Vài nét giới thiệu về công ty bút bi Thiên Long - Chi nhánh Hà Nội

Vài nét giới thiệu về Cty bút bi thiên long - chi nhánh Hà Nội Vài nét giới thiệu về công ty bút bi thiên long - chi nhánh hà nội 1. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long (tức Công ty bút bi Thiên Long) được thành lập năm 1981 do ông Cổ Gia Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. Trụ sở chính của Công ty: Lô 6 - 8 - 10 Đường số 3, khu CN Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian đầu mới thành lập Công ty chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công với vài công nhân. Trải qua hơn 20 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với rất nhiều thăng trầm, biến động của nền kinh tế nước nhà, đến nay Công ty Thiên Long đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong ngành văn phòng phẩm. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất ra sản phẩm bút bi. Bên cạnh sản phẩm chính là bút bi, Công ty bút bi Thiên Long còn sản xuất: bút dạ kim, dạ bi, bút xoá, bút dạ bảng, bút dạ dầu, dạ màu, sáp màu, bảng học sinh, thước kẻ, màu nước, mực viết máy, hồ dán giấy . Với ưu thế về trình độ công nghệ sản xuất bút bi hiện đại, đội ngũ cán bộ, kỹ sư lành nghề, nguồn nguyên liệu được nhập ổn định từ các công ty chuyên ngành hàng đầu thế giới như mực nhập từ Đức, đầu bi nhập từ Thụy Sĩ do vậy sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường. Hiện nay sản phẩm của Công ty có mặt trên toàn quốc và đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cũng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ tới tay người tiêu dùng. Ngoài trung tâm sản xuất và cung cấp sản phẩm chính tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống tiêu thụ của Công ty được trải dài từ Nam ra Bắc với sự hoạt động của 4 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ) và 1 văn phòng đại diện tại Nam Định. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long chi nhánh Hà Nội là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long được thành lập theo QĐ số 08 - 98/QĐTC ngày 12/09/1998 của Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long. Chi nhánh Hà Nội có trụ sở tại số 7 Đào Duy Anh, có tư cách pháp nhân không đầy đủ theo pháp luật Việt Nam và là đơn vị hạch toán phụ thuộc theo chế độ báo sổ đối với Công ty. Chi nhánh Hà Nội được Công ty giao vốn và tài sản, có con dấu, được mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi tại Hà Nội theo phân cấp quản lý của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long. 1.2 Quyền hạn và nghĩa vụ của Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội có nhiệm vụ: - Đăng ký và kinh doanh đúng ngành nghề, mặt hàng đã được đăng ký. Tổ chức, cung ứng tiêu thụ sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Long sản xuất ra. - Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hàng quý, hàng năm của Chi nhánh sau khi được Công ty phê duyệt. - Nghiên cứu và triển khai mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại thị trường thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. - Thực hiện nghĩa vụ với người lao động cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động và an ninh trật tự. - Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán sổ sách, báo cáo định kỳ hoặc bất thường theo yêu cầu của Nhà nước và công ty. - Chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của nhà nước và các nghĩa vụ tài chính đối với công ty. - .

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3708 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vài nét giới thiệu về công ty bút bi Thiên Long - Chi nhánh Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµi nÐt giíi thiÖu vÒ c«ng ty bót bi thiªn long - chi nh¸nh hµ néi 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long (tøc C«ng ty bót bi Thiªn Long) ®­îc thµnh lËp n¨m 1981 do «ng Cæ Gia Thä lµm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty. Trô së chÝnh cña C«ng ty: L« 6 - 8 - 10 §­êng sè 3, khu CN T©n T¹o, huyÖn B×nh Ch¸nh, TP. Hå ChÝ Minh. Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty chØ lµ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, thñ c«ng víi vµi c«ng nh©n. