Vấn đề thất nghiệp của sinh viên

LờI NóI ĐầU Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn những mặt chưa được : Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đó là tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội mà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp. Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải chăng là: - Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ? - Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ? - Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động ? - Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa, khó khăn ? Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường".

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vấn đề thất nghiệp của sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Tõ ngµy ®Êt n­íc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt n­íc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n­íc nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh­ x· héi. Nh­ng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× c¬ chÕ thÞ tr­êng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®­îc th× còng cßn nh÷ng mÆt ch­a ®­îc : Mét trong nh÷ng mÆt ch­a ®­îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh viªn ra tr­êng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh­ kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao cÊp. §Êt n­íc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc l­îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®­îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguån nh©n lùc rÊt quan träng cÇn ®­îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶. T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ: - Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc, do chÊt l­îng ®µo t¹o thÊp cña c¸c tr­êng ®¹i häc,cao ®¼ng ? Do l­îng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ? Do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ch­a hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ? Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, khã kh¨n ? VÊn ®Ò nµy ®­îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ng­êi cã mét quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ ch­a nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ "VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña sinh viªn sau khi ra tr­êng". PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau : Ch­¬ng I : PhÇn néi dung Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra tr­êng thÊt nghiÖp. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò Ch­¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy. Ch­¬ng I : PhÇn néi dung I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin Trong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn t­îng ®Òu cã mèi liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau chø kh«ng t¸ch rêi nhau, c« lËp nhau. Nh­ chóng ta ®· biÕt “ Quan ®iÓm toµn diÖn” lµ quan ®iÓm ®­îc rót ra tõ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. Muèn nhËn thøc hoÆc ho¹t ®éng thùc tiÔn ®óng vÒ ®èi t­îng nµo ®ã ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng mèi liªn hÖ trong sù tån t¹i cña ®èi t­îng, ®Ò phßng kh¾c phôc quan ®iÓm phiÕn diÖn Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt , hiÖn t­îng lµ mèi liªn hÖ cña b¶n