Vận dụng lý luận quan điểm toàn diện để phân tích tình hình kinh tế Việt Nam từ 1975 - 2000

VẬN DỤNG LÝ LUẬN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TỪ 1975 - 2000 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 I. Những lý luận về quan điểm toàn diện 2 1. Cơ sở lý luận 2 2. Yêu cầu của quan điểm toàn diện 3 3. ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm toàn diện 3 II. Vận dụng lý luận vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 4 1. Khái niệm nền kinh tế thị trường, ưu điểm và nhược điểm. Thị trường định hướng XHCN 4 2. Thực trạng và quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam 6 3. Tính toàn diện trong xây dựng nền kinh tế thị trường 11 KẾT LUẬN 14 Lời nói đầu Năm 1975, giải phóng Miền Nam, đất nước ta hoàn toàn độc lập, hai miền Nam - Bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. nhiệm vụ đặt ra trước mắt là phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh và cải rạo nền kinh tế Miền Nam cho phù hợp với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa ( XHCN). Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong những nội dung cơ bản của quá trình đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta và đã được các Nghị quyết của Đại hội VI, đại hội VII. Đại hội VIII, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1991 - 2000, Đại hội IX và Nghị quyết trung ương Đảng khẳng định trong đó cơ chế thị trường và quản lý nhà nước là hai yếu tố cơ bản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đảng và Nhà nước đã quyết tâm thực hiện quá trình đổi mới thông qua một chương trình đổi mới thể chế một cách sâu rộng triệt để và toàn diện nhằm thực hiện việc xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN. Đổi mới cơ chế quản lý với mục tiêu xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành toàn diện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy việc nghiên cứu quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường XHCH là hết sức quan trọng và cấp bách. Trong 15 năm nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Thoát khỏi khủng hoảng, đạt tốc độ phát triển nhanh, đời sống của nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ. Với nền kinh tế đa thành phần hội nhập với nền kinh tế thế giới. Và nhất là hiện nay toàn Đảng toàn dân đang tích cực tham gia góp ý kiến xã hội 10 năm phát triển 2001 - 2010 thì nghiên cứu quan điểm toàn diện càng trở nên quan trọng và cấp thiết. I. NHỮNG LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 1. Cơ sở lý luận Quan điểm toàn diện được xuất phát từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép quan hệ biện chứng đó là: Các sự vật hiện tượng không tồn tại cô lập, biệt lập mà thống nhất với nhau, ràng buộc lẫn nhau, qui định và chuyển hoá lẫn nhau. Không chỉ trong tự nhiên mà trong lĩnh vực đời sống xã hội và tinh thần, mọi sự vật - hiện tượng cũng luôn luôn liên hệ, tác động quan lại lẫn nhau. Sự liên hệ đó mang tính khách quan và là tính phổ biến của các hiện tượng - sự vật trong thế giới khách quan. Trong thế giới khách quan có vô vàn mối liên hệ, chúng rất đa dạng và giữ vai trò vị trí khác nhau trong sự tồn tại vận động và phát triển sự vật hiện tượng. + Có mối liên hệ bên trong ( sự liên hệ tác động lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong sự vật hiện tượng ), lại có mối liên hệ bên ngoài và nó cũng là mối liên hệ hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy không có sự kiện nào tồn tại trong trạng thái cô lập tách rời các sự kiện khác. + Có mối liên hệ chung trong toàn bộ thế giới cũng có mối liên hệ riêng trong từng lĩnh vực cụ thể. Từ nhận thức trên trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có các yếu tố thị trường, các công cụ quản lý kinh tế. Quan điểm toàn diện ở đây thể hiện ở chỗ muốn xây dựng nền kinh tế thị trường phải xây dựng các yếu tố thị trường mang tính đồng bộ, tính toàn diện, xây dựng các công cụ đồng thời cũng hoạt động chứ không thể xây dựng các công cụ riêng biệt đứng lẻ loi, riêng rẽ, sẽ rất khó có tác dụng trong việc xây dựng nền kinh tế.