Ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu(101 trang) Lời nói đầu Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới của nền kinh tế thị trường, đang từng bước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với nhiệm vụ quan trọng là "ổn định ổn định và không ngừng phát triển nền kinh tế đất nước, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế , đưa đất nước tiến nhanh vào hội nhập được với nền kinh tế thế giới". Để hỗ trợ sản xuất trong nước, để bắt kịp và nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng rất nhiều đến kinh tế đối ngoại mà trọng tâm là hoạt động xuất nhập khẩu. Nhận thức được vấn đề này đại hội Đảng lần thứ VI, VII Đảng ta có chủ trương "Mở rộng, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc và thu hút nguồn lực từ bên ngoài vào để phát huy mạnh mẽ các lợi thế và nguồn lực bên trong". Chính từ hoạt động xuất nhập khẩu đã cung cấp cho nền kinh tế đất nước những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ máy móc thiết bị, nguyên vật liệu mà trong nước chưa có hoặc chưa có khả năng đáp ứng để phát triển sản xuất tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đồng thời cũng chính nhờ đẩy mạnh xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho kinh tế đất nước trong đó có nhập khẩu. Do đặc điểm của đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, đòi hỏi các đơn vị kinh doanh các đơn vị Việt Nam phải thích ứng với nhu cầu của nền kinh tế mở. Các Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải tự chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, từ tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển thị trường, đến hạch toán kinh tế để đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển và đứng vững trong nền kinh tế thị trường mà tính cạnh tranh ngày càng gay go, quyết liệt (thương trường như chiến trường), nó đồng nghĩa với việc sẽ có người thắng kẻ thua, người thắng chính là người luôn làm chủ được tình thế nhậy bén với sự thay đổi, biến đổi của thị trường, có bộ óc kinh doanh sáng tạo nắm bắt thông tin kịp thời để điều chỉnh và quản lý hoạt động của công ty sao cho có hiệu qua ? Kinh tế thị trường phát triển ngoài việc phát triển về sản xuất xã hội phát triển kinh tế đối ngoại thì sự ra đời của cơ chế quản lý mới (cơ chế hạch toán kinh doanh) cũng là một tất yếu khách quan đòi hỏi chúng ta phải sử dụng tối đa vai trò của hệ thống công cụ quản lý trong đó có kế toán. Ta có thể khẳng định phần lớn các quyết định của các nhà quản lý phụ thuộc vào nguồn số liệu của kế toán là những phân tích của no ' Do vậy, để phát huy vai trò kế toán trong công tác quản lý, để cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý được chính xác, kịp thời đầy đủ, thì việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán là hết sức cần thiet ^' Thông tin về mọi mặt hoạt động của Doanh nghiệp đều cần thiết song tuỳ từng lĩnh vức sản xuất kinh doanh mà các thông tin có tầm quan trọng khác nhau. Riêng với công ty XNK Thủ Công Mỹ Nghệ thì mảng thông tin về hoạt động xuất khẩu là rất quan trọng. Qua quá trình thực tập tại công ty, em đã chọn để tài (ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu) cho bài luận văn của mình. Bài luận văn gồm 3 chương Chương I: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ở Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong điều kiện hiện nay Chương II: Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ở công ty XNK Thủ Công Mỹ Nghệ - Hà nội. Chương III: ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty XNK Thủ Công Mỹ Nghệ - Hà nội (Qua nghiên cứu thực tế tại công ty và được sự hướng dẫn chỉ bảo rất tận tình của thầy giáo TS Đỗ Minh Thành, TS Đàm Gia Mạnh và các cô chú trong phòng tài chính kế hoạch của công ty đã giúp em hoàn thành bài luận văn này) Mục lục Trang Lời núi đầu Chương I. Lý luận chung về kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo ở doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong điều kiện hiện nay 1 I. Đặc điểm nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hỏo và nhiệm vụ kế toỏn 1 1. Đặc điểm của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo 1 2. Cỏc phương thức, hỡnh thức kinh doanh xuất khẩu 3 3. Cỏc phương thức thanh toỏn trong kinh doanh xuất khẩu hàng hỏo 5 4. Giỏ cả ỏp dụng trong hạch toỏn hàng hỏo xuất khẩu 8 II. Yờu cầu quản lý nhiệm vụ kế toỏn xuất khẩu hàng hỏo 10 1. Yờu cầu quản lý nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo 10 2. Nhiệm vụ kế toỏn xuất khẩu hàng hỏo 12 III. Kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo 13 1. Chứng từ sử dụng trong hạch toỏn xuất khẩu hàng hỏo 13 2. Cỏc tài khoản sử dụng trong kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo 15 3. Tổ chức hạch toỏn nghiệp vụ xuất khẩu 16 4. Sổ sỏch kế toỏn trong hạch toỏn nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo 25 Chương II: Thực trạng và cỏc giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu hàng hỏo ở cụng ty xuất nhập khẩu thủ cụng mỹ nghệ - ARTEXPORT - Hà Nội 29 I. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức kế toỏn tại cụng ty xuất nhập khẩu Thủ Cụng Mỹ Nghệ - Artexport Hà Nội 29 1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của cụng ty 29 2. Về cơ cấu tổ chức bụ mỏy của cụng ty 32 3. Tỡnh hỡnh tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty 37 II. Thực trạng cụng tỏc kế toỏn nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở cụng ty XNK Thủ Cụng Mỹ Nghệ 41 1. Chứng từ sử dụng trong kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu 42 2. Tài khoản vận dụng 43 3. Trỡnh tự hạch toỏn 46 4. Sổ sỏch kế toỏn 56 5. Nhận xột, đỏnh giỏ chung tỡnh hỡnh hoạt động và cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty 63 Chương III: ứng dụng mỏy vi tớnh trong kế toỏn nghiệp vụ xuất khẩu tại cụng ty XNK Thủ Cụng Mỹ Nghệ Hà Nội 69 I. Mỏy vi tớnh và cụng tỏc kế toỏn 69 1. Tỡnh hỡnh ứng dụng mỏy vi tớnh trong cụng tỏc kế toỏn ở Việt Nam 69 2. Tỡnh hỡnh ứng dụng mỏy vi tớnh trong cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty XNK Thủ Cụng Mỹ Nghệ Hà Nội 70 II. Đặt bài toỏn 71 III. Phõn tớch bài toỏn 74 IV. Tổ chức thực hiện 76 1. Tạo cỏc sổ 76 2. Vào số liệu cơ sở cho cỏc sổ 79 3. Xõy dựng cỏc chương trỡnh 80 4. Khai thỏc và sử dụng chương trỡnh 94 5. Phụ lục về hệ thống chương trỡnh 95 Kết luận 96 Tài liệu tham khảo 97

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­íc trªn thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi trong thËp kû 90.Sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u,chiÕn tranh vïng vÞnh,sù thay ®æi cña t×nh h×nh chÝnh trÞ kÐo theo sù thay ®æi cña hµng lo¹t c¸c luËt thuÕ,c¶i c¸ch thuÕ VAT(n¨m 1980 míi cã 10 n­íc ¸p dông VAT.N¨m 1994 ®· cã 20 n­íc).ViÖt Nam ®· ¸p dông tõ 1/1/1999.Cã mét sè n­íc ®· ®iÒu chØnh kho¶n phô thu ®èi víi hµng nhËp khÈu nh­ TiÖp Kh¾c(cò),M«ng Cæ,Ba Lan.ChÝnh sù thay ®æi nµy ®· cã ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng tiªu thô hµng gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®ßi hái c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch øng víi tõng ph¸p luËt,chÝnh trÞ cña mçi thÞ tr­êng tham gia vµo. * M«i tr­êng v¨n ho¸-x· héi Mçi con ng­êi tõ khi lät lßng ®Õn khi tr­ëng thµnh ®· h×nh thµnh niÒm tin c¬ b¶n gi¸ trÞ vµ chuÈn mùc cña hä .V¨n ho¸ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi d­êng nh­ ®­îc kÕ tôc tõ ®êi nµy qua ®êi kh¸c.V× vËy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hµnh vi mua cña ng­êi tiªu dïng vµ ®ã còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng mµ c¸c nhµ marketting cÇn nghiªn cøu.NÒn v¨n ho¸ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi rÊt ®a d¹ng vµ phong phó,cã thÓ nãi v¨n ho¸ thÕ giíi bÞ chi phèi bëi nhiÒu t«n gi¸o kh¸c nhau:§¹o thiªn chóa ë §øc,Nga,Mü,Anh,Ph¸p,Hungary...