Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong việc khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí và bệnh giáo điều ở nước ta

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI A. Mở đầu B. Nội dung I. Cơ sở lý luận của đề tài 1. Quan niệm của chủ nghĩa duy vật cổ đại về vật chất 2. Quan điểm của VI-Lênin về vật chất 3. Những quan điểm trước triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. II. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí và bệnh giáo điều ở nước ta. 1. Một số biểu hiện sai lầm trong các bước đi của đảng ta, do tách rời những lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiển cách mạng Việt Nam. 1.1. Về khía cạnh đánh gia tình hình, xác định mục tiêu và bước đi của cách mạng Việt Nam trong thời kì quá độ. 1.2. Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, cũng cố các quan hệ sản xuất mới và sử dụng các thành phần kinh tế. 1.3. Bệnh chủ quan duy ý chí thể hiện qua việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung bao cấp về kinh tế. 1.4. Bệnh chủ qun duy ý chí thể hiện qua vấn đề phân phối và lưu thông. 1.5. Bệnh chủ quan duy ý chí thể hiện qua việc buông lỏng chính sách vô sản. 1.6. Bệnh chủ quan duy ý chí thể hiện qua công tác tư tưởng và công tác tổ chức của đảng ta. 2. Đánh gia những nguyên nhân của bệnh chủ qun duy ý chí của đảng ta. 2.1. Phương diện nhận thức. 2.2. Về phương diện lịch sử xã hội. 2.3. Về phương diện cơ chế quản lý kinh tế. 3. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới. 4. Những phương hướng chủ yếu để khắc phục bệnh giáo điều. 4.1. Nâng cao trình độ lý luận. 4.2. Xây dựng từng bước nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. C. Kết luận Tài liệu tham khảo

Mât khẩu mở tài liệu:tranntuan

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3018 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong việc khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí và bệnh giáo điều ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong việc khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí và bệnh giáo điều ở nước ta.pdf
Luận văn liên quan