Vấn đề giai cấp, dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã phát triển 1 cách sáng tạo như thế nào?

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I, Các quan niệm về giai cấp và đấu tranh giai cấp trước Mác. 2 1, Quan niệm về giai cấp 2 2. Quan niệm về đấu tranh giai cấp 2 II. Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về giai cấp, dân tộc 2 1, Quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp 2 2, Dân tộc 6 3, Quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại. 7 III. Vấn đề giai cấp, dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã phát triển một cách sáng tạo như thế nào? .9 1, Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh 9 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 9 IV. Vấn đề giai cấp- dân tộc trong thực tiễn Việt Nam hiện nay 12 1.Thực tiễn .12 2. Biện pháp thực hiện .14 3. Trong quan hệ quốc tế .14 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình triết học Mác- Lênin. 2. Tạp chí triết học 3. Tạp chí cộng sản 4. Những vấn đề lý luận đặt ra tại văn kiện Đại hội IX của Đảng 5. Hồ Chí Minh toàn tập

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3334 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vấn đề giai cấp, dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã phát triển 1 cách sáng tạo như thế nào?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong x· héi cã rÊt nhiÒu d¹ng quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. Trong ®ã quan hÖ giai cÊp vµ quan hÖ d©n téc lµ hai mèi quan hÖ c¬ b¶n vµ cã t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp tíi b¶n th©n con ng­êi nãi riªng vµ cña toµn x· héi nãi chung. V× vËy nghiªn cøu vÊn ®Ò giai cÊp, d©n téc lµ rÊt cÇn thiÕt. M¸c- Lªnin vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nghiªn cøu vÊn ®Ò giai cÊp, d©n téc, quan hÖ gi÷a chóng víi nhau vµ víi toµn nh©n lo¹i rÊt chi tiÕt, khoa häc, cã hÖ thèng vµ ®­îc øng dông vµo viÖc x©y dùng x· héi x· héi chñ nghÜa. Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· chØ cho chóng ta thÊy r»ng, khi nµo vµ ë ®©u vµ vÊn ®Ò giai cÊp vµ vµ vÊn ®Ò d©n téc kh«ng ®­îc kÕt hîp mét c¸ch ®óng ®¾n, quan ®iÓm giai cÊp, vÊn ®Ò d©n téc ®­îc vËn dông, xö lý mét c¸ch cøng nh¾c vµ gi¸o ®iÒu hoÆc bÞ coi nhÑ th× c¸ch m¹ng sÏ kh«ng chØ gÆp khã kh¨n mµ thËm chÝ cßn bÞ tæn thÊt nÆng nÒ. Bµi häc ®ã thùc sù lµ bæ Ých, cÇn ®­îc ghi nhËn vµ vËn dông vµo viÖc xem xÐt c¸c vÊn ®Ò giai cÊp, ®Êu tranh giai cÊp vµ mèi quan hÖ cña chóng víi vÊn ®Ò d©n téc trong t×nh h×nh hiÖn nay vµ trong giai ®o¹n s¾p tíi cña thêi kú qu¸ ®é khi mµ nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ theo h­íng thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ, sù ph¸t triÓn ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i cho chóng ta nhiÒu c¬ héi nh­ng còng kÐo theo ®Çy rÉy nh÷ng th¸ch thøc, nguy c¬ vµ kh«ng Ýt khã kh¨n. Néi dung I, C¸c quan niÖm giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp tr­íc M¸c: 1, Quan niÖm vÒ giai cÊp: Tr­íc M¸c: Trong t¸c phÈm cña sö gia Chie, Ghido, Minhe cho r»ng: “ Giai cÊp lµ mét tËp hîp nh÷ng ng­êi cã cïng mét chøc n¨ng x· héi, cïng mét lèi sèng hoÆc møc sèng, cïng mét ®Þa vÞ vµ uy tÝn x· héi.” Quan niÖm ®ã chØ lµ m¬ hå, kh«ng ®i vµo ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña x· héi. C¸c lý thuyÕt ®ã tr¸nh ®éng ®Õn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò quan hÖ s¶n xuÊt vµ t­ liÖu s¶n xuÊt. 2, Quan niÖm vÒ ®Êu tranh giai cÊp: Trong thêi kú nµy, “ ®Êu tranh giai cÊp” cßn lµ mét kh¸i niÖm m¬ hå, cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh béc ph¸t. C¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp chØ ®¬n gi¶n chØ lµ nh÷ng cuéc ®Êu tranh ®ßi quyÒn lîi, nh»m nh÷ng môc ®Ých tr­íc m¾t, nh»m gi¶i phãng b¶n th©n khái ¸ch ¸p bøc, bãc lét bÊt c«ng. II, Lý luËn cña chñ nghÜa M¸c- Lª Nin vÒ giai cÊp, d©n