Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình

Më ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Néi dung nghiªn cøu 6. Bố cục tiểu luận Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí. Chương 2 : Khảo sát nguồn nhân lực tại Đài Phát thanh – Truyền hình Sơn La. Kết luận

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài X· hội ngày càng đi lªn v× thÕ vấn đề nguồn nh©n lực ngày càng được quan tâm chu đáo hơn. Vấn đề này đang là mối quan tâm hàng đầu của mọi ngành nghề trong xã hội chứ không chỉ riêng các cơ quan Báo chí, Đài PT-TH. Trong ho¹t ®éng b¸o chÝ hiÖn nay, mét vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra lµ nguån lùc con ng­êi b¾t ®Çu tõ kh©u ®µo t¹o ®Õn viÖc l­¹ chän, bè trÝ c«ng t¸c. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta coi träng sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ v× nhËn thøc s©u s¾c vÒ nguån lùc con ng­êi, vÒ ®µo t¹o con ng­êi vµ sö dông con ng­êi tèt h¬n. §ång chÝ Lª DuÈn ®· kh¼ng ®Þnh: “ khi ®· cã ®­êng lèi ®óng råi, th× c¸n bé lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tÊt c¶, kh«ng cã c¸n bé trung thµnh ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, kh«ng thÓ tæ chøc thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn b¸o chÝ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Nguån nh©n lùc tèt th× c¬ quan b¸o chÝ sÏ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn”. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò nguån nh©n lùc cho c¸c c¬ quan b¸o chÝ lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ vÉn ®ang cßn cã nhiÒu h¹n chÕ chÝnh v× lÝ do ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “ VÊn ®Ò nguån nh©n lùc cho c¸c c¬ quan b¸o, §µi PT – TH”. Hoạt động báo chí phát triển thì không chỉ đầu tư ở cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật mà còn phải đầu tư cả cho nguồn nhân lực. Khi được quan tâm đầu tư đúng mức nguồn nhân lực hoạt động ổn định, chất lượng tin bài sẽ cao hơn và đương nhiên cơ quan báo chí sẽ phát triển tốt hơn hẳn. Nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí đã và đang có những bước biến chuyển cho phù hợp với các yêu cầu ngày càng cao và luôn có sự thay đổi đa dạng của đời sống thực tế. Tuy nhiên sự thay đổi đó vẫn tồn tại một số vấn đề đáng quan tâm. v× nh÷ng lý do trªn t«i chän ®Ò tµi “VÊn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình ” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Để thấy được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong cơ quan báo chí thì ta phải quan sát, nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như vai trò,chức năng, nhiệm vụ của con người trong cơ quan báo chí. Đồng thời khai thác triệt để những thế mạnh và khắc phục những hạn chế của nó để nâng cao vai trò của nguồn nhân lực trong cơ quan báo chí trong xã hội. Trong việc nghiên cứu cơ sở lý luận em đã được trang bị một khối kiến thức nhất định, nhờ sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo trong quá trình học tập tại trường. Bên cạnh đó, bằng cách tiếp cận thực tiễn em cảm thấy rõ hơn tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong các cơ quan Báo, Đài PT-TH. Trên cơ sở này em đã tìm hiểu khai thác những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trong vấn đề này. 3. Phạm vi nghiên cứu Nghiªn cøu c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc trong c¸c b¸o, §µi PT – TH. §ång thêi t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng cña c¸c c¬ quan b¸o chÝ. §©y lµ mét ®Ò tµi t­¬ng ®èi réng v× vËy ph¹m vi nghiªn cøu cña t«i chØ tËp trung chñ yÕu t¹i B¸o Phó Thä trong thêi gian tõ ngµy 2/2 ®Õn ngµy 28/3/2009. §©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ khã ®Õn nay còng ch­a cã mét c«ng tr×nh khoa häc chÝnh thøc nµo ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i còng ¸p dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn, ®iÒu tra, thèng kª, so s¸nh, nghiªn cøu tõ lÝ luËn chung vÒ nguån nh©n lùc th«ng qua c¸c tµi liÖu c«ng bè trªn s¸ch, b¸o vµ t×m hiÓu thùc tiÔn nguån nh©n lùc t¹i B¸o Phó Thä. 4. Phương pháp nghiên cứu Thông qua các tài liệu, tư liệu về Báo chí Việt Nam, từ đó áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp cơ sở lý luận với khảo sát thực tế để có cái nhìn rõ nét về vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình. Dùa trªn quan ®iÓm cña Mac-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò b¸o chÝ. §ång thêi ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ nh­ so s¸nh, tæng hîp, ph©n tÝch, kh¶o s¸t thùc tiÔn. 5. Néi dung nghiªn cøu §Ò tµi cña t«i tËp trung chñ yÕu vµo vÊn ®Ò nguån nh©n lùc cña B¸o Phó Thä. Bªn c¹nh ®ã, em còng nªu lªn nh÷ng quan niÖm vµ thùc tr¹ng cña nguån nh©n lùc cña c¬ quan B¸o, §µi ë n­íc ta. Nªu ra nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c¬ cÊu nguån nh©n lùc ë b¸o, ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh bæ khuyÕt, thiÕt thùc nhÊt nh»m æn ®Þnh vµ n©ng cao tæ chøc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ phãng viªn. 6. Bố cục tiểu luận Tiểu luận gồm: Lời mở đầu Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí. Chương 2 : Khảo sát nguồn nhân lực tại Đài Phát thanh – Truyền hình Sơn La. Kết luận Tài liệu tham khảo néi dung CH­¬NG 1 : C¬ Së lý LUËN CHUNG VÒ NGUåN NH©N LùC Quan niÖm vÒ nguån lùc trong c¬ quan b¸o chÝ HiÖn nay cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ nguån lùc con ng­êi: Ng©n hµng thÕ giíi cho r»ng: “ Nguån nh©n lùc lµ toµn bé vèn ng­êi nh­ thÓ lùc, trÝ tuÖ, kü n¨ng, nghÒ nghiÖp”... Mµ mçi c¸ nh©n së h÷u cã thÓ huy ®éng ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh hay trong mét ho¹t ®éng nµo ®ã. VÝ dô nh­ ®Ó hoµn thµnh mét t¸c phÈm b¸o chÝ, nhµ b¸o ph¶i bá c«ng søc ®i thu thËp t­ liÖu, lùa chän nh÷ng chi tiÕt ®¾t gi¸ vµ kÕt nèi nh÷ng chi tiÕt ®ã ®Ó t¹o thµnh mét t¸c phÈm. Qua c¸c ý kiÕn kh¸c nhau cã thÓ hiÓu nguån lùc con ng­êi lµ tæng thÓ nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn, ®¹o ®øc, phÈm chÊt, tr×nh ®é tri thøc. V× thÕ x· héi t¹o nªn n¨ng lùc cña con ng­êi, cña céng ®ång ng­êi cã thÓ ph¸t huy trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc vµ trong nh÷ng ho¹t ®éng x· héi. Sè l­îng nguån nh©n lùc ®­îc x¸c ®Þnh trªn quy m« d©n sè, c¬ cÊu ®é tuæi, sù tiÕp nèi c¸c thÕ hÖ, giíi tÝnh vµ sù ph©n bè d©n c­ gi÷a c¸c vïng miÒn trong c¶ n­íc, gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ, gi÷a c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng chÝnh trÞ. X· héi muèn ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng th× ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån lùc con ng­êi, ®Ó nguån lùc nµy cã chÊt l­îng ngµy cµng cao. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã sù quan t©m ngay trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, trong qu¸ tr×nh sö dông vµ ph©n c«ng lao ®éng. Vai trß cña nhµ b¸o lu«n ®­îc M¸c - Lª Nin, Hå ChÝ Minh xem träng vµ ®Ò cao. C¸c M¸c cho r»ng nhµ b¸o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, lý luËn khoa häc chÝnh x¸c cã t­ t­ëng râ rµng phong c¸ch tèt. ¤ng cho r»ng “ nhµ b¸o lµ cuèn b¸ch khoa toµn th­, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµo bÊt kú lóc nµo, ngµy hoÆc ®ªm lóc tØnh hay lóc ngñ say, viÕt vµ hiÓu nhanh nh­ m¸y ’’. V. Lª Nin nãi: “Nhµ b¸o lµ ng­êi lóc nµo còng s½n sµng viÕt ®­îc bµi”. M¸c – Lª Nin vµ Hå ChÝ Minh lu«n coi träng vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan b¸o chÝ. §èi víi tæng biªn tËp C¸c M¸c coi hä lµ “ linh hån chÝnh trÞ cña tê b¸o ’’, Lª Nin gäi tæng biªn tËp lµ “ ngän cê cña toµ b¸o ’’ Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh tæng biªn tËp vµ c¸c nhµ b¸o lµ nh÷ng chiÕn sÜ trªn mÆt trËn t­ t­ëng v¨n ho¸ cña ®¶ng. B¸o chÝ lµ c¸nh tay lµ c¬ quan ng«n luËn cña §¶ng v× thÕ ngay sau khi c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga thµnh c«ng Lª Nin ®· tuyªn bè “ tÊt c¶ c¬ quan b¸o chÝ, khi ®· vµo trong tay §¶ng ph¶i do §¶ng viªn §¶ng céng s¶n lµm tæng biªn tËp”. ý s©u xa cña Lª Nin cßn ë chç b¸o chÝ lµ c«ng cô, vò khÝ s¾c bÐn cña chÕ ®é giai cÊp kh«ng thÓ trao vò khÝ vµo tay kÎ thï. M¸c - Lª Nin, Hå ChÝ Minh lu«n ®Ò cao vai trß nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan b¸o chÝ. 2. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc b¸o chÝ 2.1.Trong c¬ quan b¸o in §©y lµ n¬i héi tô nhiÒu nguån nh©n lùc phôc vô cho viÖc tuyªn truyÒn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §éi ngò nhµ b¸o n­íc ta kh¸ ®«ng ®¶o, ngoµi ®éi ngò nhµ b¸o ho¹t ®éng trùc tiÕp t¹i c¬ quan b¸o chÝ cßn cã rÊt nhiÒu céng t¸c viªn tham gia viÕt b¸o gãp phÇn lµm phong phó th«ng tin. NghÒ b¸o lµ nghÒ t­¬ng ®èi khã v× vËy ®ßi hái ng­êi c«ng t¸c trong c¬ quan b¸o chÝ ph¶i cã n¨ng lùc thËt sù. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ai kh«ng cã n¨ng lùc sÏ bÞ ®µo th¶i. Mét nhµ b¸o lu«n ®Æt trong suy nghÜ vµ viÖc lµm cña m×nh kh«ng ph¶i v× lîi Ých c¸ nh©n, mµ lµ tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých x· héi. B¸o chÝ lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng vµ quÇn chóng nh©n d©n. B¸o chÝ giai cÊp nµo th× phôc vô lîi Ých giai cÊp ®ã. ë n­íc ta kh«ng cã b¸o chÝ t­ nh©n ho¹t ®éng. Do ®Æc thï vÒ nguån nh©n lùc mµ c¬ cÊu bé m¸y toµ so¹n b¸o in ®­îc ph¸t ra bao gåm 4 bé: - Ban l·nh ®¹o vµ qu¶n lý toµ so¹n cã bé ( ban ) biªn tËp ( tæng biªn tËp, c¸c phã tæng biªn tËp,th­ ký toµ so¹n, c¸c uû viªn ). - C¸c ban ( phßng ) chuyªn m«n víi cÊc phãng viªn, biªn tËp viªn, nh©n viªn cña c¸c ban phßng ®ã. - Bé phËn hµnh chÝnh dÞch vô - Bé phËn ngoµi toµ so¹n gåm c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c ph©n x·, c¸c phãng viªn th­êng tró, nhµ in trong vµ ngoµi n­íc. ViÖc bè trÝ ph©n c«ng cô thÓ c«ng viªc gióp toµ so¹n ho¹t ®éng theo lÞch tr×nh, quy m« ®Æc thï riªng phï hîp víi c¬ quan m×nh. §©y lµ ®iÒu rÊt quan träng t¹o ra sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña toµ so¹n b¸o. Ph©n c«ng lao ®éng trong b¸o chÝ liªn quan chÆt chÏ vµ t¹o ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn víi nhau. Nã chi phèi toµn bé ho¹t ®éng cña toµ so¹n vµ tõng nhµ b¸o viÖc ph©n c«ng lao ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ng­êi t¹o ra ®éng lùc cho nhµ b¸o s¸ng t¸c vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. 2.2. Trong §µi Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh Ph¸t thanh TruyÒn h×nh lµ lo¹i h×nh thu hót ®­îc sù quan t©m vµ theo dâi cña c«ng chóng. Trong thêi gian qua nã ®· ph¸t huy tèi ®a vµ hoµn thµnh t­¬ng ®èi tèt viÖc tham gia h­íng d­ luËn, tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc. Ph¸t thanh TruyÒn h×nh thu hót t­¬ng ®èi ®«ng ®¶o nguån nh©n lùc tham gia. Do ®Æc thï Ph¸t thanh TruyÒn h×nh truyÒn t¶i th«ng tin tíi c«ng chóng b»ng lêi nãi vµ h×nh ¶nh v× vËy ®ßi hái nguån nh©n lùc ho¹t ®éng t¹i ®©y ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n,nghiÖp vô phï hîp. §ßi hái ng­êi phãng viªn ho¹t ®éng trong ®ã ph¶i cã kh¶ n¨ng viÕt bµi, kh¶ n¨ng quay phim, kh¶ n¨ng quan s¸t vµ nh×n nhËn sù kiÖn tõ mäi gãc ®é. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trong c¸c ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh bao gåm: - Tæng gi¸m ®èc ®µi, c¸c phã tæng giam ®èc, phßng ban biªn tËp, phãng viªn, phßng kü thuËt, phßng hµnh chÝnh trÞ sù. Nãi chung c¬ cÊu trong §µi Ph¸t thanh TruyÒn h×nh kh¸ ®¬n gi¶n. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt, quy m« cña tõng ®µi mµ cã sù ph©n chia kh¸c nhau. Trong thêi gian qua ®éi ngò nguån nh©n lùc ho¹t ®éng t¹i ®©y kh«ng ngõng ®­îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 3. Vai trß cña nguån nh©n lùc trong c¬ quan b¸o chÝ N­íc ta ®· chuyÓn sang thêi k× ph¸t triÓn míi cã nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n, th¸ch thøc míi, ®éi ngò nhµ b¸o ngµy cµng cã vai trß quan träng trong viÖc t¨ng c­êng sù nhÊt trÝ cña §¶ng, sù thèng nhÊt vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn cña toµn d©n, n©ng cao ý trÝ phÊn ®Êu thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c vai trß ®ã thÓ hiÖn râ nh­ sau: Nguån nh©n lùc cho c¸c §µi PT-TH lµ thÕ hÖ trÎ, n¨ng ®éng. Sau khi tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, trë thµnh viªn chÝnh cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, sù c¹nh tranh th«ng tin ngµy cµng trë lªn gay g¾t h¬n. §éi ngò nhµ b¸o chñ ®éng tÝch cùc tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. TruyÒn b¸ tri thøc khoa häc, n©ng cao d©n trÝ, tham gia qu¶n lý x· héi, qu¶n lý ®Êt n­íc. Cïng sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, líp nhµ b¸o trÎ ngµy cµng ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, bµi b¶n h¬n, cã n¨ng lùc thùc tiÔn khi ra tr­êng. ChÝnh v× thÕ ë ®éi ngò nµy cã sù nhanh nh¹y víi c¸c vÊn ®Ò x¶y ra trong x· héi, ®ång thêi còng lµ ®éi ngò gãp phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh tiÕp tóc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. C¸c nhµ b¸o ®i s©u, tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, nh÷ng kiÕn thøc lÞch sö v¨n ho¸ cña d©n téc, nh©n lo¹i ®Õn víi thÕ hÖ sau, ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc trong thêi ®¹i míi. Lµ ng­êi vµ ph¶n ¸nh trung thùc nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, nh÷ng thãi h­ tËt xÊu trong x· héi, nhiÖt t×nh ñng hé, cæ vò c¸c nh©n tè míi, hä lµ nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn x©m nhËp vµo cuéc sèng ®êi th­êng ®Ó t×m ra nh÷ng viªn ngäc ®ang Èn trong líp c¸t x· héi. KÞp thêi nªu lªn nh÷ng g­¬ng ®iÓn h×nh, gi¸o dôc quÇn chóng, h­íng dÉn d­ luËn, h­íng con ng­êi tíi Ch©n-ThiÖn-MÜ. Lµ ng­êi ®i tiªn phong trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, gãp phÇn x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam vÒ t­ t­ëng, t×nh c¶m, tri thøc ®¹o ®øc, ®êi sèng lµnh m¹nh, ®¸p øng t×nh h×nh nhiÖm vô míi. B¸o chÝ cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng ta lu«n coi b¸o chÝ lµ vò khÝ s¾c bÐn ®Ó tuyªn tuyÒn, tËp hîp tæ chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n. §«ng ®¶o ®éi ngò nhµ b¸o cã tr×nh ®é chÝnh trÞ v÷ng vµng, n¨ng lùc chuyªn m«n cao, kiÕn thøc s©u réng, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong s¸ng, g¾n bã víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ cña nh©n d©n sÏ lµm cho ®Êt n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo, thêi chiÕn còng nh­ thêi b×nh, ®Æc biÖt trong thêi ®¹i ngµy nay ®ang trong giai ®o¹n bïng næ th«ng tin c¸c thÕ lùc thï ®Þch bªn ngoµi lu«n lu«n t×m c¸ch chèng ph¸ ®­êng lèi x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, ®éi ngò nhµ b¸o cã vai trß quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc tíi quÇn chóng nh©n d©n ®ång thêi chèng l¹i c¸c thÕ lùc thï ®Þch. §éi ngò nhµ b¸o tÝch cùc truyÒn b¸ trÝ thøc khoa häc, n©ng cao d©n trÝ, tham gia qu¶n lý x· héi, qu¶n lý ®Êt n­íc, tham gia ®Êu tranh t­ t­ëng lý luËn, b¶o vÖ sù trong s¸ng cña chñ nghÜa Mac-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, gãp phÇn x©y dùng ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng XHCN. §ã còng lµ lý do tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®éi ngò nhµ b¸o n­íc ta trong thêi k× ph¸t triÓn míi. 4. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ng­êi lµm b¸o §Õn th¸ng 5/2005, c¶ n­íc ta cã h¬n 500 tê b¸o vµ t¹p chÝ trong ®ã b¸o trung ­¬ng cã 284 tê, b¸o ®Þa ph­¬ng cã 156 tê, b¸o chÝnh trÞ - x· héi cã 144 tê, b¸o kinh tÕ - khoa häc kü thuËt cã 138 tê, b¸o chÝ khoa häc - x· héi nh©n v¨n cã 27 tê, b¸o v¨n nghÖ, gi¸o dôc, thÓ thao cã 104 tê, b¸o chÝ dµnh cho thiÕu niªn nhi ®ång cã 6 tê, b¸o chÝ b»ng tiÕng n­íc ngoµi cã 20 tê. Trong sè 500 c¬ quan b¸o chÝ nãi trªn, cã hµng tr¨m c¬ quan b¸o chÝ cã thªm tõ 1 ®Õn 5 phô ch­¬ng, phô b¶n, sè chuyªn ®Ò. NÕu tÝnh gép tæng sè Ên phÈm b¸o chÝ n­íc ta hiÖn nay lªn tíi 600 lo¹i, sè l­îng ph¸tn hµnh còng t¨ng lªn tõ 185 tê b¸o, t¹p chÝ ph¸t hµnh 295 triÖu b¶n, n¨m 1993 ®· t¨ng lªn 450 tê b¸o, t¹p chÝ ph¸t hµnh 490 triÖu b¶n vµo n¨m 1996. N¨m 2000 xuÊt b¶n 550 triÖu b¶n, n¨m 2005 lµ 750 triÖu b¶n. VÒ Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh, cã §µi tiÕng nãi ViÖt Nam, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ 4 §µi TruyÒn h×nh khu vùc HuÕ, §µ N½ng, Phó Yªn, CÇn Th¬, 64 §µi Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh tØnh, thµnh phè. Theo c¸c nhµ nghiªn cøu vµ qu¶n lý b¸o chÝ ®Õn n¨m 2010 c¶ n­íc sÏ cã h¬n 600 ®¬n vÞ ®­îc s¶n xuÊt b¸o chÝ víi sè l­îng ®¹t 44,2 tØ trang in, b×nh qu©n sÏ ®¹t 8,4 b¶n/ng­êi ( møc h­ëng thô nµy trong n¨m 1995 míi chØ ®¹t 6,43 b¶n/ng­êi ). Trong nh÷ng n¨m ®æi míi b¸o chÝ n­íc ta ®· thùc sù trë thµnh lÜnh vùc s«i ®éng nhÊt cña ®êi sèng x· héi. Chóng ta cã mét ®éi ngò kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Õn nay c¶ n­íc cã h¬n 14.000 nhµ b¸o ®­îc cÊp thÎ, trong ®ã, 71% phãng viªn, biªn tËp viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 25% ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh b¸o chÝ, 25% cã tr×nh ®é b»ng B trë nªn, 60% ë ®é tuæi 30 ®Õn 40. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cßn cã hµng ngµn sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c tr­êng, khoa, ph©n viÖn ®µo t¹o b¸o chÝ trong c¶ n­íc, sè l­îng sinh viªn chÝnh lµ lùc l­îng kÕ cËn, lµ nguån nh©n lùc cho c¸c c¬ quan b¸o chÝ tiÕp tôc ph¸t triÓn. Vµ ®Ó cã ®­îc ®éi ngò ng­êi lµm b¸o cã tr×nh ®é lý luËn, nghiÖp vô chuyªn m«n, cã kiÕn thøc v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, cã kü n¨ng, kü s¶o, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, ®ång thêi lu«n trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng vµ d©n téc.... Bªn c¹nh yÕu tè n¨ng khiÕu th× viÖc ®µo t¹o bµi b¶n lµ rÊt cÇn thiÕt cñng cè thªm nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô hiÓu biÕt còng nh­ kinh nghiÖm cuéc sèng, t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm b¸o chÝ cã néi dung phong phó h×nh thøc hÊp dÉn, thu hót, l«i cuèn c«ng chóng dâi theo. Ch­¬ng 2:Kh¶o s¸t nguån nh©n lùc t¹i B¸o phó thä 1: S¬ l­îc vÒ B¸o Phó Thä: B¸o Phó