Vấn đề vốn tại công ty CP may Thăng Long

Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường sự tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi ở đó là một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ mà sự tham gia của các thành phần kinh tế, nếu như có sức mạnh và đôi chân vững chắc thì mới thoát khỏi cơn bão thị trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của doanh nghiệp, trong đó nguyên nhân cơ bản là không có được nguồn tài trợ đúng lúc và đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tạo lập vốn có ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo lập vốn là bước đi đầu tiên quan trọng làm cơ sở cho các hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp. Trong tiến trình phát triển chúng ta đã và đang có sự tập trung rất lớn vào các ngành nghề trọng tâm của đất nước, ở đó ngành may mặc là một trong những ngành trọng điểm. Công ty cổ phần may Thăng Long là một doanh nghiệp có bề dày trưởng thành và phát triển đi cùng với sự phát triển của ngành may mặc nói chung. Chiến lược phát triển của công ty là trở thành một trong các doanh nghiệp phát triển ngành may mặc hàng đầu của việt nam và vươn xa rộng hơn đến các mảnh đất khác. Để làm được điều đó công ty cần có sự đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị công nghệ, dây chuyền sản xuất nhằm mở rộng và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế công ty may Thăng Long cũng gặp không ít khó khăn trong công tác tạo lập vốn. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu đứng vững và phát triển của công ty trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở lên khốc liệt. Vì vậy tạo lập vốn luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp của công ty. Trên cơ sở nhận thức về mặt lý luận và quá trình thực tập ở công ty cổ phần may Thăng Long, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp chủ yếu tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần May Thăng Long” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề này. Trong chuyên đề em đã tập trung tìm hiểu các hình thức tạo lập vốn của doanh nghiệp và dựa trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tạo lập vốn ở công ty để đưa ra một số giải pháp tạo lập cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Tổng quan về vốn và tạo lập vốn trong công ty cổ phần (CTCP) Chương II: Thực trạng tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở CTCP may Thăng Long Chương III: Giải pháp chủ yếu tạo lập vốn ở CTCP may Thăng Long. Do còn nhiều hạn chế về lý luận và nguồn dữ liệu nên các kết quả phân tích thống kế chưa mang tính tổng quát cao. Em rất mong có sự góp ý kiến của cô và các bạn nhằm hoàn thiện hơn nữa bản chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các anh chị trong phòng kế toán CTCP may Thăng Long đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Sinh viên thực hiện Mai Thị Thu Hằng

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vấn đề vốn tại công ty CP may Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÝn chÊp, c¸c hîp ®ång cÇm cè thÕ chÊp tµi s¶n kh«ng nhiÒu, c«ng ty ®Æt ®­îc niÒm tin trong lßng c¸c ng©n hµng, do ®ã mµ c«ng ty ®· tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó nguån t¹o lËp nµy nh»m môc ®Ých cho c¶ ®Çu t­ vµ bæ sung nguån vèn thiÕu hôt. S Vay dµi h¹n Víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc nh­ c«ng ty May Th¨ng Long th× d©y chuyÒn s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nh÷ng bé phËn thiÕt yÕu, cã vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc hoµn thµnh. Nh÷ng d©y chuyÒn nµy cã thêi gian sö dông l©u dµi, còng chÝnh v× thÕ mµ gi¸ trÞ cña nã rÊt ®¾t, chØ b¶n th©n c«ng ty víi nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng mua s¾m, v× cßn ph¶i chi cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c n÷a. Do ®ã mµ c«ng ty ®Òu h­íng tíi c¸c nguån vay dµi h¹n. Víi nguån dµi h¹n c«ng ty cã kh¶ n¨ng chi tr¶ hµng n¨m, mµ kh«ng ph¶i lo tíi kú h¹n thanh to¸n. Trong b¶ng 6 ë trªn cho thÊy nguån vay dµi h¹n cña c«ng ty chiÕm tû träng kh¸ lín, n¨m 2002 chiÕm 34,77% trong tæng nî cña doanh nghiÖp, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lµ 30.954 triÖu ®ång. Sang c¸c n¨m sau tû träng nµy cã gi¶m xuèng nh­ng vÉn cßn ë møc cao. N¨m 2003 vay dµi h¹n ng©n hµng lµ 26.810 triÖu ®ång chiÕm 27,24% trong tæng nî. N¨m 2004 gi¶m xuèng cßn 25.480 triÖu t­¬ng ®­¬ng 23,11%. Së dÜ cã sù gi¶m xuèng nµy lµ do nhu cÇu cho ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m xuèng. MÆt kh¸c cã thÓ doanh nghiÖp ®· t×m ®­îc nguån kh¸c thay thÕ nh­ h×nh thøc thuª tµi chÝnh. §©y lµ h×nh thøc míi mÎ ë n­íc ta ®· ®­îc c«ng ty ¸p dông trong viÖc thuª tµi s¶n. C«ng ty ®· thùc hiÖn thuª « t« c¸c lo¹i nh­ « t« 7 – 8 chç, « t« 16 chç, « t« t¶i nh»m phôc vô cho nhu cÇu vËn chuyÓn cña m×nh. ë ®©y ®èi t¸c víi c«ng ty lµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc cho thuª vËn hµnh. Sö dông h×nh thøc nµy c«ng ty ®­îc sö dông tµi s¶n trong thêi h¹n hîp ®ång, chØ mÊt kho¶n tiÒn thuª nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn lín ®Ó ®Çu t­ mua nã, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu hôt vèn. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy míi chØ dõng l¹i ë møc ®é thÊp: c¸c tµi s¶n thuª lµ « t«, ch­a ®­îc më réng sang c¸c tµi s¶n kh¸c. Do h×nh thøc nµy cßn míi mÎ vµ ë n­íc ta thÞ tr­êng nµy ch­a thùc sù ph¸t triÓn nªn viÖc ¸p dông cßn h¹n chÕ. S Vay ng¾n h¹n Víi s¶n phÈm may mÆc c«ng ty ph¶i chuÈn bÞ mét sè l­îng lín c¸c nguyªn phô liÖu víi nhiÒu chñng lo¹i vµ nhiÒu kÝch cì mµu s¾c kh¸c nhau nh­ v¶i c¸c lo¹i, chØ, nh·n, hép, cóc, tói PE, kho¸… Nh÷ng nguyªn liÖu may doanh nghiÖp chñ yÕu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi nªn kh¶ n¨ng dù tr÷ lµ thÊp, mét sè c¸c nguyªn phô liÖu doanh nghiÖp còng t×m ®­îc nguån hµng trong n­íc nh­ng chØ chiÕm tû träng thÊp, cßn l¹i lµ hÇu hÕt nhËp tõ n­íc ngoµi, do ®ã nhu cÇu ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng th­êng xuyªn lµ rÊt lín. Trong khi ®ã nguån vèn chñ së h÷u, nguån bæ sung tõ lîi nhuËn gi÷ l¹i ch­a cao, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Çu t­, nªn biÖn ph¸p vay nî ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng. Vay ng¾n h¹n ng©n hµng c«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Çu t­ trùc tiÕp kÞp thêi vµ th­êng xuyªn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do c«ng ty cã quan hÖ th­êng xuyªn víi c¸c ng©n hµng nªn cã thÓ cã c¸c h×nh thøc vay phï hîp ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt, nh­ vay theo h¹n møc c¸c thêi h¹n theo chu k× kinh doanh hay theo nguån hµng 6 th¸ng, 9 th¸ng,… , vay thÊu chi, vay tõng lÇn. Th«ng qua b¶ng 6 ë trªn cho thÊy hµm l­îng vay ng¾n h¹n ë c«ng ty cã tû träng cao nhÊt so víi c¸c nguån vay nî kh¸c. N¨m 2002 vay ng¾n h¹n ng©n hµng lµ 40.848 triÖu chiÕm 45,89% tæng nî. Tû träng nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m: ®Õn 2003 lµ 58.008 triÖu t­¬ng ®­¬ng 58,94%; n¨m 2004 t¨ng 19% so víi n¨m tr­íc t­¬ng ®­¬ng víi 69.010 triÖu. §Ó nhËn thÊy râ h¬n ta cã biÓu m« t¶ sù biÕn ®éng d­ nî ng©n hµng qua c¸c n¨m: BiÓu ®å 1: Thèng kª d­ nî ng©n hµng qua c¸c n¨m 2002 - 2003 Râ rµng nh×n trªn biÓu ®å ta thÊy nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng, vµ møc t¨ng còng nhanh, chøng tá quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ®ang ngµy cµng më réng v× nhu cÇu cho nguyªn phô liÖu nhiÒu h¬n, sè l­îng c«ng viÖc lín h¬n. Tuy nhiªn víi tû träng nî ng¾n h¹n lín nh­ hiÖn nay c«ng ty gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c thanh to¸n. £Vay ®èi t­îng kh¸c Ngoµi h×nh thøc t¹o lËp vèn tõ phÝa ng©n hµng, c«ng ty cßn tiÕn hµnh huy ®éng vèn qua ph­¬ng thøc huy ®éng trùc tiÕp. C«ng ty nhËn vèn göi tõ phÝa c¸c kh¸ch hµng lµ tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi c«ng ty, cam kÕt tr¶ trong thêi gian h¹n ®Þnh víi møc l·i suÊt qui ®inh tuú vµo thêi h¹n. §©y còng lµ h×nh thøc huy ®éng tÝch cùc thay v× vay ng©n hµng c«ng ty trùc tiÕp nhËn tiÒn göi vµ cuèi kú thanh to¸n c¶ gèc vµ l·i. C«ng ty cã c¸c chiÕn l­îc huy ®éng cô thÓ nh»m thu hót ®­îc l­îng tiÒn nhµn rçi trong c¸c tæ chøc d©n c­: l·i suÊt c«ng ty ¸p dông trong thêi ®iÓm nµy lµ 0,85%/ th¸ng, møc huy ®éng thÊp nhÊt lµ 200.000, víi c¸c thêi h¹n tõ 6 th¸ng, 12 th¸ng vµ c¸c n¨m, tr¶ gèc vµo cuèi kú…víi mçi lÇn göi vµ thanh to¸n ®Òu thùc hiÖn ghi sæ s¸ch, chøng tõ x¸c nhËn t¹o c¬ së v÷ng ch¾c niÒm tin cho kh¸ch hµng. Th«ng qua h×nh thøc vay nµy mét phÇn vèn huy ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng ®­îc ®¶m b¶o. MÆc dï nguån vèn nµy cßn nhá lÎ nh­ng c«ng ty cã thÓ chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c huy ®éng ®ång thêi t¹o thªm ®­îc nhiÒu c¬ héi kinh doanh míi. £ TÝn dông th­¬ng m¹i Nh­ ®· ®­îc ®Ò cËp trong phÇn tæng quan, tÝn dông th­¬ng m¹i lµ h×nh thøc t¹o lËp vèn th«ng qua viÖc sö dông c¸c nguån ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp vµ nguån tr¶ tr­íc cña kh¸ch hµng. H×nh thøc t¹o lËp nµy ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp sö dông v× nã cã ­u thÕ nhÊt ®Þnh nh­ võa cã ngay hµng hãa phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh l¹i võa cã ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c b¹n hµng. Tuy nhiªn viÖc sö dông h×nh thøc nµy ph¶i xuÊt ph¸t tõ hai phÝa ®èi t¸c, v× nã liªn quan ®Õn quyÒn lîi kinh doanh cña mçi bªn, do ®ã mµ tû träng th­êng thÊp h¬n so víi h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng. T¹o lËp vèn b»ng tÝn dông th­¬ng m¹i ë c«ng ty May Th¨ng Long chiÕm tû träng kh«ng cao mÆc dï chØ ®øng sau h×nh thøc vay ng©n hµng. C«ng ty chØ cã h×nh thøc nî thanh to¸n nhµ cung cÊp trong tÝn dông th­¬ng m¹i. N¨m 2002 tû träng cña h×nh thøc nµy lµ 13,7% trong c¬ cÊu tæng nî cña doanh nghiÖp. Sang n¨m 2003 cã gi¶m xuèng cßn 9,22% t­¬ng ®­¬ng víi 9.071 triÖu. N¨m 2004 còng gi¶m xuèng cßn 9,19% víi sè tuyÖt ®èi lµ 10.135 triÖu. Qua c¸c n¨m tû träng gi¶m xuèng, nh­ng ë n¨m 2002 lµ n¨m cã møc cao nhÊt th× tû träng vÉn chiÕm vÞ trÞ nhá trong c¬ cÊu tæng nî. Së dÜ nh­ vËy lµ v× c¸c nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®a phÇn lµ nhËp khÈu tõ c¸c n­íc vÒ nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc, Th¸i Lan, §µi Loan…chØ cã mét sè Ýt ®­îc cung øng trong n­íc. C¸c hµng ho¸ nhËp khÈu th­êng th× ph¶i thanh to¸n tiÒn ngay, trùc tiÕp më L/C qua ng©n hµng chø Ýt ®­îc mua chÞu. §a sè c¸c kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i cã thêi h¹n d­íi 1 n¨m. §©y lµ mét thiÖt thßi ®èi víi c«ng ty bëi v× nguån vèn nµy cã chi phÝ thÊp, cã nhiÒu lîi thÕ. £ Nguån kh¸c: Nguån nµy bao gåm c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc nh­ng ch­a nép nh­ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c; tiÒn l­¬ng ch­a tr¶ c«ng nh©n viªn vµ mét sè kho¶n kh¸c n÷a. §©y còng lµ nguån quan träng v× khi ch­a ®Õn h¹n tr¶ c«ng ty cã thÓ sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c t¹m thêi ®ang thiÕu hôt hoÆc gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu cÊp b¸ch. Tuy nhiªn nguån nµy chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi. Theo b¶ng 6 th× tæng c¸c nguån nµy chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng nî cña doanh nghiÖp. N¨m 2001 chØ cã 5,64% t­¬ng øng víi 5015 triÖu ®ång. Tû träng nµy gi¶m xuèng cßn 4,6 % n¨m 2003 (t­¬ng øng 4535 triÖu ®ång). Sang 2004 chiÕm 4,99% trong tæng nî, sè tuyÖt ®èi lµ 5609 triÖu ®ång. C¬ cÊu cña c¸c kho¶n môc nµy nhá chøng tá doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh­ nghÜa vô thuÕ víi nhµ n­íc, tr¸ch nhiÖm víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. XÐt mét c¸ch tæng quan gi¸ trÞ vµ tû träng cña nî ph¶i tr¶ trong tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp lín h¬n rÊt nhiÒu so víi nguån vèn chñ së h÷u cho thÊy c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng nî rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuú thuéc vµo nhu cÇu tõng lo¹i tµi s¶n mµ c«ng ty ®· cã c¸c ph­¬ng thøc tµi trî phï hîp. Víi tµi s¶n cè ®Þnh, b¶n chÊt lµ lo¹i tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, cã thêi gian sö dông l©u dµi, n¨m khÊu hao nhiÒu nh­ nhµ cöa, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ,… do ®ã mµ doanh nghiÖp th­êng ¸p dông h×nh thøc vay nî dµi h¹n vµ h×nh thøc thuª tµi chÝnh. Ng­îc l¹i tµi s¶n l­u ®éng cã tuæi thä ng¾n, thêi gian sö dông nhanh, hÇu hÕt mang tÝnh chu kú nh­ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, c¸c phô gia kh¸c…vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng cã vßng quay nhanh, thêi gian thu håi nhanh vµ hÇu hÕt kh«ng ph¶i lËp quü khÊu hao. §Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng c«ng ty th­êng sö dông c¸c nguån vèn vay ng¾n h¹n, vèn huy ®éng trùc tiÕp, c¸c nguån tÝn dông th­¬ng m¹i vµ mét sè c¸c nguån kh¸c. C«ng ty May Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp may mÆc víi s¶n l­îng hµng n¨m rÊt cao do ®ã mµ nhu cÇu ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng lµ rÊt lín. C¸c nguån vèn nµy ngµy cµng trë lªn thiÕt yÕu vµ ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y chóng ta ®· cã nh÷ng t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh t¹o lËp vµ c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn cña c«ng ty trong thêi gian qua tõ sù t¨ng gi¶m tõng nguån cho tíi viÖc sö dông c¸c nguån ®ã ®Ó tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nh­ thÕ nµo. Cã nguån ®­îc tµi trî lµ quan träng nh­ng ®Ó nguån tµi trî ®ã cã hiÖu qu¶, mang l¹i gi¸ trÞ t¨ng thªm cho chñ së h÷u th× vÊn ®Ò sö dông vµo môc ®Ých nµo, hiÖu qu¶ vèn ®¹t ®­îc bao nhiªu míi lµ kÕt qu¶ ®Ých thùc. 2.2.3 Thùc tr¹ng sö dông vèn cña c«ng ty T¹o lËp vèn vµ sö dông vèn lµ hai mÆt cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Chóng cã mèi quan hÖ t­¬ng hç t¸c ®éng lÉn nhau. NÕu nh­ t¹o lËp vèn lµ c¬ së tiÒn ®Ò cho viÖc sö dông vèn th× sö dông vèn lµ kÕt qu¶ t¸c ®éng ng­îc trë l¹i mét c¸ch tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn c«ng t¸c t¹o lËp vèn. NÕu viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ th× nguån vèn huy ®éng kh«ng nh÷ng ®­îc b¶o toµn mµ cßn ®em l¹i gi¸ trÞ t¨ng thªm cho chñ së h÷u, ng­îc l¹i viÖc sö dông kh«ng hiÖu qu¶ kh«ng nh÷ng lµm thÊt tho¸t vèn, nguån huy ®éng kh«ng tr¶ ®­îc thËm chÝ cßn ®­a doanh nghiÖp vµo t×nh tr¹ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Cã nhiÒu chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn, sau ®©y chóng ta xem xÐt mét sè c¸c chØ tiªu c¬ b¶n: HiÖu suÊt sö dông VC§ = DT trong kú/ VC§ sö dông bq trong kú Hµm l­îng VC§ = Vèn sd bq trong kú/ DT thuÇn trong 1 kú HiÖu qu¶ sd VC§ = Lîi nhuËn rßng / VC§ sd bq trong kú HiÖu suÊt sö dông VL§ = DT trong kú / VC§ sö dông bq trong kú Kú thu tiÒn bq = ( c¸c kho¶n ph¶i thu x 360)/ DT thuÇn HiÖu qu¶ sd VL§ = Lîi nhuËn rßng / VL§ sd bq trong kú Th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ta cã b¶ng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty trong c¸c n¨m võa qua: §¬n vÞ: % ChØ tiªu 2003 2004 1. HiÖu suÊt sö dông VC§ 228,57 229,12 2. Hµm l­îng VC§ 43,75 44,78 3. HiÖu qu¶ sd