Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động

LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽ đó mà vai trò của Công đoàn cần phải được phát huy cao độ, tăng cường mạnh các chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn là một trong những thành viên nằm trong hệ thống chính trị, được ra đời ngày 28/7/1929. Trải qua hơn 70 năm hoạt động Công đoàn ngày càng phát huy được vị trí vai trò của tổ chức mình: luôn luôn bảo vệ lợi ích chính đáng giai cấp mình bằng những việc làm cụ thể hữu ích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phong trào thi đua là nguồn lực tạo lên thắng lợi lớn của nhân dân ta trong kháng chiến. Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn nữa về mọi mặt của xã hội. Phong trào thi đua là động lực để khơi dậy rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân lao động tự nguyên tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Công tác tổ chức phong trào thi đua và vận dụng phổ biến những nguyên tắc thi đua là nhiệm vụ không thể tách rời của hoạt động Công đoàn. Nhân loại đang có những bước phát triển mạnh mẽ, những bước tiến nhảy vọt với những sự thay đổi đến chóng mặt từng ngày, đặc biệt là xu thế toàn cầu hoá kinh tế đã đặt chúng ta đứng trước những cơ hội lớn và cả những thách thức không nhỏ. Để nắm bắt được thời cơ và phát huy cao độ nội lực thì mỗi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, chính vì vậy công tác thi đua khen thưởng càng có vai trò quan trọng góp phần tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiệu quả rõ rệt của các phong trào thi đua do Công đoàn khởi xướng là góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn của đội ngũ công nhân lao động. Hàng chục nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình mới được thực hiện, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn. Thi đua trong nền kinh tế thị trường là sự nối tiếp, kế thừa, sàng lọc để tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú. Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương phải luôn coi trọng công tác thi đua và tổng kết phong trào thi đua. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong điều kiện mới, phong trào thi đua trong Công nhân lao động còn nhiều bộc lộ hạn chế nhất định, nhận thức về thi đua, có nơi có lúc chưa đầy đủ, sâu sắc. Phong trào thi đua có lúc chưa chuyển kịp tình hình mới, chưa hình thành cao trào sâu rộng đều khắp, liên tục, phát động phong trào thi đua rầm rộ nhưng hiệu quả thấp. Công đoàn tổ chức phong trào thi đua trong điều kiện hiện nay làm nhằm rèn luyện công nhân viên chức- lao động trở thành người lao động giỏi có ích cho xã hội đáp ứng tình hình mới. Xuất phát từ quan điểm khoa học và thực tiễn trên, em đã nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp.Vì vậy, với tư cách là một sinh viên khoa Xã hội học, trường Đại học Công đoàn nên trong thời gian thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động”, Với mong muốn là có một cách tiếp cận cụ thể theo hướng tiếp cận chuyên ngành Xã hội học. 2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 2.1 Ý nghĩa khoa học Bằng việc ứng dụng những kiến thức chuyên ngành Xã hội học để nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề Công đoàn trong việc tổ chức thi đua trong công nhân lao động. Từ đó tìm ra những đặc trưng cơ bản cũng như vị trí, vai trò, chức năng, của tổ chức khẳng định vai trò lịch sử của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Khoá luận góp phần chỉ ra vai trò quan trọng của Công đoàn trong việc tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ, chỉ ra thi đua mới thực sự là động lực đưa nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn mới. Là tài liệu tham khảo của các đơn vị cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua, giúp cho cán bộ Công đoàn nhận thức đúng vai trò của công đoàn từ đó ý thức cao trong việc tổ chức thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 3. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ, MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở xác định vị trí, vai trò của thi đua và xu hướng vận động của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, làm rõ nét về vai trò của công đoàn trong việc tổ chức phòng trào thi đua trong công nhân lao động. Phân tích thực trạng quá trình tổ chức các phong trào thi đua, xem xét tác động của Công đoàn đối với thi đua tại Tổng công ty Sông Đà. Từ đó khoá luận vạch ra các hướng và những gải pháp cơ bản để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động phát huy được vai trò trong Tổng công ty Sông Đà. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu về vấn đề thi đua của Công Đoàn trong Tổng công ty Sông Đà 3.3 Khách thể nghiên cứu Khoá luận xây dựng nhằm khái quát những vấn đề lý luận chung và đề cập đến vấn đề thi đua trong công nhân viên chức -lao động của Công Đoàn 3.4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Khảo sát vấn đề tổ chức thi đua trong công nhân lao động trong Tổng công ty Sông Đà Về thời gian: Khảo sát vấn đề thi đua trong giai đoạn 2000-2005 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện đề tài đã sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, duy vật biện chứng kết hợp phân tích lý luận qua các tài liệu nơi thực tập và sử dụng quan điểm chủ nghiã Mac Lenin, tư tuởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Nhà Nước, nghị quyết của Công Đoàn 5. KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN: Gồm 3 phần Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về thi đua và tổ chức phong trào thi đua. Phần thứ hai: Thực trạng công tác tổ chức phong trào thi đua của công đoàn trong công nhân viên chức lao động tại TCT Sông Đà Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phong trào công thi đua trong công nhân viên chức lao động tại TCT Sông Đà

docx84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần. TCT tham gia thành lập mới 16 công ty cổ phần. năm 2005, TCT tiếp tục cổ phần hoá 10 đơn vị thành viên của TCT, chuyển đổi 3 doanh nghiệp thành viên sang công ty TNHH một thành viên và xây dựng đề án cổ phần hoá TCT. Song song với phong trào thi đua LĐST, TCT luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống về mọi mặt cho CNVC-LĐ tạo cho sự yên tâm công tác, gắn bó với TCT như: - Xây dựng các khu tập thể khép kín cho CBCNV tham gia thi công các công trình. - Đầu tư năng lực thiết bị thi công để giảm thiểu lao động nặng nhọc cho công nhân nhất là công nhân thi công các công trình ngầm. - Tổ chức các sân chơi luyện tập thể thao sau giờ lao động cho CBCN trên các công trường. Tổ chức các nhà văn hoá, đảm bảo yêu cầu về thị trường, giải trí cho CBCN. - Xây dựng các khu đô thị, chung cư phục vụ nhu cầu về chỗ ở cho CBCN TCT. Từ năm 2000 đến nay, TCT đã xây thêm các chung cư E13, H1-3, tập thể Nhân Chính, Toà nhà đường Trường Chinh; khu đo thị Mỹ Đình - Mễ Trì, v.v... phục vụ hàng ngàn hộ gia đình CBCNV. - Thu nhập bình quân của CBCNV không ngừng được nâng lên: năm 2000 thu nhập bình quân của 17.000 CBCNV đạt 1,15 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2004 thu nhập bình quân của 28.000 CBCNV đạt 1,723 triệu đồng/người/tháng. - Đã có 8 đơn vị thành viên của TCT được Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam công nhận là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBVC-LĐ. 2.4. Phong trào "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" - Mục tiêu của phong trào. Nhằm tạo thành ý thức tự giác trong công việc tới từng đối tượng CNVCLĐ, tạo ra nhiều mặt hàng sản phẩm đạt dấu chất lượng ngành, Nhà nước. - Nội dung của phong trào thi đua: Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng gắn liền với ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, phát huy sáng kiến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực. - Tổ chức phát động thi đua nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng theo từng thời gian cụ thể. - Tổ chức thực hiện: TCT quyết định thành lập Ban thi đua tại công trình (có quyết định kèm theo). Quy định các đợt thi đua nhỏ trong quá trình tổ chức thi đua để đảm bảo việc sơ kết khen thưởng được kịp thời. Mọi công việc được giải quyết cụ thể hàng ngày, đồng thời lấy những ngày giao ban của công trình (đã được quy định) để cùng nhau kiểm điểm, nhận xét kịp thời, tạo động lực thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng có tác dụng. - Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua với sự tham gia của lãnh đạo TCT. Công đoàn TCT cùng C NVCLĐ đơn vị có công trình kết hợp khen thưởng vật chất với khen thưởng tinh thần, tùy theo hiệu quả của từng đợt thi đua để đề ra những mức thưởng hợp lý. Ngoài ra, công đoàn TCT còn xét thưởng đột xuất cho các trường hợp có sáng kiến cải tiến kĩ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao. - Kết quả của việc vận động "Tổ chức thực hiện phong trào thi đua nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm". Phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng cáo thương hiệu Sông Đà đã được các đơn vị triển khai xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2002. Đến năm 2003 đã có 54 đơn vị đang áp dụng, trong đó có 16 đơn vị đã được cấp chứng chỉ. Trong năm 2003 C NVCLĐ đã tích cực tham gia tổ chức sản xuất, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện 10 chương trình hoạt động Đảng bộ TCT đã đề ra để thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá IX. Thông qua phong trào thi đua chú ý phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong từng lĩnh vực đổi mới quản lý kinh doanh, tổ chức đời sống cho C NVCLĐ. 2.5. Phong trào "học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước". - Mục tiêu của phong trào: Nhằm củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân ngành xây dựng, nhất là công nhân kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ, kĩ thuật, quản lý giỏi để đủ sức đảm bảo những công việc theo yêu cầu mới. Đào tạo công nhân kĩ thuật giỏi một nghề, biết nhiều nghề, đào tạo ngoại ngữ cho công nhân kĩ thuật. Đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và làm việc, chăm lo nơi ở cho C NVCLĐ, Xây dựng tác phong công nghiệp, lối sống có văn hoá, tôn trọng pháp luật, kết hợp hài hoà 3 lợi ích ( cá nhân, tập thể, nhà nước), gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham ô, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. - Nội dung của phong trào: Đưa ra yêu cầu học tập chương trình đào tạo mới, đào tạo lại cho C NVCLĐ kết hợp với việc phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt. - Tổ chức phát động đến đông đảo C NVCLĐ toàn TCT và tạo điều kiện về mọi mặt vật chất và tinh thần để họ tham gia học tập nâng cao trình độ. Coi trọng đào tạo cán bộ là phụ nữ. Xây dựng những chỉ tiêu của người cán bộ nghiệp vụ, kĩ thuật, quản lý giỏi chuyên môn và ngoại ngữ để có khả năng tiếp cận với thị trường ngoài nước tốt hơn. Công đoàn TCT đã kết hợp với công đoàn trực thuộc tổ chức thi đua "luyện tay nghề, thi thợ giỏi" được tổ chức hàng năm. Hội thi lái xe giỏi, thợ dệt bao bì giỏi,.... các phong trào đã thực sự tạo ra môi trường hấp dẫn và nâng cao tay nghề cho C NVCLĐ. Đồng thời phong trào thi đua trong nữ công cũng đã được công đoàn TCT phát động rộng rãi. Phong trào thi đua trong nữ công nhân bao gồm: Phong trào " Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình", "mẹ giỏi con ngoan", "giỏi việc nước đảm việc nhà", đã thu hút hàng nghìn chị em tham gia và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua trong tầng lớp thanh niên diễn ra sôi nổi bao gồm các phong trào: "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, lập thân lập nghiệp", phong trào "Vì trẻ thơ Sông Đà", phong trào "Đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên", phong trào "gắn biển đầu xe máy"....nhờ vậy mà hiệu quả đem lại rất lớn và rất đáng phấn khởi. - Kết quả của việc vận động tổ chức thực hiện phong trào thi đua "học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH_HĐH đất nước" Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2002 - 2005: Phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi" đã được tổ chức hàng năm từ cấp cơ sở đến TCT và đem lại những hiệu quả to lớn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Các phong trào thi đua giúp nhau nâng cao tay nghề, các hội thi thợ giỏi, may giỏi, lái xe giỏi, thợ sửa chữa giỏi, thi thợ dệt bao bì giỏi.... đã được thực sự tạo ra môi trường hấp dẫn về nâng cao tay nghề cho C NVCLĐ. Riêng năm 2004 đã có 272 thợ giỏi của 14 loại nghề xây dựng tham gia hội thi thợ giỏi cấp TCT tại 3 công trường: thuỷ điện Tuyên Quang, thuỷ điện Sơn La, và khu vực thuỷ điện sê san 3. Đã có 318 cán bộ kỹ sư có kinh nghiệm, kèm cặp hướng dẫn được 545 kỹ sư nghiệp vụ mới ra trường, đến nay đã có khả năng độc lập giải quyết các công việc được giao; đã có 871 thợ bậc cao kèm cặp giúp đỡ 5.571 thợ bậc thấp, công nhân kĩ thuật mới ra trường, giúp họ tinh thông nghề nghiệp... đã tạo thành phong trào thi đua có hiệu quả rõ nét. Từ các đợt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã có: 37 tập thể; 441 ca nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà" cấp TCT; 01 tập thể đề nghị tặng khen của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Phong trào "Mẹ giỏi con ngoan" gắn với phong trào phụ nữ" vượt khó học tập, lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc đã có 1.953 lượt cặp mẹ con được TCT khen và được quỹ " Vì sự tiến bộ phụ nữ Sông Đà" Thưởng với tổng số tiền là 260.100.000 đồng. 2.6. Phong trào văn hoá, thể thao và từ thiện Được sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chính sách xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi kịp thời công nhân lao động, đoàn viên công đoàn khi có khó khăn đột xuất và xây dựng các quỹ tình nghĩa... nhằm tạo sự tin tưởng, yên tâm xây dựng đơn vị của CNVCLĐ. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn và được Đảng uỷ TCT, Hội đồng quản trị TCT chấp thuận, tổ chức động viên CNVCLĐ xây dựng các quỹ: Quỹ "Vì trẻ thơ Sông Đà"; Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp Sông Đà (với tổng số thu (tính đến 31/12/2002) là 2.059.036 đồng); Quỹ "Vì sự tiến bộ phụ nữ Sông Đà"; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; Quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.... Hàng năm mỗi CNVCLĐ đã dành từ 3 - 5 ngày công để ủng hộ các quỹ xã hội trên.... Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội khác. Các hoạt động văn nghệ, đội bóng đá của TCT đã nhiều lần tham gia hội diễn, giải đấu của ngành xây dựng. Năm 2003 đội bóng đá TCT đã đạt huy chương vàng ngành xây dựng, đội văn nghệ TCT đã được Bộ văn hoá cử tham gia Festival tại Cộng hoà Pháp..... Từ năm 2000 đến nay, TCT đã dành gần 10 tỷ đồng xây dựng trên 300 phòng học tặng nhân dân và các cháu học sinh các xã đặc biệt khó khăn trong cả nước. Tham gia phụng dưỡng 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho gần 500 sinh viên các trường Đại học và tiếp nhận về làm việc tại TCT Sông Đà sau khi ra trường.... Có thể khẳng định, các phong trào thi đua trong giai đoạn 2002-2005 của TCT Sông Đà đã được tổ chức đều khắp trên các công trường, nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo tập chung của BCH Đảng bộ TCT, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT. Các phong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần quyết định nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đảm bảo đúng tiến bộ, chất lượng từng công trình và đào tạo cho TCT một đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước với sự xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu đó là các tập thể và cá nhân anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua các cấp trong thời kì đổi mới đã tạo cho TCT thế và lực mới để từng bước xây dựng và phát triển trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước. III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN TCT SÔNG ĐÀ TRONG GIAI ĐOẠN 2000-2005 1. Thành tựu Một là, phong trào thi đua đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao nâng cao hiệu quả kinh doanh + Mức tăng trưởng hàng năm cao, đạt bình quân xấp xỉ 40%/năm. Doanh thu năm 2004 đạt 5.800 tỷ đồng, gấp 9 lần so với năm 1995 và 4 lần so với năm 2000. + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động đều tăng từ 30-40%/năm. + Tỷ trọng SXKD đã thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất điện thương phẩm, xi măng, sắt thép,...) đã chiếm tỷ trọng trên 35%. Lĩnh vực kinh doanh tư vấn, xuất khẩu lao động đều có bước đột phá, tăng trưởng tên 60%/năm đã tạo nên thế phong trào ổn định và bền vững của TCT. Trong những năm gần đây, Tổng Công ty Sông Đà đã lớn mạnh về mọi mặt. Từ việc chỉ thi công 1-2 công trình lớn, hiện nay Tổng Công ty Sông Đà đang triển khai đồng thời hàng loạt các dự án trọng điểm của Nhà nước như: Tổng thầu EPC thủy điện Sê San 3 và Tuyên Quang; triển khai xây dựng các công trình thuỷ điện Pleikrông, Rào Quán, Bản Vẽ, Cửa Đạt, đường Hồ Chí Minh, đường Quốc Lộ 1, hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân. Đặc biệt là dự án thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất nước ta đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho Tổng Công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp. Ngoài ra Tổng công ty còn tự đầu tư xây dựng hàng loạt các dự án quan trọng khác như thủy điện Cần Đơn, Sê San 3A, Nậm Chiến, thuỷ điện Xêkâmn 3 tại nước bạn Lào, Nhà máy xi măng Hạ Long, nhà máy cán thép Việt - ý, Hầm đường bộ qua Đèo Ngang và hàng chục dự án thủy điện vừa và nhỏ khác. Tại các công trình trọng điểm, các mục tiêu tiến độ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: tại công trình thuỷ điện Sê San 3 đã vượt tiến độ 4 tháng. Năng suất lao động đã tăng gấp nhiều lần trước đây: tại hầm đường bộ đèo Hải Vân, tốc độ đào hầm đã đạt kỷ lục 168m/tháng, gấp 6 lần so với tốc độ đào hầm tại thuỷ điện Hoà Bình và hơn 2,5 lần tại Yaly. Năng suất đào đất đá tại thủy điện Tuyên Quang đạt được mức kỷ lục xấp xỉ 1 triệu m3/tháng. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật lớn mạnh với lực lượng trên 5000 kỹ sư, Tổng công ty đã có thể chủ động từ công tác thiết kế, lập dự án, quản lý và điều hành nhiều dự án lớn. Từ vị thế chỉ đi làm thuê công tác xây lắp, hiện nay Tổng công ty đã làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn. Đời sống văn hoá tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất một cách khoa học đó chính là uy tín thương hiệu của Tổng Công ty Sông Đà. Hai là, qua thực tiễn từ các phong trào thi đua đã xây dựng TCT và các đơn vị thành viên ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đời sống cán bộ CNV ngày càng được nâng cao. Ngoài việc phong trào về kết quả sản xuất kinh doanh trên đây, bộ máy tổ chức, các cơ chế, chính sách, phương thức quản lý điều hành TCT và các đơn vị thành viên ngày càng được bổ sung hoàn thiện phù hợp với cơ chế thị trường. Năm 2000 TCT chỉ có 14 đơn vị trực thuộc là các doanh nghiệp Nhà nước. Đến năm 2004 CTC đã có 68 công ty thành viên với các loại hình: doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, Công ty liên doanh, v.v... với lực lượng CBCNV tăng gấp đôi so với năm 2000. Năm 2000 TCT chỉ tập trung 2 công trình trọng điểm là xây dựng thủy điện Yaly, Sông Hinh thì đến nay, cùng một lúc TCT đã triển khai thi công gần 10 công trường trọng điểm từ miền Bắc đến miền Nam như: thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Pleikrông, Se San 3A, Sê San 4, v.v... Địa bàn sản xuất ngày càng được mở rộng ở 37 tỉnh thành trong cả nước với nhiều ngành nghề kinh doanh. Ba là, thông qua các phong trào thi đua các tổ chức đoàn thể quần chúng công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công TCT ngày càng phát triển về mọi mặt, cả về chất lượng và số lượng, tổ chức không ngừng lớn mạnh. Các tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên TNCS HCM TCT đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập vì đã có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Hàng năm đã giới thiệu cho Đảng hàng ngàn quần chúng ưu tú. Nhiều đoàn viên xuất sắc đã được tặng thưởng danh hiệu thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, v.v... Bốn là, từ phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được phát hiện, bồi dưỡng và trở thành điển hình tiên tiến của TCT và ngành xây dựng Việt Nam. Ttc đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, TCT 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 14 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng, trên 300 cá nhân và tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động, và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm là, Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao của CBCNV Tổng Công ty Sông Đà ngày càng sôi nổi, tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện và tham gia phát triển kinh tế - xã hội các địa phương Đội văn nghệ, đội bóng đá của Tổng Công ty Sông Đà đã nhiều lần tham gia hội diễn, giải đấu của ngành xây dựng. Năm 2003 Đội bóng đá Tổng Công ty Sông Đà đã đạt huy chương vàng ngành xây dựng, đội văn nghệ Tổng Công ty Sông Đà đã được Bộ Văn hoá cử tham gia Festival tại Cộng hoà Pháp, v.v... Hàng năm, Mỗi CBCNV Tổng Công ty Sông Đà đã dành từ 3-5 ngày công để ủng hộ các quỹ: "Vì trẻ thơ Sông Đà", Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sông Đà", "Tình nghĩa đồng nghiệp Sông Đà", quỹ phòng chống bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai,... ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện khác. Từ năm 2000 đến nay, Tổng Công ty Sông Đà đã dành gần 10 tỷ đồng để xây dựng trên 300 phòng học tặng nhân dân và các cháu học sinh các xã đặc biệt khó khăn trong cả nước. Tham gia phụng dưỡng 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho gần 500 sinh viên các trường Đại học và tiếp nhận về làm việc tại Tổng Công ty Sông Đà sau khi ra trường., v.v... Có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua trong giai đoạn 2000 - 2005 của Tổng Công ty Sông Đà đã được tổ chức đều khắp trên các công trường, nhà máy, xí nghiệp ở mọi miền của đất nước. Bằng các chiến dịch thi đua của các công trường, các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo tập trung của BCH Đảng bộ, HĐQT, Tổng giám đốc TCT. Các phong trao đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần quyết định nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ, chất lượng từng công trình và đào tạo cho TCT một đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá với sự xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu đó là các tập thể và cá nhân anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua các cấp trong thời kỳ đổi mới đã tạo cho TCT thế và lực mới để từng bước Xây dựng và phát triển trở thành một tập đoàn kinh doanh mạnh của đất nước. Dưới đây là tổng hợp các danh hiệu thi đua Tông công ty Sông Đà đã được từ năm 2000 đến năm 2005: Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho: - 02 tập thể: - Công ty Sông Đà 9 (tháng 9/2000) - Tổng Công ty Sông Đà (tháng 1/2004) - 03 cá nhân (đều là CNLĐ) - Đ/c Nguyễn Văn Thêm (tháng 9/2000) - Đ/c Nguyễn Sỹ Thanh (tháng 2/2005) - Đ/c Bùi Văn Thọ (tháng 2/2005) - Công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc cho 04 cá nhân: - Tặng thưởng: - Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) cho Tổng Công ty Sông Đà - Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho: 2 đơn vị thành viên trực thuộc là Công ty Sông Đà 9 và Công ty Sông Đà 10 - Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT - Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Công đoàn TCT và Công ty Sông Đà 12 - Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 tập thể và 5 cá nhân - Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể và 7 cá nhân - Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 31 cá nhân - Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 38 tập thể và 69 cá nhân. - Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng: Bằng khen cho 114 tập thể và 596 cá nhân; Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành 198 cá nhân; Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp ngành 119 đơn vị và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 1801 cá nhân; tặng Huy chương Vì sự nghiệp Xây dựng 2049 cho CBCNV. - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng: 11 cờ thi đua, 116 bằng khen cho 42 tập thể và 74 cá nhân xuất sắc. 69 cá nhân được tặng thưởng huy chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". - Công đoàn Xây dựng Việt Nam: đã tặng 41 cờ thi đua, 1253 bằng khen cho 387 tập thể và 866 cá nhân xuất sắc. - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Tỉnh - Thành đoàn: Đã tặng 775 bằng khen cho 311 tập thể và 464 cá nhân xuất sắc. * Đảng uỷ Tổng Công ty, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TN Tổng Công ty: đã tặng 7086 giấy khen cho 1814 tập thể và 5272 cá nhân xuất sắc. Với tổng giá trị tiền thưởng là 7,5 tỷ đồng. Ngoài các danh hiệu Nhà nước quy định, hàng năm TCT đã có các giải thi đua trong nội bộ TCT để động viên khích lệ các tập thể, cá nhân xuất sắc, đó là: HĐQT TCT tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc toàn diện và xuất sắc từng mặt, các lĩnh vực công tác, chăm lo tổ đời sống của CBCNV, kèm theo tiền thưởng hàng trăm triệu đồng cho một tập thể. Danh hiệu Giám đốc Doanh nghiệp giỏi " TOP TEN" trao cho 10 giám đốc doanh nghiệp xuất sắc và cá nhân các cán bộ quản lý giỏi của TCT. Hàng năm TCT long trọng tổ chức lễ tuyên dương tập thể và cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu trên cùng với các phần thưởng khác của Đảng và Nhà nước trao tặng. 2. Mặt tồn tại Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà là một trong những công đoàn hoạt động mạnh và có hiệu quả cao trong nhiều năm qua. Hoạt động công đoàn của TCT đã có những chuyển biến theo kịp với tình hình phát triển của TCT trong từng giai đoạn. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đã đạt được thì công đoàn TCT cũng còn một số mặt tồn tại trong hoạt động cần khắc phục kịp thời: Thứ nhất, trước tiên phải nói đến nhận thức của CNVCLĐ trong TCT về thi đua vẫn còn hạn chế; vẫn còn tồn tại những quan điểm cho rằng thi đua chỉ tồn tại ở chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cơ chế thị trường không cần thiết thi đua mà chỉ tồn tại sự cạnh tranh. Nhận thức hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi đua khen thưởng. Thứ hai, ở một số công trường và một số đơn vị chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên nguồn lao động chưa hiểu rõ ý nghĩa của phong trào thi đua đặc biệt là quy chế thi đua khen thưởng cho nên người lao động chưa thực sự tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thời gian đầu. Thứ ba, nội dung thi đua chưa cụ thể tới từng tổ, đội sản xuất mới dừng lại ở cấp công trường; xí nghiệp hoặc chi nhánh nên chưa tạo ra động cơ phấn đấu của các tổ, đội sản xuất (tổ công đoàn - công đoàn bộ phận). Thứ tư, một số phong trào thi đua đã phát động nhưng hiệu quả không cao do thiết kế chưa kịp thời; bộ phận thi công bê tông phải chờ lắp đặt thiết bị (thiết bị đặt mua ở nước ngoài thường chậm tiến độ giao hàng) nên ảnh hưởng đến hiệu quả các phong trào thi đua. Thứ năm, một số đơn vị còn để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới kết quả chung của phong trào thi đua. Thứ sáu, đến hết năm 2005, TCT Sông Đà đã hoàn thành công tác đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 100% các đơn vị thành viên của TCT đã chuyển thành công ty cổ phần. Do đó việc xác định nguồn tiền thưởng để chi cho phong trào thi đua gặp nhiều khó khăn hơn trước. Các đơn vị phải chờ kiểm toán, sau đó tổ chức đại hội cổ đông thường niên mới xác định được Quỹ khen thưởng để chi và sử dụng cho phong trào thi đua. Thứ tám, ở một đơn vị phong trào sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa kịp thời, do đó chưa động viên, khích lệ các tập thể, các cá nhân xuất sắc, nòng cốt của phong trào thi đua... Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong CNVCLĐ TCT còn yếu, phong trào thi đua chống lãng phí, tham nhũng kết quả còn hạn chế... 3. Bài học kinh nghiệm Để có được những kết quả trong việc sử dụng tuyên truyền nhân tố mới điển hình tiên tiến tại TCT Sông Đà trong những năm vừa qua, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm: Một là: Phải có sự lãnh đạo tập trung thống nhất cao từ Đảng uỷ, HĐQT TCT và sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, giữa TCT và các đơn vị thành viên. Kiện toàn kịp thời Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban chỉ đạo các phong trào, chiến dịch thi đua. Hai là Trong cơ chế thị trường việc khó nhất của công tác thi đua khen thưởng là làm sao cho mọi cán bộ, công nhân đều tích cực hăng hái thi đua, muốn vậy ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là đối với người công nhân trực tiếp sản xuất. Ba là: Thi đua phải gắn liền với khen thưởng, thi đua với khen thưởng phải gắn với vật chất, nâng cao mức sống cho người lao động. Do đó công tác thi đua khen thưởng phải tạo được mục đích quan trọng là không ngừng nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động. Với phương châm tập thể tạo anh hùng, mọi ngành, mọi tổ chức trong TCT phải tạo điều kiện cho các nhân tố điển hình phát huy hết khả năng của mình cống hiến vào công việc của tập thể, hay nói cách khác là phải phát huy động bộ sức mạnh của tập thể để xây dựng nhân tố điển hình. Ban hành kịp thời các quy chế khen thưởng cụ thể cho từng phong trào, chiến dịch. Bốn là: Khi đã có được nhân tố điển hình, tiên tiến, từng tập thể cùng các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng phải kịp thời động viên khen thưởng, có phát động phải có sơ kết, tổng kết đồng thời phải xây dựng đào tạo những cán bộ có trách nhiệm để tổ chức phong trào, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để ngày càng tiến bộ. Năm là: Phải biết cách tổng hợp, phân tích những thành tích, những sáng kiến, những ưu điểm nổi bật của từng nhân tố điển hình của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương anh hùng lao động giỏi nêu gương cho mọi người noi theo, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng con người mới. Tìm mọi hình thức để tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, báo ảnh, xuất bản các tập sách về truyền thống cua nhiều thế hệ của Tổng công ty. Sáu là: Phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra diễn biến công tác thi đua khen thưởng, để kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo, tránh tư tưởng chạy theo thành tích, tiến bộ mà bỏ qua quy trình, quy phạm về quản lý kỹ thuật chất lượng, về an toàn vệ sinh trong lao động, đảm bảo đầy đủ nguồn công việc và các điều kiện thuận lợi nhất, không để thiếu việc làm để ảnh hưởng đến khí thế tinh thần thi đua. PHẦN THỨ BA PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TẠI TCT SÔNG ĐÀ I. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA TẠI TCT SÔNG ĐÀ TRONG THỜI GIAN TỚI 1. Yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ tại TCT Sông Đà đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH Trên cơ sở đường lối phát triển kinh tế của đất nước, trong những năm tới TCT Sông Đà tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, từng bước xây dựng và phát triển TCT với định hướng phát triển đến năm 2020: "Xây dựng và phát triển TCT trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh đa sở hữu với đội ngũ cán bộ công nhân có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ khoa học kĩ thuật, công nghệ và quản lý tiên tiến, có sức cạnh tranh cao tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm và là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững của TCT". Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, công tác thi đua khen thưởng cần được coi trọng hơn bao giờ hết. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là thành viên của hệ thống chính trị - xã hội Việt Nam, cơ sở của Đảng CSVN, người cộng tác đắc lực của Nhà nước, có trách nhiệm to lớn trong vận động tổ chức CNVCLĐ nỗ lực phấn đấu thực hiện tổ chức các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội do Đảng CSVN đề ra. Công đoàn TCT Sông Đà thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TCT Sông Đà theo đường lối, chủ trương của Ban cán sự Đảng TCT. Vì vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động thì cán bộ công đoàn phải biết tổ chức hoạt động một cách khoa học, phải chủ động sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân và tập thể CNVCLĐ trong toàn TCT. Hơn nữa Bộ Chính trị BCH TW Đảng đã có chỉ thị số 35/CP-TW yêu cầu việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng: "Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong lĩnh vực công tác thi đua - khen thưởng, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi nhằm phát huy cao độ tính tích cực trong mọi ngành, mọi giới, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, rộng khắp trong cả nước, tạo ra động lực tinh thần vật chất mới, hăng hái tham gia lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, cần kiệm sáng tạo, cống hiến sức lực trí tuệ phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước". Để thực hiện được mục tiêu trên, công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua của công đoàn trong giai đoạn mới phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản: - Phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH phải thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi trong các đơn vị, phải tiến hành thường xuyên, liên tục và phải thu hút được đông đảo CNVCLĐ tự nguyện tham gia và có ý thức trách nhiệm. - Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ do công đoàn phải hướng vào giải quyết tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị, nhằm tạo việc làm, động viên, khuyến khích khơi dậy mọi tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của CNVCLĐ, lao động với năng suất chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn TCT. - Nội dung, hình thức thi đua trong CNVCLĐ ở từng đơn vị phải phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mà đơn vị đề ra. Thi đua phải mang lại hiệu quả thiết thực về vật chất, tinh thần và đảm bảo hải hoà lợi ích cho CNVCLĐ. - Thi đua trong CNVCLĐ phải góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện tác phong công nghiệp, sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật và góp phần nâng cao trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong toàn TCT không ngừng lớn mạnh. - Phong trào thi đua phải được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từng đối tượng tham gia thi đua, tránh phô trương, hình thức và lãng phí. 2. Phương hướng đổi mới công tác thi đua tại TCT Sông Đà Trong thời gian tới Trong những năm tới, TCT Sông Đà tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, từng bước xây dựng và phát triển TCT trở thành tập đoàn kinh tế Sông Đà. Các công trình trọng điểm TCT làm tổng thầu EPC hoặc đứng đầu tổ hợp các nhà thầu xây lắp như: TĐ Tuyên Quang, TĐ Sê San 3, TĐ Sơn La, TĐ PlâyKrông, TĐ Quảng Trị, TĐ Bản Lả... và hàng loạt công trình TCT đầu tư xây dựng như: Xi măng Hạ Long, TĐ Nậm Chiến, TĐ Bình Điền, các khu đô thị Mỹ Đình, Anh Khánh... sẽ đi vào giai đoạn thi công căng thẳng, đòi hỏi cao về tiến độ và chất lượng. Để hoàn thành được những nhiệm vụ đó, công tác thi đua khen thưởng cần phải được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong thời gian tới TCT tập trung chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng với những nội dung sau: 2.1. Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phát động phong trào thi đua đặc biệt đến hết năm 2005 để hoàn thành nhiệm vụ năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005) - Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện tại các công trường trọng điểm như: thuỷ điện Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 3A, Sơn la, Pleikrông, Bản vẽ, Quảng Trị, để đảm bảo hoàn thành tiến độ xây dựng và kế hoạch nhiệm vụ hàng năm. - Thông qua phong trào thi đua trên các công trường trọng điểm để đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức thi công khoa học, hiện đại, tuyệt đối an toàn lao động, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, giá thành hạ. - Nâng cao đời sống về mọi mặt như nơi ăn, ở, thu nhập, văn hoá tinh thần cho người lao động 2.2. Thông qua phong trào thi đua để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề - Trong chiến lược đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá hình thức sở hữu... của mình nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: sản xuất thép, xi măng, may mặc, bao bì, đầu tư xây dựng đô thị, vận hành nhà máy thủy điện, các công trình giao thông... là những lĩnh vực còn mới đã và đang được TCT đầu tư xây dựng, quản lý trong thời gian qua và những năm tới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn, tay nghề cho lực lượng công nhân, cán bộ trong lĩnh vực này là điều hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của công việc. Do đó trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp này vừa phải tổ chức tốt phong trào thi đua, vừa phải chú trọng xây dựng con người mới. - Trong lĩnh vực xây dựng thuỷ điện vừa phải nhanh chóng, vừa phải tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý, điều hành các dự án theo các hình thức mới như: Tổng thầu, tự đầu tư, quản lý, điều hành dự án... vừa phải giữ vững và không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CBCN xây dựng thủy điện - một nghề truyền thống của TCT từ ngày thành lập đến nay, đảm bảo nhanh chóng nắm bắt các công nghệ thi công tiên tiến của thế giới, vận hành, sửa chữa thành thạo các thiết bị thi công hiện đại dấy lên trong toàn TCT phong trào thi đua giữ tốt, dùng bền, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng các loại máy móc, thiết bị trong thi công. - Chú ý xây dựng các gương điển hình xuất sắc trong công tác vận hành quản lý các xe máy, thiết bị thi công, về ý thức trách nhiệm, về trình độ tay nghề, về năng suất lao động... 2.3. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ, công nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động - Thành lập Hội đồng đánh giá tổng kết các sáng kiến, giá trị làm lợi, rút kinh nghiệm cụ thể, có chế độ thưởng gắn liền với hiệu quả sáng kiến để động viên mọi tập thể, mọi cá nhân tự tìm tòi suy nghĩ, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, mang lại hiệu quả thiết thực cho tập thể và cá nhân. - Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân có sáng kiến hoặc giải pháp hữu hiệu có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. 2.4. Tiếp tục tổ chức tốt phong trào Xanh - Sạch - Đẹp trong các nhà máy, công xưởng, xí nghiệp, công trường của TCT đảm bảo vệ sinh môi trường nơi ăn, ở, làm việc. Thi đua giữ gìn và không ngừng cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CNVC - LĐ. Đối với những cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng tiêu chuẩn ISO 14000 về vệ sinh và môi trường. Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. 2.5. Đăng ký và tổ chức gắn biển các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. 2.6. Từ trong các phong trào thi đua tiếp tục xây dựng các anh hùng, chiến sĩ thi đua Toàn quốc và các nhân tố điển hình để đề nghị các cấp khen thưởng. Phấn đấu trong 5 năm tới: - Xây dựng từ 2-3 tập thể và 3-5 Anh hùng lao động - Xây dựng từ 10-15 Chiến sỹ thi đua Toàn quốc. - Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho TCT Sông Đà. - Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 tập thể. - Tiếp tục xét, đề nghị Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành... xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 2.7. Tổ chức tuyên truyền về thi đua, khen thưởng. - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng mọi hình thức về Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, chỉ thị 39CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến tới mỗi CNCNV để họ hiểu và hăng hái thi đua lao động sản xuất. - Tuyên truyền về truyền thống của TCT về người thợ Sông Đà, tổ chức các Hội nghị biểu dương hoặc đại hội thi đua để tôn vinh các anh hùng, chiến sỹ thi đua và những tập thể cá nhân lao động giỏi, lao động xuất sắc của TCT... - Tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ để động viên mọi lực lượng tích cực tham gia thi đua để mang lại hiệu quả thiết thực. II. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TẠI TCT SÔNG ĐÀ Để phong trào thi đua ngày càng mang lại hiệu quả sát thực, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong thời đại mới là: " Phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế; vì việc làm, dân chủ và công bằng xã hội; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn xây dựng Việt Nam vững mạnh" Công đoàn TCT Sông Đà cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua: 1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua trong CNVCLĐ, về vai trò - trách nhiệm của CNVCLĐ và Công đoàn đối với phong trào thi đua trong tình hình mới. Công đoàn TCT cần có giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua trong CNVCLĐ, vai trò, trách nhiệm của CNVCLĐ và Công đoàn đối với phong trào thi đua trong tình hình mới. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thi đua có ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong trào thi đua. - Công đoàn TCT Sông Đà cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức trong CNVCLĐ về phong trào thi đua. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tạo động lực mạnh mẽ cho các cá nhân, tập thể, các tổ chức trong công tác thi đua giúp CNVCLĐ nhận thức rõ thi đau không chỉ đơn thuần là nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện nhân cách, đạo đức lối sống của CNVCLĐ, góp phần xây dựng con người mới, thực hiện đúng khẩu hiệu của thi đua: "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh". Cụ thể: + Công đoàn TCT Sông Đà cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng mọi hình thức về Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 39 CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước... để mỗi CNVCLĐ hiểu và hăng hái thi đua lao động sản xuất. + Tuyên truyền về truyền thống của TCT về người thợ Sông Đà, tổ chức các Hội nghị biểu dương hoặc Đại hội thi đua để giới thiệu các gương mặt điển hình tiên tiến, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua và những tập thể cá nhân lao động giỏi, lao động xuất sắc của TCT. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính khách quan, thiết thực và kịp thời, phải thực hiện tuyên truyền thường xuyên và liên tục. - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về thi đua và phong trào thi đua) để cung cấp cơ sở lý luận khoa học chỉ dẫn phong trào thi đua của đơn vị có hiệu quả. Vì nếu để mặc cho phong trào thi đua theo hướng tự phát hoặc theo chủ nghĩa kinh nghiệm thì không thể có một bước tiến căn bản nào trong công tác thi đua và thậm chí có thể dẫn tới trì trệ, kém hiệu quả, kém tác dụng, mất triển vọng. 2. Tạo động lực vật chất và tinh thần cho các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nâng cao hiệu quả kinh tế của thi đua. Đây là giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới trong thi đua và có ý nghĩa thiết thực nhất đối với CNLĐ. - Trong việc tổ chức thi đua, Công đoàn TCT Sông Đà cần phải tạo được những nhân tố kích thích nhiệt tình hăng hái thi đua, kích thích CNVCLĐ phát huy sáng kiến và sáng tạo trong lao động sản xuất. Vì trong điều kiện hiện nay, đời sống vật chất tinh thần của CNVCLĐ còn thấp, nếu quan tâm đúng mức tới nhu cầu và lợi ích của họ sẽ góp phần to lớn thu hút đông đảo người lao động tự giác tham gia thi đua (thi đua là hành động tự giác của người lao động). C.Mac đã từng nói: "Nếu tư tưởng mà tách rời khỏi lợi ích thì tự nó sẽ làm nhục bản thân nó, nghĩa là nó làm mất tín nhiệm của tư tưởng". Thực chất ở đây là gắn thi đua với khen thưởng. Việc khen thưởng xứng đáng, kịp thời phải thực sự được coi trọng. - Tuy nhiên trong công tác khen thưởng, Công đoàn TCT xác định đúng đắn quan điểm: trên cơ sở khuyến khích lợi ích vật chất mà phát huy tác dụng khuyến khích tinh thần. Nhưng cần có sự cân bằng giữa giá trị vật chất và tinh thần của thi đua. Vì nếu chỉ coi trọng động lực vật chất thuần tuý thì dễ làm cho người tham gia thi đua chỉ thấy lợi tích trước mắt, làm cho lợi ích chân chính của thi đua bị biến dạng. Ngược lại nếu thi đua chỉ vì danh hiệu tinh thần thì vô hình chung đã làm thiếu đi cơ sở hiện thực. Càng không nên thưởng bình quân, phải thực hiện khen thưởng công khai và công bằng. - Cần có giải pháp để cân bằng được mặt lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần trong thi đua. Vấn đề công đoàn TCT Sông Đà đáng quan tâm đó là phải tìm kiếm được khả năng đầu tư và phát triển của quỹ khen thưởng để nâng cao mức thưởng cho xứng đáng với thành tích, công lao của những người tham gia thi đua. - Xây dựng hoàn thành và thực hiện các cơ chế, chính sách để qua đó tạo động lực cho các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; Công đoàn TCT cần quan tâm chăm lo, xây dựng các điển hình tiên tiến, tạo động lực cho phong trào thi đua kết hợp các yếu tố tinh thần và vật chất, chế độ đãi ngộ nhằm phát huy lòng yêu nước, sự say mê nghề nghiệp trong CNVCLĐ. + Từ trong các phong trào thi đua tiếp tục xây dựng các anh hùng, chiến sỹ thi đua Toàn quốc và các nhân tố điển hình để đề nghị các cấp khen thưởng, nhằm phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm. Tiếp tục đề nghị Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành... xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua: Huân chương Sao Vàng cho TCT, Huân chương Hồ Chí Minh... + Công đoàn TCT cùng với Bộ Xây dựng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thi đua, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành vào nửa cuối nhiệm kỳ. 3. Xây dựng và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. - Các chỉ tiêu thi đua đề ra phải phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và đó là cơ sở để phân tích đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân, tập thể trong toàn TCT. - Các chỉ tiêu đưa ra không quá cao hay quá thấp so với điều kiện sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. - Các chỉ tiêu phải đảm bảo có thể định tính và định lượng, có thể phân tích, đánh giá kết quả thi đua giữa các cá nhân trong từng đơn vị trong phong trào thi đua. 4. Đổi mới nội dung và hình thức thi đua; hoàn thiện công tác tổ chức chỉ đạo thi đua. Đề hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển TCT Sông Đà trở thành một tập đoàn kinh tế Sông Đà, Công đoàn TCT cần coi trọng việc đổi mới nội dung và hình thức thi đua; hoàn thiện công tác tổ chức chỉ đạo thi đua. - Nội dung thi đua trong toàn TCT ngày nay phải thực sự đa dạng và phong phú, giàu tính nhân đạo, nhân văn, mỗi cá nhân, đơn vị tuỳ thuộc vào nhiệm vụ chính trị của mình để xác định nội dung thi đua: thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thi đua thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội; thi đua xây dựng con người mới; thi đua học tập, nghiên cứu, phát minh sáng kiến khoa học kĩ thuật; thi đua thực hành tiết kiệm... - Hình thức tổ chức thi đua tốt là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo phong trào thi đua đi đúng mục tiêu đã định: Công tác vận động, tổ chức thi đua phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và cơ quan, đơn vị; Phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai và nhân rộng điển hình tiên tiến. + Hội đồng thi đua, khen thưởng được thành lập phải gọn nhẹ, quan trọng là năng lực tham mưu. + Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của TCT. + Công đoàn TCT cần xây dựng các chỉ tiêu thi đua, mục tiêu, nội dung, thời gian thi đua ngắn hạn và dài hạn. + Tổ chức chỉ đạo thi đua thông qua việc vận động quần chúng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động các thi đua, cổ vũ gương người tốt, việc tốt trong TCT. + Cái khó trong công tác phong trào thi đua đó là việc duy trì hoạt động trong suốt quá trình thi đua. Do đó Công đoàn TCT cần quán triệt Luật khen thưởng một cách nghiêm túc, tăng cường sự phối hợp với Đảng uỷ TCT trong tổ chức chỉ đạo thi đua. - Công tác tổ chức chỉ đạo thi đua phải dựa vào căn cứ, cơ sở của tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu mới của đất nước và TCT: Dựa vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Luật thi đua khen thưởng... - Khi tổ chức phong trào thi đua Công đoàn TCt cần chú trọng cụ thể hoá, chi tiết hoá đến từng phần việc: Công tác chuẩn bị tổ chức, tổ chức phát động phong trào thi đua, tổng kết thi đua và rút kinh nghiệm. * Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của ngành: Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phát động phong trào thi đua đặc biệt đến hết năm 2010. Thông qua phong trào thi đua để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CNVCLĐ lành nghề. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong đội ngũ cán bộ, công nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh đi vào chiều sâu phong trào thi đua yêu nước mà toàn ngành đang duy trì như: phong trào thi đua "Lao động giỏi", cuộc vận động "Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng", phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động", phong trào "Luyện tay nghề giỏi". Phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác ban hàng cơ chế chính sách hành chính từ cấp Trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng. Và đặc biệt công đoàn TCT Sông Đà phải tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam phát động. Với mục tiêu xây dựng TCT Sông Đà trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, nhiệm vụ trước mắt của Công đoàn TCT Sông Đà còn rất nặng nề và khó khăn. Tuy nhiên hơn ai hết những người thợ Sông Đà hiểu và nhận thức sâu sắc rằng: Chính nhờ việc tổ chức các phong trào thi đua trong những năm qua đã làm cho sức mạnh nội lực của tập thể CNVCLĐ tăng lên gấp bội. Công sức, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể được phát huy tối đa. Với sụ quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ xây dựng, Công đoàn TCT Sông Đà không ngừng xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh và toàn diện. III. KIẾN NGHỊ Để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước nói chung và của TCT Sông Đà nói riêng; Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy lao động sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ CNVCLĐ. Ngoài những phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ của Công đoàn TCT, cần có sự quan tâm tạo điều kiện về nhiều mặt của Đảng, Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các ngành, các cấp. Vì vậy, em xin đề xuất một số kiến nghị sau: 1. Đối với Đảng và Nhà nước Cần tiếp tục đổi mới và xây dựng hệ thống chế độ chính sách thi đua khen thưởng đối với cán bộ CNVCLĐ, nâng cao hiệu quả kinh tế của thi đua trong tình hình mới. Từ đó khuyến khích tính sáng tạo, phát huy tính trách nhiệm, quyền lợi cá nhân tạo điều kiện cho cán bộ CNVCLĐ và Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Cần kiện toàn hệ thống trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn từ TW đến địa phương theo hướng tập trung thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp. Quan tâm và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động Công đoàn. 2. Đối với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Để công tác thi đua - khen thưởng hoạt động có hiệu quả, đề nghị Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cần chủ động và đổi mới việc nghiên cứu khoa học về thi đua (nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về thi đua). Phải có hướng nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành cùng tham gia phối hợp nghiên cứu để đưa ra những đề xuất, tư vấn cho lãnh đạo, quản lí, hoạch đính chính sách trong công tác thi đua - khen thưởng. Có như vậy mới tạo được những bước phát triển mới của phong trào thi đua, mới nâng cao được vị thế và ảnh hưởng của công đoàn trong tình hình mới. 3. Đối với Công đoàn TCT Sông Đà Xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế của TCT và các đơn vị nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua, hướng về cơ sở đi sâu sát thực tế sản xuất, công tác và người lao động. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng Công đoàn trở lên. Hàng năm mở các lớp tập huấn theo các chuyên đề thi đua... Từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh đội ngũ cán bộ Công đoàn và nâng cao uy tín của Công đoàn trong xã hội. Ban chấp hành Công đoàn TCT cần có sự cương quyết chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác chỉ đạo, giám sát việc duy trì các phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục. Việc khen thưởng phải kịp thời để khích lệ tinh thần lao động sản xuất của CNVCLĐ. Công đoàn TCT cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua, quan tâm bồi dưỡng các điển hình tiên tiến hơn nữa để hoạt động thi đua có hiệu quả hơn. KẾT LUẬN Hơn ai hết, những người thợ Sông Đà hôm nay hiểu và nhận thức sâu sắc rằng: Chính nhờ việc tổ chức các phong trào thi đua trong những năm qua đã làm cho sức mạnh nội lực của tập thể CBCNC TCT tăng lên gấp bội. Công sức, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể được phát huy tối đa. Điều đó đã góp phần quyết định tạo nên một diện mạo mới của TCT Sông Đà như ngày hôm nay. Với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng và nhân dân cả nước, nhất định tập thể CBCNVC Tổng Công ty Sông Đà sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Quyết tâm xây dựng và phát triển TCT thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm qua, kể từ khi mới thành lập TCT Sông Đà gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động TCT Sông Đà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua yêu nước qua các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ"... đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất công tác mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của TCT. Công tác thi đua - khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo của CNVCLĐ trong toàn TCT. Các hoạt động thi đua cũng trở thành sân chơi bổ ích và khích lệ quyết tâm lao động sản xuất của cán bộ CNVCLĐ. Thông qua các phong trào thi đua Công đoàn TCT Sông Đà đã thực sự khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của TCT Sông Đà để nhanh chóng đưa TCT Sông Đà trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh. Nxb Lao động, Hà Nội_2003 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội_2001. Đỗ Bá Tường. Một số vấn đề cơ bản về luật Công đoàn-Luật lao động Việt Nam. Nxb lao động Hà Nội_2002. Giáo trình lý luận và nghiệp vụ Công Đoàn tập 1; 2 Nxb lao động, Hà Nội_1999. Luật Công đoàn. Nxb pháp lý Hà Nội_1990. Công đoàn với phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, NXB Lao động, 2005 Grunter Buschges. Nhập môn XHH tổ chức. Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội_1996. TS. Vũ Quang Hà. Xã hội học đại cương. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Vũ Quang Hà. Lý thuyết XHH Hiện đại (tập 2). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội_2002. Lê Ngọc Hùng. Lịch sử và Lý thuyết XHH, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội_2002 TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thế ThắngfHµ . Tập bài giảng XHH, Nxb Thống kê. Hoàng Phê (Chủ biên) Từ điển tiếng Việt. Nxb Đà Nẵng_TT từ điển học Hà Nội-Đà Nẵng_2001. Báo cáo kết quả phong trào thi đua của Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2000-2005. Báo cáo tóm tắt thành tích xây dựng và phát triển của Tổng công ty Sông Đà. Báo cáo tổng kết thực hiện và phương hướng nhiệm vụ các năm 2000-2005 của TCT Sông Đà C.Mác “Tư bản” NXB Sự Thật Hà Nội 1960 quyển 1 tập 2 tr 23 LêNin “ Toàn Tập” Tập 36 NXB tiến bộ tr 185 Từ điển tiếng việt-NXB Sự Thật 1992 Từ điển triết học-NXB Sự Thật 1978

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxVai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động.docx
Luận văn liên quan