Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012

- Bản đồ địa chính là loại bản đồ để xác định chi thết ssos liệu thống kê của từng thửa đất và chủ sử dụng, bản đồ địa chính có tầm quan trọng trong các lĩnh vực và từ nó mà các bản đồ hiện trạng được hình thành một cách dễ dàng hơn - Là loại bản đồ gắn liền với cán bộ địa chính của từng cấp từ trung ương đến địa phương, nó vừa là công cụ để quản lý về đất đai, vừa là thiết bị chứa định thông tin chi tiết của một thửa đất. Cán bộ địa chính không thể thiếu bản đồ địa chính. - Bản đồ địa chính tờ bản đồ số 1 xã Phú Hiệp là một loại bản đồ địa chính có tầm quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường, đây là loại thông tin cơ bản của ngành nhằm mô tả từ tổng thể đến chi tiết của từng thửa đất.

doc41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 23486 | Lượt tải: 58download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. MỠ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, đất đai có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Đất đai vừa là công cụ và vừa là tư liệu sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp – ngư nghiệp – lâm nghiệp, ngoài ra đất đai còn có ích trong công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Từ đó, đất đai đã trỡ thành một tài nguyên rất quan trọng. Cùng với đó sự phát triển của loài người và quá trình gia tăng dân số đã tác rất nhiều đến tài nguyên đất khiến đất đai trở nên quý giá. Trong đó, quá trình canh tác, trồng trọt và các hoạt động của con người trên đất đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình thể của đất làm chúng bị thay đổi so với ban đầu trên bản đồ. Vì thế, cán bộ QLĐĐ cần phải xác định lại hình thể của đất đai và lập lại bản đồ mới. Song song với sự phát triển của loài người là sự phát triển của nền khoa học tiến bộ đang góp phần tác động to lớn vào quá trình phát triển của nền kinh tế đất nước. Việc áp dụng khoa học công nghệ đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác QLĐĐ. Hiểu được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật thì BTN&MT đã ban hành việc sử dụng phần mềm Microstation và Famis vào trong công tác QLĐĐ ở tất cả quận, huyện, thành phố trong cả nước. Tuy có mỡ các lớp tập huấn cho cán bộ QLĐĐ về việc sử dụng phần mềm trên, nhưng nhiều cán bộ vẫn chưa nắm rõ hết được các thanh công cụ trong Micro và các ứng dụng của Famis. Vì thế vẫn còn gặp nhiều bấp cập khi sử dụng Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên cộng với với sự hỗ trợ của VPĐKQSDĐ huyện Tam Nông – Đồng Tháp nên em quyết định chọn đề tài : “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”. 2. Mục tiêu của đề tài Thành lập được BĐĐC TBĐ số một của xã Phú Hiệp đúng với hiện trạng ngoài thực tế nhờ vào sử dụng phần mềm Micro và Famis. Góp phần giúp cho cán bộ QLĐĐ hiểu thêm một số tính năng và các công cụ khác trong Micro và Famis, để từ đó cán bộ sẽ sử hiệu quả hơn trong công việc Giúp cho cán bộ QLĐĐ quản tốt đất tại địa phương một cách dễ dàng. Thực hiện tốt công tác địa chính thường xuyên tại địa phương. 3. Nhiệm vụ của đề tài Ngiên cứu các tính năng và nắm vững kiến thức của phần mềm Micro và Famis Tìm hiểu thêm các tính khác trong khi sử dụng các phần mềm trên để có thể hoàn thiện được kỹ năng trong việc. Đánh giá được khả năng chuyên môn trong việc sử dụng phần mềm của cán bộ VPĐKQSDĐ của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 4. Phạm vi nghiên cứu Tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 5. Đối tượng nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp bản đồ Bản đồ là một trong những phương tiện không thể thiếu trong nghiên cứu các hiện tượng, đối tượng địa lý. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS), việc nghiên cứu về các đối tượng địa lý được hỗ trợ rất nhiều. Bản đồ là vô cùng cần thiết vì nó không chỉ là đầu vào cho các hệ thống đó mà còn là phương tiện để dựa vào nó người ta có thể biết được tình hình phân bố giao thông, thủy hệ, ranh giới hành chính. Trên cơ sở bản đồ thu thập được, sử dụng bản đồ địa chính dạng số để sửa đổi trên bản đồ địa chính. Trên bản đồ sau đó ra thực địa khảo sát và kiểm tra lại tính chính xác, xử lý đồng thời cũng có vai trò để so sánh, đối chiếu với kết quả. 6.2. Phương pháp đo đạc chỉnh lý Là phương pháp sử dụng số liệu đo đạc ở thực địa (đó là số liệu về độ dài cạnh và tọa độ góc của thửa đất) để phục vụ công tác thành lập BĐĐC. 6.3. Phương pháp thống kê Là phương pháp thống kê các số liệu, dữ liệu liên quan đến việc thành lập BĐĐC ở địa bàn nghiên cứu. 6.4. Phương pháp tổng hợp Là phương pháp tổng hợp các phương pháp trên nhằm đưa ra những nhận xét, đánh giá. 6.5. Phương pháp điều tra thu thập số liệu Thu thập tất cả các số liệu có liên quan đến công tác quản lý đất đai, đặc biệt là hệ thống sổ bộ: Sổ mục kê, sổ trích lục, bản đồ địa chính. Ngoài ra, còn có các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm . 6.6. Phương pháp so sánh Ứng dụng phương pháp này so sánh với bản đồ sau khi đã thành lập xong với bản đồ trước đó. Để xem sự thay đổi về hình dạng ngoài các khác so với bản đồ trước đó như thế nào. 7. Lịch sử nghiên cứu Trước khi viết đề tài này em đã có tham khảo một số bài viết có liên quan đến đề tài của mình để làm cơ sở và tiền đề cho đề tài, gồm các đề tài như : “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”. “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/5000 xã Vĩnh Thạnh Trung – huyện Châu Phú – tỉnh An Giang”, khoá luận tốt nghiệp của tác giả Khưu Minh Ngọc, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. “ Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ hiện trạng xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp”, Lê Văn Đệ, khoa Địa Lý, trường Đại Học Đồng Tháp. B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Cơ sở lý thuyết 1.1.1. Bản đồ địa chính cơ sở B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tªn gäi chung cho b¶n ®å gèc ®−îc ®o vÏ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë thùc ®Þa, ®o vÏ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p cã sö dông ¶nh chôp tõ m¸y bay kÕt hîp víi ®o vÏ bæ sung ngoµi thùc ®Þa hay ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ ®· cã. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®−îc ®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn khung, m¶nh b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó biªn tËp, biªn vÏ vµ ®o vÏ bæ sung thµnh b¶n ®å ®Þa chÝnh theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, ph−êng thÞ trÊn, ®−îc lËp phñ kÝn mét hay mét sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh ®Ó thÓ hiÖn hiÖn tr¹ng vÞ trÝ, diÖn tÝch, h×nh thÓ cña c¸c « thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi dÔ x¸c ®Þnh ë thùc ®Þa cña mét hoÆc mét sè thöa ®Êt cã lo¹i ®Êt theo chØ tiªu thèng kª kh¸c nhau hoÆc cïng mét chØ tiªu thèng kª 1.1.2. Bản đồ địa chính B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tên gäi cho b¶n ®å ®−îc biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, ph−êng, thÞ trÊn (cÊp x·) ®−îc ®o vÏ bæ sung ®Ó vÏ trän thöa ®Êt, x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt cña mçi thöa theo chØ tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông trong mçi m¶nh b¶n ®å vµ ®−îc hoµn chØnh phï hîp víi c¸c sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc lËp cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, lµ tµi liÖu quan träng cña hå s¬ ®Þa chÝnh, trªn b¶n ®å ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch, sè thöa vµ loai ®Êt cña tõng thöa theo tõng chñ sö dông hoÆc ®ång sö dông ®¸p øng ®−îc yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai cña nhµ n−íc ë tÊt c¶ c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh vµ trung −¬ng. 1.1.3. Bản trích đo B¶n ®å trÝch ®o lµ tªn gäi cho b¶n vÏ cã tû lÖ lín h¬n hoÆc nhá h¬n tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së, b¶n ®å ®Þa chÝnh, trªn ®ã thÓ hiÖn chi tiÕt tõng thöa ®Êt trong c¸c «, thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi hoÆc thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai. 1.1.4. Thửa đất Thöa ®Êt lµ tªn gäi cña ph¹m vi trong ranh giíi sö dông ®Êt cña tõng chñ sö dông vµ ph¶i tån t¹i, x¸c ®Þnh ®−îc trªn thùc ®Þa ®Þa vÒ vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch. Trong mçi thöa ®Êt cña tõng chñ sö dông cã thÓ cã mét hoÆc mét sè lo¹i ®Êt. Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh tÊt c¶ c¸c thöa ®Êt ®Òu ®−îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ, ranh giíi (h×nh thÓ), diÖn tÝch, lo¹i ®Êt d−íi d¹ng h×nh khÐp kÝn vµ ®−îc ®¸nh sè thø tù. NÕu tr−êng hîp thöa ®Êt qu¸ nhá kh«ng ®ñ chç ghi chó sè thø tù, diÖn tÝch lo¹i ®Êt th× ®−îc lËp b¶ng trÝch ®o hoÆc thÓ hiÖn b»ng ghi chó ngoµi khung b¶n ®å. 1.1.5. Hệ thống tỷ lệ bản đồ - B¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc thµnh lËp ë c¸c tû lÖ 1:500, 1:1000, 1: 2000, 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, viÖc chän tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y: + §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña viÖc ®o vÏ c¸c yÕu tè néi dung cña b¶n ®å, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu nhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. + Lo¹i ®Êt vµ kinh tÕ gi¸ trÞ sö dông ®Êt. + Møc ®é khã kh¨n cña tõng khu vùc. + MËt ®é thöa trung b×nh trªn 1 ha. + TÝnh chÊt quy hoÆch cña tõng khu vùc. - Trong mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· kh«ng nhÊt thiÕt thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cïng mét tû lÖ nh−ng ph¶i x¸c ®Þnh mét tû lÖ c¬ b¶n cho ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·. - Quy ®Þnh chung vÒ chän tû lÖ b¶n ®å nh− sau: + Khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n lµ 1:2000, 1:5000, ®èi víi miÒn nói, nói cao cã ruéng bËc thang hoÆc ®Êt n«ng nghiÖp xen kÏ trong khu vùc ®« thÞ, trong khu vùc ®Êt ë cã thÓ chän tû lÖ ®o vÏ 1:500, 1:1000. + Khu vùc ®Êt ë: C¸c thµnh phè lín ®«ng d©n cã c¸c thöa ®Êt nhá hÑp, x©y dùng ch−a cã quy ho¹ch râ rÖt chän tû lÖ c¬ b¶n 1:500. C¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn lín, x©y dùng theo quy ho¹ch, c¸c khu d©n c− cã ý nghÜa kinh tÕ v¨n ho¸ quan träng cña khu vùc chän tû lÖ c¬ b¶n 1:1000. C¸c khu d©n c− n«ng th«n, khu d©n c− cña c¸c thÞ trÊn n»m tËp trung hoÆc r¶i r¸c trong khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp chän tû lÖ ®o vÏ lín h¬n mét hoÆc hai bËc so víi tû lÖ ®o vÏ ®Êt n«ng nghiÖp cïng khu vùc, hoÆc chän tû lÖ ®o vÏ cïng tû lÖ ®o vÏ ®Êt n«ng nghiÖp. Khu vùc ®Êt l©m nghiÖp ®· quy hoÆch, khu vùc c©y trång cã ý nghÜa c«ng nghiÖp chän tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n 1:1000 hay 1:5000. Khu vùc ®Êt ch−a sö dông: §èi víi khu vùc ®åi nói, khu duyªn h¶i cã diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông lín chän tû lÖ ®o vÏ c¬ b¶n 1:10 000 hoÆc 1:25 000. + §Êt chuyªn dïng: Th−êng n»m xen kÏ trong c¸c lo¹i ®Êt nªu trªn nªn ®−îc ®o vÏ vµ biÓu thÞ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh cïng tû lÖ ®o vÏ cña khu vùc. 1.1.6. Các yếu tố cần đo vẽ §Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, c¸c yÕu tè cÇn ®o vÏ bao gåm: - §iÓm khèng chÕ to¹ ®é, ®é cao c¸c cÊp. - §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp, mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh. - Mèc quy ho¹ch, chØ giíi quy hoÆch, ranh giíi hµnh lang an toµn giao th«ng. - Ranh giíi thöa ®Êt, c¸c lo¹i ®Êt vµ c¸c yÕu tè nh©n t¹o tù nhiªn cã trªn ®Êt: C«ng tr×nh d©n dông, x©y dùng, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng thuû v¨n. - D¸ng ®Êt. 1.1.7. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh th× b¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc thµnh lËp b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p sau: - Thµnh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë ngoµi thùc ®Þa, sö dông c¸c lo¹i m¸y kinh vÜ quang häc, kinh vÜ ®iÖn tö, m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö ®Ó ®o vÏ chi tiÕt b¶n ®å. - Thµnh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh chôp tõ m¸y bay kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë ngoµi thùc ®Þa. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc giíi thiÖu trong bµi gi¶ng tr¾c ®Þa ¶nh. - Thµmh lËp b»ng ph−¬ng ph¸p biªn tËp, biªn vÏ vµ ®o vÏ bæ sung chi tiÕt trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc giíi thiÖu trong bµi gi¶ng b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ ®−îc ¸p dông ®Ó bæ sung c¸c yÕu tè ë khu vùc ®Êt l©m nghiÖp, khu vùc trång c©y c«ng c«ng nghiÖp, ®Êt ch−a sö dông ë khu vùc ®åi nói, duyªn h¶i ë tû lÖ 1:5000, 1:10000, 1:25000. 1.2. Hệ thống hồ sơ địa chính 1.2.1. Bản đồ địa chính Bản đồ địa chính là sự thể hiện bằng số hoặc các vật liệu như giấy, diamat... hệ thống các thửa đất của các chủ sử dụng hoặc các yếu tố địa lý khác được quy định cụ thể theo một hệ thống không gian, thời gian nhất định và theo sự chi phối của pháp luật. - Bản đồ địa chính được chỉnh lý trong các trường hợp sau: Có thay đổi số hiệu thửa đất Tạo thửa đất mới hoặc do sạt lở tự nhiên làm thay đổi ranh giới thửa đất Thay đổi mục đích sử dụng đất Đường giao thông: hệ thống thuỷ văn tạo mới hoặc thay đổi ranh giới Thay đổi mốc và đường địa giới hành chính các cấp, địa danh và các ghi chú thuyết minh trên bản đồ; Thay đổi về mốc giới hành lang an toàn công trình Bản đồ địa chính được biên tập lại khi có trên 40% số thửa đất của tờ bản đồ đã được chỉnh lý 1.2.2. Sổ mục kê - Sổ mục kê đất đai được lập theo đơn vị hành chính cấp xã, phường để thể hiện tất cả các thửa đất và các đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất - Mục đích lập sổ: để quản lý thửa đất, tra cứu thông tin thửa đất, thông kê và kiểm kê đất đai - Sổ mục kê được chỉnh lý trong các trường hợp sau: Có chỉnh lý bản đồ địa chính Người sử dụng đất chuyển quyền hoặc đổi tên Thay đổi mục đích sử dụng đất 1.2.3. Sổ theo dõi biến động đất đai - Là sổ ghi những trường hợp đăng ký biến động đất đai đã được chỉnh lý trên sổ địa chính. - Mục đích: Để theo dõi tình hình đăng ký biến động về sử dụng đất, làm cơ sở để thực hiện thống kê đất đai hàng năm. - Sổ gồm 200 trang, kích thước ( 297x 420). - Việc cập nhật vào sổ theo dõi biến động đất đai được thực hiện đối với tất cả các trường hợp chỉnh lý. Ngoài ra hồ sơ địa chính còn có sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cán bộ QLĐĐ thường dùng trong quản lý. 1.3. Cơ sở khoa học Trong quá trình nghiên cứu có ứng dụng một số phần mềm chuyên ngành về tin học như: Famis, Microstation,... 1.3.1. Giới thiệu MicroStation - Microstation là một phần mềm trợ giúp thiết kế và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. Microstation còn được sử dụng để làm nền cho các ứng dụng khác như: Geovec, Iasb, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG chạy trên đó. - Các công cụ của Microstation dùng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. - Microstation còn cung cấp các công cụ nhập xuất dữ liệu đồ họa từ các phần mềm khác qua các file (.dxf) hoặc (.dwg). - Chạy trên nền Microstation, Famis là phần mềm tích hợp cho đo vẽ, thành lập và quản lý bản đồ địa chính. Phần mềm có khả năng thực hiện các công đoạn từ xử lý các số liệu đo ngoại nghiệp đến hoàn chỉnh bản đồ địa chính, liên kết với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để dùng một dữ liệu thống nhất. FAMIS là hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất sử dụng trong ngành địa chính nhằm mục đích tiến tới chuẩn hóa thông tin đo đạc bản đồ và tài nguyên đất. Mọi hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính đã được lập theo các phần mềm khác cần được chuyển vào hệ thống phần mềm này để quản lý. 1.3.2. Giới thiệu Famis - “Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính” là một phần mềm nằm trong hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong ngành địa chính phục vụ cho việc lập bản đồ và hồ sơ địa chính. - Hệ thống phần mềm chuẩn này gồm có 2 phần: + “Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính” có khả năng xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xử lý và quản lý bản đồ địa chính số. Phần mềm này đảm nhiệm công đoạn từ sau khi đo vẽ ngoại nghiệp cho đến khi hoàn chỉnh bản đồ địa chính số. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính kết hợp với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để thành một cơ sở dữ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính thống nhất. + “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính” là phần mềm thành lập và quản lý các thông tin về hồ sơ địa chính. Hỗ trợ cho công tác tra cứu, thanh tra, quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê tình hình sử dụng đất, … Chức năng của phần mềm FAMIS được chia làm 2 nhóm lớn là các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo và các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ. 