Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .7 1.1.1Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị .7 1.1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị .7 1.1.1.2 Mục tiêu của kế toán quản trị .8 1.1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán quản trị 8 1.1.2Đối tượng sử dụng và vị trí của kế toán quản trị trong hệ thống quản trị doanh nghiệp .9 1.1.2.1 Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị .9 1.1.2.2 Vị trí của kế toán quản trị trong hệ thống quản trị doanh nghiệp 9 1.1.3So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 10 1.1.3.1 Mối liên hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị .10 1.1.3.2 Sự khc nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị .10 1.1.4YÊU CẦU VÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 11 1.1.4.1 Kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị 11 1.1.4.2 Các yêu cầu về thông tin kế toán quản trị .12 1.2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .14 1.2.1Kế toán quản trị chi phí 14 1.2.1.1 Phân loại chi phí .14 1.2.1.1.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 14 1.2.1.1.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận 15 1.2.1.1.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 16 1.2.1.1.4 Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định .20 1.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí 22 1.2.1.2.1 Phương pháp trực tiếp .22 1.2.1.2.2 Phương pháp phân bổ .22 1.2.1.3 Trung tâm chi phí 24 1.2.2Kế toán quản trị hàng tồn kho 25 1.2.3 Lập dự toán ngân sách 28 Kết luận chương 1 .30 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GAS, ĐẶC TRƯNG CỦA BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP GAS .31 2.1.1 GAS – một loại sản phẩm có tính chất đặc thù 31 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển thị trường gas .32 2.1.3 Đặc trưng của báo cáo quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp gas 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 34 2.2.1Thực trạng về tình hình kinh doanh của các công ty gas hiện nay 34 2.2.2Thực trạng về hệ thống tổ chức kế toán của một số các công ty gas 34 2.2.2.1 Khảo sát 1 35 2.2.2.2 Khảo sát 2 39 2.2.2.3 Khảo sát 3 42 2.2.2.4 Khảo sát 4 45 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 47 2.3.1Đánh giá chung về tình hình vận dụng kế toán quản trị của các công ty gas hiện nay 48 2.3.1.1 Về công tác tổ chức, phân công phân nhiệm .48 2.3.1.2 Về phần hành kế toán 48 2.3.2Nguyên nhân khách quan .49 2.3.3Nguyên nhân chủ quan .50 Kết luận chương 2 .51 CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHIẾT NẠP SẢN PHẨM GAS 3.1Quan điểm của việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp gas .52 3.2 Cơ sở để xây dựng hệ thống kế toán quản trị 53 3.3 Các giải pháp để vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm gas .54 3.3.1Tổ chức bộ máy bộ máy kế toán .54 3.3.2Thiết lập trung tâm chi phí .58 3.3.3Tổ chức hệ thống chứng từ sổ sách tài khoản kế toán .60 3.3.3.1 Tổ chức hệ thống chứng từ trong doanh nghiệp .60 3.3.3.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .62 3.3.3.3 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 64 3.3.4Kế toán quản trị chi phí 66 3.4.4.1 Kế toán quản trị chi phí mua hàng .66 3.4.4.2 Kế toán quản trị chi phí bán hàng 3.4.4.2.1 Chi phí bán hàng trong các công ty kinh doanh gas 71 3.4.4.2.2 Kế toán quản trị chi phí bình gas .73 3.4.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp trong các công ty kinh doanh gas .75 3.4.4.4 Ap dụng phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động (Activity-Based Costing -ABC) trong các công ty kinh doanh gas 77 3.4.5 Lập dự toán ngân sách của công ty .80 3.4.5.1 Dự toán tiêu thụ sản phẩm 81 3.4.5.2 Dự toán mua hàng .82 3.4.5.3 Dự toán chi phí bán hàng 82 3.4.5.4 Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp .83 3.4.5.5 Dự toán kết quả sản xuất kinh doanh .83 Kết luận chương 3 .83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Nền kinh tế Việt nam đang trên đà phát triển và trên con đường hội nhập để cùng hòa nhịp chung với nền kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt nam cũng phải có những bước chuyển mình để tồn tại và phát triển, trong đó, thay đổi cách quản lý cũ còn mang nặng nền kinh tế bao cấp để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình là vô cùng quan trọng. Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng thị phần và nâng cao lợi nhuận thì kế toán không chỉ đơn thuần là các báo cáo tài chính mà kế toán phục vụ cho công tác quản trị thực sự là một nhu cầu cần thiết cho hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp. Để ra quyết định, các nhà quản trị phải có các thông tin liên quan. Các thông tin này có thể được cung cấp trước, trong và sau khi tiến hành hoạt động do nhu cầu của quản lý. Một trong những thông tin liên quan quan trọng đó là thông tin kế toán. Người ta thường gọi kế toán là ngôn ngữ kinh doanh vì nó cung cấp các thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp cho nhà quản lý, cho nhà đầu tư . Tuy nhiên, cho đến nay, ở Việt Nam, thông tin kế toán quản trị phục vụ cho mục đích quản lý vẫn chưa được phát huy tác dụng nhiều và câu hỏi đang được đặt ra cho công tác kế toán quản trị là làm cách nào để có thể đưa ra được những thông tin kế toán có độ tin cậy cao cho các nhà quản trị? Thông tư 53/2006/TT-BTC ra đời ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp đã cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên viên kế toán có một gợi ý về công tác kế toán quản trị doanh nghiệp, nhưng vẫn không tránh khỏi còn chung chung. Bởi vì, kế toán quản trị có tính đặc thù là phục vụ nhu cầu quản trị của doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, nó không có khuôn mẫu chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Vì những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas” làm nội dung nghiên cứu hy vọng đóng góp kiến thức cụ thể hơn để giúp các doanh nghiệp ngành gas thực hiện tổ chức công tác kế toán quản trị của doanh nghiệp mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài là tạo các một bức tranh cụ thể về công tác kế toán quản trị cho các doanh nghiệp ngành gas, giúp các doanh nghiệp có thêm kiến thức để xây dựng, cải thiện thiết kế hệ thống kế toán để nhằm cung cấp các thông tin kế toán hữu ích kịp thời, có độ tin cậy cao cho các nhà quản trị ra các quyết định quản lý. Tác giả hy vọng đề tài sẽ đóng góp tích cực vào việc cải thiện tình hình hiện nay của các công ty gas, đó là: Chi phí quá nhiều, chưa có cơ cấu tổ chức phù hợp, chưa tìm được loại hình kinh doanh thích hợp 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu dựa trên quan điểm coi kế toán chi phí là một bộ phận không tách rời của kế toán quản trị, chính vì vậy, nghiên cứu về kế toán chi phí chính là nghiên cứu một bộ phận của kế toán quản trị. Vì mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trang bị kiến thức tốt hơn về công tác kế toán quản trị cho các doanh nghiệp ngành gas, và sâu xa hơn là giúp các doanh nghiệp có một công cụ quản lý tốt hơn để cải thiện tình trạng hiện nay. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu của đề tài là đi sâu vào các vấn đề: Quản trị chi phí −Phương pháp tập hợp chi phí −Quản trị hàng tồn kho −Thiết lập các trung tâm chi phí −Dự toán ngân sách − Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ giành cho các doanh nghiệp kinh doanh gas có kho chứa và xưởng chiết nạp gas mà không đề cập tới các đại lý mua bán gas nhỏ lẻ. 4.Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Từ thực tiễn nghiên cứu, tác giả phân tích thực trạng, thấy được nguyên nhân của những tồn tại rồi đưa ra các giải pháp khắc phục. Để rút ra những tồn tại của thực tiễn về công tác kế toán quản trị của các doanh nghiệp ngành gas, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp. Ngoài ra, tác giả còn tổng hợp các kiến thức từ các môn học liên quan như kế toán, kiểm toán, quản trị học, hệ thống thông tin quản lý . làm nền tảng để vận dụng kiến thức vào đề tài phục vụ cho thực tiễn. 5. Kết cấu của đề tài Về bố cục, ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm ba phần chính: -Chương 1: Cơ sở lý luận để vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp -Chương 2: Thực trạng áp dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm gas -Chương 3: Các giải pháp cơ bản để vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm gas. Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đề tài nghiên cứu này chắc hẳn có nhiều thiếu sót và hạn chế. Để đề tài của mình được hoàn thiện hơn và có tính thực tế cao hơn, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của Quý Thầy Cô; Các doanh nghiệp kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas- đối tượng nghiên cứu sử dụng đề tài; các bạn và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

pdf124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong doanh nghieäp 16. Voõ Thò Thanh Nhaøn (2004), Moät soá vaán ñeà cô baûn trong coâng taùc quaûn trò ñeå kieåm soaùt chi phí taïi caùc doanh nghieäp saûn xuaát Vieät nam ngaønh coâng nghieäp khu vöïc TP. HCM, Luaän vaên thaïc syõ kinh teá, TP. HCM 17. Thaïc syõ Nguyeãn Baûo Linh vaø Thaïc syõ Nguyeãn Thu Haø, Aùp duïng phöông phaùp tính chi phí theo hoaït ñoäng (ABC) cho caùc doanh nghieäp nhoû. Tieáng Anh 1. Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson (1998), Advanced Management Accounting, 3rd Edition, Prentice Hall 2. Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young (2001), Management Accounting, 3rd Edition, 3. Charles T.Horngren, George Foster, Srikant M. Datar (1997), Cost Accounting 9th Edition, Prentice Hall 4. Alan Pizzey, Cost and Management Accounting, 3rd Edition, Sage Publisher ( Caùc trang baøi treân INTERNET Phuï luïc 1 : MOÄT SOÁ MAÃU CHÖÙNG TÖØ MUA HAØNG Coâng ty: PHIEÁU YEÂU CAÀU MUA HAØNG Ngöôøi yeâu caàu: Soá: Boä phaän: Ngaøy: Teân saûn phaåm/haøng hoùa: Maõ soá chi phí Maõ haøng Teân haøng Quy caùch Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù döï truø Toång giaù trò döï truø Ghi chuù Toång coäng (khoâng bao goàm thueá GTGT) Caùc yeâu caàu ñaëc bieät: Ñòa ñieåm giao haøng: Ngöôøi yeâu caàu: Ngaøy giao haøng: Ngöôøi chaáp thuaän: Ñieàu kieän vaän chuyeån: Ngöôøi duyeät: * Phoøng mua haøng chæ ñöôïc mua haøng trong giôùi haïn döï truø ñöôïc duyeät Coâng ty: ÑÔN ÑAËT HAØNG Soá ñôn ñaët haøng Ngaøy: Soá phieáu yeâu caàu: Soá hôïp ñoàng: Maõ soá khaùch haøng: Nhaø cung caáp: Ñòa chæ xuaát hoùa ñôn Teân: Teân: Ñòa chæ: Ñòa chæ: Maõ soá thueá Maõ soá thueá Ñieän thoaïi/fax Ñieän thoaïi/fax Ngöôøi lieân laïc: Ngöôøi lieân laïc: Maõ haøng Teân haøng Quy caùch Ñôn vò Soá löông Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù: Toång soá chöa thueá: Thueá GTGT: Toång coäng: Ngaøy giao: Phöông thöùc thanh toùan Ñòa ñieåm giao: Tieàn maët Ñieàu kieän thanh toùan Chuyeån khoaûn: Ñoàng yù vaø xaùc nhaän Ñaïi dieän coâng ty Teân Ngaøy Teân Ngaøy Xin vui loøng theå hieän soá ñôn ñaët haøng vaø göûi hoùa ñôn baùn haøng ñeán Phoøng Keá toaùn cuûa chuùng toâi Xin vui loøng göûi laïi chuùng toâi baûn ñaõ kyù Phuï luïc soá 2 TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN 641 VAØ 642 Vôùi vieäc thieát keá vaø toå chöùc heä thoáng taøi khoaûn nhö ñaõ noùi ôû phaàn 3.5.3.2, heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn quaûn trò cuûa taøi khoaûn 641, 642 seõ coù daïng nhö sau: XX .XX(X). X X XXX Neáu qui öôùc maõ soá danh saùch trung taâm traùch nhieäm nhö sau: Maõ soá Trung taâm traùch nhieäm 100 110 120 130 ............ 200 210 220 230 ............... 300 310 320 330 Trung taâm chi phí döï toaùn Ban giaùm ñoác Phoøng keá toaùn Phoøng haønh chính-toå chöùc ................. Trung taâm chi phí ñònh möùc Traïm chieát gas Vónh loäc Traïm chieát gas MT- Gas Traïm chieát gas Long An .................... Trung taâm doanh thu Boä phaän kd gas mieàn Ñoâng Boä phaän kd gas mieàn Taây Boä phaän kd gas mieàn Trung Danh muïc taøi khoaûn keá toaùn quaûn trò – TK 641: Chi phí baùn haøng Loaïi hình kinh doanh Gas coâng nghieäp (Maõ : 01) CP cuûa nhaân vieân baùn haøng 01.110.X.0.300 01.110.B.1.310 01.111.B.1.310 01.112.B.1.310 01.111.Ñ.1.310 01.111.Ñ.1.310 01.112.Ñ.1.310 01.111.Ñ.0.310 CP baùn haøng döï toaùn cuûa t.taâm doanh thu CP NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (bieán phí) Löông NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (bp) AÊn ca NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (bp) CP NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (ñònh phí) Löông NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (ñp) AÊn ca NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (ñp) CP NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Ñoâng (ñònh phí) CP vaät lieäu bao bì 01.111.Ñ.0.310 01.112.Ñ.0.310 01.110.B.9.310 01.110.B.1.320 01.111.B.1.320 01.112.B.1.320 01.110.Ñ.1.320 01.111.Ñ.1.320 01.112.Ñ.1.320 01.110.Ñ.0.320 01.111.Ñ.0.320 01.112.Ñ.0.320 01.110.B.9.320 01.120.X.0.300 01.121.B.1.310 01.122.B.1.310 Löông NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Ñoâng (ñp) AÊn ca NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Ñoâng (ñp) Cheânh leäch veà CP NV b.haøng cuûa mieàn Ñoâng (bp) CP NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (bieán phí) Löông NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (bp) AÊn ca NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (bp) CP NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (ñònh phí) Löông NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (ñp) AÊn ca NV b.haøng thöïc teá cuûa bp mieàn Taây (ñp) CP NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Taây (ñònh phí) Löông NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Taây (ñp) AÊn ca NV b.haøng döï toaùn cuûa bp mieàn Taây (ñp) Cheânh leäch veà CP NV b.haøng cuûa mieàn Taây (bp) ....................................... CP vaät lieäu bao bì döï toaùn cuûa t.taâm doanh thu CP phaân boå bình gas thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (bp) CP söûa chöõa bình gas thöïc teá cuûa bp mieàn Ñoâng (bp) Danh muïc taøi khoaûn keá toaùn quaûn trò – TK 642: Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp XX .XX(X). X X XXX CP cuûa nhaân vieân quaûn lyù CP cuûa vaät lieäu quaûn lyù 00.211.Ñ.1.110 00.212.Ñ.1.110 00.211.Ñ.9.110 00.221.Ñ.0.130 00.221.Ñ.1.130 00.221.