Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước ta

Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . -.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chính quyền các cấp, không kể các tổ chức NN nhưng không nằm trong các cơ quan quỳen lực như DN và đơn vị sự nghiệp . Cơ quan q lực trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp không thuộc hệ thống hành chính nhưng trong cơ chế vân hành cũng có công tác hành chính . - Các cơ quan hành chính NN thực thi quyền hành pháp, không có quyền LP và TP. Tuy nhiên, nó góp phần quan trọng vào quá trình LP và TP :

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 9037 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền HCNN ta . - Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH... theo chức năng, điều lệ của tổ chức . -.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chính quyền các cấp, không kể các tổ chức NN nhưng không nằm trong các cơ quan quỳen lực như DN và đơn vị sự nghiệp . Cơ quan q lực trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp không thuộc hệ thống hành chính nhưng trong cơ chế vân hành cũng có công tác hành chính . - Các cơ quan hành chính NN thực thi quyền hành pháp, không có quyền LP và TP. Tuy nhiên, nó góp phần quan trọng vào quá trình LP và TP : + Về lập pháp : Cơ quan hành chính, trực tiếp là CP đảm nhận phần lớn việc xây dựng luật trình QH, dự thảo Pháp lệnh trình UBTV QH thẻo luận, thông qua . Khi luật và PJ được ban hành, CP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó có việc ban hành các văn bản pháp quy để cụ thể hoá và hướng dẫn thi hành . + Về tư pháp : Đảm nhận khâu điều tra khởi tố những trường hợp vi phạm PL, p lệnh, tạo cơ sở cho việc xét xử và đảm bảo việc thi hành án sau xét xử > cơ quan HC còn có thẩm quyền xử phạt vi phạm HC, phạt vi cảnh đối với những hành vi vi phạm PL chưa đến mức truy tố và xét xử các khiếu kiện của công dân đ với các QĐ hành chính -Nền hành chính NN bao gồm các yếu tố cấu thành : + Hệ thống thể chế q lý XH theo PL, bao gồm HP, luật, P lệnh và các văn bản pháp quy của cơ quan HC . + Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp các ngành tè C phủ TW đến chính quyền cơ sở . + Đội ngũ CB,CC hành chính bao gồm những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính công quyền . + Nguồn tài chính NN để đảm bảo thực thi công vụ của bộ máy và thực hiện các mục tiêu, n vụ của NN . Các yếu tố trên có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau . Để hoàn thiện nền hành chính NN phải cải cách đồng bộ cả 4 yếu tố 2. Những đặc tính(đặc điểm) chủ yếu của nền HCNN - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống ch trị : +Hành chính không thể thoát ly chính trị mà ph vụ ch trị, thực hiẹn những nh vụ chính trị do cơ quan quyền lực NN quyết định . + Tuy nhiên cũng có tính độc lập tương đối về ng vụ kỹ thuật hành chính + Nền HCNN là trung tâm thực thi quyền lực của hệ thống quyền lực chính trị, hoạt động của nó có ảnh hưởng đến hiẹu lực và hiệu quả của hệ thống ch trị . - Tính pháp quyền : Đảm bảo tính pháp quyền của nền HC là 1 trong những ĐK để XD NN chính quy hiện đại của 1 bộ máy hành pháp có kỷ luật, kỷ cương +Nền HCNN là công cụ của công quyền, hoạt động dưới luật theo những ng tắc quy phạm PL. +Tính P quyền đòi hỏi các cơ quan HC, mọi công chức phải nắm vững quyền lực, SD đúng đắn quyền lực, đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền của mình khi thực thi công vụ . - Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng : +Nh vụ hành chính là phục vụ công vụ, p vụ n dân . Đây là công việc thường xuyên liên tục vì các mối qh XH và hành vi công dân được PL điều chỉnh diễn ra thường xuyên liên tục. + Tính liên tục ổn định khong loại trừ tính thích ứng, ổn định là tương đối thong phải cố định . Đời sống KT-XH luôn biến động khg ngừng do đó nền hành chính NN cũng phải luôn thích ứng với hoàn cảnh thực tế đó Chính vì vậy, nền HCNN phải đảm bảo tính liên tục, ổn định để đảm bảo hoạt động . Tính liên tục trong tổ chức và hoạt động QLNN liên quan chẽ đến công tác giữ gìn, lưu trữ các VB, giấy tờ . - Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao là yêu cầu đòi hỏi của 1 nền C p triển, k học v minh và hiện đại . + Các hoạt động trong nền HCNN có nội dung phức tạp và đa dạng đòi hỏi các nhà HC phải có kiến thức XH và kiến thức ch môn sâu rộng CBCC là một nghề được đào tạo theo ngạch phù hợp với từng ngành nghề chức vụ, thi tuyển . - Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ : Nền HC được cấu tạo gồm 1 hệ thống định chế thứ bậc chạt chẽ và thông suốt từ TW tới các địa phương, hoạt động đúng thẩm quyền, theo phân cấp và phục tùng cấp trên > Mỗi cấp mỗi công chức h động theo thẩm quyền của mình . - Tính không vụ lợi : +HCNN có nh vụ ph vụ lợi ích công và công dân + XD hành chính công, công tâm trong sạch thong vì m đích doanh lơi, khg đòi hỏi ở người được ph vụ trả thù lao +CBCC hưởng lương từ NSNN ( do nhân dân góp) do đó phải có trách nhiệm vụ vụ nhân dân, vì lựi ích của dân, phục vụ NN. - Tính nhân đạo : +bản chất NN ta là NN của dân, do dân, vì dân, + tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, xuất phát điểm của hệ thống luật, thể chế, quy tacứ và thủ tục HC + Cơ quaqn HC và đội ngũ CC khg được quan lieu cưau quyền hách dịch gây phiền hà cho dân khi thi hành công vụ .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền HCNN ta.doc
Luận văn liên quan