VC§ 1,96 2,05 4. HiÖu suÊt sö dông VL§ 202,93 197,44 5. Kú thu tiÒn b×nh qu©n 68,2 67,95 6. HiÖu qu¶ sd VL§ 1,74 1,70 Ba chØ tiªu ®Çu lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh, cho thÊy qua 2 n¨m c¸c chØ tiªu t¨ng dÇn chøng tá c«ng ty sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ t¨ng dÇn, tuy nhiªn møc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh lµ 229,12% hay 2,29 tøc lµ c«ng ty trong 1 ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 2,29 ®ång doanh thu. ChØ tiªu hµm l­îng vèn cè ®Þnh còng cho thÊy hµm l­îng cña vèn cè ®Þnh trong doanh thu. N¨m 2004 lµ 44,78% tøc lµ trong 1 ®ång doanh thu cã 0,44 ®­îc lÊy tõ vèn cè ®Þnh. C¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu cho thÊy vèn cè ®Þnh cã tû lÖ cao trong doanh thu, còng nh­ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. PhÇn cßn l¹i lµ cña vèn l­u ®éng, chiÕm tû lÖ nhiÒu h¬n bëi v× nã cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. NÕu nh­ chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông chØ cho ta thÊy quy m« cña sö dông vèn th× chØ tiªu hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh ph¶n ¸nh chÊt l­îng sö dông vèn cè ®Þnh, ®©y míi lµ chØ tiªu chñ yÕu ®Ó doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ l­îng vèn cè ®Þnh mµ m×nh ®Çu t­ mang l¹i cho m×nh bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 chØ tiªu nµy ®¹t 1,96% ë vèn cè ®Þnh vµ 1,74% ë vèn l­u ®éng. §©y lµ tû lÖ thÊp cho thÊy viÖc sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®¹t chÊt l­îng kÐm. Mét ®ång vèn cè ®Þnh mµ c«ng ty bá ra chØ ®em vÒ 0,0196 ®ång lîi nhuËn, vµ mét ®ång vèn l­u ®éng doanh nghiÖp bá ra chØ ®em vÒ 0,0174 ®ång lîi nhuËn. Trong phÇn c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty ®· chØ râ sù ph©n bæ vèn cña doanh nghiÖp vµo c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. C«ng ty ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh còng víi mét l­îng kh«ng nhá ®¹t 46% trong tæng nguån vµo n¨m 2004, nh»m ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ x­ëng, x©y dùng l¹i nhµ m¸y, c¬ së h¹ tÇng. Sè cßn l¹i ®­îc ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ nµy vÉn ch­a ®em l¹i kÕt qu¶ tÝch cùc, ph¶n ¸nh c¬ cÊu ph©n bæ ch­a hîp lý gi÷a c¸c lo¹i tµi s¶n. 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t¹o lËp vèn ë c«ng ty May Th¨ng Long 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vèn ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng, do ®ã c«ng t¸c t¹o lËp vèn ngµy cµng trë lªn bøc thiÕt vµ khã kh¨n h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· sö dông mét sè c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè c¸c kÕt qu¶. C«ng ty ®· vµ ®ang sö dông c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn tõ nguån vèn chñ së h÷u, tõ nguån tÝn dông ng©n hµng, tõ nguån huy ®éng trùc tiÕp, nguån tÝn dông th­¬ng m¹i vµ mét sè h×nh thøc kh¸c tõ c¸c nguån ph¶i tr¶. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp ®· ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra liªn tôc th«ng suèt. Lµ mét doanh nghiÖp may mÆc cã tÇm cì víi tæng sè 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt cïng h¬n 3000 c«ng nh©n, mçi ngµy doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét khèi l­îng lín s¶n phÈm, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt kh«ng ®Ó bÞ gi¸n ®o¹n ë bÊt cø kh©u nµo. Qua c¸c n¨m doanh thu cña doanh nghiÖp ®Òu t¨ng, tuy ch­a cao nh­ng còng lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c t¹o lËp vèn, ®· cung cÊp ®ñ kÞp thêi ®¶m b¶o sù triÓn khai liªn tôc c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ mua b¸n nguyªn phô liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ phô trî cho s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn mµ doanh nghiÖp sö dông th× h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng chiÕm tû träng cao nhÊt. C«ng ty ®· tËn dông tèi ®a lîi thÕ vÒ thuÕ, vµ khai th¸c tèt mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng do ®ã ®­îc vay víi hîp ®ång lín vµ gi¶m ®­îc chi phÝ vay. §ång thêi cïng víi uy tÝn cña doanh nghiÖp h×nh thøc huy ®éng trùc tiÕp còng ®­îc triÓn khai vµ t¹o ®­îc nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thêi gian qua c«ng t¸c t¹o lËp vèn cña c«ng ty ®· kh«ng chØ ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mµ cßn cã c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng míi vµ c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng, n©ng cÊp xÝ nghiÖp. N¨m 2004 b»ng nguån vay dµi h¹n ng©n hµng ®Çu t­, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp c¶i t¹o xÝ nghiÖp 3 vµ 4 h¬n 6 tû ®ång. Còng tõ nguån vay dµi ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng ty ®Çu t­ c¶i t¹o xÝ nghiÖp may Hµ Nam h¬n 12 tû ®ång. Vµ ®· tõng b­íc c¶i tiÕn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· ®Çu t­ 1,44 tû ®ång ®Ó nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt ¸o s¬ mi cao cÊp, mét mÆt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty, nhê ®ã mµ n¨ng xuÊt lao ®éng ®· t¨ng lªn, gãp phÇn t¨ng doanh thu. Trªn ®©y lµ mét sè c¸c kÕt qu¶ mµ c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®­îc tõ c«ng t¸c t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong bèi c¶nh kinh tÕ hiÖn nay khi mµ sù biÕn ®éng kinh tÕ ngµy cµng trë lªn khã dù ®o¸n th× viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn vµ nguån tµi trî còng ngµy trë lªn khã kh¨n vµ khã x¸c ®Þnh. Ngoµi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc c«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. 2.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ. C«ng t¸c huy ®éng vèn lµ néi dung quan träng trong qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc thµnh c«ng trong c«ng t¸c t¹o lËp vèn th× nã cßn chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè vµ kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng. C«ng t¸c t¹o lËp vèn cña c«ng ty May Th¨ng Long cßn gÆp ph¶i mét sè nh÷ng h¹n chÕ. XuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­ng ®©y cßn lµ nh÷ng mÆt tån t¹i bÊt cËp ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr­íc hÕt lµ h¹n chÕ vÒ c¬ cÊu vèn. Tõ thùc tr¹ng t¹o lËp vèn cña doanh nghiÖp cho thÊy tû lÖ huy ®éng nî chiÕm h¬n 80% trong c¬ cÊu vèn. §©y lµ mét tû lÖ rÊt cao tøc lµ chØ cßn d­íi 20% lµ huy ®éng tõ nguån vèn chñ së h÷u. ViÖc duy tr× tû lÖ nî nµy kÐo dµi trong nhiÒu n¨m dï ®ã kh«ng ph¶i lµ c¬ cÊu vèn hîp lý chø ch­a xÐt ®Õn c¬ cÊu vèn tèi ­u. MÆc dï viÖc sö dông nî cã ­u ®iÓm lµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chia sÎ quyÒn kiÓm so¸t mµ vÉn ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng doanh nghiÖp l¹i bÞ ®Æt vµo t×nh tr¹ng rñi ro rÊt cao, dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n khi thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng bÊt lîi, hoÆc sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng vay thªm khi c«ng ty cã nh÷ng c¬ héi tèt trong t­¬ng lai. ViÖc tËn dông mèi quan hÖ víi ng©n hµng còng ë møc ®é nhÊt ®Þnh, ng©n hµng còng kh«ng dÔ dµng cho vay khi tû lÖ nî ®· qu¸ cao mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, mÆt kh¸c uy tÝn cña doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh h­ëng kh«ng nhá. §©y lµ mÆt h¹n chÕ rÊt lín cña c«ng ty mµ trong thêi gian qua ch­a ®­îc nghiªm tóc xem xÐt. Nguån t¹o lËp tõ ph­¬ng thøc tÝn dông th­¬ng m¹i lµ ph­¬ng thøc rÎ tiÖn dông vµ cã lîi nhiÒu cho doanh nghiÖp nh­ng vÉn ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. Së dÜ nh­ vËy v× hÇu hÕt c¸c nguån ®Çu vµo cña doanh nghiÖp ®Òu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, khã cã thÓ gia h¹n thanh to¸n. MÆt tån t¹i cña c«ng ty cßn ë chç c«ng ty ch­a t×m ®­îc cho m×nh nguån nguyªn phô liÖu néi ®Þa phï hîp, nguyªn nh©n cã thÓ do kh¸ch quan lµ nguån nguyªn phô liÖu trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh­ng mÆt kh¸c c«ng ty ch­a cã sù quan t©m vµ ®Çu t­ xøng ®¸ng ®Ó thiÕt lËp nguån nguyªn phô liÖu trªn m¶nh ®Êt mµu mì nh­ n­íc ta. T¹o lËp vèn th«ng qua h×nh thøc thuª tµi chÝnh míi chØ dõng l¹i ë c¸c hîp ®ång thuª « t« cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ ng©n hµng qu©n ®éi, chø ch­a cã sù chuÈn bÞ cho c¸c tµi s¶n gi¸ trÞ kh¸c. Mét mÆt do h×nh thøc nµy cßn míi mÎ ë ViÖt Nam, chóng ta ch­a cã thÞ tr­êng tµi chÝnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, c¸c c«ng ty tµi chÝnh cßn ë quy m« nhá, ch­a m¹nh d¹n ®Çu t­ míi nªn kh¶ n¨ng thu hót cña thÞ tr­êng cßn thÊp. Nh­ng mÆt kh¸c c«ng ty ch­a cã chiÕn l­îc trong dµi h¹n ®Ó m¹nh d¹n ®Çu t­ míi, sö dông h×nh thøc nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù ph©n tÝch kü l­ìng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, c¸c gi¸ trÞ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. Chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña c«ng t¸c t¹o lËp tøc lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã vèn ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Cïng víi c«ng t¸c t¹o lËp vèn th× hiÖu qu¶ sö dông vèn chÝnh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña c«ng t¸c t¹o lËp vèn. NÕu t¹o lËp vèn lµ con ®­êng dµi khëi t¹o tõ kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn T – H – T’ th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ qu¸ tr×nh r¶i nhùa cho con ®­êng ®ã. Nã cµng b»ng ph¼ng th× T’ cµng lín, con ®­êng cµng dÔ ®i. Nh­ng thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông cña c«ng ty cho thÊy ®­îc vÊn ®Ò sö dông vèn cña c«ng ty cßn cã nhiÒu bÊt cËp, hiÖu qu¶ sö dông vèn ch­a cao. §©y lµ mÆt tån t¹i rÊt lín mµ hiÖn nay c«ng ty ch­a c¶i thiÖn ®­îc. MÆc dï chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸, c«ng ty May Th¨ng Long vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh. Ho¹t ®éng t¹o lËp vèn cña doanh nghiÖp th«ng qua nguån vèn chñ së h÷u vÉn cßn ë møc h¹n chÕ. ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹o kªnh huy ®éng vèn ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. HiÖn nay c«ng ty míi chØ thùc hiÖn ph¸t hµnh ®ît I, vµ hÇu hÕt lµ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, ch­a cã sù hÊp dÉn thu hót ®Çu t­ bªn ngoµi, do ®ã ph­¬ng thøc t¹o lËp nµy cßn ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. Cã thùc tr¹ng nµy mét mÆt do thÞ tr­êng tµi chÝnh n­íc ta ch­a cã sù ph¸t triÓn ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho h­íng ®i lªn cña doanh nghiÖp, ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn manh món míi chØ tËp trung chñ yÕu cho c¸c doanh nghiÖp lín vµ tªn tuæi. MÆt kh¸c c«ng ty míi chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn ®­îc h¬n 1 n¨m, ®©y míi chØ lµ b­íc ®Öm ®Çu tiªn trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nªn cßn nhiÒu khã kh¨n. Trªn ®©y lµ mét sè mÆt h¹n chÕ trong c«ng t¸c t¹o lËp vèn cña c«ng ty May Th¨ng Long. Nh÷ng nguyªn nh©n còng ®· ®­îc nªu ra vµ ph©n tÝch nh­ng chñ yÕu cßn phô thuéc rÊt lín vµo c¸c chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc cô thÓ vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn tèt h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, quan träng lµ cã c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn hîp lý ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu trong viÖc t¹o lËp vèn ë CTCP May Th¨ng Long 3.1 §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi Lµ doanh nghiÖp cã bÒ dµy ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long ®· cã h¬n 45 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, vµ trong thêi gian tíi c«ng ty vÉn ®ang tiÕp tôc t×m h­íng ®i cho m×nh Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khi mµ xu thÕ ph¸t triÓn toµn cÇu ®ang ngµy cµng diÔn ra hÕt søc m·nh liÖt, ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã lµ sù c¹nh tranh còng ngµy cµng gay g¾t, ®Æt c¸c doanh nghiÖp tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín. C«ng ty May Th¨ng Long còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng ®ang hèi h¶ b­íc vµo nÒn kinh tÕ víi nhiÒu ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, tr­íc hÕt ph¶i ph©n tÝch ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña m×nh, trong lÜnh vùc hµng dÖt may. 3.1.1 C¬ héi vµ th¸ch thøc Lµ mét lÜnh vùc ®­îc coi lµ thÕ m¹nh cña ®Êt n­íc, ngµnh dÖt may ®· vµ ®ang t¹o rÊt nhiÒu nguån thu cho nhµ n­íc. N­íc ta cã nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho ph¸t triÓn may mÆc nh­ thuËn lîi vÒ nguån lao ®éng dåi dµo, nguån nguyªn nhiªn liÖu phong phó, víi tiÒn th©n lµ ngµnh thñ c«ng truyÒn thèng …NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn b­íc sang giai ®o¹n míi cïng víi tiÕn bé khoa häc vµ kü thuËt, møc sèng con ng­êi còng ngµy cµng n©ng cao c¸c yªu cÇu vµ nhu cÇu còng ngµy cµng t¨ng lªn c¸c quan hÖ kinh tÕ còng ngµy cµng më réng, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ còng ngµy cµng kh¨ng khÝt vµ rµng buéc lÉn nhau, ®· më ra nhiÒu c¬ héi míi còng nh­ ®Æt doanh nghiÖp tr­íc nhiÒu trë ng¹i th¸ch thøc: 3.1.1.1 C¬ héi VÉn lµ nh÷ng thuËn lîi cña ngµnh dÖt may c«ng ty May Th¨ng Long cã nhiÒu c¬ héi trong viÖc thu hót nguån nh©n lùc, cã kh¶ n¨ng khai th¸c ®­îc nhiÒu nguån nguyªn nhiªn liÖu trong n­íc, phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt. Ngµnh may mÆc lµ ngµnh ®i theo thêi ®¹i kh«ng bao giê lµ cò lµ l¹c hËu, do ®ã con ®­êng phÝa tr­íc víi c«ng ty rÊt réng më. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tª, tin vui ®Õn víi c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung trong ®ã ngµnh dÖt may cã nhiÒu c¬ héi h¬n c¶, ®ã lµ viÖc ViÖt Nam ®­îc ®µm ph¸n gia nhËp WTO. Cïng víi viÖc gia nhËp tæ chøc lín uy tÝn nµy chóng ta cã c¬ héi t¨ng c­êng vÞ thÕ quèc tÕ vµ b¶o vÖ quyÒn lîi khi tham gia x©y dùng nh÷ng qui ®Þnh cña WTO. Hµng ho¸ dÞch vô cña ViÖt Nam sÏ ®­îc trao ®æi b×nh ®¼ng nh­ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c¸c n­íc kh¸c, kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña chóng ta sÏ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tr­íc ®©y, c¸c qui ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ thuÕ sÏ ®­îc c¶i thiÖn. §©y lµ c¬ héi rÊt lín ®èi víi hµng dÖt may nãi chung vµ víi c«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng v× khi ®ã thÞ phÇn cho hµng may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty còng ®­îc níi réng, ë c¸c thÞ tr­êng lín nh­ EU, Mü, NhËt B¶n…viÖc giao l­u hîp t¸c kinh tÕ ®­îc më réng, doanh nghiÖp cã c¬ héi thu hót nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ h¬n. §Æc biÖt ngµy 1/1/2005 h¹n ng¹ch dÖt may ®­îc rì bá theo tho¶ thuËn cña c¸c n­íc thµnh viªn trong WTO nh­ vËy c¸c n­íc xuÊt khÈu sang EU sÏ cã nhiÒu c¬ héi h¬n ®Ó tham gia chiÕm lÜnh thÞ tr­êng “mµu mì” nµy mµ kh«ng h¹n chÕ vÒ sè l­îng. §©y lµ c¬ héi rÊt lín nh­ng kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng ®Ó chóng ta thùc hiÖn. Bªn c¹nh nh÷ng thu©n lîi lu«n kÌm theo nh÷ng th¸ch thøc cña nã, thËm chÝ nh÷ng th¸ch thøc ®ã cßn bao trïm lªn nh÷ng c¬ héi chóng ta cã v­ít qua ®­îc nh÷ng rµo c¶n ®ã th× c¬ héi míi thùc sù ®Õn víi m×nh. 