téc: 1, Quan niÖm cña chñ nghÜa M¸c- Lª Nin vÒ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp. 1.1, Giai cÊp: Trong t¸c phÈm “ S¸ng kiÕn vÜ ®¹i”, Lª Nin ®Þnh nghÜa: “ Ng­êi ta gäi lµ giai cÊp, nh÷ng tËp ®oµn to lín gåm nh÷ng ng­êi kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch sö, kh¸c nhau vÒ quan hÖ cña hä( th­êng th­êng th× nh÷ng quan hÖ nµy ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh vµ thõa nhËn) ®èi víi nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trß cña hä trong tæ chøc lao ®éng x· héi, vµ nh­ vËy lµ kh¸c nhau vÒ c¸ch h­ëng thô vµ vÒ phÇn cña c¶i x· héi Ýt nhiÒu mµ hä ®­îc h­ëng. Giai cÊp lµ nh÷ng tËp ®oµn ngõ¬i, mµ tËp ®oµn nµy cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oµn kh¸c, do chç c¸c tËp ®oµn ®ã cã ®Þa vÞ kh¸c nhau trong mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh”. Mçi giai cÊp cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng, giai cÊp kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cña s¶n xuÊt nãi chung mµ lµ s¶n phÈm cña hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch sö. Mçi giai cÊp vÒ b¶n chÊt lµ thÓ thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp v× vËy muèn hiÓu ®­îc ®Æc tr­ng cña giai cÊp ph¶i ®Æt nã trong hÖ thèng c¸c giai cÊp ®èi lËp víi nã. Giai cÊp cã c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: - Kh¸c nhau vÒ viÖc n¾m gi÷ t­ liÖu s¶n xuÊt trong cïng x· héi. §©y lµ ®Æc tr­ng quan träng nhÊt v× nã chi phèi c¸c ®Æc tr­ng cßn l¹i. TËp ®oµn ng­êi nµo n¾m t­ liÖu s¶n xuÊt trë thµnh giai cÊp thèng trÞ x· héi vµ tÊt yÕu sÏ chiÕm gi÷ nh÷ng s¶n phÈm lao ®éng cña c¸c tËp ®oµn kh¸c. VÝ dô: Trong chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ bao gåm giai cÊp chñ n« vµ n« lÖ Trong chÕ ®é phong kiÕn bao gåm giai cÊp ®Þa chñ vµ n«ng n« Trong chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa bao gåm giai cÊp t­ s¶n vµ v« s¶n. Trong ®ã chñ n«, ®Þa chñ phong kiÕn, t­ b¶n lµ nh÷ng tËp ®oµn ng­êi n¾m gi÷ nhiÒu t­ liÖu s¶n xuÊt th× sÏ trë thµnh giai cÊp thèng trÞ. N« lÖ, n«ng n« vµ v« s¶n lµ giai cÊp bÞ trÞ. - Kh¸c nhau vÒ vai trß qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng x· héi: TËp ®oµn nµo n¾m gi÷ nhiÒu t­ liÖu s¶n xuÊt th× sÏ trùc tiÕp tham gia viÖc ph©n c«ng qu¶n lý. - Kh¸c nhau vÒ ph©n phèi s¶n phÈm: TËp ®oµn nµo n¾m gi÷ t­ liÖu s¶n xuÊt sÏ trùc tiÕp ®øng ra ph©n phèi v× vËy sÏ ®­îc h­ëng nhiÒu s¶n phÈm. - Kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ trong nÒn s¶n xuÊt: TËp ®oµn nµo n¾m gi÷ t­ liÖu s¶n xuÊt trong tay sÏ ®øng vÞ trÝ cao nhÊt. Nh­ vËy giai cÊp kh«ng ph¶i lµ ph¹m trï x· héi th«ng th­êng mµ lµ ph¹m trï kinh tÕ- x· héi cã tÝnh chÊt lÞch sö. Nguån gèc h×nh thµnh giai cÊp: M¸c chØ ra r»ng: “ Sù tån t¹i cña giai cÊp chØ g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt”. VÝ dô: Trong x· héi c«ng x· nguyªn thuû: lùc l­îng s¶n xuÊt thÊp kÐm, c«ng cô s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng ®¸, gËy géc dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ch­a cao, ch­a cã s¶n phÈm d­ thõa v× vËy ch­a cã chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi dÉn ®Õn ch­a h×nh thµnh giai cÊp. Cuèi x· héi nguyªn thñy xuÊt hiÖn c«ng cô s¶n xuÊt b»ng kim lo¹i lµm n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, dÉn ®Õn ph©n c«ng lao ®éng, thñ c«ng nghiÖp t¸ch khái n«ng nghiÖp, t­ h÷u thay c«ng h÷u, h×nh thµnh x· héi giai cÊp. X· héi n« lÖ lµ x· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn trong lÞch sö loµi ng­êi: giai cÊp chñ n« vµ n« lÖ. Giai cÊp ®­îc h×nh thµnh tõ 2 nguån gèc: Nguån gèc s©u xa: do sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ë tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Nguån gèc trùc tiÕp: sù ra ®êi cña chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt Cã 2 con ®­êng dÉn tíi sù h×nh thµnh giai cÊp: Nh÷ng kÎ cã chøc cã quyÒn