Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - Thực trạng và giải pháp khắc phục

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất chính không thể thay thế được của một số ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp, là một bộ phận không thể tách rời lãnh thổ quốc gia, gắn liền với chủ quyền quốc gia, là nơi trên đó, con người xây dựng nhà cửa, các công trình kiến trúc ; là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa; là nơi phân bổ các vùng kinh tế, các khu dân cư; là thành quả cách mạng của cả dân tộc; là cơ sở để phát triển hệ sinh thái, tạo nên môi trường, duy trì sự sống của con người và sinh vật. C.Mác đã khái quát vai trò kinh tế của đất đai: "Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất" [24, tr. 189]. Đất đai có vai trò quan trọng như vậy, nên Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm vấn đề đất đai, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Chánh cương vắn tắt của Đảng năm 1930 đã chỉ rõ: "Thâu tóm hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày". Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã ban hành nhiều sắc lệnh, đạo luật để quản lý đất đai. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chưa hoàn thành, ngày 04/12/1953, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Luật Cải cách ruộng đất nhằm xóa bỏ sự bóc lột của đế quốc, phong kiến do chiếm hữu đất đai mang lại. Cũng từ đó, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, các chủ trương, đường lối, chính sách trong quản lý nhà nước về đất đai cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một trong các biện pháp hữu hiệu được Nhà nước chú trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đó là xử lý các vi phạm hành chính về đất đai. Các văn bản quan trọng liên quan đến xử lý vi phạm hành chính về đất đai là Nghị định 143/CP ngày 27/5/1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ Xử phạt vi cảnh; Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 30/11/1989 của Hội đồng Nhà nước; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 04/NĐ-CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định 182/2004/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn thi hành Nghị định 04/NĐ-CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ phù hợp với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, có tính đến các yêu cầu mới về đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật đất đai trong điều kiện nước ta mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Các văn bản trên đã góp phần lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai, hạn chế những tiêu cực nảy sinh. Tuy nhiên, trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, mặc dù Nhà nước có nhiều văn bản để quản lý và xử lý vi phạm về đất đai, nhưng do đất đai trở thành hàng hóa mà giá trị của nó ngày càng tăng với tốc độ rất cao, lợi nhuận thu được từ việc mua bán đất đai không có mặt hàng và nghề kinh doanh nào sánh nổi. Vì vậy, những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, trục lợi từ đất diễn ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tuy chưa đến mức nguy hiểm là tội phạm nhưng diễn ra ở khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng giờ, không những gây khó khăn cho quản lý nhà nước về đất đai, mà còn là nguyên nhân của những tranh chấp, mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ nhân dân và xã hội; nhiều khi chuyển hóa thành vụ việc hình sự, thành điểm nóng, thậm chí trở thành vấn đề chính trị. Về mặt thực tiễn, do chủ quan, coi thường những vi phạm nhỏ nên xử lý không kiên quyết, thiếu nghiêm minh dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm ngày càng tràn lan, khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng, chống vi phạm, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai thực sự có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận cũng như thực tiễn đặt ra. Thái Bình là một tỉnh ven biển thuộc lưu vực sông Hồng, là tỉnh thuần nông, diện tích đất tự nhiên 154.542,0396 ha, dân số 1.845.000 người [6, tr. 3]. Nhiều thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, người dân Thái Bình đã lao động cần cù, "một nắng, hai sương", sử dụng đất có hiệu quả, ít có vi phạm pháp luật đất đai; đã lập nên những kỳ tích với "Bài ca 5 tấn", rồi 10 tấn, 12 tấn thóc/ha Nhưng rồi, tháng 5/1997, Thái Bình đã xảy ra khiếu kiện đông người, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; một trong những nguyên nhân đó là do " . cấp đất, bán đất trái thẩm quyền một cách phổ biến; chính quyền ở nhiều cơ sở đã lạm dụng việc xử phạt hành chính một cách tùy tiện, trái quy định, quá sức chịu đựng của dân, gây bất bình trong dân" [47, tr. 7]. Sau sự kiện trên, các cấp, các ngành trong tỉnh đã rút kinh nghiệm; đề ra các chủ trương, giải