1.4. Cơ sở pháp lý Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Luật đất đai 2003, ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Quyết định số 235/2000/QĐ-TCĐC ngày 26/06/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính về việc công bố hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong toàn ngành địa chính. Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 Nghị định chính phủ về thi hành luật đất đai. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003. Quyết Định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thanh lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 2.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Hình 2.1.Bản đồ xã Phú Hiệp Xã Phú Hiệp là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích tự nhiên 506565 ha, có 2091 hộ và 80003 nhân khẩu, với ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính, ngoài ra còn nuôi trong thủy sản, giao thông thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ. Kinh tế trong những năm gần đây đang trên đà phát triển theo tình hình chung của thành phố và của tỉnh. s Phía Bắc giáp: xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. s Phía Nam giáp: xã Phú Đức. s Phía Đông giáp: xã Tân Công Sính. s Phía Tây giáp: xã Phú Thành B. 2.1.2Địa hình và địa mạo - Cũng giống như huyện Tam Nông thì xã Phú Hiệp mang tính chất của vùng đồng bằng, tương đối bằng phẳng, không có chênh lệch lớn về độ cao. Xã Phú Hiệp thuộc nhóm địa hình thấp: có độ cao phổ biến từ 0,9 m đến 1,5 m. - Mặc dù có nhiều nhóm địa hình như vậy, nhưng trên từng kiểu vùng được giới hạn bởi các kênh rạch chính và kênh nhánh cho nên trên từng tiểu vùng có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh lệch chỉ từ 10 – 30 cm nên rất thuận lợi cho việc bố trí hệ thống tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. 2.1.3 Khí hậu - thủy văn - Đồng tháp nói chung và xã Phú Hiệp nói riêng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, quanh năm nóng ẩm, lượng mưa phong phú, hàng năm chia mùa rõ rệt, các yếu tố khí tượng có sự phân hóa theo mùa rõ rệt: + Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau trùng với gió mùa Đông Bắc. + Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với gió mùa Tây Nam. * Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình khá ổn định qua các tháng, chênh lệch trung bình từ 1- 3oC, nhiệt độ trung bình là 270C, cao nhất là 37,20C, thấp nhất 18,50C. Nhìn chung không có sự khác biệt lớn so với những nơi khác trong tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời kỳ nóng nhất trong năm kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4 và tháng lạnh nhất là tháng 12 đến tháng 1 năm sau. * Độ ẩm Ẩm độ không khí cao và ổn định, ít biến đổi qua các năm. Độ ẩm trung bình là 83%, từ tháng 5 - 11 (các tháng mưa nhiều) độ ẩm tương đối cao khoảng 83% - 86%, chênh lệch độ ẩm giữa các tháng vào khoảng 9 - 10%. * Bốc hơi Lượng bốc hơi trung bình hàng năm là 1.657 mm. Lượng bốc hơi trong các tháng mùa mưa khoảng 2 - 3 mm /ngày, trong các tháng mùa khô 4 -5 mm/ngày. * Chế độ gió Trong năm thịnh hành hai hướng gió chính: - Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 – 11, tốc độ bình quân 2 đến 2.5 m/s, mạnh nhất 22,6 m/s mang theo nhiều hơi nước nên thường có mưa. - Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khô và lạnh làm tăng tốc độ bốc hơi và lượng mưa giảm rõ rệt. * Chế độ mưa Lượng mưa trung bình khoảng trên 1.500 mm. Lượng mưa có xu hướng giảm dần từ Tây - Tây Nam sang phía Đông. Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11 (tháng có mưa cao nhất khoảng tháng 8 đến tháng 10) lượng chiếm 90 - 92% lượng mưa cả năm. Mùa khô: từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa thấp. Đặc điểm mùa mưa trùng vào mùa lũ do nước sông Mê Kông tràn về nên đã gây nên tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng trong thời gian dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. * Thủy văn Phú Hiệp có hệ thống sông ngòi kênh khá nhiều. Chế độ thủy văn của huyện chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của sông Tiền và chế độ mưa trong khu vực, được chia làm hai mùa: + Mùa kiệt: Trùng với mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, trong mùa này mực nước sông xuống thấp và đạt mức thấp nhấtvào khoảng tháng 4. + Mùa lũ: Đáng chú ý nhất từ tháng 9 đến tháng 12 do mưa tại chỗ lớn, cùng với lũ thượng nguồn sông Mê Kông qua Campuchia đổ về, tràn vào nội đồng đã gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Việc tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi là biện pháp quan trọng để khắc phục khó khăn này. 2.1.4. Đặc điểm đất đai Đa phần đất ở xã Phú Hiệp phần lớn là đất phù sa, và phần còn lại là đất phèn và một phần nhỏ là đất cát. 2.1.5 Sơ lược Vị trí địa lý của TBĐS 1 (thuộc ấp K10, xã Phú Hiệp) Bắc giáp TBĐS 4 thuộc ấp K11, TBĐS 6 thuộc ấp K10 Nam giáp xã Phú Đức Đông giáp TBĐS 7 thuộc ấp K10 Tây giáp xã Phú Thành B 2.2 Hiện trạng tự nhiên của xã Phú Hiệp Được tỉnh, huyện đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Đặc biệt là sự đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nguồn nhân lực phục vụ cho nhân dân và địa phương. Mặc dù ngày nay dân đã được bố trí vào cụm, tuyến dân cư, nhưng xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thiên tai lũ lụt liên tiếp, một bộ phận không nhỏ nhân dân thiếu điều kiện lo cái ăn cái ở, sự học hành cho con em… là vấn đề trăn trở cho địa phương. Xã có 4 ấp: Ấp K10, ấp K11, ấp K12 và ấp Phú Nông.  