÕt ®­îc sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu cao cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ cao h¬n - thÊp h¬n ®Ó diÔn ®¹t. - RÌn kü n¨ng nhanh nhÑn, khÐo lÐo. II. ChuÈn bÞ : - Mét qu¶ bãng, mçi trÎ 2 c©y hoa nhùa cã chiÒu cao kh¸c nhau râ rÖt. III. TiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña c« * PhÇn 1 : NhËn biÕt sù kh¸c nhau cña hai ®èi t­îng + æn ®Þnh líp : C« cho trÎ h¸t mét bµi + C« treo mét qu¶ bãng ë phÝa gãc líp vµ hái trÎ. - §©y lµ qu¶ g×?. Cã mµu g×? - Chóng m×nh cã thÝch ch¬i ®Ëp bãng kh«ng? - NÕu b¹n nµo ®Ëp tróng vµo bãng th× b¹n ®ã th¾ng. + LÇn ®Çu c« ®Ó bãng thÊp råi gäi 2 trÎ lªn ch¬i ®Ëp tróng bãng, sau ®ã ®Ó bãng cao h¬n sao cho trÎ kh«ng thÓ ®Ëp ®­îc. - B©y giê khã h¬n nhÐ, con nµo cã thÓ lªn ch¬i? - 3 trÎ ®Òu kh«ng ®Ëp tíi bãng. C« vµ c¸c b¹n cæ vò cho c¸c b¹n thi ®ua. - C« cho lÇn l­ît tÊt c¶ trÎ lªn ch¬i ( trÎ vÉn kh«ng ®Ëp ®­îc). + C« hái trÎ : T¹i sao c¸c con kh«ng ®Ëp tróng ®­îc bãng ? - C« ®Ëp thö nhÐ, c« ®Ëp tróng ch­a? - T¹i sao c« ®Ëp ®­îc vµo bãng mµ c¸c con kh«ng ®Ëp ®­îc? + C« thö ®o chiÒu cao víi mét trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt xem ai cao h¬n, ai thÊp h¬n? + C« ph¸t cho mçi trÎ 2 c©y hoa vµ hái trÎ : - C« võa ph¸t g× cho chóng m×nh? - Cã mÊy c©y hoa? - 2 c©y cña chóng m×nh cã hoa mµu gièng nhau kh«ng? - ThÕ chóng nh­ thÕ nµo víi nhau? - G׬ chóng m×nh h·y ®Ó 2 c©y hoa c¹nh nhau. - C©y nµo cao h¬n? - C©y nµo thÊp h¬n? - G׬ chóng m×nh cïng ch¬i thi xem ai nhanh nhÐ. - C« nãi '' cao'' chóng m×nh ph¶i gi¬ c©y hoa cao lªn vµ nãi ''cao h¬n ''. - Khi c« nãi '' thÊp '' chóng m×nh gi¬ c©y hoa thÊp vµ nãi ''thÊp h¬n ''. C« : - ThÊp - Cao - Cao - ThÊp - B©y giê c« nãi '' Hoa ®á '', chóng m×nh gi¬ c©y hoa ®á lªn vµ nãi '' cao h¬n '' - Khi c« nãi '' Hoa xanh '' chóng m×nh gi¬ c©y hoa xanh lªn vµ nãi '' thÊp h¬n ''. Ho¹t ®éng cña trÎ - Qu¶ bãng cã mµu ®á. - Cã ¹. - 3 trÎ xung phong lªn ch¬i. - V× bãng ë trªn cao - Råi ¹. - V× c« cao h¬n. - TrÎ nhËn xÐt. - C©y hoa. - 2 c©y hoa. - Kh«ng ¹ - Mét c©y cã hoa mµu ®á, mét c©y cã hoa mµu vµng. - TrÎ thùc hiÖn. - C©y hoa mµu ®á cao h¬n - C©y hoa mµu xanh thÊp h¬n. TrÎ : - ThÊp h¬n. - Cao h¬n. - Cao h¬n - ThÊp h¬n. - C« : - Hoa ®á - Hoa xanh - Hoa xanh - Hoa ®á TrÎ : - Cao h¬n - ThÊp h¬n - ThÊp h¬n - Cao h¬n * PhÇn 2 : LuyÖn tËp nhËn biÕt cao h¬n - thÊp h¬n. - C« cho c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. Mçi nhãm 4 - 5 ch¸u ch¬i. Khi c« nãi '' T×m b¹n'' Nhãm c¸c ch¸u lªn ch¬i sÏ ngõng h¸t vµ t×m mét b¹n ë líp kh«ng cao b»ng m×nh ®Ó kÕt thµnh ®«i b¹n. - C« cho kho¶ng 3 - 4 nhãm lªn ch¬i. + Cñng cè, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. NhËn xÐt : - Qua hai bµi d¹y trªn, em ®· vËn dông kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p : '' Ho¹t ®éng víi ®å vËt, trùc quan, dïng lêi, dïng trß ch¬i'', ®Ó d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc vµ ®­îc gi¸o viªn h­íng dÉn cïng c¸c b¹n trong nhãm nhËn xÐt nh­ sau : + ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, ®å dïng gi¶ng d¹y ®Çy ®ñ, ®å dïng trùc quan ®¶m b¶o thÈm mü l«i cuèn, thu hót trÎ. + Lêi nãi cña c« nhÑ nhµng, truyÒn c¶m. + BiÕt phèi hîp hµi hoµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®­a vµo gi¶ng d¹y. + C« s¸ng t¹o trong ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. + Cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. KÕt luËn Qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi em thÊy ngay tõ khi míi sinh ra trÎ em nh­ mét tê giÊy tr¾ng, trÎ ch­a h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ to¸n ban ®Çu cho trÎ, ng­êi lín lµ ng­êi t¸c ®éng ®Çu tiªn ®èi víi trÎ, dÇn dÇn cho trÎ nh÷ng biÓu t­îng ban ®Çu vÒ cuéc sèng vµ thÕ giíi xung quanh. TrÎ lªn mÉu gi¸o víi hiÓu biÕt cña trÎ cßn Ýt, v× vËy nh÷ng biÓu t­îng ban ®Çu chØ lµ ë d¹ng s¬ khai míi mÎ. V× thÕ ®Ó h×nh thµnh ®­îc biÓu t­îng vÒ to¸n cho trÎ cÇn ph¶i ®­a vµo vèn tÝch luü cua b¶n th©n, vèn tõ, ng«n ng÷ nhÊt ®Þnh ®Ó diÔn ®¹t trong viÖc h­íng dÉn trÎ lµm quen víi to¸n. Gi¸o viªn ®ãng vai trß quan träng trong khi h­íng dÉn trÎ nhËn thøc c¸c biÓu t­îng s¬ ®¼ng vÒ to¸n lµm t¨ng thªm vèn hiÓu biÕt cña trÎ. Nh­ chóng ta ®· biÕt, trÎ th¬ lín lªn cïng víi sù nhËn thøc nªn trÎ tõ nhµ trÎ lªn mÉu gi¸o, tõ mÉu gi¸o lªn phæ th«ng lµ mét b­íc ngoÆt lín mµ trÎ cÇn cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng v× trÎ ®ang ë h×nh thøc häc tËp sinh ho¹t theo kiÓu : '' häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc ''. Sang phæ th«ng trÎ buéc ph¶i häc theo tiÕt häc víi kho¶ng thêi gian vµ néi dung nghiªm tóc, mµ ë ®©y trÎ mÉu gi¸o l¹i kh«ng ­a gß bã, Ðp buéc. V× vËy ta cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ kiÕn thøc vµ t©m lý tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc häc ®Ó häc tËp. V× nh÷ng lý do trªn mµ em ®· chän ®Ò tµi : '' VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p cho trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc'' cã thÓ hiÓu thªm vÒ ph­¬ng ph¸p vµ qua thùc tÕ ®Ó rót ra kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Khi ra tr­êng ®· ®em l¹i nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó gi¶ng d¹y cho c¸c ch¸u nh÷ng tri thøc ban ®Çu. Lµ gi¸o viªn mÇm non, em sÏ kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái kinh nghiÖm. Muèn thµnh c«ng trong viÖc gi¶ng d¹y m«n to¸n cÇn ph¶i båi d­ìng th­êng xuyªn vµ dù c¸c ch­¬ng tr×nh n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n. Lu«n t¹o t×nh huèng trong gi¶ng d¹y ®Ó ph¸t triÓn t­ duy t­ëng t­îng, ãc s¸ng t¹o cña trÎ. Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ta ph¶i kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n ®Ó truyÒn ®¹t cho trÎ mét tiÕt to¸n ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp ®Ó trÎ v÷ng b­íc tiÕn trªn con ®­êng häc tËp cña m×nh. C« lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu v× '' TrÎ th¬ yªu dÊu'' v× '' TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai ''. Lêi c¶m ¬n §Ó thùc hiÖn hoµn thµnh ®Ò tµi, t«i ®É nhËn ®­îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n th©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Ph¹m Phó Tèt, ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa. C¶m ¬n Ban gi¸m hiÖu cïng c¸c c« gi¸o tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung thÞ x· U«ng BÝ- Qu¶ng Ninh ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! U«ng bÝ , ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2006. Gi¸o sinh NguyÔn ThÞ Mai. Môc lôc Sè TT Néi dung Trang I II III IV V VI VII VIII Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu §èi t­îng nghiªn cøu vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu Gi¶ thuyÕt khoa häc NhiÖm vô nghiªn cøu Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p nghªn cøu KÕ ho¹ch nghiªn cøu Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc Ch­¬ng II Thùc tr¹ng viÖc d¹y trÎ biÓu mt­îng kÝch th­íc ë líp mÉu gi¸o bÐ tr­êng mÉu gi¸o Quang Trung, U«ng BÝ Ch­¬ng III VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµo d¹y trÎ lµm quen víi biÓu t­îng kÝch th­íc cho trÎ 3 - 4 tuæi KÕt luËn 3 4 5 5 5 7 7 8 9 20 21 35

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrẻ em là một thực thể giáo dục hồn nhiên.doc
Luận văn liên quan