Trình bày quan hệ cung cầu và cơ chế hình thành giá cả

ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế học là môn học giúp cho con người hiểu về cách thức ứng xử của từng thành viên tham gia vào nền kinh tế nói riêng. Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học. Kinh tế học vi mô nghiên cứu các bộ phận hợp thành, các tế bào của nền kinh tế. Điển hình như cơ chế hình thành giá trên thị trường. Giá của hàng hoá chính là tín hiệu phối hợp các hoạt động của người tiêu dùng, người sản xuất và chủ các nguồn lực. Theo một quan điểm chung nhất, thị trường được hiểu là sự tương tác giữa cung và cầu. Trong một nền kinh tế thị trường tự do, các thành viên kinh tế phản ứng với giá do thị trường xác định. Giá cả có ý nghĩa quyết định đối với việc phân bổ các nguồn lực của xã hội. Đối với bất kỳ một Doanh Nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng phải nắm bắt được lượng cầu của thị trường để đưa ra lượng cung phù hợp. Cũng như là ta hiểu được thị hiếu của người tiêu dùng và khả năng thanh toán của người tiêu dùng, nhằm đưa ra sản phẩm phù hợp đáp ừng được thị hiếu của người tiêu dùng. Đây là vấn đề rất quan trọng của các Doanh Nghiệp. Vì không một Doanh Nghiệp nào có thể tồn tại nều như cầu đối với sản phẩm của nó là quá nhỏ hoặc không đủ. Xuất phát từ quan điểm đó, qua quá trình nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế em đã mạnh dạn chọn đề tài:" Trình bày quan hệ cung cầu và cơ chế hình thành giá cả. ứng dụng để bình luận vấn đề sau: " Có người nói rằng vào những ngày lễ tết giá hoa tươi sẽ đắt hơn ngày bình thường". NỘI DUNG I. KHÁI NIỆM CUNG, CẦU 1.1. Khái niệm cung Cung là số lượng hàng hoá mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định ( các yếu tố khác không đổi). Cung thị trường là tổng hợp của các cung cá nhân. 1.2. Khái niệm cầu Cầu là số lượng hàng hoá mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định ( các yếu tố khác không đổi- Ceterts paribus) Có hai khái niệm liên quan là cầu cá nhân và cầu thị trường. Cỗu thị trường là tổng hợp của tấ cả cá nhân lại với nhau theo chiều ngang. 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG VÀ CẦU. SỰ DI CHUYỂN, DỊCH CHUYỂN ĐƯỜNG CUNG, CẦU 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung - Thuế: Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Thuế có ảnh hưởng đến đường cung của Doanh Nghiệp vì rằng thuế là chi phí mà Doanh Nghiệp phải chịu. Khi thuế đánh vào hàng hoá thì đường cung dịch chuyển lên trên ( sang bên trái). - Công nghệ sản xuất: Công nghệ sản xuất có ảnh hưởng quyết định tới năng suất của Doanh Nghiệp và do đó có ảnh hưởng quyết định vào đường cung, công nghệ tiên tiến làm tăng khả năng sản xuất và do đó làm dịch chuyển đường cung xuống dưới. - Giá của các hàng hoá liên quan trong sản xuất: Khi giá của hàng hoá