Ñ.9.130 CP löông thöïc teá cuûa ban giaùm ñoác CP aên ca thöïc teá cuûa ban giaùm ñoác CP cheânh leäch löông so vôùi döï toaùn cuûa BGÑ .............................. CP VPP döï toaùn cuûa phoøng HC- TC CP VPP thöïc teá cuûa phoøng HC- TC Cheânh leäch CP VPP thöïc teá so vôùi döï toaùn cuûa HC-TC ....................... Với hệ thoáng thieát keá maõ taøi khoaûn nhö treân vaø coù söï hoã trôï cuûa maùy tính, keá toaùn quaûn trò coù theå deã daøng loïc caùc thoâng tin caàn thieát ñeå ñöa ra caùc baùo caùo giuùp caùc nhaø quaûn trò kieåm soaùt, hoaïch ñònh vaø ra quyeát ñònh. Phuï luïc soá 3 MOÄT SOÁ MAÃU SOÅ NEÂN ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ Soå 1 Baùo caùo phaân tích baùn haøng Quí, naêm..... Boä phaän kinh doanh: Caùc chæ tieâu Gas Coâng nghieäp Gas daân duïng Coâng trình Gas Gas cho traïm giao thoâng ....... 1. Saûn löôïng 2. Doanh thu 3. Giaù voán haøng baùn 4. Chi phí baùn haøng - Chi phí cuûa nhaân vieân • Löông • AÊn ca • .... - Chi phí vaät lieäu, bao bì • Phaân boå bình • Baûo döôõng bình • Khaáu hao bình - Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • VPP • Duïng cuï VP khaùc... - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh - Chi phí baûo haønh • Baûo hieåm gas trong boàn, bình. • Baûo hieåm coâng trình ñöôøng oáng gas • .... - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi • Ñieän • Nöôùc • ñieän thoaïi • Vaän chuyeån • Chieát naïp - Chi phí baèng tieàn khaùc • Quaûng caùo • Tieáp thò • Hoäi nghò KH • ..... 5. Chi phí quaûn lyù 6. Phaàn chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù khoâng taùch ñöôïc 7.Lôïi nhuaän Soå 2: Soå chi tieát baùn haøng theo caùch öùng xöû cuûa chi phí Quyù, naêm.... Boä phaän kinh doanh: Caùc chæ tieâu Gas Coâng nghieäp Gas daân duïng Coâng trình Gas Gas cho traïm giao thoâng ....... 1. Doanh thu 2. Caùc khoaûn giaûm tröø: - Chieát khaáu baùn haøng - Giaûm giaù haøng baùn - Haøng baùn bò traû laïi 3. Doanh thu thuaàn 4. Chi phí khaû bieán - Giaù voán haøng baùn - Chi phí khaû bieán khaùc 5. Soá dö ñaûm phí - Tröø ñònh phí boä phaän coù theå kieåm soaùt ñöôïc 6. Soá dö ñaûm phí coù theå kieåm soaùt cuûa nhaø qlyù boä phaän - Tröø ñònh phí khoâng kieåm soaùt ñöôïc. 7. Soá dö boä phaän - Tröø ñònh phí chung 8. Lôïi nhuaän kinh doanh Soå 3: Soå baùo caùo phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch cuûa doanh thu vaø chi phí Quyù, naêm: Boä phaän kinh doanh: Thöïc hieän so vôùi keá hoaïch Thöïc hieän so vôùi keá hoaïch ñieàu chænh Khoaûn muïc Keá hoaïch (1) Keá hoaïch ñieàu chænh (2) Thöïc hieän (3) Giaù trò (4)=(3)–(1) % (5)=(4)/(1) Giaù trò (6)=(3)–(2) % (7) =(6)/(2) 1. Doanh thu 2. Chi phí Chi phí löông CP vaän chuyeån ..... Toång Coät (1): Laø keá hoaïch ñöôïc duyeät, coät (3) laø soá thöïc hieän trong kyø Coät (2) : Laø coät theå hieän soá keá hoaïch ñieàu chænh theo tình hình thöïc hieän chæ tieâu doanh thu thuaàn: • Neáu khoaûn muïc phí laø ñònh phí: Coät (2) =coät (1) • Neáu khoaûn muïc phí laø bieán phí: Coät (2) =coät (1) x DT thuaàn TH/DT thuaàn KH Keá hoaïch: Laø soá keá hoaïch ñaõ ñöôïc Coâng ty duyeät, töông öùng moät doanh thu keá hoaïch ñöôïc duyeät, toång soá chi phí maø chi nhaùnh hay boä phaän thöïc hieän toái ña chæ baèng möùc chi phí keá hoaïch ñaõ ñöôïc duyeät trong ñieàu kieän chi nhaùnh phaûi hoaøn thaønh 100% keá hoaïch doanh thu thuaàn. Trong thöïc teá, chi nhaùnh hay boä phaän kinh doanh coù theå khoâng ñaït chæ tieâu keá hoaïch doanh thu, nhöng bieán phí bieán ñoäng theo doanh thu, ñònh phí khoâng thay ñoåi hoaëc ít thay ñoåi theo doanh thu. Vì vaäy, ñeå ñaùnh giaù chuaån xaùc möùc ñoä thöïc hieän vaø kieåm soaùt chi phí so vôùi keá hoaïch caàn phaûi so saùnh chi phí thöïc hieän so vôùi chi phí keá hoaïch ñieàu chænh Nguyeân taéc ñaùnh giaù nhö sau: • Neáu khoaûn muïc chi phí thöïc hieän taêng so vôùi keá hoaïch chi phí, boä phaän vaø caùc chi nhaùnh phaûi giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï cheânh leäch taêng naøy. Ñoàng thôøi xeùt ñeán cheânh leäch cuûa chi phí thöïc hieän so vôùi keá hoaïch ñieàu chænh: o Neáu cheânh leänh naøy taêng, chöùng toû möùc cheânh leäch taêng cuûa chi phí thöïc hieän laø khoâng hôïp lyù, boä phaän chöa kieåm soaùt ñöôïc chi phí. o Neáu cheânh leänh naøy giaûm, chöùng toû möùc cheânh leäch giaûm cuûa chi phí thöïc hieän laø hôïp lyù, boä phaän ñaõ kieåm soaùt ñöôïc chi phí cuûa khoaûn muïc naøy. • Neáu khoaûn muïc chi phí thöïc hieän giaûm so vôùi keá hoaïch chi phí, boä phaän vaø caùc chi nhaùnh phaûi giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï cheânh leäch giaûm naøy. Ñoàng thôøi xeùt ñeán cheânh leäch cuûa chi phí thöïc hieän so vôùi keá hoaïch ñieàu chænh: o Neáu cheânh leänh naøy taêng, chöùng toû möùc cheânh leäch taêng cuûa chi phí thöïc hieän laø khoâng hôïp lyù, boä phaän chöa kieåm soaùt ñöôïc chi phí. o Neáu cheânh leänh naøy giaûm, chöùng toû möùc cheânh leäch giaûm cuûa chi phí thöïc hieän laø hôïp lyù, boä phaän ñaõ kieåm soaùt ñöôïc chi phí cuûa khoaûn muïc naøy. Tuy nhieân, ñaùnh giaù naøy chæ hôïp lyù trong ñieàu kieän neáu nhö cheänh leäch giaûm cuûa chi phí thöïc hieän so vôùi keá hoaïch khoâng phaûi do nguyeân nhaân chuû quan cuûa boä phaän hoaëc chi nhaùnh (ví duï nhö: leân keá hoaïch maø khoâng thöïc hieän...). Phuï luïc 4 Moâ hình saûn löôïng ñaët haøng hieäu quaû (Economic Ordering Quantity-EOQ) Moâ hình EOQ laø moät moâ hình quaûn trò toàn kho mang tính ñònh löôïng, coù theå söû duïng noù ñeå tìm möùc toàn kho toái öu cho doanh nghieäp. Theo moâ hình naøy, yeáu toá quyeát ñònh laø döï baùo chính xaùc nhu caàu söû duïng haøng naêm, treân cô sôû ñoù coù theå xaùc ñònh soá laàn ñaët haøng trong naêm vaø khoái löôïng haøng trong moãi laàn ñaët haøng. Muïc ñích cuûa nhöõng tính toaùn naøy laø tìm ñöôïc cô caáu toàn kho coù toång chi phí naêm ôû möùc toái thieåu. Ñaët vaán ñeà: Nhö chuùng ta ñaõ bieát, chi phí toàn tröõ haøng hoùa bao goàm: chi phí toàn tröõ, chi phí ñaët haøng, chi phí cô hoäi....Chi phí ñaët haøng vaø chi phí toàn tröõ coù moái quan heä tyû leä nghòch vôùi nhau. Khi soá laàn ñaët haøng nhieàu, khoái löôïng haøng hoùa toàn kho bình quaân thaáp, daãn tôùi chi phí toàn kho thaáp song chi phí ñaët haøng laïi cao vaø ngöôïc laïi. Nhö vaäy, toång chi phí toàn kho trong naêm seõ nhoû nhaát khi maø chi phí ñaët haøng baèng vôùi chi phí toàn tröõ. Caùc giaû thieát ñeå aùp duïng moâ hình: Goïi : - S laø toång khoái löôïng haøng söû duïng trong naêm (D) - Q laø khoái löôïng haøng cuûa moãi laàn ñaët haøng - O laø chi phí cho moãi laàn ñaët haøng. (S) - C laø chi phí toàn tröõ treân moãi ñôn vò haøng toàn kho (H) - Tồn kho trung bình laø kích côõ cuûa ñôn haøng chia 2 (Q/2). Ñieàu naøy haøm yù laø khoâng coù haøng toàn kho an toaøn, ñôn ñaët haøng ñöôïc nhaän ñuû ngay laäp töùc, vaät lieäu ñöôïc söû duïng theo tyû leâ ñoàng nhaát vaø hoaøn toaøn söû duïng heát khi nhaän ñôn haøng môùi. - Caùc chi phí do heát haøng vaø caùc chi phí khaùc laø khoâng ñaùng keå; Do ñoù: Chi phí toàn tröõ = CQ 2 ; Chi phí ñaët haøng = O Q S Toång chi phí toàn kho (TC) trong naêm laø: Töø phöông trình treân, ta coù theå tính ñöôïc khoái löôïng ñaët haøng toái öu laø: Xaùc ñònh ñieåm ñaëït haøng laïi (möùc taùi ñaët haøng): Haøng toàn kho coøn ñeán möùc naøo thì doanh nghieäp caàn phaûi ñaët haøng ñeå boå sung? Muïc tieâu cuûa vieäc xaùc ñònh ñieåm ñaët haøng laø nhaèm haïn cheá toái ña chi phí löu kho vaø thieät haïi do thieáu haøng. Möùc taùi ñaët haøng phuï thuoäc vaøo ba yeáu toá: thôøi gian chôø ñôïi, möùc döï tröõ an toaøn vaø möùc söû duïng döï kieán haøng ngaøy. - Thôøi gian chôø ñôïi laø