th©n thÕ giíi vËt chÊt, kh«ng do bÊt cø ai quy ®Þnh vµ tån t¹i ®éc lËp víi ý thøc. Trªn thÕ giíi nµy cã rÊt nhiÒu mèi liªn hÖ ch¼ng h¹n nh­ mèi liªn hÖ gi÷a sù vËt vµ hiÖn t­îng vËt chÊt, gi÷a c¸i vËt chÊt vµ c¸i tinh thÇn. C¸c mèi liªn hÖ ®Òu lµ sù ph¶n ¸nh nh÷ng t¸c ®éng qua l¹i, ph¶n ¸nh sù quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng cña thÕ giíi kh¸ch quan. Kh«ng chØ cã vËy, c¸c mèi liªn hÖ cßn cã tÝnh nhiÒu vÎ ( ®a d¹ng) + Mèi liªn hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi + Mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ kh«ng c¬ b¶n + Mèi liªn hÖ chñ yÕu vµ thø yÕu + Mèi liªn hÖ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ë thÕ giíi cña c¸c mèi liªn hÖ, mèi liªn hÖ bªn ngoµi tøc lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, mèi liªn hÖ bªn trong tøc lµ sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau cña c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn bªn trong cña sù vËt. Cã mèi liªn hÖ c¬ b¶n thuéc vÒ b¶n chÊt cña sù vËt, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, cßn mèi liªn hÖ kh«ng c¬ b¶n chØ ®ãng vai trß phô thuéc, kh«ng quan träng. §«i khi l¹i cã mèi liªn hÖ chñ yÕu hoÆc thø yÕu. ë ®ã cßn cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a hai hoÆc nhiÒu sù vËt vµ hiÖn t­îng, cã mèi liªn hÖ gi¸n tiÕp trong ®ã cã c¸c sù vËt vµ hiÖn t­îng t¸c ®éng lÉn nhau th«ng qua nhiÒu kh©u trung gian. Khi nghiªn cøu hiÖn t­îng kh¸ch quan, chóng ta cã thÓ ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ra thµnh tõng lo¹i nh­ trªn tuú theo tÝnh chÊt ®¬n gi¶n hay phøc t¹p, ph¹m vi réng hay hÑp, vai trß trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, nghiªn cøu s©u hay s¬ qua…. Ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ph¶i phô thuéc vµo viÖc nghiªn cøu cô thÓ trong sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña chóng. Hay nãi kh¸c ®i, khi xem xÐt sù vËt th× ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ nh×n nhËn sù viÖc, vÊn ®Ò ë mäi gãc c¹nh, mäi ph­¬ng diÖn. Theo Lª _ Nin “Muèn thùc sù hiÓu ®­îc sù vËt cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t vµ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ vµ quan hÖ gi¸n tiÕp cña sù vËt ®ã”. Chóng ta kh«ng thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã mét c¸ch hoµn toµn ®Çy ®ñ, nh­ng sù vËt cÇn thiÕt ph¶i xÐt ®Õn tÊt c¶ mäi mÆt sÏ ®Ò phßng cho chóng ta khái ph¹m ph¶i sai lÇm vµ cøng nh¾c” ( Lª Nin toµn tËp – NXB tiÕn bé) Khi xem xÐt sù vËt hiÖn t­îng th× lu«n ph¶i chó ý ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ khi xem xÐt sù vËt, hiÖn t­îng ph¶i nghiªn cøu mäi mèi liªn hÖ vµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng, sù t¸c ®éng qua l¹i cña c¸c yÕu tè, kÓ c¶ kh©u trung gian, gi¸n tiÕp cÊu thµnh sù vËt ®ã, ph¶i ®Æt nã trong mét kh«ng gian, thêi gian cô thÓ, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n cho t­¬ng lai. ThÕ nh­ng xem xÐt toµn diÖn kh«ng cã nghÜa lµ xem xÐt trµn lan mµ ph¶i xem xÐt tõng yÕu tè cô thÓ nh­ng cã tÝnh chän läc. Cã nh­ thÕ chóng ta míi thùc sù n¾m ®­îc b¶n chÊt cña sù vËt. Vµ c¶ khi nghiªn cøu x· héi th× còng rÊt cÇn ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn v× c¸c mèi quan hÖ trong x· héi kh«ng c« lËp nhau, t¸ch rêi nhau mµ tr¸i l¹i chóng ®an xen