thay thế trong sản xuất tăng lên, các Doanh Nghiệp có xu hương sản xuất nhiều hàng hoá đó là như vậy làm đường cung của hàng hoá xem xét dịch chuyển lên trên ( cung giảm) và ngược lại. Còn đối với hàng hoá bổ sung, tác động sẽ ngược lại. Nếu giá của hàng hoá bổ sung tăng lên thì cung của hàng hoá kia cũng sẽ tăng. - Giá của các yếu tố đầu vào: Giá cả của các yếu tố đầu vào tác động rất lớn với quyết định cung của Doanh Nghiệp. Nếu giá của đầu vào giảm xuống thì Doanh Nghiệp sẽ sản xuất nhiều hơn- cung tăng. Đường cung dịch chuyển ra bên ngoài và ngược lại. - Số lượng người sản xuất: Số lượng người sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến lượng hàng hoá được sản xuất ra. ảnh hưởng này là ảnh hưởng thuận chiều. Một số thay đổi của bất cứ yếu tố nào nêu trên sẽ làm thay đổi lượng cung ở mọi mức giá nó làm thay đổi cung. Sự thay đổi của cung lại thay đổi toàn bộ mối quan hệ giữa giá và lượng cung. Điều này đực gọi là sự dịch chuyển của đường cung. Hãy tưởng tượng rằng giá của cá- nguyên liệu để làm nước mắm giảm xuống và ở mọi mức giá của nước mắm thi lượng cung đều tăng lên. Điều này được chi ra bằng sự dịch chuyển của đường cung về bên phải: sự tăng lên của cung ( đường cung dịch chuyển từ S sang S' ). Như vậy cung biểu diễn mong muốn và khả năng của người bán, chứ không biểu hiện quá trình mua bán trên thực tế. Cung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công nghệ sản xuất, giá của hàng hoá liên quan trong sản xuất, giá của các yếu tố đầu vào, chính sách thuế, số lượng người sản xuất Chúng ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa cung và các yếu tố đó dưới dạng phương trình như sau: Sx =f ( Px, Py, T, N, Pi, CN ) Trong đó: - Sx - cung hàng hoá x - Px- giá của hàng hoá x - Py - giá của hàng hoá y - T - Thuế - N - Số người sản xuất - Pi - Giá của các yếu tố đầu vào - CN - Công nghệ 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu - Thu nhập của người tiêu dùng: Khi thu nhập thay đổi thì cầu đối với hàng hoá cũng thay đổi. Sự thay đổi này được biểu diễn thông qua luật Engel. Đối với các hàng hoá thông thường ( Thiết yếu và xa xỉ ) khi thu nhập tăng thì cầu tăng, cón đối với các hàng hoá cấp thấp ( inferior) khi thu nhập tăng thì cầu giảm. - Số lượng người tiêu dùng: Một thị trường có nhiều người tiêu dùng hơn thì cầu sẽ lớn hơn và ngược lại. - Giá của các hàng hoá liên quan: Mỗi hàng hoá có hai mối quan hệ. Đó là quan hệ thay thế và quan hệ bổ sung. Giá của các hàng hoá liên quan có tác dụng tới cầu của một hàng hoá cụ thể. Thí dụ chè và cà phê là hai loại hàng hoá thay thế, khi giá chè tăng lên, cầu đối với chè cà phê sẽ tăng lên hoặc ngược lại. Còn đối với hàng hoá bổ sung khác. Thí dụ, chè và đường là hai hàng hoá bổ sung. Khi giá của đường tăng lên thì cầu đối với chè lại giảm xuống. - Thị hiếu người tiêu dùng: Khi người tiêu dùng thay đổi ý thích thì quyết định mua ( cầu đối với) hàng hoá cũng sẽ thay đổi . - Kỳ vọng: Khi có sự thay đổi của một trong các yếu tố đó đều làm lượng cầu thay đổi ở mọi mức giá: nó làm thayđổi cầu. Chúng ta cần phân biệt sự thay đổi của lượng cầu và sự thay đổi của cầu.