Uống nước nhớ nguồn

Lời mở đầu Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ và kế thừa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là “ Uống nước nhớ nguồn” nên dù chiến tranh đã qua đi nhân dân ta mãi mãi muôn đời biết ơn và ghi nhớ công lao của các liệt sỹ, chiến sỹ và những người có công với cách mạng. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta đã hình thành một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Ngoài ra, Nhà nước còn ban hành hàng loạt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, việc làm Đồng thời một phong trào chăm sóc đời sống người có công trên nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng địa phương cũng diễn ra sâu rộng trong quần chúng, góp phần xã hội hóa đời sống người có công, đảm bảo công bằng xã hội cho các đối tượng chính sách. Vì vậy thực hiện chăm sóc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta mà còn là trách nhiệm và cũng là nghĩa cử cao đẹp của nhân dân ta. Là một người con sinh ra trên vùng đất ven biển giàu truyền thống cách mạng này, em luôn cố gắng tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức về công tác xã hội và mong mỏi trong tương lai gần em sẽ góp phần nhỏ bé của mình vào công tác xã hội hóa chăm sóc đời sống người có công ở chính trên quê hương mình. Trong thời gian thực tập 10 tuần tại Phòng Nội Vụ Lao Động Thương Binh Xã Hội Thị Xã Cửa Lò em đã cố gắng đi sâu vào tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở Thị Xã Cửa Lò. Cụ thể những vấn đề mà em đã thu thập và tìm hiểu được tổng hợp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này nghiên cứu những vấn đề sau: Nghiên cứu khái quát chung về Thị Xã Cửa Lò và về phòng NVLĐTBXH Thị xã Cửa Lò. Nghiên cứu thực trạng đời sống NCC ở Thị Xã Cửa Lò. Nghiên cứu thực trạng tình hình thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với NCCVCM ở Thị Xã Cửa Lò. Nghiên cứu quá trình tổ chức, thực hiện công tác xã hội hóa chăm sóc NCC ở Thị Xã Cửa Lò. Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc và tồn tại trong công tác TB, LS, NCCVCM ở Thị Xã Cửa Lò Đề ra những giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác thương binh – liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Nội dung báo cáo gồm 3 phần : Phần 1: Đặc điểm tình hình chung về phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò. Phần 2: Thực trạng công tác thương binh – liệt sỹ – người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Phần 3: Phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Trong bài báo cáo thực tập của mình em đã sử dụng một số tài liệu tham khảo sau : 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Nghị định 07/NĐ-CP 3. Báo cáo kết quả công tác LĐTBXH năm 2007 và phương hướng năm 2008 của Thị Xã Cửa Lò. 4. Giáo trình ưu đãi xã hội. 5. Trang điện tử: www.cualo.com.vn. 6. Sách “ Lịch sử Đảng bộ Thị Xã Cửa Lò” của BCH Đảng Bộ TXCL 7. Báo cáo tổng kết thực hiện hai pháp lệnh của Thị Xã Cửa Lò (từ 1996 đến 2005 ) 8. Và một số tài liệu liên quan khác. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các cô, chú, anh, chị là cán bộ phòng NVLĐTBBXH đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại phòng. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công tác xã hội, đặc biệt là giảng viên Nguyễn Thị Thu Vân đã giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Cửa Lò, Ngày 30/05/2008 Mai Lê Trang

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2458 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Uống nước nhớ nguồn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01 Bµ mÑ VNAH cßn sèng, mÑ dang nhËn ®­îc nh÷ng quyÒn lîi vµ ­u ®·i x· héi theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi b»ng khen, hu©n huy ch­¬ng BMVNAH, danh hiÖu cao quý bµ mÑ VN anh hïng. HiÖn nay phßng ®· chi tr¶ cho mÑ kho¶n trî cÊp hµng th¸ng theo N§ 07/CP lµ 1015 000® vµ phô cÊp lµ 476 000®. HiÖn mÑ sèng cïng con ch¸u vµ gia ®×nh. MÑ ®­îc ch¨m sãc ®Çy ®ñ c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Vµo c¸c ngµy LÔ, tÕt, ngµy TBLS 27/7 mÑ nhËn ®­îc quµ th¨m hái cña Chñ tÞch n­íc, quµ cña chÝnh quyÒn ThÞ X·. Ngoµi ra, mÑ cßn ®­îc tæ chøc ®­a ®i ®iÒu d­ìng, mua BHYT kh¸m ch÷a bÖnh, mÑ ®ang h­ëng thä 81 tuæi. 1.2.4 Tình hình trợ cấp ưu đãi do Nhà nước quy định đối với liệt sỹ vµ gia đình liệt sỹ. Chế độ ưu đãi đối với Liệt sỹ Tổng số liệt sỹ ở Thị Xã Cửa Lò hiện nay là 351 người. Liệt sỹ là những người đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, họ trở thành anh hùng bất tử, sống mãi muôn đời trong sự biết ơn của nhân dân, của đất nước. Khi có người hi sinh, được công nhận là liệt sỹ thì Phòng NVLĐTB sẽ kết hợp với các ban ngành chức năng tổ chức lễ báo tử cho gia đình liệt sỹ. Lễ báo tử phải được tổ chức trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, để giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cho thế hệ trẻ và nhân dân địa phương. Lễ tang, mai táng Theo nghÞ ®Þnh 07/N§-CP trî cÊp mét lÇn khi báo tử cho liệt sỹ bằng 20 lÇn møc chuÈn ( møc chuÈn 564.000® ) và chi phí cho việc tổ chức báo tử là 1.000.000 đồng. Công tác mộ, nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm Hiện nay, UBND Thị Xã Cửa Lò đã xây dựng được 01 đài tưởng niệm liệt sỹ tại đoạn đường Sào Nam, thuộc đại lộ Nguyễn Sinh Cung – Thị Xã Cửa Lò. Đây là đoạn đường nằm ở vị trí trung tâm của Thị Xã, không gian rộng rãi, thoáng mát. Đồng thời tại 07xã phường 100% đã xây dựng các nghĩa trang liệt sỹ, quy tập được 40% hài cốt liệt sỹ thuận lợi cho việc thăm viếng của nhân dân và gia đình liệt sỹ. Hàng năm, phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò luôn có kế hoạch tu sửa, nâng cấp, bảo quản nghĩa trang liệt sỹ từ ngân sách Trung Ương và huy động sự đóng góp công sức của cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân. Trong những năm qua Phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò luôn thực hiện tốt nhiệm vụ và thủ tục đối với các liệt sỹ đã hi sinh. Tuy nhiên trong qu¸ trình triển khai cũng gặp một số khó khăn nhất định như việc xác nhận, kiểm chứng thân nhân, quê quán, lý lịch của một số liệt sỹ mất khá nhiều thời gian và tốn kém. Mặt khác số mộ quy tập mới chỉ có 40%. Chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ + Tặng “ Bằng Tổ quốc ghi công ” Gia ®×nh cã liÖt sü hi sinh sÏ ®­îc tÆng “ B»ng Tæ quèc ghi c«ng “, gia ®×nh cã bao nhiªu liÖt sü sÏ ®­îc tÆng bÊy nhiªu “ B»ng Tæ quèc ghi c«ng ”. Ngoµi ra c¸c gia ®×nh liÖt sü cßn ®­îc cÊp giÊp chøng nhËn “ GiÊy chøng nhËn gia ®×nh liÖt sü “”. Th¸ng 01/2008 phßng NVL§TBXH ThÞ x· Cöa Lß ®· cÊp l¹i “ B»ng tæ quèc ghi c«ng “ cho 57 Gia ®×nh liÖt sü. Trî cÊp lÇn ®Çu cho gia ®×nh LiÖt sü Theo N§ 147/CP ( th¸ng 01/2005 ) ®Ó gi¶m bít khã kh¨n chho gia ®×nh liÖt sü khi liÖt sü hi sinh th× th©n nh©n chñ yÕu cña liÖt sü ®­îc nhËn mét kho¶n trî cÊp lµ 3.000.000 ®èng, kh«ng kÓ ng­êi ®ã ®ang h­ëng l­¬ng hay sinh ho¹t phÝ LiÖt sü kh«ng cßn th©n nh©n chñ yÕu th× ng­êi th©n gi÷ “ B»ng Tæ quèc ghi c«ng “ lµm nhiÖm vô thê cóng liÖt sü ®­îc nhËn mét kho¶n trî cÊp lµ 600.000®ång. Trî cÊp tuÊt hµng th¸ng Th¸ng 01/2008 Phßng NVL§TBXH ThÞ X· Cöa Lß ®· chi tr¶ trî cÊp tuÊt hµng th¸ng cho th©n nh©n liÖt sü ®iÒu chØnh theo N§ 07/CP nh­ sau: ( ®¬n vÞ tÝnh : ®ång/th¸ng ) TT §èi t­îng TC,PC theo N§ 07 CP/CP 1 TuÊt th©n nh©n 1 liÖt sü 564 000 2 TuÊt th©n nh©n 2 liÖt sü trë lªn 1015 000 3 TuÊt nu«i d­ìng ®èi víi th©n