t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . T×nh tr¹ng sinh viªn ra tr­êng thÊt nghiÖp còng lµ mét vÊn ®Ò x· héi mµ nguyªn nh©n g©y ra lµ tËp hîp cña nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn nhau. ChÝnh v× vËy, trong bµi tiÓu luËn nµy em sÏ dïng quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c – Lª Nin ®Ó ph©n tÝch t×nh tr¹ng nµy. II . Thùc tr¹ng vÒ sù thÊt nghiÖp cña sinh viªn sau khi thÊt nghiÖp ra tr­êng Tõ khi ®Êt n­íc ta cã chÝnh s¸ch më cöa giao l­u hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, kinh tÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tù do c¹nh tranh ph¸t triÓn ®· ph¸t huy rÊt nhiÒu mÆt tÝch cùc. MÆt tÝch cùc ®¸ng chó ý lµ sù cè g¾ng v­¬n lªn cña líp thanh niªn míi ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ®ßi hái cña c«ng viÖc.Sù më réng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng thùc sù ®· mang l¹i nh÷ng c¬ héi viÖc lµm cho sinh viªn cã kh¶ n¨ng, cã n¨ng lùc, linh ho¹t. Nh­ng kh«ng ph¶i mäi sinh viªn ra tr­êng ®Òu cã viÖc lµm vµ ®©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®­îc quan t©m cña x· héi. C¨n cø vµo ®iÒu tra míi nhÊt cña bé GD- §T th× “n¨m 2000 c¶ n­íc cã 126 tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng víi h¬n 73000 sinh viªn chÝnh qui tèt nghiÖp th× ®Õn n¨m häc 2001-2003 ®· cã 157 tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng víi gÇn 12200 sinh viªn ra tr­êng’’(nguån tin trªn m¹ng Internet). KÕt qu¶ cho thÊy tû lÖ chung cña sinh viªn cã viÖc lµm sau khi ra tr­êng hiÖn nay lµ 72,47%, trong ®ã khèi kÜ thuËt c«ng nghiÖp chiÕm 79,43% n«ng l©m ng­ chiÕm 71,55%, kinh tÕ luËt chiÕm 74,8%, s­ ph¹m chiÕm 81,5%(b¸o tiÒn phong sè 115 ra ngµy 24-3-2002). Vµ theo sè liÖu míi cña viÖn kinh tÕ ph¸t triÓn th× sinh viªn khèi kinh tÕ ra tr­êng n¨m 2002 thÊt nghiÖp 87% hoÆc lµm viÖc tr¸i nghÒ. Bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn cã ®ñ nh÷ng yªu cÇu mµ nhµ tuyÓn dông ®ßi hái hoÆc nh÷ng ng­êi cã ng­êi th©n, xin viÖc hé th× sè cßn l¹i ph¶i chËt vËt ch¹y ®i ch¹y l¹i víi c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. Còng ph¶i nãi thªm r»ng chÝnh dùa vµo sù khan hiÕm viÖc lµm nµy mµ nhiÒu trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm “ ma ” mäc lªn vµi ba b÷a ®Ó thu tiÒn lÖ phÝ, tiÒn m«i giíi viÖc lµm råi biÕn mÊt. HoÆc mét sè sinh viªn ra tr­êng chÊp nhËn lµm tr¸i nghÒ hoÆc bÊt cø nghÒ g× miÔn lµ cã thu nhËp. §ã lµ vÒ phÝa sinh viªn, cßn vÒ phÝa nhµ tuyÓn dông th× hä vÉn ‘ than’ lµ thiÕu lao ®éng mµ theo hä lµ thiÕu nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp còng nh­ mét sè yªu cÇu kh¸c. VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy do ®©u? III. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò 1. Tõ phÝa nÒn kinh tÕ- x· héi. Trong nh÷ng n¨m n­íc ta cßn thùc hiÖn chÝnh s¸ch bao cÊp th× kh«ng cã hiÖn t­îng sinh viªn ra tr­êng thÊt nghiÖp. PhÇn lín lµ v× ngµy ®ã sinh viªn cßn Ýt sè l­îng c¸c tr­êng ®¹i häc kh«ng nhiÒu nh­ng chñ yÕu lµ sinh viªn sau khi tèt nghiÖp th­êng ®­îc nhµ n­íc ph©n c«ng t¸c. Nh×n bÒ ngoµi th× cã thÓ lµ ®ñ viÖc lµm nh­ng ®«i khi nh÷ng vÞ trÝ ®­îc s¾p xÕp vµo chØ cho ®ñ vÞ trÝ, cho cã h×nh thøc, nhiÒu lóc ‘ch¬i dµi ngµy’ hÕt th¸ng th× nhËn l­¬ng nhµ n­íc. Nh­ng tõ khi nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ nhµ n­íc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lo cho m×nh, tù tÝnh to¸n “ lêi ¨n, lç chÞu” kh«ng cã sù bao cÊp cña nhµ n­íc th× vÊn ®Ò viÖc llµm thùc sù trë nªn bøc b¸ch. Còng tõ ®©y c¬ cÊu bé m¸y trong c¸c c¬ quan gän nhÑ h¬n nhiÒu do sè lao ®éng tuyÓn vµo ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng theo khèi l­îng vµ møc ®é ®ßi hái cña c«ng viÖc. HiÖn nay, sau khi tèt nghiÖp th× ®a sè sinh viªn ph¶i tù ®i t×m viÖc cho m×nh ngo¹i trõ mét sè tr­êng thuéc nghµnh qu©n ®éi hay c«ng an th× nghµnh chñ qu¶n sÏ ph©n c«ng c«ng t¸c. Ngµy nay, chóng ta cã thÓ thÊy mét hiÖn t­îng lµ sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng chØ muèn trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc kÓ c¶ nh÷ng sinh viªn xuÊt th©n vµ lín lªn tõ nh÷ng miÒn quª. Hä chÊp nhËn ë l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï lµ viÖc kh«ng ®óng víi nghµnh ®­îc ®µo t¹o hoÆc cã thu nhËp. Nh­ vËy mét sè n¬i nh­ h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa th× vÉn thiÕu trÇm träng nguån nh©n lùc trong khi thµnh phè vÉn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi søc Ðp cña t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. §Õn ®©y ta cã thÓ thÊy ®­îc tÝnh hai mÆt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mét mÆt nã t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh h¬n, nã còng t¹o ra sù c¹nh tranh vµ chÝnh sù c¹nh tranh còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, ®i lªn. H¬n n÷a kinh tÕ thÞ tr­êng sÏ lµm cho mäi ng­êi ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó trang bÞ cho m×nh vèn kiÕn thøc ®Çy ®ñ th× míi cã thÓ t×m ®­îc viÖc lµm. Nh­ng mÆt kh¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng lín ®Õn vÊn ®Ò x· héi lµ viÖc g©y ra sù thiÕu thõa “ gi¶ ”vÒ lùc l­îng lao ®éng, mÊt c©n ®èi vÒ nguån lao ®éng vµ còng lµm nÈy sinh mét sè vÊn ®Ò tiªu cùc trong viÖc lµm 2. VÒ phÝa ®µo t¹o T×nh tr¹ng sinh viªn ra tr­êng kh«ng cã viÖc lµm mét phÇn còng cã nguyªn nh©n ë phÝa ®µo t¹o. NhiÒu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o qu¸ cò kü, l¹c hËu tõ néi dung ®Õn ph­¬ng ph¸p gi¶ng dËy. §«i khi ®­îc häc lµ häc ch¹y cßn vµo thùc tiÔn th× nh­ míi hoµn toµn v× häc nh­ng kh«ng cã thùc hµnh trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy, häc tËp th× kh«ng cã v× vËy kh«ng ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn. T¹i mét sè n­íc nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th× sinh viªn sau khi häc hÕt n¨m thø 3 th× cã thÓ lµm viÖc ®­îc t¹i mét c¬ quan theo mét ngµnh nghÒ ®· ®­îc ®µo t¹o. PhÇn ®«ng ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ë tr­êng ®¹i häc hä cßn ph¶i häc thªm c¸c kho¸ häc ë ngoµi nh­ ngo¹i ng÷ tin häc ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. a. C¬ cÊu ®µo t¹o Cã thÓ nãi c¬ cÊu ®µo t¹o cña n­íc ta cßn qu¸ l¹c hËu vµ ch­a b¸m s¸t thùc tÕ. Trong khi mét ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam rÊt cÇn ®Õn ®éi ngò kü s­ vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ b¶n th× nguån cung cÊp nh©n lùc tõ phÝa ®µo t¹o l¹i ch­a ®¸p øng ®­îc hÕt nhu cÇu .Trong khi ®ã sinh viªn trong khèi kinh tÕ th× ®ang qu¸ d­ thõa “ 90 % sinh viªn khèi kinh tÕ ra tr­êng kh«ng cã viÖc lµm ” lµ mét phÇn do bªn ®µo t¹o n¾m ®­îc nhu cÇu thùc tÕ vÒ nguån nh©n lùc, ch­a th«ng tin ®Çy ®ñ cho sinh viªn vÒ viÖc