Trình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản - ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường

LỜI NÓI ĐẦU Từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI,nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.Trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc kinh tế nhà nước đã bộc lộ yếu kém, lâm tình trạng sa sút và khủng hoảng. Làm thế nào để cấu trúc lại khu vự kinh tế nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của khu vực này theo tinh thần các nghị quyết đại hội VI,VII,VIII của Đảng ? Phát triển kinh tế là một yêu cầu đòi hỏi cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nhưng một nền kinh tế phát triển nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào những chính sách cụ thể của từng quốc gia và các bộ, ngành ở quốc gia đó. Vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” Đảng và Nhà nước cùng các bộ, ngành đã nỗ lực cố gắng đưa ra các chính sách đúng đắn và các biện pháp giải quyết phù hợp để đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, mạnh theo định hướng XHCN. Cho nên em chọn đề tài: “Trình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Do trình độ có hạn và nhận thức chưa cao, hy vọng em sẽ nhận được lời góp ý chân thành từ phía bạn đọc và thầy cô giáo. Ở đề tài này ngoài phần mở đầu với phần kết luận và phần nội dung gồm: I. TUẦN HOÀN TƯ BẢN. II. CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN. III. SỰ VẬN DỤNG Ở NƯỚC TA TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản - ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Tõ sau ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI,nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang tõng b­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN.Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp thuéc kinh tÕ nhµ n­íc ®· béc lé yÕu kÐm, l©m t×nh tr¹ng sa sót vµ khñng ho¶ng. Lµm thÕ nµo ®Ó cÊu tróc l¹i khu vù kinh tÕ nhµ n­íc, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ vai trß cña khu vùc nµy theo tinh thÇn c¸c nghÞ quyÕt ®¹i héi VI,VII,VIII cña §¶ng ? Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét yªu cÇu ®ßi hái cho mçi quèc gia, mçi d©n téc. Nh­ng mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh hay chËm l¹i phô thuéc vµo nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ cña tõng quèc gia vµ c¸c bé, ngµnh ë quèc gia ®ã. V× môc tiªu “D©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh” §¶ng vµ Nhµ n­íc cïng c¸c bé, ngµnh ®· nç lùc cè g¾ng ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn nhanh, m¹nh theo ®Þnh h­íng XHCN. Cho nªn em chän ®Ò tµi: “Tr×nh bµy lý thuyÕt tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña t­ b¶n. ý nghÜa thùc tiÔn rót ra khi nghiªn cøu lý thuyÕt nµy ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa”. Do tr×nh ®é cã h¹n vµ nhËn thøc ch­a cao, hy väng em sÏ nhËn ®­îc lêi gãp ý ch©n thµnh tõ phÝa b¹n ®äc vµ thÇy c« gi¸o. ë ®Ò tµi nµy ngoµi phÇn më ®Çu víi phÇn kÕt luËn vµ phÇn néi dung gåm: I. TuÇn hoµn t­ b¶n. ii. chu chuyÓn cña t­ b¶n. iii. Sù vËn dông ë n­íc ta trong viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp. Më ®Çu. 1. C¬ së lý luËn. S¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa lµ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh l­u th«ng, gi÷a qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­ vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ thÆng d­. V× vËy, sau khi ®· nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh kh¸c, cÇn nghiªn cøu qu¸ tr×nh l­u th«ng ®Ó x¸c ®Þnh râ h¬n n÷a vÞ trÝ cña l­u th«ng vµ t¸c dông tÝch cùc cña nã ®èi víi s¶n xuÊt còng nh­ ®èi víi nÒn kinh tÕ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, m¹nh ®­a ®Êt n­íc ra khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu ®Ó nh©n d©n ta ®­îc no, Êm h¬n vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu kh¸c cao h¬n. N­íc ta ®ang cã nguy c¬ bÞ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc do ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, l¹i ph¶i ®i lªn trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, nªn nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy sÏ gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu ngµy mét gÇn h¬n. C¬ së thùc tiÔn. Nghiªn cøu sù tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña t­ b¶n cã ý nghÜa thùc tiÔn ®èi víi chóng ta. V× n­íc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nªn trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái chóng ta ph¶i quay vßng vèn nhanh, sö dông vèn mét c¸ch hîp lý cã hiÖu qu¶. Cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc lîi nhuËn, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh h¬n. Dùa vµo nhu cÇu vÒ vèn vµ viÖc sö dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, Nhµ n­íc vµ c¸c bé, ngµnh cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng nh»m thu hót vèn ë trong n­íc hoÆc ®Çu t­ n­íc ngoµi vÒ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn vµ cã c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ ®èi víi tõng doanh nghiÖp, x©y dùng c«ng cô qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp. Nhµ kinh tÕ A.Smith v×: “tiÒn lµ dÇu mì b«i tr¬n cç xe kinh tÕ, lµ b¸nh xe vÜ ®¹i cña l­u th«ng”. V× vËy nghiªn cøu vÊn ®Ò l­u th«ng cã ý nghÜa thùc tiÔn ®èi víi chóng ta trong khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang diÔn ra n¸o nhiÖt, s«i ®éng. Néi dung. I. TuÇn hoµn t­ b¶n. 1. Ba giai ®o¹n cña sù vËn ®éng cña t­ b¶n vµ sù biÕn ho¸ h×nh th¸i cña t­ b¶n. Mäi t­ b¶n ®Òu xuÊt hiÖn tr­íc hÕt d­íi h×nh thøc mét sè l­îng tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh vµ ®­îc sö dông ®Ó mang l¹i tiÒn tÖ phô thªm b»ng c¸ch bãc lét lao ®éng lµm thuª. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ Êy, t­ b¶n ph¶i vËn ®éng qua ba giai ®o¹n: a. Giai ®o¹n thø nhÊt: Nhµ t­ b¶n xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng víi t­ c¸ch lµ ng­êi mua, thùc hiÖn hµnh vi T- H. Míi nh×n th× T-H còng chØ lµ mét hµnh vi mua b¸n th«ng th­êng. TiÒn tÖ ë ®©y ®­îc sö dông lµm ph­¬ng tiÖn mua nh­ mäi tiÒn tÖ kh¸c trong l­u th«ng. Nh­ng nÕu xÐt kü c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ nhµ t­ b¶n ®· mua th× tiÒn tÖ ®ãng vai trß kh¸c h¼n. Hµng ho¸ mua ®­îc ë ®©y lµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng, tøc lµ nh÷ng nh©n tè vËt chÊt vµ ng­êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸. DÜ nhiªn lµ ®Æc tÝnh cña c¸c nh©n tè nµy ph¶i phï hîp víi lo¹i s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o. Ngoµi sù phï hîp vÒ tÝnh chÊt ra, søc lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt cßn ph¶i phï hîp víi nhau vÒ mÆt sè l­îng n÷a. T­ liÖu s¶n xuÊt ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ cho viÖc sö dông triÖt ®Ó toµn bé thêi gian lao ®éng tÊt yÕu vµ lao ®éng thÆng d­ cña søc lao ®éng. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ tr×nh bµy theo c«ng thøc: T - H TLSX SL§ Trong ®ã: + SL§: søc lao ®éng + T: lµ tiÒn tÖ + H: lµ hµng ho¸ + TLSX: t­ liÖu s¶n xuÊt Ta thÊy trong qu¸ tr×nh nµy, hµnh vi T - SL§ lµ yÕu tè ®Æc tr­ng khiÕn tiÒn xuÊt hiÖn lµ t­ b¶n. Hµnh vi T - TLSX chØ cÇn thiÕt ®Ó cho søc lao ®éng ®· mua cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc. Song T - SL§ ®­îc coi lµ nÐt ®Æc tr­ng cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa kh«ng ph¶i lµ v× tÝnh chÊt tiÒn tÖ cña mèi quan hÖ ®ã. b. Giai ®o¹n thø hai. Nhµ t­ b¶n tiªu dïng s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ ®· mua, tøc lµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt. KÕt qu¶ lµ nhµ t­ b¶n cã ®­îc mét hµng ho¸ cã gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ®­îc m« t¶ nh­ sau: H TLSX SL§ .... SX ® H ’ Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra ë ®©y còng gièng nh­ mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mäi h×nh th¸i x· héi lµ do kÕt hîp hai yÕu tè ng­êi lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt l¹i mµ cã. Song sù kÕt hîp hai yÕu tè vèn hoµn toµn t¸ch rêi nhau nµy lµ do c«ng lao cña c¸c nhµ t­ b¶n ®· øng t­ b¶n cña m×nh ra ®Ó thùc hiÖn. V× vËy søc lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt trë thµnh h×nh th¸i tån t¹i cña gi¸ trÞ t­ b¶n øng tr­íc, chóng ph©n thµnh nh÷ng yÕu tè kh¸c nhau cña t­ b¶n s¶n xuÊt. Hµng ho¸ míi nµy lµ hµng ho¸ ®· mang gi¸ trÞ thÆng d­, nã ®· trë thµnh H’ cã gi¸ trÞ b»ng s¶n xuÊt + m tøc lµ b»ng gi¸ trÞ cña t­ b¶n s¶n xuÊt hao phÝ ®Ó chÕ t¹o ra nã, céng víi gi¸ trÞ thÆng d­ (m) do t­ b¶n s¶n xuÊt Êy ®Î ra. Nh­ vËy kÕt qu¶ cña giai ®o¹n thø hai lµ t­ b¶n s¶n xuÊt biÕn thµnh t­ b¶n hµng ho¸. c. Giai ®o¹n thø ba: H’ - T’ T­ b¶n b©y giê tån t¹i d­íi h×nh th¸i hµng ho¸ nªn cÇn ph¶i ®em b¸n hµng ho¸ ®Ó thu tiÒn vÒ th× míi tiÕp tôc c«ng viÖc kinh doanh ®­îc. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ tr×nh bµy b»ng c«ng thøc: H’ - T’. Hµng ho¸ t­ b¶n ®­a vµo l­u th«ng còng kh«ng cã g× ph©n biÖt víi hµng ho¸ th«ng th­êng, nã còng chØ thùc hiÖn chøc n¨ng vèn cã cña hµng ho¸ lµ trao ®æi ®Ó lÊy tiÒn. Nh­ng së dÜ nã lµ t­ b¶n hµng ho¸ v× ngay sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ®· lµ H’, ®· mang trong m×nh nã gi¸ trÞ cña t­ b¶n øng tr­íc vµ gi¸ trÞ thÆng d­. V× vËy, chØ cÇn tiÕn hµnh trao ®æi theo ®óng quy luËt gi¸ trÞ nh­ c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng vµ nÕu b¸n ®­îc toµn bé H’ ®¶m b¶o thu ®­îc T’ nghÜa lµ thu ®­îc sè tiÒn tréi h¬n so víi tiÒn øng ra ban ®Çu. Chøc n¨ng cña H’, do ®ã lµ chøc n¨ng cña mäi s¶n phÈm hµng ho¸, song ®ång thêi l¹i lµ chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸ trÞ thÆng d­ ®­îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕt thóc giai ®o¹n nµy, t­ b¶n hµng ho¸ ®· biÕn thµnh t­ b¶n tiÒn tÖ. §Õn ®©y, môc ®Ých cña t­ b¶n ®· ®­îc thùc hiÖn, t­ b¶n ®· trë l¹i h×nh th¸i ban ®Çu trong tay chñ cña nã nh­ng víi sè l­îng lín h¬n tr­íc. Tæng hîp qu¸ tr×nh vËn ®éng cña t­ b¶n trong c¶ ba giai ®o¹n ta cã c«ng thøc sau: T - H TLSX SL§ .... SX .... H ’ - T’ ë c«ng thøc nµy, t­ b¶n biÓu hiÖn thµnh mét gi¸ trÞ th«ng qua mét chuçi biÕn ho¸ h×nh th¸i quan hÖ lÉn nhau, quyÕt ®Þnh lÉn nhau. Trong c¸c giai ®o¹n th× cã hai giai ®o¹n l­u th«ng vµ mét giai ®o¹n trong lÜnh vùc s¶n xuÊt. Sù vËn ®éng cña t­ b¶n tr¶i qua ba giai ®o¹n, lÇn l­ît mang ba h×nh th¸i ®Ó råi l¹i trë vÒ h×nh th¸i ban ®Çu víi gi¸ trÞ kh«ng nh÷ng ®­îc b¶o tån mµ cßn t¨ng lªn, ®©y chÝnh lµ sù tuÇn hoµn cña t­ b¶n. II. Chu chuyÓn cña t­ b¶n. 1. Thêi gian chu chuyÓn vµ sè vßng chu chuyÓn cña t­ b¶n. Sù tuÇn hoµn cña t­ b¶n nãi lªn sù biÕn ho¸ h×nh th¸i cña c¸c giai ®o¹n l­u th«ng vµ s¶n xuÊt. Nh­ng t­ b¶n kh«ng ph¶i chØ biÕn ho¸ h×nh th¸i mét lÇn råi dõng l¹i mµ “t­ b¶n lµ mét sù vËn ®éng, chø kh«ng ph¶i lµ mét vËt ®øng yªn”. T­ b¶n nÕu muèn tån t¹i lµ t­ b¶n th× ph¶i kh«ng ngõng ®i vµo l­u th«ng, tiÕp tôc thùc hiÖn liªn tôc qu¸ tr×nh biÕn ho¸ h×nh th¸i, tøc lµ tiÕp tôc sù tuÇn hoµn liªn tôc kh«ng ngõng. Sù tuÇn hoµn cña t­ b¶n ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ cã ®Þnh kú, ®ã lµ sù chu chuyÓn cña t­ b¶n. M¸c nãi: “TuÇn hoµn cña t­ b¶n, khi ®­îc coi lµ mét qu¸ tr×nh ®Þnh kú, chø kh«ng ph¶i mét qu¸ tr×nh bÞ c« lËp, th× gäi lµ vßng chu chuyÓn cña t­ b¶n”. Thêi gian chu chuyÓn cña t­ b¶n lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi nhµ t­ b¶n øng t­ b¶n ra d­íi mét h×nh th¸i nµo ®ã cho ®Õn khi thu vÒ còng d­íi h×nh th¸i Êy cã kÌm theo gi¸ trÞ thÆng d­. Chu chuyÓn cña t­ b¶n chØ lµ tuÇn hoµn t­ b¶n xÐt trong mét qu¸ tr×nh ®Þnh kú nªn thêi gian chu chuyÓn cña t­ b¶n còng lµ tæng sè thêi gian l­u th«ng vµ thêi gian s¶n xuÊt. iii. Sù vËn dông ë n­íc ta trong viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp. 1. ViÖc huy ®éng vèn. a. Huy ®éng vèn trong n­íc. §©y lµ nguån