soá ngaøy tính töø ngaøy ñaët haøng cho ñeán khi nhaän ñöôïc haøng ñaët; - Möùc döï tröõ an toøan laø soá löôïng (hoaëc giaù trò) haøng toàn kho döï phoøng cho caùc tröôøng hôïp haøng ñaët ñeán treã hoaëc söû duïng nhieàu hôn döï kieán; - Möùc söû duïng döï kieán haøng ngaøy laø möùc söû duïng bình quaân cuûa moät ngaøy trong kyø moät naêm; TC = +CQ 2 O Q S Q* = C OS..2 Möùc taùi ñaët haøng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Moâ hình EOQ vôùi möùc döï tröõ an toaøn vaø möùc söû duïng haøng toàn kho thay ñoåi: Coâng ty kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam coù caùc soá lieäu toàn kho nhö sau: - Toång khoái löôïng haøng söû duïng trung bình trong thaùng (S): 7.917 taán - Chi phí moãi laàn ñaët haøng laø (O): 5 trñ - Chi phí toàn tröõ treân moãi ñôn vò haøng toàn kho (C): 0,1 trñ Æ Saûn löôïng ñaët haøng toái öu laø: Q* = 1,0 5917.72 xx = 890 (taán) Keát quaû naøy coù nghóa laø coâng ty seõ ñaët haøng khoaûng 9 laàn trong thaùng vaø vôùi saûn löôïng moãi laàn ñaët haøng laø 890 taán thì toång chi phí toàn kho trong thaùng seõ laø nhoû nhaát vaø baèng 90trñ Giaû söû möùc döï tröõ an toaøn cuûa coâng ty laø: 300 taán Thôøi gian giao haøng laø: 10 ngaøy Thôøi gian (ngaøy) SS Q/2 R Q* + SS Möùc toàn kho Möùc taùi ñaët haøng Möùc döï tröõ an toaøn Möùc döï tröõ döï kieán haøng ngaøy Thôøi gian chôø ñôïi = + x Möùc söû duïng döï kieán haøng ngaøy laø: 317 taán/ ngaøy Æ Ñieåm ñaët haøng laïi laø: 300 + (317 x 10) = 3.470 (taán) Keát quaû naøy coù nghóa laø khi trong kho coøn 3.470 taán gas thì doanh nghieäp ñaët mua boå sung. Phuï luïc 5 BAÙO CAÙO NHAÄP-XUAÁT-TOÀN KHO BÌNH GAS Kho: Thaùng... naêm Chöùng töø Nhaäp kho Xuaát kho Toàn kho Ngaøy thaùng Soá hieäu Soá löôïng Ñôn giaù Soá löôïng Ñôn giaù Soá löôïng Ñôn giaù .......... Toång coäng BAÙO CAÙO TOÅNG HÔÏP TÌNH TRAÏNG MÖÔÏN TRAÛ BÌNH GAS Ngaøy....thaùng... naêm Chöùng töø Soá löôïng bình möôïn traû Tieàn coïc Teân khaùch haøng Ngaøy thaùng Soá hieäu Möôïn Traû Coäng doàn Phaûi noäp (-/+) Ñaõ noäp Coøn phaûi noäp (-/+) 1.Khaùch haøng A Dö ñaàu ....... Dö cuoái 2.Khaùch haøng B Dö ñaàu ....... Dö cuoái Toång coäng Phuï luïc soá 6 AÙP DUÏNG MOÂ HÌNH ABC HAI GIAI ÑOAÏN Trong moâ hình ABC, nhoùm caùc chi phí chung ví duï nhö chi phí haønh chính, chi phí thueâ möôùn, chi phí vaän chuyeån, vaø chi phí baûo hieåm phaûi ñöôïc xaùc ñònh vaø theo quy trình ñöôïc phaân boå vaøo caùc ñoái töôïng chi phí nhö sau: Quy trình phaân boå chi phí chung vaøo caùc ñoái töôïng tính chi phí [18, 2]: Böôùc 1. Phaân nhoùm caùc chi phí Böôùc naøy ñoøi hoûi vieäc phaân chia caùc chi phí chung thaønh caùc nhoùm chi phí coù tính chaát ñoàng nhaát. Böôùc 2. Xaùc ñònh nhöõng hoaït ñoäng chính Phaân chia hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ra thaønh caùc nhoùm coù lieân quan ñeán vieäc söû duïng chi phí vôùi muïc ñích cung caáp dòch vuï cho caùc saûn phaåm. Böôùc 3. Lieân heä nhöõng chi phí vaøo caùc hoaït ñoäng baèng caùch thieát laäp ma traän EAD. Trong böôùc naøy, caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán töøng loaïi chi phí ñöôïc xaùc ñònh ñeå thieát laäp ma traän Chi phí–hoaït ñoäng (EAD). Nhoùm chi phí bieåu dieãn theo coät, trong khi caùc hoaït ñoäng xaùc ñònh trong böôùc 2 ñöôïc bieåu dieãn theo haøng. Neáu hoaït ñoäng i coù söû duïng loaïi chi phí j, ñaùnh daáu vaøo oâ ij. Böôùc 4. Thay theá nhöõng daáu ñaõ ñaùnh baèng heä soá tæ leä trong ma traän EAD. Nhöõng oâ ñaõ ñaùnh daáu ñöôïc thay theá baèng moät tæ leä ñöôïc öôùc löôïng baèng caùch söû duïng moät trong caùc phöông phaùp ñaõ ñeà caäp trong phaàn tröôùc. Toång caùc coät cuûa ma traän EAD phaûi baèng 1. Böôùc 5. Tính toaùn giaù trò baèng tieàn cuûa caùc hoaït ñoäng. Ñeå coù ñöôïc giaù trò baèng tieàn cuûa töøng hoaït ñoäng, chuùng ta aùp duïng coâng thöùc sau: TCA (i) = Chi phí (j) * EAD(i,j) (1) Vôùi: TCA (i) = Toång chi phí cuûa hoaït ñoäng i M = Soá loaïi chi phí Chi phí (j) = Giaù trò baèng tieàn cuûa nhoùm chi phí j EAD (i,j) = Heä soá tæ leä ôû oâ i, j cuûa ma traän EAD Böôùc 6. Theå hieän moái quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng vaø caùc saûn phaåm treân ma traän APD Trong böôùc naøy, caùc hoaït ñoäng ñöôïc söû duïng cho töøng saûn phaåm ñöôïc xaùc ñònh vaø ma traän Hoaït ñoäng–saûn phaåm (APD) ñöôïc laäp. Nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc bieåu dieãn theo coät coøn caùc saûn phaåm ñöôïc bieåu dieãn theo haøng. Neáu saûn phaåm i söû duïng hoaït ñoäng j, ta ñaùnh daáu vaøo oâ i, j. Böôùc 7. Thay theá nhöõng daáu ñaõ ñaùnh baèng tæ leä trong ma traän APD. Nhöõng oâ ñaõ ñaùnh daáu ñöôïc thay theá baèng moät tæ leä ñöôïc öôùc löôïng baèng caùch söû duïng moät trong caùc phöông phaùp ñaõ ñeà caäp trong phaàn tröôùc. Toång caùc coät cuûa ma traän APD phaûi baèng 1. Böôùc 8. Tính toaùn giaù trò baèng tieàn cuûa caùc saûn phaåm. Ñeå coù ñöôïc giaù trò baèng tieàn cuûa töøng hoaït ñoäng, chuùng ta aùp duïng coâng thöùc sau OCP (i) = TCA (j) * APD(i,j) (2) Vôùi: OCP(i) = Chi phí chung cuûa saûn phaåm i N = Soá hoaït ñoäng TCA (j) = Giaù trò baèng tieàn cuûa hoaït ñoäng j APD (i,j) = Tæ leä ôû oâ i, j cuûa ma traän APD Phöông phaùp treân coù theå deã daøng thöïc hieän baèng vieäc söû duïng caùc phaàn meàm baûng tính thoâng thöôøng. Minh hoïa baèng soá lieäu cuûa Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam: Coâng ty coù 16 tyû ñoàng chi phí bao goàm chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp lieân quan tôùi nhieàu ñoái töôïng chòu chi phí. Xaùc ñònh caùc hoaït ñoäng lieân quan tôùi khaùch haøng mua LPG nhö sau: - Tieáp thò, laäp moái quan heä vôùi khaùch haøng - Kyù keát hôïp ñoàng - Nhaän ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng vaø thu xeáp keá hoaïch haøng - Laäp leänh xuaát haøng - Xuaát hoùa ñôn baùn haøng - Vaän chuyeån vaø giao haøng - Thu tieàn haøng, theo doõi coâng nôï vaø ñoøi nôï - Caùc hoaït ñoäng ghi cheùp soå saùch coøn laïi Giai ñoaïn 1: TCA (trñ) Tieáp thò KH, quan heä KH Kyù keát hôïp ñoàng Nhaän yeâu caàu cuûa KH, Laäp leänh xuaát haøng Xuaát hoùa ñôn baùn haøng Vaän chuyeån haøng Thu tieàn haøng, ñoøi nôï Hoaït ñoäng ghi cheùp khaùc Coäng 1. Chi phí khaáu hao 3 077 64 262 1 024 275 275 833 275 69 3 077 Maùy tính 137 5% 15% 15% 15% 50% 100% Nhaø xöôûng, VP 1 666 50% 50% 100% Phöông tieän vtaûi 1 100 5% 20% 15% 20% 20% 20% 100% Maùy moùc thieát bò VP k 174 5% 20% 15% 20% 20% 20% 100% 2. Löông 8 500 4 750 1 250 25 125 125 25 200 2 000 8 500 Löông cuûa nv quaûn lyù 5 000 75% 25% 100% Löông cuûa nv VP 2 000 100% 100% Löông cuûa nv tieáp thò 1 000 100% 100% Löông cuûa nv baùn haøng 500 5% 25% 25% 5% 40% 100% 3. Chi phí haønh chính 1 500 150 - 150 150 150 - 150 750 1 500 Chi phí haønh chính 1 500 10% 10% 10% 10% 10% 50% 100% 5. Chi phí vaän chuyeån 3 000 - - - - - 3 000 - - 3 000 Chi phí vaän chuyeån 3 000 100% 100% ………………… Toång coäng 16 077 4 964 1 512 1 199 550 550 3 858 625 2 819 16 077 Hoaït ñoäng Chi phí Giai ñoaïn 2: OCP (trñ) Kinh doanh Gas daân duïng Kinh doanh Gas coâng nghieäp KD Coâng trình gas Toång coäng Tieáp thò KH, quan heä KH 4 964 70% 20% 10% 100% Kyù keát hôïp ñoàng 1 512 70% 20% 10% 100% Nhaän yeâu caàu cuûa KH, saép xeáp haøng 1 199 60% 40% 100% Laäp leänh xuaát haøng 550 60% 40% 100% Xuaát hoùa ñôn baùn haøng 550 50% 50% 100% Vaän chuyeån haøng 3 858 55% 45% 100% Thu