Thä lµ c¬ quan cña §¶ng bé §¶ng céng s¶n ViÖt Nam tØnh Phó Thä, lµ tiÕng nãi cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n tØnh Phó Thä. TiÒn th©n cña B¸o Phó Thä lµ tê tin Phó Thä ®· ®­îc xuÊt b¶n trong kh¸ng chiÕn. KÓ tõ khi ®­îc ph¸t hµnh cho ®Õn nh÷ng n¨m ®Çu hoµ b×nh lËp l¹i, miÒn B¾c x©y dùng Chñ nghÜa x· héi , ®Êu tranh thèng nhÊt n­íc nhµ, b¶n tin Phó Thä tiÕp tôc thùc hiÖn chøc n¨ng lµ c¬ quan tuyªn truyÒn cña §¶ng bé vµ nh©n d©n tØnh Phó Thä. Ngµy 1-5-1962 Th­êng vô TØnh uû Phó Thä quyÕt ®Þnh B¸o Phó Thä ra m¾t b¹n ®äc sè ®Çu tiªn. KÓ tõ ®ã B¸o Phó Thä lµ c¬ quan ng«n luËn cña §¶ng bé tØnh, lµ tiÕng nãi- diÔn ®µn cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n trong tØnh. Tr¶i qua 45 n¨m ra ®êi vµ ph¸t triÓn, qua c¸c giai ®o¹n 1962- 1968 (B¸o Phó Thä), 1968-1996 (B¸o VÜnh Phó- s¸p nhËp tØnh Phó Thä víi tØnh VÜnh Phóc) vµ tõ n¨m 1996 ®Õn nay (sau t¸ch tØnh), B¸o Phó Thä liªn tôc ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh. Tõ tê b¸o dung l­îng nhá bÐ (khæ 27 x 42) in typ«, xuÊt b¶n 1kú/tuÇn, l­îng ph¸t hµnh cßn h¹n hÑp, tiÕn tíi v­¬n lªn xuÊt b¶n 2kú/tuÇn trong nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 70, 80. B­íc vµo thËp kû 90, B¸o Phó Thä ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, kh«ng chØ xuÊt b¶n tuÇn 2 kú khæ réng (56 x 84) mµ cßn cã thªm kú b¸o cuèi tuÇn 8 trang in 4 mµu. §Õn 19-8-1998 in 2 mµu ®èi víi 2 kú b¸o hµng ngµy vµ t¨ng trang b¸o Phó Thä cuèi tuÇn tõ 8 trang lªn 12 trang. Tõ ngµy 1-5-2000 B¸o Phó Thä xuÊt b¶n thªm 1kú b¸o hµng ngµy, n©ng kú b¸o Phó Thä xuÊt b¶n trong tuÇn lªn 4kú/tuÇn. §Õn th¸ng 5-2003 b¸o ®· n©ng thªm 1 kú vµ tõ ®ã ®Õn nay duy tr× ®Òu ®Æn 5kú/tuÇn, ph¸t hµnh vµo c¸c ngµy thø 2,3,4,5 vµ cuèi tuÇn. Cïng víi b¸o in, tõ 1-1-2005 B¸o Phó Thä ®iÖn tö (www.baophutho.org.vn) chÝnh thøc hßa m¹ng c¸c ngµy trong tuÇn, ®¸p øng nhu cÇu b¹n ®äc (hiÖn nay sè l­ît b¹n ®äc truy cËp trung b×nh h¬n 4.000 l­ît ng­êi/ngµy). B»ng viÖc ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh b¸o chÝ (b¸o in, b¸o ®iÖn tö), t¨ng thªm kú b¸o in, t¨ng sè l­îng ph¸t hµnh mçi kú, h×nh thøc tê b¸o ngµy cµng ®Ñp, néi dung phong phó, hÊp dÉn, B¸o Phó Thä ®· thu hót ®­îc nhiÒu ®éc gi¶. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi B¸o Phó Thä lµ lùc l­îng xung kÝch trªn mÆt trËn t­ t­ëng v¨n hãa cña §¶ng, c«ng cô quan träng tham gia vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè an ninh, quèc phßng cña tØnh, nh÷ng n¨m qua B¸o Phó Thä ®· gãp phÇn quan träng vµo th¾ng lîi to lín cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng, ®­a chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc vµo cuéc sèng. §Æc biÖt, trong nh÷ng n¨m ®æi míi B¸o Phó Thä ®· lu«n lu«n tù ®æi míi hoµn thiÖn m×nh, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi B¸o Phó Thä th­êng xuyªn thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng: Lµ kªnh th«ng tin chñ yÕu chuyÓn t¶i ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc kÞp thêi, ®Çy ®ñ ®Õn tõng c¸n bé, ®¶ng viªn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, ®¬n vÞ kinh tÕ, lùc l­îng vò trang, gióp cho §¶ng, chÝnh quyÒn chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng trong tØnh Phó Thä. Lµ ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn, biÓu d­¬ng c¸c nh©n tè míi, nh÷ng m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, nh÷ng g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt, c¸c phong trµo thi ®ua hµng ngµy, hµng giê trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, kh¬i dËy t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, lßng tù hµo, tù t«n d©n téc, ph¸t huy truyÒn thèng tù lùc, tù c­êng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, tuyªn truyÒn ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng- thÈm mü trong nh©n d©n. Kh«ng ngõng n©ng cao tÝnh chiÕn ®Êu, tÝch cùc tham gia ®Êu tranh víi nh÷ng t­ t­ëng thï ®Þch, chèng ph¸ c¸ch m¹ng; phª ph¸n, lªn ¸n m¹nh mÏ tÖ tham nhòng, bu«n lËu, quan liªu, mÊt d©n chñ, nh÷ng biÓu hiÖn phi ®¹o ®øc, c¸c hñ tôc l¹c hËu ¶nh h­ëng xÊu ®Õn thuÇn phong mü tôc, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh c¸c quan hÖ x· héi, æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi . Më réng d©n chñ, ph¶n ¸nh trung thùc tiÕng nãi tõ c¬ së ®Ó tê b¸o Phó Thä thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng, chÝnh quyÒn víi nh©n d©n, lµ diÔn ®µn tin cËy cña nh©n d©n c¸c d©n téc tØnh Phó Thä. Trô së tßa so¹n: Sè 2179 §¹i lé Hïng V­¬ng, ph­êng Gia CÈm, thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä. §T: 0210.846508- 845230 Fax: 0210.846508 E- mai: info@baophutho.org.vn Website: www.baophutho.org.vn B¸o in: - Ra 6 kú/tuÇn (8 trang): Thø hai, thø Ba, thø T­, thø N¨m, thø S¸u vµ Cuèi tuÇn. - Sè l­îng 7.500 tê/kú. 2. C¬ cÊu nguån nh©n lùc cña B¸o Phó Thä: §éi ngò nh÷ng ng­êi lµm B¸o Phó Thä lu«n ®­îc ®µo t¹o bæ sung ngang tÇm víi yªu cÇu, nhiÖm vô trong tõng thêi kú. Toµ so¹n hiÖn cã 53 c¸n bé, phãng viªn, biªn tËp viªn, tr×nh bµy, xÕp ch÷ ®iÖn tö, b×nh b¶n,… ®­îc biªn chÕ ë 7 ban nghiÖp vô, ®ã lµ: Ban th­ ký biªn tËp, Ban biªn tËp kinh tÕ, Ban biªn tËp v¨n x· - néi chÝnh, Ban biªn tËp B¸o Phó Thä cuèi tuÇn, Ban trÞ sù, Ban b¹n ®äc, Ban B¸o Phó Thä ®iÖn tö. HiÖn nay, B¸o Phó Thä cã tæng sè ®éi ngò 53 ng­êi lµm b¸o ®­îc ph©n bæ cho 7 ban nghiÖp vô: Ban biªn tËp (4 ng­êi: 1 TBT vµ 3 PTBT); Ban Th­ ký biªn tËp (9 ng­êi); Ban Kinh tÕ (6 ng­êi); Ban V¨n x·- Néi chÝnh (7 ng­êi); Ban B¸o Phó Thä ®iÖn tö (5 ng­êi); Ban b¸o cuèi tuÇn (10 ng­êi); Ban b¹n ®äc (4 ng­êi); Ban TrÞ sù (8 ng­êi). Sè l­îng phãng viªn, biªn tËp viªn, häa sü, söa mor¸t lµm néi dung: 30 ng­êi, trong ®ã: Phãng viªn, biªn tËp viªn: 27 ng­êi Häa sü: 2 ng­êi Söa mor¸t: 1 ng­êi Sè l­îng céng t¸c viªn: H¬n 500 ng­êi. 3.Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc cña B¸o Phó Thä : HiÖn nay b¸o Phó Thä ngoµi ban l·nh ®¹o th× cßn cã 7 ban ngiÖp vô: Ban biªn tËp Ban th­ ký biªn tËp Ban kinh tÕ Ban v¨n hãa – néi chÝnh Ban b¸o Phó Thä ®iÖn tö Ban b¸o cuèi tuÇn ban trÞ sù 3.1. Tæng biªn tËp Ng­êi ®¶m nhËn chøc vô vinh quang nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn nÆng nÒ lµ «ng:……………. t¹i §¹i TËp- Kho¸i Ch©u- H­ng Yªn, tèt nghiÖp §¹i Häc Tæng Hîp V¨n, bót danh: Hoµi Thu. Bµ vÒ c«ng t¸c t¹i B¸o TQ n¨m 1997 , trong suèt thêi gian c«ng t¸c t¹i B¸o TQ Bµ lu«n thÓ hiÖn ®­îc n¨ng lùc lµm b¸o cña m×nh, trong thêi gian lµm phãng viªn bµ ®· cã nhiÒu t¸c phÈm xuÊt s¾c. §i lªn b»ng chÝnh n¨ng lùc cña m×nh, chØ sau 6 n¨m c«ng t¸c ®· gi÷ chøc vô Phã Tæng Biªn TËp n¨m 2003. §Õn th¸ng 11-2004 Bµ ®­îc TØnh Uû tin t­ëng bæ nhiÖm lµm Tæng Biªn TËp, ®Õn nay ®· gÇn 5 n¨m tõ ngµy Bµ ®¶m nhËn chøc vô, toµ so¹n B¸o TQ lu«n ho¹t ®éng hiÖu qu¶, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cña nh©n d©n. Víi tr×nh ®é lý luËn cao cÊp «ng ®· kh«ng ngõng häc hái ®Ó hoµn thiÖn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n ®Ó gióp cho toµ so¹n ngµy cµng ph¸t triÓn. Lµ ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan b¸o chÝ «ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban th­êng vô tØnh uû tØnh Phó Thä vÒ viÖc tæ chøc, thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ theo ®óng t«n chi môc ®Ých cña tê b¸o. ¤ng trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ bé m¸y cña toµ so¹n theo sù ph©n cÊp cña Ban th­êng vô tØnh uû. §ång thêi còng chÝnh lµ ng­êi chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch néi dung tuyªn truyÒn hµng th¸ng, ph©n c«ng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®èi víi c¸c Phã Tæng Biªn TËp. Lµ ng­êi trùc tiÕp duyÖt néi dung, ma kÐt vµ b¶n b×nh lÇn cuèi c¸c sè b¸o tr­íc khi in. Trùc tiÕp cho ý kiÕn xö lý c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc «ng rÊt nghiªm nghÞ víi c¸c phãng viªn trong toµ so¹n, nh­ng còng lu«n gÇn gòi chia sÎ, ®øng vÒ phÝa mäi ng­êi, l¾ng nghe mäi ng­êi nãi. Cïng ®éng viªn mäi ng­êi v­ît qua trë ng¹i. §iÒu nµy lµm cho tËp thÓ B¸o Phó Thä thªm v÷ng m¹nh, kÝch thÝch kh¶ n¨ng lµm viÖc cña mäi ng­êi, ph¸t huy hÕt tµi n¨ng cña c¸c phãng viªn, nh©n viªn trong toµ so¹n. 3.2. Phã Tæng Biªn TËp Phã Tæng Biªn TËp cña B¸o Phó Thä hiÖn nay lµ «ng………….., sinh ngµy 17-6-1957, quª qu¸n B×nh Thanh- KiÕn x­¬ng- Th¸i B×nh, tèt nghiÖp Häc viÖn B¸o ChÝ Vµ Tuyªn TruyÒn, tr×nh ®é lý luËn cao cÊp, vÒ c«ng t¸c t¹i B¸o TQ tõ n¨m 1997, bót danh : Hoa Nguyªn, gi÷ chøc vô Phã Tæng Biªn TËp tõ n¨m 2003. Lµ ng­êi gióp viÖc cho Tæng Biªn TËp, ®­îc Tæng Biªn TËp ph©n c«ng ®¶m nhËn mét sè c«ng viÖc cô thÓ, thay mÆt Tæng Biªn TËp gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc khi ®­îc uû quyÒn. Trong thêi gian c«ng t¸c tõ n¨m 1997 ®ªn 2003 «ng lµ mét trong nh÷ng c©y bót xuÊt s¾c cña B¸o Phó Thä víi rÊt nhiÒu t¸c phÈm chÊt l­îng cao. Vai trß cña «ng rÊt quan träng, lµ ng­êi tham m­u gióp Tæng Biªn tËp chØ ®¹o x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch néi dung tuyªn truyÒn hµng th¸ng; kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c phßng phãng viªn; chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch biªn tËp, tæ chøc tr×nh bµy c¸c sè b¸o. Tham m­u gióp Tæng Biªn TËp chØ ®¹o x©y dùng vµ thÈm ®Þnh c¸c v¨n b¶n ( c«ng v¨n, b¸o c¸o, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n…) cña c¬ quan tr­íc khi tr×nh Tæng biªn TËp xem xÐt, ký duyÖt. Trùc xuÊt b¶n ( duyÖt ma kÐt, ®äc, duyÖt néi dung th«ng tin tuyªn truyÒn h»ng ngµy trªn b¸o ®iÖn tö tr­íc khi tr×nh Tæng Biªn TËp duyÖt ph¸t lªn m¹ng IntÎnet vµ ®iÒu hµnh c¸c cuéc giao ban rót kinh nghiÖm xuÊt b¶n b¸o. Ký thay Tæng Biªn TËp c¸c c«ng v¨n, giÊy tê cña c¬ quan liªn quan ®Õn nhiÖm vô ®­îc giao. Lµ ng­êi thay Tæng Biªn TËp qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®äng cña c¬ quan khi Tæng Biªn TËp v¾ng mÆt vµ uû nhiÖm. Lµ ng­êi gi÷ chøc vô quan träng trong toµ so¹n «ng lu«n nªu g­¬ng cho c¸c nh©n viªn trong toµ so¹n häc hái, bªn c¹nh ®ã «ng cßn th­êng xuyªn tham gia viÕt bµi ®Ó gãp phÇn cho néi dung cña b¸o thªm phÇn sinh ®éng. Ngoµi ra «ng cßn thùc hiÖn uû nhiÖm chñ tµi kho¶n thø 2 cña c¬ quan khi Tæng biªn TËp v¾ng mÆt. 3.3. C¸c phßng ban cña toµ so¹n 3.3.1. Ban biªn tËp HiÖn nay ban biªn tËp cã 4 ng­êi, tÊt c¶ c¸c phãng viªn ®Òu cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn. C¸c nh©n viªn lµm viÖc t¹i phßng biªn tËp ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ®· lµm l©u n¨m trong B¸o do vËy cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØnh söa tin,, bµi gióp cho c¸c t¸c phÈm ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ban biªn tËp lµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban Gi¸m ®èc vÒ x©y dùng tin bµi, ®¶m b¶o néi dung, cho tê b¸o.Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ ®Þnh h­íng, ®­êng lèi,chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, cña Nhµ n­íc, cña TØnh. X©y dùng vµ cñng cè ®éi ngò céng t¸c viªn, h­íng dÉn, båi d­ìng trao ®æi nghiÖp vô. 3.3.1. Ban Th­ ký biªn tËp Ban Th­ ký biªn tËp hiÖn nay cã trong ®ã cã 9 ng­êi, bao gåm 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, 1 ho¹ sü tr×nh bµy, 2 c¸n bé lµm c«ng t¸c b¹n ®äc, 1 tæ tr­ëng tæ vi tÝnh, 3 nh©n viªn vi tÝnh. TÊt c¶ c¸n bé cña phßng ®Òu cã tr×nh ®é tõ Cao §¼ng trë lªn, trong ®ã tr×nh ®é lý luËn cao cÊp cã 1 ng­êi lµ tr­ëng phßng ……………. Ban Th­ ký biªn tËp cã nhiÖm vô rÊt quan trong, trùc tiÕp tham m­u, gióp Ban biªn tËp x©y dùng kÕ ho¹ch néi dung tuyªn truyÒn, xuÊt b¶n b¸o hµng th¸ng. C¸c sè b¸o ®Æc biÖt, sè b¸o tÕt hµng n¨m vµ phèi hîp víi c¸c phßng phãng viªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp, tæ chøc biªn tËp ( lÇn 2) tin, bµi, ¶nh cña phãng viªn, céng t¸c viªn b¶o ®¶m ®óng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ, chuÈn mùc vÒ v¨n phong, sè liÖu. Bªn c¹nh ®ã cßn tham m­u, ®Ò xuÊt víi ban Ban biªn tËp vÒ néi dung, h×nh thøc tõng sè b¸o ( bè trÝ néi dung, tæ chøc tr×nh bµy). NhiÖm vô n÷a cña ban lµ söa lçi b¶n th¶o ( tin, bµi, chó thÝch ¶nh) vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o. Kh©u nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng tin, bµi cña tõng sè b¸o vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn uy tÝn cña tê b¸o. Thªm vµo ®ã lµ tæ chøc viÖc chÕ b¶n ®iÖn tö, xuÊt b¶n phim c¸c sè b¸o theo ma kÐt Ban biªn tËp duyÖt, theo dâi b×nh b¶n, kiÓm tra lÇn cuèi tr­íc khi Ban biªn tËp duyÖt ®­a tin. Ban cã nhiÖm vô quan träng nh­ vËy nªn c¸n bé, nh©n viªn lu«n lµm viÖc nhiÖt t×nh hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. B¶o qu¶n b¶n th¶o ( tin, bµi, ¶nh), t­ liÖu phôc vô yªu cÇu tuyªn truyÒn, tæ chøc s¾p sÕp, chØnh lý t­ liÖu ( tµi liÖu, s¸ch, b¸o) theo chuyªn ®Ò, ph©n lo¹i th­ môc, cung cÊp t­ liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô nhiÖm vô cñ c¬ quan. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ h­íng dÉn néi dung tuyªn truyÒn ®èi víi céng t¸c viªn, th«ng tin viªn. tiÕp nhËn, theo dâi, biªn tËp, bè trÝ sö dông, dù kiÕn nhuËn bót, tr¶ nhuËn bót tin, bµi, ¶nh cña céng t¸c viªn, göi b¸o biÕu céng t¸c viªn. ThÈm tra, ®Ò xuÊt víi Ban biªn tËp h­íng gi¶i quyÕt ®¬n th­ cña b¹n ®äc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi céng t¸c viªn, th«ng tin viªn, tr¶ lêi gãp ý kiÕn, ®éng viªn khuyÕn khÝch céng t¸c viªn viÕt tin, bµi, chôp ¶nh cho b¸o. Th­êng xuyªn n¾m d­ luËn b¹n ®äc ®èi víi b¸¬, tæ chøc tiÕp b¹n ®äc, céng t¸c viªn vµ c«ng d©n ®Õn toµ so¹n. 3.3.2. Ban viªn kinh tÕ §©y lµ mét trong 2 phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp trong viÖc lÊy th«ng tin ®Ó viÕt bµi, cung cÊp tin, bµi, ¶nh cho toµ so¹n. HiÖn nay phßng phãng viªn kinh tÕ cã 6 ng­êi, gåm 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 4 phãng viªn chÞu tr¸ch nhiÖm ë c¸c m¶ng kh¸c nhau vÒ lÜnh vùc kinh tÕ cña tØnh Phó Thä. Lµ phßng tæ chøc thùc hiÖn néi dung tuyªn truyÒn vÒ kinh tÕ theo kÕ ho¹ch cña Ban biªn tËp, ®¸p øng c¸c yªu cÇu th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ trong toµn tØnh. KÞp thêi n¾m c¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c nghµnh kinh tÕ , ho¹t ®äng kinh tÕ cña c¸c huyÖn, thÞ x· ®Ó tuyªn truyÒn vÒ c¸c ho¹t ®éng®ã. KÞp thêi ph¸t hiÖn, ®Ò xuÊt víi Ban biªn tËp nh÷ng vÊn ®Ò míi, “ nãng “ vÒ kinh tÕ ®ang ®Æt ra ë c¬ së cÇn tËp trung tuyªn truyÒn. Th­êng xuyªn n¾m ch¾c t×nh h×nh cña c¸c ®Þa bµn trong tØnh ®Ó cã nh÷ng th«ng tin cô thÓ, ®Çy ®ñ nhÊt vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ. Hµng th¸ng ph¶i b¸o c¸o víi Ban biªn tËp kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña phãng viªn kinh tÕ, ®Ó cã thÓ kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña mçi phãng viªn. T¹i phßng kinh tÕ ®éi ngò phãng viªn lín tuæi, cã kinh nghiÖm chiÕm sè l­îng ®«ng ®¶o. Trong ®ã cã nh÷ng ng­êi ®· lµm b¸o ®­îc 33 n¨m nh­……………………………... §©y thùc sù lµ thuËn lîi v× ®éi ngò nµy cã n¨ng lùc, lai cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghª nªn sai sãt lµ rÊt Ýt khi x¶y ra. 3.3.2. Ban v¨n hãa – néi chÝnh §©y lµ ban ho¹t ®éng réng trong tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®êi s«ng chÝnh trÞ- x· héi cña tØnh. HiÖn nay phßng còng cã 7 c¸n bé, phãng viªn chÞu tr¸ch nhiªm lÊy th«ng tin ®Ó viÕt bµi phôc vô cho toµ so¹n. §©y lµ phßng mµ phãng viªn n÷ chiÕm sè l­îng ®«ng h¬n phãng viªn nam. Gåm 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 5 phãng viªn, trong ®ã tr­ëng, phã phßng ®Òu lµ n÷, dÆc biÖt ë phßng cßn cã 1 phãng viªn NguyÔn ChÝnh chuyªn cung cÊp ¶nh b¸o chi. Ban v¨n hãa – néi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn néi dung tuyªn truyÒn vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ- x· héi theo kÕ ho¹ch cña Ban biªn tËp. Th­êng xuyªn n¾m t×nh h×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Ó kÞp thêi ph¶n ¸nh, n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cu¶ c¸c nghµnh trong khèi v¨n ho¸ - x· héi, néi chÝnh, §¶ng, chÝnh quyÒn, MÆt TrËn Tæ Quèc, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi cña c¸c HuyÖn, Thµnh Phè,ThÞ X· ®Ó tuyªn truyÒn vÒ c¸c ho¹t ®éng ®ã. KÞp thêi ph¸t hiÖn, ®Ò xuÊt víi ban biªn tËp nh÷ng vÊn ®Ò míi, “nãng”, nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc ®ang diÔn ra ë c¬ së cÇn tËp trung tuyªn truyÒn. Víi 7 phãng viªn, trong ®ã co 6 ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý tõng HuyÖn trong tØnh, chÝnh v× thÕ c¸c th«ng tin th­êng xuyªn ®­îc nh¾m b¾t kÞp thêi, nhanh chãng. §éi ngò phãng viªn trong phßng cã tuæi ®êi cßn trÎ, n¨ng ®éng v× vËy rÊt nh¹y bÐn trong viÖc ph¸t hiÖn ®Ò tµi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý khã kh¨n cña tØnh . 3.3.4. Ban b¸o ®iÖn tö Phó Thä §©y lµ phßng ®­îc thµnh lËp muén h¬n so víi c¸c phßng ban kh¸c vµ nh©n sù còng Ýt h¬n c¸c phßng ban kh¸c, chØ víi 5 c¸n bé, phãng viªn trùc thuéc. Gåm 1 Tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 phãng viªn, chÝnh v× thÕ ho¹t ®éng cña phßng cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ vÉn ph¶i phô thuéc nhiÒu vµo tin, bµi cña c¸c phßng ban kh¸c. NhiÖm vô cña phßng lµ tæ chøc thu thËp, khai th¸c, lùa chän, biªn tËp th«ng tin ( tin, bµi, ¶nh) tõ b¸o m¹ng, b¸o in Phó Thä, tõ biªn tËp viªn, phãng viªn trong toµ so¹n vµ bè trÝ vµo c¸c môc ®Ó ®­a lªn B¸o Phó Thä ®iÖn tö theo lÞch cËp nhËt ®èi víi tõng chuyªn môc, trªn c¬ së ®Þnh h­íng tuyªn truyÒn cña Ban biªn tËp. Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ch­¬ng tr×nh Internet ( c¸c video clip) theo sù chØ ®¹o vµ kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cña Ban biªn tËp. Khai th¸c lùa chän, biªn dÞch th«ng tin tõ ntiÕng n­íc ngoµi ®Ó phôc vô lµm B¸o Phó Thä ®iÖn tö. ThiÕt kÕ mü thuËt, thao t¸c kü thuËt, ®­a th«ng tÞn lªn B¸o Phó Thä ®iÖn tö theo lÞch cËp nhËt ®èi víi tõng chuyªn môc, tr­íc khi Ban biªn tËp duyÖt vµ ph¸t hµnh lªn m¹ng Internet, phiªn b¶n tiÕng viÖt.ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt cña b¸o Phó Thä ®iÖn tö vµ qu¶n lý th«ng tin hµng ngµy trªn B¸o Phó Thä ®iÖn tö. 3.3.5. Ban cuèi tuÇn 3.3.6. Ban trÞ sù Tham m­u gióp Ban biªn tËp x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n vÒ tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé cña c¬ quan, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, b¶o ®¶m ®ñ diÒu kiÖn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña c¬ quan. So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ( c«ng v¨n, b¸o c¸o, ®Ò ¸n, tê tr×nh, quyÕt ®Þnh, hîp ®ång…). Gióp Ban biªn tËp qu¶n lý vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, qu¶n trÞ ( v¨n th­, th­êng trùc, b¶o vÖ, trËt tù néi vô, ®iÖn n­íc, th«ng tin liªn l¹c), c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kû luËt cña c¬ quan. Tham m­u gióp Ban biªn tËp x©y dùng kiÕ ho¹ch in, theo dâi in Ên vµ tæ chøc ph¸t hµnh B¸o Phó Thä. Qu¶n lý tµi s¶n, ph­¬ng tiÖn, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông, b¶o qu¶n phñong tiÖn, tµi s¶n c«ng cña c¸c phßng ban, tæng hîp b¸o c¸o Ban biªn tËp theo quy ®Þnh Tham m­u, gióp Ban biªn tËp x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi quy ( quy chÕ ho¹t ®éng cña toµ so¹n, quy chÕ chØ tiªu néi bé, quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông xe «t«, quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ së, cña c¬ quan…). B¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh vµ phßng chèng tham nhòng l·ng phÝ. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶ng c¸o trªn B¸o Phó Thä. Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan theo quy ®Þnh. 3. Nh÷ng thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ cña nguån nh©n lùc t¹i B¸o Phó thä 3.1. Nh÷ng thÕ m¹nh Sù nghiÖp B¸o chÝ lu«n ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp uû, chÝnh quyÒn tõ tØnh ®Õn c¬ së. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña b¸o hÇu hÕt ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn ngµnh, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ ®©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó c«ng t¸c ®­a tin cña b¸o ®­îc tèt h¬n. B¸o cã mét ®éi ngò phãng viªn trÎ, khoÎ, tr×nh ®é nghiÖp vô cao chÞu khã b¸m s¸t c¬ së, chÞu khã t×m nh÷ng ®Ò tµi hay hÊp dÉn. V× vËy néi dung c¸c ch­¬ng tr×nh cña b¸o Phó Thä lu«n ®­îc lµm míi, phong phó, ®a d¹ng, hÊp dÉn c«ng chóng. Bªn c¹nh ®ã c¸c phãng viªn trong b¸o lu«n quan t©m, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong c«ng t¸c nghiÖp vô còng nh­ trong ®êi sèng. 3.2 Nh÷ng h¹n chÕ §éi ngò phãng viªn cßn trÎ, tuæi nghÒ ch­a cao nªn ch­a dµy dÆn kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp còng nh­ trong c«ng viÖc thÓ hiÖn t¸c phÈm, ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµm viÖc bªn m¶ng kü thuËt hÇu hÕt ch­a qua ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nh÷ng kinh nghiÖm vµ kü n¨ng ®­îc cñng cè trong qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u dµi ë B¸o. V× vËy Ýt cã s¸ng t¹o trong viÖc thùc hiÖn t¸c phÈm. Trong ho¹t ®éng c«ng t¸c ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña B¸o còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhiÒu ®åi nói dÉn ®Õn viÖc ®i l¹i cña c¸c phãng viªn xuèng c¬ së ®Ó khai th¸c tin vµ viÕt bµi lµ rÊt khã kh¨n, vÊt v¶. §a phÇn phãng viªn tù ®i xe m¸y ®Õn c¸c huyÖn, x·, giao th«ng ®i l¹i rÊt khã kh¨n. 4. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc t¹i B¸o Phó Thä. 4.1:Båi d­ìng c«ng t¸c chÝnh trÞ cho c¸n bé b¸o chÝ Trong nh÷ng n¨m qua UBND tØnh ®· tæ chøc cho c¸n bé b¸o chÝ nh»m cñng cè vµ n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ cho tõng c¸n bé ®Ó hä hiÓu râ h¬n vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc. Tõ ®ã cã nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ biÖ ph¸p cô thÓ ®Ó truyÒn t¶i tíi ®éc gi¶ ®äc b¸o. Tr­íc khi ®­îc båi d­ìng chÝnh trÞ, mét sè phãng viªn cña b¸o cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c t×m hiÓu thÓ chÕ nhµ n­íc, c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng trong thêi k× míi- thêi k× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ do tr×nh ®é nhËn thøc vµ lÝ luËn ch­a cao. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¸n bé còng c«ng t¸c ®· l©u còng kh«ng ®­îc th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc chÝnh trÞ nªn khã tr¸nh khái t×nh tr¹ng nhËn thøc chËm h¬n víi sù biÕn chuyÓn cña x· h«Þ. Ngoµi ra UBND TØnh còng th­êng xuyªn ®­a ra c¸c c«ng v¨n, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ tØnh nhµ dÓ chØ ®¹o cho c¸c c¸n bé b¸o chÝ hiÓu vÒ xu h­íng chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh. N©ng cao hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng nh¹y bÐn chÝnh trÞ cña c¸c c¸n bé b¸o chÝ ®ang c«ng t¸c trong §µi truyÒ thanh huyÖn 4.2 N©ng cao nhËn thøc, vÞ trÝ cho c¸n bé b¸o chÝ §Ó n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé b¸o chÝ trong tõng thêi k× míi, thêi k× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, §¶ng vµ Nhµ n­íc lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c c¸n bé b¸o chÝ, th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o, bæ trî ®Ó cho c¸n bé hiÓu nhËn thøc vÒ vÞ trÝ cña m×nh trong x· héi. Tæ chøc c¸c cuéc trao ®æi, nãi chuyÖn gi÷a c¸c c¸n bé b¸o chÝ víi nhau, gi÷a c¸c c¸n bé b¸o chÝ vµ c¸c lùc l­îng kh¸c nhau trong x· héi, tõ ®ã mäi ng­êi cã thÓ trao ®æi kinh nghiÖm, n©ng cao tÇm hiÓu biÕt cña con ng­êi, mäi ng­êi cã thÓ häc hái thªm tõ nh÷ng ng­êi xung quanh. Th«ng th­êng, mçi th¸ng huyÖn tæ chøc 1-3 cuéc nãi chuyÖn trao ®æi. Sau m«ic cuéc nãi chuyÖn c¸c c¸n bé hiÓu râ h¬n vÒ vÞ trÝ cña m×nh. C¬ quan b¸o chÝ lµ cÇu nèi gi÷a Nhµ n­íc víi nh©n d©n, nhiÖm vô vña c¸c nhµ b¸o lµ tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn toµn d©n ®Ó mäi ng­êi hiÓu vµ thùc hiÖn. B¸o chÝ còng thay mÆt nh©n d©n nãi lªn nh÷ng t©m t­ nguyÖn väng, c¶ nh÷ng bÊt cËp cña ng­êi d©n vµ x· héi ®Õn nhµ n­íc ®Ó tõ ®ã nhµ n­íc cã c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh hîp lÝ víi lßng d©n vµ gióp cho sù tiÕn bé x· héi. Nhµ b¸o lu«n lu«n nhËn thøc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh ®Ó cã t¸c phong lµm viÖc ®óng mùc t¹o nªn phong c¸ch riªng cña tõng ng­êi. C¸c c¸n bé