pháp sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, chấn chỉnh công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, vì vậy các vi phạm pháp luật về đất đai ngày càng giảm. Những năm gần đây, Thái Bình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; xây dựng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; với phong trào "xây dựng cánh đồng đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm và hộ gia đình có thu nhập đạt 50 triệu đồng/ha/năm" [53, tr. 1]. Với quyết tâm trên, Thái Bình từ tỉnh có thu ngân sách trên địa bàn đạt 235 tỷ đồng năm 2001, đã vinh dự được vào câu lạc bộ tỉnh có thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.000 tỷ đồng năm 2004. Nhưng bên cạnh đó: Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã, cấp huyện trong tỉnh còn bị buông lỏng; còn tình trạng cấp đất, giao đất sai thẩm quyền. Một số địa phương lợi dụng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã chuyển đổi không đúng mục đích theo quy định của tỉnh. Một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp của huyện Đông Hưng còn vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Việc xử lý các vi phạm trên chưa kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân [76, tr. 8]. Chính vì vậy, làm thế nào để hạn chế các vi phạm hành chính về đất đai, bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính về đất đai, đặc biệt là với Thái Bình, một tỉnh "đất chật, người đông" thì càng trở thành những yêu cầu bức xúc. Là giảng viên giảng dạy môn Quản lý Nhà nước - Luật tại Trường Chính trị Thái Bình, qua thực tiễn giảng dạy, qua tìm hiểu thực tế vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình và xuất phát từ những yêu cầu bức xúc về lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi lựa chọn đề tài "Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - thực trạng và giải pháp khắc phục" để nghiên cứu, nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở Thái Bình trong thời gian tới. 2. Tình hình nghiên cứu Nội dung vi phạm hành chính là một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm; nhưng do nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa lý luận, ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này, nên đã có nhiều công trình nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của Hoàng Xuân Hoan - Nguyễn Trí Hòa (1993), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; Hỏi đáp về Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính của Đặng Thanh Sơn - Hà Thị Nga (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Tìm hiểu về xử phạt vi phạm hành chính của Phạm Dũng - Hoàng Sao (1998), Nxb Pháp lý, Hà Nội; Chế tài hành chính - Lý luận và thực tiễn của tiến sĩ Vũ Thư (2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Vi phạm pháp luật và đấu tranh chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam hiện nay (2003), Luận án tiến sĩ Luật học của Bùi Minh Thanh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và giải pháp xử lý, Luận văn thạc sĩ Luật học của Lê Nguyễn Nam Ninh (2004), Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội . Hoặc một số công trình có đề cập nội dung rất nhỏ liên quan đến vi phạm pháp luật nói chung như: Chính sách đất đai của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tôn Gia Huyên (trong cuốn Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2002); Về thực trạng chính sách đất đai ở Việt Nam của Phạm Hữu Nghị, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 8/2002; Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay của tiến sĩ Nguyễn Đình Bồng, Tạp chí Quản lý nhà nước, 4/2001; Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đất đai qua thực tiễn tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sĩ Luật học của Nguyễn Mạnh Hùng (2003), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Nhìn chung, các công trình trên mới chỉ đề cập đến vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính nói chung; hoặc vi phạm pháp luật ở lĩnh vực cụ thể là hải quan; hoặc ở một phạm vi rộng hơn, trong đó có nội dung nhỏ đề cập đến vi phạm pháp luật nói chung về đất đai ; mà chưa đề cập đến vi phạm hành chính về đất đai, đặc biệt cụ thể là ở tỉnh Thái Bình. Chính vì vậy, đề tài "Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - thực trạng và giải pháp khắc phục" được xem là công trình đầu tiên nghiên cứu vấn đề vi phạm hành chính về đất đai ở một địa phương cụ thể. 3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phòng, chống vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình hiện nay. + Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa, phân tích lý luận chung về vi phạm pháp luật và vi phạm hành chính. - Nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Phân tích thực trạng vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình. - Đề xuất các quan điểm và giải pháp phòng, chống vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình trong thời gian tới. + Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Từ tháng 7/1995 (thời gian Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 1995 có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2004. - Về nội dung và không gian: Luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu một vấn đề cụ thể là vi phạm hành chính về đất đai tại Thái Bình. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu + Cơ sở lý luận Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và pháp luật nói chung, về quản lý nhà nước đối với đất đai, trong đó có xử lý vi phạm hành chính về đất đai nói riêng. + Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu của triết học Mác-Lênin; kết hợp với các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê . 5. Đóng góp mới về khoa học của đề tài + Luận văn là công trình đầu tiên dưới góc độ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật nghiên cứu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Thái Bình. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật về vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phân tích đánh giá thực trạng vi phạm hành chính về đất đai, từ đó đưa ra các quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình góp phần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai ở Thái Bình cũng như trên phạm vi cả nước. Ngoài những đóng góp chung nêu trên luận văn còn có những đóng góp mới cụ thể sau đây: - Luận văn góp phần nghiên cứu khái niệm, đặc điểm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Phân tích tình hình diễn biến phức tạp và khẳng định yêu cầu bức xúc của việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Thái Bình. - Đề xuất các quan điểm và giải pháp phù hợp với thực tiễn của Thái Bình mang tính kiến nghị để các nhà quản lý cũng như những người trực tiếp thi hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Thái Bình nghiên cứu vận dụng. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.

pdf129 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 2628 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - Thực trạng và giải pháp khắc phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trÊn. ë Th¸i B×nh, tuy thu ng©n s¸ch nhµ n−íc trªn ®Þa bµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh−ng do x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cña tñ s¸ch nµy lµ gióp cho mäi nhµ vµ ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn ®Ó t×m hiÓu, n©ng cao tr×nh ®é ph¸p luËt nãi chung, ph¸p luËt ®Êt ®ai nãi riªng, nªn UBND tØnh ®· ®Çu t− ®Ó 100% sè x·, ph−êng, thÞ trÊn trong toµn tØnh cã tñ s¸ch ph¸p luËt. C¸c ®Þa ph−¬ng trong tØnh ph¶i th−êng xuyªn cËp nhËt nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña m« h×nh ®iÓm b−u ®iÖn v¨n hãa x· vµ tñ s¸ch ph¸p luËt ®Ó nh©n d©n thuËn lîi trong viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu t¹i ®©y. S¸u lµ, cÇn cã sù phèi, kÕt hîp chÆt chÏ, quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao, ®ång bé vµ cã chÊt l−îng cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan trong ngµnh ®Þa chÝnh trong viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®Êt ®ai víi mäi tÇng líp nh©n d©n. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng, ë ®©u vµ khi nµo cã sù phèi, kÕt hîp ®ång bé, thèng nhÊt, chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph−¬ng th× ë ®ã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai ®−îc phæ biÕn kÞp thêi, ý thøc ph¸p luËt ®Êt ®ai cña nh©n d©n ®−îc n©ng lªn, viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt ®Êt ®ai tèt h¬n, nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "Mét Nhµ n−íc v÷ng m¹nh, cã hiÖu lùc, ph¶i lµ mét Nhµ n−íc lµm cho mäi ng−êi d©n biÕt sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt" [27, tr. 16]. 3.2.4. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai Ngay sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga thµnh c«ng, n¨m 1922, Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña c¸n bé: "Nghiªn cøu con ng−êi, t×m nh÷ng c¸n bé cã b¶n lÜnh hiÖn nay ®ã lµ then chèt; nÕu kh«ng thÕ th× tÊt c¶ mäi mÖnh lÖnh vµ quyÕt ®Þnh sÏ chØ lµ mí giÊy lén" [21, tr. 473]. Qua thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña m×nh, c¸c §¶ng Céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ ®Òu kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña c¸n bé. ë n−íc ta, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tõng d¹y: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc, c«ng viÖc thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm" [28, tr. 269]. 