tieàn haøng, ñoøi nôï 625 20% 80% 100% Hoaït ñoäng ghi cheùp khaùc 2 819 50% 30% 20% 100% 16 077 9 514 5 352 1 211 Hoaït ñoäng Saûn phaåm oaït ñoängït ñoäng û å Nhaän xeùt: Keát quaû cho thaáy chi phí caùc hoaït ñoäng cho kinh doanh gas coâng nghieäp vaø cho caùc coâng trình gas nhoû hôn raát nhieàu so vôùi kinh doanh gas daân duïng. Keát quaû naøy phaûn aùnh ñuùng thöïc teá saûn xuaát kinh doanh hôn so vôùi phöông phaùp truyeàn thoáng. Söû duïng phöông phaùp phaân boå truyeàn thoáng (theo tyû leä doanh thu hoaëc saûn löôïng): Theo phöông phaùp truyeàn thoáng hieän nay maø haàu heát caùc coâng ty gas ñang thöïc hieän laø phaàn chi phí naøo xaùc ñònh ngay ñöôïc ñoái töôïng chòu chi phí thì ñöôïc ghi cheùp tính ngay vaøo chi phí cuûa loaïi hình kinh doanh ñoù, coøn phaàn chi phí chöa xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng chòu chi phí thì seõ tieán haønh phaân boå theo doanh thu hoaëc saûn löôïng. Minh hoïa baèng soá lieäu cuûa Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam Naêm 2006 STT Kinh doanh Gas daân duïng Kinh doanh Gas coâng nghieäp KD Coâng trình gas Toång coäng 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 54 242 24 238 1 78 480 2 Doanh thu (trñ) 537 941 244 642 280 782 863 3 Giaù voán haøng baùn 488 182 218 148 210 706 540 4 Lôïi nhuaän goäp 49 759 26 494 70 76 323 5 Chi phí baùn haøng 21 200 19 415 50 40 665 6 Chi phí baùn haøng + chi phí quaûn lyù phaân boå 11 112 4 955 10 16 077 7 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 17 447 2 124 10 19 581 8 Thueá thu nhaäp DN 4 885 595 3 5 483 9 Lôïi nhuaän sau thueá 12 562 1 529 7 14 099 PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Saûn phaåm Hoaït ñoäng Nhaän xeùt: Taïi Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam phaàn chi phí chöa xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng chòu chi phí ñöôïc phaân boå theo saûn löôïng (chæ tieâu 6). Keát quaû cho thaáy, loaïi hình gas coâng nghieäp chieám nhieàu nhaát vaø gaàn gaáp 2.5 laàn chi phí cuûa loaïi hình cho gas daân duïng, chi phí cho caùc coâng trình gas laïi quaù nhoû. Do ñoù, caùch phaân boå naøy ñaõ khoâng phaûn aùnh ñuùng thöïc teá saûn xuaát kinh doanh. Phuï luïc soá 7 MOÄT SOÁ MAÃU BAÙO CAÙO DÖÏ TOAÙN NGAÂN SAÙCH DÖÏ TOAÙN TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM Quí Noäi dung I II III IV Caû Naêm 1. Saûn löôïng baùn ra döï kieán (kg) 2. Giaù baùn döï kieán (ñ/kg) 3. Doanh thu döï kieán döï kieán (ngñ) 4. Caùc khoaûn thu ñöôïc döï kieán 5. Khoaûn thu töø naêm tröôùc 6. Toång tieàn maët thu ñöôïc DÖÏ TOAÙN MUA HAØNG Naêm.... Quí Noäi dung I II III IV Caû Naêm 7. Saûn löôïng baùn ra döï kieán 8. Saûn löôïng toàn kho ñaàu kyø 9. Saûn löôïng toàn kho cuoái kyø döï kieán 10. Saûn löôïng mua vaøo döï kieán 11. Saûn löôïng döï kieán coù theå mua trong nöôùc 1. Bieán phí mua 1 taán LPG 2. Ñònh phí mua LPG trong nöôùc 12. Saûn löôïng döï kieán mua nhaäp khaåu 3. Bieán phí mua 1 taán LPG 4. Ñònh phí mua LPG nhaäp khaåu 13. Toång bieán phí mua LPG 14. Toång ñònh phí mua LPG 15. Toång chi phí mua LPG Ñeå döï toaùn chi phí baùn haøng saùt vôùi thöïc teá, caùc coâng ty neân döï toaùn chi tieát caùc khoaûn muïc chi phí baùn haøng nhö sau: DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ BAÙN HAØNG Naêm...... Quí Caùc chæ tieâu I II III IV Caû naêm 1. Saûn löôïng baùn ra 2. Doanh thu 3. Giaù voán haøng baùn 4. Chi phí baùn haøng - Chi phí cuûa nhaân vieân • Löông • AÊn ca • .... - Chi phí vaät lieäu, bao bì • Phaân boå bình • Baûo döôõng bình • Khaáu hao bình - Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • VPP • Duïng cuï VP khaùc... - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh - Chi phí baûo haønh • Baûo hieåm gas trong boàn, bình. • Baûo hieåm coâng trình ñöôøng oáng gas • .... - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi • Ñieän • Nöôùc • ñieän thoaïi • Vaän chuyeån • Chieát naïp - Chi phí baèng tieàn khaùc • Quaûng caùo • Tieáp thò • Hoäi nghò KH • ..... DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP Naêm.... Quí Caùc chæ tieâu I II III IV Caû naêm 1. Saûn löôïng baùn ra 2. Doanh thu 3. Giaù voán haøng baùn 4. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp - Chi phí cuûa nhaân vieân • Löông • AÊn ca • .... - Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • VPP • Baøn gheá, tuû... • Duïng cuï VP khaùc... - Chi phí thueá, leä phí, thueâ nhaø, ñaát - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh - Chi phí döï phoøng - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi • Ñieän • Nöôùc • ñieän thoaïi • Vaän chuyeån • Chieát naïp - Chi phí baèng tieàn khaùc DÖÏ TOAÙN LÔÏI NHUAÄN Naêm.... Quí Caùc chæ tieâu I II III IV Caû Naêm 1. Doanh thu 2. Giaù voán haøng baùn 3. Laõi goäp (1-2) 4. Bieán phí baùn haøng 5. Ñònh phí baùn haøng 6. Ñònh phí quaûn lyù doanh nghieäp 7. Soá dö ñaûm phí (3-4-6) 8. Tyû leä soá dö ñaûm phí (8/1) 9. Lôïi nhuaän tröôùc thueá (8-5-7) 10. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 11. Lôïi nhuaän sau thueá (10-11) Döôùi ñaây laø caùc soá lieäu veà döï toaùn ngaân saùch naêm 2007 cuûa Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam Coâng ty Kinh doanh khí hoùa loûng mieàn Nam Naêm 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOÅNG NAÊM Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 7 950 6 370 7 210 7 900 8 000 8 020 8 200 8 160 8 170 8 320 8 300 8 400 95 000 Gas daân duïng 2 850 2 450 2 510 2 850 2 920 2 920 3 050 3 010 3 020 3 120 3 100 3 200 35 000 Bình 12 kg 1 550 1 330 1 380 1 550 1 600 1 600 1 650 1 610 1 600 1 670 1 650 1 700 18 890 Bình 45 kg 1 300 1 120 1 130 1 300 1 320 1 320 1 400 1 400 1 420 1 450 1 450 1 500 16 110 Gas Coâng nghieäp 5 100 3 920 4 700 5 050 5 080 5 100 5 150 5 150 5 150 5 200 5 200 5 200 60 000 Giaù baùn döï kieán (ñ/kg) 10 500 10 520 10 500 9 500 9 000 8 200 9 000 10 050 9 560 9 600 9 600 9 600 Doanh thu döï kieán (trñ) 83 475 67 012 75 705 75 050 72 000 65 764 73 800 82 008 78 105 79 872 79 680 80 640 913 112 Caùc khoaûn phaûi thu (net 40) Caùc khoaûn thu ñöôïc döï kieán ( 83 475 67 012 75 705 75 050 72 000 65 764 73 800 82 008 78 105 79 872 79 680 80 640 Khoaûn phaûi thu ñaàu kyø (trñ) 98 000 Döï kieán nôï cuõ thu ñöôïc (trñ) 19 600 Toång tieàn maët thu ñöôïc (trñ) 103 075 67 012 75 705 75 050 72 000 65 764 73 800 82 008 78 105 79 872 79 680 80 640 932 712 DÖÏ TOÙAN TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM Thaùng Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam Naêm 2007 I II III IV 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95,000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913,112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821,800 4 Chi phí quaûn lyù 2 040.0 1 991.0 2 185.0 2 217.0 8 433.0 Chi phí cuûa nhaân vieân 1 027 958 1 152 1 179 4 316 Löông 965 900 1 078 1 100 4 043 AÊn ca 45 42 56 60 203 Caùc khoûan trích theo löông 17 16 18 19 70 Chi phí duïng cuï, ñoà duøng 35.0 55.0 55.0 60.0 205.0 Mua saém CCDC 20.0 40.0 40.0 45.0 145.0 VPP 15.0 15.0 15.0 15.0 60.0 Chi phí thueá, leä phí, thueâ nhaø ñaát 650.0 650.0 650.0 650.0 2 600.0 Chi phí khaáu hao TSCÑ 80.0 80.0 80.0 80.0 320.0 Chi phí dòch vuï mua ngoøai 28 28 28 28 112 Ñieän, nöôùc 15 15 15 15 60 Ñieän thoïai 13 13 13 13 52 Chi phí khaùc 220 220 220 220 880 DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ QUAÛN LYÙ STT CAÙC CHÆ TIEÂU QUÍ TOÅNG NAÊM Coâng ty Kinh doanh khí hoùa loûng mieàn Nam DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ BAÙN HAØNG Naêm 2007 I II III IV 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95,000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913,112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821,800 4 Chi phí baùn haøng 15 314.4 13 952.4 14 379.6 14 848.9 58 495.3 Chi phí cuûa nhaân vieân 3 339 2 844 3 339 3 805 13 327 Löông 3 061 2 615 3 061 3 508 12 245 AÊn ca 165 152 165 177 659 Löông laøm theâm 33 12 33 33 111 Caùc khoûan trích theo löông 55 42 55 59 211 Caùc chi boài döôõng khaùc 25 23 25 28 101 Chi phí vaät lieäu bao bì 3 358 3 358 3 358 3 358 13 432 Chi phí phaân boå bình gas 2 858 2 858 2 858 2 858 11 432 Chi phí baûo döôõng bình 500 500 500 500 2 000 Chi phí nieâm bình gas 206 200 220 225 851 Chi phí duïng cuï, ñoà duøng 144.3 158.5 154.7 157.0 614.5 Mua saém CCDC 43.6 60.5 68.2 70.5 242.8 VPP 100.7 98.0 86.5 86.5 371.7 Chi phí khaáu hao TSCÑ 764.1 800.0 800.0 800.0 3 164.1 Chi phí baûo hieåm 88.0 93.9 93.9 93.9 369.7 Baûo hieåm traïm chieát vaø gas trong 65.0 65.0 65.0 65.0 260.0 Baûo hieåm xe taûi, xe boàn 88.0 93.9 93.9 93.9 369.7 Chi phí dòch vuï mua ngoøai 6 881 5 988 5 944 5 995 24 808 Ñieän, nöôùc 53 55 56 57 221 Ñieän thoïai 88 88 88 88 352 Chi phí thueâ traïm, kho chöùa 2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 Chi phí vaän chuyeån 3 125 2 125 2 000 2 000 9 250 Chi phí chieát naïp 1 415 1 520 1 600 1 650 6 185 Chi phí khaùc 740 710 690 640 2 780 Chi phí quaûng caùo, tieáp thò 200 170 150 100 620 Chi phí tieáp thò vaø coâng taùc 150 150 150 150 600 Chi phí toå chöùc hoäi nghò 140 140 140 140 560 Caùc chi phí khaùc 250 250 250 250 1 000 STT CAÙC CHÆ TIEÂU QUÍ TOÅNG NAÊM Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam Naêm 2007 I II III IV 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95 000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913 112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821 800 4 Lôïi nhuaän goäp 22 619 21 281 23 391 24 019 91 311 5 Bieán phí baùn haøng 6 973 7 078 7 158 7 208 28 417 6 Ñònh phí baùn haøng 8 341 6 874 7 222 7 641 30 078 7 Ñònh phí quaûn lyù 2 040 1 991 2 185 2 217 8 433 8 Soá dö ñaûmphí 15 646 14 203 16 233 16 811 62 894 9 Tyû leä soá dö ñaûm phí 6.92% 6.67% 6.94% 7.00% 10 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 5 265 5 338 6 827 6 953 24 383 11 Thueá thu nhaäp DN 1 474 1 495 1 911 1 947 6 827 12 Lôïi nhuaän sau thueá 3 791 3 843 4 915 5 006 17 556 DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT LÔÏI NHUAÄN STT CAÙC CHÆ TIEÂU QUÍ TOÅNG NAÊM Phuï luïc soá 8 BAÛNG CAÂU HOÛI I. TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 1. Teân coâng ty 2. Ñòa chæ 3. Voán ñieàu leä 4. Toång giaù trò taøi saûn 31/12/2005 5. Coâng suaát boàn chöùa gas: 6. Soá traïm chieát naïp: 7. Dieän tích trung bình moät traïm chieát naïp: 8. Soá xe boàn hieän coù: 9. Toång soá lao ñoäng bình quaân naêm: 10. Soá löôïng nhaân vieân phoøng keá toaùn: 11. Toác ñoä taêng doanh thu bình quaân moãi naêm: %, doanh thu naêm 2005 ñaït: II. THOÂNG TIN CHUNG 1. Caùc phoøng ban, boä phaän chöùc naêng nhö haønh chính, nhaân söï, thu mua, giao nhaän, baùn haøng, quaûn lyù kho, keá toaùn, thuû quyõ, tín duïng coù ñöôïc toå chöùc ñoäc laäp vôùi nhau khoâng? 2. Moãi boä phaän chöùc naêng coù quy trình nghieäp vuï cuï theå khoâng? 3. Coâng ty coù baûng moâ taû coâng vieäc cho caùc chöùc danh hay khoâng? 4. Coâng ty coù theo doõi, ñaùnh giaù traùch nhieäm cho ngöôøi quaûn lyù boä phaän khoâng? 5. Boä phaän keá toaùn quaûn trò: o Ñöôïc taùch rieâng khoûi phoøng keá toaùn o Chung vôùi phoøng keá toaùn o Chöa coù 6. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn coù ñaûm baûo: • Chöùng töø keá toaùn ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân? • Phaûn aùnh toaøn boä caùc giao dòch kinh teá töø khi baét ñaàu tôùi khi hoaøn thaønh? • Thoâng tin keá toaùn cung caáp coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa quaûn lyù khoâng? (Thoâng tin veà coâng nôï phaûi thu, phaûi traû, doanh thu treân töøng loaïi hình kinh doanh, töøng khu vöïc kinh doanh…) • Quaûn lyù khaùch haøng, nhaø cung caáp, khu vöïc kinh doanh, loaïi haøng hoùa coù theo maõ soá (code) khoâng? • Tuaân theo caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà: o Heä thoáng chöùng töø keá toaùn o Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn COÙ KHOÂNG o Heä thoáng soå saùch keá toaùn o Heä thoáng baùo caùo keá toaùn 7. Coâng ty aùp duïng phöông phaùp quaûn lyù haøng toàn kho theo: o Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân o Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø 8. Coâng ty aùp duïng phöông phaùp tính giaù haøng toàn kho theo: o Phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc (FIFO) o Phöông phaùp nhaäp sau xuaát tröôùc (LIFO) o Bình quaân gia quyeàn 9. Coâng ty coù söû duïng phaàn meàm keá toaùn khoâng, neáu coù: • Heä thoáng phaân quyeàn quaûn lyù cuûa phaàn meàm ñaït ôû möùc (theo ñaùnh giaù cuûa baïn) o Toát o Trung bình o Keùm o Chöa coù • Phaàn meàm coù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù caùc thoâng tin veà nhaø cung caáp hay khoâng? (teân, ñòa chæ, maõ soá thueá, ñieän thoaïi, fax,…cuûa nhaø cung caáp; coâng nôï veà haøng hoùa) • Phaàn meàm coù coù truy xuaát ñöôïc caùc thoâng tin veà khaùch haøng hay khoâng? (teân, ñòa chæ, maõ soá thueá, ñieän thoaïi, fax,…cuûa khaùch haøng) • Phaàn meàm coù truy xuaát ñöôïc caùc thoâng tin veà mua haøng vôùi khaùch haøng ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù hay khoâng? (veà ñaët haøng, xuaát haøng, keá hoaïch haøng…) • Phaàn meàm coù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng caùc thoâng tin veà coâng nôï vôùi khaùch haøng hay khoâng? Neáu coù: o Coâng nôï veà tieàn, haøng coù roõ raøng khoâng? o Coâng nôï veà bình vaø tieàn ñaët coïc coù roõ raøng khoâng? • Phaàn meàm coù truy xuaát ñöôïc caùc thoâng tin veà chi phí ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù hay khoâng? Neáu coù, möùc ñoä ñaùp öùng: o Toát o Trung bình o Keùm • Phaàn meàm coù theå in baùo caùo sô boä taïi thôøi ñieåm yeâu caàu khoâng? (Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, löôïng haøng hoùa nhaäp xuaát toàn taïi thôøi ñieåm) III. HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO QUAÛN TRÒ 1. Coâng ty coù laäp baùo caùo veà phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho töøng boä phaän hay khoâng? Neáu coù: o Thaùng o Quí 2. Coâng ty coù laäp caùc baùo caùo veà doanh thu vaø phaân tích baùn haøng theo töøng loaïi hình kinh doanh hay khoâng? (Phaân tích laõi goäp kinh doanh LPG bình, boàn, caùc phuï kieän), neáu coù: o Thaùng o Quí 3. Coâng ty coù laäp baùo caùo veà phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho töøng loaïi hình kinh doanh hay khoâng? (Kinh doanh LPG bình, boàn, caùc phuï kieän), neáu coù: Tieâu thöùc phaân boå chi phí quaûn lyù vaø chi phí baùn haøng cuûa coâng ty laø: o Theo doanh thu o Theo saûn löôïng o Khaùc Baùo caùo ñöôïc laäp theo: o Thaùng o Quí 4. Coâng ty coù thöïc hieän phöông phaùp phaân boå chi phí theo hoaït ñoäng (ABC) hay khoâng? 