Xây dựng phương án đo đạc thành lập bản đồ địa chính 2.3 Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính Chuẩn bị bản vẽ và các tư liệu liên quan Thành lập lưới địa chính các cấp Đo vẽ chi tiết ngoại nghiệp Tu chỉnh tiếp biên bản vẻ Lên mực bản đồ địa chính, đánh số thửa, tính diện tích Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất Giao diện tích thửa đất cho các chủ sử dụng Biên tập bản đồ địa chính In, nhân bản Đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận QSDĐ Hoàn thiện bản đồ và hồ sơ địa chính, ký công nhận Lưu trữ và sử dụng Hình 2.2. Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ địa chính Do đây chỉ là một đề tài ở phạm vi nhỏ nên không thể áp dụng được sơ đồ trên và đưới đây là sơ đồ về quy trình thành lập bản đồ địa chính của TBĐS 1 Lưu trữ và sử dụng Hoàn thiện bản đồ và hồ sơ địa chính, ký công nhận Biên tập bản đồ địa chính Công tác nội nghiệp, biên tập, biên vẽ Chỉnh sửa, bổ sung lại hình thể và chủ sử dụng Có thay đổi hình thể, chủ sử dụng Không thay đổi hình thể, chủ sử dụng Tiến hành công tác ngoại nghiệp, khảo sát hiện trạng khu vực Tham mưu với tổ trưởng đo đạc về khu vực nghiên cứu Xem xét tài liệu có liên quan đến việc thành lập bản đồ địa chính Hình 2.3. Sơ đồ thành lập bản đồ địa chính TBĐS 1 CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MICROSTATION VÀ FAMIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TBĐS 1 Xà PHÚ HIỆP 3.1. Công tác thành lập bản đồ địa chính 3.1.1 Thu thập thông tin, tài liệu 3.1.1.1 Nguồn từ Bộ TNMT Bộ quy phạm thành lập bản đồ địa chính số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 về : “ Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ” 3.1.1.2 Nguồn Phòng TNMT huyện Tam Nông - Bản đồ địa chính của TBĐS 1 xã Phú Hiệp (bản đồ số, bản đồ giấy) - Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ trích lục… 3.1.1.3 Nguồn UBND xã Phú Hiệp - Bản đồ địa chính của xã để đối chiếu với bản đồ của phòng - Cung cấp các số liệu, thông tin có liên với đề tài Sau khi thu thập được các số liệu có được từ các nguồn ta lập kế hoạch thực hiện. Tức là thành lập nên chuỗi quy trình làm việc từ xử lý dữ liệu ban đầu cho đến lúc giao nộp sản phẩm. Trong quy trình đó chia thành nhiều công đoạn nhỏ, mỗi công đoạn lại gắn với chức năng làm việc của các đơn vị liên quan. Sau khi thành lập nên quy trình tat ham mưu lên cấp trên để xem xét và xin ý kiến, gợi ý của cấp trên. Xin các thiết bị và tài liệu đễ hỗ trợ cho công việc. Cuối cùng trình cho UBND tỉnh phê duyệt. 3.1.2 Công đoạn chuẩn bị 3.1.2.1 Thiết lập thư mục lưu trữ Để thuận tiện cho việc quản lý bản đồ theo từng lớp đối tượng, tránh xảy ra hiện tượng chồng chéo thông tin, thuận tiện trong việc quản lý bản đồ cũng như tối ưu hóa nhiệm vụ quản lý bản đồ phục vụ cho các đợt kiểm kê sau này. Cần phải thiết lập một thư mục lưu trữ bản đồ có đường dẫn như sau: E:\>BDDC-2012 HUYEN Hình 87. Chọn loại cuộn Tên xã(TBDS 1) Hình 87. Chọn loại cuộn Hình 3.1. Thư mục lưu trữ bản đồ 3.1.2.2 Thiết lập bản đồ a). Tỷ lệ bản đồ : Theo bản đồ giấy thì tỷ lệ bản đồ số là 1:5000 b). Các tệp chuẩn cho bản đồ nền Bản đồ nền phải có các tệp chuẩn như sau: - Font chữ tiếng Việt: dùng bộ font chữ vnfont.rsc - Seedfile: là tệp chuẩn ở hệ tọa độ VN-2000. 3.2.2.3 Thành lập bản đồ từ bản đồ số trước đó. Mỡ Micro chọn File à Open à chọn ổ E:\>BDDC-2012 à HUUYEN à PHUHIEP àDC1.DGN ta được như hình 3.2 Hình 3.2. File ảnh bản đồ Chọn File à Save as à lưu tên à tbds 1 à Ok. Để ta chỉnh sửa khi có sai sót gì cũng còn bản đồ góc. 3.2 Công tác ngoại nghiệp - Đo đạc đơn giản: Trong khi đo đạc chỉ sử dụng các thiết bị đo đơn giản như thước dây, thước thép… - Đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử: Khi thực hiện công tác đo đạc thì sử dụng các loại máy kinh vĩ điện tử, toàn đạc điện tử, GPS… Do điều kiện không cho phép nên chỉ đo đạc đơn giản, tuy nhiên kết quả thu được độ chính xác không cao hơn so với đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử. Tuy vậy kết quả thu thập được vẫn chấp nhận được và sai số cũng được thông qua tổ trưởng tổ đo đạc. Trong công tác ngoại nghiệp thì có quá trình khảo sát hiện trạng, qua khảo sát, đo đạc ngoài hiện trạng thấy rằng: hình thể, diện tích của từng thửa đất và chủ sử dụng không có thay đổi so với trong bản đồ giấy. Nên không cần chỉnh sửa. 3.3 Công tác nội nghiệp biên tập bản đồ 3.3.1 Chỉnh sửa khu đo theo số liệu đo đạc Do kết quả đo đạc không khác gì so với bản đồ giấy nên ta chỉ nối lại các điểm thành đường thẳng và ta đo bao quanh ngoài trước. Mục đích là biết tổng diện tích khu đo là không thay đổi. Ta được như hình 3.3 Hình 3.3. Hình thể khu đo ngoài thực tế Tiếp tục ta đo các thửa đất bên trong. Ta cũng làm tương tự (vì số liệu đo đạc chỉ sai số 1 dến 3 cm có thể chấp nhận được). Có thể trong quá trình vẽ ta có thể gặp lỗi là các đường không bắt điểm với nhau như hình 3.4 Hình 3.4. Lỗi 2 đường không khép kín Ta sử dụng thanh công cụ Modify chọn biểu tượng để nối hai đường thẳng lại ta được hình 3.5 Hình 3.5. Sửa chữa lỗi xong Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng để nối 2 đường thẳng vuông góc như hình 3.6 Hình 3.6 Hai đường vuông góc Trường hợp khi đường ta vẽ đi xa với đường thẳng như hình 3.7. Ta sử một công cụ nữa trong Modify là Hình 3.7. Lỗi Đường vẽ xa với đường ban đầu để nắm đường thẳng vẽ nằm sát với đường thẳng trước đó ta được hình 3.8 Hình 3.8. Ảnh sau khi sửa lỗi Để xóa bỏ đường trắng ta dùng công cụ Delete Element để xóa bỏ. Ta được hình 3.9 Hình 3.9. Ảnh sau khi dùng công