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng lý luận quan điểm toàn diện để phân tích tình hình kinh tế Việt Nam từ 1975 - 2000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VËn dông lý luËn quan ®iÓm toµn diÖn ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam tõ 1975 - 2000 Lêi nãi ®Çu N¨m 1975, gi¶i phãng MiÒn Nam, ®Êt n­íc ta hoµn toµn ®éc lËp, hai miÒn Nam - B¾c thèng nhÊt, c¸ch m¹ng n­íc ta chuyÓn sang giai ®o¹n míi, c¶ n­íc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. nhiÖm vô ®Æt ra tr­íc m¾t lµ ph¶i kh¾c phôc hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh vµ c¶i r¹o nÒn kinh tÕ MiÒn Nam cho phï hîp víi m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ( XHCN). X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta vµ ®· ®­îc c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi VI, ®¹i héi VII. §¹i héi VIII, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 1991 - 2000, §¹i héi IX vµ NghÞ quyÕt trung ­¬ng §¶ng kh¼ng ®Þnh trong ®ã c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ qu¶n lý nhµ n­íc lµ hai yÕu tè c¬ b¶n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· quyÕt t©m thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi th«ng qua mét ch­¬ng tr×nh ®æi míi thÓ chÕ mét c¸ch s©u réng triÖt ®Ó vµ toµn diÖn nh»m thùc hiÖn viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng XHCN. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý víi môc tiªu xãa bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, h×nh thµnh toµn diÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Do vËy viÖc nghiªn cøu quan ®iÓm toµn diÖn trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng XHCH lµ hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch. Trong 15 n¨m nç lùc cña toµn §¶ng, toµn d©n chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Tho¸t khái khñng ho¶ng, ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, quèc phßng an ninh ®­îc gi÷. Víi nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Vµ nhÊt lµ hiÖn nay toµn §¶ng toµn d©n ®ang tÝch cùc tham gia gãp ý kiÕn x· héi 10 n¨m ph¸t triÓn 2001 - 2010 th× nghiªn cøu quan ®iÓm toµn diÖn cµng trë nªn quan träng vµ cÊp thiÕt. I. Nh÷ng lý luËn vÒ quan ®iÓm toµn diÖn 1. C¬ së lý luËn Quan ®iÓm toµn diÖn ®­îc xuÊt ph¸t tõ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn cña phÐp quan hÖ biÖn chøng ®ã lµ: C¸c sù vËt hiÖn t­îng kh«ng tån t¹i c« lËp, biÖt lËp mµ thèng nhÊt víi nhau, rµng buéc lÉn nhau, qui ®Þnh vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Kh«ng chØ trong tù nhiªn mµ trong lÜnh vùc ®êi sèng x· héi vµ tinh thÇn, mäi sù vËt - hiÖn t­îng còng lu«n lu«n liªn hÖ, t¸c ®éng quan l¹i lÉn nhau. Sù liªn hÖ ®ã mang tÝnh kh¸ch quan vµ lµ tÝnh phæ biÕn cña c¸c hiÖn t­îng - sù vËt trong thÕ giíi kh¸ch quan. Trong thÕ giíi kh¸ch quan cã v« vµn mèi liªn hÖ, chóng rÊt ®a d¹ng vµ gi÷ vai trß vÞ trÝ kh¸c nhau trong sù tån t¹i vËn ®éng vµ ph¸t triÓn sù vËt hiÖn t­îng. + Cã mèi liªn hÖ bªn trong ( sù liªn hÖ t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn bªn trong sù vËt hiÖn t­îng ), l¹i cã mèi liªn hÖ bªn ngoµi vµ nã còng lµ mèi liªn hÖ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy kh«ng cã sù kiÖn nµo tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch rêi c¸c sù kiÖn kh¸c. + Cã mèi liªn hÖ chung trong toµn bé thÕ giíi còng cã mèi liªn hÖ riªng trong tõng lÜnh vùc cô thÓ. Tõ nhËn thøc trªn trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. Quan ®iÓm toµn diÖn ë ®©y thÓ hiÖn ë chç muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i x©y dùng c¸c yÕu tè thÞ tr­êng mang tÝnh ®ång bé, tÝnh toµn diÖn, x©y dùng c¸c c«ng cô ®ång thêi còng ho¹t ®éng chø kh«ng thÓ x©y dùng c¸c c«ng cô riªng biÖt ®øng lÎ loi, riªng rÏ, sÏ rÊt khã cã t¸c dông trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ. 