chän nhãm ngµnh häc, nhiÒu sinh viªn chän tr­êng chØ theo c¶m tÝnh chø kh«ng tÝnh ®Õn môc ®Ých phôc vô t­¬ng lai vµ kh¶ n¨ng xin viÖc lµm sau nµy. b. ChÊt l­îng ®µo t¹o HiÖn nay chÊt l­îng ®µo t¹o vµ thùc tÕ cßn cã kho¶ng c¸ch qu¸ xa. Nh÷ng g× sinh viªn ®­îc häc phÇn lín ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do häc kh«ng ®i ®«i víi hµnh, thiÕu c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy vµ häc tËp hoÆc nÕu cã th× qu¸ xa so víi thùc tÕ c«ng viÖc. PhÇn kh¸c lµ do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ v× vËy s¶n xuÊt còng thay ®æi theo.Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thay ®æi trong khi ®ã ®µo t¹o kh«ng b¾t kÞp ®­îc nh÷ng thay ®æi nµy v× vËy nã th­êng bÞ tôt hËu. Khi kh«ng cã sù c©n b»ng, ®ång bé gi÷a ®µo t¹o vµ thùc tÕ c«ng viÖc ®· lµm cho sinh viªn sau khi ra tr­êng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng phôc vô cho c«ng viÖc. Hä c¶m thÊy rÊt lóng tóng tr­íc nh÷ng yªu cÇu cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng . ChÝnh v× sù ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt ngµy cµng cao nªn c«ng viÖc còng ®ßi hái ®éi ngò ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, n¨ng lùc. §iÒu nµy ®ßi hái ngµnh GD - §T ph¶i ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o míi, c¶i thiÖn chÊt l­îng ®µo t¹o ®Ó cã thÓ b¾t kÞp ®­îc sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. 3. VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ, x· héi, ®µo t¹o th× nguyªn nh©n vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc còng lµ yÕu tè ®¸ng kÓ t¸c ®éng ®Õn vÊn ®Ò nµy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ n­íc còng cã rÊt nhiÒu quan t©m ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o nãi chung vµ ®µo t¹o ®¹i häc nãi riªng cïng víi nh÷ng khuyÕn khÝch ®Ó sö dông sinh viªn sau khi tèt nghiÖp; vÝ dô nh­ sinh viªn thuéc khèi s­ ph¹m ®­îc miÔn häc phÝ. Nh­ng vÒ c¬ b¶n th× nhµ n­íc vÉn ch­a cã chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó khuyÕn khÝch còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn sau khi ra tr­êng yªn t©m c«ng t¸c vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng; ch¼ng h¹n nh­ chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ng­êi vÒ c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o ch­a hîp lÝ cho l¾m nªn kh«ng thu hót ®­îc sinh viªn sau khi ra tr­êng tù nguyÖn vÒ ®©y c«ng t¸c. VËy nªn ch¨ng nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hîp còng nh­ tho¶ ®¸ng h¬n n÷a c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn ®Ó sinh viªn sau khi ra tr­êng s½n sµng cã c«ng t¸c ë bÊt cø n¬i ®©u ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®æi míi ®Êt n­íc. 4/ VÒ phÝa b¶n th©n vµ gia ®×nh ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n ®­îc nªu ë trªn th× nguyªn nh©n tõ phÝa b¶n th©n sinh viªn còng lµ mét yÕu tè g©y ra t×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sau khi ra tr­êng . Chóng ta cã thÓ nhËn thÊy mét thùc tÕ r»ng hiÖn nay sinh viªn ra tr­êng ®Òu muèn b¸m trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï c«ng viÖc ®ã kh«ng ®óng ngµnh ®­îc ®µo t¹o hoÆc thËm chÝ lµ c«ng viÖc phæ th«ng miÔn sao cã thu nhËp .Nhãm sinh viªn xuÊt th©n tõ c¸c tØnh lÎ ra thµnh phè häc còng kh«ng muèn trë vÒ quª h­¬ng ®Ó phôc vô, ®iÒu nµy ®ang lµm cho c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®ang qu¸ t¶i vÒ d©n sè còng nh­ søc Ðp vÒ nhu cÇu viÖc lµm. T×nh h×nh nµy ®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë miÒn nói ,n«ng th«n cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Ch­¬ng II/ KÕt luËn chung vµ mét sè kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p I/ KÕt luËn chung Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng sinh viªn thÊt nghiÖp sau khi ra tr­êng b»ng viÖc vËn dông “quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c- Lªnin” phÇn nµo còng cho ta thÊy ®­îc gãc c¹nh cña vÊn ®Ò mÆc dï phÇn ph©n tÝch ë trªn chØ lµ rÊt kh¸i qu¸t. Chóng ta ®Òu nhËn thÊy r»ng t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ë sinh viªn sau khi ra tr­êng kh«ng ph¶i do lçi toµn bé cña bÊt cø ban ngµnh nµo mµ nã do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn, nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, nguyªn nh©n chñ quan lµ vÒ hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o,chÝnh s¸ch sö dông vµ ®·i ngé lao ®éng ch­a hîp lý còng nh­ t©m lý chñ quan vÒ phÝa b¶n th©n sinh viªn. Nh­ng dï nãi g× ®i n÷a th× thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng sÏ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nhÊt lµ ViÖt Nam, mét n­íc ®ang ph¸t triÓn víi d©n sè trÎ rÊt cÇn mäi tµi n¨ng, nç lùc vµ sù ®ãng gãpcña líp trÎ, nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. V× vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ cÇn ph¶i cã thêi gian vµ sù kÕt hîp tõ nhiÒu phÝa. Víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn còng ®ang b¨n kho¨n vµ lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò x· héi nµy nªn trong phÇn gi¶i ph¸p cña bµi tiÓu luËn nµy em xin phÐp ®­îc ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau. II. Gi¶i ph¸p 1. Ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh Víi sè d©n gÇn 80 triÖu ng­êi vµ ch¾c ch¾n sÏ cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi, l­îng sinh viªn ra tr­êng ngay cµng nhiÒu v× vËy viÖc lµm lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña x· héi. §Ó t¹o thªm ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i më réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®Èy m¹nh, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ®Çu t­, ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt còng nh­ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m«i tr­êng ®Ó hä cã thÓ ho¹t ®éng thuËn tiÖn h¬n. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc còng ph¶i lµ ng­êi ®i ®Çu, chñ tr­¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ khoa häc – kü thuËt còng nh­ ®­a nã vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho ng­êi lao ®éng. NÕu c¸c chÝnh s¸ch nµy ®­îc ®­a vµo thùc tiÔn th× ng­êi lao ®éng sÏ ph¶i cè g¾ng h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng viÖc vµ ®¬n vÞ sö dông còng sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót nhiÒu h¬n lùc l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o víi chÊt l­îng cao. 2.VÒ phÝa ngµnh ®µo GD - §T §µo t¹o chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ c¬ së ®Ó cho “ra lß” nh÷ng lao ®éng cã kÜ n¨ng, cã tay nghÒ, v× vËy ®µo t¹o cÇn ph¶i ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng ®Ó lµm sao