cụ Delete Element Một trường hợp khác ta gặp như hình 3.10 Hình 3.10. Các lỗi hay gặp khác Ta cũng sử dụng công cụ Modify là để làm mắt đi đường thẳng và làm cho chúng khép kín. Như hình 3.11 Hình 3.11. Sau khi sửa các lỗi Nếu gặp trường hợp 1 đường thằng cố định đã vẽ rồi và 1 đường thẳng khác trong bản đồ song song với nhau ta sử dụng một công cụ mới là Mainpulate và Hình 3.12. Thanh công cụ Mainpulate dùng công cụ Move Parallel để copy đối tượng có khoảng cách(Distance) và song song Trong đó ta thường sử dụng nhiều đó là , , , , Còn Mainpulate cũng có một số chức năng khả thi khác như Hình 3.13. Hộp thoại Move Parallel Ngoài ra ta còn sử dụng một số tính năng khác của Modify như Hình 3.14. Thanh công cụ Modify Hình 3.16. Thanh công cụ Ellipes Thanh công cụ vẽ đường tròn cũng có thể vẽ nên hình bình hành khá chính và các đường thẳng song song với nhau. Như hình bên dưới ta có các khích thước của bốn cạnh đã đo ngoài thực tế ta dựng nên từ 1 đường thẳng cố định rồi dựng các đường thẳng còn lại Mốc Chiều dài (m) Mốc 1 đến 2 1383 Mốc 2 đến 3 442 Mốc 3 đên 4 1348 Mốc 4 đến 1 420 Bảng 1. Số liệu đo đạc ngoài thực địa Ta sử dụng bản đồ số và chỉnh sửa theo đúng kích thước đo đạc ngoài thực tế( vì bản đồ số không đúng hẳn) Hình trên bản đồ số chưa sử lý theo số liệu Hình 3.17. Thửa đất chưa chỉnh sửa Ta sử dụng đường chọn và chỉnh đường kính như hình 3.18 Hình 3.18. Hộp thoại Place Circle Cứ như vậy ta được như hình Hình 3.19. Sử dụng đường tròn để dựng nên thửa đất Ta thực hiện chỉnh sửa bằng các thanh công cụ như đã dùng ở trên ta sẽ được hình 3.20 Hình 3.20. Thửa đất đã vẽ xong Để hiện được các số liệu đo như hình vẽ ta sử dụng Thanh c«ng cô dïng ®Ó tÝnh to¸n kÝch th­íc cña ®èi t­îng(Main\Dimension) Hình 3.21. Thanh công cụ Dimension Ta sử dụng biểu tượng để kiểm tra kích thước của đối đượng Hình 3.22. Hộp thoại Dimension Element Ngoài ra ta còn sử dụng . Thanh c«ng cô tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ vÒ kho¶ng c¸ch hoÆc ®é lín cña ®èi t­îng (Main\Measure ). Hình 3.23. Thanh công cụ Measure Measure Distance- Dïng ®Ó ®o kho¶ng c¸ch. Measure Radius- Cho phÐp ®o b¸n kÝnh cña h×nh trßn, c¸c b¸n trôc cña h×nh Elip Measure Angle Between Line- Cho phÐp ®o gãc gi÷a hai ®o¹n th¼ng. Measure Length- §o chiÒu dµi mét yÕu tè. Measure area- Cho phÐp ®o diÖn tÝch vµ chu vi cña mét h×nh khÐp kÝn. Đối với biểu tượng này ta dung như hình bên dưới và nhấp đôi vào khu cần biết diện tích của chúng Hình 3.24. Hộp thoại Measure Area Sau khi ta làm xong và sử lý theo số liệu đo đạc ta sẽ thu được kết quả như hình 3.25 Hình 3.25. Khu đo đã chỉnh sử xong 3.3.2 Sửa lỗi và tạo tâm thửa, đánh số thửa, diện tích, chủ sử dụng Sau khi sử dụng Micro để chỉnh sửa bản đồ ta sử dụng phần mềm Famis để làm các bước còn lại(Đánh số thửa, diện tích, chủ sử dụng…) a. Sửa lỗi và tạo tâm thửa Đầu tiên ta vào Utilities à MDL Applications à Browns như hình Hình 3.26. Hộp thoại MDL Hộp thoại Select MDL Applications xuất hiện ta làm như hình à Ok Hình 3.27. Hộp thoại Select MDL Applications Xuất hiện hộp thoại của Famis và chọn như hình Hình 3.28. Hộp thoại chính của Famis Bước 1: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Quản lý bản đồ à Kết nối với cơ sở dữ liệu Bước 2: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Tạo Topology à Tự động tìm, sửa lỗi (CLEAN). Xuất hiện hộp thoại MRF Clean v8.0.1 Hình 3.29.Hộp thoại MRF Clean v8.0.1 Khi đó tiếp tục xuất hiện hộp thoại MRF Clean Parameters làm như hình Hình 3.30.Hộp thoại MRF Clean Parameters Sauk hi chọn Tolerances sẽ xuất hiện hộp thoại MRF Clean Setup Tolerances chọn lớp hiện hành Hình 3.31.Hộp thoại MRF Clean Setup Tplerances Thoát khỏi hộp thọa và trở lại hộp thoại MRF Clean v8.0.1 chọn Clean xuất hiện hộp thoại Alert Hình 3.32.Hộp thoại Alert Khi đó đợi chạy xong. Bước 3 : Cơ sở dữ liệu bản đồ à Tạo Topology à Sửa lỗi (FLAG). Xuất hộp thoại MRF Flag Editor V8.0.1. Zoom In là phóng to lỗi sai và ngược lại là Zoom Out. Del Flag là xóa bỏ lỗi Flag. Ta Zoom In lên và tìm thấy lỗi sai đó và sửa chúng bằng các thanh công cụ của Micro đến khi nào hết lỗi thì Del All Flags. Hình 3.33.Hộp thoại MRF Flag Editor V8.0.1 Bước 4: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Tạo Topology à Tạo vùng. Xuất hiện hộp thoại Tạo vùng (BUILD) và làm như hình Hình 3.34.Hộp thoại Build Khi đó xuất hiện hộp thoại Information à Ok. Hình 3.35.Hộp thoại Information Sau đó ta đảo lại bước 1 để kết nối dữ liệu. Ta được kết quả như hình 3.36 Hình 3.36.Tạo xong Topology Đó là ta đã tạo xong tâm thửa. Từ việc tạo xong tâm thửa ta đánh số thửa. b. Đánh số thửa, tên chủ sử dụng Bước 1 : Cơ sở dữ liệu bản đồ à Gán thông tin địa chính ban đầu à Sửa nhãn thửa. Sau khi đã Sửa nhãn là bước dán nhãn. Bước 2: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Xử lý bản đồ à Vẽ nhãn thửa. xuất hiện hộp thoại TMAP-2002 và tùy theo tỷ lệ ta có kích thước phù hop theo Quy phạm 08/2008/QĐBTN-MT Hình 3.37.Hộp thoại Tmap-2002 Ta được kết quả như hình 3.38 Hình 3.38. Dán nhãn khu đo Hình 3.39. Chú thích của nhãn Bước 3: Chỉnh sửa chủ sử dụng. Cơ sở dữ liệu bản đồ à Gán thông tin địa chính ban đầu à Sửa bản nhãn thửa.Xuất hiện hộp thoại Cơ sở dữ liệu địa chính Hình 3.40.Hộp thoại Cơ sở dữ liệu địa chính Sau khi sửa đổi xong thì ta nhấp vào Ghi để lưu lại. Khi đã hoàn thành các bước trên ta điền tên chủ sử dụng lên bản đồ ta sử dụng vÏ c¸c ®èi t­îng d¹ng ch÷ (Main\Text ). Hình 3.41. Thanh công cụ Text Place Text- Dïng ®Ó ®Æt text lªn b¶n vÏ Place Note- §Æt c¸c ch÷ hay kÝch th­íc ghi chó. Copy/ Increment Text- Cho phÐp copy ®ång thêi