trong thÞ téc, bé l¹c dïng quyÒn uy cña m×nh ®Ó chiÕm ®o¹t t­ liÖu s¶n xuÊt lµm cña riªng tõ ®ã h×nh thµnh giai cÊp thèng trÞ. Tï binh b¾t ®­îc trong nh÷ng cuéc chiÕn tranh bÞ biÕn thµnh n« lÖ, cßn bao gåm c¶ nh÷ng ng­êi nghÌo khæ trong thÞ téc, bé l¹c bÞ mÊt hÕt t­ liÖu s¶n xuÊt. 1.2. §Êu tranh giai cÊp: Trong x· héi cã giai cÊp tÊt yÕu n¶y sinh ®Êu tranh giai cÊp. V.I.Lªnin ®Þnh nghÜa ®Êu tranh giai cÊp lµ cuéc ®Êu tranh cña quÇn chóng bÞ t­íc ®o¹t hÕt quyÒn, bÞ ¸p bøc vµ lao ®éng chèng bän cã ®Æc quyÒn ®Æc lîi, bän ¸p bøc vµ bän ¨n b¸m, cuéc ®Êu tranh cña nh÷ng ng­êi c«ng nh©n lµm thuª hay nh÷ng ng­êi v« s¶n chèng l¹i nh÷ng ng­êi h÷u s¶n hay giai cÊp t­ s¶n. Trong x· héi cã giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña c¸c giai cÊp vµ tÇng líp bÞ trÞ kh«ng chØ vÒ lîi Ých kinh tÕ mµ cßn vÒ chÝnh trÞ, tinh thÇn. Lîi Ých cña giai cÊp bÞ trÞ ®èi lËp hoµn toµn víi lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ. Cã ¸p bøc th× cã ®Êu tranh chèng ¸p bøc. V× vËy, ®Êu tranh giai cÊp kh«ng do mét lý thuyÕt x· héi nµo t¹o ra mµ lµ hiÖn t­îng tÊt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong x· héi cã ¸p bøc. Trong lÞch sö ®· diÔn ra c¸c cuéc ®Êu tranh gi÷a ng­êi tù do vµ ng­êi n« lÖ, quÝ téc vµ b×nh d©n, chóa ®Êt vµ n«ng n«. §Êu tranh giai cÊp lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc ph¸t triÓn cña c¸c x· héi cã giai cÊp. H×nh thøc ®Êu tranh ë mçi giai ®o¹n lÞch sö kh¸c nhau th× kh«ng gièng nhau. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c¸c h×nh thøc ®Êu tranh ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng vµ phøc t¹p: - §Êu tranh kinh tÕ: lµ h×nh thøc ®Êu tranh ®Çu tiªn vµ trë thµnh mét h×nh thøc c¬ b¶n cña c«ng nh©n nh­ t¨ng l­¬ng, rót ng¾n ngµy lao ®éng… - §Êu tranh chÝnh trÞ: lµ h×nh thøc ®Êu tranh cã nhÊt cña giai cÊp v« s¶n. Môc tiªu cña nã lµ giµnh chÝnh quyÒn vµ sö dông chÝnh quyÒn ®ã nh­ c«ng cô cã hiÖu lùc ®Ó c¶i t¹o x· héi cò, x©y dùng x· héi míi. - §Êu tranh t­ t­ëng: víi môc tiªu v¹ch trÇn b¶n chÊt bãc lét cña c¸c x· héi cò, nh»m gi¸o dôc quÇn chóng lao ®éng thÊm nhuÇn chiÕn l­îc, s¸ch l­îc c¸ch m¹ng cña §¶ng, biÕn ®­êng lèi cña §¶ng thµnh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. Trong bèi c¶nh phøc t¹p hiÖn nay, c¸ch m¹ng XHCN dang ë thêi kú tho¸i trµo, giai cÊp c«ng nh©n c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ®øng tr­íc vÊn ®Ò cÊp b¸ch lµ t×m nh÷ng h×nh thøc míi cña ®Êu tranh giai cÊp ®Ó chèng l¹i nh÷ng thñ ®o¹n míi cña giai cÊp thèng trÞ, giai cÊp cña nh÷ng tËp ®oµn T­ b¶n lòng ®o¹n xuyªn quèc gia: b¶o vÖ lîi Ých giai cÊp tr­íc m¾t vµ l©u d¹i cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nahan d©n lao ®éng. V× vËy viÖc liªn minh giai cÊp gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ Êcc tÇng líp lao ®éng ch©n tay, trÝ ãc kh¸c lµ liªn minh chiÕn l­îc l©u dµi. 2. D©n téc: Kh¸i niÖm: §Ó chØ mét céng ®ång ng­êi æn ®Þnh lµm thµnh nh©n d©n mét n­íc cã l·nh thæ quèc gia, nÒn kinh tÕ thèng nhÊt, quèc ng÷ chung, cã ý thøc vÒ sù thèng nhÊt cña m×nh, g¾n bã víi nhau bëi nh÷ng quyÒn lîi vÒ: chÝnh trÞ, dinh tÕ, truyÒn thèng, v¨n ho¸, truyÒn thèng ®Êu tranh chung trong suèt qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc. Nguån gèc h×nh thµnh d©n téc: D©n téc ra ®êi cïng víi sù ra ®êi cña chñ nghÜa t­ b¶n vµ cã 2 con ®­êng h×nh thµnh: H×nh thµnh tõ nhiÒu bé téc: con ®­êng nµy th­êng g¾n víi c¸c nøoc ë T©y ¢u v× chñ nghÜa t­ b¶n ë ®©y ra ®êi sím, ph¸t triÓn m¹nh. H×nh thµnh tõ mét bé téc: th­êng g¾n víi c¸c nø¬c §«ng ¢u, chò nghÜa t­ b¶n ra ®êi muén, yÕu, kh«ng ®ñ søc chiÕn th¾ng hoµn toµn thÕ lùc phong kiÕn. §Æc ®iÓm: D©n téc cã tÝnh thèng nhÊt cao thÓ hiÖn ë c¸c ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt: Céng ®ång vÒ l·nh thæ: L·nh thæ lµ chñ quyÒn kh«ng thÎ chia c¾t, lµ n¬i sinh tån, ph¸t triÓn vµ lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh nªn tæ quèc cña mçi quèc gia, d©n téc. Thø hai: Céng ®ång vÒ kinh tÕ: Kinh tÕ lµ yÕu tè thèng nhÊt cña mét quèc gia. Sù t­¬ng ®ång vµ phï hîp vÒ lîi Ých cµng lín tÝnh thèng nhÊt cña d©n téc cµng cao, sù c¸ch biÖt vµ ®èi lËp vÒ lîi Ých gi÷a c¸c bé téc d©n téc cµng cao. Thø ba: Céng ®ång vÒ ng«n ng÷: Mçi d©n téc ®Òu cã ng«n ng÷ riªng cña d©n téc m×nh nh­ng trong mét quèc gia nhiÒu d©n téc bao giê còng cã mét ng«n ng÷ chung thèng nhÊt. Ng«n ng÷ lµ nÒn t¶ng v¨n ho¸ ®ång thêi lµ di s¶n tinh thÇn cña mçi d©n téc. Thø t­: Céng ®ång vÒ v¨n ho¸: V¨n ho¸ lµ yÕu tè ®Æc biÖt trong sù g¾n kÕt céng ®ång d©n téc thanh mét khèi thèng nhÊt. Mçi d©n téc cã nÐt ®Æc tr­ng v¨n hãa riªng, phong phó vµ ®a d¹ng. D©n téc cã tÝnh æn ®Þnh, bÒn v÷ng: ®¶m b¶o bëi nguyªn t¾c ph¸p lý cao, t«ng träng quyÒn tù quyÕt cña mçi d©n téc. Hai xu hø¬ng kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn d©n téc vµ biÓu hiÖn trong thêi ®¹i ngµy nay: Xu h­íng 1: Nh÷ng quèc gia, khu vùc gåm nhiÒu céng ®ång d©n c­ cã nguån gèc téc ng­êi kh¸c nhau lµm ¨n, sinh sèng ®Õn mét thêi kú nµo ®ã cã sù tr­ëng thµnh ý thøc d©n téc, sù thøc tØnh vÒ quyÒn sèng cña m×nh, tõ ®ã t¸ch khái nhau thµnh lËp c¸c d©n téc ®éc lËp. VÝ dô: Liªn X« t¸ch thµnh Liªn Bang Nga vµ mét sè nø¬c x· héi chñ nghÜa Quèc gia §«ng Timor t¸ch ra tõ nø¬c In®onªxia ý nghÜa: C¸c d©n téc cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña m×nh nh­ tù do lùa chän chÕ ®é chÝnh trÞ, con ®­êng ph¸t triÓn cña d©n téc m×nh. Xu h­íng 2: C¸c d©n téc muèn liªn hiÖp víi nhau dùa trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng nh»m cã sù giao l­u kinh tÕ vµ v¨n ho¸ trong x· héi t­ b¶n xuÊt hiÖn nhu cÇu xãa bá hµng rµo ng¨n c¸ch gi÷a c¸c d©n téc. VÝ dô: Liªn minh ch©u ¢u EU: sö dông ®ång tiÒn chung, nhÇn d©n ®i l¹i gi÷a c¸c n­íc rÊt dÔ dµng. ý nghÜa: T¹o sù tù chñ, phån vinh do nh÷ng tinh hoa, nh÷ng gi¸ trÞ cña nh÷ng d©n téc hoµ nhËp, bæ sung cho nhau. Nh÷ng gi¸ trÞ chung hoµ quyÖn ®ã kh«ng xo¸ nhoµ nh÷ng ®Æc thï d©n téc mµ ng­îc l¹i, nã b¶o l­u, gi÷ g×n, ph¸t huy nh÷ng tinh hoa, b¶n s¾c d©n téc. 3. Quan hÖ giai cÊp, d©n téc, nh©n lo¹i: 3.1. Quan hÖ giai cÊp vµ d©n téc: - Giai cÊp vµ d©n téc cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Song ®ã lµ ph¹m trï chØ c¸c quan hÖ x· héi kh¸c nhau, giai cÊp, d©n téc kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc cho nhau. Trong d©n téc th× cã giai cÊp vµ quan hÖ giai cÊp cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù h×nh thµnh xu h­íng phatý triÓn, b¶n chÊt x· héi cña d©n téc, tÝn chÊt quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc víi nhau. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt sinh ra giai cÊp nªn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt gi¸n tiÕp quy ®Þnh b¶n chÊt cña d©n téc. Giai cÊp nµo l·nh ®¹o d©n téc nµo th× d©n téc ®ã mang b¶n chÊt cña giai cÊp ®ã. VÝ dô: Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN: giai cÊp t­ s¶n phï hîp víi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµy ®· n¾m quyÒn l·nh ®¹o ë c¸c n­íc ph­¬ng T©y, c¸c d©n téc nµy mang b¶n chÊt cña giai cÊp t­ s¶n( n¨ng ®éng, thùc dông, coi träng lîi Ých, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng còng lu«n tån t¹i nh÷ng bÊt æn vÒ chÝnh trÞ…) Trong x· héi lu«n cã hiÖn t­îng d©n téc nµy ¸p bøc d©n téc kh¸c. ViÖc c¸c n­íc ®Õ quèc ®i x©m chiÕm thuéc ®Þa thùc chÊt lµ do giai cÊp t­ s¶n ë c¸c nø¬c nµy ®Õn ®µn ¸p, ¸p bøc c¸c d©n téc ë c¸c n­íc thuéc ®Þa nh»m v¬ vÐt tµi nguyªn, bãc lét søc lao ®éng cña nh©n d©n b¶n ®Þa. Nh©n tè giai cÊp ¶nh h­ëng mét c¸ch c¬ b¶n tíi d©n téc song nh©n tè d©n téc còng t¸c ®éng s©u s¾c tíi nh©n tè giai cÊp. Nu«i d­ìng ¸p bøc d©n téc lµm s©u s¾c thªm ¸p bøc d©n téc. VÝ dô nh­ hai d©n téc Anh- Ph¸p. §Êu tranh d©n téc còng t¸c ®éng tíi ®Êu tranh giai cÊp. VÝ dô ë ViÖt Nam, cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o