khi tèt nghiÖp sinh viªn cã kh¶ n¨ng ®¸p ­ng nh÷ng nhu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc vµ bé gi¸o dôc còng cÇn cã sù phèi hîp ®Ó tÝnh to¸n ®Ó c©n ®èi tû lÖ hîp lý gi÷a c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thùc tÕ, tr¸nh hiÖn t­îng thõa th× vÉn cø thõa cßn thiÕu th× vÉn cø thiÕu. Nghµnh ®µo t¹o còng cã mèi liªn hÖ víi thÞ tr­êng lao ®éng ®Ó lu«n cËp nhËp ®­îc xu h­íng cña nhu cÇu ®Ó ®µo t¹o cho phï hîp c¶ vÒ chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng. 3.VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc lµ ng­êi qu¶n lý ë tÇm vÜ m« do vËy nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c chÝnh s¸c hîp lý ®Ó thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn vµo häc c¸c nghµnh nghÒ kü thuËt nghµnh mµ hiÖn nay mét ®Êt n­íc ®ang trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ r¸at cÇn ®Õn. Cïng víi viÖc vµo häc nhµ n­íc còng nªn cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, vïng khã kh¨n ®Ó ®éng viªn hä c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn ®Ó hä cã thÓ yªn t©m ®em hÕt t©m huyÕt vµ n¨ng lùc ra ®Ó phôc vô ®Êt n­íc. Nhµ n­íc còng cÇn t¹o c¬ héi ®Ó c¸c tr­êng ®µo t¹o cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ®­îc víi thÞ tr­êng lao ®éng ®Ó biÕt ®­¬c t×nh h×nh thùc tÕ còng nh÷ng thay ®æi vÒ khoa häc – c«ng nghÖ ,c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó tõ ®ã cã thÓ cËp nhËp cho sinh viªn mét c¸ch liªn tôc vµ kÞp thêi nh÷ng sù thay ®æi ®ã. 4.VÒ phÝa sinh viªn HiÖn nay rÊt nhiÒu ®ãi t­îng chän tr­êng ®¹i häc nh­ng kh«ng cã sù ®Þnh h­íng cho kh¶ n¨ng cña ®Çu ra sau nµy mµ chØ chän nh­ mét c¸i “mèt” víi nh÷ng nghµnh ®ang “næi” nh­ tµi chÝnh, ng©n hµng, ­u chÝnh viÔn th«ng …§©y lµ mét t­ t­ëng tiªu cùc cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi g©y ra t×nh tr¹ng thõa thiÕu bÊt hîp lý. Vµ l¹i t©m lý hiÖn nay cña nhiÒu bËc phô huynh lµ b¾t buéc ph¶i vµo ®­îc ®¹i häc. Ph¶i nãi r»ng cã ®­îc tÊm b»ng ®¹i häc ®Ó ra nghÒ lµ mét ®iÒu rÊt cÇn vµ quan träng. Nh­ng chóng ta còng cÇn biÕt r»ng ®¹i häc ch­a ph¶i lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó lËp nghiÖp. V× vËy b¶n th©n ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o còng nh­ c¸c bËc phô huynh cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸ch nh×n nhËn lµm sao ®Ó chän cho con em m×nh vµ hoµn c¶nh gia ®×nh mµ vÉn cã Ých cho x· héi. Nh÷ng sinh viªn ra tr­êng còng cÇn cã c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n h¬n trong viÖc chän cho m×nh mét n¬i lµm viÖc. Mét m«i tr­êng ®óng víi chuyªn ngµnh ®­îc ®µo t¹o sÏ cã lîi cho c¶ hai bªn; ng­êi lao ®éng sÏ lµm tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh, bªn sö dông lao ®éng sÏ ®­îc nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp, cã n¨ng lùc lµm viÖc.Sù kÕt hîp hµi hoµ vµ hîp lý nµy sÏ gióp cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1/ Gi¸o tr×nh triÕt häc cña tr­êng §¹i Häc Qu¶n Lý – Kinh Doanh Hµ Néi 2/ B¸o tiÒn phong sè135 ra ngµy 24-3- 2002 3/ S¸ch Lª Nin toµn tËp – nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé 4/ T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi th¸ng 3 -2002 5/ Nguån tin tõ Internet : www.tinvan.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề thất nghiệp của sinh viên.doc
Luận văn liên quan