Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường

MỤC LỤC TT Tên đề mục Trang 1 Lời nói đầu 1 2 Phần thứ nhất - Mở đầu 2 3 I/Lý do chọn đề tài. 2 4 II/ Mục đích, yêu cầu của đề tài. 3 5 III/ Khách thể, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát. 3 6 IV/ Nhiệm vụ, phạm vi và thời gian thực hiện của đề tài. 4 7 V/ Đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài. 4 8 Phần thứ hai - Nội dung đề tài 5 9 Chương I – Cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của đề tài. 5 10 A. Cơ sở khoa học. 5 11 I/ Giới thiệu Microsoft Word, Excel, Power point. 5 12 II/ Tổng quát về Microsoft Word, Excel, Power point. 6 13 B. Cơ sở thực tiễn. 10 14 I/ Tổng quan về Windows. 10 15 II/ Đặc điểm ứng dụng khi làm việc với Ms.WORD, EXCEL, POWER POINT. 10 16 Chương II – Thực trạng về sử dụng máy vi tính ở trường THCS Phong Khê thành phố Bắc Ninh giai đoạn hiện nay 2007-2009. 11 17 Chất lượng tin học của đội ngũ. 11 28 Chương III- Kinh nghiệm làm việc với Ms.WORD, EXCEL, POWER POINT trong nhà trường. 14 19 A. Làm việc với Ms.WORD và EXCEL. 14 20 B. Làm việc với POWER POINT. 21 21 Phần thứ ba - Kết luận 26 22 I/ Kết luận. 26 23 II/ Hiệu quả kinh tế - xã hội. 26 24 III/ Những khuyến nghị. 27 25 Tài liệu tham khảo. 30 26 Mục lục. 31

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1939 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu øng dông tin häc vµo cuéc sèng x· héi hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. VÊn ®Ò lµ m©u thuÉn gi÷a c¸i “tin häc cã thÓ phôc vô con ng­êi” vµ c¸i mµ “con ng­êi ®­îc phôc vô”. Ng­êi ta ®· h×nh thµnh ngµnh khoa häc gäi lµ “Kinh tÕ tin häc”, “Kinh tÕ phÇn mÒn”, “Kinh tÕ c«ng nghÖ th«ng tin”...nh»m chØ c¸c chiÕn l­îc, ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trªn. M« h×nh øng dông tin häc nãi chung lµ x©y dùng hÖ thèng ph©n c«ng hîp lý vµ chøc n¨ng cña “bé ba”: PhÇn cøng, phÇn mÒn vµ con ng­êi. PhÇn cøng lµ yÕu tè ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh nhÊt, nã ®ßi hái phÇn mÒm vµ con ng­êi ph¶i cã nh÷ng thay ®æi theo ®Ó b¶o ®¶m tÝnh “hîp lý trong hÖ thèng”. Nh­ng con ng­êi thay ®æi rÊt chËm ch¹p, kh«ng thÓ dÔ dµng thay ®æi tÊc ®é “suy nghÜ” nh­ m¸y ®­îc. Khi mét phÇn mÒn hay mét phiªn b¶n míi ra ®êi th× con ng­êi l¹i ph¶i ... “häc sö dông”, mµ phÇn mÒn th× nhiÒu v« kÓ. Häc phÇn mÒn nµo ®Ó phôc vô tèt cho c«ng viÖc cña m×nh?, c©u tr¶ lêi nµy chØ cã ®­îc khi b¹n ®i t­ vÊn c¸c chuyªn gia hoÆc häc “øng dông tin häc mµ b¹n quan t©m”. Ta kh«ng thÓ hái chuyªn gia tin häc khoa to¸n, vËt lý, s­ ph¹m vÒ phÇn mÒm kÕ to¸n v× hä kh«ng am hiÓu kÕ to¸n, dÉn ®Õn “kh«ng am hiÓu vÒ øng dông tin häc trong kÕ to¸n” Trong gi¸o dôc nhµ tr­êng: qu¶n lý gi¸o dôc, ho¹t ®éng chuyªn m«n l¹i ph¶i sö dông nhiÒu phÇn mÒn cña nhiÒu nhµ khoa häc, cña nhiÒu chuyªn gia, nªn viÖc ®i ng­êi t­ vÊn, s¸ch t­ vÊn lµ rÊt khã (sÏ kh«ng thuËn lîi nh­ trªn), cho nªn ®ßi hái con ng­êi ph¶i vËn dông thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tÝnh tiÖn Ých cña nã. Mçi ng­êi cã s¸ng t¹o, kinh nghiÖm cho m×nh ®Ó c«ng viÖc nhanh vµ hiÖu qu¶ nhÊt. V× thÕ ë ®Ò tµi nµy t«i muèn tr×nh bµy øng dông phÇn mÒn Word, Excel, Powerpoint vµo mét sè viÖc trong nhµ tr­êng d­íi d¹ng thao t¸c, mÑo, so¹n bµi gi¶ng (bµi gi¶ng ®iÖn tö), ghi chó, chó ý ®Ó: Thùc hiÖn nhanh mét thao t¸c vµ m« t¶ tÝnh n¨ng gióp b¹n lµm viÖc nhanh chãng vµ dÏ dµng. Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n, bæ sung vÒ mét tÝnh n¨ng mµ “s¸ch” kh«ng thÓ viÕt chi tiÕt, cho lêi khuyªn vÒ c¸ch dïng mét tÝnh n¨ng trong c«ng viÖc hµng ngµy. C¶nh b¸o b¹n vÒ nh÷ng nguy c¬ cã thÓ x¶y ra. ViÖc tr×nh bµy víi môc ®Ých ghi ngay ®iÒu m×nh ®· lµm ®Ó lµm t­ liÖu cho b¶n th©n vµ nÕu cã thÓ gióp c¸c b¹n khi ®­îc t­ vÊn. T¸c gi¶ PhÇn thø nhÊt Më ®Çu I/ Lý do chän ®Ò tµi Lý do kh¸ch quan: a. XÐt vÒ mÆt ®Æc thï: øng dông tin häc vµo cuéc sèng x· héi lµ vÊn ®Ò ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc trong vµ ngoµi n­íc quan t©m. Bé GD&§T chÝnh thøc cã ch­¬ng tr×nh ®Ó c¸c tr­êng cã ®iÒu kiÖn d¹y tin häc vµ ®©y còng lµ mét m«n v¨n ho¸. Së GD&§T B¾c Ninh khuyÕn khÝch c¸c tr­êng THCS d¹y tin häc. Gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng tin häc tõ hÌ 2007. H¬n n÷a n¨m häc 2008-2009 lµ n¨m häc ®Çu tiªn mang tªn: “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin” b. XÐt vÒ mÆt thêi gian: Tin häc lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p, c«ng nghÖ vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch tù ®éng mµ con ng­êi ®· quan t©m tõ l©u, nh­ng ®Õn n¨m 1981 h·ng Microsoft ra ®êi hÖ ®iÒu hµnh MS-DOS , tõ ®ã liªn tôc ®­îc c¶i tiÕn, më réng vµ n©ng cÊp qua c¸c Ên phÈm míi. §Õn nay tin häc ®­îc øng dông réng r·i cho nhiÒu lÜnh vùc ®Ó: qu¶n lý ph©n phèi, thu håi; ®iÒu khiÓn thùc thi ch­¬ng tr×nh; ®iÒu khiÓn c¸c thiÐt bÞ; qu¶n lý tËp tin...Nhµ tr­êng còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ mµ chiÕm nhiÒu thêi gian øng dông vµ häc tin häc. c. XÐt vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô: Ho¹t ®éng d¹y tin häc nh­ mét bé m«n v¨n hãa nh»m cung cÊp cho häc sinh tri thøc khoa häc c¬ b¶n cã hÖ thèng øng dông trong cuéc sèng vµ héi nhËp. §ã chÝnh lµ c¬ së nÒn t¶ng träng yÕu ®Ó CBGV vµ HS cã thÓ häc tËp ®­îc c¸c vÊn ®Ò kh¸c (vÝ dô nh­ häc trªn m¹ng, tra cøu trªn m¹ng ...). V× thÕ nhiÖm vô chøc n¨ng cña nhµ tr­êng THCS ®­a tin häc vµo lµ mét trong c¸c nhiÖm vô träng t©m. Víi c¸ch nªu trªn chóng ta xÐt vÒ mÆt ®¨c thï vÒ thêi gian, chøc n¨ng nhiÖm vô th× thÊy r»ng tin häc lµ mét nhiÖm vô träng t©m, c¬ b¶n trong nhµ tr­êng THCS hiÖn nay. Lý do chñ quan: a. Sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi GD&§T: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· rÊt quan t©m ®Õn GD&§T trong ®ã cã ®Çu t­ vÒ tin häc (®µo t¹o ng­êi d¹y, phßng m¸y cho c¸c tr­êng cã ®iÒu kiÖn d¹y, ®­a c¸c phÇn mÒn øng dông phôc vô cho d¹y vµ häc. b. NhËn thøc cña nhµ tr­êng: Tr­íc hÕt ph¶i nãi lµ tÝnh tiÖn Ých cña nã: chÝnh x¸c, nhanh chãng, hiÖu qu¶. Ph¶i nãi lµ ai ®· biÕt dïng m¸y tÝnh th× kh«ng thÓ rêi nã ®­îc, ®©y ®óng lµ ng­êi b¹n th«ng minh ®ång hµnh trong c«ng viÖc cña ng­êi qu¶n lý, c¸n bé, gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Víi sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tr­êng THCS Phong Khª quyÕt t©m ®­a sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Þa ph­¬ng tiÕn lªn tõng b­íc, ®Æc biÖt coi träng c«ng nghÖ th«ng tin. Nh­ng trong hoµn c¶nh Nhµ n­íc ta nãi chung, Phong Khª nãi riªng ®Æt gi¸o dôc tr­íc nh÷ng thö th¸ch víi ®ßi hái gi¸o dôc ph¶i tiÕp tôc ®µu t­ ®Ó hoµn thiÖn CSVC cho ho¹t ®éng tin häc. c. VÊn ®Ò ®Æt ra: Häc nh­ thÕ nµo lµ nhanh vµ hiÖu qu¶ nhÊt?. Th«ng th­êng sau khi t­ vÊn xong phÇn mÒn nµo, th× chóng ta b¾t ®Çu tiÕn hµnh vµ sö dông trªn m¸y. C©u hái tiÕp theo lµ häc ë ®©u?, khi nµo?, häc ai?, gi¸o tr×nh nµo?. Kinh nghiÖm cho thÊy häc nhanh vµ hiÖu qu¶ nhÊt khi b¹n cã m¸y t¹i nhµ, cã gi¸o tr×nh tù häc tèt, cã ng­êi s½n sµng t­ vÊn. Thùc tÕ cho thÊy cã ng­êi mÊt c¶ ngµy míi “kh¸m ph¸ ra”, trong khi ®i hái chØ tèn mét phót. §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra liªn quan ®Õn ®Ò tµi nµy. II/ Môc ®Ých, yªu cÇu cña ®Ò tµi 1- Môc ®Ých cña ®Ò tµi: §Ò tµi nµy nh»m ®­a c¸i khã cña vi tÝnh (“trËn m¹c gai gãc”) thµnh c¸i b×nh th­êng, gÇn gòi víi c«ng viÖc (“vi tÝnh thËt lµ ®¬n gi¶n”). 2- Yªu cÇu cña ®Ò tµi: Tr×nh bµy ®­îc c¸c kinh nghiÖm häc, thao t¸c; mÑo, s¸ng t¹o trong viÖc qu¶n lý tËp tin cña ng­êi sö dông liªn quan ®Õn ho¹t ®éng d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng. III/ Kh¸ch thÓ, ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ®èi t­îng kh¶o s¸t 1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: VÒ mÆt lý luËn: ThÕ giíi kh¸ch quan lµ ®èi t­îng cña nghiªn cøu khoa häc vµ thÕ giíi kh¸ch quan v« cïng réng, mçi lÜnh vùc khoa häc chän cho m×nh mét bé phËn, mét phÇn nµo ®ã ®Ó kh¸m ph¸ t×m tßi, ®ã chÝnh lµ thao t¸c kh¸ch thÓ nghiªn cøu. VÒ mÆt thùc tÕ cña ®Ò tµi: ThÕ giíi kh¸ch quan lµ lÜnh vùc øng dông, nh­ng ë ®Ò tµi nµy kh¸m ph¸, t×m tßi vÒ c¸ch thao t¸c nhanh, ®¬n gi¶n ho¸. §ã chÝnh lµ thao t¸c kh¸ch thÓ nghiªn cøu. 2. §èi t­îng cña nghiªn cøu: VÒ mÆt lý luËn: Trong kh¸ch thÓ réng lín mçi ®Ò tµi cô thÓ cã thÓ chän mét mÆt, mét thuéc tÝnh, mét mèi quan hÖ cña kh¸ch thÓ ®Ó nghiªn cøu, bé phËn ®ã chÝnh lµ ®èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi. VÒ mÆt thùc tÕ ®èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: ë ®Ò tµi nµy ®Ò cËp ®Õn häc vµ øng dông, mèi quan hÖ con ng­êi víi m¸y tÝnh nh­ thÕ nµo? 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ®èi t­îng kh¶o s¸t: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p hç trî nh»m: a. Tæng kÕt kinh nghiÖm. b. §äc tra cøu c¸c tµi liÖu cã liªn quan. c. Trao ®æi, m¹n ®µm, th¶o luËn. e. LËp biÓu so s¸nh, ®èi chiÕu, minh ho¹. g. §iÒu tra c¸c sè liÖu cã liªn quan. 4. §èi t­îng kh¶o s¸t: §èi t­îng kh¶o s¸t chñ yÕu lµ c«ng viÖc qu¶n lý trùc tiÕp qua nhiÒu n¨m; b»ng kinh nghiÖm b¶n th©n, b»ng tham kh¶o ý kiÕn ®ång nghiÖp , b»ng c¸c kªnh th«ng tin vµ ®Æc biÖt chÝnh lµ øng dông tin häc vÒ qu¶n lý tr­êng thcs Phong Khª. IV/ NhiÖm vô, ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn cña ®Ò tµi: 1. NhiÖm vô cña ®Ò tµi a. X©y dùng c¬ së lý thuyÕt: C¬ së khoa häc - c¬ së thùc tiÔn. b. Ph©n tÝch lµm râ b¶n chÊt, quy luËt cña ®èi t­îng nghiªn cøu. c. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p, øng dông c¶i t¹o. 2. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn cña ®Ò tµi Ph¹m vi nghiªn cøu chñ yÕu lµ lÜnh vùc øng dông tin häc trong qu¶n lý gi¸o dôc. VÒ thêi gian nghiªn cøu tõ n¨m häc 2006-2007 ®Õn n¨m häc 2008-2009. VÒ kh«ng gian nghiªn cøu ho¹t ®éng cña tr­êng thcs Phong Khª. Nh÷ng mÆt nghiªn cøu chñ yÕu ho¹t ®éng øng dông nãi chung, qu¶n lý c¸c tËp tin liªn quan ®Õn d¹y vµ häc ë tr­êng thcs Phong Khª nãi riªng. Nh÷ng chØ sè cÇn ®iÒu tra nghiªn cøu vµ ph¸t hiÖn cña 2 n¨m häc. V/ §ãng gãp míi vÒ mÆt khoa häc cña ®Ò tµi 1. Nªu ®­îc c¬ së lý luËn cña tin häc. 2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong giai ®o¹n ®Ò cËp. 3. Nªu ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh häc vµ øng dông. PhÇn thø hai Néi dung ®Ò tµi Ch­¬ng I C¬ së khoa häc, c¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi A. C¬ së khoa häc I. Giíi thiÖu microsoft word, excel vµ power point: 1. Microsoft Word lµ phÇn mÒn trong bé Microsoft Office cña h·ng phÇn mÒn næi tiÕng Microsoft, lµ mét m«i tr­êng so¹n th¶o v¨n b¶n cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh hoµn h¶o gióp chóng ta sö lý v¨n b¶n mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c phiªn b¶n Ms. Word 97, Ms. Word 2000 vµ Ms Word 2003 ®Òu cung cÊp cho chóng ta nhiÒu lÖnh vµ nhiÒu ®Æc tÝnh gióp hoµn tÊt c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. Bªn c¹nh tÝnh n¨ng trªn, víi Ms. Word b¹n cã thÓ dÏ dµng ®Þnh d¹ng c¸c Font ch÷, t¹o kiÓu hiÓn thÞ, thªm ®­êng viÒn cho c¸c v¨n b¶n, t¹o tiªu ®Ò, t¹o bãng ...§Æc biÖt, Ms. Word cã thÓ chia sÎ tµi nguyªn, d÷ liÖu vµ c¸c c«ng cô víi Ms. Excel, Ms. Power Point, Mail... C¸c phiªn b¶n Ms. Word 97, Ms. Word 2000 vµ Ms Word 2003 kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín. Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a chóng sÏ cã chó thÝch cô thÓ ®Ó c¸c b¹n dÔ dµng tham kh¶o vµ so s¸nh... 2. Microsoft EXCEL lµ phÇn mÒn trong bé Microsoft Office nãi trªn, Excel thùc sù lµ c«ng cô h÷u Ých ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu vµ nh÷ng tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ hµng ngµy vµ ®Þnh kú trong nhiÒu lÜnh vùc cña cuéc sèng. Excel cã nhiÒu ­u ®iÓm v× hoµn toµn t­¬ng thÝch víi c¸c phÇn mÒn v¨n phßng cña Microsoft, c¸c d÷ liÖu dÔ dµng chuyÓn ®æi qua l¹i vµ nhiÒu chøc n¨ng sö dông t­¬ng tù nhau. Excel cã c¸c nhãm hµm thèng kª, nhãm hµm vÒ sè, nhãm hµm ngµy th¸ng, nhãm hµm t×m kiÕm, s¾p xÕp ®¸nh gi¸ ...gióp b¹n dÔ dµng thùc hiÖn nhanh chãng c¸c vÊn ®Ò tÝnh to¸n, qu¶n lý, ®¸nh gi¸ ...trong cuéc sèng. Còng nh­ Word c¸c phiªn b¶n kh¸c nhau kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín. Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a chóng sÏ cã chó thÝch cô thÓ ®Ó c¸c b¹n dÔ dµng tham kh¶o vµ so s¸nh... 3. Microsoft Power point lµ phÇn mÒn trong bé Microsoft Office nãi trªn, Power point thùc sù lµ c«ng cô h÷u Ých ®Ó tr×nh chiÕu trong mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt trong nhµ tr­êng dïng ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng mµ hiÖn t¹i quen gäi lµ “Bµi gi¶ng ®iÖn tö” ®Ó ph©n biÖt víi “Gi¸o ¸n ®iÖn tö” so¹n b»ng Word. Power point cã nhiÒu ­u ®iÓm v× hoµn toµn t­¬ng thÝch víi c¸c phÇn mÒn v¨n phßng cña Microsoft, c¸c d÷ liÖu dÔ dµng chuyÓn ®æi qua l¹i vµ nhiÒu chøc n¨ng sö dông t­¬ng tù nhau. Power point cßn cã c¸c hiÖu øng chuyÓn tiÕp (transition), l­îc ®å chuyÓn ®éng Animation Scheme vµ ®Æc biÖt lµ chuyÓn ®éng sèng ®éng Custom Animation lµm cho “Bµi gi¶ng” v« cïng phong phó, hÊp dÉn. Ta cã thÓ vÝ Power point cho ta mét “c«ng cô” ®Ó ta “x©y toµ nhµ”, toµ nhµ ®ã to hay nhá, ®Ñp hay xÊu lµ do “ng­êi thî” (gi¸oviªn) thiÕt kÕ vµ thi c«ng nã nh­ thÕ nµo! Hay nãi mét c¸ch kh¸c Power point lµ mét “nguån më” ta “tho¶ trÝ s¸ng t¹o” Còng nh­ Word c¸c phiªn b¶n kh¸c nhau kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín. Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a chóng sÏ cã chó thÝch cô thÓ ®Ó c¸c b¹n dÔ dµng tham kh¶o vµ so s¸nh... II. Tæng qu¸t vÒ Ms. Word , excel vµ Power point II.1 Ms. Word TT Môc cÇn lµm viÖc Ghi chó 1 Cµi ®Æt Microsoft office 2000 Cã thÓ nhê chuyªn gia 2 Khëi ®éng tho¸t khái Ms.word Ph¶i thùc hiÖn 3 T¹o míi, më, lu v¨n b¶n Ph¶i thùc hiÖn, tù chän c¸ch 4 C¸c thao t¸c trªn v¨n b¶n Ph¶i thùc hiÖn, tù chän c¸ch 5 Chän khèi, thao t¸c trªn khèi Ph¶i thùc hiÖn, tù chän c¸ch 6 C¸c chÕ ®é hiÓn thÞ v¨n b¶n Lµm viÖc khi thµnh th¹o 7 §Þnh d¹ng ch÷ Ph¶i thùc hiÖn 8 §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n Ph¶i thùc hiÖn 9 §Þnh d¹ng cét trong v¨n b¶n Lµm viÖc khi thµnh th¹o 10 §Þnh d¹ng tab Lµm viÖc khi thµnh th¹o 11 §Þnh d¹ng Bullets & Numbering §Þnh d¹ng dÊu chÊm & sè thø tù ®Çu dßng 12 §Þnh d¹ng mµu nÒn, Drop cap Drop cap: Ký tù ®Çu tiªn Thùc hiÖn khi thµnh th¹o 13 Sao chÐp kiÓu ®Þnh d¹ng PhÇn Excel nãi râ h¬n 14 §Þnh d¹ng trang v¨n b¶n Lµm viÖc khi thµnh th¹o 15 ChÌn ký tù ®Æc biÖt Lµm viÖc khi thµnh th¹o 16 ChÌn vµ hiÖu chØnh h×nh ¶nh Lµm viÖc khi thµnh th¹o 17 VÏ vµ hiÖu chØnh h×nh vÏ Xem ch­¬ng III (Kinh nghiÖm phèi hîp) 18 T¹o vµ hiÖu chØnh Wordart Xem ch­¬ng III (phÇn lý thó) 19 T¹o vµ hiÖu chØnh Textbox Xem ch­¬ng III (phÇn lý thó) 20 ChÌn biÓu ®å vµo v¨n b¶n Lµm viÖc khi thµnh th¹o 21 T¹o biÓu thøc to¸n häc Xem ch­¬ng III (Kinh nghiÖm øng dông) 22 T¹o b¶ng Nªn lµm viÖc b»ng Excel 23 C¸c thao t¸c trªn b¶ng Nªn lµm viÖc b»ng Excel 24 ChØnh söa b¶ng biÓu Nªn lµm viÖc b»ng Excel 25 §Þnh d¹ng ®êng viÒn b¶ng Nªn lµm viÖc b»ng Excel 26 ChÌn c«ng thøc vµo b¶ng Nªn lµm viÖc b»ng Excel 27 T¹o tiªu ®Ò, s¾p xÕp trªn b¶ng Lµm viÖc khi thµnh th¹o 28 ChuyÓn v¨n b¶n thµnh b¶ng Lµm viÖc khi thµnh th¹o 29 T×m kiÕm thay thÕ Lµm viÖc khi thµnh th¹o 30 ThiÕt lËp AutoCorrect Lµm viÖc khi thµnh th¹o 31 Spelling & Grammr Lçi chÝnh t¶ &cÊu tróc ng÷ ph¸p tiÕng Anh 32 T¹o Header - Footer, chó thÝch Xem ch­¬ng III (phÇn lý thó) 33 Di chuyÓn nhanh ®Õn mét trang Nªn thùc hiÖn 34 Sö dông Mall Merge Lµm viÖc khi thµnh th¹o - Trén th­ 35 XuÊt tËp tin Ph¶i thùc hiÖn ë møc ®é cÇn thiÕt II.2 Ms. EXCEL TT Môc cÇn lµm viÖc Ghi chó 2 B¶ng tÝnh Excel CÇn biÕt 3 Lµm viÖc víi tËp tin Excel Ph¶i thùc hiÖn 4 C¸ch nhËp d÷ liÖu Ph¶i thùc hiÖn 5 Chän vïng b¶ng tÝnh Ph¶i thùc hiÖn 6 §Þnh d¹ng font ch÷ Ph¶i thùc hiÖn 7 HiÖu chØnh dßng vµ cét Ph¶i thùc hiÖn 8 Sao chÐp d÷ liÖu d¹ng chuçi Ph¶i thùc hiÖn 9 S¾p xÕp d÷ liÖu vµ t×m kiÕm Xem ch­¬ng III (KN phèi hîp) 10 C¸c phÐp tÝnh c¨n b¶n Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 11 C¸ch thiÕt lËp c«ng thøc Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 12 Hµm vµ nhãm hµm vÒ sè Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 13 Nhãm hµm thèng kª Lµm viÖc khi thµnh th¹o 14 Nhãm hµm ®iÒu kiÖn Lµm viÖc khi thµnh th¹o 15 Nhãm hµm chuçi Lµm viÖc khi thµnh th¹o 16 Nhãm hµm logic Lµm viÖc khi thµnh th¹o 17 Nhãm hµm ngµy th¸ng Lµm viÖc khi thµnh th¹o 18 Nhãm hµm t×m kiÕm Lµm viÖc khi thµnh th¹o 19 C¸c nhãm hµm kh¸c Lµm viÖc khi thµnh th¹o 20 Liªn kÕt b¶ng tÝnh Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 21 Sao chÐp c«ng thøc Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 22 TrÝch läc d÷ liÖu Lµm viÖc khi thµnh th¹o 23 C¸c d¹ng tiªu chuÈn Lµm viÖc khi thµnh th¹o 24 Nhãm hµm Database Nhãm hµm c¬ së d÷ liÖu 25 §¸nh gi¸ xÕp h¹ng Xem ch­¬ng III (KN víi nhµ tr­êng) 26 C¸ch nhËn d¹ng hµm Lµm viÖc khi thµnh th¹o 27 §Þnh d¹ng sè, ngµy th¸ng Lµm viÖc khi thµnh th¹o 28 Canh lÒ trong « Lµm viÖc khi thµnh th¹o 29 T¹o khung vµ t« mÇu Lµm viÖc khi thµnh th¹o 30 Hç trî b¶ng tÝnh Lµm viÖc khi thµnh th¹o 31 VÏ vµ chÌn ¶nh vµo b¶ng tÝnh GÇn nh­ Word 32 T¹o biÓu ®å Lµm viÖc khi thµnh th¹o 33 HiÖu chØnh biÓu ®å Lµm viÖc khi thµnh th¹o II.3 Ms. Power point TT Môc cÇn lµm viÖc Ghi chó 1 Khëi ®éng vµ t¹o tËp tin Ph¶i thùc hiÖn 2 L­u vµ ®ãng tËp tin Ph¶i thùc hiÖn 3 T¹o tËp tin míi víi Slide tr¾ng hay tõ mÉu Ph¶i thùc hiÖn 4 T¹o tËp tin víi AutoContent Wizard CÇn biÕt 5 T¹o tËp tin víi hép tho¹i Template CÇn biÕt 6 Di chuyÓn gi÷a c¸c Slide Ph¶i thùc hiÖn 8 ChÕ ®é hiÓn thÞ Ph¶i thùc hiÖn 9 Lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ CÇn biÕt 9 ChÌn Slide vµo tËp tin cã s½n Th­êng xuyªn thùc hiÖn 10 Sö dông Outline Pane CÇn biÕt 11 Xem vµ hiÖu chØnh ph¸c th¶o Th­êng xuyªn thùc hiÖn 12 ChÌn ngµy giê, ký tù ®Æc biÖt Lµm viÖc khi thµnh th¹o 13 ChÌn c¸c chó thÝch Lµm viÖc khi thµnh th¹o 14 Thay ®æi canh lÒ vµ kho¶ng c¸ch dßng Lµm viÖc khi thµnh th¹o 15 Lµm viÖc víi c¸c Bullet hoÆc Numbering Lµm viÖc khi thµnh th¹o 16 Thay ®æi gam mÇu RÊt cÇn cho Bµi gi¶ng ®iÖn tö 17 Thay ®æi mÇu nÒn cho Slide Lµm viÖc khi thµnh th¹o 18 ChÌn Header vµ Footer Lµm viÖc khi thµnh th¹o 19 ChÌn vµ ®Þnh d¹ng Text box Nh­ Word 20 ChÌn vµ hiÖu chØnh ®èi t­îng Th­êng xuyªn thùc hiÖn 21 Dãng hµng ®èi t­îng Nªn biÕt 22 VÏ trªn Slide Nh­ Word 23 LËt vµ quay ®èi t­îng Lµm viÖc khi cÇn thiÕt 24 VÏ c¸c AutoShapes vµ sö dông ®­êng dãng Sö dông so¹n BG§T 25 Ph©n líp ®èi t­îng CÇn thiÕt trong GA§T 26 T¹o b¶ng vµ biÒu ®å Lµm viÖc khi thµnh th¹o 27 T¹o chuyÓn ®éng trong Slide RÊt cÇn cho Bµi gi¶ng ®iÖn tö 28 HiÖu øng chuyÓn tiÕp RÊt cÇn cho Bµi gi¶ng ®iÖn tö 29 L­îc ®å chuyÓn ®éng RÊt cÇn cho Bµi gi¶ng ®iÖn tö 30 §iÒu chØnh chuyÓn ®éng cho ®èi t­îng RÊt cÇn cho Bµi gi¶ng ®iÖn tö 31 Liªn kÕt víi c¸c tr×nh øng dông kh¸c Lµm viÖc khi thµnh th¹o 32 ChÌn Audio vµ Video vµo Slide Lµm viÖc khi thµnh th¹o B. C¬ së thùc tiÔn I- Tæng quan vÒ windows Windows 98, Windows XP, Windows Me... ®Òu lµ c¸c phiªn b¶n ®iÒu hµnh m¸y tÝnh c¸ nh©n. Tuy cã ­u, ®iÓm nh­îc kh¸c nhau nh­ng chóng ®Òu cã tÝnh n¨ng nh­: Kh¶ n¨ng tù phôc håi hÖ thèng. Kh¶ n¨ng söa ch÷a háng hãc. Cung cÊp gi¶i ph¸p gióp ng­êi sö dông ®­îc dÔ dµng vµ söa ch÷a háng hãc trong hÖ thèng cña Windows. Cung cÊp kh¶ n¨ng chia sÎ tµi nguyªn Internet cho ng­êi dïng. Cho phÐp ng­êi dïng tù thiÕt lËp chÕ ®é hiÓn thÞ. Cung cÊp øng dông nghe nh×n ®a ph­¬ng tiÖn. ... C¸c phiªn b¶n sau cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n phiªn b¶n tr­íc nh­ söa chöa háng hãc nhanh chãng h¬n, cµi ®Æt dÔ dµng h¬n, chiÕm dung l­îng nhá h¬n, t­¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ “ngo¹i biªn” h¬n. Tuy vËy qua sö dông t¸c gi¶ thÊy: dÔ bÞ nhiÔm virus, tÝnh æn ®Þnh hay bÞ ¶nh h­ëng h¬n. Theo suy ®o¸n cã thÓ vÝ nh­ c¸i “nhµ hiÖn ®¹i” th× ph¶i lu«n “s¹ch sÏ” h¬n nhµ “b×nh th­êng”. NÕu chØ lµm viÖc víi c¸c v¨n b¶n trong néi bé nhµ tr­êng th× cµi Windows 98 lµ ®­îc. Nh­ng hiÖn nay, ng­êi sö dông hay dïng USB vµ c¸c phÇn mÒn cña ngµnh nªn cµi Windows XP lµ dÔ t­¬ng thÝch, lµ th«ng dông trong giai ®o¹n hiÖn t¹i. II- §Æc ®iÓm cña c¸c øng dung khi lµm viÖc víi Ms. Word , excel vµ POWER POINT 1- øng dông theo bµi häc: §­îc thao t¸c theo h­íng dÉn cô thÓ, cã thÓ cã nhiÒu c¸ch, nªn chän mét c¸ch ®Ó thµnh thãi quen. C¸c thao t¸c th­êng kh«ng cã trë ng¹i, nÕu nhÇm cã thÓ s½n sµng quay trë l¹i b­íc tr­íc vµ lµm l¹i theo chØ dÉn. C¸c thao t¸c hay dïng lµ: dïng chuét Click hoÆc tæ hîp phÝm: Click: th­êng thao t¸c nh­ sau: • Click ®¬n tr¸i (ph¶i) • Click ®óp tr¸i: th­êng lµ lÖnh më ban ®Çu (lÖnh “øng dông”) Click ®¬n tr¸i lµ hay dïng nhÊt, nÕu th­êng xuyªn lµm viÖc víi vi tÝnh th× thµnh”ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn” cho viÖc “Clik”. Tæ hîp phÝm: Tõ ®Çu th­êng dïng: Ctri, Shilt, Alt (sù ®iÒu khiÓn, sù rêi chç, møc cao h¬n), hoÆc cã c¶ 2 tõ: Ctri+ Shilt Tõ sau th­êng dïng: +phÝm nµo ®ã §Ó cho dÔ nhí ta cã thÓ lÊy mét sè vÝ dô sau: Ctri + A: chän tÊt c¶ ch÷ A xuÊt ph¸t tõ ch÷ All (tÊt c¶) Ctri + B: ch÷ B xuÊt ph¸t B lµ ®Ëm Ctri + C: ch÷ C xuÊt ph¸t tõ ch÷ Copy Ctri + O: ch÷ O xuÊt ph¸t tõ ch÷ Open (më) Ctri + P: ch÷ P xuÊt ph¸t tõ ch÷ Print (in) Ctri + S: ch÷ S xuÊt ph¸t tõ ch÷ Save (nhí) ... Cã tinh ý th× dÔ nhí vµ lµm nhiÒu råi sÏ quen 2- øng dông tæng hîp: Trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng, kh«ng ph¶i lóc nµo lµm viÖc còng “bª” nguyªn mét bµi häc lµ xong hoÆc gièng nh­ vµi bµi nµo ®ã, mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp, cÇn ph¶i cã sù vËn dông khÐo lÐo (tµi cña ng­êi sö dông). Ta cÇn biÕt s¸ch kh«ng thÓ nµo diÔn ®¹t hÕt ®­îc v× c¸ch viÕt ph¶i “tinh vµ ch¾c” kh«ng ®­îc “r­êm rµ hoÆc dµi dßng”, nhiÒu lóc ta l¹i cÇn c¸i “r­êm rµ hoÆc dµi dßng” Êy. Còng v× thÕ ng­êi sö dông míi cã kinh nghiÖm thùc tÕ vµ cã thÓ gäi lµ c¬ së thùc tiÔn. Ch­¬ng II THùC TR¹NG vÒ sö dông m¸y vi tÝnh ë tr­êng THCS Phong Khª – thµnh phè B¾c Ninh giai ®o¹n hiÖn nay ( 2007-2009) ë ch­¬ng I, tuy tªn ch­¬ng lµ “x©y dùng c¬ së lý thuyÕt”, nh­ng b¶n chÊt ®· lµ mét phÇn kinh nghiÖm råi, bëi lÏ tõ lý thuyÕt ®· ®­îc t×m tßi kh¸m ph¸ vµ rót ra quy luËt. Sang ch­¬ng II chñ yÕu lµ ph©n tÝch lµm râ b¶n chÊt, quy luËt b»ng kÕt qu¶ cô thÓ cña ®èi t­îng nghiªn cøu. Ngoµi ra cßn mang tÝnh tæng kÕt, thèng kª ®Ó c¸n bé, gi¸o viªn trong tr­êng cã tµi liÖu tham kh¶o, rót kinh nghiÖm khi thùc hiÖn vÊn ®Ò liªn quan. * ChÊt l­îng tin häc cña ®éi ngò: 1. Coi träng tù ®µo t¹o cña ®éi ngò : Cã mét nghÞch lý lµ nhiÒu c¸n bé gi¸o viªn cã b»ng ®¹i häc h¼n hoi, mµ ®· häc ®¹i häc tõ ®Çu thÕ kû 21 ®Òu cã m«n tin häc, nh­ng thùc tÕ nhiÒu gi¸o viªn nh­ vËy vÉn “mï tin häc”. V× thÕ trong giai ®o¹n nhµ tr­êng ph¸t ®éng phong trµo tù ®µo t¹o víi sù ph©n tÝch vµ gîi ý sau: Tù ®µo t¹o, tù båi d­ìng lµ “ cèt lâi” ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é tay nghÒ. Häc ë tr­êng (tr­êng s­ ph¹m) dï ®Çy ®ñ ®Õn mÊy khi ra c«ng t¸c vÉn cßn thÊy thiÕu hôt . Trong thùc tÕ ®µo t¹o còng kh«ng thÓ nµo s¸t víi yªu cÇu vµ ý muèn v­¬n lªn cña tõng ng­êi. Do vËy tù häc lµ hÕt søc quan träng ®Ó cñng cè g¾n liÒn tri thøc víi cuéc sèng, më réng, bæ sung theo nhu cÇu vµ mét ®iÒu quan träng lµ bÊt luËn ë løa tuæi nµo, lÜnh vùc g×. Tù häc lµ tù m×nh s¾p xÕp tiÕp cËn víi tri thøc kh«ng cÇn cã thÇy th­êng xuyªn, khi cÇn th× t×m ®Õn thÇy (kh¸i niÖm thÇy trß ë ®©y rÊt th«ng tho¸ng, thÇy lµ ng­êi biÕt h¬n khi cÇn hái, ®èi víi mçi ng­êi lóc nµy lµ thÇy lóc kh¸c lµ trß)!!!... Ngoµi ra ®Ó kÝch thÝch tù häc vµ tr¸nh kh«ng “thùc häc, thùc nghiÖp” chóng ta h·y ®äc mét ®o¹n cña GSVS Ph¹m Minh H¹c nãi vÒ n©ng chuÈn cña gi¸o viªn hiÖn nay: “ ChuÈn ho¸ lµ ®ßi hái cña x· héi c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn ngay trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn thêi gian qua còng bÞ tiªu cùc ho¸ vµ bÞ bÖnh thµnh tÝch tÊn c«ng. ChuÈn ho¸ g× mµ cuèn s¸ch gi¸o khoa míi in ra ®äc kh«ng hiÓu ®­îc? V× vËy Bé gi¸o dôc ph¶i in h­íng dÉn cho gi¸o viªn, råi tËp huÊn lªn, tËp huÊn xuèng. ChuÈn ho¸ kh«ng ®­îc sÏ kÐo theo mäi c¸i ®Òu kh«ng thùc. Häc ®Ó cËp nhËt kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é, phôc vô tèt h¬n cho c«ng viÖc lµ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn cã nhiÒu ng­êi häc lªn cao kh«ng v× môc ®Ých ®ã mµ chØ ®Ó cã mét c¸i b»ng cÊp g× ®Êy, gi¶i quyÕt kh©u oai lµ chÝnh. Nh÷ng ng­êi nµy cµng häc cao chuyªn m«n l¹i cµng kÐm ®i v× hä ®©u cã thêi gian rÌn nghÒ n÷a. VÒ phong trµo n©ng chuÈn hiÖn nay ë mét sè n¬i, t«i cho r»ng nã cã mét gèc rÔ tõ nÒn häc vÊn h­ v¨n nh­ trªn ®· ®Ò cËp, x· héi c«ng nghiÖp ®ßi hái thùc häc, thùc nghiÖp” (trÝch b¸o Gi¸o dôc vµ thêi ®¹i sè 108, trang 9, th¸ng 9/2006) Qua trªn cho ta thÊy muèn thùc häc, thùc nghiÖp con ®­êng tù häc hiÖn nay lµ tèt nhÊt, lµ cèt lâi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ. Ngay viÖc d¹y cho häc sinh ta còng ph¶i d¹y biÕt c¸ch tù häc. UNESCO ®· nãi:”Häc ®Ó häc c¸ch häc - Häc ®Ó biÕt - Häc ®Ó s¸ng t¹o” cã nghÜa ngoµi häc ®Ó biÕt ra, chóng ta ph¶i biÕt c¸ch häc (tøc tù häc), vµ còng tõ biÕt c¸ch häc sÏ biÕt s¸ng t¹o. 2. Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng tin häc cña ®éi ngò: N¨m häc CBGV Tr×nh ®é Sö dông ®­îc m¸y vi tÝnh Ch­a sö dông ®­îc Ghi chó Tæng sè Gi¸o viªn Trªn chuÈn ChuÈn Ch­a chuÈn 2007-2008 36 32 18 20 3 18 18 2007-2008 35 32 21 11 3 18 5 3. §¸nh gi¸: - ¦u ®iÓm: §a sè cè g¾ng häc, cã triÓn väng trong lÜnh vùc tin häc, b­íc ®Çu so¹n gi¸o ¸n b»ng m¸y tÝnh vµ lµm quen víi gi¸o ¸n ®iÖn tö. Mét sè thµnh th¹o so¹n “Bµi gi¶ng ®iÖn tö” thuéc diÖn cã “tÇm cì” (®©y kh«ng ph¶i lµ nãi ngoa, v× nhµ tr­êng ®· cã hµng tr¨m bµi gi¶ng ®ãng gãp vµo m¹ng ) Nh­îc ®iÓm: Tuy n¨m häc 2008-2009 cã t¨ng thªm 13 ng­êi biÕt sö dông, nh­ng ë tr×nh ®é cßn nh­ míi “häc viÕt”, nãi theo c¸ch kh¸c míi chØ lµ ®¸nh ®­îc v¨n b¶n th«ng th­êng trong Word, n©ng cÊp lªn th× “chÞu”, cßn Excel th× ë d¹ng “bËp bÑ”. Muèn lµm ®­îc “c¸c kiÓu” th× ph¶i häc vµ thùc hµnh nhiÒu. Ch­¬ng III kinh nghiÖm Lµm viÖc víi word, EXCEL vµ POWER POINT TRONG NHµ TR¦êNG ë ch­¬ng nµy tr×nh bµy nh÷ng kinh nghiÖm khi lµm viÖc víi word, Excel vµ Power point ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: Mét sè vÊn ®Ò tuy ®· cã trong tµi liÖu vÒ vi tÝnh, nh­ng tµi liÖu nµy tiÖn ë chç lµ kh«ng ph¶i tra cøu. Gi¶i quyÕt mét sè trë ng¹i khã tra cøu hoÆc tµi liÖu kh«ng nãi ®Õn. Phèi hîp c¸c bµi lý thuyÕt vµ s¸ng t¹o ®Ó nhËp mét sè v¨n b¶n thùc hiÖn môc tiªu (xÕp lo¹i, ®¸nh gi¸ …) mang tÝnh ®Æc thï cña nhµ tr­êng. Thùc hµnh mét sè viÖc lµm cho ®a d¹ng v¨n b¶n (kh«ng ®¬n ®iÖu) hoÆc phôc vô cuéc sèng t¸c gi¶ cho lµ lý thó. So¹n “Bµi gi¶ng ®iÖn tö” trªn phÇn mÒm Power point. Tuy nhiªn víi ph¹m vi cña cuèn s¸ch t¸c gi¶ kh«ng thÓ nãi hÕt nh÷ng ®iÒu trong thùc tÕ t¸c gi¶ lµm vµ còng kh«ng biÕt hÕt nh÷ng ®iÒu mµ c¸c b¹n gÆp trë ng¹i. A. Lµm viÖc víi word vµ EXCEL I. Nh÷ng kh¸m ph¸ ®Çu tiªn: Mét sè thanh thÓ hiÖn trªn mµn h×nh v¨n b¶n: 1. Thanh tiªu ®Ò. 2. Thanh tr×nh ®¬n. 3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard) 4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating) T¾t / më: View/Toolbars 5. Thanh c«ng cô vÏ (Drawing) b»ng c¸ch bá (®¸nh) dÊu kiÓm 6. Thanh c«ng cô b¶ng (Table and Borders) thø tù cã thÓ thay ®æi 7. Thanh tr¹ng th¸i (Statusbar) 8. Thanh cuèn ngang (Horizontal scroll ba) T¾t / më: Tools/Options/view 9. Thanh cuèn däc (Vertical scroll ba) b»ng c¸ch bá (®¸nh) dÊu kiÓm 10. Th­íc däc (Vertical ruler) 11. §­êng viÒn v¨n b¶n(Text Boundaries) 12. Thanh t¸c vô (Taskbar) (gåm cã Quick Launch ®Ó më tr×nh øng dông vµ khay hÖ thèng) Kinh nghiÖm: CÇn ®Õn thanh nµo ta më thanh Êy ®Ó khái “chËt chç” mµn h×nh. L­u ý: - Thanh tiªu ®Ò, tr×nh ®¬n, t¸c vô lu«n thÓ hiÖn trªn mµn h×nh. Trong thanh tr×nh ®¬n Word cã: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help, (c¨n anpha nãi sau) Trong thanh tr×nh ®¬n Excel cã: BiÓu t­îng X, File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, Help. II. Mét sè c¸ch lµm viÖc nhanh khi nhËp v¨n b¶n Môc nµy tuy nhiÒu ng­êi lµm ®­îc nh­ng t«i ®­a ra ®Ó hÖ thèng l¹i vµ b¹n ch­a biÕt hÕt cã thÓ ¸p dông: 1. KÎ dßng nhanh: Format/Tabs/NhËp sè theo ý muèn trªn khung tabs stop postion/chän sè 2…../set/OK. KÎ dßng chØ viÖc nhÊn phÝm Tab/Enter/…sÏ kÎ ®­îc nhiÒu dßng. 2. T¹o tõ viÕt t¾t: Cã nhiÒu c¸ch nh­ng nhanh nhÊt lµ: ®¸nh dÊu néi dung ®ñ/ Tools/AutoCorrect Options/nhËp tõ viÕt t¾t trong khung Replace/Add/ OK. Muèn nhËp chØ cÇn nhËp tõ viÕt t¾t sau ®ã phÝm c¸ch lµ lµ ®­îc néi dung ®ñ ( VD: n=néi dung, chØ cÇn nhËp n sau ®ã phÝm c¸ch thµnh néi dung). 3. T¾t/ më c¸c thanh nãi ë môc I. 4. Sö dông tæ hîp phÝm. 5. Sao chÐp c¸c kiÓu: nguyªn b¶n, ®Þnh d¹ng, c«ng thøc, chØ phÇn nh×n thÊy cña c«ng thøc trong Excel… (môc nµy rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt lµ Excel rÊt phong phó, ®a d¹ng, b¹n nªn khai th¸c, c¸c kinh nghiÖm sÏ minh ho¹ thªm ë phÇn sau) … III. Mét sè trë ng¹i khi nhËp v¨n b¶n vµ c¸ch gi¶i quyÕt Trë ng¹i C¸ch gi¶i quyÕt NhÊn phÝm c¸ch ch÷ kh«ng chuyÓn Enter/phÝm c¸ch (tøc lµ thªm lÖnh Enter nh­ng ch÷ kh«ng xuèng dßng) G¹ch d­íi ch÷ khi xuèng dßng th× g¹ch hÕt trang (qu¸ møc) Ctri+Z Sè trang bÞ lÆp l¹i (1,2,3,4,5… thµnh 1,2,3,2,3…) §¸nh dÊu tõ trang bÞ lËp l¹i (tõ 2,3…), thiÕt lËp l¹i nh­ng star tõ sè 3 (tøc tr­íc sè cÇn ®¸nh 1 sè th× trang cÇn ®¸nh thµnh sè 4) Dßng c¸ch nhau kh«ng ®Òu Chän khèi Format/Paragraph/ trong khung line spacing chän tuú chän Cã ®o¹n ch÷ ra ngoµi ®­êng viÒn (hÕt dßng kh«ng tù ®éng xuèng dßng) Chän khèi/ Format/Paragraph/ trong khung cã sè chän sè 0 Ch÷ i cuèi tõ thµnh I (c¸i=c¸I) Format/AutoFormat/Options/Autocorrect bá dÊu kiÓm trong tÊt c¶ c¸c «. Víi Excel ®¸nh l¹i ®Ó chÌn ®»ng tr­íc råi Enter Ch÷ cã “v»n” ë d­íi (häc=häc) Tools/Options/Spelling&Grammar bá kiÓm tÊt c¶. Khi bá dÊu ch÷ t¸ch ra (thñ thuËt = th ñ th uËt) Tools/Options/Settings/bá kiÓm cña Adjustsentell...(cã phiªn b¶n kh«ng cã) Excel: Ch÷ HËu thµnh Hëu §¸nh l¹i ®Ó dÊu chÌn tr­íc ch÷ Ë råi Enter Excel: Ch÷ YÕn thµnh Yõn §¸nh l¹i ®Ó dÊu chÌn tr­íc ch÷ Õ råi Enter Excel: C¸c tiªu ®Ò cã mét phÇn n»m ngoµi trang do sao chÐp M­în phÇn ch­a kÕt nèi, chØ sao chÐp ®Þnh d¹ng, kÕt nèi l¹i theo ý muèn Excel: MÊt ch÷ hoÆc cã mét phÇn n»m ngoµi ý muèn, do sao chÐp M­în phÇn ch­a kÕt nèi «, chØ sao chÐp ®Þnh d¹ng, kÕt nèi l¹i theo ý muèn IV. T¹o biÓu thøc to¸n häc T­ëng r»ng cã g× ®Ó nãi, cø the¬ s¸ch mµ lµm, nh÷ng phÇn l©u ngµy sî quªn vµ cã lóc còng cã trôc trÆc ®Êy. H¬n n÷a cã c¸ch ®Ó chän nhanh vµ hay h¬n. Sau ®©y lµ tr×nh bµy ®Ó khái ph¶i t×m s¸ch tra cøu vµ mét sè kinh nghiÖm: 1. T¹o biÓu thøc to¸n häc th«ng th­êng: Insert/Object/Maicrosoft Equation 3.0/OK 2. T¹o biÓu thøc to¸n häc b»ng c¸ch ®­a biÓu t­îng vµo thanh tr×nh ®¬n: Tools/Customize/Commands/ Insert/nhÊn vµ gi÷ ®­a lªn thanh tr×nh ®¬n. Khi ®ang so¹n th¶o Word ta cÇn chÌn biÓu thøc to¸n häc, chØ cÇn Click vµo lµ Word chuyÓn sang chÕ ®é so¹n th¶o Equation 3.0. Mçi khung chøa nhiÒu biÓu thøc to¸n häc, ta chän biÓu thøc cÇn dïng vµ lµm theo s¸ch h­íng dÉn. VD ta nhËp: (ph©n thøc lÊy trong dßng 2, khung 2; x2 lÊy trong dßng 2 khung 3) hoÆc x1/2= (lÊy ë 2 chç: trong dßng 2, khung 2 vµ dßng 1, khung10). (tõ c¸c khung b¹n t×m biÓu thøc t­¬ng øng). NÕu muèn chØnh söa chØ nªn Click vµo biÓu thøc to¸n häc, sau ®ã ®­a trá chuét ®Õn c¸c nót hiÖu chØnh ®Ó phãng to hay thu nhá kÝch th­íc cña biÓu thøc: chØnh söa thµnh Trong thùc tÕ nhiÒu b¹n ®Þnh chØnh söa nh­ng kh«ng thµnh c«ng nªn ta cã 2 chó ý sau: Tû lÖ ph¶i t­¬ng ®­¬ng(tr¸nh mÊt ch÷) Trá chuét tõ mòi tªn ph¶i thµnh dÊu + V. VÏ, hiÖu chØnh h×nh vÏ vµ phèi hîp víi t¹o biÓu thøc to¸n häc trong vËt lý: 1. Drawing vµ sö dông vÏ h×nh: Line: ®o¹n th¼ng Arrow: mòi tªn Rectangle: h×nh ch÷ nhËt Oval: « van vµ h×nh trßn Text box: T¹o khung ®Ó nhËp ®Ò. Fill Color (yellow): sö dông kh«ng che phÇn h×nh vÏ chÝnh. Line Color (No line): sö dông kh«ng nh×n thÊy khung Text box khi in ra. 2. VÝ dô: Muèn nhËp ch÷ vµo h×nh ch÷ nhËt: chuét ph¶i/ Add Text Ta nhËp ch÷ “VËt lý líp 9” vµo h×nh ch÷ nhËt võa vÏ VËt lý líp 9 NhËp ch÷ vµo « van vµ h×nh trßn t­¬ng tù nh­ trªn. T¹o khung ®Ó nhËp ®Ò (mét sè b¹n th­êng nhËp ®Ò theo kiÕu v¨n b¶n th«ng th­êng nªn ®Ò tèn diÖn tÝch giÊy, hoÆc nÕu tËn dông diÖn tÝch giÊy ®Ó ®Ò chän vÑn 1 trang th× h×nh thøc kh«ng ®Ñp) NhËp ®Ò vµo khung Text box: PhÇn ®Ó vÏ h×nh Bµi 4 (2®): Hai v«n kÕ gièng nhau ®­îc m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ bªn. a. BiÕt v«n kÕ V chØ U; V1 chØ U1. TÝnh tû sè . ¸p dông khi U=120V; U1= 30V. b. Khi U gi÷ nguyªn kh«ng ®æi th× v«n kÕ V1 cã thÓ chØ gi¸ trÞ lín nhÊt lµ bao nhiªu? Trong ®iÒu kiÖn nµo? Khi U=120V th× sè chØ V1 lín nhÊt lµ bao nhiªu? Trong ®Ò nµy cã phèi hîp t¹o biÓu thøc to¸n häc: TÝnh tû sè VÏ h×nh: Ta ®Ó ý ch÷ R - Ch÷ R, V... sö dông Add Text - Ch÷ A, B, D sö dông Text box, Fill Color (yellow), Line Color (No line) vµ chän No Fill, No line t­¬ng øng. (®©y lµ khai th¸c tÝnh n¨ng cña Word mµ Ýt b¹n ®Ó ý ®Õn) - PhÇn chØnh söa: nh­ c¸ch chØnh söa th«ng th­êng V1 + A D - B V R R R R R §Õn ®©y cã thÓ cã b¹n ch­a vÏ ®­îc hoµn chØnh, gi¶i thÝch râ h¬n nh­ sau: ThÕ nµo lµ sö dông Add Text: vÏ ®­îc 1 h×nh muèn nhËp vµo trong h×nh ®ã ta dïng chuét ph¶i vµ chän Add Text. Khi chÌn ch÷ vµo h×nh, b¹n cã thÓ chän Add Text hoÆc Fill Color (yellow), Line Color (No line) vµ chän No Fill, No line t­¬ng øng (nÕu kh«ng chän No trong 2 tr­êng hîp th× nÐt t¹o khung sÏ xuÊt hiÖn khi in vµ h×nh nä che lÊp h×nh kia) VI. C¸ch sö dông mét sè hµm trong Excel - Function 1. D¹ng tæng qu¸t: Trong Excel hµm ®­îc viÕt d­íi d¹ng tæng qu¸t nh­ sau: = (C¸c tham biÕn) Tªn hµm: sö dông theo quy ­íc cña Excel Tham biÕn: Tuú theo tõng hµm vµ c«ng dông cña nã mµ mçi hµm sÏ cã c¸ch viÕt kh¸c nhau. Chän menu Insert / Function 2. Nhãm hµm sè: 2.1. Hµm ABS C«ng dông: Hµm tr¶ vª gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè Number C«ng thøc: = ABD ( Number) ThÝ dô: T¹i « C5 b¹n nhËp c«ng thøc: = ABD ( -10) kÕt qu¶ sÏ lµ 10 2.2. Hµm SORT C«ng dông: Hµm tr¶ c¨n bËc hai cña sè Number C«ng thøc: = SORT ( Number) ThÝ dô: = SORT ( 81) kÕt qu¶ sÏ lµ 9 2.3. Hµm Round C«ng dông: Lµm trßn gi¸ trÞ sè ®Õn n sè chØ ®Þnh C«ng thøc: = Round ( Number, n) ThÝ dô: = Round ( 9.123, 2) kÕt qu¶ sÏ lµ 9,12 = Round ( 9.123, 1) kÕt qu¶ sÏ lµ 9,1 2.4. Hµm INT C«ng dông: Cho ra phÇn nguyªn trÞ sè X, phÇn thËp ph©n bÞ c¾t bá C«ng thøc: = INT ( X) ThÝ dô: = INT ( ) kÕt qu¶ sÏ lµ 3 = INT ( ) kÕt qu¶ sÏ lµ 4 2.5. Hµm MOD C«ng dông: Cho ra phÇn d­ cña phÐp chia X/Y. NÕu Y=0 kÕt qu¶ lµ 0 C«ng thøc: = MOD ( X,Y) ThÝ dô: = MOD ( 10,3) kÕt qu¶ sÏ lµ 1 2.6. Hµm RANK C«ng dông: T×m thø bËc cña sè trong mét khèi d÷ liÖu lo¹i sè. C«ng thøc: = RANK (Number, List, Order) Number: Sè hoÆc to¹ ®é « chøa d÷ liÖu sè List: Ph¹m vi d·y sè lµm c¨n cø xÐt thø bËc Order: Chän xÐt thø bËc theo d¹ng t¨ng dÇn hay gi¶m dÇn Chän 0 xÐt thø bËc theo d¹ng gi¶m dÇn Chän 1 xÐt thø bËc theo d¹ng t¨ng dÇn ThÝ dô: -Ta cÇn t×m thø bËc cña sè tiÒn l­¬ng cña NguyÔn ThÞ L­u trong mét b¶ng l­¬ng ®øng thø bao nhiªu theo thø tù t¨ng dÇn = RANK (D3, D2:D6, 1) kÕt qu¶ lµ 3 T×m thø bËc cña sè tiÒn l­¬ng cña NguyÔn ThÞ LÖ trong mét b¶ng l­¬ng ®øng thø bao nhiªu theo thø tù gi¶m dÇn = RANK (D5, D2:D6, 0) kÕt qu¶ lµ 5 T×m thø bËc cña sè tiÒn l­¬ng cña NguyÔn Xu©n Kiªn trong mét b¶ng l­¬ng ®øng thø bao nhiªu theo thø tù t¨ng dÇn = RANK (D4, D2:D6, 1) kÕt qu¶ lµ 5 A B C D E 1 TT Hä vµ tªn Sè tiÒn l­¬ng Ghi chó 2 1 NguyÔn Träng An 2,770,920 3 2 NguyÔn ThÞ L­u 2,555,640 4 3 NguyÔn Xu©n Kiªn 2,884,590 5 4 NguyÔn ThÞ LÖ 786,780 6 5 NguyÔn ThÞ Kim 1,171,800 3. Nhãm hµm thèng kª 3.1 Hµm SUM C«ng dông: TÝnh tæng trong khèi (b¶ng liÖt kª) ®­îc chØ ra C«ng thøc: = SUM(list) List: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cÇn tÝnh tæng ThÝ dô: = SUM(D2:D6) cña b¶ng l­¬ng trªn kÕt qu¶ sÏ lµ 10,123,110 VII. LËp c«ng thøc thay thÕ mét sè hµm trong Excel NÕu b¹n míi lµm quen víi Excel mµ cÇn tÝnh to¸n ngay, vÝ dô nh­ céng ®iÓm trung b×nh m«n ch¼ng h¹n, th× ngay sau ®©y h­íng dÉn c¸ch lµm nhanh: PhÐp céng: + PhÐp trõ : - PhÐp nh©n: * PhÐp chia: / Luü thõa: ^ Lín h¬n: > Nhá h¬n: < Lín h¬n hoÆc b»ng: >= Nhá h¬n hoÆc b»ng: <= Kh¸c: VÝ dô: TÝnh trung b×nh céng cña cét B, C, D th× ta ®Æt c«ng thøc nh­ cét E (thùc ra kh«ng ph¶i ®¸nh sè, mµ chØ viÖc nh¸y chuét vµo ¤ cã sè 8, ¤ cã sè 9, ¤ cã sè7 lµ cã kÕt qu¶ nh­ cét E ) . Sau ®ã Enter lµ cã kÕt qu¶, kÐo tiÕp lµ cã toµn bé kÕt qu¶ nh­ b¶ng d­íi. Nãi th× dµi nh­ng thao t¸c nhanh h¬n nhiÒu. A B C D E 1 8 9 7 =(B1+C1+D1)/3 2 8 8 7 3 5 8 7 4 4 9 6 5 3 9 8 A B C D E 1 8 9 7 8,0 2 8 8 7 7,7 3 5 8 7 6,7 4 4 9 6 6,3 5 3 6 6 5,0 B. Lµm viÖc POWER POINT I Nh¾c l¹i nÐt c¬ b¶n nhÊt cña lý thuyÕt: I.1. Khëi ®éng vµ t¹o tËp tin Powerpoint 1. Khëi ®éng: nh­ Word thay v× Powerpoint 2. T¹o slide míi: C¸ch 1: §Ó chÌn ë slide cuèi Ctrl+Enter; C¸ch 2: KÝch newSlide trªn thanh c«ng cô; C¸ch 3: Chuét ph¶i d­íi Slide cuèi/ NewSlide 3. NhËp d÷ liÖu: nh­ Word 4. Lu, ®ãng vµ tho¸t: nh Word 5. Di chuyÓn: KÐo thanh trît trªn thÎ Slide hoÆc Outline 6. HiÓn thÞ: b»ng biÓu t­îng hoÆc - View/ Normal (b×nh th­êng) - View/ Slide Sorter (tÊt c¶) - View/ Slide Show (®Çy mµn h×nh) 7. Lµm viÖc víi nhiÒu cöa sæ: Window/Arrange All. Muèn lµm viÖc víi 1 tËp tin ta kÝch chuét vµo thanh tiªu ®Ò. I.2. Lµm viÖc vµ ®Þnh d¹ng trªn Slide Nh­ Word bao gåm: - HiÖu chØnh: View/toolbars/Outlining Chän ngµy giê: Text box – Insert/ Date and time Ký tù ®Æc biÖt: Insert/ Symbol Canh lÒ: Format/Alignment §iÓm kh¸c: - Format/Line Spacing ®Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch dßng, kho¶ng c¸ch ®o¹n. - View/Header and Footer ®Ó chÌn vµo slide vµ trang in. Chó ý: Tõ c¸c cöa sæ vµ thÎ ta cã thÓ vËn dông chÌn vµo theo tuú chän. §¸nh dÊu kiÓm vµo Slide number nh­ ®¸nh sè trang. I.3. ChÌn ®èi t­îng, t¹o b¶ng vµ biÓu ®å trong Slide C¬ b¶n nh­ WORD (ta cã thÓ khai th¸c, kh¸m ph¸ thªm b»ng c¸ch tra cøu hoÆc hái chuyªn gia) I.4. T¹o chuyÓn ®éng trong Slide 1. Sö dông hiÖu øng chuyÓn tiÕp, lîc ®å chuyÓn ®éng Animation Scheme: - SlideShow/SlideSorter/Transition trong cöa sæ Transition cã c¸c tuú chän ®Ó chän. 2. Sö dông c¸c l­îc ®å chuyÓn ®éng Animation Scheme Chän Slide cÇn ¸p dông, Slide Show/ Animation Scheme Ta tuú chän trong cöa sæ bªn ph¶i 3. §iÒu chØnh chuyÓn ®éng cho ®èi t­îng Më Slide cÇn thiÕt cho sù chuyÓn ®éng, Chän ®èi t­îng cÇn thiÕt lËp chuyÓn ®éng, Slide Show/ Custom Animation/®­îc cöa sæ ta kÝch vµo Add Effect, tõ ®ã cã c¸c tuú chän ®Ó thiÕt lËp chuyÓn ®éng. ThÝ dô: Slide Show/ Custom Animation/ Add Effect/Entrance/FlyIn/KÝch vµo Title1 chänTiming/®­îc 3 thÎ ta cã c¸c tuú chän kh¸c. 4. §iÒu chØnh chuyÓn ®éng cho v¨n b¶n Slide Show/ Custom Animation/ Add Effect/Entrance/FlyIn/KÝch vµo Title1 chän Effect Opition/ chän thÎ Effect/Animate Text tõ ®ã tuú chän. 5. T¹o tËp tin ch¹y tù ®éng Slide Show/ Slide Transition/ Ctrl+A/ dÊu kiÓm vµo Automatically after/ ®Þnh thêi gian vµo hép bªn d­íi/Play. 6. §iÒu chØnh thêi gian cho tËp tin Slide Show/ Rehearse Timing/xuÊt hiÖn slide ®Çy mµn h×nh vµ ®­îc cöa sæ ®Ó tuú chän, tuú chän xong m¸y hái ta Yes hay No, nÕu Yes ®Ó ghi l¹i tuú chän trªn. I.5. Liªn kÕt víi EXCEL 1. Nhóng míi: Insert/ Object/Create new/Microsoft Excel Wordsheet/OK. 2. Nhóng cã s½n: Insert/ Object/Create From file/Browse/chän File/OK Cã thÓ chØnh söa, di chuyÓn trong slide. I.6. ChÌn AUDIO vµ VIDEO vµo Slide 1. ChÌn ©m thanh: Insert/ Object/Create new/Microsoft Excel Wordsheet /OK. 2. Nhóng cã s½n: Insert/ Object/Create From file/Browse/chän File/OK Cã thÓ chØnh söa, di chuyÓn trong slide. II. ChuÈn bÞ cho so¹n mét bµi gi¶ng ®iÖn tö 1. Thèng nhÊt tªn gäi: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m häc 2008-2009 gi¸o viªn th­êng dïng thuËt ng÷ “Gi¸o ¸n ®iÖn tö” ng­êi th× hiÓu lµ gi¸o ¸n Word ng­êi th× hiÓu lµ Power point hoÆc Violet. HiÓu theo c¸ch nµo còng cã c¸i lý cña nã. HiÖn t¹i trªn m¹ng Internet cã th­ viÖn Violet, nÕu muèn t¶i bµi hoÆc ®­a lªn th× vµo Th­ viÖn Bµi gi¶ng ®iÖn tö sÏ lµ nh÷ng bµi gi¶ng mang tÝnh chÊt tr×nh chiÕu; vµo Th­ viÖn Gi¸o ¸n ®iÖn tö sÏ lµ nh÷ng gi¸o ¸n Word (thay gi¸o ¸n viÕt tay). VËy sau ®©y lµ nãi vÒ “Bµi gi¶ng ®iÖn tö” 2. Khëi ®éng vµ chän ph«ng nÒn Khëi ®éng nh­ phÇn Word hoÆc Excel ®· tr×nh bµy ë trªn. PhÇn mÒm Power point lµ phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó tr×nh chiÕu nªn cã rÊt nhiÒu mÉu ®Ó ng­êi sö dông lùa chän. Tuú theo tÝnh chÊt cña v¨n b¶n ta cã thÓ chän mÉu cho phï hîp. Víi ®Æc tÝnh cña ta chñ yÕu lµ biªn so¹n bµi gi¶ng cã nhiÒu chi tiÕt nhá (c©u hái, tr¶ lêi, h×nh ¶nh, líp nä chång lªn líp kia...) nÕu chän mÇu nhiÒu khi x¶y ra “bèi c¶nh” l¹i næi bËt h¬n “®èi t­îng”, v× thÕ t¸c gi¶ hay chän ph«ng nÒn tr¾ng. Khi ®· cã ph«ng nÒn tr¾ng ta “tho¶ trÝ tung hoµnh” c¸c lo¹i mÇu s¾c, h×nh ¶nh to nhá kh¸c nhau mµ kh«ng bÞ “bèi c¶nh” che khuÊt “®èi t­îng”. 3. Sè l­îng Slide vµ sö dông Copy, Paste Víi bèn n¨m phót cho mét bµi gi¶ng th× ta nªn sö dông tõ 10 Slide ®Õn 20 Slide lµ võa. Kh«ng nªn qu¸ Ýt v× ph¶i cho nhiÒu ®èi t­îng chång nªn nhau, rÊt khã chØnh söa. T­êng hîp ®Æc biÖt còng chØ nªn ®Ó 30 Slide! Nèi ®Õn Copy vµ Paste th× mäi ng­êi so¹n th¶o v¨n b¶n, b¶ng tÝnh ®Òu sö dông tèi ®a sù tiÖn Ých nµy. §èi víi “Bµi gi¶ng” trªn Power point th× cµng tiÖn Ých, bëi lÏ Slide sau phÇn nhiÒu gièng Slide tr­íc ë ®Çu bµi vµ c¸c néi dung tr­íc ®ã vµ pont ch÷ kh«ng ph¶i ®Þnh d¹ng l¹i...V× vËy biªn so¹n ®Õn ®©u “Copy, Paste” ®Õn ®ã, kÓ c¶ khi kh«ng sö dông néi dung nµo cña Slide trªn (thùc ra lµ cã sö dông pont ch÷ cña Slide trªn). 4. ChuÈn bÞ cho phÇn néi dung chÝnh Kh¸c víi so¹n gi¸o ¸n truyÒn thèng lµ ta ®ang so¹n trªn m¸y tÝnh, nªn c¸c h×nh ¶nh ®Þnh ®­a vµo ph¶i s½n sµng trªn mµn h×nh Desktop hoÆc æ D hoÆc æ E...®Ó khi dïng lµ “Copy, Paste” lu«n. §Æc ®iÓm cña vi tÝnh th­êng th× nãi dµi (diÔn gi¶i) nh­ng khi thùc hiÖn thao t¸c nhanh h¬n nhiÒu, nh­ng ë phÇn chuÈn bÞ nµy nãi th× “Ýt” nh­ng chuÈn bÞ t­ liÖu cho nã th× “dµi” (nhiÒu bµi rÊt c«ng phu, chuÈn bÞ cho nã ®Õn c¶ tuÇn, c¸ biÖt ®Õn c¶ th¸ng, cã gi¸o viªn n÷ cßn huy ®éng c¶ chång, con phôc vô...). III. Biªn so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö 1. Biªn so¹n Text (phÇn ch÷): Do ®Æc ®iÓm cña bµi so¹n ®iÖn tö cã nhiÒu néi dung nh­ ®Çu bµi, môc lín, môc nhá, c©u hái, c©u tr¶ lêi... nªn ta sö dông Text Box thay v× “c¸c khung” title, subtitle, text...; c¸i lîi cña Text Box lµ cã hiÖu chØnh khung theo ý m×nh. Mục Text Box lÊy ë thanh c«ng cô Drawing, tr­êng hîp ch­a cã vµo View (menu chÝnh)/Toolbars/Darwing (nhí ®¸nh dÊu kiÓm vµo). Gi¶ sö ta biªn so¹n t¹i Clik to add text ®­îc: Dßng ch÷ nµy lµ biªn so¹n theo Clik to add text PhÇn thõa rÊt khã chØnh NÕu biªn so¹n theo Text Box ®­îc: Dßng ch÷ nµy lµ biªn so¹n View/Toolbars/Darwing vµ dïng Text Box Tr­êng hîp ta copy nÕu khung lín h¬n sè l­îng ch÷ míi biÖn so¹n, chØ viÖc nh¸y chuét vµo vïng võa biªn so¹n ®­a tiÕp trá chuét vµo chç cã dÊu chÊm tr¾ng c¸c c¹nh lµ hiÖu chØnh ®­îc. Cßn viÖc t¹o hiÖu øng thùc hiÖn nh­ sau: Slide Show/ Custom Animation/ Add Effect/ tõ ®©y cã 4 lùa chän nh­ng hay sö dông hiÖu øng Entrance tr­íc (®©y lµ sù xuÊt hiÖn ®èi t­îng víi nhiÒu lùa chän kh¸c nhau). NÕu phÇn ch÷ cã nhiÒu líp chång lªn nhau ta sö dông thªm Exit (tho¸t ®i) hoÆc kh«ng sö dông th× líp sau ph¶i che kÝn ®­îc líp tr­íc. 2. Biªn so¹n h×nh c¬ b¶n 2.1 H×nh minh ho¹ (h×nh kh«ng cã chuyÓn ®éng néi bé): Ta chØ cÇn lÊy h×nh ¶nh ®· chuÈn bÞ ë æ D hoÆc E: Copy, Paste, chØnh söa, ®Æt ®óng vÞ trÝ sau cho chuyÓn ®éng “vµo- ra” nh­ “Biªn so¹n Text” L­u ý: Muèn n©ng cao chÊt l­îng h×nh ¶nh ta cã thÓ nh¸y ®óp chuét vµo vïng h×nh ¶nh vµ chØnh söa theo ý muèn. 2.2 H×nh chuyÓn ®éng néi bé PhÇn nµy lµ c¸i hÊp dÉn nhÊt cña bµi so¹n, Nh÷ng bµi so¹n ®­îc nhiÒu ng­êi “h©m mé” t¶i vÒ ( bµi trªn m¹ng) ®ã chÝnh lµ phÇn chuyÓn ®éng nµy. C¸ch lµm nh­ sau: Sö dông tr×nh ®¬n: Slide Show/ Custom Animation/ Add Effect Tr­êng hîp 1: Chän Entrance (sù ®i vµo)®Ó cho h×nh xuÊt hiÖn sau ®ã rÊt nhiÒu lùa chän, ë ®©y ta chó ý ®Õn hai lùa chän lµ Fyly In (sù bay vµo) vµ Wipe (sù lau chïi, ta hiÓu lµ sù thay thÕ). VÝ dô muèn cho nhiÖt ®é cña nhiÖt kÕ tõ tõ ®i lªn, hoÆc ng­îc l¹i ta sö dông Wipe. Tr­êng hîp 2: Chän Emphais (sù nhÊn) hay sö dông ®Ó quay ®èi t­îng hoÆc lµm næi bËt ®èi t­îng. Tr­êng hîp 3: Exit (sù tho¸t) VÝ dô mét c©u hái cÇn tho¸t ®Ó thay thÕ b»ng c©u tr¶ lêi hoÆc c©u kh¸c. Tr­êng hîp 4: Motion paths (sù chuyÓn ®éng theo quü ®¹o) ë ®ay còng cã rÊt nhÒu lùa chän cho chuyÓn ®éng nµy. 2. Biªn so¹n h×nh chi tiÕt Nãi ra th× dµi nh­ng so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö chØ cÇn bèn tr­êng hîp chuyÓn ®éng trªn. Mçi tr­êng hîp ®Òu cã nhiÒu lùa chän, mçi lùa chän ®Òu cã lùa chän “con” kh¸c. §Õn ®©y cã thÓ cã b¹n “hoang mang” (nhiÒu thÕ, nhí hÕt lµm sao ®­îc,vµ b¹n l¹i kh«ng th«ng th¹o tiÕng Anh) nªn “bá cuéc”. Xin ®õng, cuèn s¸ch nµy biªn so¹n víi ý t­ëng dµnh cho c¶ nh÷ng ng­êi kh«ng th«ng th¹o iÕng Anh. C¸ch thùc hiÖn nh­ sau(ph­¬ng ch©m thùc hiÖn) §­a ra ý t­ëng chuyÓn ®éng. Chän nh÷ng chuyÓn ®éng ®¸p øng yªu cÇu cña ý t­ëng (trong thùc tÕ chØ r¬i vµo 4 tr­êng hîp trªn vµ ®©y còng lµ c¸i hay cña phÇn mÒm Powwer point). Chän c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng: tr­êng hîp nµy t­ëng r»ng kh«ng th¹o TiÕng Anh th× khã kh¨n. Kh«ng ®©u, nhiÒu tr­êng hîp th«ng th¹o còng ch¼ng h¬n lµ bao. VÝ dô: Wipe lµ sù lau chïi, ta muèn cho mét d©y ®iÖn ®ang tõ mÇu ®en biÕn thµnh mÇu ®á, mµ l¹i ph¶i tiÕn tõ tõ vµ theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh th× th«ng th¹o TiÕng Anh vÉn ph¶i thö , khi thö phÇn mÒm cã chØ dÉn tiÕp theo. VËy, ta chØ cÇn cã ý t­ëng, c¸ch chän chØ trong vßng 4 tr­êng hîp, chi tiÕt th× ta ®Ó ý c¸c h­íng dÉn tiÕp theo. Ban ®Çu cã thÓ bì ngì, lµm mét vµi lÇn th× sÏ quen, khi ®· lµm ®­îc råi th× tÊc ®é thao t¸c cña ta vµ tÊc ®é thùc hiÖn cña m¸y nhanh h¬n nãi rÊt nhiÒu. Xem phÇn phô lôc minh ho¹ cho Biªn so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö PhÇn thø ba KÕt luËn I/ KÕt luËn: T«i nhí cã c©u danh ng«n viÕt: “ BÊt cø ng­êi nµo còng hÊp thô hai thø gi¸o dôc: mét thø gi¸o dôc do ng­êi kh¸c ®em l¹i vµ thø kia quan träng h¬n lµ do chÝnh m×nh t×m kiÕm tù ®em l¹i” vµ danh ng«n kh¸c viÕt: “Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc, h·y tÝch luü nã khi ta cßn ®ñ søc” . B¶n th©n lµ ng­êi ham häc hái, ham t×m kiÕm, céng thªm lý do trªn ®· th«i thóc t«i häc, viÕt, tÝch luü (kh«ng ph¶i chØ ®Ò tµi nµy). Cßn ë ®Ò tµi nµy t«i mong nã sÏ gãp phÇn cho øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong nhµ tr­êng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng h¬n. Trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi nµy cã thuËn lîi lµ: N¨m häc 2008-2009 lµ n¨m häc c«ng nghÖ th«ng tin. Trµo l­u tin häc ®ang ph¸t triÓn, ®ang ®­îc khuyÕn khÝch. H¹n chÕ lµ: cuèn s¸ch viÕt trªn Word, l¹i viÕt vÒ Power point nªn kh«ng thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng viÖc lµm “sinh ®éng, hÊp dÉn”. Còng chÝnh v× h¹n chÕ nµy nÕu b¹n ®äc nªn võa ®äc võa thao t¸c trªn m¸y(tøc lµ m¸y vµ ®äc song song víi nhau) th× hiÖu suÊt cña cuèn s¸ch t¨ng lªn rÊt cao. II/ HiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi: 1- C¸c bµi häc kinh nghiÖm: Bµi häc thø nhÊt: Muèn n©ng cao chÊt l­îng CNTT th× ph¶i võa tra cøu võa thao t¸c. Bµi häc thø hai: Ph¶i m¹nh d¹n træ ra ý t­ëng b»ng c¸ch nªu ra t×nh huèng cã vÊn ®Ò vµ buéc m×nh ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã trªn c¬ së t×m tßi kh¸m ph¸. Bµi häc thø ba: Nªn lËp Website riªng, tõ Web nµy ta cã ®iÒu kiÖn giao l­u häc hái. §©y lµ c¸ch häc tù nhiªn, kh«ng cßn mang tÝnh “chèng ®èi” mµ hÕt søc tù gi¸c. Mét c¸ch häc th­êng xuyªn liªn tôc vµ rÊt høng thó. Bµi häc thø t­: Muèn thµnh c«ng th× ph¶i cã m¸y, mµ m¸y ph¶i chuÈn, ë ®©y kh«ng ph¶i lµ m¸y ®¾t tiÒn, mµ lµ ph¶i cã chuyªn gia t­ vÊn (khi cÇn lµ cã ngay. 2- C¸c m©u thuÉn tån t¹i, ch­a ®­îc kh¾c phôc: Víi kiÕn thøc nh­ tr×nh bµy ë trªn lµ rÊt nhá so víi CNTT, nh­ng hiÖn nay gi¸o viªn cßn chÞu d­íi nhiÒu ¸p lùc c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ hå s¬ cßn mang tÝnh h×nh thøc, chiÕm nhiÒu thêi gian h¹n chÕ trong viÖc nghiªn cøu c«ng nghÖ th«ng tin. Mét ®iÓm h¹n chÕ n÷a lµ: NÕu thiÕu, kÓ c¶ “mï” tin häc “ch¼ng chÕt” ai, nÕu hå s¬ h¹n chÕ lµ cã thÓ cã “¸n” ngay. 3- §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: Tr­íc hÕt ph¶i b»ng néi lùc cña chÝnh m×nh. Muèn vËy ph¶i tù ®µo t¹o ®Ó tho¸t “mï” CNTT vµ tÊt nhiªn ph¶i kh¾c phôc khã kh¨n: mua m¸y tù häc vµ ph¶i nèi m¹ng. Nªn nhí:Trªn m¹ng t×m g× còng cã . C¸c cÊp l·nh ®¹o còng ph¶i say CNTT, cã say th× míi “biÕt ®­êng” chØ ®¹o. III/ Nh÷ng khuyÕn nghÞ: Nh­ phÇn më ®Çu ®· viÕt: “øng dông tin häc vµo cuéc sèng x· héi hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. VÊn ®Ò lµ m©u thuÉn gi÷a c¸i “tin häc cã thÓ phôc vô con ng­êi” vµ c¸i mµ “con ng­êi ®­îc phôc vô”. Ng­êi ta ®· h×nh thµnh ngµnh khoa häc gäi lµ “Kinh tÕ tin häc”, “Kinh tÕ phÇn mÒn”, “Kinh tÕ c«ng nghÖ th«ng tin”...nh»m chØ c¸c chiÕn l­îc, ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trªn. M« h×nh øng dông tin häc nãi chung lµ x©y dùng hÖ thèng ph©n c«ng hîp lý vµ chøc n¨ng cña “bé ba”: PhÇn cøng, phÇn mÒn vµ con ng­êi. PhÇn cøng lµ yÕu tè ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh nhÊt, nã ®ßi hái phÇn mÒm vµ con ng­êi ph¶i cã nh÷ng thay ®æi theo ®Ó b¶o ®¶m tÝnh “hîp lý trong hÖ thèng”. Nh­ng con ng­êi thay ®æi rÊt chËm ch¹p, kh«ng thÓ dÔ dµng thay ®æi tÊc ®é “suy nghÜ” nh­ m¸y ®­îc. Khi mét phÇn mÒn hay mét phiªn b¶n míi ra ®êi th× con ng­êi l¹i ph¶i ... “häc sö dông”, mµ phÇn mÒn th× nhiÒu v« kÓ”. Häc phÇn mÒn nµo ®Ó phôc vô tèt cho c«ng viÖc cña m×nh? §ã lµ c©u hái cho mçi chóng ta, mçi cÊp l·nh ®¹o. SÏ kh«ng hîp lý khi ta ®ang cÇn mét bµi gi¶ng ®iÖn tö mµ cø häc c¸i qu¸ cao, qu¶n lý vµi ba chôc c¸n bé mµ ph¶i cã phÇn mÒm ‘‘®å sé’’. V× thÕ viÖc häc ph¶i thÝch øng víi c«ng viÖc thùc tÕ, trong viÖc häc lu«n lu«n cã tÝnh thõa kÕ, nÕu ®É cã kü n¨ng vÒ c¸i nµy th× sÏ rÊt dÔ tiÕp thu c¸i tiÕp theo. Mét viÖc quan träng n÷a lµ c¬ së vËt chÊt : C¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m ®Õn CSVC hay nãi nh­ chØ ®¹o cña Bé GD&§T : ‘‘phÊn ®Êu chuÈn CSVC cho CNTT’’ th× ng­êi häc sÏ ‘‘v­ît qua’’ ®­îc nh÷ng trë ng¹i ®Çu tiªn. Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2009 Ng­êi viÕt NguyÔn V¨n Yªn Tµi liÖu tham kh¶o 1/ PhÇn mÒm Microsoft office. 2/ B¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i. 3/T¹p chÝ Gi¸o dôc. 4/ Hå s¬ qu¶n lý cña tr­êng THCS Phong Khª. 5/ Gi¸o tr×nh t¹o Website. Môc lôc TT Tªn ®Ò môc Trang 1 Lêi nãi ®Çu 1 2 PhÇn thø nhÊt - Më ®Çu 2 3 I/Lý do chän ®Ò tµi. 2 4 II/ Môc ®Ých, yªu cÇu cña ®Ò tµi. 3 5 III/ Kh¸ch thÓ, ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ®èi t­îng kh¶o s¸t. 3 6 IV/ NhiÖm vô, ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn cña ®Ò tµi. 4 7 V/ §ãng gãp míi vÒ mÆt khoa häc cña ®Ò tµi. 4 8 PhÇn thø hai - Néi dung ®Ò tµi 5 9 Ch­¬ng I – C¬ së khoa häc, c¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi. 5 10 A. C¬ së khoa häc. 5 11 I/ Giíi thiÖu Microsoft Word, Excel, Power point. 5 12 II/ Tæng qu¸t vÒ Microsoft Word, Excel, Power point. 6 13 B. C¬ së thùc tiÔn. 10 14 I/ Tæng quan vÒ Windows. 10 15 II/ §Æc ®iÓm øng dông khi lµm viÖc víi Ms.WORD, EXCEL, POWER POINT. 10 16 Ch­¬ng II – Thùc tr¹ng vÒ sö dông m¸y vi tÝnh ë tr­êng thcs Phong Khª thµnh phè B¾c Ninh giai ®o¹n hiÖn nay 2007-2009. 11 17 ChÊt l­îng tin häc cña ®éi ngò. 11 28 Ch­¬ng III- Kinh nghiÖm lµm viÖc víi Ms.WORD, EXCEL, POWER POINT trong nhµ tr­êng. 14 19 A. Lµm viÖc víi Ms.WORD vµ EXCEL. 14 20 B. Lµm viÖc víi POWER POINT. 21 21 PhÇn thø ba - KÕt luËn 26 22 I/ KÕt luËn. 26 23 II/ HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. 26 24 III/ Nh÷ng khuyÕn nghÞ. 27 25 Tµi liÖu tham kh¶o. 30 26 Môc lôc. 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.doc