5. Coâng ty coù laäp caùc baùo caùo chi tieát veà chi phí theo caùc khoaûn muïc chi phí cho töøng boä phaän kinh doanh hay khoâng? Neáu coù: o Thaùng o Quí 6. Coâng ty coù laäp caùc baùo caùo veà tình hình bieán ñoäng taêng, giaûm chi phí hoaït ñoäng giöõa ñònh möùc vaø thöïc teá hay khoâng? 7. Baùo caùo phaân tích bieán ñoäng chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp giöõa ñònh möùc vaø thöïc teá ñöôïc laäp: o Thaùng o Quí o Naêm 8. Coâng ty coù laäp caùc baùo caùo nhaäp, xuaát, toàn LPG haøng thaùng hay khoâng? 9. Tình hình coâng nôï vaø thu hoài coâng nôï, chi tieát soá dö theo haïn thanh toaùn coù ñöôïc caäp nhaät vaø baùo caùo haøng ngaøy hay khoâng? IV. HOAÏT ÑOÄNG MUA HAØNG VAØ THUEÂ DÒCH VUÏ 1. Coâng ty coù phaân quyeàn xeùt duyeät vieäc mua haøng thueâ dòch vuï theo soá löôïng vaø giaù trò khoâng? 2. Ngöôøi xeùt duyeät coù ñoäc laäp vôùi ngöôøi mua haøng vaø thueâ dòch vuï hay khoâng? 3. Coâng ty coù boä phaän mua haøng rieâng khoâng? Neáu khoâng thì boä phaän naøo ñaûm traùch vieäc mua haøng? o ………………………………………………… o ........................................ 4. Ai laø ngöôøi yeâu caàu mua haøng ï: o Tröôûng boä phaän kho haøng o Phoøng keá hoaïch o Keá toaùn o Tröôûng boä phaän mua haøng 5. Ai laø ngöôøi yeâu caàu thöïc hieän thueâ dòch vuï: o Phoøng kinh doanh o Phoøng keá hoaïch o Keá toaùn o Tröôûng boä phaän mua haøng 6. Coâng ty coù laäp keá hoaïch cho haøng toàn kho hay khoâng? 7. Coâng ty coù phaân tích saûn löôïng ñaët haøng hieäu quaû khoâng (EQO) khoâng? 8. Coâng ty coù aùp duïng heä thoáng haøng toàn kho kòp thôøi (JIT – just in time) hay khoâng? 9. Coâng ty coù boä phaän theo doõi thoâng tin veà bieán ñoäng giaù caû LPG trong nöôùc vaø theá giôùi khoâng? Coù danh saùch nhaø cung caáp trong vaø ngoaøi nöôùc khoâng? Danh saùch nhaø cung caáp coù caäp nhaät thöôøng xuyeân khoâng? Nhaø cung caáp chuû yeáu cuûa coâng ty laø o Trong nöôùc o Nöôùc ngoaøi o Caû hai 10. Coâng ty coù laäp ñôn ñaët haøng khoâng? 11. Ñôn ñaët haøng ñöôïc: Ñaùnh soá ? Ñaày ñuû caùc noäi dung caàn thieát? Laäp treân cô sôû Phieáu ñeà nghò mua haøng? Kyù pheâ duyeät cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn? Löu hoà sô nhöõng nghieäp vuï ñang thöïc hieän? Soá lieân Ñôn ñaët haøng ñöôïc laäp? o Moät lieân o Hai lieân o Ba lieân trôû leân 12. Ñôn ñaët haøng cuûa coâng ty ñöôïc laäp bôûi: o Tröôûng boä phaän mua haøng o Tröôûng boä phaän kho o Phoøng keá hoaïch o Keá toaùn 13. Ñôn ñaët haøng ñöôïc göûi tôùi: o Moät nhaø cung caáp coù uy tín o Ít nhaát hai nhaø cung caáp coù uy tín o Töø ba nhaø cung caáp trôû leân 14. Baûn chaøo giaù cuûa caùc nhaø cung caáp coù ñöôïc boû kín vaø môû cuøng luùc tôùi ngöôøi coù quyeàn xeùt duyeät khoâng? 15. Taát caû caùc baûn chaøo giaù vaø ñôn ñaët haøng coù löu taïi boä phaän mua haøng hay khoâng? 16. Khi haøng ñöôïc nhaän, vieäc ñoái chieáu giöõa Phieáu ñeà nghò mua haøng, Ñôn ñaët haøng, caùc chöùng chæ veà haøng hoùa vaø Phieáu nhaäp kho coù ñöôïc tieán haønh hay khoâng? 17. Soå theo doõi haøng toàn kho cuûa keá toaùn vaø thuû kho coù taùch bieät nhau khoâng? Ñònh kyø thuû kho vaø keá toaùn coù ñoái chieáu ñeå thoâng baùo veà löôïng gas dö trong boàn khoâng? Neáu coù, bao nhieâu laâu moät laàn: o moät laàn trong naêm o hai laàn trong naêm Coâng ty coù khi naøo löu tröõ gas cuûa khaùch haøng hoaëc nhaø cung caáp khaùc cuøng vôùi haøng cuûa mình trong boàn khoâng? 18. Coâng ty coù tieán haønh nghieân cöùu so saùnh hieäu quaû kinh teá tröôùc hoaëc sau khi tieán haønh caùc hoaït ñoäng thueâ dòch vuï khoâng? (thueâ xe, thueâ vaän chuyeån, thueâ chieát naïp…) 19. Coâng ty coù chính saùch ñònh möùc caùc khoaûn chi phí noäi boä cho töøng boä phaän, töøng chöùc danh? (Chi phí coâng taùc, ñieän thoaïi, tieáp khaùch haøng….) V. HOAÏT ÑOÄNG NHAÄN HAØNG 1. Coâng ty coù toå chöùc boä phaän nhaän haøng khoâng? 2. Boä phaän nhaän haøng coù nhaän ñöôïc moät lieân Ñôn ñaët haøng töø boä phaän mua haøng khoâng? 3. Khi nhaän haøng LPG, coâng ty coù tieán haønh kieåm ñònh qua moät toå chöùc ñoäc laäp veà soá löôïng vaø chaát löôïng taïi nôi nhaän haøng khoâng? 4. Söï cheânh leäch veà soá löôïng coù ñöôïc coâng ty qui ñònh roõ trong hôïp ñoàng mua haøng khoâng? 5. Keá toaùn haøng toàn kho coù bieát roõ veà söï cheânh leäch naøy khoâng? 6. Taát caû caùc nghieäp vuï nhaän haøng ñöôïc laäp Phieáu nhaäp kho? 7. Phieáu nhaäp kho ñöôïc laäp bôûi: o Keá toaùn haøng toàn kho o Tröôûng boä phaän kho o Boä phaän khaùc 8. Phieáu nhaäp kho ñöôïc: Ñaùnh soá ? Ñaày ñuû caùc noäi dung caàn thieát? Kyù xaùc nhaän ñaày ñuû bôûi Boä phaän nhaän haøng vaø Thuû kho? Soá lieân phieáu nhaäp kho ñöôïc laäp? o Moät lieân o Hai lieân o Ba lieân trôû leân Boä phaän nhaän haøng coù löu phieáu nhaäp kho hay khoâng? VI. HOAÏT ÑOÄNG BAÙN HAØNG 1. Coâng ty coù boä phaän baùn haøng ñoäc laäp hay khoâng? 2. Boä phaän baùn haøng thuoäc söï quaûn lyù cuûa phoøng: o Keá toaùn o Kinh doanh o Caû hai 3. Leänh baùn haøng ñöôïc laäp bôûi boä phaän: o Keá toaùn o Kinh doanh 4. Coâng ty coù thöïc hieän laäp phieáu xuaát kho ngay khi xuaát haøng hay khoâng? Neáu khoâng, phieáu xuaát kho ñöôïc laäp khi naøo: o Vaøo thôøi ñieåm cuoái thaùng o Vaøo thôøi ñieåm kieåm keâ thöïc teá 5. Coâng ty coù phaân nhoùm khaùch haøng hay khoâng? Neáu coù, vieäc phaân loaïi nhoùm khaùch haøng theo: o Loaïi hình kinh doanh o Doanh thu o Khu vöïc 6. Coâng ty coù phaân caáp traùch nhieäm quaûn lyù duyeät caùc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng hay khoâng? 7. Nhaân vieân marketing coù ñöôïc pheùp thu tieàn haøng cuûa khaùch haøng ngay taïi vaên phoøng ñaïi lyù cuûa khaùch haøng hay khoâng? 8. Coâng ty coù: Phaân tích ñieåm hoøa voán? Phaân tích chi phí döôùi daïng ñònh phí, bieán phí vaø chi phí hoãn hôïp? 9. Coâng ty ñònh giaù baùn LPG theo o Tyû leä laõi goäp o Theo giaù thò tröôøng o Theo kinh nghieäm o Giaù thaønh toaøn boä 10. Hoùa ñôn taøi chính cuûa haøng baùn ñöôïc laäp bôûi boä phaän: o Keá toaùn o Kinh doanh 11. Phieáu xuaát kho ñöôïc laäp bôûi: o Keá toaùn haøng toàn kho o Tröôûng boä phaän kho o Boä phaän baùn haøng 12. Phieáu xuaát kho ñöôïc: Ñaùnh soá ? Ñaày ñuû caùc noäi dung caàn thieát? Kyù xaùc nhaän ñaày ñuû bôûi Boä phaän baùn haøng, ngöôøi duyeät vaø Thuû kho? Soá lieân phieáu xuaát kho ñöôïc laäp? o Moät lieân o Hai lieân o Ba lieân trôû leân 13. Coâng ty coù xaây döïng ñònh möùc cho chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp khoâng? VII. HOAÏT ÑOÄNG THANH TOAÙN 1. Keá toaùn thanh toaùn coù ñoäc laäp vôùi caùc boä phaän kho, mua haøng vaø nhaän haøng? 2. Taát caû caùc chöùng töø sau ñaây lieân quan tôùi quaù trình ñaët haøng, mua haøng, nhaäp haøng coù chuyeån cho keá toaùn thanh toaùn khoâng? o Phieáu ñeà nghò mua haøng o Ñôn ñaët haøng o Hôïp ñoàng o Caùc chöùng chæ veà haøng hoùa o Hoùa ñôn o Phieáu nhaäp kho 3. Moïi chöùng töø chi ñeàu ñöôïc: o Ñaùnh soá? o Ñöôïc xeùt duyeät thanh toaùn bôûi caáp coù thaåm quyeàn? o Coù caùc chöùng töø lieân quan tôùi quaù trình ñaët haøng, mua haøng vaø nhaäp haøng ñi keøm? 4. Thuû quyõ coù ñöôïc pheùp: o Laäp caùc chöùng töø thanh toaùn (thu, chi)? o Xem caùc baùo caùo lieân quan ñeán coâng nôï khoâng? Cuoái thaùng keá toaùn coù tieán haønh ñoái chieáu soå quyõ vaø kieåm keâ quyõ khoâng? 5. Cuoái thaùng keá toaùn coù tieán haønh ñoái chieáu soå dö Ngaân haøng vôùi soå phuï Ngaân haøng khoâng? 