2.Yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn Quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái ®Ó cã ®­îc nhËn thøc ®óng vÒ sù vËt chóng ta ph¶i xem xÐt nã trªn hai khÝa c¹nh a. Trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn, gi÷a c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c cña sù vËt ®ã. b. Trong mèi liªn hÖ gi÷a sù vËt ®ã víi sù vËt kh¸c ( kÓ c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ) V.I lªnin viÕt: " Muèn thùc sù hiÓu ®­îc sù vËt cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t vµ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mÆt, tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ vµ " quan hÖ gi¸n tiÕp " cña sù vËt ®ã" ( V.I Lª nin toµn tËp Nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé Matxc¬va, 1979, t.42, tr 364). Quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái ®Ó nhËn thøc ®­îc sù vËt, chóng ta cÇn xem xÐt nã trong mèi quan hÖ víi nhu cÇu thùc tiÔn cña con ng­êi. Øng víi mçi con ng­êi mçi thêi ®¹i vµ trong mét hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh, con ng­êi bao giê còng chØ ph¶n ¸nh ®­îc mét sè l­îng h÷u h¹n nh÷ng mèi liªn hÖ. Bëi vËy tri thøc®¹t ®­îc vÒ sù vËt còng chØ lµ t­¬ng ®èi, kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng trän vÑn. Nh­ vËy quan ®iÓm toµn diÖn ch©n thùc ®ßi hái chóng ta ph¶i ®i tõ tri thøc vÒ nhiÒu mÆt, nhiÒu mèi liªn hÖ sù vËt ®Õn chç kh¸i qu¸t ®Ó rót ra c¸i b¶n chÊt chi phèi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt hay hiÖn t­îng ®ã. 3. ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn §Ó c¶i t¹o mét sù vËt hiÖn t­îng, ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®Æt ra trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®ßi hái mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh. NÕu thiÕu tÝnh toµn diÖn trong c¸c chñ tr­¬ng biÖn ph¸p th× sÏ kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. Song toµn diÖn ®ång bé kh«ng ph¶i c¸i g× còng ®Æt ra mét c¸ch giµn ®Òu, trµn lan, mµ ®ßi hái trong mçi mét thêi kú, mçi mét giai ®o¹n ph¶i cã nh÷ng chñ tr­¬ng, nh÷ng biÖn ph¸p mang tÝnh träng t©m, träng ®iÓm, x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng kh©u then chèt tËp trung gi¶i quyÕt ®Ó lµm c¬ cë cho nh÷ng chñ tr­ëng biÖn ph¸p kh¸c mét c¸ch ®ång bé. Gãp phÇn kh¾c phôc lèi suy nghÜ gi¶n ®¬n, mét chiÒu, phiÕn diÖn. Chèng l¹i chñ nghÜa chÕt chung vµ thuËt nguþ biÖn ( chñ nghÜa chÕt chung nh©n danh toµn diÖn ®Ó kÕt hîp mét c¸ch v« nguyªn t¾c nh÷ng c¸i hÕt søc kh¸c nhau thµnh mét h×nh ¶nh kh«ng ®óng vÒ sù vËt ); ( thuËt ngôy biÖn th× l¹i lËp luËn chñ quan thø yÕu thay cho chñ yÕu, lÊy c¸i kh«ng c¬ b¶n thay cho c¸c c¬ b¶n ... nh»m xuyªn t¹c biÖn chøng cña sù vËt ). II. VËn dông lý luËn vµo viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo ho¹t ®éng thùc tiÔn còng ®ßi hái chóng ta ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a " chÝnh s¸ch dµn ®Òu" vµ chÝnh s¸ch cã träng ®iÓm" V.I Lª nin. 1. Kh¸i niÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm. ThÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN. a. Kh¸i niÖm Kinh tÕ thÞ tr­êng thÓ hiÖn tr×nh ®é cao cña kinh tÕ hµng ho¸, quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ trë lªn phæ biÕn. Trong lÞch sö nh©n lo¹i ®· diÔn ra c¸c h×nh thøc kinh tÕ kh¸c nhau nh­: Kinh tÕ tù nhiªn, kinh tÕ tù cung tù cÊp, kinh tÕ thÞ tr­êng. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ h×nh thøc kinh tÕ v¨n minh, ®ã lµ nÒn kinh tÕ vËn ®éng, ph¸t triÓn g¾n liÒn víi hÖ thèng ®ång bé c¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô, thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng lao ®éng, thÞ tr­êng tµi nguyªn. Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy ®ñ g¾n liÒn víi mét hÖ thèng luËt lÖ thÓ chÕ, hÖ thèng c¸c ®¹o luËt, c¸c qui ph¹m vµ x­¬ng sèng cña nÒn kinh tÕ. VÒ thùc chÊt lµ c¸c khu«n khæ ph¸p lý ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ cã trËt tù. b. MÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong ®êi sèng x· héi n­íc ta. Nghiªn cøu d­íi gãc ®é quan ®iÓm toµn diÖn chóng ta nhËn thÊy r»ng mét mÆt nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµm cho c¹nh tranh thóc ®Èy khoa häc ph¸t triÓn, tiÕp thu c¸c c«ng nghÖ vµ bÝ quyÕt míi. Nh­ng mÆt kh¸c c¹nh tranh còng lµm cho hµng lo¹t c¸c xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n. * VÒ mÆt tÝch cùc Kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o ra ®­îc nh÷ng con ng­êi n¨ng ®éng, quyÕt ®o¸n, cã ®­îc kinh nghiÖm sau nh÷ng lÇn c¹nh tranh th¾ng lîi hay thÊt b¹i cña m×nh nh»m: + Thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. + §Èy m¹nh qu¸ tr×nh x· héi ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt. + §Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt. + KÝch thÝch n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng hiÖu qu¶ kinh tÕ, hµng ho¸ dÞch vô dåi dµo vµ lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn. + TÝnh n¨ng ®éng vµ tù ®iÒu chØnh cña nÒn kinh tÕ. * VÒ mÆt h¹n chÕ - Ph©n ho¸ giµu nghÌo qu¸ xa nhau kh«ng c«ng b»ng m©u thuÉn x· héi lµm c¶n trë cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. - §éng c¬ s¨n ®uæi lîi nhuËn tèi ®a g¾n liÒn víi nh÷ng thñ ®o¹n kh«ng lµnh m¹nh: §Çu c¬, bu«n lËu vµ lèi sèng duy vËt chÊt xem th­êng truyÒn thèng vµ c¸c chuÈn mùc x· héi. - Gi¸ c¶ h×nh thµnh tù do trªn thÞ tr­êng. - XuÊt hiÖn nhiÒu mÆt tr¸i cña c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. c. Môc ®Ých cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN lµ Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña CNXH; sö dông c¬ chÕ thÞ tr­êng, ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t huy tinh thÇn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, l·nh ®¹o, qu¶n lý nÒn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®óng h­íng ®i lªn CNXH. * §Æc ®iÓm kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta. - Cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u nh­ng së h÷u c«ng céng lµ chñ yÕu. - Cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, Nhµ n­íc ta lµ Nhµ n­íc XHCH, Nhµ n­íc thùc sù cña d©n, do d©n, v× d©n, qu¶n lý nÒn kinh tÕ theo nguyªn t¾c kÕt hîp thÞ tr­êng vµ kÕ ho¹ch, ph¸t huy mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ kh¾c phôc mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, b¶o vÖ lîi Ých Nhµ n­íc cña nh©n d©n lao ®éng. - Thùc hiÖn ph©n phèi chñ yÕu theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®ång thêi ph©n phèi møc ®ãng gãp vèn vµ trÝ tuÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ th«ng qua phóc lîi x· héi; t¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n liÒn víi ®¶m b¶o tiÕn bé vµ c«ng b»ng ngay trong tõng b­íc ph¸t triÓn. 2. Thùc tr¹ng vµ qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam a. Giai ®o¹n tõ n¨m 1975 - 1986 Tõ n¨m 1975 ®Êt n­íc ViÖt Nam hoµn toµn ®éc lËp vµ thèng nhÊt. Trong 10 n¨m nh©n d©n ta ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­ît qua bao khã kh¨n thö th¸ch, hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc nÒn kinh tÕ bÞ tµn ph¸, tõng b­íc x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi, b­íc ®Çu x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸ gi¸o dôc, ytÕ, thiÕt lËp cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n trong c¶ n­íc. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ vÉn ë trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, s¶n xuÊt nhá lµ phæ biÕn, trang thiÕt bÞ lµ phæ biÕn, n¨ng suÊt x· héi thÊp, kinh tÕ l¹c hËu, mÊt c©n ®èi, kh«ng cã tÝch luü lÖ thuéc vµo nhiÒu bªn ngoµi. Khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi diÔn ra trong nhiÒu n¨m, l¹m ph¸t lªn ®Õn 774% n¨m 1986 (t¹p chÝ céng s¶n sè 17 th¸ng 9 - 2000 ) tµi nguyªn, thiÕt bÞ vµ lao ®éng sö dông thÊp, nh©n d©n thiÕu thèn, nÕp sèng v¨n ho¸ tinh thÇn ®¹o ®øc kÐm lµnh m¹nh, trËt tù an toµn x· héi kh«ng ®­îc ®¶m b¶o; tham nhòng, tÖ n¹n x· héi ph¸t triÓn. Trªn thùc tÕ nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇ thø VI ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ IV ( n¨m 1997 ); c¸c quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ®· ®­îc chÊp nhËn nh­ng míi chØ ë møc ®é thø yÕu. §ã lµ do nhiÒu thËp kû qua t­ t­ëng kinh tÕ x· héi chñ nghÜa mang nÆng thµnh kiÕn, x©y dùng theo m« h×nh dËp khu«n gi¸o ®iÒu, chñ quan duy ý chÝ ( bè trÝ c¬ cÊu kinh tÕ thiªn vÒ c«ng nghiÖp nÆng qui m« lín, véi xo¸ bá c¸c h×nh thøc kinh tÕ dùa trªn chÕ ®é t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ nÆng vÒ h×nh thøc, phñ nhËn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, bé m¸y quan liªu cång kÒnh kÐm hiÖu lùc. Nh÷ng sai lÇm ®ã ®· k×m h·m lùc l­îng s¶n xuÊt vµ nhiÒu ®éng lùc ph¸t triÓn. Cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ bÞ ®Èy lïi, t­ t­ëng Lªnin trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi bÞ xem nh­ b­íc lïi t¹m thêi bÊt ®¾c dÜ. b. Giai ®o¹n tõ n¨m 1986 - 1990 Tr­íc t×nh h×nh ®ã th¸ng 12/1986 §¹i héi VI ®· nh×n th¼ng vµo sù thËt, thõa nhËn nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt chñ quan trong l·nh ®¹o ®iÒu hµnh. §ång thêi §¶ng quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn mang tÝnh chiÕn l­îc më ra thêi kú míi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Thi hµnh ®æi míi t­ duy lý luËn, t­ duy kinh tÕ, c¬ chÕ qu¶n lý: Xãa bá tËp trung quan liªu bao cÊp, x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét b­¬c qu¶n lý s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, cñng cèk c¸c thµnh phÇn kinh tÕ XHCN. §¶ng vµ Nhµ n­íc ra ®· nhËn thÊy ph¶i s¶n xuÊt ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ trong kÕ ho¹ch ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. VËn dông tæng hîp c¸c qui luËt: Gi¸ trÞ, cung cÇu .... S¾p xÕp l¹i nÒn kinh tÕ quèc d©n theo mét c¬ cÊu hîp lý, trong ®ã c¸c ngµnh, c¸c vïng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ... bè trÝ c©n ®èi, liªn kÕt víi nhau phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, víi nh÷ng biÖn ph¸p ®æi míi lµm cho nÒn kinh tÕ chóng ta cã nhiÒu khëi s¾c. VÝ dô: Trong giai ®o¹n 1986 - 1990 ®Çu t­ toµn x· héi trung b×nh lµ 12,5% GDP, t¨ng tr­ëng kinh tÕ trung b×nh lµ 3,9%, kim ng¹ch xuÊt khÈu trung b×nh lµ 2,3 tû USD/n¨m; kim ng¹ch nhËp khÈu trung b×nh lµ 2,3 tû USD/n¨m; vÒ l¹m ph¸t th× n¨m 1986 lµ 774,7 % ®Õn n¨m 1990 gi¶m cßn 67,1% ( Nguån Tæng côc thèng kª ) c. Giai ®o¹n 1991 - 2000 §¹i héi §¶ng VII ( 6/1991) víi nh÷ng quyÕt s¸ch quan träng nh­: Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. §æi míi kinh tÕ lµm träng, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ. æn ®Þnh tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gi¶m nhÞp ®é t¨ng d©n sè ... Trong 5 n¨m ®Çu ( 1991 - 1995) tuy nÒn kinh tÕ vÉn ®øng tr­íc nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, nh­ng víi viÖc triÓn khai m¹nh mÏ ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn cña §¶ng phñ hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n, ®· t¹o ®­îc nhiÒu ®éng lùc míi: Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 8,2% ( môc tiªu lµ 5 - 6,5%. Trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 4,5%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 13,6% vµ dÞch vô t¨ng 8,8%, l¹m ph¸t kiÒm chÕ æn ®Þnh ë møc 23,4%/n¨m (Nguån: Bé kÕ h¹ch vµ ®Çu t­). KÕt thóc thêi kú kÕ ho¹ch 1991 - 1995 §¹i hé VIII ®· kÕt luËn: "§Êt n­íc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi t¹o ®­îc tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn sang thêi kú ph¸t triÓn míi: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" V× vËy giai ®o¹n 1996 - 2000 ®­îc x¸c ®Þnh rÊt quan träng cña thêi kú ph¸t triÓn míi. Môc tiªu vµ chØ tiªu ph¸t triÓn cña kÕ ho¹ch 5 n¨m ®· x©y dùng víi møc phÊn ®Êu rÊt cao c¶ vÒ tèc ®é ph¸t triÓn, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ. ViÖc chuyÓn tõ giai ®o¹n lÊy æn ®Þnh kinh tÕ x· héi lµm träng t©m sang giai ®o¹n ph¸t triÓn lµm träng t©m, ®Æt ra yªu cÇu rÊt