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi rÊt nhiÒu th¨ng trÇm, biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, ®Õn nay C«ng ty Thiªn Long ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp dÉn ®Çu ViÖt Nam trong ngµnh v¨n phßng phÈm. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm bót bi. Bªn c¹nh s¶n phÈm chÝnh lµ bót bi, C«ng ty bót bi Thiªn Long cßn s¶n xuÊt: bót d¹ kim, d¹ bi, bót xo¸, bót d¹ b¶ng, bót d¹ dÇu, d¹ mµu, s¸p mµu, b¶ng häc sinh, th­íc kÎ, mµu n­íc, mùc viÕt m¸y, hå d¸n giÊy ... Víi ­u thÕ vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt bót bi hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé, kü s­ lµnh nghÒ, nguån nguyªn liÖu ®­îc nhËp æn ®Þnh tõ c¸c c«ng ty chuyªn ngµnh hµng ®Çu thÕ giíi nh­ mùc nhËp tõ §øc, ®Çu bi nhËp tõ Thôy SÜ do vËy s¶n phÈm cña C«ng ty lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty cã mÆt trªn toµn quèc vµ ®· xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Song song víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng ty còng chó träng tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô tíi tay ng­êi tiªu dïng. Ngoµi trung t©m s¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, hÖ thèng tiªu thô cña C«ng ty ®­îc tr¶i dµi tõ Nam ra B¾c víi sù ho¹t ®éng cña 4 chi nh¸nh (Hµ Néi, §µ N½ng, Nha Trang, CÇn Th¬) vµ 1 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Nam §Þnh. C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long chi nh¸nh Hµ Néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long ®­îc thµnh lËp theo Q§ sè 08 - 98/Q§TC ngµy 12/09/1998 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long. Chi nh¸nh Hµ Néi cã trô së t¹i sè 7 §µo Duy Anh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc theo chÕ ®é b¸o sæ ®èi víi C«ng ty. Chi nh¸nh Hµ Néi ®­îc C«ng ty giao vèn vµ tµi s¶n, cã con dÊu, ®­îc më tµi kho¶n chuyªn thu, chuyªn chi t¹i Hµ Néi theo ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long. 1.2 QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Chi nh¸nh: Chi nh¸nh Hµ Néi cã nhiÖm vô: - §¨ng ký vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ, mÆt hµng ®· ®­îc ®¨ng ký. Tæ chøc, cung øng tiªu thô s¶n phÈm do C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th­¬ng m¹i Thiªn Long s¶n xuÊt ra. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hµng quý, hµng n¨m cña Chi nh¸nh sau khi ®­îc C«ng ty phª duyÖt. - Nghiªn cøu vµ triÓn khai më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty t¹i thÞ tr­êng thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. - Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng­êi lao ®éng còng nh­ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng, an toµn lao ®éng vµ an ninh trËt tù. - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n sæ s¸ch, b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc bÊt th­êng theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty. - ......... Bªn c¹nh c¸c nghÜa vô trªn th× chi nh¸nh Hµ Néi còng cã quyÒn ®­îc x©y dùng bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh phï hîp «øi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh. §­îc quyÒn hîp ®ång, tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ bè trÝ lao ®éng phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh vµ nhu cÇu cña Chi nh¸nh tr×nh C«ng ty phª duyÖt .... Chi nh¸nh ®­îc h×nh thµnh c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm; cöa hµng kinh doanh trong ph¹m vi Thµnh phè Hµ Néi. §­îc liªn kÕt tiªu thô s¶n phÈm, h×nh thµnh vµ lùa chän c¸c kh¸ch hµng lµm ®¹i lý cña Chi nh¸nh vµ C«ng ty trong ph¹m vi miÒn B¾c. C¸c ®¬n vÞ nµy lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Chi nh¸nh nªn ®Òu do Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt vµ quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy kh«ng cã bé m¸y riªng. VÒ chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, ngoµi viÖc ®ãng b¶o hiÓn x· héi, b¶o hiÓm y tÕ Chi nh¸nh cßn tham gia ®ãng b¶o hiÓm tai n¹n cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh còng th­êng xuyªn thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng quý theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ th­ëng hµng th¸ng theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc song song víi c¸c chÕ ®é th­ëng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi còng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ch¼ng h¹n nh­ c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ HÖ thènh qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002, c¸c líp ®µog t¹o vÒ tin häc, kü n¨ng b¸n hµng, lËp kÕ ho¹ch, thèng kª ... 