§¹o phËt ë NhËt,Trung Quèc,§«ng Nam ¸ §¹o håi ë Afganisstan...Sù phong phó cña t«n gi¸o ®· h×nh thµnh nªn nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸ tinh thÇn kh¸c nhau.Con ng­êi ë mçi nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau Êy cã nh÷ng tËp tôc kh¸c nhau tõ ®ã quyÕt ®Þnh hµnh vi tiªu dïng kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ ®èi víi s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ mang nhiÒu yÕu tè d©n téc cho nªn m«i tr­êng v¨n ho¸ -x· héi ¶nh h­ëng rÊt lín.Tõ nhiÒu n¨m nay c«ng ty ®· ®­a mÆt hµng cña m×nh ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®· thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh«ng ph¶i lµ nhá.§iÒu nµy mét phÇn lµ do c«ng ty còng t×m hiÓu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c n­íc mµ c«ng ty th©m nhËp .Mét phÇn n÷a cßn thÓ hiÖn trong s¶n phÈm lµ nÐt ®éc ®¸o cña riªng B¸t Trµng cña nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam.Nh×n c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ mäi ng­êi cã thÓ biÕt ngay s¶n phÈm cña c«ng ty bëi nã mang nÒn v¨n ho¸ rÊt riªng biÖt cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña B¸t Trµng nãi riªng.Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cung c¸ch dÞch vô giao hµng còng lµm cho kh¸ch hµng võa ý.NÕu kh¸ch hµng c¶m thÊy kh«ng võa lßng vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm th× kh¸ch hµng cã thÓ ph¶n håi víi c«ng ty ,c«ng ty sÏ ®­a ra nh÷ng gi¶i quyÕt phï hîp vµ cã lîi cho kh¸ch hµng.Còng v× ®iÒu nµy nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña cæ phÇn sø B¸t Trµng tr­íc khi ®­a ra quyÕt ®Þnh mét hµnh vi kinh doanh nµo cña m×nh th× còng ph¶i thËt kü l­ìng thÞ tr­êng mµ m×nh ®Þnh kinh doanh. b.m«i tr­êng vi m« * Kh¸ch hµng Víi bÊt kú mét c«ng ty nµo th× yÕu tè kh¸ch hµng v« cïng quan träng bëi nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty .ThÞ tr­êng cã lín hay kh«ng phô thuéc vµo l­îng kh¸ch hµng.V× vËy tr­íc khi b­íc vµo kinh doanh c«ng ty ph¶i xuÊt ph¸t tõ kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng.VÊn ®Ò nµy cµng trë nªn quan träng h¬n ®èi víi c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng v× c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng gèm sø mü nghÖ tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu.Kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch hµng ng­êi tiªu dïng,ng­êi b¸n lÎ,kh¸ch hµng quèc tÕ. +Ng­êi tiªu dïng:kh¸ch hµng ng­êi tiªu dïng cña c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi d©n ë ®©y,hay lµ sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc thuéc Hµ Néi còng th­êng xuyªn ®Õn c«ng ty .Nh÷ng ng­êi d©n vïng nµy ®a sè mua c¸c s¶n phÈm d©n dông ®Ó sö dông trong gia ®×nh nh­ chËu hao,b¸t,®Üa,lä hoa,®«n...Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua ®a sè lµ cã chñ ý tõ tr­íc.Cßn kh¸ch hµng lµ nh÷ng sinh viªn hä ®Õn víi c«ng ty víi nh÷ng së thÝch vÒ nh÷ng s¶n phÈm lµm quµ l­u niÖm cho b¶n th©n vµ tÆng cho b¹n m×nh.§èi t­îng nµy th­êng mua theo ngÉu høng thÊy thÝch th× mua. +Kh¸ch hµng lµ nh÷ng ®¹i lý b¸n lÎ:lµ nh÷ng kh¸ch hµng ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi,Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ c¶ kh¸ch n­íc ngoµi kinh doanh ë n­íc ta,ë ®©y kh¸ch hµng n­íc ngoµi lµ nh÷ng ng­êi n­íc:§øc,Thuþ §iÓn,SÐc vµ Xl«vakia,NhËt...Nh÷ng kh¸ch hµng nµy hä mua s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ cña c«ng ty sau ®ã hä b¸n l¹i cho kh¸ch hµng cña hä.MÆc dï vËy hä kh«ng chØ kinh doanh gèm sø cña c«ng ty mµ cßn kinh doanh gèm cña c«ng ty kh¸c.Còng v× ®ØÒu nµy mµ hä cã sù so s¸nh c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶,nÕu nh­ c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ s¶n phÈm th× c«ng ty cã thÓ sÏ mÊt kh¸ch hµng.ChÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch kü l­ìng tr­íc khi tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng.ChØ cã vËy c«ng ty míi cã thÓ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng . +Kh¸ch hµng quèc tÕ:kh¸ch hµng quèc tÕ lµ nh÷ng ng­êi kh¸ch ®Õn du lÞch vµ tham quan ,hä thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÇu men vµ nÐt vÏ rÊt ®Ñp th× hä thÝch vµ mua theo ngÉu høng.Kh¸ch hµng quèc tÕ lµ nh÷ng ng­êi n­íc :§µi Loan, NhËt, Nam TriÒu Tiªn,Ph¸p,Mü...kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Õn víi c«ng ty c¶m thÊy rÊt tho¶ m¸i víi th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn trong c«ng ty vµ nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµm cho c«ng ty ®­îc hä biÕt ®Õn ngµy cµng nhiÒu. Qua t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy c«ng ty ®· dÇn chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.Nh÷ng ®¬n ®Æt hµng,nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ nh÷ng chñng lo¹i ,mÉu m· s¶n phÈm ®Òu ®­îc c«ng ty cè g¾ng ®¸p øng theo ®óng ý muèn cña kh¸ch hµng.ChÝnh nh÷ng viÖc nµy cña c«ng ty ®· ®­îc kh¸ch hµng ngµy cµng mét nhiÒu h¬n gióp c«ng ty cã mét vÞ trÝ trong t©m trÝ kh¸ch hµng. * Nhµ cung øng: C«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng tuy míi chuyÓn sang cæ phÇn nh­ng nã ®· ho¹t ®éng ®­îc mét thêi gian kh¸ dµi. C«ng ty lu«n ®­îc b¹n hµng tÝn nhiÖm kh«ng chØ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ë gi¸ c¶ hîp lÝ. HiÖn nay c«ng ty s¶n xuÊt gèm sø lµ chñ yÕu nh­ng c«ng ty còng ph¶i nhËp hµng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n ®Ó phï hîp nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆc dï lµ mét lµng nghÒ nh­ng nguyªn liÖu cña c«ng ty ®Òu ph¶i nhËp tõ c¸c n¬i kh¸c nh­ than th× nhËp ë Qu¶ng Ninh, ®Êt cao lanh th× nhËp ë H¶i D­¬ng, c«ng ty chØ cã nguån nh©n lùc. Cßn mét sè s¶n phÈm kh¸c mµ c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ do thêi gian kh¸ch hµng cÇn gÊp mµ c«ng ty ch­a cung cÊp ®­îc ngay, nh­ng v× kh¸ch hµng lµ trªn hÕt nªn c«ng ty võa ph¶i s¶n xuÊt võa ®i ®Æt hµng ë c¸c nhµ lß ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho kh¸ch hµng. Hay lµ do nh÷ng mÆt hµng mµ kh¸ch hµng ®Æt kh«ng th­êng xuyªn mµ c«ng ty l¹i kh«ng cã nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®ã th× c«ng ty cã thÓ ®Æt ë c¸c nhµ lß t­ nh©n tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt kh¸ch hµng mµ vÉn gi÷ ®­îc niÒm tin cho kh¸ch. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ c«ng ty kh«ng nhËn hµng th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh k× mµ kÝ hîp ®ång nhËn hµng khi kh¸ch hµng cho nhu cÇu lµm cho c¸c nhµ lß ph¶i tù ®i t×m kh¸ch hµng cho m×nh. §iÒu nµy ®«i khi lµm cho c«ng ty ®Èy lïi thêi gian nhËn hoÆc sang nhµ cung cÊp kh¸c. V× vËy cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ giao dÞch vµ cã thÓ kh«ng ®­îc nh­ mong muèn. Nh×n chung c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng chän ®èi t­îng cung cÊp cho m×nh tuy thuéc vµo nhu cÇu kh¸ch hµng, gi¸ cung cÊp vµ thêi gian cung cÊp ®Ó tõ ®ã ®­a ra ai lµ ®èi t­îng cung cÊp mÆt hµng ®ã tèt nhÊt ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ngµy cµng chiÕm ®­îc lßng tin vµ sù thu hót kh¸ch hµng tèt h¬n . *C¸c trung gian:c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng chñ yÕu s¶n xuÊt råi xuÊt trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. Nh­ng cã ®«i khi c«ng ty còng lµm cÇu nèi gi÷a c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc C«ng ty ®· cã c¸c cöa hµng ®¹i lÝ t¹i Yªn Viªn –Gia L©m, phè Hµng Da -Hµ Néi. Dï ch­a cã mét ®¹i lÝ chÝnh thøc nµo ë n­íc ngoµi nh­ng c«ng ty ®· cã nh­ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn ë NhËt ,Thuþ §iÓn ,§µi Loan,Ph¸p,Mü ...Dï sao ®i ch¨ng n÷a c«ng ty còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i khuyÕn khÝch më ®¹i lÝ ë c¸c n­íc. * §èi thñ c¹nh tranh: MÆc dï c«ng ty ch­a cã mét cuéc nghiªn cøu th¨m dß kÜ l­ìng trªn thÞ tr­êng nªn ch­a biÕt chÝnh x¸c c¸c c«ng ty kh¸c ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo nh­ng vÒ c¬ b¶n c«ng ty còng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c«ng ty nµo lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty t­¬ng ®èi nhiÒu c¶ trong vµ ngoµi n­íc. ë n­íc ngoµi c¸c c«ng ty nh­ Trung Quèc, Philiphin,Singapo...HiÖn nay kh«ng chØ s¶n phÈm gèm sø cña ViÖt Nam bÞ Trung Quèc c¹nh tranh mµ rÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c còng ë t×nh tr¹ng