3.1.1.2 Th¸ch thøc Cã thÓ nãi c¬ héi cña chóng ta cã nhiÒu nh­ng nh÷ng rµo c¶n vµ nh÷ng th¸ch thøc th× cßn nhiÒu h¬n. Víi bÊt kÓ lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo n»m trong kinh tÕ thÞ tr­êng th× ®iÒu tr­íc hÕt cÇn lo l¾ng lµ lµm sao t¹o ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng, ®Æt cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c. Víi s¶n phÈm may mÆc c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang vÊp ph¶i nhiÒu sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, c¸c ®èi thñ lín nh­ Trung Quèc, Ên §é, Thuþ §iÓn…mµ ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Hµng ho¸ cña Trung Quèc kh¸ch quan mµ nhËn xÐt ®· trµn ngËp trªn kh¾p ®Êt n­íc ta ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, do ®ã còng kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh thÞ tr­êng cña chóng rÊt cao. §©y lµ th¸ch thøc lín kh«ng chØ ®èi víi riªng c«ng ty May Th¨ng Long mµ cßn cho toµn ngµnh may nãi chung. §Æc biÖt mét khi h¹n ng¹ch ®­îc b·i bá c¸c nhµ s¶n xuÊt cã chi phÝ thÊp vµ hiÖu suÊt cao sÏ ®­îc tù do xuÊt khÈu theo kh¶ n¨ng cung øng cña hä vµ nhiÒu chuyªn gia dù b¸o Trung Quèc lµ n­íc h­ëng lîi nhiÒu nhÊt vµ n­íc nµy sÏ giµnh vÞ trÝ thèng so¸i trªn thÕ giíi. B¸o c¸o WTO cho r»ng xuÊt khÈu cña Trung Quèc vµ Ên §é sÏ t¨ng m¹nh trong n¨m nay. T¹i thÞ tr­êng dÖt may Mü, tû träng cña Trung Quèc n¨m nay sÏ t¨ng lªn 50% tõ møc 16% n¨m 2002, tû träng cña Ên §é t¨ng tõ 4% lªn 15%. T¹i thÞ tr­êng dÖt may EU tû träng Trung Quèc sÏ t¨ng tõ 20% lªn 29% vµ tû träng cña Ên §é t¨ng tõ 5% ®Õn 9%. VËy t¹i sao mÆt hµng Trung Quèc l¹i chiÕm lÜnh ®­îc thÞ phÇn nhiÒu nh­ vËy? Bëi v× Trung Quèc cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc dÖt may, nguån nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt may víi chÊt l­îng cao cã thÓ mua trùc tiÕp ngay trong n­íc, gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ vµ thêi gian lµ mét thuËn lîi rÊt lín cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Kh«ng chØ gÆp th¸ch thøc tr­íc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ mµ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa sù c¹nh tr¹nh còng diÔn ra hÕt søc gay g¾t. sè l­îng c¸c doanh nghiÖp dÖt may ngµy cµng nhiÒu c«ng ty cã nhiÒu ®èi thñ m¹nh nh­ May 10, May §øc Giang, May ViÖt TiÕn…§Òu lµ c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ®­îc c¹nh tranh tù do trªn thÞ tr­êng trong n­íc mét thÞ tr­êng ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ cao, c¸c c«ng ty còng ®ang lç lùc ®Ó thu hót thÞ phÇn vÒ phÝa m×nh. Cïng mét lo¹i snar phÈm c¸c mÆt hµng cña c¸c c«ng ty nµy lu«n ®øng c¹nh nhau trong c¸c cöa hiÖu c¸c héi chî triÓn l·m … vµ tÊt nhiªn khi quyÕt ®Þnh chän lùa s¶n phÈm kh¸ch hµng sÏ chän s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt vµ gi¸ thµnh thÊp vµ mÉu m· ®Ñp. §©y chÝnh lµ th¸ch thøc thùc tÕ nhÊt ®èi víi c«ng ty. ë thÞ tr­êng néi ®Þa kh«ng chØ cã c¸c ®èi thñ lµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc mµ sù c¹nh tranh cßn bao gåm c¶ víi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi vµo. ViÖc chóng ta gia nhËp WTO ®· mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh­ng ®ã còng lµ th¸ch thøc mµ chóng ta ph¶i ®èi mÆt. ViÖt Nam sÏ ph¶i c¾t gi¶m thuÕ quan vµ c¸c rµo c¶n phi thuÕ quan, ¸p dông chÕ ®é ®·i ngé quèc gia víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. N¨m 2005 thùc hiÖn xãa bá ®Þnh l­îng nhËp khÈu. 1/6/2006 sÏ bá toµn bé c¸c biÖn ph¸p b¶o hé thuÕ. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nÕu kh«ng cã sù chuÈn bÞ tèt rÊt cã thÓ c¸c doanh nghiÖp cña ta sÏ ph¶i tôt hËu, thËm chÝ trong cuéc chiÕn c¹nh tranh sÏ bÞ thua ngay trªn “s©n nhµ”. §¬n cö nh­ s¶n phÈm may mÆc Trung Quèc nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng n­íc ta, ®· chiÕm lÜnh rÊt nhiÒu thÞ phÇn v× s¶n phÈm cña hä cã gi¸ thµnh hîp lý, cã mÉu m· ®Ñp. Nh­ vËy ®Ó tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¹nh tranh lµ th¸ch thøc c¬ b¶n vµ l©u dµi, mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i. C«ng ty may Th¨ng Long còng kh«ng n»m ngoµi qui luËt ®ã. Th¸ch thøc ®Æt ra ®ßi hái c«ng ty ph¶i t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cïng mét chi phÝ nh­ vËy nh­ng thay v× lµm ra c¸c s¶n phÈm th«ng dông th× ph¶i lµm ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®Ó t¨ng møc tiªu thô. §iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo c«ng t¸c qu¶n lý ®æi míi kü thuËt mµ ë ®©y vèn lµ kh©u yÕu nhÊt. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kÌm theo nhu cÇu vµ yªu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng t¨ng lªn. §Æc biÖt víi nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh chÊt thêi vô vµ thêi trang nh­ s¶n phÈm may mÆc th× nh÷ng thay ®æi nµy lµ rÊt lín. §iÓn h×nh nh­ viÖc nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng EU rµo c¶n ®Çu tiªn chÝnh lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ chÊt l­îng, sau ®ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ yÕu tè m«i tr­êng vµ tr¸ch nhiÖm x· héi. ChÊt l­îng ®­îc tiªu chuÈn ho¸ víi c¸c chØ tiªu vÒ an toµn s¶n phÈm ®ßi hái c¸c yÕu tè cÊu thµnh còng ®­îc tiªu chuÈn ho¸. C¸c s¶n phÈm muèn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn th× ph¶i ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña hä. Ng­êi tiªu dïng cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau, ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau th× thÞ hiÕu còng kh¸c nhau, thÞ hiÕu cßn kh¸c nhau ë c¸c mïa trong n¨m. Søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ ë ®iÓm n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu nµy. Muèn vËy ph¶i cã chiÕn l­îc ®Çu t­ t×m hiÓu thÞ tr­êng, mua s¾m thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. ë ®©y vèn l¹i thùc sù ®ãng vai trß quan träng. Trªn ®©y lµ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ héi nhËp ®Çy s«i ®éng. C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó cïng víi nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®ã cã h­íng ph¸t triÓn phï hîp 3.1.2 §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty C«ng ty x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®¶m b¶o doanh thu lîi nhuËn vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng hµng ®Çu doanh nghiÖp thùc hiÖn ®ã lµ t¨ng dÇn tû lÖ néi ®Þa ho¸. §©y lµ mÆt h¹n chÕ mµ tr­íc ®©y doanh nghiÖp ch­a t×m thÊy, trong khi tËp trung rÊt nhiÒu nguån lùc cho xuÊt khÈu th× thÞ tr­êng tiÒm n¨ng trong n­íc l¹i kh«ng ®­îc khai th¸c. N¨m 2004 doanh thu ®¹t 142,7 tû th× doanh thu tõ hµng xuÊt khÈu xÊp xØ 124 tû chiÕm 86,8%; tøc lµ chØ cßn 13,1% cho thÞ tr­êng néi ®Þa. §©y lµ con sè qu¸ khiªm tèn. VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng dÇn tû lÖ néi ®Þa ho¸? T¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ tøc lµ ®­a s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng chiÕm thÞ phÇn trong n­íc, ®­îc ng­êi tiªu dïng b×nh chän. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy th× doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc cÇn g×. 