1.3 ThÞ tr­êng cung cÊp: ChØ riªng t¹i chi nh¸nh Hµ Néi, thÞ tr­êng cung cÊp s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc ph©n phèi tíi 18 tØnh phÝa B¾c nh­: H¶i D­¬ng H¶i Phßng S¬n T©y - Hµ T©y B¾c Ninh H­ng Yªn Phó Thä VÜnh Phóc B¾c Giang Th¸i Nguyªn Cao B»ng Hoµ B×nh L¹ng S¬n H¹ Long - Qu¶ng Ninh CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh U«ng BÝ - Qu¶ng Ninh S¬n La Tuyªn Quang Yªn B¸i cïng rÊt nhiÒu ®¹i lý kh¸c trong thµnh phè Hµ Néi. 1.4 KÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y: §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi tÝnh c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, C«ng ty Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®Æt ra kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng, chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp ®Ó s¶n phÈm cña Thiªn Long ngµy mét kh¼ng ®Þnh m×nh tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh t¹i khu vùc Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c tØnh phÝa B¾c nãi chung. Víi nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng phÝa B¾c, kÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u thÓ hiÖn ë ttèc ®én t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng cña doanh sè. Cô thÓ C«ng ty Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kh¸ cao th«ng qua mét sè chØ tiªu sau: ChØ tiªu §VT 1999 2000 2001 §Õn T11/2002 1. Doanh thu triÖu ® 49.230 53.170 56.050 53.590 2. Lîi nhuËn triÖu ® 5.394 6.579 7.955 7.763 3. ThuÕ nép ng©n s¸ch triÖu ® 3.988 5.057 5.921 5.530 5. §Çu t­ míi triÖu ® 7.739 8.000 9.800 8.700 4. Tæng quü l­¬ng triÖu ® 2.635 3.948 4.723 4.325 7. Sè l­îng lao ®éng triÖu ® 82 95 101 98 8. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng triÖu ® 0,878 1,401 1,435 1,467 2. tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: 2.1 C¬ cÊu tæ chøc: T¹i c«ng ty bót bi Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®­îc tæ chøc nh­ sau: 2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: 2.2.1 Gi¸m ®èc chi nh¸nh: Lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt cña Chi nh¸nh. Do Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò cö, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt sau khi ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh lµ ng­êi ®¹i diÖn cña Chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Trong qu¸ tr×nh ta quyÕt ®Þnh gi¸m ®èc ®­îc sù tham m­u trùc tiÕp cña c¸c tr­ëng phßng X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m, c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng; c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt. X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé trong Chi nh¸nh. Tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Tæ chøc ®iÒu hµnh Chi nh¸nh theo quy chÕ cña Chi nh¸nh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña C«ng ty. B¸o c¸o C«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cu¶t Chi nh¸nh theo ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m ; b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, b¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu - ph¶i tr¶ vµ thu chi cña Chi nh¸nh. §­îc quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p v­ît thÈm quyÒn trong c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã tr­íc C«ng ty vµ b¸o c¸o C«ng ty kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. X©y dùng ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña Chi nh¸nh, kÓ c¶ ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh khi thay ®æi tæ chøc vµ biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña Chi nh¸nh. Thµnh lËp vµ trùc tiÕp chØ ®¹o bé m¸y gióp viÖc. 2.2.2 Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt sau khi ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. Trî lý Gi¸m ®èc chi nh¸nh lµ ng­êi gióp vÞec cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ®iÒu hµnh mét hoÆ mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo ph©n c«ng uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh, c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc phÊn c«ng vµ uû quyÒn thùc hiÖn. Ngoµi ra trî lý Gi¸m ®èc chi nh¸nh cßn cã c¸c chøc n¨ng, quyÒn h¹n sau - Gi¸m s¸t, b¶o toµn vèn cña C«ng ty giao cho chi nh¸nh. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh (Doanh sè, chi phÝ, gi¸ vèn) - X©y dùng c¸c quy ®Þnh qu¶n lý tæ chøc kÕ to¸n. - Gi¸m s¸t thu håi c¸c kho¶n nî cña Chi nh¸nh. - KiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ cña Chi nh¸nh - LËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cu¶ Chi nh¸nh. 2.2.3 Phßng kÕ to¸n: Lµ bé phËn tham m­u cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn Chi nh¸nh C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo th¸ng, quý, n¨m göi cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ göi vÒ C«ng ty, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c bé phËn kh¸c sö dông th«ng tin. Thùc hiÖn tæng hîp tiÕp nhËn, thanh, quyÕt to¸n chi l­¬ng, th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n chi kh¸c trong Chi nh¸nh. 2.2.4 Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Æt hµng víi C«ng ty, kÕ ho¹ch b¸n hµng, tiªu thô hµng ho¸, theo dâi hµng ho¸ vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong ®ã Tr­ëng phßng kinh doanh do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Tr­ëng phßng kinh doanh cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh bé phËn kinh doanh ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ tiªu thô cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc triÓn khai, më réng thÞ tr­êng ra c¸c ®Þa ph­¬ng theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ C«ng ty. 2.2.5 Phßng ph¸t triÓn thÞ tr­êng: Cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ Phßng kinh doanh cña C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng ®Èy m¹nh viÖc b¸n s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. Tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc, gÆp gì, trao ®æi vµ lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ viÖc cung øng. §i thùc tÕ t¹i c¸c thÞ tr­êng trong ph¹m vi Chi nh¸nh qu¶n lý, kiÓm tra doanh sè b¸n hµng tõng khu vùc, ®èc thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng t¹i c¸c ®iÓm ph©n phèi hµng ho¸ cña C«ng ty ®ång thêi x¸c ®Þnh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vÒ hµng ho¸. 2.2.6 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt nh­ c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ®Çu t­ vµ nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. 3. tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh hµ néi : 3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi Tõ ngµy míi thµnh lËp, C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi ®· thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141 - TC/Q§ ngµy 01/11/95 cña Bé Tr­ëng Bé Tµi ChÝnh. MÆc dï ban ®Çu cßn gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng dÇn dÇn còng ®i vµo nÒ nÕp, th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp cã hiÖu qu¶ ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ bè trÝ thµnh phßng kÕ to¸n, chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, C«ng ty ®· sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. PhÇn mÒm kÕ to¸n cã tªn gäi “Avt - Soft” 3.1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long ®­îc tæ chøc phï hîp víi h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung. HiÖn nay, ®éi ngò kÕ to¸n lµm viÖc t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ng­êi lµ: - 01 kÕ to¸n tr­ëng. - 01 kÕ to¸n tæng hîp. - 01 kÕ to¸n thanh to¸n. - 02 kÕ to¸n c«ng nî. - 01 thñ quü. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - chi nh¸nh hµ Néi KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü 3.1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh: KÕ to¸n tr­ëng: do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ C«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª. ChÞu sù qu¶n lý, gi¸m s¸t vÒ mÆt chuyªn m«n, nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n C«ng ty theo ngµnh däc do C«ng ty quy ®Þnh. Tham m­u cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh, phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c cña Chi nh¸nh vÒ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh c«ng nî vµ hµng hãa tiªu thô. Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña Chi nh¸nh, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ C«ng ty. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô, c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn, phô tr¸ch tæng hîp vÒ c«ng viÖc cña m×nh. KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô hµng ngµy viÕt phiÕu thu, chi cuèi ngµy ®èi chiÕu víi thñ quü, kiÓm kª quü, vµ chuyÓn giao chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký chung. Thanh to¸n theo dâi nî, tham gia lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n. §ång thêi, kÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tÝn dông, vèn l­u ®éng, kÕ ho¹ch tiÒn mÆt hµng th¸ng, hµng quÝ, hµng n¨m göi tíi c¸c ng©n hµng c«ng ty cã tµi kho¶n. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè d­ tiÒn göi, tiÒn vay cho kÕ to¸n tr­ëng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty. Cã tr¸nh nhiÖm kiÓm tra sè l­îng hµng ho¸ nhËp xuÊt hµng ngµy, ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ l­îng hµng ho¸. Theo dâi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp - xuÊt - tån trong kú h¹ch to¸n, tÝnh to¸n ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú. Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o chi tiªu tæng hîp göi ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ göi vÒ C«ng ty . KÕ to¸n tæng hîp: NhiÖm vô chÝnh lµ b¸o c¸o thuÕ, b¸o c¸o kÕ to¸n tr­ëng vÒ viÖc xö lý sè liÖu kÕ to¸n tr­íc khi kho¸ sæ kÕ to¸n. L­u tr÷ toµn bé chøng tõ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty theo quÝ, n¨m. LËp chøng tõ h¹ch to¸n cña C«ng ty, kÕ to¸n tæng hîp toµn C«ng ty. NhËn kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ néi bé. Tr×nh kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty ph­¬ng ¸n xö lý sè liÖu tr­íc khi tæng hîp toµn C«ng ty. KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng, tõng khu vùc, ®èi chiÕu c«ng nî hµng ngµy víi tõng kh¸ch hµng (nÕu cã ph¸t sinh). Lµm b¶ng th­ëng cho kh¸ch hµng theo th¸ng, quý. B¸o c¸o vÒ c«ng nî hµng tuÇn cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý viÖc thu, chi tiÒn trong Chi nh¸nh theo ®óng c¸c kho¶n vµ sè tiÒn ®· ®­îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ký duyÖt. Nh©n viªn trong phßng tuy ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô nh­ vËy nh­ng bÊt cø thµnh viªn nµo gÆp khã kh¨n trong c«ng viÖc sÏ ®­îc sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o phßng còng nh­ cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong phßng. + §Þnh kú b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh víi Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ C«ng ty. + T¹i phßng kÕ to¸n cña Chi nh¸nh C«ng ty: Sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo tõng nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng c¸c nh©n viªn tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ vµo m¸y. 3.2 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ t¹i Chi nh¸nh: T¹i C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi hiÖn nay cã sö dông c¸c lo¹i ho¸ ®¬n, chøng tõ sau: - PhiÕu ®Ò nghÞ nhËp / xuÊt; PhiÕu nhËp kho; PhiÕu xuÊt kho; ThÎ kho. - PhiÕu thu; PhiÕu chi; B¶ng kª nép tiÒn; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n. - §¬n ®Æt hµng cña kh¸ch; c¸c v¨n b¶n yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè hµng tr¶ l¹i, gi¶m