nh©n liÖt sü. 1015 000 Ngoµi c¸c kho¶n trî cÊp vµ phô cÊp theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th× th©n nh©n cña liÖt sü cßn ®­îc c¸p ®Êt, lµm nhµ t×nh nghÜa, hµng n¨m ®­îc tÆng quµ vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, ngµy th­¬ng binh liÖt sü 27/7, con liÖt sü ®­îc ­u tiªn trong gi¸o dôc - ®µo t¹o, th©n nh©n liÖt sü ®­îc mua thÎ BHYT. 1.2.5 §èi víi ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm C§HH Tæng sè ®èi t­îng bÞ nhiÔm C§HH toµn ThÞ X· hiÖn nay lµ 110 ng­êi ChÕ ®é chi tr¶ trî cÊp ­u ®·i ®èi víi c¸c ®èi t­îng trªn ®­îc phßng NVL§TBXH thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Møc trî cÊp, phô cÊp cña ®èi t­îng bÞ nhiÔm C§HH ®­îc phßng ®iÒu chØnh theo N§ 07/CP nh­ sau: ( ®¬n vÞ ®ång/ th¸ng ) Ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm C§HH : Møc trî cÊp, phô cÊp + BÞ m¾c bÖnh SGKNL§ tõ 81% trë lªn 942 000 + BÞ m¾c bÖnh SGKNL§ tõ 80% trë xuèng 594 000 + Th­¬ng binh, bÖnh binh, ng­êi h­ëng chÕ ®é MSL§ bÞ nhiÔm C§HH 594 000 Con ®Î cßn sèng cña ng­êi H§KC bÞ nhiÔm C§HH + BÞ dÞ d¹ng, dÞ tËt nÆng, kh«ng tù lùc ®­îc trong sinh ho¹t 564 000 + BÞ dÞ d¹ng, dÞ tËt, suy gi¶m kh¶ n¨ng tù lùc trong sinh ho¹t 318 000 1.2.6 §èi víi ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng, kh¸ng chiÕn ( theo N§ 07/CP ) - Ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng tr­íc CMT8/1945: + Trî cÊp hµng th¸ng : 564 000®ång + Trî cÊp nu«i d­ìng : 952 000®ång Ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng trong kh¸ng chiÕn: + Trî cÊp hµng th¸ng : 334 000®ång + Trî cÊp nu«i d­ìng : 764 000®ång NhËn xÐt : Qua thùc tÕ c«ng t¸c thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy ThÞ X· ®· rÊt quan t©m tíi c«ng t¸c nµy, ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. MÆc dï sè l­îng ng­êi cã c«ng trªn ®Þa bµn ThÞ X· rÊt lín, ®éi ngò lµm c«ng t¸c chuyªn m«n cßn thiÕu nh­ng víi tr¸ch nhiÖm vµ lßng biÕt ¬n nh÷ng ng­¬i cã c«ng víi ®Êt n­íc, phßng NVL§TBXH ThÞ X· Cöa Lß ®· cã g¾ng hÕt m×nh, gi¶i quyÕt chÕ ®é, quyÒn lîi cho c¸c ®èi t­îng mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng ®èi t­îng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Mäi thñ tôc x¸c nhËn møc trî cÊp hay viÖc tæ chøc chi tr¶ còng ®Òu ®­¬c tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång nhÊt vµ ®óng quy ®Þnh. Th«ng qua c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung Phßng ®· lªn kÕ ho¹ch vµ chi tr¶ ®óng theo h­íng dÉn cña Nhµ n­íc, thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi cã c«ng. 1.3 C«ng t¸c x¸c nhËn, xÐt duyÖt vµ qu¶n lý hå s¬ TB, LS, NCCVCM ë ThÞ X· Cöa Lß ViÖc x¸c nhËn, xÐt duyÖt vµ qu¶n lý hå s¬ TB, LS, NCCVCM lµ mét viÖc lµm, mét néi dung cã ý nghÜa rÊt quan träng, ¶nh h­ëng lín vµ trùc tiÕp tíi sù c«ng b»ng trong c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ­u ®·i cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc C«ng t¸c x¸c nhËn, xÐt duyÖt vµ qu¶n lý hå s¬ TB, LS, NCCVCM lu«n ®­îc phßng NVL§TBXH ThÞ X· Cöa Lß tiÕn hµnh gi¶i quyÕt theo ®óng thñ tôc vµ tr×nh tù, b¶o ®¶m thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan, ®óng ®èi t­îng, ®óng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. C«ng t¸c xÐt duyÖt lu«n ®­îc phßng ¸p dông theo N§ 147/CP vµ míi ®©y nhÊt lµ N§ 07/CP, thùc hiÖn theo c¸c th«ng t­ h­íng dÉn cña cÊp trªn vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc lµ : Th¸ng 1/2008 tæng hîp ®­îc 221 hå s¬ tr×nh së L§TBXH, kÕt qu¶ ®­îc duyÖt 198 hå s¬ víi tæng sè tiÒn gÇn 100 triÖu ®ång. XÐt duyÖt hå s¬ vµ tr×nh së L§TBXH 30 ®èi t­îng h­ëng theo N§ 07/CP vÒ chÕ ®é trî cÊp 1 lÇn víi th©n nh©n NCCVCM ®· chÕt víi tæng sè tiÒn 65 triÖu ®ång. LËp hå s¬ xÐt duyÖt vµ chi tr¶ trî cÊp ­u ®·i 1 lÇn vµ th­êng xuyªn trong gi¸o dôc n¨m häc 2007-2008 cho h¬n 200 ®èi t­îng víi sè tiÒn 400 triÖu ®ång. DuyÖt vµ chi tr¶ cho h¬n 450 ®èi t­îng lµ häc sinh, sinh viªn con ®èi t­îng chÝnh s¸ch h­ëng trî cÊp ­u ®·i trong gi¸o dôc víi sè tiÒn h¬n 500 triÖu ®ång. Nh÷ng v­íng m¾c, tån ®äng C«ng t¸c xÐt duyÖt, x¸c nhËn thñ tôc hå s¬ HiÖn nay, phÇn lín NCCVCM ë ThÞ X· Cöa Lß ®Òu ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ch¨m sãc, ­u ®·i cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn cßn cã mét sè v­íng m¾c, tån ®äng trong c«ng t¸c xÐt duyÖt, x¸c nhËn thñ tôc, hå s¬, cô thÓ lµ : . §èi víi LiÖt sü : khã kh¨n trong c«ng t¸c x¸c nhËn, thñ tôc tiÕn hµnh nh­ chÕt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c nhËn, hoÆc ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ng ch­a ®­îc x¸c nhËn, hoÆc sau khi ®· x¸c nhËn th× trong néi bé gia ®×nh x¶y ra tranh chÊp sè tiÒn trî cÊp 1 lÇn dÉn ®Õn khiÕu n¹i, tè c¸o, mÊt ®oµn kÕt; tr­êng hîp vî liÖt sü t¸i gi¸ còng cßn nhiÒu bÊt cËp, vÝ dô kh«ng nu«i con liÖt sü mµ vÉn nhËn lµ vî liÖt sü hoÆc kh«ng ch¨m sãc bè mÑ liÖt sü khi tuæi cao søc yÕu…ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hoµi nghi vµ thiÕu lßng tin cña nh©n d©n; viÖc x¸c nhËn liÖt sü chèng Ph¸p còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do thÊt l¹c hå s¬. . §èi víi th­¬ng binh, bÖnh binh : do tr­íc kia viÖc chi tr¶ trî cÊp cho c¸c ®èi t­îng xÕp theo h¹ng nªn c¸n bé lµm c«ng t¸c th­¬ng binh, bÖnh binh còng Ýt quan t©m ®Õn tû lÖ th­¬ng tËt. HiÖn t¹i, viÖc chhi tr¶ thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n míi nªn ph¶i chi tr¶ theo tû lÖ %, mçi lo¹i cã møc trî cÊp kh¸c nhau nªn khã x¸c ®Þnh tû lÖ % th­¬ng tËt ( do mÊt hå s¬ gèc ), ®ßi hái ph¶i ®i gi¸m ®Þnh l¹i th­¬ng tËt mÊt r©t nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ tèn kÐm. Cã nhiÒu ®èi t­îng bÖnh t¸i ph¸t nÆng nh­ng vÉn nhËn chÕ ®é trî cÊp cò do ch­a ®­îc gi¸m ®Þnh l¹i th­¬ng tËt. MÆt kh¸c viÖc quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, lý do th­¬ng binh, bÖnh binh cã vÕt th­¬ng t¸i ph¸t ch­a cô thÓ, c«ng t¸c gi¶i thÝch v¨n b¶n khã hiÓu dÉn ®Õn mét sè sai sãt, s¬ hë, x¶y ra tr­êng hîp lµm gi¶ giÊy tê, khai man ®Ó ®­îc gi¸m ®Þnh l¹i th­¬ng tËt, g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c nhËn vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é. . §èi víi c¸c ®èi t­îng NCCVCM kh¸c khã kh¨n trong viÖc xÐt duyÖt hå s¬ nh­ hå s¬ ng­êi bÞ ®Þch b¾t, tï ®µy nhÊt lµ nh÷ng ng­êi kh«ng tho¸t ly vµ nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i §¶ng viªn do viÖc l­u gi÷ hå s¬, giÊy tê ban ®Çu bÞ thÊt l¹c, mÊt m¸t. §èi víi nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ë chiÕn tr­êng Lµo, Campuchia vÉn ch­a ®­îc gi¶ quyÕt chÕ ®é …. . VÒ c¸n bé lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß cßn Ýt, l¹i ®­îc ®µo t¹o kh«ng ®óng chuyªn m«n, khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu do ®ã ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh.§èi víi c¸c c¸n bé ë cÊp x·, ph­êng tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, l¹i kiªm nhiÖm thªm mét sè nhiÖm vô kh¸c, kh«ng æn ®Þnh nªn viÖc gi¶i thÝch c¸c kiÕn nghÞ cña ®èi t­îng ch­a ®­îc râ rµng, ch­a cô thÓ khiÕn ®èi t­îng ph¶i ®i l¹i nhiÒu lÇn; viÖc thùc hiÖn chÕ ®é cña mét sè ®èi t­îng ch­a ®­îc kÞp thêi nªn cßn nhiÒu ®¬n th­ khiÕu n¹i… VÒ c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ Hå s¬ Th­¬ng binh, liÖt sü, NCCVCM cã ý nghÜa rÊt quan träng, lµ c¨n cø ph¸p lý quan träng ®Ó qu¶n lý ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc, lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ng­êi cã c«ng ®­îc x¸c nhËn chÝnh x¸c, kÞp thêi. §ång thêi còng lµ tµi liÖu quan träng ®Ó c¸c c¬ quan sö dông khi cÇn thiÕt cho viÖc bæ sung, söa ®æi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch còng nh­ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cÊp kinh phÝ, biÖn ph¸p qu¶n lý cña c¸c cÊp, ngµnh liªn quan. MÆc dï ®iÒu kiÖn qu¶n lý hå s¬ cßn nhiÒu thiÕu thèn, ch­a cã ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn l­u tr÷, ®ång thêi cßn thiÕu c¸n bé chuyªn m«n c«ng t¸c nµy nh­ng thùc tÕ trong thêi gian qua phßng NVL§TBXH ThÞ x· ®· tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn tèt, ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o hå s¬ ®Çy ®ñ giÊy tê, sö dông thèng nhÊt c¸c biÓu mÉu theo quy ®Þnh. XÐt c¾t trî cÊp vµ t¨ng thªm ®èi t­îng h­ëng khi cã sù bæ sung. Tuy nhiªn ë c¸c cÊp ph­êng, x· do ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n vµ l­u gi÷ hå s¬ cßn h¹n chÕ, c¸c ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ l­u gi÷, b¶o qu¶n hå s¬ ch­a ®¶m b¶o nªn cã mét sè hå s¬ ®· nhµu n¸t ®iÒu nµy còng g©y khã kh¨n vµ trë ng¹i cho viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i cho ng­êi cã c«ng. BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt Tr­íc hÕt cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, h­íng dÉn viÖc lËp, kª khai hå s¬ th­êng xuyªn ®Ó xÐt duyÖt vÒ tËn c¸c x·, ph­êng; viÖc ban hµnh, triÓn khai c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ph¶i chÝnh x¸c thèng nhÊt ®¶m b¶o hiÖu qu¶ thi hµnh, khi ban hµnh ph¶i cô thÓ ®Õn tõng chi tiÕt. §èi víi c«ng t¸c thñ tôc hå s¬, xÐt duyÖt h­ëng chÕ ®é cÇn hoµn chØnh vµ ®¶m b¶o sù ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt cña ®èi t­îng, ph©n lo¹i ®èi t­îng mét c¸ch khoa häc. ViÖc qu¶n lý hå s¬ ph¶i ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ theo ®óng quy ®Þnh, tr×nh tù, phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña ThÞ x·, phßng NVL§TBXH nªn trang cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn l­u tr÷, b¶o qu¶n hå s¬ cho c¸c cÊp x·, ph­êng nh»m b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ hå s¬ thËt tèt. Quan t©m h¬n n÷a tíi ®êi sèng ng­êi cã c«ng. §¶m b¶o c¸c h×nh thøc trî gióp ®­îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Tuyªn truyÒn vµ gi¶i thÝch c¸c chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc gióp ®èi t­îng hiÓu râ c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc h­ëng vµ c¸c chÕ ®é ®­îc h­ëng §éi ngò lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ®­îc t¨ng c­êng h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. T¨ng c­êng ®µo t¹o l¹i chuyªn m«n nghiÖp vô ngµnh TB, LS cho c¸n bé c¸c cÊp lµm c«ng t¸c nµy. Mçi x· ph­êng cÇn cã mét sè c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ ngµnh, ®· qua ®µo t¹o chÝnh quy vµ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc riªng vÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi ng­êi cã c«ng. Thực trạng đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò Do thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước nên trong mấy năm gần đây bộ mặt Kinh tế - xã hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống của đại bộ phận nhân dân nói chung và bộ phận người có công trong toàn huyện nói riêng đã từng bước được cải thiện và dần đi vào ổn định. Dưới đay là một số đặc điểm về đời sống người có công tại Thị Xã Cửa Lò : Về thu nhập và mức sống của bản thân, gia đình NCC ở Thị Xã Cửa Lò Có thể nói thu nhập là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức sống của con người. Với độ tuổi vượt quá khả năng lao động hoặc không còn khả năng tự chăm sóc bản thân NCC ở Thị Xã Cửa Lò gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nguyên nhân là do hậu quả cuộc chiến tranh để lại trên da thịt và tâm hồn họ những thương tích và bệnh tật, thu nhập của phần đông những NCC là khoản trợ cấp ưu đãi của Nhà nước và một số nguồn thu khác từ các hoạt động tăng gia sản xuất của gia đình và từ sự đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng. Đa số NCC ở Thị Xã Cửa Lò đều có mức sống trung bình trở lên so với mức sống chung của nhân dân địa phương. Theo điều tra mới nhất ( tháng 1/ 2008 ) trong tổng số 1015 hộ gia đình chính sách có 45 hộ gia đình có mức sống giàu, chiếm 4.4% ; 385 hộ gia đình chính sách có mức sống khá, chiếm 37.9%; 475 hộ gia đình chính sách có mức sống trung bình, chiếm 46.8%; 110 hộ gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, chiếm 10.8% và không có hộ gia đình chính sách thuộc đói. So với mức sống của nhân dân Thị Xã Cửa Lò, mức sống của NCC ngày càng được nâng cao và đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của TXCL là 7.1 triệu đồng/người/năm và lương thực bình quân đầu người là 480 kg/ người/ năm; trong khi đó thu nhập bình quân đầu người của các gia đình chính sách là 450.000 đồng/ tháng, bình quân lương thực đầu người là 45kg/ người/ tháng. Với kết quả khả quan và có triển vọng như vậy, có thể thấy bộ mặt đời sống NCC ngày càng thay đổi, họ đã có sự vươn lên mạnh mẽ và ý chí làm giàu để thay đổi cuộc sống của chính bản thân và gia đình họ. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hộ gia đình chính sách nghèo với tỷ lệ nhỏ, chiếm 10.8%, đây là một khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nổ lực vươn lên của chính gia đình đối tượng và sự hỗ trợ của Chính quyền và nhân dân Thị xã. Về thực trạng việc làm. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta nói chung và Đảng bộ chính quyền Thị Xã Cửa Lò nói riêng đã có rất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người có công với cách mạng giải quyết việc làm như: hướng nghiệp dạy nghề, mở các lớp mỹ nghệ thủ công, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách đấu thầu kinh doanh dịch vụ…Thế nhưng do nhu cầu việc làm của NCC khá lớn, đồng thời sức khoẻ và tay nghề của NCC lại hạn chế do tuổi cao sức yếu nên vấn đề giải quyết việc làm cho các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Theo điều tra cho thấy hiện nay có 49% NCC tại Thị Xã Cửa Lò còn khả năng lao động, trong đó có 35% đang làm việc, còn 14% đang có nhu cầu về việc làm. Như vậy, thực tế đòi hỏi Chính quyền cần phải tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn nữa cho những đối tượng chính sách để họ ổn định cuộc sống lâu dài. Về tình trạng học vấn. Giáo dục và đào tạo là vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đât nước. Tại Thị Xã Cửa Lò, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thị Xã rất quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện chính sách NCCVCM. Thị xã Cửa Lò luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con các đối tượng chính sách trong học tập; các họat động cụ thể như: mở lớp học tình thương, tặng sách vở và dụng cụ học tập, miễn giảm học phí, cấp học bổng, cấp sổ ưu đãi học sinh – sinh viên, ưu tiên trong thi kỳ thi tuyển sinh hàng năm… Với nhiều chế độ ưu đãi trong giáo dục như vậy, tất cả các con em thuộc gia đình chính sách đều được cắp sách tới trường. Hiện nay, tại Cửa Lò có 480 con các đối tượng chính sách là sinh viên của các trương ĐH – CĐ trong cả nước. Về tình trạng sức khoẻ. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng người có công trên địa bàn Thị Xã được chú trọng đặc biệt vì hầu hết các đối tượng đều có tuổi thọ khá cao, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng lại thường xuyên ốm đau. Qua điều tra về tình trạng sức khoẻ của NCC trên địa bàn thị xã cho thấy có 72% số NCC có nhu cầu được khám chữa bệnh thường xuyên, 13% có bệnh tật do vết thương. Vì vậy , để chăm sóc tốt đời sống NCC trên địa bàn Thị Xã cần chú trọng đến công tác chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là ngành y tế và hội Chữ Thập Đỏ. Về tình trạng nhà ở. Trên địa bàn Thị xã không có tình trạng NCC phải ở nhà tranh, nhà tạm bợ, đa số gia đình NCC ở Thị Xã Cửa Lò đều có nhà xây, mái bằng hoặc mái lợp kiên cố. Bên cạnh đó vẫn còn một số gia đình chính sách gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở như: nhà quá chật chội, nhà xuống cấp…Có 10 hộ gia đình chính sách có nhu cầu xây mới và sữa chữa nhà ở. Điều đó đòi hỏi Chính quyền và nhân dân Thị xã phải quan tâm và có biện pháp hỗ trợ. Nhận xét chung : Có thể thấy rằng thực trạng đời sống NCC Thị Xã Cửa Lò những năm gần đây đã có những bước biến chuyển đáng kể, cuộc sống của các gia đình chính sách đã được cải thiện rõ rệt. Đa số các hộ gia đình chính sách có cuộc sống ổn định với mức sống trung bình và trên trung bình so với mức sống của nhân dân địa phương. Tuy nhiên vẫn còn một số ít các gia đình chính sách còn gặp khó khăn trong cuộc sống và rất cần đến sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân toàn Thị xã. Tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi do Nhà nước quy định đối với Thương binh, Gia đình liệt sỹ và Người có công tại Thị Xã Cửa Lò Thực hiện chính sách ưu đãi về chăm sóc sức khoẻ Chăm sóc sức khoẻ cho NCC là một yêu cầu lớn quan trọng đối với Chính quyền, nhân dân nói chung và đối với ngành LĐTBXH, ngành Y tế nói riêng. NCC ở Thị Xã Cửa Lò nhìn chung tuổi thọ khá cao và sức khoẻ ngày càng giảm sút rõ rệt nên nhu cầu khám và chữa bệnh ngày càng tăng. ( 72% NCC có nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên ). Chính vì vậy cần phải phát huy vai trò của cộng đồng, các ban ngành trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho NCC đặc biệt là vai trò của ngành Y tế và hội chữ thập đỏ Thị Xã Cửa Lò. Phục vụ cho NCC Phòng NVLĐTBXH đã phối hợp với các cơ quan bảo hiểm xã hội Tỉnh làm thẻ BHXH cho các đối tượng là NCC, thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo giá viện phí quy định hiện hành của Nhà nước. Bảng tổng hợp đối tượng NCC tham gia BHYT tháng 4/2008 STT Đối tượng Tổng số ĐT (31/3/2008) 1 Người hoạt động cách mạng 0 2 Thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp hàng tháng 301 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng 0 4 Thương binh, NHCSNTB 472 5 Bệnh binh 138 6 Quân nhân bệnh nghề nghiệp ( BB 3 ) 20 7 Quân nhân bị tai nạn lao động ( TB b) 9 8 Người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày 13 9 Người hưởng trợ cấp phục vụ TB, BB nặng 27 10 Con TB 1, BB 1 41 11 Đối tượng chất độc hoá học 110 12 Đối tượng huân, huy chương kháng chiến 816 Cộng 1947 Trong năm 2007 vừa qua Phòng NVLĐTBXH đã kết hợp với các ban ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà chu đáo tới các gia đình có công với cách mạng nhân các dịp lễ tết như tết nguyên đán, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Đồng thời phòng đã tổ chức cho thương binh, bệnh binh đi điều dưỡng. Trong đó có 50 suất đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng TB, BB Sầm Sơn – Thanh Hoá; 570 suất điều dưỡng tại gia đình; Mỗi suất đi điều dưỡng tại Trung tâm trị giá 1 000.000 đồng/ suất và điều dưỡng tại gia đình 500 000 đồng/suất. Bên cạnh đó, khi vào khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các trung tâm y tế các đối tượng NCC luôn dành được sự ưu ái từ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế như : ưu tiên khám trước, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc theo dõi sức khoẻ định kỳ… Thực hiện chính sách ưu đãi về Giáo dục – Đào tạo Trong những năm vừa qua, công tác ưu đãi giáo dục và đào tạo cho các đối tượng luôn nhận được sự quan tâm của Chính quyền và nhân dân Thị Xã Cửa Lò, đặc biệt là đối với các đối tượng thuộc diện chính sách luôn nhận được sự ưu đãi về giáo dục – đào tạo từ cấp mầm non tới cấp đào tạo chính quy. Bởi vậy mà 100% con em các gia đình chính sách đều được đến trường. Phòng NVLĐTBXH đã thực hiện đầy đủ các quy định về ưu đãi giáo dục cho con của NCCVCM như xét duyệt miễn, giảm học phí, tiếp nhận và chi trả trợ cấp ưu đãi học đường cho học sinh, sinh viên là con gia đình chính sách. Hàng năm UBND Thị Xã Cửa Lò luôn tổ chức gặp mặt, khen thưởng, biểu dương và tặng quà cho con của gia đình chính sách co thành tích cao trong học tập. Thực hiện chính sách ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa ra đời đã được Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân Thị Xã Cửa Lò nhiệt tình ủng hộ và nỗ lực vận động, kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong phạm vi toàn Thị Xã. Hiện nay, các gia đình chính sách tại Thị Xã Cửa Lò đều có nhà mái ngói hoặc nhà mái bằng kiên cố, một số gia đình đã có nhà tầng. Thị Xã Cửa Lò đã hoàn thành chỉ tiêu xoá nhà tranh tre, dột nát; hỗ trợ kinh phí tu sửa và xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn. Cụ thể : - Số nhà được xây mới : 155 nhà với tổng kinh phí 4.650.000.000 đồng Trong đó : + Kinh phí huy động : 1.150.000.000 + Kinh phí tỉnh, Thị xã và các phường xã : 3.500.000.000 đồng Số nhà được sữa chữa : 127 nhà với tổng kinh phí 635.000.000 đồng Ưu đãi về giải quyết việc làm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình Hiện nay, tại Thị Xã Cửa Lò có đến 49% NNC vẫn còn khả năng lao động, trong đó có 35% NCC đang làm việc và 14% NCC có nhu cầu về việc làm. Vì vậy, Đảng bộ và Chính quyền UNBD luôn cố gắng trong việc giải quyết việc làm cho đối tượng NCC đang có nhu cầu làm việc. Trên địa bàn Thị Xã Cửa Lò đã có một số trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho đối tượng là NCC như trung tâm dạy nghề TXCL, trung tâm giáo dục thường xuyên… các trung tâm này luôn luôn tạo điều kiện cho các đối tượng NCC theo học và hỗ trợ về học phí. Mặt khác, Chính quyền TXCL cũng đã tạo công ăn việc làm cho đối tượng NCC, đó là những công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khoẻ và khả năng lao động như: bảo vệ cho các đơn vị hành chính, thương nghiệp; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan xuất khẩu…Trong mấy năm trở lại đây Nhà nước ta có chủ trương phân công cho ngành LĐTBXH phụ trách tuyển lao động đi làm việc tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản…Và các đối tượng là con em gia đình chính sách được ưu tiên hàng đầu nếu đủ các tiêu chuẩn theo qui định. Thị Xã Cửa Lò là 1 vùng đất ven biển nên chủ yếu người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt thuỷ, hải sản, kinh doanh khách sạn và dịch vụ. Vì vậy, chính quyền Thị Xã cũng có nhiều chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn cho các hộ gia đình chính sách được tham gia đấu thầu kinh doanh dịch vụ các nhà hàng ven biển. Đất nông nghiệp ở Cửa Lò cũng chiếm một diện tích không nhỏ chủ yếu là ở Xã Nghi Hương và Phường Nghi Hoà, đây cũng là 2 phường, xã có số lượng NCCVCM khá lớn được chính quyền đặc biệt quan tâm và có nhiều chính sách như miễn thuế sử dụng nhà đất cho 205 hộ gia đình chính sách. Ngoài ra còn có các biện pháp hỗ trợ về vốn và có các lớp học hướng dẫn, bổ sung kinh nghiệm làm ăn; các nguồn vốn chủ yếu như vốn XĐGN… Những hoạt động chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Những