6. Coâng ty coù tieán haønh ñoái chieáu coâng nôï vôùi nhaø cung caáp hay khoâng? Neáu coù: o Thaùng o Quí o Naêm Coâng ty Kinh doanh Khí hoùa loûng mieàn Nam PHAÂN TÍCH HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 2006 STT Saûn phaåm Hoaït ñoäng Kinh doanh Gas daân duïng Kinh doanh Gas coâng nghieäp KD Coâng trình gas Toång coäng 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 54 242 24 238 1 78 480 2 Doanh thu (trñ) 537 941 244 642 280 782 863 3 Giaù voán haøng baùn 488 182 218 148 210 706 540 4 Lôïi nhuaän goäp 49 759 26 494 70 76 323 5 Chi phí baùn haøng 21 200 19 415 50 40 665 6 Chi phí baùn haøng + chi phí quaûn lyù phaân boå 11 112 4 955 10 16 077 7 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 17 447 2 124 10 19 581 8 Thueá thu nhaäp DN 4 885 595 3 5 483 9 Lôïi nhuaän sau thueá 12 562 1 529 7 14 099 Saûn phaåm Hoaït ñoäng OCP (trñ) Kinh doanh Gas daân duïng Kinh doanh Gas coâng nghieäp KD Coâng trình gas Toång coäng Tieáp thò KH, quan heä KH 4 964 70% 20% 10% 100% Kyù keát hôïp ñoàng 1 512 70% 20% 10% 100% Nhaän yeâu caàu cuûa KH, saép xeáp haøng 1 199 60% 40% 100% Laäp leänh xuaát haøng 550 60% 40% 100% Xuaát hoùa ñôn baùn haøng 550 50% 50% 100% Vaän chuyeån haøng 3 858 55% 45% 100% Thu tieàn haøng, ñoøi nôï 625 20% 80% 100% Hoaït ñoäng ghi cheùp khaùc 2 819 50% 30% 20% 100% 16 077 9 514 5 352 1 211 Hoaït ñoäng Chi phí TCA (trñ) Tieáp thò KH, quan heä KH Kyù keát hôïp ñoàng Nhaän yeâu caàu cuûa KH, saép xeáp haøng Laäp leänh xuaát haøng Xuaát hoùa ñôn baùn haøng Vaän chuyeån haøng Thu tieàn haøng, ñoøi nôï Hoaït ñoäng ghi cheùp khaùc Coäng 1. Chi phí khaáu hao 3 077 64 262 1 024 275 275 833 275 69 3 077 Maùy tính 137 5% 15% 15% 15% 50% 100% Nhaø xöôûng, VP 1 666 50% 50% 100% Phöông tieän vtaûi 1 100 5% 20% 15% 20% 20% 20% 100% Maùy moùc thieát bò VP khaùc 174 5% 20% 15% 20% 20% 20% 100% 2. Löông 8 500 4 750 1 250 25 125 125 25 200 2 000 8 500 Löông cuûa nv quaûn lyù 5 000 75% 25% 100% Löông cuûa nv VP 2 000 100% 100% Löông cuûa nv tieáp thò 1 000 100% 100% Löông cuûa nv baùn haøng 500 5% 25% 25% 5% 40% 100% 3. Chi phí haønh chính 1 500 150 - 150 150 150 - 150 750 1 500 Chi phí haønh chính 1 500 10% 10% 10% 10% 10% 50% 100% 5. Chi phí vaän chuyeån 3 000 - - - - - 3 000 - - 3 000 Chi phí vaän chuyeån 3 000 100% 100% ………………… Toång coäng 16 077 4 964 1 512 1 199 550 550 3 858 625 2 819 16 077 DÖÏ TOAÙN TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM S T T MAËT HAØNG LPG NOÄI DUNG THAÙN G 1 THAÙ NG 2 THAÙ NG 3 THAÙ NG 4 THAÙ NG 5 THAÙ NG 6 THAÙ NG 7 THAÙ NG 8 THAÙ NG 9 THAÙ NG 10 THAÙ NG 11 THAÙ NG 12 TOÅ NG NAÊ M 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 7 950 6 370 7 210 7 900 8 000 8 020 8 200 8 160 8 170 8 320 8 300 8 400 95 000 Gas daân duïng 2 850 2 450 2 510 2 850 2 920 2 920 3 050 3 010 3 020 3 120 3 100 3 200 35 000 Bình 12 kg 1 550 1 330 1 380 1 550 1 600 1 600 1 650 1 610 1 600 1 670 1 650 1 700 18 890 Bình 45 kg 1 300 1 120 1 130 1 300 1 320 1 320 1 400 1 400 1 420 1 450 1 450 1 500 16 110 Gas Coâng nghieäp 5 100 3 920 4 700 5 050 5 080 5 100 5 150 5 150 5 150 5 200 5 200 5 200 60 000 2 Giaù baùn döï kieán (ñ/kg) 10 500 10 520 10 500 9 500 9 000 8 200 9 000 10 050 9 560 9 600 9 600 9 600 3 Doanh thu döï kieán (trñ) 83 475 67 012 75 705 75 050 72 000 65 764 73 800 82 008 78 105 79 872 79 680 80 640 913 112 4 Caùc khoaûn phaûi thu (net 40) 9 275 7 446 8 412 8 339 8 000 7 307 8 200 9 112 8 678 8 875 8 853 8 960 5 Caùc khoaûn thu ñöôïc döï kieán (trñ) 74 200 59 567 67 293 66 711 64 000 58 457 65 600 72 896 69 427 70 997 70 827 71 680 6 Khoaûn phaûi thu ñaàu kyø (trñ) 98 000 7 Döï kieán nôï cuõ thu ñöôïc (trñ) 19 600 8 Toång tieàn maët thu ñöôïc (trñ) 93 800 68 842 74 739 75 123 72 339 66 457 72 907 81 096 78 539 79 676 79 701 80 533 923 752 DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ BAÙN HAØNG QUÍ STT CAÙC CHÆ TIEÂU I II III IV TOÅNG NAÊM 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95,000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913,112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821,800 4 Chi phí baùn haøng 15 314.4 13 952.4 14 379.6 14 848.9 58 495.3 Chi phí cuûa nhaân vieân 3 339 2 844 3 339 3 805 13 327 Löông 3 061 2 615 3 061 3 508 12 245 AÊn ca 165 152 165 177 659 Löông laøm theâm 33 12 33 33 111 Caùc khoûan trích theo löông 55 42 55 59 211 Caùc chi boài döôõng khaùc 25 23 25 28 101 Chi phí vaät lieäu bao bì 3 358 3 358 3 358 3 358 13 432 Chi phí phaân boå bình gas 2 858 2 858 2 858 2 858 11 432 Chi phí baûo döôõng bình 500 500 500 500 2 000 Chi phí nieâm bình gas 206 200 220 225 851 Chi phí duïng cuï, ñoà duøng 144.3 158.5 154.7 157.0 614.5 Mua saém CCDC 43.6 60.5 68.2 70.5 242.8 VPP 100.7 98.0 86.5 86.5 371.7 Chi phí khaáu hao TSCÑ 764.1 800.0 800.0 800.0 3 164.1 Chi phí baûo hieåm 88.0 93.9 93.9 93.9 369.7 Baûo hieåm traïm chieát vaø gas trong boàn 65.0 65.0 65.0 65.0 260.0 Baûo hieåm xe taûi, xe boàn 88.0 93.9 93.9 93.9 369.7 Chi phí dòch vuï mua ngoøai 6 881 5 988 5 944 5 995 24 808 Ñieän, nöôùc 53 55 56 57 221 Ñieän thoïai 88 88 88 88 352 Chi phí thueâ traïm, kho chöùa 2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 Chi phí vaän chuyeån 3 125 2 125 2 000 2 000 9 250 Chi phí chieát naïp 1 415 1 520 1 600 1 650 6 185 Chi phí khaùc 740 710 690 640 2 780 Chi phí quaûng caùo, tieáp thò 200 170 150 100 620 Chi phí tieáp thò vaø coâng taùc 150 150 150 150 600 Chi phí toå chöùc hoäi nghò 140 140 140 140 560 Caùc chi phí khaùc 250 250 250 250 1 000 DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ QUAÛN LYÙ QUÍ STT CAÙC CHÆ TIEÂU I II III IV TOÅNG NAÊM 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95,000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913,112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821,800 4 Chi phí quaûn lyù 2 040.0 1 991.0 2 185.0 2 217.0 8 433.0 Chi phí cuûa nhaân vieân 1 027 958 1 152 1 179 4 316 Löông 965 900 1 078 1 100 4 043 AÊn ca 45 42 56 60 203 Caùc khoûan trích theo löông 17 16 18 19 70 Chi phí duïng cuï, ñoà duøng 35.0 55.0 55.0 60.0 205.0 Mua saém CCDC 20.0 40.0 40.0 45.0 145.0 VPP 15.0 15.0 15.0 15.0 60.0 Chi phí thueá, leä phí, thueâ nhaø ñaát 650.0 650.0 650.0 650.0 2 600.0 Chi phí khaáu hao TSCÑ 80.0 80.0 80.0 80.0 320.0 Chi phí dòch vuï mua ngoøai 28 28 28 28 112 Ñieän, nöôùc 15 15 15 15 60 Ñieän thoïai 13 13 13 13 52 Chi phí khaùc 220 220 220 220 880 DÖÏ TOAÙN CHI TIEÁT LÔÏI NHUAÄN QUÍ STT CAÙC CHÆ TIEÂU I II III IV TOÅNG NAÊM 1 Saûn löôïng (ñôn vò: 1000kg) 21 530 23 920 24 530 25 020 95 000 2 Doanh thu döï kieán (trñ) 226 192 212 814 233 913 240 192 913 112 3 Giaù voán haøng baùn 203 573 191 533 210 522 216 173 821 800 4 Lôïi nhuaän goäp 22 619 21 281 23 391 24 019 91 311 5 Bieán phí baùn haøng 6 973 7 078 7 158 7 208 28 417 6 Ñònh phí baùn haøng 8 341 6 874 7 222 7 641 30 078 7 Ñònh phí quaûn lyù 2 040 1 991 2 185 2 217 8 433 8 Soá dö ñaûmphí 15 646 14 203 16 233 16 811 62 894 9 Tyû leä soá dö ñaûm phí 6.92% 6.67% 6.94% 7.00% 10 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 5 265 5 338 6 827 6 953 24 383 11 Thueá thu nhaäp DN 1 474 1 495 1 911 1 947 6 827 12 Lôïi nhuaän sau thueá 3 791 3 843 4 915 5 006 17 556

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVận dụng kế toán quản trị trong các công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas.pdf
Luận văn liên quan