3 c©u hái mÊu chèt cña bµi to¸n kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai, ph¶i ®­îc gi¶i ®¸p cô thÓ. Muèn vËy ph¶i cã sù ®Çu t­ ®ång bé tõ kh©u t×m hiÓu thÞ tr­êng (s¶n xuÊt c¸i g×), ®Õn viÖc thiÕt kÕ t×m c¸c nguyªn phô liÖu phï hîp, sö dông m¸y mãc c«ng nghÖ nµo ®Ó s¶n xuÊt ( s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo), vµ cuèi cïng ®­a ®Õn “tay” ng­êi tiªu dïng. §©y lµ qu¸ tr×nh dµi ®ßi hái sù ®Çu t­ nhiÒu nguån lùc, ®Æc biÖt lµ vèn. Bªn c¹nh h­íng môc tiªu ph¸t triÓn vµo thÞ tr­êng trong n­íc, c«ng ty vÉn ph¶i ®¶m b¶o gi÷ v÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh­ EU, NhËt, Mü …§Æc biÖt chó träng thÞ tr­êng b¸n FOB, x¸c ®Þnh ®©y lµ con ®­êng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. §Çu t­ x©y dùng m¹ng l­íi c¸c nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin, x©y dùng hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng. G¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy toµn diÖn sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Khai th¸c thÞ tr­êng t¹i chç gi¶m chi phÝ nhËp khÈu rót ng¾n thêi gian cung øng. Thùc tÕ nhËp khÈu nguyªn phô liÖu ®Çu vµo nh­ hiÖn nay th× ®©y qu¶ lµ vÊn ®Ò khã kh¨n mµ doanh nghiÖp ph¶i ®èi diÖn. Riªng nguyªn liÖu may doanh nghiÖp nhËp 100% tõ n­íc ngoµi (NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc…), cßn nguyªn phô liÖu n¨m 2003 tæng gi¸ trÞ sö dông lµ 147.450 m2 th× trÞ gi¸ nguyªn phô liÖu trong n­íc chØ cã 2368 m2 chiÕm1,6%. Tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín trong nÒn KTTT muèn tån t¹i ®­îc doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®­îc søc m¹nh c¹nh tranh. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ thÞ tr­êng trong n­íc. T©m lý chung cña bÊt kÓ kh¸ch hµng nµo ®Òu muèn cã s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh thÊp vµ mÉu m· ®Ñp. §ã chÝnh lµ søc m¹nh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× yªu cÇu ®Æt ra c«ng ty ph¶i cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn, cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn kü thuËt, lµnh nghÒ. Trong xu h­íng ph¸t triÓn hiÖn nay chóng ta cã thuËn lîi lµ ®­îc øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc mµ kh«ng ph¶i mÊt thêi gian vµ chi phÝ nghiªn cøu, chóng ta chØ ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó mua c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ chi phÝ cho viÖc sö dông chóng. Nh­ng ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã thiÕt thùc doanh nghiÖp ph¶i cã nguån vèn ®Çu t­ lín. Do ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc phï hîp nh»m thu hót vèn ®Çu t­ t¹o lËp thªm nhiÒu nguån míi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi, ®Ó cô thÓ ho¸ c«ng ty tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng cho c¸c n¨m tiÕp theo: B¶ng 7: ChØ tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi ChØ tiªu 2005 2006 Doanh thu thuÇn 283.200.000 337.031.800 Gi¸ vèn hµng b¸n 250.530.834 302.708.238 Lîi nhuËn gép 32.689.166 34.323.562 ChÝ phÝ b¸n hµng 8.798.996 9.641.450 ChÝ phÝ qu¶n lý 11.787.996 12.481.372 Chi phÝ ho¹t ®éng sxkd 20.586.346 22.122.822 KÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd 12.102.820 12.200.740 Thu nhËp tr­íc thuÕ 6.602.820 7.200.740 Møc chi tr¶ cæ tøc 13% 14% Vèn ®iÒu lÖ 23.306.700 23.206.700 B­íc sang n¨m 2005 ®· ®­îc 1 quý vµ còng ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ khÝch lÖ. C«ng ty ®ang tiÕp tôc phÊn ®Êu ®Ó ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. 3.2 Gi¶i ph¸p chñ yÕu t¹o lËp vèn ë c«ng ty Tr­íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña thÞ tr­êng, c«ng ty còng ®· t×m cho m×nh h­íng ph¸t triÓn míi vµ c¸c môc tiªu cô thÓ trong thêi gian tíi. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã thiÕt thùc c«ng ty ph¶i t×m ®­îc cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Çu tiªn chÝnh lµ c¸c chiÕn l­îc t¹o lËp vèn vµ gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Sau khi ®· nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c t¹o lËp vèn kÕt hîp t×m hiÓu m«i tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty em xin m¹nh d¹n cã c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.2.1 Nguån vèn chñ së h÷u §©y lµ nguån t¹o lËp c«ng ty ®· sö dông rÊt h¹n chÕ trong thêi gian võa qua. ChuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn c«ng ty cÇn cã c¸c chiÕn l­îc khai th¸c c¸c ®iÓm m¹nh cña h×nh thøc nµy. Do c«ng ty ch­a thùc sù cã tiÒm lùc m¹nh vÒ tµi chÝnh nªn trong thêi gian ®Çu c«ng ty cã thÓ t¹o kªnh huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trong néi bé c«ng ty, sau ®ã phÊn ®Êu ®Ó tham gia niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. B»ng viÖc ph¸t hµnh nµy c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó c©n b»ng c¬ cÊu vèn, n©ng cao tû lÖ nguån vèn chñ së h÷u. MÆt kh¸c trong thêi gian ®Çu c«ng ty cßn ®­îc ­u ®·i vÒ thuÕ. C«ng ty cÇn cã c¸c chiÕn l­îc chµo b¸n cæ phÇn réng r·i tíi c¸c thµnh viªn trong c«ng ty vµ c¸c nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng, ®iÒu nµy lµ thiÕt thùc ®Ó n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n khi thÞ tr­êng b¶ng II ®­îc ®­a vµo vËn hµnh. Do thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta cßn ch­a ph¸t triÓn nªn viÖc ®­a cæ phiÕu ra niªm yÕt cßn cã nhiÒu khã kh¨n ®ßi hái c«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­ l©u dµi, n©ng cao gi¸ trÞ cæ phiÕu bªn trong, t¹o uy tÝn bªn ngoµi, lµ c¬ së ®Ó cæ phiÕu cã gi¸ trÞ tiÒm n¨ng thu hót ®­îc nhµ ®Çu t­. Tuy nhiªn viÖc tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n cã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn hay kh«ng cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan kh¸c. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã thÓ xem xÐt viÖc t¸ch cæ phiÕu. ViÖc t¸ch cæ phiÕu kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn vèn cña c«ng ty, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Ón quyÒn lîi cña c¸c cæ ®«ng song cã thÓ lµm cho cæ phiÕu cña c«ng ty dÔ tiÕp cËn víi nhµ ®Çu t­. Cïng víi viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu míi, c«ng ty cã thÓ sö dông ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn qua nguån vèn chñ së h÷u b»ng viÖc gi÷ l¹i lîi nhuËn t¸i ®Çu t­. §©y lµ nguån tµi trî quan träng v× doanh nghiÖp gi¶m ®­îc chi phÝ gi¶m bít ®­îc sù phô thuéc vµo bªn ngoµi. Do ®ã trong thêi gian tíi mét mÆt c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh ®ång thêi thuyÕt phôc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ®ång ý cho gi÷ l¹i lîi nhuËn, t¸i ®Çu t­ trë l¹i vµo s¶n xuÊt. 3.2.2 Nguån tÝn dông ng©n hµng §©y lµ ph­¬ng thøc ®· ®­îc c«ng ty sö dông rÊt nhiÒu trong thêi gian võa qua. Trong bèi c¶nh kinh tÕ hiÖn nay viÖc t¹o lËp vèn qua kªnh tÝn dông nµy lµ nhanh chãng vµ tiÖn lîi nhÊt, cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· thùc hiÖn huy ®éng trªn 80% nguån nî tõ h×nh thøc nµy do ®ã mµ ®Ó cã c¸c hîp ®ång tiÕp theo lµ vÊn ®Ò khã kh¨n. Do ®ã c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c ng©n hµng quen thuéc ®ång thêi t×m ®­îc nguån míi. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o uy tÝn doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n g©y mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tuy nhiªn trong t×nh tr¹ng nî tÝn dông ng©n hµng nh­ hiÖn nay c«ng ty cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m gi¶m thiÓu tû träng nµy. ThiÕt nghÜ ®©y sÏ lµ nguån huy ®éng cuèi cïng ®Ó c«ng ty sö dông phßng khi cã nh÷ng bÊt lîi thÞ tr­êng x¶y ra doanh nghiÖp vÉn cã nguån ®Ó trang tr¶i. 3.2.3 Më réng c¸c h×nh thøc thuª tµi s¶n HiÖn nay c«ng ty míi chØ ¸p dông h×nh thøc thuª tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n lµ « t« t¶i, « t« vËn chuyÓn 7- 8 chç, 16 chç. Cßn víi c¸c tµi s¶n lo¹i kh¸c th× c«ng ty ch­a sö dông, nghÜa lµ ®èi víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµ cã nhu cÇu sö dông nhiÒu th× c«ng ty th­êng tù ®Çu t­ mua s¾m b»ng nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vay dµi h¹n. Thùc ra trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt nh­ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu m¸y mãc d©y chuyÒn míi hiÖn ®¹i c«ng ty vÉn ch­a cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ thay thÕ v× gi¸ trÞ cña nã rÊt lín. Do ®ã ®Ó ®Çu t­ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n, kh«ng chØ ®èi víi c«ng ty may Th¨ng Long mµ cßn víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ThiÕt nghÜ víi sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh trong vµ ngoµi hÖ thèng ng©n hµng th× c«ng ty nªn sö dông h×nh thøc nµy. Thay v× ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn lín ®Ó ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ th× hµng th¸ng c«ng ty chØ ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ mua tµi s¶n vµ ®em l¹i thu nhËp cho bªn thuª. Trong khi ®ã c«ng ty vÉn ®­îc sö dông tµi s¶n cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng lµm ø ®äng vèn mµ cßn ph¸t huy hiÖu qu¶ cao h¬n. c¸c quy ®Þnh thuª ®­îc tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. sau khi kÕt thóc hîp ®ång thuª nÕu c«ng ty thÊy tµi s¶n cßn cÇn th× cã thÓ mua l¹i nguyªn tµi s¶n ®ã víi gi¸ phï hîp theo thÞ tr­êng. Cßn nÕu kh«ng cÇn sö dông n÷a th× c«ng ty cã thÓ chÊm døt hîp ®ång vµ thùc hiÖn thuª c¸c tµi s¶n kh¸c. Theo h×nh thøc thuª nµy c«ng ty cã thÓ ®¨ng kÝ thuª tµi s¶n mµ m×nh cã nhu cÇu cho c«ng ty tµi chÝnh, ®©y lµ mÆt thuËn lîi v× nã ®¶m b¶o cho nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh thuª hay mua míi c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n NPV vµ IRR cña tõng ph­¬ng ¸n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh phï hîp, v× nã cßn phô thuéc vµo vßng ®êi cña tµi s¶n vµ gi¸ trÞ tµi s¶n. 3.2.4 Thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt Mét ®Æc ®iÓm quan träng cña h×nh thøc nµy lµ vèn nhËn ®­îc tõ liªn doanh liªn kÕt kh«ng thuéc bªn nî ph¶i tr¶ mµ ®­îc tÝnh vµo nguån vèn chñ së h÷u. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty cßn cã tû träng nhá trong tæng nguån. MÆt kh¸c vèn do c¸c bªn ®ãng gãp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i b»ng tiÒn nªn c«ng ty cã thÓ kªu gäi sù liªn doanh d­íi h×nh thøc gãp tµi s¶n cè ®Þnh b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, hoÆc b»ng quyÒn sö dông ®Êt… Ngoµi ra víi h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt còng rÊt thÝch hîp ®Ó c«ng ty cã thÓ gia t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn liªn doanh d­íi h×nh thøc : - Cïng hîp t¸c kinh doanh víi 1 doanh nghiÖp kh¸c cã thÓ lµ doanh nghiÖp may mÆc hoÆc doanh nghiÖp cung cÊp. H×nh thøc nµy cã lîi cho c¶ hai bªn bëi v× khi ®· h×nh thµnh liªn doanh th× hai bªn cã thÓ bæ sung cho nhau cïng nhau ph¸t triÓn. Bëi v× c¸c nguyªn phô liÖu cña c«ng ty hÇu hÕt lµ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi nªn nÕu cã thÓ mêi liªn doanh ®­îc víi c¸c ®èi t¸c nµy, hoÆc víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi th× lµ kÕ hoach tèt. C«ng ty cã c¬ héi n©ng cao khoa häc kü thuËt vµ m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ ®ã cã kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao thÞ phÇn. - Thùc hiÖn liªn doanh hîp t¸c d­íi h×nh thøc gãp vèn, kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn sÏ ®­îc ph©n chia theo tû lÖ vèn gãp. Th«ng qua h×nh thøc nµy c«ng ty sÏ cã vèn ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng phôc vô cho s¶n xuÊt. ViÖc t¹o lËp vèn th«ng qua h×nh thøc nµy cÇn duy tr× trong thêi gian dµi nh»m ®¶m b¶o cho c«ng ty cã nguån vèn æn ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 3.2.5 Nguån huy ®éng trùc tiÕp C«ng ty cã thÓ huy ®éng nî trùc tiÕp th«ng qua ph¸t ®éng c¸c kú huy ®éng víi l·i suÊt hÊp dÉn tõ tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong vµ ngoµi c«ng ty. H×nh thøc nµy c«ng ty ®ang sö dông cã hiÖu qu¶, mÆc dï l­îng huy ®éng ch­a cao song c«ng ty nªn cã c¸c h×nh thøc hÊp dÉn th«ng qua viÖc c©n ®èi l·i suÊt, kú h¹n tr¶ nî, h×nh thøc thanh to¸n ®Ó thu hót kh¸ch hµng. C«ng ty cã thÓ sö dông ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Ph­¬ng thøc nµy gióp c«ng ty chñ ®éng khai th¸c trùc tiÕp nguån vèn s½n cã vµ tiÒm n¨ng cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu vèn kinh doanh. ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ph¶i ®­îc ®Æt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, nã chØ thùc sù ®¹t hiÖu qu¶ cao khi l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ ë møc thÊp vµ møc l·i suÊt huy ®éng thÝch hîp víi mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay míi chØ cã mét sè Ýt doanh nghiÖp ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng. §èi víi c«ng ty may Th¨ng Long th× tr­íc hÕt nªn cã c¸c h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong néi bé c«ng ty, nh»m huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi trong néi bé c«ng ty, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu sau nµy. §©y còng lµ h×nh thøc vay c¸n bé c«ng nh©n viªn. Song ®Ó ph­¬ng thøc nµy cã hiÖu qu¶ c«ng ty ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, x¸c ®Þnh khèi l­îng huy ®éng, thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, møc l·i suÊt vµ h×nh thøc thanh to¸n. 3.2.6. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña c«ng t¸c t¹o lËp vèn th× vÊn ®Ò sö dông vèn l¹i lµ yÕu tè quan träng h¬n c¶. Cã vèn mµ kh«ng biÕt sö dông vèn th× viÖc t¹o lËp vèn trë lªn v« Ých. Do ®ã gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu trong c«ng t¸c t¹o lËp vèn thiÕt nghÜ lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Do hiÖu qu¶ sö dông vèn ch­a cao nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng cña lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ch­a nhiÒu. Nã lµm h¹n chÕ viÖc bæ sông lîi nhuËn vµo vèn kinh doanh, tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c. v× vËy ®Ó cho khèi l­îng lîi nhuËn tÝch luü lín h¬n so víi hiÖn nay t¹o ra sù an toµn h¬n cho vèn chñ së h÷u gi¶m bít sù phô thuéc vµo vèn vay ng©n hµng th× trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §iÒu nµy tr­íc hÕt cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c ph©n bæ vèn sao cho hîp lý ®Ó ®¹t tíi c¬ cÊu vèn tèi ­u, ®ång thêi thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong chi tiªu, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l­u ®éng. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long. Ngoµi c¸c h×nh thøc ®· ®­îc nªu râ ë trªn c«ng ty cßn cã thÓ sö dông mét sè c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ tõ c¸c nguån ph¶i tr¶ nh­ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp (tÝn dông th­¬ng m¹i), c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhµ n­íc (thuÕ, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c). §©y lµ c¸c h×nh thøc mµ doanh nghiÖp vÉn ®ang sö dông nh­ng chØ chiÓm tû träng nhá trong c¬ cÊu nguån cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt víi h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i lµ ph­¬ng thøc cã lîi cho doanh nghiÖp, c«ng ty cÇn cã c¸c kÕ ho¹ch hîp lý t¹o uy tÝn doanh nghiÖp nh»m khai th¸c tèi ®a nguån tµi trî nµy. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng víi nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc to lín ®èi víi c«ng ty. Sö dông ph­¬ng thøc t¹o lËp nµo lµ sù biÕn ®æi linh ho¹t cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng vµ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã mµ tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o lËp vèn. Muèn c«ng t¸c t¹o lËp vèn thµnh c«ng thiÕt nghÜ c«ng ty cã c¸c chiÕn l­îc ®µo t¹o c¸n bé, bëi nÕu cã ®éi ngò c¸n bé giái vÒ nghiÖp vô cã tÝnh s¸ng t¹o nhanh nh¹y ®Ó cã thÓ thÝch øng nhanh tr­íc sù thay ®æi cña m«i tr­êng th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ®­îc ®¶m b¶o ®ñ vèn. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ §Ó c¸c gi¶i ph¸p trªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh»m t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may Th¨ng Long trong thêi gian tíi, nÕu chØ b»ng sù lç lùc cña b¶n th©n c«ng ty th× ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i cã sù hç trî cña nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn. Bëi v× c¸c c¬ quan nµy võa lµ c¬ quan cÊp trªn võa lµ n¬i ban hµnh c¸c quy ®Þnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt mµ sù tån t¹i cña chóng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc g©y bÊt lîi cho ho¹t ®éng t¹o lËp vèn cña c«ng ty. Do ®ã mét sè nh÷ng kiÕn nghÞ ®­îc ®­a ra víi hi väng ®­îc c¸c c¬ quan nµy quan t©m nh»m gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cho c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ®a d¹ng ho¸ nguån vèn ®¸p øng yªu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. 3.3.1. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta cßn ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t chÆt chÏ cña nhµ n­íc, do ®ã mµ c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng, trong ®ã cã c«ng t¸c t¹o lËp vèn. Nhµ n­íc qu¶n lý thÞ tr­êng b»ng c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸, c¸c quy ®Þnh ®­îc thÓ chÕ thµnh ph¸p luËt. Cã nh÷ng qui ®Þnh níi láng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn nh­ng còng cã quy ®Þnh nh»m b¶o hé cho quyÒn lîi cña nhµ n­íc mµ th¾t chÆt ho¹t ®éng. §¬n cö nh­ khi nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t chÝnh phñ sö dông chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ, ®iÒu nµy lµm gi¶m l­îng tiÒn cung øng trªn thÞ tr­êng. NÕu doanh nghiÖp cã chiÕn l­îc huy ®éng trong thêi gian nµy th× sÏ gÆp khã kh¨n víi chi phÝ vèn cao, nguån thÊp. Ho¹t ®éng t¹o lËp vèn cho doanh nghiÖp cã vai trß quan träng, cã t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chiÕn l­îc nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, sù t¸c ®éng cã thÓ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Trong m«i tr­êng kinh tÕ c¹nh tranh ngµy nay, ®Æc biÖt víi sù nç lùc gia nhËp WTO nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi vµ hÊp dÉn h¬n, nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc thu hót ®Çu t­, më réng quan hÖ ®èi ngo¹i. §©y sÏ lµ tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó c«ng t¸c t¹o lËp vèn cña doanh nghiÖp ®­îc diÔn ra thuËn lîi. C«ng t¸c t¹o lËp vèn cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng rÊt lín tõ c¸c yÕu tè thÞ tr­êng nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng thuª tµi chÝnh. Nhµ n­íc cÇn cã sù tËp trung ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng nµy, v× ®©y lµ kªnh tËp trung vèn cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¹o lËp vèn tõ c¸c thÞ tr­êng nµy mét c¸ch hiÖu qu¶. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi tæng c«ng ty C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, cïng víi c¸c c«ng ty kh¸c chÞu sù qu¶n lý cña tæng c«ng ty. MÆc dï chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸ nh­ng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vÉn cã sù t¸c ®éng rÊt lín tõ tæng c«ng ty. ViÖc ph©n bæ c¸c h¹n ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ c«ng t¸c t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶n th©n c«ng ty cÇn cã sù quan t©m h¬n n÷a tõ tæng c«ng ty nh»m gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ m«i tr­êng kinh doanh. Tæng c«ng ty lµ c¬ quan bao trïm lªn tæng thÓ c¸c doanh nghiÖp dÖt may viÖt nam, do ®ã sù t¸c ®éng cña c«ng ty cã ¶nh h­ëng rÊt lín. Tæng c«ng ty nªn cã c¸c h×nh thøc tæ chøc giíi thiÖu s¶n phÈm cña toµn ngµnh, giíi thiÖu s¶n phÈm tíi c¸c b¹n bÌ trªn thÕ giíi. §ång thêi cã c¸c buæi dù th¶o thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, t¹o tiÒn ®Ò c¬ së cho ho¹t ®éng thu hót vèn cña doanh nghiÖp ®­îc diÔn ra thuËn lîi. KÕt luËn. Lµ sinh viªn chuyªn ngµnh tµi chÝnh doanh nghiÖp,trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· ®­îc t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn trong doanh nghiÖp vµ c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long em ®· cã nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c t¹o lËp vèn ®èi víi mét doanh nghiÖp. Trªn c¬ së “häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn ph¶i g¾n víi thùc tiÔn”, em ®· lùa chän ®Ò tµi “gi¶i ph¸p t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long” cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. VÒ c¬ b¶n qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi vµ viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®· gióp em n©ng cao kiÕn thøc vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng. VÒ lý luËn tr­íc hÕt em ®· cã nh÷ng kh¸i qu¸t chung vÒ vèn, c¸c ®Æc tr­ng vÒ vèn vµ lµm s¸ng tá ®­îc tÇm quan träng cña vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÕp ®ã em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu vÒ nguån vèn vµ c¸c ph­¬ng thøc t¹o lËp vèn mµ mét doanh nghiÖp cã thÓ sö dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ång thêi ph©n tÝch ®­îc c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi c«ng t¸c t¹o lËp vèn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty may Th¨ng Long em ®· cã sù t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c t¹o lËp vèn cña c«ng ty, vÒ tõng nguån vèn vµ ph­¬ng thøc t¹o lËp mµ c«ng ty ®· sö dông trong thêi gian qua vµ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ c¸c mÆt cßn h¹n chÕ cña c«ng ty. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ,vµ xuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi, em ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, víi mong muèn sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c t¹o lËp vèn cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ kiÕn thøc, bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy vµ bæ sung nh÷ng kiÕn thøc cßn thiÕu sãt. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn ThÞ Thu Th¶o vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n c«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn thùc hiÖn Mai ThÞ Thu H»ng Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp – PGS. TS L­u ThÞ H­¬ng – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 2003 Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ – PGS. NguyÔn H÷u ViÖn – Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia Hµ Néi 2001 Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp – PGS. Vò Duy Hµo, §µm V¨n HuÖ – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 2003. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh sè 18 (9/2004); sè 24 (12/2004) T¹p chÝ tµi chÝnh doanh nghiÖp sè 4/2003; sè 6/2003; sè 10/2004 T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 83 (5/2004); sè 85 (7/2004); sè 89 (11/2004) T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 2 (2/2004); sè 6 (6/2004) T¹p chÝ tµi chÝnh ng©n hµng sè 1/2001 M¹ng vietnamnet: vnn.vn.com B¸o ®Çu t­ chøng kho¸n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề vốn tại công ty CP may Thăng Long.doc
Luận văn liên quan