vèn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Trong khi ®Êt n­íc cßn nghÌo, kh¶ n¨ng tÝch luü cßn thÊp th× tiÕt kiÖm nh÷ng chi tiªu cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng chØ lµ quèc s¸ch mµ cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®i th¼ng vµo thùc tÕ, tøc lµ ph¶i cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm ë tÊt c¶ c¸c khu vùc: Nhµ n­íc, doanh nghiÖp, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc tµi chÝnh,... ph¶i g¾n tiÕt kiÖm víi tÝch luü d­íi t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kÝch thÝch vÒ lîi Ých kinh tÕ ®· huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn trong n­íc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cô thÓ lµ: + §æi míi vµ kiÖn toµn hÖ thèng c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh: Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng bao gåm c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, hîp t¸c x· tÝn dông, quü b¶o hiÓm, quü trî cÊp vµ h­u trÝ, c¸c c«ng ty ®Çu t­,... HÖ thèng nµy ph¶i lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc kÝch thÝch tiÕt kiÖm vµ huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn trong n­íc. Muèn vËy cÇn khÈn tr­¬ng: - Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nãi trªn ®Õn mäi khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n, kÓ c¶ c¸c x· vïng s©u, vïng xa vµ h¶i ®¶o trong n­íc. - §a d¹ng ho¸ viÖc huy ®éng vèn th«ng qua më réng vµ ph¸t triÓn nhiÒu h×nh thøc nh­: ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng chØ tiÒn göi, kú phiÕu cã môc ®Ých, cã kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng vµ thanh to¸n linh ho¹t, phæ cËp h×nh thøc göi tiÒn mét n¬i rót nhiÒu n¬i; thùc hiÖn c¸ nh©n më tµi kho¶n, ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm gi¸o dôc, tiÕt kiÖm bËc thang,... ph¸t triÓn c¸c lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ë c¸c cÊp: chÝnh phñ, ®Þa ph­¬ng vµ c«ng ty; më réng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, quü h­u trÝ, quü ®Çu t­,... kÕt hîp c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. + N©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn qua ng©n s¸ch: Thu ng©n s¸ch, ®Æc biÖt lµ thu tõ thuÕ cã ®é nh¹y c¶m rÊt cao ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn ®iÒu chØnh thuÕ suÊt lµm t¨ng nguån vèn cho ng©n s¸ch vµ ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¶i ®­îc coi lµ mét néi dung quan träng ®Ó n©ng cao ng©n s¸ch. Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn ®iÒu chØnh thuÕ xuÊt lµ n©ng cao tû suÊt thu trong GDP víi møc phæ biÕn cña n­íc ta hiÖn nay, chèng thÊt thu mµ më réng diÖn thu. §Ó thùc hiÖn ph­¬ng h­íng nµy cÇn ph¶i: - §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ng©n s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng chi trªn ng©n s¸ch ®¶m b¶o cho ng©n s¸ch thùc sù ®ãng vai trß ®iÒu chØnh cã hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Kiªn quyÕt kh«ng tham nhòng vµ l·ng phÝ trong sö dông ng©n s¸ch. TiÕp tôc c¬ cÊu l¹i mét c¸ch hîp lý bé m¸y Nhµ n­íc, gi¶m biªn chÕ hµnh chÝnh. + KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¹o vèn: T¹o ®iÒu kiÖn cho mäi doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn huy ®éng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¶i cã møc vèn cÇn thiÕt tr­íc khi tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn ®Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ nguån vèn trong c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cÇn ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu thiÕt yÕu ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. Tµi trî møc cÇn thiÕt ®Ó kÝch thÝch vµ h­íng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµo c¸c ngµnh, lÜnh vùc cÇn ­u tiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. ChÊn chØnh c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp theo luËt kÕ to¸n