song lu«n nªu cao ngän cê d©n téc tõ ®ã míi giµnh ®­îc chiÕn th¾ng vµ ®­a giai cÊp c«ng nh©n lªn n¾m chÝnh quyÒn ( trong ®ã giai cÊp c«ng nh©n ®· giµnh th¾ng lîi trªn khÝa c¹nh ®Êu tranh giai cÊp). Giai cÊp vµ d©n téc sinh ra vµ mÊt ®i kh«ng ®ång thêi. Trong lÞch sö nh©n lo¹i, giai cÊp cã trø¬c d©n téc hµng ngh×n n¨m nh­ng khi giai cÊp mÊt ®i d©n téc vÉn tån t¹i l©u dµi. Muèn hiÓu ®­îc mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a giai cÊp vµ d©n téc th× ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña nh©n tè kinh tÕ. 3.2. Quan hÖ giai cÊp vµ nh©n lo¹i: Nh©n lo¹i lµ kh¸i niÖm chØ toµn thÓ céng ®ång ng­êi sèng trªn tr¸i ®Êt tõ hµng triÖu n¨m nay. Giai cÊp- nh©n lo¹i g¾n liÒn víi nhau trong mèi quan hÖ mËt thiÕt vµ s©u s¾c. Giai cÊp n»m trong nh©n lo¹i, cßn vÊn ®Ò giai cÊp lµ vÊn ®Ò chung cña c¶ nh©n lo¹i. VÝ dô ®Êu tranh giai cÊp xo¸ bá t×nh tr¹ng ng­êi bãc lét ng­êi lµ môc tiªu chung cña toµn nh©n lo¹i chø kh«ng cña riªng giai cÊp c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH. §Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp, d©n téc lµ bé phËn ®Êu tranh gi¶i phãng nh©n lo¹i. M©u thuÉn ¸p bøc giai cÊp lµ th­êng xuyªn, mçi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cã mét giai cÊp n¾m quyÒn l·nh ®¹o. Tuy nhiªn sù thèng trÞ x· héi cña mét giai cÊp còng kh«ng hoµn toµn lµ c¶n trë sù ph¸t triÓn cña toµn nh©n lo¹i. VÝ dô nh­ CNTB thêi kú dÇn lµm cho x· héi ph¸t triÓn chØ tíi khi ®· hoµn toµn thèng trÞ x· héi th× míi t¸ch rêi lîi Ých cña giai cÊp t­ s¶n khái lîi Ých toµn nh©n lo¹i. III. VÊn ®Ò giai cÊp, d©n téc trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Hå ChÝ Minh ®· ph¸t triÓn mét c¸ch s¸ng t¹o nh­ thÕ nµo? Kh¸i qu¸t t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: §¹i héi lÇn thø IX(2001) cña §¶ng ®­a ra kh¸i niÖm: “ T­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh soi ®­êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ cña d©n téc ta.” 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò d©n téc: Theo Hå ChÝ Minh d©n téc lµ mét s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh l©u dµi cña lÞch sö: thÞ téc ®Õn bé l¹c, bé téc, giai cÊp, vµ cuèi cïng lµ d©n téc. D©n téc g¾n liÒn víi quèc gia. 2.1.T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ giai cÊp, d©n téc thÓ hiÖn: §éc lËp tù do lµ quyÒn thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m cña tÊt c¶ c¸c d©n téc. Hå ChÝ Minh ®· kh¸i qu¸t nªn ch©n lý bÊt di bÊt dÞch vÒ quyÒn c¬ b¶n cña d©n téc: “ TÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ®Òu sinh ra b×nh ®¼ng, d©n téc nµo còng cã quyÒn sèng, quyÒn sung s­íng vµ quyÒn tù do”. N¨m 1919, vËn dông nguyªn t¾c d©n téc, NguyÔn ¸i Quèc ®· göi tíi héi nghÞ hoµ b×nh Vecxay mét b¶n yªu s¸ch 8 ®iÒu ®ßi quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n ViÖt Nam víi néi dung c¬ b¶n sau: §ßi quyÒn b×nh ®¼ng vÒ chÕ ®é ph¸p lý cho ng­êi b¶n xø §«ng D­¬ng. §ßi quyÒn tù do d©n chñ tèi thiÓu cho nh©n d©n ®ã lµ quyÒn tù do ng«n luËn, b¸o chÝ. KÕt hîp nhuÇn nhuyÔn d©n téc víi giai cÊp, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa yªu n­íc víi chñ nghÜa quèc tÕ. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nhËn thøc ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a d©n téc vµ giai cÊp trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc theo con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n. Chñ nghÜa yªu n­íc vµ tinh thÇn d©n téc lµ mét ®éng lùc lín cña ®Êt n­íc. §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. §éc lËp cho d©n téc m×nh ®ång thêi ®éc lËp d©n téc cho tÊt c¶ c¸c d©n téc kh¸c. 2.2.T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc: C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc muèn th¾ng lîi ph¶i ®i theo con ®­êng cña c¸ch m¹ng v« s¶n. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc muèn th¾ng lîi ph¶i do §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc lµ sù nghiÖp ®oµn kÕt cña toµn d©n trªn c¬ së liªn minh giai cÊp c«ng- n«ng. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng giµnh th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng con ®­êng b¹o lùc, kÕt hîp lùc l­îng chÝnh trÞ cña quÇn chóng víi lùc l­îng vò trang nh©n d©n. 2.3. Hå ChÝ Minh ®· vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o: Kh¬i dËy søc m¹nh cña chñ nghÜa yªu n­íc vµ tinh thÇn d©n téc, nguån ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, nhËn thøc vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc trªn quan ®iÓm giai cÊp. Ch¨m lo x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc anh em vµ trong céng ®ång d©n téc ViÖt Nam. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ng­êi s¸ng lËp, rÌn luyÖn vµ l·nh ®¹o §¶ng ta, trong b¶n Ch¸nh c­¬ng v¾n t¾t cña §¶ng do chÝnh Ng­êi so¹n th¶o ®· kh¼ng ®Þnh: “…lµm t­ s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vµ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n”(1) Hå ChÝ Minh: toµn tËp, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1995, tËp 3 trang 1. . Ngay tõ tr­íc ®ã kh¸ l©u vµ nhÊt lµ trong suèt c¶ qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng vÒ sau nµy, Ng­êi lu«n lu«n kÕt hîp chÆt chÏ vÊn ®Ò giai cÊp víi vÊn ®Ò d©n téc, kÕt hîp ®Êu tranh vÒ gi¶i phãng d©n téc víi ®Êu tranh ®Ó xo¸ bá bãc lét vµ ¸p bøc giai cÊp. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®Êt n­íc, tõ thùc tr¹ng cña sù ph©n ho¸ giai cÊp vµ m©u thuÉn giai cÊp trong x· héi ViÖt Nam vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX, Ng­êi ®· kh¼ng ®Þnh mét c¸ch døt kho¸t r»ng, ë n­íc ta “cuéc ®Êu tranh giai cÊp kh«ng diÔn ra gièng nh­ ë ph­¬ng T©y”(2) Hå ChÝ Minh : tËp 1 trang 464 . §øng trªn quan ®iÓm nµy, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· phª ph¸n viÖc sao chÐp mét c¸ch m¸y mãc quan ®iÓm ®Êu tranh giai cÊp cña n­íc ngoµi mµ kh«ng tÝnh ®Õn t×nh h×nh thùc tÕ cña n­íc nhµ: “ nghe ng­êi ta nãi giai cÊp ®Êu tranh m×nh còng ra khÈu hiÖu giai cÊp ®Êu tranh, mµ kh«ng xÐt ®Õn hoµn c¶nh n­íc m×nh nh­ thÕ nµo ®Ó lµm cho ®óng”(3) Hå ChÝ Minh : tËp 5 trang 272 . Sù uèn n¾n rÊt cÇn thiÕt vµ ®óng lóc ®ã cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh, còng nh­ sù kÕt hîp khÐo lÐo vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò giai cÊp suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng n­íc nhµ, ®· ®­a tíi nh÷ng th¾ng lîi vang déi, võa thµnh c«ng trong viÖc ®¸nh ®uæi thùc d©n x©m l­îc giµnh l¹i ®­îc ®éc lËp cho Tæ Quèc, võa gi¶i phãng ®ù¬c ng­êi lao ®éng khái t×nh tr¹ng bÞ ¸p bøc vµ bÞ bãc lét. Sù uèn n¾n vµ nh¾c nhë trªn cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÉn rÊt cã gi¸ trÞ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña chóng ta. IV. VÊn ®Ò giai cÊp- d©n téc trong thùc tiÔn ViÖt Nam hiÖn nay. 1, Thùc tiÔn: Sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu nø¬c, chóng ta ®· m¾c sai lÇm chñ quan nãng véi, qu¸ chó träng ®Õn vÊn ®Ò lîi Ých giai cÊp mµ cã phÇn coi nhÑ vÊn ®Ò lîi Ých cña toµn d©n téc. §¹i héi VI §¶ng ta ®· sím nhËn ra sai lÇm vµ tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn mét c¸ch kiªn quyÕt vµ nhÊt qu¸n. §¶ng ta ®· tiÕn hµnh nhËn thøc l¹i vµ vËn dông s¸ng t¹o theo c¸ch nhËn thøc míi quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ d©n téc vµ giai cÊp, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giai cÊp vµ vÊn ®Ò d©n téc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn míi cña ®Êt n­íc vµ cña thêi ®¹i. Nhê vËy, chóng ta ®· kh¾c phôc ®­îc mét c¸ch ®¸ng kÓ sù qu¸ t¶i vµ m¸y mãc cña c¸ch nh×n nhËn tr­íc ®©y vÒ vÊn ®Ò giai cÊp, vÊn ®Ò d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp. Môc tiªu “ d©n giµu, nø¬c m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh” ®­îc c¸c kú ®¹i héi §¶ng võa qua kiªn tr× kh¼ng ®Þnh vµ ®­îc b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban ChÊp Hµnh Trung ­¬ng khãa VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng bæ sung lµ “ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”(1) §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001, trang 85- 86 thÓ hiÖn rÊt râ quan ®iÓm biÖn chøng vÒ sù thèng nhÊt gi÷a vÊn ®Ò giai cÊp vµ vÊn ®Ò d©n téc, gi÷a lîi Ých giai cÊp vµ lîi Ých d©n téc. Môc tiªu nµy võa thÓ hiÖn võa ®¸p øng nguyÖn väng cña toµn thÓ d©n téc, cña c¸c giai cÊp vµ cña mçi ng­êi d©n yªu n­íc. MÆc dï t×nh h×nh ®· cã nhiÒu thay ®æi so víi tr­íc ®©y nh­ng c¶ hiÖn nay vµ c¶ trong giai ®o¹n s¾p tíi cña thêi kú qu¸ ®é kh«ng thÓ chØ chó ý ®Õn lîi Ých cña mét giai cÊp riªng biÖt nµo ®ã, kÓ c¶ lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n ra khái lîi Ých cña toµn thÓ d©n téc. SÏ lµ sai lÇm nÕu coi nhÑ c«ng cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ lîi Ých d©n téc b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. Tuy nhiªn kh«ng thÓ kh«ng nhËn thÊy r»ng, trong bèi c¶nh hiÖn nay cña ®Êt n­íc vµ cña thÕ giíi, néi dung, tÝnh chÊt vµ møc ®é cña c¸c cuéc ®Êu tranh nµy trªn ®Êt n­íc ta kh«ng hoµn toµn gièng nh­ tr­íc ®©y khi chóng ta cßn ph¶i trùc tiÕp chèng ®Õ quèc hoÆc khi ch­a tiÕn hµnh c¸c cuéc c¶i t¹o x· héi réng r·i, do vËy, cÇn ph¶i cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n vµ khoa häc. Kh«ng thÓ ®Ó lÆp l¹i mét quan niÖm sai lÇm cho r»ng, khi ®· cã ®éc lËp d©n téc hoµn toµn råi th× chØ cßn cÇn tËp trung vµo mét viÖc lµ nhanh chãng gi¶i quyÕt m©u thuÉn giai cÊp. ThËt ra ®éc lËp d©n téc ch­a thÓ thùc sù bÒn v÷ng vµ vÉn bÞ ®e do¹ khi mµ ®Êt n­íc cßn nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn, khi tiÒm lùc mäi mÆt cßn rÊt thÊp, khi mµ sù chèng ®èi tõ bªn trong cña mét sè phÇn tö vÉn ch­a chÊm døt vµ sù tiÕp tay cho sù chèng ®èi ®ã tõ bªn ngoµi vÉn cßn lµ mét thùc tÕ. Víi c¸ch hiÓu vÊn ®Ò nh­ vËy chóng ta sÏ thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i b»ng mäi c¸ch tËp trung toµn bé søc m¹nh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, cña c¸c giai cÊp vµ cña toµn d©n téc vµo nhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi kú qu¸ ®é lµ nhanh chãng ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa. Thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ lµ hiÖn thùc ho¸ néi dung cña con ®­êng x· héi chñ nghÜa mang tÝnh giai cÊp c«ng nh©n s©u s¾c, mµ cßn lµ hiÖn thùc ho¸ néi dung mang tÝnh d©n téc, lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña toµn d©n téc, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Lóc nµy giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam ta kh«ng cã nhiÖm vô nµo quan träng h¬n nhiÖm vô tõng b­íc thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gièng nh­ tr­íc ®©y c¶ d©n téc ®· tËp trung vµo nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ trong nhiÖm vô ph¸t triÓn ®Êt n­íc tÝnh giai cÊp vµ tÝnh d©n téc hoµ quyÖn vµo nhau. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t­¬ng trî gi÷a c¸c d©n téc, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc ph¸t triÓn ®i lªn con ®­êng v¨n minh, tiÕn bé, g¾n bã mËt thiÕt víi sù ph¸t triÓn chung cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. T«n träng lîi Ých truyÒn thèng, v¨n ho¸, ng«n ng÷, tËp qu¸n, tÝn ng­ìng cña c¸c d©n téc, chèng t­ t­ëng d©n téc lín, hÑp hßi, kú thÞ, chia rÏ d©n téc. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi phï hîp víi ®Æc thï cña c¸c vïng, c¸c d©n téc nhÊt lµ c¸c d©n téc thiÓu sè. §¶ng chØ râ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc cÇn nhËn thøc vµ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng, gi÷a c¸i thèng nhÊt vµ c¸i ®a d¹ng. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c yÕu tè truyÒn thèng cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa cña nh©n lo¹i. 2, BiÖn ph¸p thùc hiÖn: Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¶ hµnh chÝnh, thËm chÝ c¶ nh÷ng biÖn ph¸p b¹o lùc trÊn ¸p. TËp hîp ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng vµ c¸c lùc l­îng tÇng líp trong x· héi. §Êu tranh chèng l¹i c¸c phÇn tö g©y b¹o lo¹n lËt ®æ. 3. Trong quan hÖ quèc tÕ: ThiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ míi gi÷a n­íc ta víi c¸c nø¬c kh¸c theo nguyªn t¾c h÷u nghÞ, b×nh ®¼ng, t«n träng chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, më réng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc khoa häc kü thuËt, v¨n ho¸, nghÖ thuËt trªn c¬ së c¸c bªn cïng cã lîi, cïng nhau tån t¹i trong nÒn hoµ b×nh, ph¸t triÓn vµ thÞnh v­îng. KÕt luËn Nghiªn cøu vÊn ®Ò giai cÊp d©n téc gióp cho sinh viªn hiÓu râ vÒ nguån gèc, qu¸ tr×nh tån t¹i vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña céng ®ång c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. §ång thêi t×m hiÓu b¶n chÊt c¨n nguyªn cña sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn th«ng qua viÖc t×m hiÓu vÒ quan hÖ giai cÊp néi t¹i trong mçi quèc gia, d©n téc. Qua ®ã ta nhËn thÊy r»ng gi÷a giai cÊp, d©n téc, nh©n lo¹i cã mèi quan hÖ biÖn chøng, g¾n bã mËt thiÕt. Ngoµi ra viÖc t×m hiÓu cßn cã t¸c dông båi d­ìng thÕ giíi quan duy vËt vÒ thÕ giíi, vÒ con ng­êi, rÌn luyÖn t­ duy biÖn chøng, ®Ò phßng vµ chèng chñ nghÜa bi quan. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc hiÖn nay vµ s¾p tíi ®©y, vÊn ®Ò giai cÊp vµ vÊn ®Ò d©n téc thèng nhÊt chÆt chÏ. Thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô lÞch sö cña d©n téc còng lµ thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô giai cÊp mang tÝnh lÞch sö trong cuéc ®Êu tranh giai cÊp do giai cÊp c«ng nh©n, trong khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n mµ nßng cèt lµ liªn minh c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. Cã tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ thµnh c«ng th× chóng ta míi cã thÓ tho¸t khái n­íc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét ®Êt n­íc phån vinh vÒ kinh tÕ, ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, nh©n d©n ®­îc sèng trong h¹nh phóc, c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña n­íc nhµ trªn tr­êng chÝnh trÞ thÕ giíi. Muèn vËy th× yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ sù ®oµn kÕt cña toµn d©n téc, kh«ng thÓ thiÕu sù hîp t¸c trong ®Êu tranh ®Ó lµm giµu cho m×nh vµ cho ®Êt nø¬c. Môc lôc Lêi më ®Çu Néi dung I, C¸c quan niÖm vÒ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp tr­íc M¸c. 2 1, Quan niÖm vÒ giai cÊp 2 2. Quan niÖm vÒ ®Êu tranh giai cÊp 2 II. Lý luËn cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin vÒ giai cÊp, d©n téc 2 1, Quan niÖm cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin vÒ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp 2 2, D©n téc 6 3, Quan hÖ giai cÊp, d©n téc, nh©n lo¹i. 7 III. VÊn ®Ò giai cÊp, d©n téc trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Hå ChÝ Minh ®· ph¸t triÓn mét c¸ch s¸ng t¹o nh­ thÕ nµo?.....................................................9 1, Kh¸i qu¸t t­ t­ëng Hå ChÝ Minh 9 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò d©n téc 9 IV. VÊn ®Ò giai cÊp- d©n téc trong thùc tiÔn ViÖt Nam hiÖn nay…………12 1.Thùc tiÔn………………………………………………………………...12 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn…………………………………………………….14 3. Trong quan hÖ quèc tÕ………………………………………………….14 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c- Lªnin. T¹p chÝ triÕt häc T¹p chÝ céng s¶n Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®Æt ra t¹i v¨n kiÖn §¹i héi IX cña §¶ng Hå ChÝ Minh toµn tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề giai cấp, dân tộc trong tư tưởng HCM HCM đã phát triển 1 cách sáng tạo như thế nào.DOC
Luận văn liên quan