gi¸, chiÕt khÊu... - B¶ng chÊm c«ng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng; B¶ng thanh to¸n BHXH; B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng ... - PhiÕu hîp ®ång vËn chuyÓn; C¸c hîp ®ång b¸n hµng; Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. - GiÊy th«ng b¸o Nî, Cã cña ng©n hµng. - ....... TÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ nµy ®Òu ®­îc sù phª duyÖt, ký x¸c nhËn cña tr­ëng c¸c bé phËn cã liªn quan trong Chi nh¸nh vµ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. lu©n chuyÓn chøng tõ thu tiÒn C¸c phßng cã yªu cÇu Nhu cÇu nép tiÒn Sæ chi tiÕt LËp phiÕu thu Thñ quü B¶ng kª nép tiÒn KÕ to¸n chøng tõ liªn quan 01 L­u; 01 ng­êi nép gi÷; 01 Thñ quü gi÷ 01 kÕ to¸n c«ng nî gi÷ KÕ to¸n c¸c phÇn hµnh liªn quan B¸o c¸o kÕ to¸n liªn quan quy tr×nh chi t¹i chi nh¸nh c«ng ty B­íc Tr¸ch nhiÖm Néi dung thùc hiÖn BiÓu mÉu/Phô lôc Nhu cÇu thanh to¸n 01 C¸c phßng ban GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n XÐt duyÖt cña Tr­ëng phßng 02 Tr­ëng phßng GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n XÐt duyÖt cña Phßng kÕ to¸n 03 Phßng kÕ to¸n GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n DuyÖt thanh to¸n 04 G§ Chi nh¸nh GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n §Ò xuÊt thanh to¸n (kÑp ®ñ chøng tõ ®Ó xÐt) C©n ®èi ng©n s¸ch 05 Phßng kÕ to¸n Thùc hiÖn chi 06 Phßng kÕ to¸n PhiÕu chi quy tr×nh t¹m øng vµ quyÕt to¸n t¹m øng t¹i chi nh¸nh c«ng ty B­íc Tr¸ch nhiÖm L­u ®å BiÓu mÉu Nhu cÇu t¹m øng/quyÕt to¸n t¹m øng 01 C¸c phßng ban PhiÕu ®Ò nghÞ t¹m øng Tr­ëng phßng 02 Tr­ëng phßng Phßng kÕ to¸n Kh«ng duyÖt Kh«ng duyÖt DuyÖt 03 Phßng kÕ to¸n DuyÖt G§ Chi nh¸nh 04 G§ Chi nh¸nh Phßng kÕ to¸n 05 Phßng kÕ to¸n Th«ng b¸o cho ng­êi t¹m øng/quyÕt to¸n t¹m øng 06 Phßng kÕ to¸n Thùc hiÖn chi/thu 07 Phßng kÕ to¸n PhiÕu chi PhiÕu thu 3.3 H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh: §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng còng nh­ khèi l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chung”. H×nh thøc kÕ to¸n nµy gi¶n ®¬n, phï hîp víi viÖc sö dông m¸y tÝnh cña c«ng ty hiÖn nay. * Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ lËp, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian, sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Tr­êng hîp cã mét sè nghiÖp vô kinh tÕ cÇn ghi vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt th× ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng, lÊy sè liÖu trªn sæ NhËt ký ®Æc biÖt ghi vµo sæ c¸i theo tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n. C¸c chøng tõ cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt ®ång thêi ®­îc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng, cuèi quÝ, cuèi n¨m lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi k× céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i Chi Nh¸nh c«ng ty Bót Bi Thiªn Long : Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o Tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi kú Quan hÖ ®èi chiÕu 3.4 HÖ thèng tµi kho¶n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty: HiÖn nay t¹i Chi nh¸nh C«ng ty cã sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Lo¹i 1: 111, 112, 131, 133, 138, 141, 142, 156, 157 - Lo¹i 2: 211, 214, 213, 241 - Lo¹i 3: 331, 333, 334, 335, 336, 338 - Lo¹i 4: 421, 431 - Loai 5: 511, 512, 521, 531, 532 - Lo¹i 6: 627, 632, 641, 642 - Lo¹i 7: 711, 721 - Lo¹i 8: 811, 821 - Lo¹i 9: 911 - Lo¹i 10: 003, 007, 009 3.5 Tæ chøc vËn dông sæ chi tiÕt: T¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi viÖc tæ chøc vËn dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt bao gåm nh÷ng lo¹i sæ sau: - §èi víi phÇn hµnh h¹ch to¸n s¶n phÈm hµng hãa Chi nh¸nh ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Cô thÓ t×nh h×nh h¹ch to¸n nh­ sau: ë kho : C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho, thñ kho ghi sè l­îng vµo thÎ kho. ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú nhËp phiÕu nhËp kho, xuÊt kho cña thñ kho vµ ghi tiÒn vµo phiÕu. Sau ®ã ghi sè l­îng vµ gi¸ trÞ vµo Sæ chi tiÕt vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸. Më B¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó ®èi chiÕu. mÉu sæ chi tiÕt vËt t­, s¶n phÈm, hµng hãa Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn Sè d­ ®Çu kú Céng th¸ng: Ng­êi ghi sæ Ngµy th¸ng n¨m 200 (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 156 (1561 hoÆc 1562) Tªn hµng ho¸ Tån §K NhËp XuÊt Tån CK Tæng céng: - Më c¸c lo¹i Sæ chi tiÕt thanh to¸n: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi c¸c quü: BHXH, y tÕ ... Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - Sæ quü tiÒn mÆt; Sæ TGNH - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - Sæ theo dâi xuÊt hµng 3.6 Tæ chøc vËn dông b¸o c¸o kÕ to¸n: KÕ to¸n chuyÓn cho G§CN: 3.6.1 B¸o c¸o ngµy: B¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt B¸o c¸o tiÒn göi ng©n hµng B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (nªó cã) - Ýt ë Chi nh¸nh B¸o c¸o s¶n l­îng tiªu thô B¸o c¸o tæng gi¸ trÞ tån kho B¸o c¸o sè l­îng tån kho (thñ kho hoÆc kÕ to¸n kho) 3.6.2 B¸o c¸o tuÇn: B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu ®Õn h¹n B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ®Õn h¹n KÕ ho¹ch thu chi hµng tuÇn (Thø 5 chuyÓn vÒ C«ng ty: KÕ to¸n Gi¸m ®èc CN C«ng ty) Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi tuÇn (®Ó G§CN n¾m sè liÖu, kh«ng cÇn nép vÒ C«ng ty). 3.6.3 B¸o c¸o th¸ng/ quý/ n¨m: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh C¸c b¸o c¸o chi tiÕt kh¸c(cho c¸c tµi kho¶n) ThuyÕt minh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý 3.6.4 Kª khai, quyÕt to¸n thuÕ: Kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra Kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo B¸o c¸o nhËp xuÊt tån kho B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ GTGT B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ TNDN C¸c b¸o c¸o kh¸c. 3.7 Kh¸i qu¸t h¹ch to¸n mét sè ph¸n hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n: 3.7.1 H¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng: Khi mua hµng ho¸ tõ C«ng ty trong Sµi Gßn nhËp kho, c¨n cø vµo hãa ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561 hoÆc 1562): 175.655.000 Nî TK 1331: 17.565.000 Cã TK 336: 193.220.000 3.7.1 H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng: Khi xuÊt b¸n, kÕ to¸n ghi bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: 4 .119 . 697 . 760 Cã TK 156 (1561 hoÆc 1562): 4 .119 . 697 . 760 C¸c kho¶n biÕu tÆng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 6412 : 216.000 Cã TK 1561(7): 216.000 C¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: - BT 1: Nî TK 156 (1561 hoÆc 1562): 42.358.000 Cã TK 632: 42.358.000 - BT 2: Nî TK 531: 45.000.000 Nî TK 33311: 4.500.000 Cã TK 131: 49.500.000 C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532: 1.965.000 Nî TK 33311: 196.500 Cã TK 131: 2.161.500 3.7.1 Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131 : 4.913.626.400 Cã TK 511: 4.913.626.400 VÝ dô: Theo sè liÖu th¸ng 09/02 ë Chi Nh¸nh C«ng ty Bót Bi Thiªn Long ta cã: Doanh thu b¸n hµng cuèi th¸ng sÏ kÕt chuyÓn, ghi: Nî TK 511 : 4.239.561.470 Cã TK 911: 4.239.561.470 Chi phÝ b¸n hµng cuèi th¸ng kÕt chuyÓn, ghi: Nî TK 911 : 537.627.464 Cã TK641 : 537.627.464 Cuèi kú tÝnh kÕt qu¶ SXKD: L·i (lç) = Doanh thu thuÇn - (Gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ b¸n hµng ) + SXKD (Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phi ho¹t ®éng tµi chÝnh ) = 4.913.626.400 - (4.239.561.470 + 411.969.760 ) + 263.768 = 262.358.938 ®ång. s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty bót bi thiªn long - chi nh¸nh hµ néi Gi¸m ®èc CN Trî lý gi¸m ®èc CN P. Kinh doanh Tr­ëng phßng KD Thñ kho Phô kho §iÒu phèi viªn NV b¸n hµng MËu dÞch viªn CH P. KÕ to¸n P. ThÞ tr­êng P. Tæ chøc HC Tr­ëng phßng TT Nh©n viªn PTTT TiÕp thÞ b¸n hµng TiÕp thÞ in qu¶ng c¸o Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tr­ëng B¶o vÖ T¹p vô L¸i xe Nh©n viªn HC - HS Tr­ëng phßng TC - HC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVài nét giới thiệu về công ty bút bi thiên long - chi nhánh Hà Nội.doc
Luận văn liên quan