t¨ng gi¸ trÞ cña mét sè l­îng b»ng gi¸ x¸c ®Þnh trong Tag Icrement. Match Text attribute- §Æt c¸c thuéc tÝnh hiÖn thêi cña ch÷ gièng thuéc tÝnh cña ch÷ ®· ®­îc chän. Chage Text to Active Attributes- Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña ch÷. Display Text Attributes- HiÓn thÞ thuéc tÝnh cña ch÷ ®­îc chän trªn cöa sæ lÖnh Command Window. Khi chọn biểu tượng sẽ xuất hiện hộp thoại Place Text Hình 3.42.Hộp thoại Place Text Ta sẽ được như hình 3.43 Hình 3.43. Chỉnh sửa tên chủ sử dụng 3.3.3 Tạo khung bản đồ và hoàn thiện bản đồ địa chính a. Tạo khung bản đồ Bước 1: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Bản đồ địa chính à Tạo bản đồ địa chính. Xuất hiện hộp thoại. Ta cần xác định được tỷ lệ bản đồ cần tạo và chọn tạo bản chấp. Hình 3.44.Hộp thoại Tạo khung bản đồ Ta nhập chuột trái trên góc bản đồ và bên dưới bản đồ rồi chuột phải. Kết quả ta đạt được như hình 3.45 Hình 3.45. Tạo khung ngoài cho bản đồ Ta dùng thanh công cụ Fence chọn biểu tượng bao khung bản đồ ngoài vừa tạo Bước 2: Cơ sở dữ liệu bản đồ à Bản đồ địa chính à Tạo khung bản đồ. Xuất hiện hộp thoại. Ta nhấp vào Fence đã tạo để lấy góc. Hình 3.46.Hộp thoại Tạo khung bản đồ địa chính 2002 Ta được kết quả như hình tỷ lệ ở đây đang dùng là 1:10000 Hình 3.47. Khung bản đồ đã hoàn thành b. Tạo kim chỉ nam Chỉ hướng bắc thực chất là một cell dạng điểm, ta chỉ việc tiến hành triễn cell này ra là được. Cell chỉ hướng bắc thường được đặt ở góc phải trên của khung bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hình 3.48. Cell chỉ hướng bắc 3.4 Biên tập bản đồ Biên tập bản đồ là một công đoạn không thể thiếu trong thành lập bản đồ nói chung và bản đồ địa chính nói riêng. Nó quyết định đến tính thẩm mỹ và tính trực quan cao của tờ bản đồ. Biên tập các nội dung bản đồ địa chính bao gồm: - Nhóm lớp cơ sở toán học gồm: khung bản đồ, lưới kilômét, lưới kinh vĩ tuyến, trình bày ngoài khung và các nội dung có liên quan. - Nhóm lớp thủy hệ gồm: thủy hệ và các đối tượng có liên quan. - Nhóm lớp giao thông gồm: các yếu tố giao thông và các đối tượng có liên quan. - Nhóm lớp địa giới hành chính gồm: đường biên giới, địa giới hành chính các cấp. Trong quá trình biên tập phải tiến hành biên tập. Chúng ta thường chú trọng tới việc biên tập các nhãn thửa sao cho khi nhìn vào khoanh đất người đọc có thể biết được đó là loại đất gì. Ngoài ra còn biên tập để các thông tin không chồng chéo lên nhau, tránh trường hợp rối, nhiễu thông tin bản đồ. Việc biên tập chủ yếu sử dụng bộ công cụ trên thanh công cụ Main để thực hiện, bao gồm các công cụ chính sau: - Element Selection tool box (Chọn đối tượng). - Points tool box (Công cụ vẽ điểm Point). - Patterns tool box (Công cụ Pattern). - Arcs tool box (Công cụ vẽ cung tròn). - Tags tool box (Mở Tags). - Groups tool box (Công cụ thao tác với 1 nhóm đối tượng). - Measure tool box (Công cụ đo). - Change Attributes tool box (Thao thác với thuộc tính đối tượng). - Delete Element (Xóa đối tượng). - Fence tool box (Công cụ Fence). - Linear Elements tool box (Công cụ vẽ đường). - Ellipses tool box (Công cụ vẽ đường tròn và Ellip). - Text tool box (Công cụ Text). - Cells tool box (Công cụ Cell). - Dimension tool box (Công cụ Dimension). - Manipulate tool box (Copy). - Modify tool box (Sửa đổi đối tượng). Hình 3.49. Tờ bản đồ đã hoàn thành 3.5. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thành lập bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính giấy 3.5.1. Thuận lợi - Trong quá trình thực hiện đề tài này chúng tôi nhận được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ hết sức tận tình của Giảng viên hướng dẫn Thầy La Văn Hùng Minh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông, UBND xã Phú Hiệp. - Cán bộ địa phương tham gia tích cực vào công tác xác định diện tích, cung ccaaps thông tin của thửa đất một chính xác và tỷ mỹ. - Bản đồ địa chính giấy và bản đồ được hình thành từ ảnh chụp từ xưa và được vẽ lại bằng Micro dùng thành lập bản địa chính đã có sự điều chỉnh của cán bộ địa chính xã đối với những thửa đất có biến động, do đó đã tiết kiệm được thời gian khảo sát, đối chiếu bản đồ sau khi in kiểm tra. - Việc thành lập bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính giấy bản đồ được hình thành từ ảnh chụp từ xưa và được vẽ lại bằng Micro sẽ tiết kiệm được thời gian và kinh phí hơn so với phương pháp đo đạc trực tiếp. Cho ra kết quả chính xác cao hơn so với việc xây dựng bản địa chính từ bản đồ địa chính trước hoặc từ ảnh máy bay, vệ tinh có tỷ lệ nhỏ. - Việc xây dựng bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính giấy bản đồ được hình thành từ ảnh chụp từ xưa và được vẽ lại bằng Micro sẽ tránh việc bỏ sót các thửa đất nhỏ nhưng có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị. 3.5.2. Khó khăn - Hệ thống chỉ tiêu các loại đất và biểu mẫu thống kê đất đai trước đây so với luật đất đai năm 2003 nhiều điểm rất khác nhau, khó khăn cho việc chuyển đổi hệ thống số liệu theo chỉ tiêu cũ sang hệ thống số liệu theo chỉ tiêu mới. - Khoảng cách về mặt địa lý giữa đơn vị thành lập bản đồ với thực địa khá lớn, nên mỗi lần có sai sót, nhầm lẫn thì việc đi thực địa mất nhiều thời gian. - Do các thông tin của bản đồ địa chính giấy bản đồ được hình thành từ ảnh chụp từ xưa và được vẽ lại bằng Micro nhiều nên gây nhiễu trong quá trình số hóa và đổi thuộc tính các yếu tố nội dung cơ sở địa lý, kích thước, chủ sử dụng nội dung hiện trạng sử dụng đất. 3.6. Ưu và nhược điểm của phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 3.6.1. Ưu điểm Phần mềm Microstation là một phần mềm chuẩn dùng trong ngành Tài nguyên và Môi trường, có môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. MicroStation còn được sử dụng để là nền cho các ứng dụng khác như: Famis, Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfclean và eTools, eMap chạy trên đó. Các công cụ của MicroStation củng có thể được sử dụng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh raster, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. MicroStation còn cung cấp công cụ nhập, xuất dữ liệu đồ họa từ phần mềm khác qua các file (.dxf) hoặc (.dwg). Tự động save dữ liệu khi gặp sự cố như mất điện hay hết pin khi người sử dụng chưa kịp save. Đặc biệt, trong lĩnh vực biên tập và trình bày bản đồ, dựa vào các tính năng mở của MicroStation cho phép người sử dụng tự thiết kế các ký hiệu dạng điểm, dạng đường, dạng pattern và rất nhiều các phương pháp trình bày bản đồ được coi là khó sử dụng đối với một số phần mềm khác như: MapInfo, AutoCAD,… lại được giải quyết một cách dễ dàng trong MicroStation. Ngoài ra, các file dữ liệu của các bản đồ cùng loại được tạo dựa trên nền một file chuẩn (seed file) được định nghĩa đầy đủ các thông số toán học bản đồ, hệ đơn vị đo được tính theo giá trị thật ngoài thực địa làm tăng giá trị chính xác và thống nhất giữa các file bản đồ. 3.6.2. Nhược điểm Ngoài những ưu điểm trên, phần mềm Microstation và Famis còn có một số nhược điểm như: - Trong khi nối điểm còn một số bất cập như: + Khi ta bắt điểm thì phải nhấn đôi hai chuột trong khi Mapinfo chỉ cần một thao tác tác nhỏ trước khi bắt điểm nhấn “S” là có thể bắt điểm. + Famis thi các công cụ thực hiện phức tạp, tốn nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật cao. + Phần mềm Microstation khi thành lập bản đồ hiện trạng cần có sự nối kết với phần mềm khác. + Chưa tích hợp modul tô màu tự động. C. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. Kết luận - Bản đồ địa chính là lạoi bản đồ để xác định chi thết ssos liệu thống kê của từng thửa đất và chủ sử dụng, bản đồ địa chính có tầm quan trọng trong các lĩnh vực và từ nó mà các bản đồ hiện trạng được hình thành một cách dễ dàng hơn - Là loại bản đồ gắn liền với cán bộ địa chính của từng cấp từ trung ương đến địa phương, nó vừa là công cụ để quản lý về đất đai, vừa là thiết bị chứa định thông tin chi tiết của một thửa đất. Cán bộ địa chính không thể thiếu bản đồ địa chính. - Bản đồ địa chính tờ bản đồ số 1 xã Phú Hiệp là một loại bản đồ địa chính có tầm quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường, đây là loại thông tin cơ bản của ngành nhằm mô tả từ tổng thể đến chi tiết của từng thửa đất. - Kết quả của việc xây dựng bản đồ địa chính tờ bản đồ số 1 của xã Phú Hiệp giúp địa phương nắm chắc chi tiết của thửa đất một cách chính xác với hiện trạng và dễ dàng trong việc quản lý. - Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông được thành lập theo công nghệ bản đồ số hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 3o thực hiện đúng quy trình công nghệ từng hạng mục công việc theo quy định. - Phần mềm Microstation là phần mềm mang tính chuyên ngành rõ rệt, với các thành phần chức năng phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, có khả năng khai thác thông tin để lập một tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất. Ngoài ra, phần mềm này còn có chức năng liên kết cơ sở không gian và thông tin thuộc tính tạo thành một hệ thống thông tin thống nhất; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, cập nhật và khai thác thông tin trên toàn quốc. 2. Kiến nghị Qua thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện khóa luận: “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số 1 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp năm 2012”, em có một số ý kiến đóng góp như sau: - Kiến nghị UBND xã Phú Hiệp tiếp tục triển khai cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên theo quy định luật đất đai 2003. - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống nhất các văn bản pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của ngành. - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất cả đội ngũ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai trong tương lai không xa bắt kịp với tiến độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 02/2007/BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. [2] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2001 về việc ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1 :200, 1 :500, 1 :1000, 1 :2000, 1 :5000 và 1 :10000. [3] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định về thi hành Luật Đất đai. [4] Thủ tướng Chính phủ (2009), Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2009 của về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. [5] Tổng cục Quản lý đất đai (2009), Công văn số 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26 tháng 10 năm 2009 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010. [6] Tổng cục Quản lý đất đai (2010), Công văn số 405/TCQLĐĐ-CĐKTK về việc hướng dẫn sử dụng bản đồ nền dạng số phục vụ kiểm kê đất đai năm 2010. [7] Luận văn : ‘‘Thành lập bản đồ địa chính và các hồ sơ thửa đất bằng phần mềm Microstation và Famis ’’, Nguyễn Thành Quân trắc địa B_K47, trường đại học mỏ - địa chất. Hà Nội 2007 [8] ‘‘Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp’’ MỤC LỤC Trang bìa Trang Trang phụ bìa Đơn xin xác nhận của đơn vị thực tập Lời cam đoan Lời cảm ơn i Danh sách viết tắc ii Danh sách bảng và hình iii Mục lục iv

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaihoanthien_2435.doc
Luận văn liên quan