míi, tæ chøc thi tuyÓn gi¸m ®èc, t×m ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. b. Thu hót vèn tõ n­íc ngoµi. §èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp: Do quyÒn qu¶n lý vµ sö dông kh«ng t¸ch rêi quyÒn së h÷u vÒ vèn cña c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi, nªn viÖc thu hót nguån nµy kh«ng chØ tuú thuéc vµo sù hoµn thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ cña n­íc ta mµ cßn tuú thuéc vµo sù tÝnh to¸n cña chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi. MÆt kh¸c ®Ó thu nhËn mét l­îng vèn n­íc ngoµi, chÝ Ýt trong n­íc ph¶i cã mét l­îng vèn t­¬ng ®­¬ng. H¬n n÷a chóng ta l¹i bÞ kh¸ nhiÒu ®èi thñ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi c¹nh tranh thu hót nguån vèn nµy. V× vËy, cÇn ph¶i chñ ®éng lËp c¸c dù ¸n ®Ó giíi thiÖu vµ gäi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c dù ¸n ph¶i cã tÝnh chÊt kh¶ thi cao. Më réng c¸c h×nh thøc ®Çu t­ trong c¶ n­íc. §èi víi c¸c dù ¸n liªn doanh ®Çu t­ víi n­íc ngoµi, ph¶i phÊn ®Êu: ngoµi phÇn ®ãng gãp vÒ ®Êt cÇn huy ®éng liªn kÕt nhiÒu ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, n©ng tû suÊt gãp vèn trong n­íc b»ng 50% sè vèn trong c¸c dù ¸n, cïng víi chÝnh s¸ch ­u ®·i cã biÖn ph¸p giíi thiÖu h­íng dÉn, cung cÊp th«ng tin ®Ó ng­êi ViÖt Nam sèng ë n­íc ngoµi ®Çu t­ vÒ n­íc m×nh. §èi víi ®Çu t­ gi¸n tiÕp. Gi¶i ph¸p ®Ó thu hót m¹nh mÏ nguån vèn nµy kh«ng chØ ë chç cÇn lµm tèt h¬n n÷a c«ng viÖc vËn ®éng c¸ nh©n, c¸c tæ chøc tiÒn tÖ quèc tÕ vµ chÝnh phñ c¸c n­íc gióp ®ì vèn phï hîp víi yªu cÇu cña n­íc ta, mµ cßn ph¶i hÕt søc coi träng viÖc qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n vµ nh÷ng yªu cÇu kh¸c vÒ viÖc ®¶m b¶o ®éc lËp, chñ quyÒn vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. §Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, ho¹t ®éng dÞch vô, thùc hiÖn tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t hîp lý, cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®¶m b¶o huy ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c nguån thu tõ ng­êi vµ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi vµo ta hîp t¸c ®Çu t­,... thùc tiÔn c¸c mÆt ho¹t ®éng nµy ë n­íc ta võa qua cßn nhiÒu yÕu kÐm, cÇn ph¶i khÈn tr­¬ng kh¾c phôc. 2. Nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n nh»m n©ng cao vai trß chñ ®¹o vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó ph¸t huy ®­îc vai trß cña c¸c doanh nghiÖp, cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cã c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nßng cèt cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã thÓ c¹nh tranh mét c¸ch c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng, cÇn ph¶i t¸ch môc tiªu phi th­¬ng m¹i ra khái c¸c doanh nghiÖp kinh doanh, xo¸ bá c¸c lîi thÕ so s¸nh vµ nh÷ng ph©n biÖt gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Ph©n biÖt râ quyÒn chñ së h÷u Nhµ n­íc vµ quyÒn cña ph¸p nh©n doanh nghiÖp §Õn nay n­íc ta cã h¬n 12 triÖu ®¬n vÞ kinh tÕ hé (10 triÖu hé n«ng nghiÖp vµ 2 triÖu hé trong c¸c ngµnh nghÒ kh¸c), kho¶ng 23.000 doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, gÇn 6.000 doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ 1.200 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ChÝnh sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng n¨ng ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®ã ®· t¹o nªn nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua. Víi ý nghÜa nh­ vËy, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2000 do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®Ò ra. NhiÖm vô ®Èy m¹nh ®æi míi, ph¸t triÓn vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp víi néi dung cô thÓ lµ: TiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp nhá, lµm ¨n thua lç ®· ®­îc s¸p nhËp, gi¶i thÓ, chuyÓn h×nh thøc së h÷u. Sau khi s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp th× ph¶i ®Æt c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong m«i tr­êng c¹nh tranh theo ph¸p luËt, b×nh ®¼ng, víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tiÕn tíi ¸p dông mét luËt kinh doanh thèng nhÊt víi doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, lµm râ c¬ chÕ ®¹i diÖn chñ së h÷u Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ qu¶n lý cña c¸c bé, ngµnh ®èi víi doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh râ ph¹m vi thÈm quyÒn qu¶n lý Nhµ n­íc cña c¸c Bé qu¶n lý vµ Bé Tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp. Trong ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ®æi míi t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ vai trß lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ ®óng ®¾n ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao phÈm chÊt tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc tr­íc hÕt lµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng cña doanh nghiÖp vµ c¸n bé qu¶n lý ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi. T¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp vµ nh©n d©n ®Çu t­ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng phôc vô chung cho ®êi sèng x· héi, Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp thuª ®Êt lµm mÆt b»ng cho s¶n xuÊt kinh doanh, khuyÕn khÝch ®Çu t­, gi¶m gi¸ thuª ®Êt. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng vèn, t¹o nhiÒu kªnh cho viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ trî gióp viÖc nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ míi cña doanh nghiÖp nh­ hç trî vèn cho c¸c trung t©m khoa häc nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ, th«ng tin c«ng nghÖ,... cho doanh nghiÖp. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c HiÖp héi ngµnh nghÒ, c©u l¹c bé c¸c nhµ kinh doanh ®Ó trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm,... Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c, liªn kÕt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc víi c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, c¶ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, tù nguyÖn, b¶o ®¶m lîi Ých cña c¸c bªn tham gia, tõ c¸c h×nh thøc ®¹i lý mua nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm,... t¹o nªn sù ®an xen gi÷a c¸c h×nh thøc së h÷u trong doanh nghiÖp, sù ®an xen cña c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt luËn. S¶n xuÊt kinh doanh bao giê còng g¾n víi mçi ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ bao giê còng diÔn ra ë c¬ së, ë c¸c doanh nghiÖp. Søc m¹nh vµ hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ nãi chung lµ do søc m¹nh vµ hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp t¹o nªn. Mét n­íc cã nhiÒu doanh nghiÖp m¹nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc m¹nh vµ ng­îc l¹i. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ chÝnh lµ ®Ó t¹o ra m«i tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, kÝch thÝch, ®iÒu tiÕt vµ h­íng dÉn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa thùc tiÔn rÊt lín ®èi víi n­íc ta. V× n­íc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nªn trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái chóng ta ph¶i quay vßng vèn nhanh, sö dông vèn mét c¸ch hîp lý ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých kinh tÕ th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ, gãp phÇn lµm cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhanh, m¹nh trªn con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tµi liÖu tham kh¶o - T¹p chÝ Céng s¶n Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin (tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n) ViÖt Nam qu¸ ®é sang c¬ chÕ thÞ tr­êng (Ng©n hµng thÕ giíi khu vùc ®«ng nam ¸ vµ th¸i b×nh d­¬ng thµng 9-1993) Nghiªn cøu kinh tÕ. Thêi b¸o kinh tÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của.DOC