nµy. S¶n phÈm Trung Quèc rÊt dÎ, mÉu m· còng rÊt ®Ñp nh­ng s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng vÉn thu hót ®­îc sù yªu thÝch cña kh¸ch hµng bëi sù khÐo lÐo tµi t×nh cña c¸c nghÖ nh©n ,hä ®· lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã nÐt ®éc ®¸o riªng biÖt so víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. V× ®©y lµ mét lµng nghÒ truyÒn thèng nªn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hay bÝ quyÕt nghÒ nghiÖp cña c«ng ty kh«ng ®­îc ®éc quyÒn n¾m gi÷. HiÖn nay chØ tÝnh riªng x· B¸t Trµng cã kho¶ng 10 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ tæ hîp t¸c x· nh­ c«ng ty Phóc H­ng, c«ng ty S¬n H¶i, c«ng ty Mü Ngäc,c«ng ty ChiÕn Th¾ng...vµ trªn 1500 lß t­ nh©n cïng s¶n xuÊt nghµnh nghÒ nµy vµ hä lµ ®èi thñ c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c«ng ty . Tuy lµ c«ng ty cæ phÇn sø B¸t Trµng cã lîi thÕ lµ thµnh lËp l©u n¨m nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ c«ng ty kh«ng quan t©m ®Õn nh÷ng ®«Ý t­îng nµy bëi rÊt cã thÓ sau nµy hä sÏ trë thµnh ®èi thñ lîi h¹i cña c«ng ty. V× vËy ®Ó gi¶m bít hËu qu¶ khã l­êng sau nµy ,c«ng ty ph¶i cã nh÷ng h©ô qu¶ xÊu cã thÓ x¶y ra. * M«i tr­êng c«ng chóng §ã lµ bÊt k× mét nhãm mét tæ chøc,ng­êi ¶nh h­ëng,ng­¬u× d©n nãi chung. V× lµ c«ng ty cæ phÇn vµ cæ phiÕu ®­îc b¸n cho nhµ n­íc, mäi ng­êi lao ®éng vµ mäi thµnh phÇn kh¸c nªn c«ng ty cã mèi quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi hä. C«ng ty rÊt ®­îc c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï vËy nh­ng c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c quyÕt ®Þnh tiªu thô s¶n phÈm nh»m h­íng vµo nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ c«ng chóng ®Ó tõ ®ã thu hót ®uîc sù chó ý,mèi quan t©m cña x· héi ®èi víi s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh, n©ng cao ®­îc uy tÝn h×nh ¶nh vµ ®Þa vÞ tån t¹i cña nã trong con m¾t ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng. * C¸c yÕu tè vÒ lùc l­îng bªn trong cña c«ng ty: ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ®¹t kÕt qu¶ ë møc ®é nµo kh«ng chØ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸,dÞch vô trªn thÞ tr­êng mµ cßn phô thuéc rÊt lín vµo viÖc tæ chøc m¹ng l­íi vµ ph­¬ng thøc tiªu thô chóng .Doanh nghiÖp ph¶i thÊy râ ­u ®iÓm,nh­îc ®iÓm cña tõng kªnh tiªu thô vµ so s¸nh kªnh tiªu thô cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh.§èi víi mçi thÞ tr­êng doanh nghiÖp còng cÇn t×m cho m×nh mét ph­¬ng thøc tiªu thô còng nh­ ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp.§iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp.C¸c quyÕt ®Þnh s¸ng suèt trong l­u th«ng hµng ho¸ nh­ xö lý ®¬n hµng ,tæ chøc kho hµng,dù tr÷ hµng ho¸,vËn t¶i hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng,c¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm còng lµm t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng I.TriÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ Chóng ta ®Òu biÕt r»ng d©n sè thÕ giíi hiÖn nay ®ang t¨ng,tû lÖ t¨ng tr­ëng d©n sè lµ 1,33% mçi n¨m t¨ng kho¶ng 85 triÖu ng­êi.Nh­ vËy nhu cÇu tiªu dïng t¨ng cao vµ ë ®©y chóng ta chØ quan t©m ®Õn nhu cÇu tiªu dïng hµng gèm sø mü nghÖ.H¬n n÷a,nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t ttriÓn m¹nh mÏ,thu nhËp trung b×nh mét ng­êi còng t¨ng lªn.Khi thu nhËp cao th× nhu cÇu tiªu dïng sÏ cµng cao vµ hä sÏ quan t©m ®Õn nhu cÇu tinh thÇn h¬n.Ngµy nay khi c«ng nghÖ ®· cµng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i th× nhu cÇu h­íng theo xu h­íng “tù nhiªn ho¸”,hä ­a chuéng nh÷ng s¶n phÈm mµ trong ®ã nã chøa nh÷ng gi¸ trÞ nghÖ thuËt do s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng.C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ c«ng ty kinh doanh l©u n¨m do ®ã thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty t­¬ng ®èi lín,giao dÞch víi nhiÒu b¹n hµng nªn viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng trë nªn dÔ dµng h¬n. Cã thÓ nãi r»ng,thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng ho¸ gèm sø mü nghÖ cã rÊt nhiÒu triÓn väng kh«ng nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng c«ng ty ®· th©m nhËp mµ c¶ nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng c«ng ty ®ang bá ngá.§iÒu nµy nãi lªn c«ng ty cã rÊt nhiÒu c¬ héi ,®ßi hái toµn c«ng ty ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó tiÕp cËn nh÷ng c¬ héi ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn. Mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc Marketting cña c«ng ty lµ viÖc n©ng cao c¬ së lý luËn Marketting cho c¸c nh©n viªn trong c«ng ty.§©y lµ mét bøc xóc kh«ng chØ cña riªng c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng mµ cßn lµ cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®i lªn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp.Trong thùc tÕ ho¹t ®éng ,Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ ng­êi ®Ò ra ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c nh©n viªn phßng kinh doanh kÕt hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô thùc hiÖn vµ b¸o c¸o l¹i kÕt qu¶.Trªn thÕ giíi,qu¶n trÞ chiÕn l­îc kinh doanh do bé phËn kinh doanh ®¶m nhËn tõ viÖc ph©n tÝch,lËp kÕ ho¹ch,tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra trªn c¬ së phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng liªn quan,trong ®ã vai trß cña Marketting lµ hÕt søc quan träng.Thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ vËy gióp cho c¸c c«ng ty trªn thÕ giíi thµnh c«ng vµ cã nªn ch¨ng c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng còng ¸p dông ch­¬ng tr×nh nµy .Tuy nhien theo t×nh h×nh cña c«ng hiÖn nay kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng mét phßng Marketting riªng mµ nªn t×m c¸ch tËp hîp nh÷ng kho¶ng thêi gian nhµn rçi cña mäi ng­êi trong phßng kinh doanh vµ thuª gi¸o viªn gi¶ng d¹y cho hä vÒ m«n häc Marketting.Nh­ vËy hä sÏ cã thªm kiÕm thøc phôc vô cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.ViÖc nµy nÕu xÐt vÒ kh¶ n¨ng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®­îc .NÕu lµm tèt ®­îc viÖc nµy sÏ gióp cho c«ng ty kh¾c phôc ®­îc tÝnh rêi r¹c,kh«ng cã hÖ thèng,tÝnh t×nh huèng cña ho¹t ®éng Marketting hiÖn nay cña c«ng ty,tõ ®ã sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Thùc chÊt viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo mµ mét c«ng ty tiÕn hµnh nh»m duy tr× vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng hiÖn cã vµ thu hót c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Ó tõ ®ã c«ng ty t¨ng thÞ phÇn vµ t¨ng doanh sè b¸n hµng cña c«ng ty. &Môc tiªu chiÕm l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng +Môc tiªu chung -T¨ng tr­ëng æn ®Þnh,n©ng cao doanh sè b»ng c¸ch : T×m kiÕm thÞ tr­êng vµ t×m c¸ch th©m nhËp ,®i ®Õn chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng míi,n©ng cao thÞ phÇn cña c«ng ty. Phôc vô cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã b»ng c¸ch ph¸t huy c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. §Çu t­ c¸c nç lùc Marketting ®Ó hoµn thiÖn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. -§Þnh vÞ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu,dµnh ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng nhê uy tÝn vµ v¨n ho¸ kinh doanh. -VÞ thÕ c¹nh tranh:c«ng ty ph¶i gi÷ cho m×nh mét vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng vµ trong t©m trÝ kh¸ch hµng. +Môc tiªu cña chiÕn l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng -Phôc vô hiÖu qu¶ h¬n c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn ®o¹n thÞ tr­êng nµy b»n c¸ch ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. -T×m c¸ch th©m nhËp vµo nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng cßn ®ang bá ngá vµ t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng míi. -T¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. & Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo c«ng ty cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c mÆt sau: TiÕp tôc ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt x­¬ng men,trong ®è l­u ý ®Õn thiÕt bÞ khö tõ ­ít vµ khö tõ kh« nh»m n©ng cao chÊt l­îng x­¬ng men,men n­íc ®Ó cã thÓ cung cÊp lo¹i s¶n phÈm nµy h¬n n÷a trong vïng gèm sø B¸t Trµng. §Çu t­ thªm lß nung b»ng gas láng,mua m¸y quÊy ®Êt vµ m¸y quÊy men dÇu nhÑ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng. Më réng liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt sö dông cã hiÖu qu¶ nhµ x­ëng,mÆt b»ng hiÖn cã nhÊt lµ t¹i ph©n x­ëng ViÖt Hung. §Çu t­ vèn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt bao nung,vËt liÖu chÞu löa cao cÊp cho nghµnh gèm sø,s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i khu«n t¹o h×nh b»ng th¹ch cao,kim lo¹i . Cñng cè ®oµn vËn t¶i,c¶i t¹o kho tµng ,bÕn b·i,vµ c¸c h×nh thøc phôc vô b¸n vËt t­:than,dÊt cao lanh vµ mét sè vËt liÖu phô gia kh¸c cho nghµnh sø. Më réng m¹ng l­íi tiÕp cËn thÞ ttr­êng,më thªm c¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c,MiÒn Trung,MiÒn Nam.Chó träng thÞ tr­êng xuÊt khÈu,lµm c¸c thñ tôc ®Ò nghÞ nhµ n­íc cho phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp. §Çu t­ më réng x­ëng s¶n xuÊt,c¸c lo¹i bao b× cÊp cho viÖc xuÊt khÈu trong vïng.C«ng ty c¶i t¹o n©ng cÊp mét sè kho tµng bÕn b·i ®Ó ®ãng ,chøa hµng xuÊt khÈu,tõng b­íc thùc hiÖn mét trung t©m xuÊt khÈu hµng gèm sø. &Nguyªn t¾c vµ quan ®iÓm thiÕt kÕ chiÕm l­îc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu §èi víi bÊt kú mét c«ng ty nµo th× thÞ tr­êng lµ sù sèng cßn cña c«ng ty.ë ®©y vÊn ®Ò cÇn quan t©m lµ lµm sao ®Ó thÞ tr­êng cña c«ng ty chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng cÇu cña thÞ tr­êng so víi c«ng ty nµo nh¹y bÐn,am hiÓu thÞ tr­êng quèc tÕ ®Ó len ch©n vµo chiÕm lÜnh thÞ tr­êng.Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy th× doanh nghiÖp nµo dËm ch©n t¹i chç còng coi nh­ lµ mét sù thôt lïi.Më réng thÞ tr­êng lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn vµ liªn tôc cña c¸c c«ng ty. Më réng thÞ tr­êng gióp c«ng ty ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ,khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng,n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh,t¨ng lîi nhuËn,kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng.ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng lµ niÒm m¬ ­íc cña mäi c«ng ty,®ã lµ c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu.§iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p kÞp thêi,chiÕm l­îc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ biÕn ®éng thÞ tr­êng. §Ó më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× c«ng ty cÇn n¾m râ c¸c nguyªn t¾c vµ quan ®iÓm sau: §¹t ®­îc môc tiªu cña viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®· x¸c ®Þnh TiÕp cËn cã hiÖu qu¶ theo tõng lo¹i ,kiÓu kh¸ch hµng cña c«ng ty Ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng Phèi hîp hµi hoµ c¸c ho¹t ®éng Marketting ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu Marketting nãi chung còng nh­ môc tiªu më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty nãi riªng mµ kh«ng sö dông l·ng phÝ nguån lùc Xem xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p ®­a ra trong kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o tiªu thô s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao Tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghÞÖp cã vai trß hÕt søc quan träng.Tiªu thô s¶n phÈm tøc lµ tiªu thô nh÷ng g× m×nh s¶n xuÊt ra.Doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tiªu thô lµm sao cho hÕt s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt ra vµ cã lai.Th«ng qua qu¸ tr×nh tiªu thô sÏ bæ xung thªm vèn cho doanh nghiÖp.Tõ ®ã doanh thu tiªu thô sÏ cao h¬n vµ sè l­îng l·i sÏ nhiÒu h¬n,l­îng vèn cña doanh nghiÖp sÏ nhiÒu h¬n.Lóc ®ã doanh nghiÖp míi cã thªm vèn ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp sÏ ®­îc c¶i thiÖn h¬n,hä sÏ tËn tuþ g¾n bã víi c«ng viÖc h¬n.§ã chÝnh lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .V× vËy doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i ®¶m b¶o tiªu thô s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao.C¸c gi¶i ph¸p ®Ó tiªu thô ®¹t hiÖu qu¶ cao bao gåm: Tr­íc hÕt ®ßi hái nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i hiÓu ®­îc m×nh ®ang b¸n s¶n phÈm ®ã víi môc ®Ých g× ?sè l­îng s¶n phÈm m×nh ®ang b¸n lµ bao nhiªu ,gi¸ c¶ vµ gi¸ thµnh ...l·i lµ bao nhiªu trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm,®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµ ai,hä s¶n xuÊt vµ b¸n bao nhiªu chñng lo¹i ,­u thÕ cña s¶n phÈm cña hä lµ g×,tû phÇn cña hä so víi cña ta nh­ thÕ nµo... Ph¶i tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng cho phï hîp ,tøc lµ ®Þa ®iÓm b¸n hµng,®éi ngò c¸n bé b¸n hµng ph¶i bè trÝ sao cho phï hîp víi tr×nh ®é ,søc khoÎ,n¨ng khiÕu cña ng­êi b¸n hµng.Nªn sö dông kªnh ph©n phèi tæng hîp nh»m h¹n chÕ nh÷ng mèi quan hÖ kh«ng lµnh m¹nh gi÷a ng­êi trung gian vµ ng­êi tiªu dïng,h¹n chÕ ®­îc nh÷ng chi phÝ vÒ hµng ho¸ l­u kho ...§ång thêi ph¸t huy ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh nh­ s¶n phÈm tiªu thô nhanh,t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng.Cñng cè c¸c ®¹i lý b¸n hµng ,cöa hµng cña doanh nghiÖp ®ång thêi x©y dùng nh÷ng chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm,c¸c ®¹i lý c¸c cöa hµng tiªu thô s¶n phÈmë c¸c vïng cho ®Òu ®Æn vµ cã hiÖu qu¶. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o b¸n hµng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi ,b¸o chÝ,truyÒn h×nh,c¸c biÓn qu¶ng c¸o ë c¸c n¬i c«ng céng,nh÷ng n¬i gÇn quèc lé ®Ó thu hót sù chó ý cña mäi ng­êi,tõ ®ã hä sÏ dïng thö s¶n phÈm cña c«ng ty. II.BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm Mét trong nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt cña mçi doanh nghiÖp lµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm.Trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng bëi c¸c lý do sau: Thø nhÊt ,chÊt l­îng s¶n phÈm lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµm cho s¶n phÈm ®ã chiÕm ®­îc sù mÕn mé cña kh¸ch hµng. Thø hai, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc sù tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu,thiÕt bÞ,lao ®éng rong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sù tiÕt kiÖm nhê kh«ng l·ng phÝ do s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm háng,cã chÊt l­îng kÐm.N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ con ®­êng ng¾n nhÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Thø ba,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn cao.Ngµy nay khi cuéc sèng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn tèt h¬n tr­íc nhiÒu th× ngoµi yÕu tè gi¸ c¶ ,chÊt l­îng s¶n phÈm cao sÏ khiÕn cho ng­êi tiªu dïng quan t©m nhiÒu h¬n vµ sÏ mua nhiÒu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l­îng cao mang l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn lín h¬n trªn mçi ®ång vèn bá ra. Thø t­,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕm l­îc Marketting më réng thÞ tr­êng,t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp.§iÒu nµy rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng khi c«ng ty ®ang rÊt cÇn ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh trªn thÞ tr­êng,thu hót c¸c ®¬n hµng. Thø n¨m ,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o kÝch thÝch ®­îc tiªu dïng.Riªng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm lµm t­ liÖu s¶n xuÊt th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o cho viÖc trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng .ChÊt l­îng s¶n phÈm cao kh«ng nh÷ng lµm t¨ng uy tÝn cña nhµ n­íc ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng nguån thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh,t¹o ®iÒu kiÖn kh«ng ngõng cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp.Tuy nhiªn chÊt l­îng s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè nh­ :qui tr×nh c«ng nghÖ ,nguyªn vËt liÖu,tr×nh ®é ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý,ho¹t ®éng kiÓm tra thùc hiÖn ®Þnh møc c«ng xuÊt vµ tr×nh ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ...Mçi nh©n tè ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm do vËy trong s¶n phÈm kh«ng nªn qu¸ ®Ò cao hoÆc h¹ thÊp nh©n tè nµo.