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4835 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trình bày quan hệ cung cầu và cơ chế hình thành giá cả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Æt vÊn ®Ò Kinh tÕ häc lµ m«n häc gióp cho con ng­êi hiÓu vÒ c¸ch thøc øng xö cña tõng thµnh viªn tham gia vµo nÒn kinh tÕ nãi riªng. Kinh tÕ häc vi m« lµ mét bé phËn cña kinh tÕ häc. Kinh tÕ häc vi m« nghiªn cøu c¸c bé phËn hîp thµnh, c¸c tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. §iÓn h×nh nh­ c¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ trªn thÞ tr­êng. Gi¸ cña hµng ho¸ chÝnh lµ tÝn hiÖu phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña ng­êi tiªu dïng, ng­êi s¶n xuÊt vµ chñ c¸c nguån lùc. Theo mét quan ®iÓm chung nhÊt, thÞ tr­êng ®­îc hiÓu lµ sù t­¬ng t¸c gi÷a cung vµ cÇu. Trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do, c¸c thµnh viªn kinh tÕ ph¶n øng víi gi¸ do thÞ tr­êng x¸c ®Þnh. Gi¸ c¶ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc cña x· héi. §èi víi bÊt kú mét Doanh NghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn còng ph¶i n¾m b¾t ®­îc l­îng cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra l­îng cung phï hîp. Còng nh­ lµ ta hiÓu ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi tiªu dïng, nh»m ®­a ra s¶n phÈm phï hîp ®¸p õng ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng cña c¸c Doanh NghiÖp. V× kh«ng mét Doanh NghiÖp nµo cã thÓ tån t¹i nÒu nh­ cÇu ®èi víi s¶n phÈm cña nã lµ qu¸ nhá hoÆc kh«ng ®ñ. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:" Tr×nh bµy quan hÖ cung cÇu vµ c¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ c¶. øng dông ®Ó b×nh luËn vÊn ®Ò sau: " Cã ng­êi nãi r»ng vµo nh÷ng ngµy lÔ tÕt gi¸ hoa t­¬i sÏ ®¾t h¬n ngµy b×nh th­êng". Néi Dung 1. Kh¸i niÖm cung, cÇu 1.1. Kh¸i niÖm cung Cung lµ sè l­îng hµng ho¸ mµ ng­êi s¶n xuÊt muèn b¸n vµ cã kh¶ n¨ng b¸n t¹i c¸c møc gi¸ kh¸c nhau trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ( c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi). Cung thÞ tr­êng lµ tæng hîp cña c¸c cung c¸ nh©n. 1.2. Kh¸i niÖm cÇu CÇu lµ sè l­îng hµng ho¸ mµ ng­êi tiªu dïng muèn mua vµ cã kh¶ n¨ng mua t¹i c¸c møc gi¸ kh¸c nhau trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ( c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi- Ceterts paribus) Cã hai kh¸i niÖm liªn quan lµ cÇu c¸ nh©n vµ cÇu thÞ tr­êng. Cçu thÞ tr­êng lµ tæng hîp cña tÊ c¶ c¸ nh©n l¹i víi nhau theo chiÒu ngang. 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung vµ cÇu. Sù di chuyÓn, dÞch chuyÓn ®­êng cung, cÇu 2.1. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi cung - ThuÕ: ThuÕ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc. ThuÕ cã ¶nh h­ëng ®Õn ®­êng cung cña Doanh NghiÖp v× r»ng thuÕ lµ chi phÝ mµ Doanh NghiÖp ph¶i chÞu. Khi thuÕ ®¸nh vµo hµng ho¸ th× ®­êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn ( sang bªn tr¸i). - C«ng nghÖ s¶n xuÊt: C«ng nghÖ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh tíi n¨ng suÊt cña Doanh NghiÖp vµ do ®ã cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh vµo ®­êng cung, c«ng nghÖ tiªn tiÕn lµm t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ do ®ã lµm dÞch chuyÓn ®­êng cung xuèng d­íi. - Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ liªn quan trong s¶n xuÊt: Khi gi¸ cña hµng ho¸ thay thÕ trong s¶n xuÊt t¨ng lªn, c¸c Doanh NghiÖp cã xu h­¬ng s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ ®ã lµ nh­ vËy lµm ®­êng cung cña hµng ho¸ xem xÐt dÞch chuyÓn lªn trªn ( cung gi¶m) vµ ng­îc l¹i. Cßn ®èi víi hµng ho¸ bæ sung, t¸c ®éng sÏ ng­îc l¹i. NÕu gi¸ cña hµng ho¸ bæ sung t¨ng lªn th× cung cña hµng ho¸ kia còng sÏ t¨ng. - Gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo: Gi¸ c¶ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¸c ®éng rÊt lín víi quyÕt ®Þnh cung cña Doanh NghiÖp. NÕu gi¸ cña ®Çu vµo gi¶m xuèng th× Doanh NghiÖp sÏ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n- cung t¨ng. §­êng cung dÞch chuyÓn ra bªn ngoµi vµ ng­îc l¹i. - Sè l­îng ng­êi s¶n xuÊt: Sè l­îng ng­êi s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra. ¶nh h­ëng nµy lµ ¶nh h­ëng thuËn chiÒu. Mét sè thay ®æi cña bÊt cø yÕu tè nµo nªu trªn sÏ lµm thay ®æi l­îng cung ë mäi møc gi¸ nã lµm thay ®æi cung. Sù thay ®æi cña cung l¹i thay ®æi toµn bé mèi quan hÖ gi÷a gi¸ vµ l­îng cung. §iÒu nµy ®ùc gäi lµ sù dÞch chuyÓn cña ®­êng cung. H·y t­ëng t­îng r»ng gi¸ cña c¸- nguyªn liÖu ®Ó lµm n­íc m¾m gi¶m xuèng vµ ë mäi møc gi¸ cña n­íc m¾m thi l­îng cung ®Òu t¨ng lªn. §iÒu nµy ®­îc chi ra b»ng sù dÞch chuyÓn cña ®­êng cung vÒ bªn ph¶i: sù t¨ng lªn cña cung ( ®­êng cung dÞch chuyÓn tõ S sang S' ). Nh­ vËy cung biÓu diÔn mong muèn vµ kh¶ n¨ng cña ng­êi b¸n, chø kh«ng biÓu hiÖn qu¸ tr×nh mua b¸n trªn thùc tÕ. Cung phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, gi¸ cña hµng ho¸ liªn quan trong s¶n xuÊt, gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo, chÝnh s¸ch thuÕ, sè l­îng ng­êi s¶n xuÊt.... Chóng ta cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a cung vµ c¸c yÕu tè ®ã d­íi d¹ng ph­¬ng tr×nh nh­ sau: Sx =f ( Px, Py, T, N, Pi, CN ) Trong ®ã: - Sx - cung hµng ho¸ x - Px- gi¸ cña hµng ho¸ x - Py - gi¸ cña hµng ho¸ y - T - ThuÕ - N - Sè ng­êi s¶n xuÊt - Pi - Gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo - CN - C«ng nghÖ 2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cÇu - Thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng: Khi thu nhËp thay ®æi th× cÇu ®èi víi hµng ho¸ còng thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®­îc biÓu diÔn th«ng qua luËt Engel. §èi víi c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng ( ThiÕt yÕu vµ xa xØ ) khi thu nhËp t¨ng th× cÇu t¨ng, cãn ®èi víi c¸c hµng ho¸ cÊp thÊp ( inferior) khi thu nhËp t¨ng th× cÇu gi¶m. - Sè l­îng ng­êi tiªu dïng: Mét thÞ tr­êng cã nhiÒu ng­êi tiªu dïng h¬n th× cÇu sÏ lín h¬n vµ ng­îc l¹i. - Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ liªn quan: Mçi hµng ho¸ cã hai mèi quan hÖ. §ã lµ quan hÖ thay thÕ vµ quan hÖ bæ sung. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ liªn quan cã t¸c dông tíi cÇu cña mét hµng ho¸ cô thÓ. ThÝ dô chÌ vµ cµ phª lµ hai lo¹i hµng ho¸ thay thÕ, khi gi¸ chÌ t¨ng lªn, cÇu ®èi víi chÌ cµ phª sÏ t¨ng lªn hoÆc ng­îc l¹i. Cßn ®èi víi hµng ho¸ bæ sung kh¸c. ThÝ dô, chÌ vµ ®­êng lµ hai hµng ho¸ bæ sung. Khi gi¸ cña ®­êng t¨ng lªn th× cÇu ®èi víi chÌ l¹i gi¶m xuèng. - ThÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng: Khi ng­êi tiªu dïng thay ®æi ý thÝch th× quyÕt ®Þnh mua ( cÇu ®èi víi) hµng ho¸ còng sÏ thay ®æi ... - Kú väng: Khi cã sù thay ®æi cña mét trong c¸c yÕu tè ®ã ®Òu lµm l­îng cÇu thay ®æi ë mäi møc gi¸: nã lµm thay®æi cÇu. Chóng ta cÇn ph©n biÖt sù thay ®æi cña l­îng cÇu vµ sù thay ®æi cña cÇu. p D D' 0 Q NÕu chóng ta xem xÐt biÓu cÇu víi n­íc m¾m vµ xÐt xem sù thay ®æi cña gi¸ tõ 12000 ®ång/ LÝt, chóng ta thÊy r»ng sù thay ®æi t­¬ng øng cña l­îng cÇu lµ tõ 2 triÖu lÝt tíi 3 triÖu lÝt mçi tuÇn. §iÒu nµy gäi lµ sù thay ®æi cña l­îng cÇu. Mét thay ®æi cña gi¸ P lu«n thÓ hiÖn ë sù thay ®æi cña l­îng cÇu.§iÒu ®ã ®­îc minh ho¹ b»ng sù vËn ®éng däc theo ®­êng cÇu. B©y giê h·y t­ëng t­îng r»ng thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng t¨ng lªn vµ ë mäi møc gi¸ ng­êi tiªu dïng s½n sµng mua nhiÒu n­íc m¾m h¬n. Nh­ vËy, sù t¨ng lªn cña cÇu ®­îc biÓu thÞ b»ng sù dÞch chuyÓn theo chiÒu ngang sang bªn ph¶i cña toµn bé ®­êng cÇu. Tõ ®­êng D sang D'. toµn bé mèi quan hÖ gi÷a l­îng cÇu vµ gi¸ ®· thay ®æi. §iÒu ®ã ®­îc minh ho¹ b»ng sù dÞch chuyÓn cña ®­êng cÇu. Nh­ vËy, cÇu biÓu diÏn ý muèn vµ kh¶ n¨ng cña ng­êi mua, cÇu phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ thu nhËp, thÞ hiÕu, sè l­îng ng­êi tiªu dïng, gi¸ c¶ cña c¸c hµng ho¸ liªn quan.... Chóng ta cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a cÇu vµ c¸c yÕu tè d­íi d¹ng ph­¬ng tr×nh nh­ sau: Dx = f ( Px; Py; I; N; T; E ) Trong ®ã: - Dx - CÇu ®èi víi hµng ho¸ x - Px - Gi¸ cña hµng ho¸ x - Py - Gi¸ cña hµng ho¸ liªn quan ( thay thÕ hoÆc bæ sung) - I - Thu nhËp - N - Sè l­îngng­êi tiªu dïng - T - ThuÕ - E - Kú väng 2.3. Sù dÞch chuyÓn däc ®­êng cÇu vµ dÞch chuyÓn däc ®­êng cÇu Trong cuéc sèng hµng ngµy khi nãi nhu cÇu vÒ mét mÆt hµng t¨ng c¸c nhµ kinh tÕ ph¶i ph©n biÖt sù t¨ng nhu cÇu ®ã do nguyªn nh©n nµo do di chuyÓn hay dÞch chuyÓn ®­êng cÇu. NÕu nh­ ng­êi tiªu dïng ph¶n øng víi sù thay ®æi cña gi¸ c¶ ®iÒu ®ã m« t¶ sù di chuyÓn däc ®­êng cÇu. ®©y lµ do nguyªn nh©n bªn trong cßn khi chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­ thu nhËp, gi¸ hµng ho¸ thay thÕ sÏ lµm dÞch chuyÓn ®­êng cÇu sang bªn tr¸i hay bªn ph¶i * Gi¸ P gi¶m tõ PA xuèmg PB th× l­îng cÇu t¨ng QA ®Õn QB PA A C do di chuyÓn däc ®­êng cÇu PB B T¹i PA cè ®Þnh th× l­îng cÇu t¨ng. Tõ QA ®Õn QB do dÞch chuyÓn ®­êng cÇu 0 QA QB Q 2.4. Sù di chuyÓn däc ®­êng cung vµ sù dÞch chuyÓn ®­êng cung L­îng cung t¹i mét møc gi¸ ®· cho ®­îc biÓu diÔn b»ng mét ®iÓm trªn ®­êng cung. Toµn bé ®­êng cung cho ta biÕt cung vÒ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cô thÓ nµo ®ã. Tõ ®ã chóng ta ph©n biÖt hai vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ sù thay ®æi cña cung vµ sù thay ®æi cña l­îng cung. Sù thay ®æi cña cung lµ sù dÞch chuyÓn cña toµn bé ®­êng cung. Sù thay ®æi cña cung lµ sù di chuyÓn däc theo ®­êng cung. NÕu gi¸ hµng ho¸ gi¶m xuèng, c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi th× cã sù gi¶m cña l­îng cung ®èi íi hµng ho¸ ®ã ( sù dÞch chuyÓn xuèng phÝa d­íi däc theo ®­êng cung S0). NÕu gi¸ cña hµng ho¸ t¨ng lªn, c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi th× cã sù t¨ng lªn cña l­îng cung ®èi víi hµng ho¸ ®ã ( Sù di chuyªn lªn trªn däc theo ®­êng cung S0). Khi bÊt ký c¸c yÕu tè nµo kh¸c gi¸ cña b¶n th©n hµng ho¸ thay ®æi sÏ lµm toµn bé ®­êng cung dÞch chuyÓn hay cã sù thay ®æi cña cïng. VÝ dô: §­êng cung ban ®Çu lµ S0, gi¶ sö cã sù thay ®æi vÒ c«ng nghiÖp lµm gi¶m l­îng nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã th× cung sÏ t¨ng lªn vµ ®­êng cung dÞch chuyÓn ®Õn ®­êng S2. NÕu chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn cung sÏ gi¶m vµ ®­êng cung dÞch chuyÓn ®Õn ®­êng S1. Nh­ vËy cung cho chóng ta biÕt ®­îc ý muèn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. 3. Tr¹ng th¸i c©n b»ng thÞ tr­êng NÕu l­îng cung b¨ng l­îng cÇu t¹i mét møc gi¸ nµo ®ã th× gäi ®ã lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng cña thÞ tr­êng lµ giao ®iÓm E gi÷a ®­êng cung vµ ®­êng cÇu. T¹i ®iÓm c©n b»ng sè l­îng ng­êi b¸n, b¸n ra bao nhiªu sÏ ®­îc ng­êi mua, mua hÕt bÊy nhiªu. Ng­êi b¸n ®ang b¸n víi gi¸ mong muèn, ng­êi mua ®ang mua víi nhu cÇu cÇn thiÕt, thÞ tr­êng æn ®Þnh tÊt c¶ c¸c møc gi¸ kh¸c víi gi¸ c©n b»ng ®Òu cã xu h­íng tiÕn tíi ®iÓm c©n b»ng. P S E P0 D 0 Q0 Q 4. C¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ c¶ trong thÞ tr­êng NÕu cÇu thay ®æi nµo ®ã vÒ phÝa cung vµ phÝa cÇu sÏ t¹o ra søc Ðp