trong §µi ph¶I biÕt râ tr¸ch nhiÖm vµ vai trß cña m×nh ®Ó lu«n lµm tèt mäi nhiÖm vô ®­îc huyÖn vµ §µi giao phã. 4.3 §æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ phãng viªn Cã c¬ chÕ ®æi míi phï hîp víi tõng thêi k× nh»m ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸c phãng viªn b¸o chÝ ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c vµ s¸ng t¹o ra c¸c t¸c phÈm b¸o chÝ cã gi¸ trÞ cao. B¸o Phó Thä cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lÝ, khen th­ëng ph©n minh, chÝnh x¸c, kh¸ch quan, nh»m thóc ®Èy, khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé b¸o chÝ s¸ng t¹o hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nhiÒu t¸c phÈm b¸o chÝ hay cã chÊt l­îng cao. Trong thêi k× míi, nhiÒu c¬ quan b¸o chÝ ®· n¨ng ®éng h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé cña m×nh ®Ó t¹o ra nhiÒu t¸c phÈm b¸o chÝ hay, cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi n¨ng ®éng h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé cña m×nh: kh«ng quy ®Þnh thêi gian cã mÆt t¹i c¬ quan mµ ®¸nh gÝa n¨ng lùc cña tõng c¸n bé dùa trªn nh÷ng s¶n phÈm b¸o chÝ mµ hä viÕt ra, kh«ng c¨n cø vµo tr×nh ®é, b»ng cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ mµ b»ng n¨ng lùc cña rõng c¸ nh©n trong c¬ quan ®ã, ®iÒu nµy còng ®­îc B¸o Phó Thä vµo vµ ®ang tõng b­íc n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc cña B¸o. Nhê vËy nh÷ng t¸c phÈm b¸o chÝ ngµy cµng thu hót ®­îc sù quan t©m cña c«ng chóng, cã chÊt l­îng ngµy cµng cao h¬n, phôc vô ®¾c lùc h¬n cho nhu cÇu cña nh©n d©n. Bªn c¹nh nh÷ng nÆt ®¹t ®­îc tõ c¬ chÕ míi th× còng cßn nh÷ng bÊt cËp nh­: Giê ®Õn c¬ quan cßn kh«ng theo quy ®Þnh nªn cã viÖc ®ét xuÊt th× kh«ng huy ®éng phãng viªn ®i lµm ®­îc ngay, khi cÇn tin, bµi ®Ó lµm ch­¬ng tr×nh ngoµi kÕ ho¹ch gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i. 4.4: Båi d­ìng, n©ng cao nghiÖp vô phãng viªn §Ó n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c c¬ quan b¸o chÝ nãi chung vµ B¸o Phó thä nãi riªng, nhÊt thiÕt ph¶i th­êng xuyªn båi d­ìng, n©ng cao n¨ng lùc, nghiÖp vô cho c¸c nhµ b¸o. Kh¶ n¨ng t¸c nghiÖp cña c¸c phong viªn, c¸c c¸n bé cña B¸o còng ®­îc n©ng cao râ rÖt. L­îng th«ng tin thu ®­îc còng ®­îc tr¶i réng trªn nhiÒu lÜnh vùc trong kh¾p huyÖn. §éi ngò céng t¸c viªn vµ th«ng tin viªn kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ l­îng. C¸c phãng viªn, c¸n bé còng hiÓu biÕt s©u réng vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, hiÓu râ h¬n vÒ nghÒ b¸o – mét nghÒ nh­ bao nghÒ kh¸c nh­ng l¹i mang tÝnh dÆc thï tõ nghµnh kh¸c mµ ng­êi kh¸c kh«ng cã ®ã lµ tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc víi nh©n d©n gãp phÇn ®Þnh h­íng d­ luËn x· héi. ý thøc râ ®­îc vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh tõ ®ã s¸ng t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm ®óng ®¾n cña nhµ n­íc cña d©n téc. 4.5: Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lÝ §Ó cho mäi ng­êi yªn t©m c«ng t¸c vµ s¸ng t¹o ra c¸c t¸c phÈm b¸o chÝ hÊp dÉn, hay th× c¬ quan b¸o chÝ ®¶m b¶o c¶ vÒ tinh thÇn, vËt chÊt cho c¸n bé cña m×nh. NhËn thøc râ ®iÒu nµy, B¸o Phó Thä lu«n lu«n tÝch cùc gióp ®ì c¸n bé trong c¬ quan. Quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi nu«i con nhá hoÆc cha mÑ giµ èm khi ng­êi nhµ c¸n bé trong c¬ quan èm ®au th× B¸o tæ chøc th¨m hái kÞp thêi ®éng viªn tinh thÇn cho c¸n bé ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c tèt. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p ®­a ra nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc còng nh­ c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña B¸o Phó thä tõ ®ã cã ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh÷ng gi¶i ph¸p nµy ®Òu cã nh÷ng gi¶ ph¸p liªn quan ®Õn nhau nªn cÇn ®­îc thùc hiªn ®ång bé míi ®¹t ®­îc KÕt LuËn LÞch sö b¸o chÝ ®· chøng minh r»ng: C¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng gãp phÇn quan träng trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng ®Êt n­íc vµ ®Êu tranh v× nÒn hoµ b×nh tiÕn bé x· héi. B»ng nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµ thiÕt thùc, ho¹t ®éng b¸o chÝ ®· cã vai trß xøng ®¸ng trong c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, gi÷ vÞ trÝ xung kÝch trªn mÆt trËn t­ t­ëng, mang søc m¹nh cæ ®éng vµ tuyªn truyÒn tËp thÓ hïng hËu. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta coi c¸c nhµ b¸o nh­ c¸c chiÕn sÜ trªn mÆt trËn t­ t­ëng, nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tiÕn hµnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, cæ ®éng cho phong trµo ®æi míi ®Êt n­íc nh»m môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã ®ßi hái ®éi ngò ng­êi lµm b¸o ph¶i cã kiÕn thøc uyªn b¸c, giµu n¨ng lùc. Cho nªn vÊn ®Ò nguån nh©n lùc cho c¸c c¬ quan B¸o, §µi lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt, ®éi ngò ng­êi lµm b¸o cÇn ®­îc ®µo t¹o theo hÖ thèng chÝnh quy th­êng xuyªn tÝch luü vµ häc hái kinh nghiÖm n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, ®©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho b¸o chÝ hiÖn nay. B¸o chÝ cã thùc sù trë thµnh cÇu nèi th«ng tin gi÷a §¶ng, Nhµ n­íc víi nh©n d©n, lµ diÔn ®µn cña quÇn chóng hay kh«ng ®iÒu ®ã phô thuéc hoµn toµn vµo ®éi ngò nguån nh©n lùc b¸o chÝ. Khi ®éi ngò nµy cã t­ t­ëng tr¸i ng­îc víi quan ®iÓm ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ho¹t ®éng tr¸i víi quy ®Þnh cña luËt b¸o chÝ sÏ lµm cho ®Êt n­íc r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn, cã thÓ dÉn tíi rèi lo¹n vÒ chÝnh trÞ. Do vËy nguån nh©n lùc cho c¸c c¬ quan b¸o chÝ trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ t­¬ng lai cÇn ®­îc sù quan t©m vµ ®Çu t­ cña §¶ng, Nhµ n­íc b»ng c¸c chÝnh s¸ch, ®­êng lèi l·nh ®¹o nhÊt qu¸n ®Ó b¸o chÝ lu«n ®i ®óng h­íng, theo môc tiªu ®· ®­îc §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n ta lùa chän.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan Báo, Đài Phát Thanh – Truyền Hình.doc
Luận văn liên quan