§ång thêi trong qóa tr×nh s¶n xuÊt cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c yÕu tè,®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ,vÊn ®Ò ®Æt ra tr­íc m¾t ®èi víi c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ do mét sè h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm nªn vÉn ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng.Nguyªn nh©n do thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ nh­ ch­a cã m¸y quÊy men, m¸y quÊy ®Êt nªn ®é dÎo cña ®Êt ch­a cao l¾m.MÆt kh¸c nÕu c«ng ty sö dông lß than ®Ó ®èt th× tû lÖ s¶n phÈm bÞ co men,r¹n men,ng©y s¶n phÈm cao.S¶n phÈm gèm sø mü nghÖ ®ßi hái trong qu¸ tr×nh nung ®èt ph¶i sö dông lß gas ®Ó nung ®èt th× s¶n phÈm míi bãng ®Ñp vµ tû lÖ phÕ phÈm nhá. ChÊt l­îng s¶n phÈm chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè do ®ã ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng tíi c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng.Nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn ë c¶ tÇm vÜ m« lÉn vi m«. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm theo tõng ph©n x­ëng,mçi ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét nhãm c«ng viÖc.Quy tr×nh chÕ t¹o ra s¶n phÈm ph¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n Mçi giai ®o¹n cã mét nhãm ng­êi phô tr¸ch.V× vËy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt l­îng cho s¶n phÈm ®ßi hái mçi ng­íi c«ng nh©n ph¶i cã ý thøc ,tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh©u thao t¸c cña m×nh.ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng c«ng viÖc cña c«ng nh©n lµ rÊt khã kh¨n ®ßi hái ng­êi c¸n bé kiÓm tra ph¶i cã ph­¬ng ph¸p kiÓm tra,nh­ng tèt h¬n c¶ lµ c«ng nh©n tù kiÓm tra s¶n phÈm cña m×nh,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm cña m×nh lµm ra.§Æc tr­ng cña viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ rÊt kh¸c so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c.§èi víi s¶n phÈm nµy yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt ph¶i ph¶i thËn träng tõ kh©u t¹o h×nh ®Õn khi xuÊt giao hµng cho kh¸ch.V× thÕ nªn c«ng ty nªn cã chÕ ®é khen th­ëng theo tõng ph©n x­ëng ®Ó kÝch thÝch toµn ph©n x­ëng cè g¾ng trong c«ng viÖc vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn t¨ng c­êng tuyªn truyÒn,vËn ®éng vÒ ý thøc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cho c«ng nh©n b»ng h×nh thøc treo b¨ng-r«n,khÈu hiÖu trong ph©n x­ëng,thùc hiÖn “TuÇn lÔ chÊt l­îng”,cã møc th­ëng xøng ®¸ng cho nh÷ng nhãm c«ng nh©n cã sè s¶n phÈm chÊt l­îng tèt nhÊt 1/3 th¸ng l­¬ng cña hä,biÓu d­¬ng toµn c«ng ty. KiÓm tra nghiªm ngÆt s¶n phÈm tr­íc khi cho vµo nung ®èt.§èi víi s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ cÇn ph¶i nghiªm kh¾c víi nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng,lo¹i bá ngay tr­íc khi ®­a vµo nung ®èt.NÕu lo¹i ngay tõ kh©u ®Çu nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu th× c«ng ty chØ mÊt chi phÝ chÕ t¹o chø kh«ng mÊt chi phÝ nguyªn vËt liÖu.Cßn nÕu s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu mµ vÉn ®­a vµo nung ®èt th× khi ra lß nh÷ng s¶n phÈm nµy sÏ kh«ng b¸n ®­îc bÞ cho vµo phÕ phÈm .Nh­ thÕ c«ng ty sÏ mÊt c¶ tiÒn c«ng,chi phÝ nguyªn vËt liÖu,chi phÝ nung ®èt. MÆt kh¸c c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i,chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu.§©y lµ s¶n phÈm mang tÝnh thÈm mü cao nªn nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ph¶i tèt v× nÕu nguyªn vËt liÖu kh«ng tèt th× khi ra lß s¶n phÈm sÏ bÞ ®en x¹n,cã x¹n ®en næi ra ngoµi,men bÞ co r¹n...Ph¶i ®¶m b¶o khu vùc nung ®èt an toµn tr¸nh gÇn ®­êng giao th«ng cã xe «t« qua l¹i ®Ó tr¸nh bÞ háng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh nung ®èt .NÕu trong qu¸ tr×nh nung ®èt «t« qua l¹i lµm lß rung th× s¶n phÈm s¶n phÈm ®ang nãng ch¶y nã sÏ bÞ mÐo mã biÕn d¹ng . §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngoµi nh÷ng nh©n tè vÒ lùc l­îng c«ng nh©n viªn trong c«ng ty th× c«ng ty ph¶i ®Çu t­ thªm c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm.§Æc biÖt trong xu h­íng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ ra n­íc ngoµi c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm mét sè lß gas ®Ó nung ®èt s¶n phÈm.§èi víi nh÷ng s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ th× mÇu men cña s¶n phÈm cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi s¶n phÈm.Muèn s¶n phÈm cã mµu ®Ñp bãng,nh÷ng ®­êng nÐt næi bËt th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ c«ng ty cÇn ®Çu t­ thªm vµo ®Ô x©y dùng c¸c lß gas lín. III.Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng XuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng vÉn ch­a chó träng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî xóc tiÕn b¸n hµng.§iÒu nµy khiÕn c«ng ty kh«ng nh÷ng thiÕu nh÷ng th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng ,th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn kÐm nh¹y bÐn trong viÖc sö lý c¸c th«ng tin ®· cã.DÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty yÕu kÐm trong mÊy n¨m gÇn ®©y.ChÝnh v× vËy viÖc Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm , x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô vµ t×m kiÕm gi¶i ph¸p nh»m thÝch øng víi nhu cÇu thÞ tr­êng lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt tr­íc khi ®em s¶n phÈm ra b¸n trªn thÞ tr­êng . Khi nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò sau: + §©u lµ thÞ tr­êng triÓn väng tèt nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty + Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ®ã ra sao . + C«ng ty cÇn ph¶i xö lý nh÷ng vÊn ®Ò g× cã liªn quan vµ cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng c­êng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Muèn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn c«ng ty nªn thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ,bé phËn nµy cã nhiÖm vô thu thËp xö lý th«ng tin cã lªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô , dù b¸o nhu cÇu vµ xu h­íng tiªu dïng trªn thÞ tr­êng . KÕt qu¶ nghiªn cøu cña bé phËn nµy sÏ gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n . Qua ®ã c«ng ty biÕt ®­îc nªn më réng hay thu hÑp quy m« s¶n xuÊt , tiªu thô mÆt hµng nµo ®ã trªn thÞ tr­êng nµo lµ phï hîp ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i nhÊt . §Ó hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô trªn c«ng ty cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng . Nh÷ng c¸n bé ®­îc tuyÓn vµo bé phËn nµy lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n , tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao . C¸n bé nµy ph¶i th­êng xuyªn ®i kh¶o s¸t, ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng vµ hä ph¶i cã c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®i l¹i thuËn lîi cho c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng . 2.N©ng cao n¨ng lùc Marketting Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Marketting rÊt quan träng víi ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng nã lµ m«n häc rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam nªn thùc tÕ nhiÒu ng­êi cßn ch­a biÕt ®Õn hoÆc hä hiÓu nã víi mét khÝa c¹nh rÊt nhá cña Marketting.Trªn thÕ giíi,cã rÊt nhiÒu c«ng ty lín thµnh c«ng lµ nhê vµo ho¹t ®éng Marketting rÊt nhiÒu .Nh÷ng ho¹t ®éng Marketting cña hä thùc hiÖn mét c¸ch quy cñ ,cã hÑ thèng vµ rÊt hoµn chØnh.Sù thµnh c«ng cña hä lµ mét minh chøng cho viÖc nªn ¸p dông Marketting vµo kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketting cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng cho thÊy r»ng n¨ng lùc Marketting cña c«ng ty cßn rÊt yÕu vµ cÇn ®­îc n©ng cao.Trong t­¬ng lai,c«ng ty ph¶i lËp ®­îc phßng qu¶n trÞ Markettingvíi ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh Marketting vµ cã hÖ thèng nh»m gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng .Nh­ng xÐt t×nh h×nh hiÖn t¹i cña c«ng ty kh«ng cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng h¼n phßng phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò nµy v× chi phÝ cao c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng cÇn nç lùc ®µo t¹o l¹i ,®µo t¹o míi vµ n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m theo kÞp víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay nhÊt lµ m«i tr­êng kinh doanh xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn nç lùc thùc hiÖn viÖc n©ng cao hîp t¸c gi÷a c¸n bé vµ c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹o hÖ thèng th«ng tin ®Çy dñ nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao,mÉu m· chñng lo¹i phong phó,®a d¹ng ,thÝch hîp víi nhu cÇu thay ®æi cña kh¸ch hµng. 3.§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Trong t×nh h×nh hiÖn nay kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng trªn thÞ tr­êng lµ rÊt yÕu. Doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®a d¹ng c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng .V× vËy ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ viÖc t¨ng lªn c¸c danh môc s¶n phÈm kinh doanh,lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty theo h­íng cã lîi h¬n.§ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn.C¸c ®iÒu kiÖn trªn chØ cã thÓ thùc hiÖn khi thÞ tr­êng cã chiÕn l­îc s¶n phÈm ®óng ®¾n theo h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ,t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi tõng lo¹i nhu cÇu vÒ sè l­îng,chÊt l­îng vµ chñng lo¹i ,®ã lµ ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm míi th©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i thÓ hiÖn viÖc më réng ph¸t triÓn danh môc s¶n phÈm,®æi míi hîp lÝ c¬ cÊu s¶n phÈm trªn c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò sau: *§a d¹ng ho¸ chñng lo¹i Duy tr× ®iÒu chØnh,hoµn thiÖn,c¶i tiÕn s¶n phÈm ph¸t triÓn mÆt hµng míi nh¼m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®Èy nhanh tiªu thô ViÖc nghiªn cøu t×m tßi t¨ng thªm c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm nh»m t¹o ra sù phï hîp h¬n ®èi víi c¸c nhãm ®èi t­îng tiªu dïng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng,®ång thêi ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm gãp phÇn lµm cho nguån s¶n phÈm thay thÕ c¸c s¶n phÈm lçi thêi trë nªn d«× dµo h¬n.ChÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm ®· ®­îc c«ng ty ¸p dông tõ l©u nh­ng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nhu cÇu thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cµng ®­îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ.§a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm kh«ng cÇn ®Çu t­ nhiÒu vèn cho kh©u kÜ thuËt,trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt s½n cã c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu thªm nh÷ng s¶n phÈm vµ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ã d­íi h×nh thøc s¶n xuÊt chuyÓn lo¹t. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ch­a cã ­u thÕ vÒ s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ .V× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ sÏ thuËn lîi cho s¶n phÈm cña c«ng ty th©m nhËp thÞ tr­êng .Nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy lµ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng .V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm cã mÇu s¾c,kÝch cì,chñng lo¹i...phï hîp víi kh¸ch hµng.Ch¼ng h¹n nh­ thÞ tr­êng Hµn Quèc ­a chuéng s¶n phÈm cã gam mµu s¾c th­êng s¸ng víi xu thÕ h­íng vÒ mµu tù nhiªn,c¸c ®å gèm sø th­êng cao vµ nhá. *§a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®ang s¶n xuÊt kinh doanh 3 mÆt hµng chÝnh lµ s¶n phÈm gèm sø d©n dông ,s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ vµ nguyªn liÖu sø phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh.Tõ tr­íc kia doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm gèm sø d©n dông vµ mÆt hµng nguyªn liÖu sø.Nh­ng cµng ngµy nhu cÇu cña thÞ tr­êng cµng ph¸t triÓn nªn c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng thªm 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu. MÆc dï vËy viÖc t¨ng thªm sè l­îng c¸c mÆt hµng kinh doanh,më réng nghµnh nghÒ kinh doanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng ,gi¶m ®­îc rñi ro trong kinh doanh.Tuy nhiªn,viÖc lùa chän mÆt hµng kinh doanh ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mµ c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kÜ l­ìng.§Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. HiÖn nay c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt nh­ng c«ng ty cã thÓ kinh doanh c¸c s¶n phÈm míi b»ng c¸ch ®Æt hµng cña c¸c nhµ lß t­ nh©n ®Ó cñng cè thªm mÆt hµng kinh doanh cña m×nh. Tõ viÖc ®a d¹ng hãa mÆt hµng kinh doanh c«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®a d¹ng hãa nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm ,®iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm cho qui m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng vµ n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng 4.BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu §èi víi c¸c s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm 50% gi¸ thµnh s¶n phÈm.Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®­îc chia lµm 2 lo¹i:Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô . Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm ®Êt cao lanh,hå .Tuy lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh­ng chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu chÝnh nµy l¹i Ýt h¬n nhiÒu so víi nguyªn vËt liÖu phô. Nguyªn vËt liÖu phô bao gåm mµu,®¹i thanh,men c¸c lo¹i. Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu phô nµy l¹i rÊt cao chiÕm 3/4 tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó gi¶m ®­îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sau. +Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua vµ chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu. C¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh c«ng ty th­êng mua th« tõ H¶i D­¬ng vÒ chÕ biÕn phôc vô cho s¶n phÈm vµ kinh doanh .V× vËy c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu mua vµ chÕ biÕn ®Òu ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm,nªn gi¶m chi phÝ trong c«ng t¸c nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt.Muèn gi¶m chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ph¶i gi¶m. +Tæ chøc b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu C¸c nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®Òu mua tõ bªn ngoµi vÒ råi míi s¬ chÕ nªn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc c«ng ty ph¶i dù tr÷ nguyªn vËt liÖu .ViÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nµy mÊt kh¸ nhiÒu tiÒn nã bao gåm tiÒn thuª bÕn b·i,tiÒn hao hôt nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ tµu vÒ c«ng ty,tiÒn hao hôt trong qu¸ tr×nh dù tr÷.§Ó gi¶m c¸c chi phÝ nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ nguyªn vËt liÖu.H¬n thÕ c«ng ty cÇn ®Çu t­ n©ng cÊp hÖ thèng kho tµng ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ b¶o qu¶n ®­îc tèt,tr¸nh hao hôt trong qu¸ tr×nh dù tr÷. +C«ng t¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ViÖc x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu tiªu hao cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu víi bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo .T­¬ng øng víi mçi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh sÏ cã mét hÖ thèng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp.§Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cßn lµ c¬ së , lµ c¨n cø ®Ó c¸c ph©n x­ëng quan t©m ®Õn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu còng nh­ c¸c c¸n bé kü thuËt dïng ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nã còng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt xuÊt kho trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh . MÆc dï vËy , trong thêi gian qua, hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ë c¸c ph©n x­ëng vÉn ch­a s¸t víi thùc tÕ khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Trªn thùc tÕ th× ®Þnh møc tiªu hao nguyªn hao nguyªn vËt liÖu cßn cao h¬n kh¸ nhiÒu so víi thùc tÕ tiªu dïng vµo s¶n xuÊt, v× vËy gi¸ thµnh cña mét lo¹i s¶n phÈm cßn cao h¬n viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ch­a thùc tÕ cã ý nghÜa. ViÖc x¸c ®Þnh l¹i, ®iÒu chØnh l¹i hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty còng tËn dông ®­îc nh÷ng thµnh phÈm dë rang ch­a hoµn thµnh mµ bÞ lo¹i ch­a nung ®èt th× c«ng ty l¹i cho vµo nguyªn vËt liÖu th« ®Ó chÕ biÕn l¹i.Nh­ vËy c«ng ty còng tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu mµ chØ mÊt chi phÝ tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt/1 ®¬n vÞ s¶n phÈm.§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy nh»m ®iÒu chØnh hÖ thèng ®Þnh møc hîp lý h¬n c«ng ty cÇn thùc hiÖn viÖc n©ng cao tay nghÒ lao ®éng vµ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc ý thøc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cho c«ng nh©n,kiÓm tra chÆt chÏ quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu tr­íc khi cho vµo nung ®èt.Nh­ vËy võa ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈmvõa tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu kh«ng ®Ó l·ng phÝ. b)C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng chiÕm 50% mét tØ lÖ t­¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ nãi chung vµ s¶n phÈm gèm sø nãi riªng. V× vËy gi¶m chi phÝ vÒ lao ®éng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã ý nghÜa quan träng. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n¨ng suÊt lao ®éng trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt còng t¨ng lªn vµ c«ng ty muèn t¨ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng nªn tèc ®é t¨ng cña tiÒn l­¬ng vÉn cßn nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña n¨ng suÊt lao ®éng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n ®ång thêi gi¶m chi phÝ lao ®éng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ c«ng ty ¸p dông ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp cã c«ng thøc tÝnh nh­ sau H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc møc lao ®éng ®èi víi tõng c«ng ®o¹n, tõng s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra trong thêi gian c«ng nh©n lµm viÖc theo l­¬ng s¶n phÈm , b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c kho¶n l­¬ng ®­îc h­ëng theo chÕ ®é ngoµi l­¬ng s¶n phÈm ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho m«Ü tæ. Gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm , kh«ng cã nghÜa lµ gi¶m møc thu nhËp cña ng­êi lao ®éng mµ gi¶m ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng, gi¶m ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. V× vËy c«ng ty nghiªn cøu hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng trªn c¬ së ®iÒu kiÖn míi vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. §Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông trong mét thêi kú æn ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). IV. Nh÷ng biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn b¸n hµng 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o Trong ®iÒu kiÖn ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ng­êi d©n ngµy mét t¨ng th× kÐo theo nã lµ nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng lu«n lu«n thay ®æi,rÊt phong phó,rÊt ®a d¹ng vµ mu«n h×nh mu«n vÎ.Do ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng rÊt phong phó, ®a d¹ng .Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo cung vµ cÇu còng gÆp nhau.Qu¶ng c¸o gióp cho nhu cÇu ®­îc ®¸p øng c¶ bªn mua vµ bªn b¸n..H¬n thÕ n÷a ,th«ng qua qu¶ng c¸o c«ng ty sÏ t¸c ®éng ®Õn cÇu tiªu dïng lµm cho ng­êi tiªu dïng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm cña c«ng ty nhiÒu h¬n .Qu¶ng c¸o t¹o ra sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi diÔn biÕnt©m lý cña kh¸ch hµng .Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i,qu¶ng c¸o lµ c«ng cô c¹nh tranh mang l¹i tÝnh hiÖu qu¶ cao ,cã nhiÒu c«ng ty lín trªn thÕ giíi ®· dµnh kho¶ng 4-5% chi phÝ qu¶ng c¸o . Muèn ®¹t d­îc môa tiªu lµ duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng c«ng ty nªn dµnh 2% chi phÝ cho qu¶ng c¸o .Muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c nµy ,c«ng ty cÇn lùa chän ph­¬ng tiÖn vµ môc tiªu qu¶ng c¸o sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty.Qu¶ng c¸o cã thÓ tiÕn hµnh ®Òu ®Æn theo chu kú ho¹c thµnh chiÕn dÞch liªn tôc khi cã sù thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ,c¶i tiÕn s¶n phÈm cò vµ tung s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng. Tin qu¶ng c¸o ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nh­ l­îng th«ng tin cao,võa mang tÝnhph¸p lý võa mang tÝnh l«i cuèn,hÊp dÉn ,h×nh ¶nh dÔ nhí.Mét trong nh÷ng yÕu tè quan trängquyÕt ®Ýnhù thµnh c«ng cña qu¶ng c¸o lµ néi dung cña qu¶ng c¸o ph¶i hîp lý,sÏ l«i cuèn ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng lµm cho uy tÝn cña c«ng ty t¨ng lª,më ra thÞ tr­êng míi.HiÖn nay trong Catalo qu¶ng c¸o cña c«ng ty chØ míi giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lµ chñ yÕu mµ ch­a nhÊn m¹nh ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c nh­ :gi¸ c¶,chÊt l­îng. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng hiÖn nay vÉn ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o .Do ®ã h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm cña c«ng ty cßn nhiÒuvïng thÞ tr­êng ch­a biÕt ®Õn.HiÖn nay qu¶ng c¸o mµ c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh gåm cã: Qu¶ng c¸o qua nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp b»ng c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm. Qu¶ng c¸o qua kh¸ch hµng Qu¶ng c¸o qua c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o,giao tiÕp vµ khuyÕch tr­¬ng. HiÖn nay ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶i lµm sao ®Ó kh¸ch hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc ®Òu biÕt ®Õn c«ng ty vµ s¶n phÈm cña hä.V× vËy c«ng ty cÇn qu¶ng c¸o trªn tivi, trªn m¹ng Internet,trªn c¸c trang vµng.Lùa chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o nµy th× chi phÝ sÏ rÊt cao ®ßi hái c«ng ty cÇn xem xÐt kü l­ìng lùa chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o hîp lý c«ng ty sÏ sö dông chi phÝ cho qu¶ng c¸o mét c¸ch tèi ­u.MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh giao b¸n hµng nh©n viªn b¸n hµng ph¶i tÝch cùc tham gia vµo c«ng t¸c qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng. 2.T¨ng c­êng c«ng t¸c chµo hµng . Tæ chøc c«ng t¸c chµo hµng lµ mét biÖn ph¸p nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm.Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay th× viÖc sö dông c¸c h×nh thøc chµo hµng lµ quan träng ,nã gãp phÇn gióp cho c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ më réng thÞ tr­êng. Tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng nh©n viªn chµo hµng chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé thÞ tr­êng.C«ng ty cÇn trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc vÒ giíi thiÖu,mêi chµo,thuyÕt phôc kh¸ch hµng,tr×nh bÇy giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty.Ngoµi ra còng cÇn trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng:hµng ngo¹i vµ hµng do c¸c c«ng ty trong n­íc s¶n xuÊt ®Ó khi chµo hµng hä sÏ biÕt c¸ch lµm næi bËt c¸c ­u ®iÓm cña s¶n phÈm cña c«ng ty vµ dÊu ®i nh÷ng nh­îc ®iÓm cña nã. +Néi dung chµo hµng Nh©n viªn lµm viÖc chµo hµng ph¶i giíi thiÖu ®Çy ®ñ c«ng dông cña s¶n phÈm ,so s¸nh ®­îc víi s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c,khai th¸c ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh vµ ®iÓm yÕu cña s¶n phÈm c¹nh tranh.Thùc tÕ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ch­a cã bé phËn nµy ,ch­a cã c¸n bé lµm c«ng t¸c chµo hµng nªn cho dïg nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc nh­ng hiÖu qu¶ vÉn kh«ng cao. +§iÒu kiÖn tiÕn hµnh:Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng chµo hµng, nghiªn cøu t©m lý ®èi t­îng, lùa chän ®Þa ®iÓm chµo hµng ®Ó cã t¸c ®éng kÝch thÝch mua m¹nh nhÊt,hîp lý ®óng thêi ®iÓm.§Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè yªu cÇu sau: S¶n xuÊt cung øng ®ñ sè l­îng,chñng lo¹i,mÉu m· ®Ó phôc vô xc«ng t¸c chµo hµng §µo t¹o nh©n viªn chµo hµng 3.Tham dù héi trî triÓn l·m Tham dù héi trî triÓn l·m còng lµ ho¹t ®éng hç trî cho c«ng t¸c b¸n hµng cña c«ng ty , th«ng qua triÓn l·m c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu râ h¬n,trùc tiÕp h¬n vÒ c«ng ty vµ s¶n phÈm cña m×nh cho ng­êi tiªu dïng biÕt .C«ng ty tham gia c¸c héi trî triÓn l·m ®Ó cã c¬ héi trùc tiÕp b¸n hµng, t×m kh¸ch hµng vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng .Nh­ng c«ng ty míi chØ tham gia héi trî ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi ,thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng nªn chØ cã kh¸ch hµng ë n¬i ®ã biÕt cßn c¸c khu vùc kh¸c th× kh¸ch hµng l¹i kh«ng biÕt ®Õn. 4.Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng §Ó héi nghÞ kh¸ch hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i cã nh÷ng kh¸ch hµng lín, b¹n hµng quan träng, trong ®ã ph¶i cã mét sè b¹n hµng ë c¸c khu vùc ®Þa bµn kh¸c nhau .Song c«ng ty chØ cã mét sè Ýt b¹n hµng lín ë trong n­íc,cßn b¹n hµng ë n­íc ngoµi th× kh«ng thÓ tham dù héi nghÞ ®­îc nªn ý kiÕn cña hä sÏ kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ thùc tr¹ng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm cña c«ng ty KÕt luËn Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét ho¹t ®éng quan träng bao trïm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ta kh«ng thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n “tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u ®Çu ra “ bëi v× s¶n phÈm muèn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn l¹i do chÊt l­îng , gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ®ã quyÕt ®Þnh . Nh÷ng yÕu tè Êy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®Çu vµo cña doanh nghiÖp , ®ã lµ nguån nguyªn vËt liÖu , m¸y mãc , thiÕt bÞ , lao ®éng , vèn.. Tr­íc sù n¨ng ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng , c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chÞu ®ùng nh÷ng thö th¸ch kh¾c nghiÖt hoµn toµn kh¸ch quan. C«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng còng lµ mét thµnh viªn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt nhiªn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh khèc liÖt ®ã mµ kÕt qu¶ cña c¹nh tranh lµ ph¶i cã kÎ th¾ng, ng­êi thua. V× vËy trong thêi kú v¹n ng­êi b¸n, tr¨m ng­êi mua nh­ hiÖn nay , ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp , ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ thu lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp . Do ®ã tiªu thô s¶n phÈm lu«n lµ kh©u quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp , s¶n phÈm cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i kÕt qu¶ to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cè g¾ng v­¬n lªn trong thêi buæi c¹nh tranh khèc liÖt ,nÕu kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn. Uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng, th× c«ng ty ®· chøng tá ®­îc thùc lùc cña m×nh, xøng ®¸ng lµ doanh nghiÖp cã tiÕng trong lµng nghÒ gèm sø truyÒn thèng. Néi dung trong chuyªn ®Ò lµ mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ thùc tr¹ng cña c«ng ty . Mét sè ý kiÕn mµ em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt trªn c¬ së t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¸m ¬n tíi ThÇy §ç Hoµng Toµn,c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ,ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt ,khuyÕt ®iÓm.V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ,söa ch÷a cña ThÇy ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o Cuèn :ChiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh - Bizzell - NXB TP. HCM 2. Lý thuyÕt Marketing - PGS.TS TrÇn Minh §¹o 3. GI¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i-PGS.PTS Hoµng Minh §­êng vµ PTS NguyÔn Thõa Léc - NXB Gi¸o dôc n¨m 1996 4. Cuèn : ChiÕn l­îc kinh doanh - Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm lùa chän vµ quyÕt ®Þnh-TrÇn Hoµng Kim- NXB TP - Hå ChÝ Minh 5.ChiÕn l­îc c¹nh tranh - Michaecle.Porter - 1992 6. Cuèn : §Þnh gi¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm - NXB Thèng Kª Hµ Néi 1993 7. Cuèn Marketing c¬ b¶n Philip Koller - NXB Thèng kª, Hµ Néi n¨m 1994 8. TrÇn Söu - Qu¶n lÝ chÊt l­îng hµnng­êi ho¸ vµ dÞch vô - NXB Khoa häc kü thuËt Hµ Néi 1996 9. B¸o c¸o tæng kÕt cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 10. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 1999 - 2000 - 2001 cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 11. Ba m­¬i l¨m n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 1 I. Tiªu thô vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 1 1.Quan ®iÓm vÒ tiªu thô s¶n phÈm 1 2.Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 2 3.Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc 4 II. Néi dung cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n phÈm kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 6 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 6 2.LËp kÕ ho¹ch tiªu thô 8 3.X¸c ®Þnh gi¸ b¸n 9 4.Lùa chän c¸c kªnh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc b¸n hµng 14 5.Giao dÞch ký kÕt hîp ®ång,x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n 18 6.C¸c biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn tiªu thô s¶n phÈm 19 7.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 20 III.C¸c ho¹t ®éng dÞch vô hç trî tiªu thô s¶n phÈm 21 IV. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm 24 1.Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 24 2.C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 27 V.KÕt LuËn 29 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh,ph¸t triÓn vµ bé m¸y qu¶n lý cu¶ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 30 2.S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 34 3.Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 34 4.C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ c¸c nguån lùc cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 37 II.T×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 40 III.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 42 1.ThÞ tr­êng hµng gèm sø cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 42 2.§¸nh gi¸ tæng hîp vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 45 3.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 47 4.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 48 5.Thùc tr¹ng vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 48 6.Mét sè tån t¹i vÒ viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô 55 7.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sø B¸t Trµng 56 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng 64 I.TriÓn väng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm gèm sø mü nghÖ 64 II.BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm 69 III.Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm 72 1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng 73 2.N©ng cao n¨ng lùc Marketing 73 3.®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm 73 4.BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm 75 IV.Nh÷ng biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn b¸n hµng 78 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o 78 2.T¨ng c­êng c«ng t¸c chµo hµng 79 3.Tham dù héi trî triÓn l·m 80 4.Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng 80 KÕtlu©n 81 Tµi liÖu tham kh¶o 83 Môc lôc 84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty XNK Thủ công mỹ nghệ Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan