Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Mục lục Lời mở đầu I - quá trình tìm hiểu thông tin 3 1. Thời gian và phương pháp thu thập thông tin. 3 2. Nguồn thu thập thông tin. 4 Ii - vai trò của sở tư pháp thành phố hải phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 15 Iii - nhận xét và kiến nghị 19 1. Về hiệu quả đạt được 19 2. Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 20 3. Những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 21 4. Kiến nghị, đề xuất 22 Lời mở đầu Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Pháp luật chỉ phát huy tác dụng trong đời sống xã hội khi việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi trọng và làm cho mọi người biết, thực hiện một cách có hiệu quả. Chính vì vậy tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác rất được Đảng, Nhà nước, nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt. Quan điểm đó đã được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc từ ngay trong nhưng Đại hội đầu tiên và tiếp tục được coi trọng, phát huy cho đến tận bây giờ. Nghị quyết Đại hội Đảng lần V (1982) đã nêu: “Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật”. Hải Phòng với vị trí chiến lược, là một cảng lớn của miền Bắc, là đô thị loại I cấp quốc gia, là đầu mối giao thông quan trọng đang từng bước “chuyển mình” mạnh mẽ. Để đạt được mục tiêu đó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức pháp luật của mỗi người dân. Do vậy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là thách thức lớn đối với cơ quan tư pháp các cấp của thành phố. Để pháp luật đến được với cuộc sống của nhân dân thì Sở pháp có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PHCTPBGDPL) thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và ra các văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Hội đồng PHCTPBGDPL các quận, huyên, thị xãvà các doanh nghiệp trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tỏ chức triển khai thực hiện ở đơn vị địa phương mình. Vì những lý do trên nên em chọn vấn đề “Vai trò của Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” đề tài nghiên cứu cho Chuyên đề thực tập. Về kết cấu, ngoài lời mở đầu, chuyên đề còn có 3 phần chính là: - Phần thứ nhất - “Quá trình tìm hiểu thông tin”. Trong đó có trình bày: + Thời gian và phương pháp thu thập thông tin; + Nguồn thu thập thông tin; + Các thông tin thu thập được: Khái niệm về “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; Các hình thức "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" chủ yếu được thực hiện ở Hải Phòng và những thành tích đạt được. - Phần thứ hai - Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Kết quả xử lý nhưng thông tin thu thập được). - Phần thứ 3 - Nhận xét và kiến nghị: + Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hải Phòng; +Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; + Những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; + Kiến nghị, đề xuất.

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Lời mở đầu I - quá trình tìm hiểu thông tin 3 1. Thời gian và phương pháp thu thập thông tin. 3 2. Nguồn thu thập thông tin. 4 Ii - vai trò của sở tư pháp thành phố hải phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 15 Iii - nhận xét và kiến nghị 19 1. Về hiệu quả đạt được 19 2. Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 20 3. Những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 21 4. Kiến nghị, đề xuất 22 Lời mở đầu Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân… Pháp luật chỉ phát huy tác dụng trong đời sống xã hội khi việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi trọng và làm cho mọi người biết, thực hiện một cách có hiệu quả. Chính vì vậy tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác rất được Đảng, Nhà nước, nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt. Quan điểm đó đã được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc từ ngay trong nhưng Đại hội đầu tiên và tiếp tục được coi trọng, phát huy cho đến tận bây giờ. Nghị quyết Đại hội Đảng lần V (1982) đã nêu: “Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật”. Hải Phòng với vị trí chiến lược, là một cảng lớn của miền Bắc, là đô thị loại I cấp quốc gia, là đầu mối giao thông quan trọng đang từng bước “chuyển mình” mạnh mẽ. Để đạt được mục tiêu đó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức pháp luật của mỗi người dân. Do vậy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là thách thức lớn đối với cơ quan tư pháp các cấp của thành phố. Để pháp luật đến được với cuộc sống của nhân dân thì Sở pháp có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PHCTPBGDPL) thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và ra các văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Hội đồng PHCTPBGDPL các quận, huyên, thị xãvà các doanh nghiệp trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tỏ chức triển khai thực hiện ở đơn vị địa phương mình. Vì những lý do trên nên em chọn vấn đề “Vai trò của Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” đề tài nghiên cứu cho Chuyên đề thực tập. Về kết cấu, ngoài lời mở đầu, chuyên đề còn có 3 phần chính là: - Phần thứ nhất - “Quá trình tìm hiểu thông tin”. Trong đó có trình bày: + Thời gian và phương pháp thu thập thông tin; + Nguồn thu thập thông tin; + Các thông tin thu thập được: Khái niệm về “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; Các hình thức "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" chủ yếu được thực hiện ở Hải Phòng và những thành tích đạt được. - Phần thứ hai - Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Kết quả xử lý nhưng thông tin thu thập được). - Phần thứ 3 - Nhận xét và kiến nghị: + Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hải Phòng; +Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; + Những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; + Kiến nghị, đề xuất. I- Quá trình tìm hiểu thông tin: 1. Thời gian và phương pháp thu thập thông tin: Sau 3 tháng thực tập tại Phòng Tuyên truyền pháp luật – Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, được nghiên cứu tài liệu, đọc sách báo, tra cứu thông tin trên mạng cũng như trực tiếp tham gia một số công việc, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của phòng, đồng thời được các cán bộ trong phòng TTPL tận tình hướng dẫn; Bằng những phương pháp thu thập thông tin em đã được học trên trường và sự chỉ dẫn của anh chị trong phòng em đã thu thập, nghiên cứu, sàng lọc các thông tin, số liệu để hoàn thành chuyên đề này. Cụ thể là những phương pháp sau: a) Phương pháp tổng hợp thống kê: bằng phương pháp này em đã tổng hợp thống kê các số liệu liên quan đến công tác PBGDPL của các sở ban ngành… đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 5 năm (từ năm 2003 đến năm 2007). Qua đó hiểu được một cách khái quát về công tác TTPBGDPL trên địa bàn toàn thành phố. b) Phương pháp so sánh: so sánh những thông tin, số liệu đã được tổng hợp thống kê giữa các năm, giữa các cơ quan, đoàn thể đã tham gia vào công tác TTPL. Qua đó, thấy được công tác PBGDPL đã được thực hiện tốt ở năm nào; các đơn vị, tổ chức nào làm tốt; những tổ chức nào chưa thực hiện tốt và là cở sở để phân tích các thông tin đã thu thập được. c) Phương pháp phân tích: phương pháp này giúp ta phân tích tình hình công tác PBGDPL để thấy được những mặt, kết quả đã đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân nào làm ảnh hưởng đến công tác PBGDPL. Từ đó đưa ra biện pháp khắc phục và đề ra những biện pháp thực hiện khả thi với tình hình của địa phương mình. 2. Nguồn thu thập thông tin: Để hoàn thành chuyên đề, em đã tìm hiểu các hoạt động TTPL cụ thể qua thực tiễn cùng với sự hướng dẫn của các cán bộ trong phòng TTPL và qua những tài liệu mà bản thân đã thu thập được. Sau đây là những nguồn tài liệu chính mà em sử dụng: a) Tài liệu tham khảo: -Sổ tay tuyên truyền viên; b) Văn bản pháp luật: - Chỉ thị 32/CT-TW ngày 9/12/2003 của ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. - Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 về phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến 2007. - Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 về phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007, 2008 - thành phố Hải Phòng. - Một số quyết định, chỉ thị… của thành phố Hải Phòng về vấn đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. c) Những số liệu thực tiễn: - Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết đinh số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 về phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến 2007. -Báo cáo tổng kết hằng năm (2006,2007,2008) công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của phòng TTPL – Sở Tư pháp. - Trang Web haiphong.gov.vn; luatvietnam. 3. Các thông tin thu thập được: 3.1. Khái niệm về "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật": Cho đến nay chưa có định nghĩa chính thức về "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" và việc sử dụng cụm từ này trên thực tế cũng chưa có sự thống nhất.Thực chất, "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" là một cụm từ ghép gồm ba từ là: "tuyên truyền pháp luật", "phổ biến pháp luật" và "giáo dục pháp luật". Tuy nhiên, ở đây ta chỉ tìm hiểu khái niệm chung cho cả cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật". Hiện nay, cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa hẹp: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là việc giới thiệu, truyền bá pháp luật cho đối tượng nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng. Theo nghĩa rộng: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác, lĩnh vực bao gồm tất cả các công đoạn như: Định hướng công tác; Lập chương trình, kế hoạch; kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm… về tuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong chuyên đề nay, cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" được sử dụng theo cả hai nghĩa nêu trên. 3.2. Hình thức "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" chủ yếu được thực hiện ở Hải Phòng và những thành tích đạt được: a) Tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các hội nghị, lớp tập huấn: Trong 5 năm (2003 – 2007), các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến xã, phường, thị trấn đã tổ chức nhiều Hội nghị, lớp tập huấn cho hàng vạn lượt người tham dự. Trong đó, Sở Tư pháp với tư cách là cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giới thiệu các văn bản pháp luật mới có đối tượng, phạm vi rộng cho cán bộ chủ chốt các Sở, Ban , Ngành, các tổ chức, đoàn thể và quận,huyện, thị xã và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường, xã, thị trấn.Một số địa phuơng tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Quận Kiến An tổ chức 812 hội nghị, lớp tập huấn, họp nhân dân cho 10.284 lượt người dự; Quận Lê Chân tổ chức 868 hội nghị, lớp tập huấn cho 63.541 lượt người dự; Quận Ngô Quyền tổ chức 542 hội nghị, lớp tập huấn cho 63.660 lượt người dự; Huyện Thuỷ Nguyên tổ chức 473 hội nghị, lớp tập huấn cho 6.909 lượt người dự; Huyện Tiên Lãng tổ chức 456 hội nghị, lớp tập huấn cho 49.300 lượt người dự… Đặc biệt, thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải cơ sở ở Hải Phòng” thuộc dự án VIE/02/015 được Bộ Tư pháp và UNDP phê duyệt, Sở Tư pháp thành phố đã tổ chức thành công 6 hội nghị: Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 2.500 cán bộ Tư pháp, hoà giải viên, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật ở 218 phường, xã, thị trấn… góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho hoà giải viên đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động hoà giải ở cơ sở. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn: Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phá sản; Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 158/2006/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký… cho cán bộ các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đoàn thể và huyện, quận, thị xã, Báo cáo viên pháp luật thành phố, huyện, quận, thị xã và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch. Triển khai thực hiện “Đề án chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay”, từ năm 2005 đến 2007, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thí điểm tại 3 xã Trường Thọ - huyện An Lão, xã Tiên Tiến - huyện Tiên Lãng và xã Đại Hợp - huyện Kiến Thuỵ với nhiều hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo như tổ chức thi tuyên truyền pháp luật, mở hòm thư giải đáp pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động, ký cam kết không vi phạm pháp luật, phát miễn phí tờ gấp pháp luật… bước đầu thu được nhiều kết quả khả quan, đang tiếp tục nghiên cứu để nhân rộng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả đến các phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố. b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn và phát hành các loại tài liệu: Các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể ở Hải Phòng đã in, phát hành: Hàng chục đầu sách pháp luật; Hàng trăm bộ đề cương giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới do Trung ương ban hành; Hàng chục vạn tờ gấp pháp luật về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS…; Cung cấp hàng nghìn cuốn văn bản pháp luật tại các hội nghị, lớp tập huấn pháp luật… phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở cơ sở. - Sở Tư pháp biên soạn và xuất bản 3 đầu sách: “Nghiệp vụ về soạn thảo và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật”, “ Hệ thống hoá Văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng năm: 2003, 2004, 2005, 2006”, “Trợ giúp pháp lý ở Hải Phòng”; In hàng trăm bộ đề cương giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới do Trung ương ban hành; Gần 2.000 cuốn dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Hàng vạn tờ gấp pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; Cung cấp hàng nghìn cuốn văn bản pháp luật như: Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Đất đai, Luật Phá sản, Luật Biên giới quốc gia … tại các hội nghị, lớp tập huấn pháp luật và trang bị đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở. - Các quận,huyện, thị xã cung cấp tài liệu pháp luật do các cơ quan, tổ chức ở địa phương biên soạn như tài liệu hướng dẫn thực hiện pháp luật bằng hình thức tờ gấp, sách bỏ túi và mua sách pháp luật tại các hội nghị, lớp tập huấn pháp luật… phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Quận Hồng Bàng phát hành trên 50.000 tờ gấp với nhiều nội dung văn bản pháp luật như 30.000 tờ gấp pháp luật với nội dung “Những điều cần biết về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII”, 1.500 tờ gấp pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; tờ gấp về An toàn giao thông đường bộ; tờ gấp về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng; phòng chống ma tuý… Quận Ngô Quyên phát hành 10.000 tờ gấp pháp luật; Quận Lê Chân phát hành hơn 4.000 tờ gấp pháp luật; Đoàn Thanh niên Quận Hải An phát hành trên 5.000 tờ gấp pháp luật về phòng chống mại dâm; Huyện An Lão phát hành 80.000 tờ gấp pháp luật các loại; Huyện Thuỷ Nguyên phát hành được 9.000 bộ đề cương tuyên truyền pháp luật; Các quận, huyện: Kiến An, Kiến Thuỵ, An Dương, Vĩnh Bảo… cung cấp hàng nghìn tài liệu pháp luật các loại đến cán bộ và nhân dân ở cơ sở. c) Giáo dục pháp luật trong các trường học: Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục quận, huyện đều tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các cấp và đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân giảng dạy pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo chương trình học các môn có nội dung pháp luật theo đúng chương trình; Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ "Đội tuyên truyền măng non" ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, "Tuyên truyền xung kích thanh niên" ở cấp trung học phổ thông; Tổ chức thi sáng tác tiểu phẩm, báo tường ở từng trường; Tổ chức Hội trại truyền thông về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, tội phạm theo định kì 2năm/lần thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia…Tổ chức các cuộc hội thảo cho hơn 300 cán bộ, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân giảng dạy pháp luật và gần 1.000 cha mẹ học sinh các trường trọng điểm ở thành phố tham gia (Các Trường Phổ thông trung học: Thái Phiên, Lý Thường Kiệt; Các Trường Trung học cơ sở: Chu Văn An, Quang Trung, Lê Lợi, Núi Đèo…). - Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng và Trung tâm chính trị tại quận, huyện, thị xã tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức; tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh tra, cán bộ lãnh đạo các trường học, bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp trên toàn thành phố; mở các lớp trung học hành chính cho cán bộ chính quyền cơ sở; Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố. - Sở Tư pháp thành phố phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội quản lý 01 lớp Đại học Luật tại chức cho trên 200 cán bộ chính quyền cơ sở học tại Hải Phòng; quản lý 01 lớp Trung cấp Luật tại Hải Phòng; phối hợp với trường Đại học Hàng hải và Đại học Luật Hà Nội mở 2 lớp Cao học Luật khoá I tại Hải Phòng cho 16 học viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt tại Hải Phòng; Huyện Thuỷ Nguyên đã phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội quản lý 01 lớp Trung cấp Luật, góp phần nâng cao trình độ cho trên 100 cán bộ chính quyền cơ sở. d) Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh công cộng: - Báo Hải Phòng thường xuyên giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới ban hành, giải đáp pháp luật, hộp thư bạn đọc trên báo Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Báo Hải Phòng dành cho ngoại thành, hải đảo. Từ tháng 7 năm 2003, Báo Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp thành phố phát hành Phụ trương "Pháp luật thành phố Hải Phòng" vào thứ năm hằng tuần, nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao; Đặc biệt, từ tháng 10/2007, Phụ trương “Pháp luật thành phố Hải Phòng” đã tăng thêm 2 trang đăng công khai văn bản pháp luật của thành phố (thành 4 trang) đã phát huy tác dụng tốt, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, tìm đọc. - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng duy trì các chuyên mục: Bạn nghe đài, Hộp thư Truyền hình, Pháp luật và cuộc sống, An ninh Hải Phòng và chương trình phát thanh vào sáng thứ ba và sáng thứ năm hằng tuần… phản ánh tình hình thi hành pháp luật ở địa phương có tác dụng nhanh, kịp thời, phạm vi tuyên truyền rộng khắp. Báo An ninh Hải Phòng thường xuyên giới thiệu nội dung văn bản pháp luật, thông tin về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tính từ ngày 1/1/2003 đến 31/10/2006, Báo đã giới thiệu tóm tắt 2280 văn bản Luật; đăng tải 1.300 tin bài trong các chuyên mục “Chuyện cảnh giác”, “Điều tra theo đơn thư bạn đọc”, “Cảnh báo tai nạn giao thông” “Vấn đề dư luận quan tâm”… được đông đảo người dân quan tâm khai thác tìm hiểu. - Công an Thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo hình, báo nói và cổ động trực quan. Trong 5 năm qua, Công an thành phố đã cung cấp 561 phóng sự, 2.700 tin, 857 bài và 403 ảnh cho các cơ quan thông tấn báo chí. - Thành đoàn Hải Phòng phát hành băng catsét về phòng, chống ma tuý; Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Văn hoá-Thông tin tổ chức phát hành hàng nghìn băng cátsét tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. - Trong 5 năm qua, hệ thống loa truyền thanh công cộng ở cơ sở hoạt động có hiệu quả kịp thời. Đài truyền thanh công cộng của xã, phường, thị trấn đã tích cực phối hợp với Công an quận, huyện, thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin biên soạn nội dung, thông báo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, đảm bảo mỗi năm phát hàng nghìn buổi với thời lượng từ 15 đến 30 phút một buổi. Các huyện: An Lão, Thuỷ Nguyên, quận Hải An duy trì thường xuyên việc phát trên hệ thống truyền thanh mỗi ngày 2 buổi, với thời lượng từ 15 đến 20 phút/buổi; Quận Ngô Quyền, Quận Hồng Bàng duy trì thường xuyên việc phát trên hệ thống truyền thanh với thời lượng từ 30 đến 50 phút/ngày; Các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương, Kiến Thuỵ, Cát Hải, thị xã Đồ Sơn, quận Kiến An, quận Lê Chân duy trì thường xuyên việc phát trên hệ thống truyền thanh với thời lượng trung bình 15 phút/ngày. Đặc biệt, năm 2007, huyện Tiên Lãng đã xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật qua đĩa CD phát rộng rãi tới các xã, thị trấn với tổng số 138 đĩa, nội dung tuyên truyền phong phú, gần gũi với đời sống nhân dân. e) Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức thi tìm hiểu pháp luật: - Công an thành phố đã tích cực lồng ghép những nội dung pháp luật vào các cuộc thi nghiệp vụ như Thi điều tra viên giỏi, trinh sát phòng chống ma tuý giỏi, tổ chức Hội thi nghiệp vụ Công an xã giỏi năm 2003, 2004. Các cuộc thi trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hàng nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, Công an thành phố đã tổ chức cuộc thi “Toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm” thu hút hơn 10.000 bài dự thi và 180 tiểu phẩm, trong đó, có hai tiểu phẩm xuất sắc đoạt giải nhất, nhì toàn quốc được Bộ Công an đánh giá cao. - Sở Giáo dục đào tạo chỉ đạo, các trường tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, hôn nhân, gia đình và các tệ nạn xã hội … phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên; Tổ chức “Hội trại truyền thống về phòng, chống Ma tuý-AIDS-Tội phạm” với sự tham gia của 50 đơn vị tham gia… thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Hưởng ứng cuộc thi “Sáng tác thơ tuyên truyền pháp luật” của thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ số 909 tuyên truyền, hướng dẫn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm hưởng ứng, tuyên truyền và tham gia cuộc thi. - Các ngành, các quận, huyện, thị xã ngoài việc tích cực hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và thành phố phát động, còn chủ động tổ chức các cuộc thi, hội thi phù hợp với tình hình địa phương như: Quận Ngô Quyền đã tổ chức cuộc thi viết và thi tiểu phẩm sân khấu về "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ" và đã nhận được 20.93 bài dự thi và 14 tiểu phẩm xuất sắc; ngoài ra, quận còn phát động các cuộc thi “Tìm hiểu Pháp lệnh phòng chống mại dâm”, “Hoà giải viên giỏi”, “Tìm hiểu pháp luật Công đoàn”; Huyện Tiên Lãng tổ chức 95 cuộc thi thu hút 77.500 lượt người tham gia; Huyện Vĩnh Bảo tổ chức các cuộc thi: “Nhà nông đua tài”, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Phòng chống ma tuý, tìm hiểu pháp luật trong nhà trường; Thị xã Đồ Sơn tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 1999”, “Phòng chống ma tuý”, “Phòng chống tội phạm”, “Hộ tịch viên giỏi”, Hội thi “Hoà giải viên giỏi”; Hội thi “Cán bộ viên chức với pháp luật”, “Nông dân với pháp luật”; Huyện Kiến Thuỵ phát động cuộc thi tìm hiểu Luật chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Giao thông đường bộ với trên 20.000 học sinh và thầy cô giáo tham gia; Các ngành, các cấp đều sôi nổi hưởng ứng Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”, Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi”; Cuộc thi “Lịch sử phong trào Phụ nữ Hải Phòng quá khứ, hiện tại và tương lai”; Cuộc thi “ Tìm hiểu 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam”, Thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ…thu hút đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. f) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các Câu lạc bộ: - Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ Chủ tịch Công đoàn với 98 hội viên tham gia sinh hoạt 4kỳ/năm để phổ biến chính sách pháp luật liên quan tổ chức Công đoàn. - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục duy trì hoạt động 250 câu lạc bộ với hơn 1.200 hội viên; Đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ "Gia đình trẻ hạnh phúc", Câu lạc bộ "Phòng, chống tệ nạn xã hội", các đội nhóm văn nghệ xung kích, thanh niên tình nguyện, giáo dục đồng đẳng hội viên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. - Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức xây dựng được gần 50 Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tại cơ sở thu hút trên 2.000 hội viên tham gia; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các mô hình "Tổ phụ nữ không sinh con thứ ba", "Gia đình trẻ hạnh phúc", "Sinh con một bề gái", "Mẹ chồng, nàng dâu", "Nhóm nhỏ kế hoạch hoá gia đình, tăng thu nhập vươn lên làm giầu", xây dựng mô hình "Tổ phụ nữ không có chồng, con, hội viên nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật… - Các quận, huyện, thị xã cũng duy trì nhiều mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Huyện Vĩnh Bảo thành lập Câu lạc bộ gia đình văn hóa, Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm… thường xuyên lồng ghép nội dung văn bản pháp luật vào các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ. Quận Hải An thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” ở phường Tràng Cát tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trên địa bàn được trao đổi, nâng cao kiến thức pháp luật cho bản thân. g) Xây dựng, quản lý, khai thác thư viện, tủ sách pháp luật: Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ và nhân dân, ngoài hệ thống thư viện do Ngành Văn hoá - Thông tin quản lý, thành phố đã hình thành các tủ sách, các ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, trường học và Uỷ ban nhân dân các cấp. Các huyện, quận, thị xã và 218/218 xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật được khai thác có hiệu quả. Số lượng đầu sách pháp luật ở một số địa phương như: Tủ sách pháp luật quận Ngô Quyền có 472 đầu sách, ở phường có số lượng trung bình 125 đầu sách/tủ; Quận Kiến An có số lượng trung bình 180 đầu sách/tủ; Quận Hồng Bàng có số lượng trung bình 100 đầu sách/tủ; Huyện Thuỷ Nguyên có số lượng trung bình từ 150 đến 200 đầu sách/tủ; Huyện Tiên Lãng có số lượng trung bình từ 100 đến 150 đầu sách pháp luật/tủ; Quận Lê Chân có số lượng trung bình từ 65 đến 85 đầu sách; Huyện Vĩnh Bảo có số lượng sách từ 50-70 đầu sách pháp luật/tủ; Thị xã Đồ Sơn có số lượng trung bình 50 đầu sách/tủ; Huyện Kiến Thuỵ có số lượng trung bình từ 50 đến 90 đầu sách/tủ; Quận Hải An có số lượng trung bình từ 40 đến 50 đầu sách/tủ … không kể Công báo và các tạp chí, chuyên đề pháp luật; Các trường học phổ thông đạt trên 90% số trường có tủ sách pháp luật; Ngoài ra một số doanh nghiệp ở thành phố cũng đã có tủ sách, ngăn sách pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Hàng năm, số đầu sách không ngừng được bổ sung để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân. h) Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: - Đoàn Luật sư thành phố hướng dẫn 14 Văn phòng và 04 Chi nhánh Văn phòng Luật sư với 62 luật sư đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật. Năm 2004 và 2005 các Văn phòng và Chi nhánh Văn phòng Luật sư đã thụ lý, giải quyết 667 việc phục vụ kịp thời yêu cầu tố tụng và dịch vụ tư vấn pháp lý ở thành phố. - Thành phố hiện có 04 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia, Liên đoàn Lao động, Hội phụ nữ và Hội Cựu chiến binh với nhiều tư vấn viên pháp luật và hàng trăm cộng tác viên, đã tư vấn cho hơn 1000 trường hợp góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố thuộc Sở Tư pháp có 09 Chi nhánh trợ giúp pháp lý tại các huyện, quận, thị xã và các tổ chức Đoàn thể ở thành phố với 99 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý hàng năm trực tiếp trợ giúp pháp lý miễn phí góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của người nghèo, các đối tượng hưởng chính sách xã hội ở địa phương. Đặc biệt, tháng 8/2006, UBND huyện Tiên Lãng đã phê chuẩn đề án “Đem luật về làng” nhằm thí điểm hình thức tuyên truyền theo hướng vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật vừa kết hợp tư vấn, hướng dẫn pháp luật, hoà giải và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi của công dân. Tính đến tháng 10/2007, UBND huyện đã tổ chức “đem luật” về 25 làng của 12 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thu hút gần 3.000 lượt người tham dự. - Thành Đoàn Hải Phòng duy trì tốt hoạt động của Văn phòng tư vấn thanh niên; Hội Phụ nữ thành phố trực tiếp tư vấn cho hàng trăm trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài; Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, đoàn thể như như: Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia, Hội liên hiệp Phụ nữ… thường xuyên chỉ đạo và tổ chức tiếp dân, hướng dẫn người có việc khi đến cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng các quy định của pháp luật. i) Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở: Công tác hoà giải cơ sở ở Hải Phòng luôn được quan tâm, dần từng bước kiện toàn và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay, Hải Phòng có 1.961 Tổ Hoà giải với 9.143 Tổ viên được các Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hoà giải và các văn bản pháp luật mới cho tổ viên tổ hoà giải. Hàng năm, các Tổ hoà giải đã tiếp nhận gần 5.000 vụ việc và hoà giải thành trên 81% vụ việc. Kết quả cụ thể ở một số đơn vị như: Quận Lê Chân có 125 Tổ hoà giải; Huyện Kiến Thuỵ có 140 tổ hoà giải với 827 tổ viên, hoà giải thành đạt 88%; Huyện Thuỷ Nguyên có 348 tổ hoà giải, với 1.328 tổ viên, hoà giải thành đạt 86%; Thị xã Đồ Sơn có 64 tổ hoà giải với 239 tổ viên , hoà giải thành đạt 85%; Huyện Vĩnh Bảo có 268 tổ hoà giải với 1.876 tổ viên, hoà giải thành đạt 80,3%; Quận Ngô Quyền có 125 tổ hoà giải với 857 tổ viên , hoà giải thành đạt 69,3 %; Quận Hải An có 67 tổ hoà giải với 425 tổ viên, hoà giải thành đạt 63,13%… Lực lượng hoà giải viên đa phần là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư và có hiểu biết pháp luật. Thông qua công tác hoà giải đã góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. II- Vai trò của sở tư pháp thành phố HảI phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp Hải Phòng với tư cách là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có nhiệm vụ giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố và làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHCTPBGDPL) thành phố. Từ năm 2003 đến nay, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố và Hội đồng PHCTPBGDPL thành phố trong việc chỉ đạo triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình PBGDPL từ năm 2003 đến năm 2007, Sở đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 30/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1222/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân Hải Phòng từ năm 2007 đến năm 2010 nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ rệt trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở địa phương… Đến nay, 100% các Chi, Đảng bộ trong thành phố đã được quán triệt nội dung các Chỉ thị. Đối với hệ thống chính quyền, đoàn thể: gần như tất cả Sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông và 15 quận, huyện đã tổ chức quán triệt tới Lãnh đạo các phòng, ban, Lãnh đạo các xã phường, thị trấn, khối phố và nhân dân bằng các hình thức tổ chức như: lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp, sao gửi tài liệu… Hằng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu cho Hội đồng PHCTPBGDPL thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và ra văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, Hội đồng phối hợp các quận, huyện và các doanh nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình. Giúp Hội đồng PHCTPBGDPL thành phố rà soát, kiện toàn lại thành viên Hội đồng, cán bộ pháp chế Sở, ban, ngành; kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng PHCTPBGDPL các quận, huyện, thị xã tiến hành kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Hội đồng; chỉ đạo thành lập Hội đồng PHPBGDPL các xã, phường; hoàn thiện đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp quận, huyện; lực lượng Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, phường, khối phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp với một số sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của thành phố ký các kế hoạch, chương trình phối hợp về PBGDPL như: Kế hoạch giữa Sở Tư pháp – Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố về PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; Phối hợp cùng báo Hải Phòng phát hành đều kì và liên tục nâng cao chất lượng Tờ Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng (phát hành miễn phí cùng Báo Hải Phòng), phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng duy trì, đồng thời tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật (Ví dụ : Trả lời bạn xem truyền hình, Bạn nghe đài, Hộp thư Truyền hình, Pháp luật và cuộc sống, An ninh Hải Phòng) với nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm kịp thời giới thiệu các văn bản pháp luật do Trung ương và Thành phố ban hành có liên quan trực tiếp đến nhân dân… Sở Tư pháp thành phố chủ trì biên tập, phát hành đề cương tuyên truyền, tờ gấp pháp luật, tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của các ngành và quận huyện, thị xã triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Không chỉ vậy Sở Tư pháp thành phố với tư cách là Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành và tổ viên tổ hoà giải cơ sở; Phối hợp với Sở Nội vụ, tiếp tục kiện toàn Ban Tư pháp phường, xã, thị trấn và chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã. Chủ trì việc hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn thành phố; Là đầu mối phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Tổ chức các hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành có đối tượng, phạm vị điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đông đảo cán bộ, nhân dân cho cán bộ chủ chốt của thành phố, cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Pháp luật về công chứng chứng thực, hộ tịch và các văn bản pháp luật mới được các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và Thành phố ban hành thông qua hình thức như: Tổ chức Hội nghị; In phát hành tờ gấp, đề cương giới thiệu pháp luật; Giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở… đến cán bộ, nhân dân toàn thành phố. Trong đợt bầu cử dại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các kì, Sở tư pháp Hải Phòng đã tích cực tham gia vào công tác tổ chức, vận động nhân dân đi bầu cử đạt kết quả tốt, góp phần không nhỏ tạo nên thành công của đợt bầu cử và đã được thành phố khen thưởng. Trung tâm trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp thành phố luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân; trợ giúp lưu động tại địa phương thông qua các buổi trực tiếp giới thiệu, tuyên truyền qua các hội nghị, tờ gấp tới tận xã, phường, thị trấn cho đông đảo quần chúng. Sở Tư pháp thành phố phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện công tác đào tạo, quản lý 01 lớp Đại học Luật tại chức cho trên 200 cán bộ chính quyền cơ sở học tại Hải Phòng; quản lý 01 lớp Trung cấp Luật tại Hải Phòng; phối hợp với trường Đại học Hàng hải và Đại học Luật Hà Nội mở 2 lớp Cao học Luật khoá I tại Hải Phòng cho 16 học viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt tại Hải Phòng. Thành uỷ Hải Phòng phát động 2 cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” và “Cuộc thi thơ tuyên truyền phát luật” giao cho Sở Tư pháp đảm trách thu hút đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân. Kết quả thu được đã góp phần làm tăng hiểu biết pháp luật của những người tham gia, nâng cao năng lực cho các hoà giải viên; đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Sở Tư pháp còn có trách nhiệm hướng dẫn để các Sở, Ban, Ngành và Hội đồng PHPBGDPL quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức đánh giá, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, các cấp; Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm ở thành phố; Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc , khó khăn của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Như vậy, ta có thể thấy rõ Sở Tư pháp thành phố giữ vai trò chủ đạo, quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng. Sở không chỉ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà còn đẩy mạnh quá trình xã hội pháp luật của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung. III- Nhận xét và kiến nghị: Về hiệu quả đạt được: Có thể khẳng định rằng trong những năm vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả, đánh dấu một bước chuyển biến mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai, tổ chức thực hiện tương đối rộng khắp và toàn diện; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như hành vi về pháp luật của cán bộ, nhân dân; Tạo dần thói quen sử dụng pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết cách sử dụng đúng dắn phương tiện pháp luật trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày; Bước đầu làm cho công dân ý thức được trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động xã hội; Làm cho cán bộ, nhân dân nhận thấy vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng hạn chế vi phạm pháp luật, phát huy quyền dân chủ, giữ gìn ổn định trật tự và an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ thành phố đến xã phường, thị trấn, các ngành, các cấp, các tổ chức đã tích cực, chủ động phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội; Có sự kết phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị – xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý Nhà nước ở địa phương, dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có tiến bộ trong điều hành quản lý, lấy pháp luật làm phương tiện, làm cơ sở, chuẩn mực trong việc điều hành, giải quyết công việc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân đặc biệt là dân cư sinh sống ở khu vực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố nên đã giảm nhiều việc khiếu nại tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình của Chính phủ được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND thành phố đến công tác triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. 2. Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân: - ở một vài nơi, nhận thức về trách nhiệm của cấp uỷ và chính quyền các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao nên chưa thực sự tích cực chủ động trong tổ chức thực hiện. Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn. - Cơ chế phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các ban, ngành, đơn vị chức năng còn chưa rõ; ở một số nơi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị cơ sở chưa kịp thời, thường xuyên. - Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, các tầng lớp nhân dân chưa đồng đều nên tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quản lý đô thị… - Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các ngành, các cấp và báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được bổ sung nhưng còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực so với yêu cầu, còn gặp nhiều khó khăn việc cập nhật thông tin, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới nên ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật. - Tổ chức và cán bộ pháp chế ở các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức kinh tế chưa được kiện toàn nên việc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp còn chậm và chưa đều khắp. - Kinh phí thành phố dành cho công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế so với nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Kinh phí được cấp còn mang tính vụ việc nên việc tuyên truyền pháp luật còn bị động. ở các huyện, quận, thị xã kinh phí tuyên truyền pháp luật chưa có chương, mục riêng trong ngân sách nhà nước. 3. Những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một việc làm khó khăn, để đạt được kết quả là một quá trình lâu dài, là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Chính vì vậy, để đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong giai đoạn hiện nay yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự điều hành, hướng dẫn sát sao, toàn diện của Bộ Tư pháp. - Phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với hoạt động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Cần xác định rõ đối tượng và nội dung tuyên truyền cụ thể để lồng ghép với việc triển khai các mặt công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, có nhiều hình thức tuyên truyền mới, phong phú đa dạng để dễ nhớ, dễ tiếp thu và vận dụng trong thực tiễn. - Cần coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoà giải viên cơ sở, coi đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. - Tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của nhiều ban, ngành, đoàn thể tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. - Kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm khích lệ tinh thần hăng hái tham gia hoạt động tuyên truyền của các cá nhân, đơn vị. 4- Kiến nghị, đề xuất: Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn, em có một số kiến nghị như sau: - Hội đồng PHPBGDPL Chính phủ cần có sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên hơn nữa đối với công tác PBGDPL. - Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phảI thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác PBGDPL như: động viên tinh thần, định hướng chỉ đạo bằng việc ban hành các văn bản hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tạo các điều kiện thuận lợi khác. - Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007, rút ra những bài học kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo. - Tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn; Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Kiện toàn tổ chức và cán bộ pháp chế ở các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị, doanh nghiệp lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động trên thực tế. - Tăng cường tính chủ động trong đề xuất, tham mưu của cơ quan Tư pháp, pháp chế các sở, ban, ngành. Cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức pháp chế phải thực hiện đúng vai trò, chức năng của cơ quan tham mưu tổ chức hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL, thật sự là đầu mối phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong công tác PBGDPL. - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản mới được Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành để địa phương kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện. - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay như: tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát hành tờ gấp pháp luật, trợ giúp pháp lý… Bên cạnh đó, cần tiếp tục thí điểm và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới sao cho pháp luật mau chóng đi vào cuộc sống và đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân. - Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và đảm bảo hấp dẫn, dễ hiểu, dễ thực hiện. - Tăng cường các Chương trình lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc giáo dục trong trường học, trong phong trào Đoàn Thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, Hội phụ nữ, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp… nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên. - Đặt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nội dung thi đua, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm để tổ chức đánh giá kết quả và có biện pháp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.doc
Luận văn liên quan