chế độ ưu đãi của địa phương nhằm hỗ trợ đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Trong những năm vừa qua, ngoài những chính sách, chế độ do Nhà nước qui định chính quyền và nhân dân Thị Xã Cửa Lò luôn có những ưu đãi đặc biệt đối với các đối tượng có công với cách mạng. Chương trình hỗ trợ cuộc sống Đây là một chương trình hết sức thiết thực bao gồm các việc làm cụ thể như: ủng hộ về giống cây trồng, tôm giống, cá giống… để các gia đình chính sách có điều kiện thuận lợi về ao vườn và diện tích mặt nước tăng gia sản xuất, mở rộng và phát triển kinh tế gia đình. Một số gia đình khác được chính quyền Thị Xã tạo điều kiện trong kinh doanh dịch vụ ngành biển như: giảm tiền đấu thầu kiôt kinh doanh hoặc cho nợ đến cuối mùa vụ và giảm thuế. Số con em của các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt được chính quyền ưu tiên tạo việc làm và hỗ trợ tiền phí học nghề. Tổ chức thực hiện 5 chương trình chăm sóc đời sống người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân thì công tác xã hội hoá chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng được triển khai và thực hiện có hiệu quả trên toàn Thị Xã với nhiều hoạt động và hình thức đa dạng, phong phú. Phong trào ngày càng được cụ thể hoá với các mục tiêu, nội dung thiết thực; thể hiện rõ trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân ta đối với NCCVCM; đồng thời cũng mang lại hiệu quả to lớn. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong 05 chương trình chăm sóc đời sống TB, GĐLS và NCCVCM. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa: Với mục tiêu hỗ trợ gia đình TB, GĐLS, NCCVCM làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, đồng thời sẽ cố gắng xoá nhà dột nát, xuống cấp cho các gia đình chính sách thì những gia đình chính sách có hoàn cảnh thật sự khó khăn và có nhu cầu bức thiết về nhà ở là những đối tượng chủ yếu được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Năm 2007, phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò đã tham mưu cho UBND Thị Xã trích ngân sách để xây tặng 15 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở của 5 phưòng, xã với tổng kinh phí là 450.000.000 đồng, cụ thể như sau: Tình hình xây dựng nhà tình nghĩa năm 2007 ở Thị Xã Cửa Lò Phường, Xã Nhà Kinh phí ( triệu đồng ) Nghi Hoà 5 150 Nghi Hương 3 90 Nghi Tân 2 60 Nghi Thu 2 60 Nghi Thuỷ 3 90 Cũng trong năm 2007, Thị Xã Cửa Lò đã hỗ trợ kinh phí để sửa nhà cho các đối tượng chính sách ở cả 7 phường, xã trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: Phường, xã Nhà sửa chữa Đối tượng Kinh Phí ( triệu đồng ) Nghi Hải 2 TB ¼ BB 61% 10 7 Nghi Hoà 1 Mẹ LS 10 Nghi Hương 2 1.TB 4/4 2. CĐHH 1. 10 2. 10 Nghi Tân 1 TB 1/4 10 Nghi Thu 1 CĐHH 10 Nghi Thuỷ 1 NTB 81% 10 Thu Thuỷ 1 TB 4/4 10 Nguồn lực thực hiện chương trình xây và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách được lấy từ : Ngân sách Thị Xã : 35% Ngân sách các xã, phường : 15 % Quỹ “đền ơn đáp nghĩa “ từ sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài thị xã, của các gia đình và dòng họ : 50% Qua số liệu trên, có thể thấy nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa chủ yếu được lấy từ sụ huy động đóng góp của cộng đồng là cơ bản. Điều này thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của nhân dân Thị Xã tới phong trào chăm sóc người có công. Chương trình ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng sống tại gia đình. Ổn định về thương tật, bệnh tật đối với thương binh, bệnh binh nặng sống tại gia đình; tạo cho họ ổn định về tư tưởng chính trị, luôn tin tưởng vào trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm qua, Thị Xã Cửa Lò đã có nhiều hình thức vận động toàn thể nhân dân tham gia có hiệu quả vào chương trình ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho NCCVCM. Cụ thể : + Tổ chức khám chữa bệnh, mua thẻ BHYT, tặng quà cho các đối tượng người có công nhân các dịp lễ lớn như tết Nguyên Đán, ngày 27/7, ngày quốc khánh 2/9… + Vận động các cơ quan ban ngành, các đơn vị và các nhân nhận chăm sóc bố mẹ liệt sỹ cô đơn, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi… + Tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho thương binh, bệnh binh ngay tại các gia đình và tại các trạm xá xã, phường, hướng dẫn khi vết thương cũ tái phát… + Tạo điều kiện cho các gia đình thương binh, bệnh binh sớm ổn định về chỗ ở, tạo việc làm cho thương binh, bệnh binh tăng thu nhập, hỗ trợ phát triển sản xuất… + Tổ chức giao lưu văn nghệ, cổ vũ tinh thần người có công. Ổn định thương tật, bệnh tật cho anh em thương bệnh binh. Ổn định về đời sống : đưa các gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên. Ổn định về gia đình: gia đình vui vẻ, hoà thuận. Các đơn vị thực hiện tốt phong trào này là các phường, xã và các cơ quan đoàn thể : Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Hoà, Nghi Tân, phòng GD – ĐT, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, tập đoàn Hồng Thái – Sit… Với nhiều hình thức chăm sóc và có hiệu quả như vậy, đã ngày càng nâng cao sức khoẻ cho anh em thương bệnh binh; tạo cho họ niềm vui sống, sớm ổn định cuộc sống, cùng phát triển kinh tế gia đình. Chương trình xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ”. Ngày 9/11/1998, Chính phủ đã ban hành nghị định số 91/1998/NĐ-CP về việc xây dựng và quản lý quỹ “đền ơn đáp nghĩa “ trong cả nước bằng sự vận động ủng hộ theo tình cảm và trách nhiệm xã hội của các tổ chức và cá nhân. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “được sử dụng để tu bổ, xây dựng nghĩa trang và nhà bia tên liệt sỹ; hỗ trợ để xây dựng và sửa nhà cho các gia đình có công với cách mạng; hoặc thăm hỏi các gia đình chính sách khi gặp khó khăn trong cuộc sống và vào các dịp lễ lớn. Đây là việc làm hợp đạo lý, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Quán triệt tinh thần trên, trong nhiều năm qua Phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò kết hợp với UBND Thị xã đã phát động và tổ chức các cuộc vận động, xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “,để người dân hiểu biết và tự nguyện tham gia. Công tác quản lý quỹ được thực hiện chặt chẽ, đúng điều lệ, không xảy ra thất thoát và được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Kết quả thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “ rất khả quan, theo báo cáo tổng kết đến tháng 4/2008 của phòng NVLĐTBXH, cụ thể như sau : Phường, xã Số tiền ( Triệu đồng ) Nghi Hải 30 Nghi Hoà 21 Nghi Hương 25 Nghi Tân 27 Nghi Thu 20 Nghi Thuỷ 25 Thu Thuỷ 17 Tổng 165 Như vậy, tại địa bàn Thị Xã Cửa Lò 100% các phường, xã đều có quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “ tại kho bạc Nhà nước Thị Xã Cửa Lò. Chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa Tặng sổ tiết kiệm là một chương trình thiết thực góp phần trợ giúp cho NCCVCM và những người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về đời sống hoặc đang cần vốn để làm ăn là đối tượng tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Sổ tiết kiệm được tặng với mục đích nhằm hỗ trợ người có công về kinh phí để sản xuất, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của bản thân và của gia đình. Chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thị Xã hưởng ứng và thể hiện một cách tích cực. Hàng năm nhân dịp các ngày lễ lớn các phường xã, các đơn vị đều tổ chức tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn với giá trị mỗi sổ từ 300.000đ – 500.000đ. Từ năm 2001 – 2007 toàn Thị xã tặng được 1530 sổ với tổng số tiền lên đến 612.000.000đ. Một số xã phường thực hiện tốt chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa là phường Nghi Hải, xã Nghi Hương. Chương trình chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi. Đây là một chương trình thiết thực và quan trọng, vì vậy đã được nhân dân Thị Xã hết sức coi trọng và thực hiện tích cực với các hình thức cụ thể như : biếu tiền hàng tháng, tặng sổ tiết kiệm; giúp xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi động viên khi lễ tết, ốm đau và được tổ chức tang lễ khi qua đời…Đặc biệt đối với các cháu con liệt sỹ được tạo điều kiện, giúp đỡ để các cháu được học hành chu đáo, được học nghề và có việc làm phù hợp… Trong thời gian qua phòng NVL§TBXH ThÞ x· Cöa Lß ®· tham m­u víi cÊp uû ®¶ng chØ ®¹o tèt nh÷ng viÖc sau: n¾m ch¾c sè ng­êi vµ hoµn c¶nh cÇn ch¨m sãc, phông d­ìng trªn ®Þa bµn ThÞ X·; vËn ®éng c¸c c¬ quan ®oµn thÓ nhËn ch¨m sãc, phông d­ìng, tæ chøc kÕt nghÜa ®ì ®Çu con liÖt sü…Tõ c¸c viÖc lµm cã hiÖu qu¶ trªn, gãp phÇn cho thÊy sù quan t©m cña §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ThÞ X· Cöa Lß ®èi víi c¸c ®èi t­îng. Cã thÓ nãi r»ng viÖc thùc hiÖn 05 ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß ®· ®­îc triÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. §©y thùc sù lµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh cã ý nghÜa, kh«ng nh÷ng bï ®¾p sù thiÕu hôt cña c¸c gia ®×nh mµ cßn bæ sung thªm cho chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ N­íc ngµy cµng hiÖu qu¶. Nhê vËy ®êi sèng cña bé phËn NCC ë Cöa Lß ®· dÇn ®­îc c¶i thiÖn vµ ®i vµo æn ®Þnh. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kØ niÖm 61 n¨m ngµy Th­¬ng binh – liÖt sü ( 27/07/1947 – 27/07/2008 ). ThÞ x· Cöa lß lµ vïng ®Êt ven biÓn giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng trong cuéc kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc vµ b¶o vÖ tæ quèc ®· ®ãng gãp rÊt lín, søc ng­êi søc cña. Víi ®¹o lÝ truyÒn thèng “ Uèng n­íc nhí nguån” vµ “§Òn ¬n ®¸p nghÜa” thùc hiÖn ph¸p lÖnh ­u ®·i NCCVCM nh÷ng n¨m qua ThÞ X· Cöa Lß ®· lµm tèt c«ng t¸c TB, LS, NCC tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng sau chiÕn tranh vµ ch¨m lo n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn ®èi víi TB, LS, NCCVCM, tiÕn tíi kû niÖm 61 n¨m ngµy th­¬ng binh liÖt sü ( 27/07/1947 – 27/07/2008). Ban th­êng vô ThÞ ñy ®· yªu cÇu c¸c cÊp §¶ng, c¬ quan, MTTQ vµ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ nh©n d©n lµm tèt mét sè néi dung sau: - Tæ chøc träng thÓ buæi mÝt tinh kû niÖm 61 n¨m gÆp mÆt TB, LS, NCCVCM toµn ThÞ X·, nh»m tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®èi víi TB, LS vµ NCCVCM vµ ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng,®¹o lý “uèng n­íc nhí nguån” cña d©n téc vµ nh÷ng thµnh qu¶ cña c«ng t¸c TB, LS, NCCVCM trong 61 n¨m qua - TiÕn hµnh lÔ tæng kÕt thùc hiÖn PL¦§NCCVCM trªn c¬ së ®ã tõ x·, ph­êng c¸c ®¬n vÞ x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch TB, LS , NCCVCM, ph¸t ®éng phong trµo ñng hé quü “ §Òn ¬n ®¸p nghÜa” trong thêi gian tíi, g¾n víi tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 61 n¨m ngµy th­¬ng binh, liÖt sü. - §Èy m¹nh h¬n n÷a cuéc vËn ®éng toµn d©n ch¨m sãc c¸c gia ®×nh TB, LS, NCCVCM, gióp c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch kh¾c phôc khã kh¨n, c¶i thiÖn cuéc sèng. - Chó träng c¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®ång thêi cã biÖn ph¸p phßng ngõa vµ xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi c¸c vô tiªu cùc, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, quan liªu tham nhòng, cè ý lµm tr¸i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi NCCVCM. - TiÕp tôc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, ®èi víi TB, gia ®×nh LS, NCCVCM. Quan t©m ch¨m lo gióp ®ì, n©ng cao ®êi sèng trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhiÒu khã kh¨n, NCCVCM hiÖn ®ang sèng c« ®¬n, kh«ng n¬i n­¬ng tùa ®Ó 100% c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã møc sèng trung b×nh trë lªn so víi d©n c­ ®Þa ph­¬ng. - Tæ chøc biÓu d­¬ng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, tiªu biÓu nh©n dÞp kû niÖm 61 n¨m ngµy TBLS mét c¸ch phong phó sinh ®éng, thiÕt thùc, tr¸nh l·ng phÝ ( g­¬ng gia ®×nh chÝnh s¸ch lµm kinh tÕ giái; g­¬ng x·, ph­êng lµm tèt c«ng t¸c TBLS; g­¬ng con em gia ®×nh chÝnh s¸ch v­ît khã häc giái…) - Tæ chøc tÆng quµ, tiÒn, häc bæng cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, phong trµo “ ¸o lôa tÆng bµ”; tÆng sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa. CÊp ph­¬ng tiÖn chØnh h×nh míi cho TB, LS; tæ chøc th¨m viÕng ®Æt vßng hoa t¹i c¸c nghÜa trang liÖt sü ë c¸c x·, ph­êng… Tõ c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn, UBND ThÞ X· ®· ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng ng­êi cã c«ng, æn ®Þnh vÒ tinh thÇn, n©ng cao, c¶i thiÖn vÒ vËt chÊt vµ ®Ó nèi tiÕp truyÒn thèng anh hïng c¸ch m¹ng, tinh thÇn nh©n ®¹o cña d©n téc ViÖt Nam. X©y dùng ph­êng, x· lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng th­¬ng binh, ®×nh liÖt sü vµ ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß. X·, ph­êng lµ cÊp c¬ së thuéc hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc, lµ n¬i sinh sèng cña c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch vµ gia ®×nh hä. V× vËy x·, ph­êng cã ®iÒu kiÖn gÇn d©n, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng t©m t­, t×nh c¶m, së tr­êng, nguyÖn väng còng nh­ sù t¨ng gi¶m sè l­îng c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. Trong c«ng t¸c x· héi ho¸ ®êi sèng ng­êi cã c«ng th× viÖc x©y dùng x·, ph­êng lµm tèt c«ng t¸c TB, LS cã ý nghÜa hÕt søc quan träng nh»m ®Èy m¹nh toµn diÖn c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng NCCVCM. Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng uû, chÝnh quyÒn ThÞ X· Cöa Lß ®· rÊt quan t©m chØ ®¹o vµ ph¸t ®éng phong trµo x©y dùng x·, ph­êng lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng. ThÞ x· ®· thµnh lËp ban chØ ®¹o gåm ®¹i diÖn cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ mét sè ban ngµnh ®oµn thÓ liªn quan do ®ång chÝ PCT UBND lµm tr­ëng ban. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµo th¸ng 4/2008 t¹i ThÞ x· cã 2 ph­êng,2 x· lµm tèt c«ng t¸c TB, LS. §Æc biÖt ®iÓn h×nh ph­êng, x· lµm tèt c«ng t¸c nµy lµ ph­êng Nghi H¶i. §©y lµ mét ph­êng n»m ë phÝa nam ThÞ x·, toµn ph­êng cã h¬n 200 hé gia ®×nh chÝnh s¸ch. §¶ng uû, UBND ph­êng Nghi H¶i lu«n quan t©m vµ chØ ®¹o chÆt chÏ c«ng t¸c TB, LS. Nh©n d©n trong ph­êng ®Òu nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c TB, LS. ë ph­êng c«ng t¸c nµy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt thiÕt thùc nh­ : tÊt c¶ c¸c gia ®×nh trong ph­êng ®Òu cã nhµ m¸i ngãi hoÆc m¸i b»ng kiªn cè; 100% c¸c hé cã ph­¬ng tiÖn nghe nh×n; ph­êng ®· tÆng ®­îc 06 nhµ t×nh nghÜa vµ nhËn ®ì ®Çu 15 gia ®×nh LS…tÊt c¶ c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch ®Òu cã møc sèng trung b×nh trë lªn so víi møc sèng cña nh©n d©n trong ph­êng… Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi NCCVCM trªn ®Þa bµn ThÞ X· Cöa Lß. Nh÷ng tån t¹i Qua 14 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i x· héi ®èi víi th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü, ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ gia ®×nh hä ®· béc lé mét sè tån t¹i vµ bÊt cËp nh­ sau : * VÒ phÝa Nhµ n­íc, ChÝnh quyÒn vµ c¸n bé c«ng t¸c TB, LS, NCCVCM: Mét sè v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn x¸c ®Þnh ng­êi cã c«ng ®­¬c h­ëng chÕ ®é cßn cã nhiÒu ®iÓm ch­a cô thÓ, ch­a phï hîp víi tõng thêi kú c¸ch m¹ng. ViÖc ban hµnh c¸c th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi cã c«ng cßn ch­a ®ång bé vµ kÞp thêi, g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ng­êi cã c«ng. MÆc dï chÝnh phñ ®· cã NghÞ §Þnh thùc hiÖn nh­ng c¸c c¬ së ban ngµnh cßn ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn kÞp thêi nh­ : chÕ ®é trî cÊp ­u ®·i hoc ®­êng ®èi víi con th­¬ng binh, bÖnh binh, ng­êi tham gia kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc hãa häc…do vËy cßn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch NCC, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm ch­a ®­îc quy ®Þnh râ. §Æc biÖt t¹i c¸c ph­êng, x· c¸n bé lµm c«ng t¸c L§TB-XH kh«ng cßn trong ®Þnh suÊt biªn chÕ cña c¬ së; do vËy th­êng ph¶i lµm nhiÖm vô kiªm nhiÖm, hay bÞ thay ®æi, kh«ng æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cßn h¹n chÕ. ChÕ ®é trî cÊp chho ng­êi cã c«ng so víi thùc tiÔn ch­a ®¸p øng møc sèng so víi mÆt b»ng thu nhËp cña ng­êi d©n hiÖn nay. C¸n bé lµm c«ng t¸c L§TBXH t¹i ph­êng x· vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®·i ngé, hç trî cßn ch­a hîp lý ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô ch­a phï hîp, ch­a thùc sù hiÖu qu¶ ®èi víi t×nh h×nh thùc tÕ tõng ®Þa ph­¬ng. C«ng t¸c ®iÒu tra hµng n¨m vÒ hoµn c¶nh sèng, t©m t­, nguyÖn väng, nhu cÇu cña ®èi t­îng chÝnh s¸ch ch­a ®­îc th­êng xuyªn * VÒ phÝa b¶n th©n ®èi t­îng Mét sè hé chÝnh s¸ch xuÊt hiÖn t­ t­ëng û l¹i, muèn duy tr× vµ tranh thñ c¸c chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc, tÝnh tù lùc ch­a cao. Mét sè bé phËn gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nguy c¬ t¸i nghÌo do thiÕu viÖc lµm, viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh vµ kh«ng cã tÝch lòy Tãm l¹i : ViÖc thùc hiÖn ch¨m sãc cßn mang tÝnh gi·n ®Òu, b×nh qu©n; sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng ch­a ®­îc chÆt chÏ, ch­a thùc sù trë thµnh ý thøc tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn trong nh©n d©n. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c t×nh tr¹ng trªn. C¸c cÊp, ngµnh, ®¬n vÞ c¬ së ch­a nhËn thøc s©u s¾c vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng. V× vËy tæ chøc thùc hiÖn cßn h¹n chÕ ch­a thiÕt thùc so víi yªu cÇu cña nhiÖm vô. §Æc biÖt t¹i c¸c x·, ph­êng ch­a x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, thùc hiÖn hç trî ®êi sèng ng­êi cã c«ng; c¸c ®¶ng viªn ch­a thùc sù ®i s¸t phong trµo ch¨m sãc ®êi sèng TB, LS, NCCVCM ë ®Þa ph­¬ng m×nh. ViÖc sö dông c¸c nguån lùc hç trî c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a s¸t thùc víi hoµn c¶nh vËt chÊt khuyÕn n«ng, khuyÕn ng­, d¹y nghÒ; cã cho vay vèn nh­ng ch­a ®¶m b¶o hé s¶n xuÊt, th«ng qua thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n ph¶m. B¶n th©n mét sè bé phËn ng­êi cã c«ng ch­a nhËn thøc ®óng ®¾n tr¸ch nhiÖm, lîi Ých cña m×nh nªn cã t­ t­ëng trong chê, û l¹i, thiÕu ý chÝ v­ît lªn hoµn c¶nh. C«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng ch­a s©u, ch­a th­êng xuyªn; h×nh thøc tuyªn truyÒn cßn ®¬n ®iÖu vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. N¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n cña mét sè c¸n bé lµm c«ng t¸c TB, LS vµ NCCVCM ë c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ; ®a sè ch­a qua ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. Bµi häc vµ kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ph¸p lÖnh. Qua 14 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, víi c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ mét sè ®iÓm cßn tån t¹i cã thÓ rót ra mét sè kinh nghiÖm chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch th­¬ng binh, liÖt sü vµ ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß nh­ sau: Tr­íc hÕt ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm tnùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Tõ ®ã cã sù tËp trung cña c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ®oµn thÓ trong tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua thùc hiÖn ngµy cµng tèt h¬n chÝnh s¸ch th­¬ng binh, liÖt sü, ng­êi cã c«ng. §éng viªn th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü, ng­êi cã c«ng vµ th©n nh©n cña hä nªu cao ý chÝ tù lùc tù c­êng, g­¬ng mÉu v­¬n lªn tiÕp tôc ®ãng gãp c«ng søc, tµi n¨ng, trÝ tuÖ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, ®­a quª h­¬ng ngµy cµng ®i lªn. Tõ thÞ x· ®Õn c¸c ph­êng, x· th× ngµnh L§TBXH ph¶i trùc tiÕp tham m­u, gi¶i quyÕt tèt, ®óng, ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §ång thêi tham m­u chØ ®¹o, vËn ®éng, x©y dùng c¸c phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, x· héi ho¸ viÖc ch¨m sãc th­¬ng binh, liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng. KiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé c«ng t¸c L§TBXH ë ph­êng, x·. th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn kü n¨ng lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch cho c¸n bé trùc tiÕp, tõng b­íc chuyªn m«n ho¸ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c L§TBXH t¹i ph­êng x·; bè trÝ æn ®Þnh ®Ó tÝch luü kinh nghiÖm, n¾m ch¾c ®èi t­îng, tæ chøc c¸c phong trµo quÇn chóng nh»m ch¨m sãc tèt h¬n c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. §éng viªn vµ nh©n réng c¸c m« h×nh tiªn tiÕn, c¸c h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng trong nh©n d©n vÒ ho¹t ®éng ch¨m sãc gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c gia ®×nh liÖt sü, th­¬ng binh, bÖnh binh, ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ con em cña hä ph¸t huy trªn c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. T¨ng c­êng thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, c«ng khai d©n chñ trong x¸c nhËn vµ tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. PhÇn III - Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vµ mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ ch¨m sãc ng­êi cã c«ng ë ThÞ X· Cöa Lß. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô. §Èy m¹nh h¬n n÷a phong trµo toµn d©n ch¨m sãc ®êi sèng ng­êi cã c«ng kh«ng chØ thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi TiÕp tôc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng “uèng n­íc nhí nguån” cña d©n téc ta. Tõ ®ã nh©n d©n ý thøc h¬n trong viÖc chung søc ch¨m sãc ng­êi cã c«ng. mÆt kh¸c, ph¶i cËp nhËt vµ phæ biÕn réng r·i trong nh©n d©n nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch míi nhÊt cña Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi ng­êi cã c«ng. PhÊn ®Êu 100% ph­êng x· kh«ng ®Ó c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch t¸i nghÌo vµ n©ng cao h¬n n÷a møc sèng cña c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch so víi møc sèng trung b×nh cña toµn thÞ x·. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chi tr¶ trî cÊp theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Rµ so¸t vµ x¸c minh c¸c tr­êng hîp cßn tån ®äng ®Ó xem xÐt c«ng nhËn lµ ng­êi cã c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý, th­êng xuyªn tu bæ, söa ch÷a ®µi t­ëng niÖm, nhµ bia liÖt sü, nghÜa trang liÖt sü. Th­êng xuyªn th¨m hái ®éng viªn c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch vµo c¸c ngµy lÔ lín tÆng quµ vµ sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. Gi¶i ph¸p. X©y dùng c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc NCC s¸t víi thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch thiÕt thùc. TriÒn khai c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc NCC mét c¸ch cô thÓ : + C«ng t¸c x©y dùng nhµ t×nh nghÜa : Khi thùc hiÖn cÇn n¾m ch¾c t×nh h×nh vÒ vÊn ®Ò nhµ ë cña c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. ®éng viªn nh©n d©n trªn ®Þa bµn thÞ x· quyªn gãp, ñng hé tiÒn, c«ng søc, nguyªn vËt liÖu ®Ó gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch lµm míi vµ söa ch÷a nhµ ë. + C«ng t¸c æn ®Þnh ®êi sèng TB, BB : Giao ®Êt t¹i vÞ trÝ thuËn tiÖn cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch s¶n xuÊt kinh doanh, miÔn thuÕ nhµ ®Êt vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. Tæ chøc ch¨m sãc søc khoÎ cho NCC t¹i nhµ, më líp ®µo t¹o d¹y nghÒ cho con em gia ®×nh chÝnh s¸ch vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn nhËn con em gia ®×nh chÝnh s¸ch vµo lµm viÖc. C«ng t¸c x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa : huy ®éng sù ®ãng gãp trong toµn d©n, thµnh lËp ban x©y dùng vµ qu¶n lý quü nh»m sö dông quü hîp lý vµ tr¸nh thÊt tho¸t, tiªu cùc. C«ng t¸c tÆng sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa.: ph¶i t¹o nguån kinh phÝ tÆng sæ, huy ®éng sù ñng hé cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh doanh, n¾m ch¾c hoµn c¶nh sèng cña tõng tr­êng hîp ®Ó tÆng sæ sao cho phï hîp. §Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng ph­êng, x· lµm tèt c«ng t¸c TB, G§LS vµ NCCVCM ë c¬ së. Cã biÓu d­¬ng vµ khen th­ëng kÞp thêi. §èi víi c«ng t¸c th­¬ng binh, liÖt sü : cÇn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c L§TBXH cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n; toµn t©m, toµn ý phôc vô c«ng t¸c; hiÓu biÕt ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng­êi cã c«ng. Mçi x· ph­êng nhÊt thiÕt ph¶i cã 1 c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c L§TBXH ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô còng nh­ cã chÕ ®é ­u ®·i cô thÓ ®èi víi c¸c c¸n bé nµy. Víi nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn nÕu cÊp Uû, ChÝnh quyÒn ra tay vµ ®­îc sù ñng hé cña quÇn chóng nh©n d©n, tÊt c¶ cïng ®ång lßng chung søc, ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i th× ch¾c ch¾n ThÞ X· Cöa Lß sÏ lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc TB, LS vµ NCCVCM , ph¸t triÓn m¹nh phong trµo ®ã trong toµn d©n, æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn ThÞ x· nh»m t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho ThÞ X· trong t­¬ng lai. §Ò xuÊt kiÕn nghÞ. C¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÇn ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n, mét c¬ chÕ cô thÓ nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ NCC ®Ó khái x¶y ra t×nh tr¹ng tuú tiÖn, thiÕu c«ng b»ng, t¹o kÏ hë ph¸t sinh nh÷ng thÊt tho¸t tiªu cùc: + Th­êng xuyªn thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ ch¨m sãc ®êi sèng NCC. + C«ng t¸c xÐt duyÖt cßn nhiÒu thñ tôc hµnh chÝnh cÇn gi¶m bít t¹o ®iÒu kiÖn cho NCC ®­îc thuËn lîi h¬n khi lµm thñ tôc ­u ®·i. + C«ng t¸c n©ng h¹ng ®èi víi TB, BB cÇn tæ chøc th­êng xuyªn h¬n liªn tôc vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc giÊy tê. §ång thêi c«ng t¸c gi¸m ®Þnh l¹i th­¬ng tËt cho TB, BB cÇn th«ng b¸o ®Õn tËn tõng ®èi t­îng. §èi víi phßng NVL§TBXH : cÇn n©ng cao nghiÖp vô, kiÕn thøc, kinh nghiÖm vÒ lÜnh vùc TBLS cho chÝnh c¸c c¸n bé trong phßng còng nh­ ®èi víi c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c TBLS ë cÊp c¬ së th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng chuyªn m«n. §èi víi UBND ThÞ X·: kÕt hîp chÆt chÏ h¬n n÷a víi phßng NVL§TBXH nh»m quan t©m h¬n n÷a tíi c¸c phong trµo ë c¬ së, t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra t×nh h×nh ch¨m sãc NCC ë c¸c ph­êng, x·; t×m hiÓu s©u h¬n ®êi sèng NCC ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p gióp ®ì kÞp thêi, ®óng ng­êi, ®óng ®èi t­îng. Toµn d©n tiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng tham gia ch¨m sãc ®êi sèng NCC; vËn ®éng mäi ng­êi, mäi nhµ, mäi tæ chøc kinh tÕ - x· héi ®ãng gãp x©y dùng quü “ §Òn ¬n ®¸p nghÜa” tõ cÊp ThÞ x·`®Õn ph­êng, x·. §èi víi NCC : cÇn ®éng viªn, gi¸o dôc hä ph¸t huy vai trß g­¬ng mÉu, truyÒn thèng c¸ch m¹ng tèt ®Ñp vµ ph¸t huy søc lao ®éng cßn l¹i tiÕp tôc lµm giµu cho b¶n th©n vµ gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc. KÕt luËn : Th­¬ng binh, bÖnh binh vµ ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng lµ nh÷ng ng­êi ®· hi sinh x­¬ng m¸u vµ tuæi xu©n ®Ó cèng hiÕn c¶ cuéc ®êi m×nh cho ®éc lËp – tù do cña Tæ quèc. §Ó cã ®­îc cuéc sèng hoµ b×nh, h¹nh phóc vµ ph¸t triÓn nh­ h«m nay ®· cã biÕt bao nhiªu con ng­êi ­u tó ®· ng· xuèng hoÆc ®Ó l¹i mét phÇn th©n thÓ cña m×nh qua nh÷ng n¨m dµi tranh ®Êu. Tæ quèc vµ nh©n d©n ®êi ®êi ghi nhí c«ng ¬n cña nh÷ng ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c ch¨m sãc th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü vµ ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn x· héi. KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®¹o lý tèt ®Ñp tõ ngµn x­a cña d©n téc ®ã lµ “ Uèng n­íc nhí nguån” . “ §Òn ¬n ®¸p nghÜa”, thùc hiÖn líi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu “ T«i rÊt mong ®ång bµo ta s½n sµng gióp ®ì Th­¬ng binh, liÖt sü, gia ®×nh ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn”. T¹i ®Þa bµn ThÞ x· Cöa Lß ®· dÊy lªn phong trµo ch¨m sãc ®êi sèng th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü vµ NCCVCM réng r·i trong toµn d©n víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng hÕt søc thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶. Phong trµo ®· ®éng viªn mäi nguån lùc t¹i chç gióp ®ì NCCVCM cã cuéc sèng æn ®Þnh, t¸i hoµ nhËp céng ®ång víi niÒm tin yªu vµo cuéc sèng, vµo tr¸ch nhiÖm vµ sù quan t©m cña Nhµ n­íc vµ cña toµn x· héi. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi NCC ë ThÞ X· Cöa Lß cßn cã mét sè khã kh¨n, h¹n chÕ. Nh­ng víi tr¸ch nhiÖm vµ lßng biÕt ¬n nh÷ng ng­êi cã c«ng, §¶ng uû, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n toµn ThÞ x· ®· cè g¾ng hÕt m×nh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc ®êi sèng TB, LS vµ gia ®×nh NCCVCM, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi cho nh÷ng ®èi t­îng chÝnh s¸ch. Víi tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc truyÒn thô trong qu¸ tr×nh häc tËp ë tr­êng §¹i häc Lao §éng Th­¬ng Binh – X· Héi vµ Thùc tËp ë phßng NVL§TBXH ë ThÞ X· Cöa Lß ®­îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy, em mong mái cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh cïng víi quª h­¬ng b¸o ®¸p c«ng ¬n nh÷ng ng­êi anh hïng, nh÷ng nguêi chiÕn sü c¸ch m¹ng cña d©n téc. Trong b¸o c¸o nµy do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi cßn cã mét sè s¬ suÊt vµ thiÕu xãt em rÊt mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m tõ phÝa thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docUống nước nhớ nguồn.DOC
Luận văn liên quan