t¨ng gi¸ hoÆc gi¶m gi¸. ThÞ tr­êng sÏ æn ®Þnh ë vÞ trÝ míi víi gi¸ c¶ vµ sè l­îng mua b¸n míi P A B PA P0 E 0 QA Q0 QB Q NÕu cung > cÇu sÏ t¹o ra søc Ðp gi¶m gi¸ th× Ên ®Þnh E' ( P'0, Q'0) P'0 >P0, Q'0 > Q0 P P0 E P'0 E' 0 Q0 Q'0 Qs NÕu cung < cÇu sÏ t¹o ra søc Ðp t¨ng gi¸ th× Ên ®Þnh E" ( P"0 , Q"0 ) P"0 >P0 , Q"0 >Q0 P E" P"0 E P0 0 Q0 Q"0 Q 5. øng dông ®Ó gi¶i thÝch: 5.1. M« t¶ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ " hoa t­¬i" Hoa t­¬i lµ mét lo¹i hµng ho¸. Khi thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng t¨ng lªn, ®êi sèng cña ng­êi tiªu dïng kh¸ gi¶ h¬n , hä quan t©m tíi mét sè hµng ho¸ lµm cho hä c¶m thÊy tho¶i m¸i vÒ tinh thÇn. Hoa t¹o cho ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy tho¶ m¸i vµ thÝch thó, t¹o ®­îc c¶m høng cho ng­êi tiªu dïng. ChÝnh v× vËy hä s½n sµng bá ra mét kho¶n tiÒn ®Ó mua hoa. Hoa ®em l¹i mét sè lîi Ých nhÊt ®Þnh cho ng­êi tiªu dïng. Ch¼ng h¹n trong ngµy tÕt ng­êi ta th­êng mua hoa ®Ó cho ng«i nhµ cña m×nh ®­îc ®Ñp h¬n, hä hy väng mét n¨m míi sÏ lu«n h¹nh phóc vµ may m¾n, vui vÎ nh­ nh÷ng b«ng hoa mu«n mµu s¾c. Khi ®ã lîi Ých tiªu dïng cña ng­êi tiªu dïng sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu. NÕu nh­ mét b«ng hoa trong ngµy th­êng ®· ®Ñp th× trong ngµy tÕt ®èi víi ng­êi d©n ViÖt Nam, nã cµng ®Ñp h¬n vµ ý nghÜa h¬n. ChÝnh v× vËy lîi Ých cña hä t¨ng lªn. Do ®ã ng­êi tiªu dïng lu«n cã hoa trong ng«i nhµ m×nh ngµy tÕt. Hoa lµ mét lo¹i hµng ho¸ chØ sö dông ®­îc trong mét thêi gian ng¾n, vµ ph¶i ®­îc vËn chuyÓn rÊt nhÑ nhµng tr¸nh lµm rËp n¸t hoa 5.2.Gi¸ t¨ng lªn do c¬ chÕ Trong phÇn trªn, chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn c¬ chÕ h×nh thµnh gi¸ c¶ trong thÞ tr­êng. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nµy chóng ta cïng xem xÐt s¶n phÈm hµng ho¸ lµ hoa t­¬i. Cã ng­êi nãi r»ng: " Gi¸ hoa ngµy tÕt ®¾t h¬n ngµy th­êng". Râ rµng lîi Ých dïng hoa cña ng­êi tiªu dïng trong nµy tÕt t¨ng lªn, mét phÇn n÷a lµ ng­êi d©n cã tiÒn tiªu tÕt hay thu nhËp cña hä t¨ng lªn. §iÒu nµy dÉn ®Õn cÇu cña hµng ho¸ hoa t­¬i lµ t¨ng lªn. CÇu t¨ng th× gi¸ sÏ t¨ng. VËy nhËn ®Þnh nµy cã ®óng hay kh«ng. Ta h·y xem xÐt c¸c tr­êng hîp sau: Tr­êng hîp thø nhÊt lµ cung hµng ho¸ kh«ng ®æi: CÇu hµng ho¸ t¨ng lµm cho ®­êng cÇu dÞch chuyÓn sang bªn ph¶i. Cung kh«ng ®æi. Nh­ vËy, ®iÓm c©n b»ng ban ®Çu E0 víi gi¸ P0 vµ s¶n l­îng Q0 dÞch chuyÓn sang ®iÓm E1 víi gi¸ P1 vµ s¶n l­îng Q1 (nh­ h×nh vÏ). T¹i E1 gi¸ P1>P0. Nh­ vËy, gi¸ hoa ngµy tÕt ®¾t h¬n ngµy th­êng. P1 E1 P0 E0 P D0 D1 O Q0 Q1 Q Cung còng t¨ng: §­êng cÇu vµ ®­êng cung ®Òu dÞch chuyÓn sang ph¶i. P S S1 P1 E1 P0 E0 D1 D 0 Q0 Q1 Q + Cung t¨ng Ýt h¬n cÇu t¨ng th× ®iÓm c©n b»ng thÞ tr­êng míi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ h×nh vÏ sau. T¹i ®iÓm c©n b»ng míi (E1), gi¸ cña hµng ho¸ lín h¬n gi¸ t¹i ®iÓm c©n b»ng cò. + Cung t¨ng lín h¬n cÇu t¨ng th× gi¸ cña hµng ho¸ t¹i ®iÓm c©n b»ng míi l¹i lín h¬n gi¸ t¹i ®iÓm c©n b»ng cò vµ ®iÓm c©n b»ng thÞ tr­êng míi (E2) ®­îc x¸c ®Þnh nh­ h×nh vÏ sau: P S1 S2 P0 E0 P2 E2 P0 P2 0 Q0 Q2 Q + Cung vµ cÇu t¨ng mét l­îng b»ng nhau. §­êng cung vµ ®­êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i mét ®o¹n nh­ nhau. Khi ®ã ®iÓm c©n b»ng thÞ tr­êng míi lµ E'. T¹i E' gi¸ hµng ho¸ kh«ng ®æi nh­ng l­îng hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng lªn. P S0 S' E0 E' P0 =P' P0 P2 0 Q0 Q' Q Nh­ vËy nhËn ®Þnh trªn chØ ®óng khi cung lín h¬n cÇu cßn ng­îc l¹i, cung nhá h¬n cÇu th× gi¸ hµng ho¸ sÏ gi¶m chø kh«ng ph¶i t¨ng. 5.3. Nguyªn nh©n t¨ng gi¸ hoa vµo dÞp lÔ tÕt Hoa lµ lo¹i hµng ho¸ hÇu nh­ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mçi nhµ vµo dÞp lÔ tÕt. Vµo dÞp lÔ tÕt ng­êi tiªu dïng lu«n cã thÞ hiÕu lµ mua hoa, hä s½n sµng chi tr¶ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cÇn thiÕt cña hä. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng gi¸ vÒ hoa vµo nh÷ng dÞp lÔ tÕt. Bªn c¹nh ®ã vµo nh÷ng dÞp lÔ tÕt thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng t¨ng lªn còng lµm cho gÝa hoa t¨ng. Hoa lµ mét lo¹i hµng ho¸ t¹o sù hµi lßng vµ phï hîp víi së thÝch cña ng­êi tiªu dïng nªn hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao ®Ó mua cho ®­îc. Theo quan ®iÓm cña ng­êi tiªu dïng ë tÊt c¶ c¸c n­íc hoa thÓ hiÖn cho sù thanh b×nh, h¹nh phóc, hoa thÓ hiÖn cho t×nh c¶m cña con ng­êi vµ ®Æc biÖt hoa cßn lµ mét mãn quµ ®Ó tÆng ng­êi th©n vµ b¹n bÌ trong nh÷ng ngµy vui, ®Æc biÖt lµ nh÷ng dÞp ngµy lÏ tÕ. ChÝnh v× nh÷ng quan ®iÓm nµy mµ vµo nh÷ng dÞp lÔ tÕt nhu cÇu vÒ hoa t¨ng lªn kÐo theo gi¸ hoa trªn thÞ tr­êng còng t¨ng. KÕt luËn Mèi quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ mét mèi quan hÖ v« cïng quan träng trong mçi Doanh NghiÖp. Sù thay ®æi cña cung cÇu t¨ng hay gi¶m lµm cho gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng còng thay ®æi vµ ng­îc l¹i khi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thay ®æi t¨ng hay gi¶m sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña cung cÇu. NÕu l­îng cung b»ng l­îng cÇu t¹i mét møc gi¸ nµo ®ã th× gäi ®ã lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng cña thÞ tr­êng. TiÓu luËn nµy ®­îc hoµn thµnh do sù gióp ®ì cña gi¸o viªn h­íng dÊn vµ sù gãp ý cña ®«ng ®¶o b¹n bÌ cïng häc víi t«i, cïng víi sù cè g»ng cña b¶n th©n ®· gióp em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. Nh­ng do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ, rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« cïng toµn bé c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n khi ra thùc tÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrình bày quan hệ cung cầu và cơ chế hình thành giá cả.doc