cao, rÊt toµn diÖn theo chiÒu s©u c¶i c¸ch kinh tÕ. §Æc biÖt ph¶i nhanh chãng h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý víi c¬ chÕ qu¶n lý ®ñ søc vËn hµnh th«ng suèt, h­íng nÒn kinh tÕ ®i vµo ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tuy nhiªn c¸c tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cao nh­ chÊt l­îng: Nguån tr×nh ®é vµ n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh quèc gia, c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ång bé... ch­a chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ cßn qu¸ thÊp so víi yªu cÇu. MÆt kh¸c t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng khu vùc vµ thiªn tai kh¾c nhiÖt lµm khã kh¨n cho nÒn kinh tÕ. V× vËy mét sè c¸c chØ tiªu cña §¹i héi VIII ®Òu kh«ng ®¹t môc tiªu: Tèc ®é t¨ng GDP trung b×nh 9,0 - 10,0%/ n¨m nh­ng chØ ®¹t 6,55%/ n¨m. Kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ ®¹t 21%/n¨m... (Nguån v¨n kiÖn §¹i hé §¶ng VIII). Nh­ng nh×n chung thùc hiÖn chiÕn l­îc 1991 - 2000 còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ quan träng nh­: Sau 10 n¨m t¨ng gÊp ®«i, tÝch luü néi bé ®Õn n¨m 2000 ®¹t 25%GDP, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ TB 7,5%/ n¨m (Nguån Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­). KÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn nhanh. Chóng ta ®· héi nhËp cã hiÖu qu¶ víi kinh tÕ thÕ giíi, thu hót nhiÒu nguån ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tr×nh ®é d©n trÝ, chÊt l­îng nguån nh©n lùc vµ tÝnh n¨ng ®éng trong x· héi ®­îc n©ng lªn, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn vµ ph¸t triÓn. d. §æi míi t­ duy lý luËn trong sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt Nam. §¹i héi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn tõ ®æi míi kinh tÕ lµ träng t©m ®Õn ®æi míi chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, tõ ®æi míi t­ duy, nhËn thøc t­ t­ëng ®Õn ho¹t ®éng thùc tiÔn cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n. VÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp ®æi míi lµ §¶ng ph¶i ®æi míi trªn c¶ ba lÜnh vùc: §æi míi t­ duy, ®æi míi tæ chøc c¸n bé, ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc. §æi míi t­ duy lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p t­ duy, kh¾c phôc lèi t­ duy kinh nghiÖm, gi¸o ®iÒu chñ quan, siªu h×nh nh»m qu¸n triÖt ph­¬ng ph¸p t­ duy biÖn chøng duy vËt, h×nh thµnh nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ng­êi ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, bæ xung vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu lý luËn mµ §¶ng ®· ®¹t ®­îc. §Ó ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, ph¸t triÓn lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh tån t¹i cña sù vËt: Sù vËt liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau g©y lªn vËn ®éng, ng­îc l¹i vËn ®éng t¹ ra liªn hÖ. Yªu cÇu toµn diÖn chØ ®¹t ®­îc khi tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn. Vµ ng­îc l¹i chØ cã thÓ dù b¸o ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn khi xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn. §¶ng ta yªu cÇu toµn §¶ng toµn d©n, toµn qu©n n¾m v÷ng c¸c ®Þnh h­íng lín: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ tõ t­ëng Hå ChÝ MInh lµ nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng cña §¶ng ta vµ cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú ®æi míi nÒn kinh tÕ ë n­íc ta. NÒn kinh tÕ n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. T¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. Ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ nh©n lo¹i. 3. TÝnh toµn diÖn trong x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. a. T¹o lËp tÝnh ®ång bé c¸c yÕu tè cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn trong viÖc thóc ®Èy sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tõng b­íc hoµn thÖn c¸c lo¹i thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, ®Æc biÖt quan t©m c¸c thÞ tr­êng quan träng nh­ng hiÖn ch­a cã hoÆc s¬ khai nh­: thÞ tr­êng lao ®éng, thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, thÞ tr­êng khoa häc - c«ng nghÖ. (1) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ dÞch vô. ThÞ tr­êng hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ yÕu tè nßng cèt cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Cã thÞ tr­êng hµng ho¸ ph¸t triÓn míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®a d¹ng. §Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy, mét mÆt ph¶i ra søc s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ g× mµ thÞ tr­êng cÇn, mÆt kh¸c ph¶i n©ng cao søc mua cña thÞ tr­êng trong n­íc, c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n, chó ý c¸c thÞ tr­êng c¸c vïng cã nhiÒu khã kh¨n. Më réng thªm nhiÒu thÞ tr­êng ë n­íc ngoµi. (2) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng. ë n­íc ta thÞ tr­êng lao ®éng ch­a ®­îc ph¸t triÓn. Tuy nhiªn theo quan ®iÓm toµn diÖn, lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy viÖc më réng thÞ tr­êng thÞ tr­êng lao ®éng cÇn cã sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc, b¶o vÖ lîi Ých ng­êi lao ®éng vµ cña ng­êi sö dông lao ®éng. (3) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn. Ph¸t triÓn nhanh thÞ tr­êng vèn nhÊt lµ vèn dµi h¹n vµ trung h¹n lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng cao. H×nh thµnh ®ång bé thÞ tr­êng tiÒn tÖ, t¨ng kh¶ n¨ng chuyÓn ®«i cña ®ång tiÒn ViÖt Nam.Tæ chøc vµ vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n an toµn hiÖu qu¶, còng nh­ tæ chøc thÞ tr­êng ng©n hµng. Ngoµi c¸c thÞ tr­êng chñ yÕu nh­ trªn, cßn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, thÞ tr­êng nhµ ë, thÞ tr­êng ®Êt ®ai vµ mét sè c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Nh­ vËy viÖc vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, c¸c lo¹i thÞ tr­êng lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn. b. Hoµn chØnh ®ång bé vµ toµn diÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa. §Ó tiÕn hµnh qu¶n lý kinh tÕ, Nhµ n­íc ph¶i sö dông mét hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý, ®ã lµ c¸c ph­¬ng tiÖn mµ Nhµ n­íc sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng mong muèn cña m×nh. V¨n kiÖn §¹i héi VIII cña §¶ng chØ râ: Nhµ n­íc qu¶n lý thÞ tr­êng b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ vµ b»ng c¸c nguån lùc cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc. HÖ thèng c¸c c«ng cô ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc chØ ra ®ã lµ: (1) C¸c c«ng cô ph¸p luËt lµ b¶o ®¶m m«i tr­êng ph¸p lý, m«i tr­êng kinh doanh cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. (2) C«ng cô kÕ ho¹ch: Nhµ n­íc lµm tèt chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, hiÖn t­îng thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm b»ng nguån lùc tËp trung, ®æi míi thÓ chÕ qu¶n lý, c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, kinh doanh. (3) C¸c c«ng cô chÝnh s¸ch: C¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh nh­ dù tr÷ b¾t buéc, thÞ tr­êng më, tai triÕt khÊu, chi vµ thu thuÕ tû gi¸ hèi ®o¸i. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh lµ ®iÒu tiÕt thu nhËp th«ng qua viÖc thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp, thu thuÕ nhËp cña d©n c­... - TiÒn tÖ... (4) C¸c c«ng cô kh¸c lµ th«ng tin, tuyªn truyÒn dù tr÷ Nhµ n­íc, søc m¹nh cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc... Hµng lo¹t c¸c c«ng cô nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn kh«ng thÓ bá qua bÊt cø c«ng cô nµo, nÕu thiÕu ®i mét trong nh÷ng c«ng cô trªn th× hËu qu¶ kh«ng l­êng sÏ x¶y ra. PhÇn kÕt luËn. ë n­íc ta thêi gian qua viÖc tæ chøc l¹i nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, chóng ta ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng mµ thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao. §ã lµ chóng ta ®· biÖt vËn dông ®óng ®¾n quan ®iÓm toµn diÖn trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ngay tõ khi b¾t ®Çu ®æi míi. 15 n¨m ®æi míi (1986 - 2000) ®· cho nh©n d©n ta nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u. Nh÷ng bµi häc ®æi míi do c¸c §¹i héi VI, VII, VIII nªu lªn ®Õn nay vÉn cßn cã gi¸ trÞ lín. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc, §¶ng ta lu«n kiªn ®Þnh môc tiªu c¸ch m¹ng, vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®æi míi. Chóng ta kiªn tr× b¶o vÖ nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc vµ nh÷ng thµnh tùu c¸ch m¹ng ®· ®¹t ®­îc, gi÷ v÷ng môc tiªu ®éc lËp d©n téc, v÷ng b­íc theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng, ®«i khi chØ cÇn mét nh×n nhËn kh«ng ®óng, ng­îc l¹i cã khi chØ cÇn nhanh mét chót, biÕt chíp ®óng thêi c¬... th× còng cã thÓ ®¹t ®Õn th¾ng lîi kh«ng nhá. Chóng ta nhËn thøc r»ng, nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®¹t ®­îc qua 15 n¨m thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh tÕ x· héi ®· ghi nhËn sù nç lùc v­ît bËc cña toµn §¶ng toµn d©n ta. §ång thêi nh÷ng tån t¹i vµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc mµ chóng ta ®· vµ sÏ gÆp ph¶i còng hÕt søc to lín ®ßi hái chóng ta ph¶i tiÕp tôc cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a nç lùc nhiÒu h¬n n÷a ®Ó nhÊt ®Þnh v­ît qua. Víi thùc tiÔn ®æi míi, tr­íc hÕt lµ ®æi míi t­ duy, nhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam ngµy mét râ rµng vµ ®Çy ®ñ h¬n. §iÒu nµy trªn thùc tÕ ®· trë thµnh mét nguån lùc ®Æc biÖt cã ý nghÜa b¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cô thÓ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. * Mét sè suy nghÜ ®Ó ph¸t triÓn c¸c yÕu tè theo quan ®iÓm toµn diÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Thùc tÕ cho thÊy, nhê vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn trong viÖc h×nh thµnh ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, h×nh thµnh c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, nhÊt lµ c¸c c«ng cô vÒ ph¸p luËt, c«ng cô tµi chÝnh tiÒn tÖ.. ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, cho chóng ta nhiÒu bµi häc trong viÖc x· héi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt quý gi¸. Tuy nhiªn, theo em hiÖn nay c¸c yÕu tè thÞ tr­êng tuy ®· ®­îc h×nh thµnh vÉn cßn s¬ khai vµ ch­a thËt ®ång bé, nhiÒu thÞ tr­êng míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng lao ®éng, thÞ tr­êng nhµ ë... do vËy trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn nhiÒu h¬n n÷a c¸c yÕu tè thÞ tr­êng cña nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Vµ theo em cÇn ph¶i hoµn thiÖn nhiÒu h¬n c¸c c«ng cô qu¶n lý ®· cã, nhÊt lµ c«ng cô ph¸p luËt, c«ng cô tµi chÝnh tiÒn tÖ... Thùc tiÔn chuyªn ®Ò triÕt häc nµy cho em thÊy vai trß cña quan ®iÓm toµn diÖn trong viÖc nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn c¸c sù vËt hiÖn t­îng lµ hÕt søc quan träng. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 I. Nh÷ng lý luËn vÒ quan ®iÓm toµn diÖn 2 1. C¬ së lý luËn 2 2. Yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn 3 3. ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn 3 II. VËn dông lý luËn vµo viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam 4 1. Kh¸i niÖm nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm. ThÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN 4 2. Thùc tr¹ng vµ qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam 6 3. TÝnh toµn diÖn trong x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 11 KÕt luËn 14 Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan bµi tiÓu luËn nµy lµ do chÝnh tay em viÕt kh«ng sao chÐp bµi viÕt cña ng­êi kh¸c, kh«ng nhê ng­êi viÕt hé, kh«ng thuª viÕt. Em xin chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ lêi cam ®oan trªn./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng lý luận quan điểm toàn diện để phân tích tình hình kinh tế việt nam từ 1975 - 2000.DOC
Luận văn liên quan