96 Mçi giai ®o¹n, mçi thêi kú c¸ch m¹ng, mçi c«ng viÖc l¹i cÇn mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, phÈm chÊt, n¨ng lùc t−¬ng øng. HiÖn nay ë n−íc ta, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc ngµnh ®Þa chÝnh, ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµm nhiÖm vô tham m−u gióp c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, c¸c c¸ nh©n cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu tranh phßng, chèng vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô còng nh− phÈm chÊt, n¨ng lùc cña c¸n bé lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lín ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt l−îng cña v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai, ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®ã, ®Õn ho¹t ®éng ph¸t hiÖn, xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. NÕu hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng lùc qu¶n lý giái, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt th× chÊt l−îng cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai do hä ban hµnh hoÆc tham m−u cho cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh sÏ s¸t thùc tÕ, tÝnh kh¶ thi cao; viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cña cÊp trªn sÏ nhanh chãng, nghiªm tóc; viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt sÏ nghiªm minh, kÞp thêi. Ng−îc l¹i, sù h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý, sù yÕu kÐm vÒ phÈm chÊt cã thÓ dÉn ®Õn sai lÇm trong viÖc ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt, ®Õn viÖc ¸p dông ph¸p luËt, viÖc xö lý vi ph¹m sÏ thiÕu nghiªm minh ngay c¶ khi hÖ thèng ph¸p luËt ®· ®−îc quy ®Þnh kh¸ hoµn thiÖn. Thùc tÕ thÊy r»ng, c«ng t¸c x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai th−êng bÞ chËm trÔ; kÕ ho¹ch x©y dùng, tæ chøc triÓn khai kh«ng thùc hiÖn ®−îc; xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng thÊu t×nh, ®¹t lý ®iÒu nµy cã nguyªn nh©n tõ sù yÕu kÐm cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. V× vËy, viÖc n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc, phÈm chÊt cho ®éi ngò c¸n bé nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nã ®−îc hîp thµnh tõ nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh− tæ chøc, nh©n sù, c¬ chÕ, ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt... 97 §Ó n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc, phÈm chÊt cho ®éi ngò c¸n bé nµy cÇn chó ý mét c¸ch toµn diÖn c¸c yÕu tè ®ã; cã sù ®æi míi m¹nh mÏ trong c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé; t¹o mäi ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ban hµnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. Trong nh÷ng n¨m tíi, ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, Th¸i B×nh cÇn ph¶i qu¸n triÖt chñ tr−¬ng: "§µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé toµn diÖn c¶ vÒ lý luËn chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, vµ n¨ng lùc thùc hiÖn. Quan t©m ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý..., tr−íc hÕt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt..., coi träng c¶ ®øc vµ tµi, ®øc lµ gèc" [11, tr. 145-146]; víi c¸c biÖn ph¸p cô thÓ: Mét lµ, chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ sö dông c¸n bé lµm c«ng t¸c x©y dùng hoÆc tham m−u ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, vÒ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai nãi chung vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai nãi riªng. Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña lÜnh vùc ®Êt ®ai, ®éi ngò c¸n bé nµy cÇn ph¶i chuyªn s©u mét lÜnh vùc vÒ ®Êt ®ai, ngoµi ra ph¶i am hiÓu nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nh− kiÕn thøc ph¸p lý, tµi chÝnh, ng©n hµng, thuÕ, x©y dùng... Hai lµ, kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô QLNN vÒ ®Êt ®ai, còng nh− xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. Ba lµ, ng−êi c¸n bé ®Þa chÝnh ph¶i thùc sù g−¬ng mÉu, "võa hång, võa chuyªn" nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "Ng−êi c¸n bé ph¶i ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, gi÷ v÷ng ®¹o ®øc, cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, kiªn quyÕt chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ, hÕt lßng, hÕt d¹ phôc vô nh©n d©n, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc" [30, tr. 248]. Bèn lµ, ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, ph¶i tuyÓn dông c¸n bé ®óng theo tiªu chuÈn vµ yªu cÇu nhiÖm vô cña c¸c chøc danh, tr¸nh t×nh tr¹ng "®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nh×n chung ch−a ngang tÇm nhiÖm vô" [10, tr. 22]. 98 N¨m lµ, ph¶i cã kÕ ho¹ch, ph−¬ng thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé, ph©n lo¹i tr×nh ®é c¸n bé ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o hiÖu qu¶. KiÓm tra thùc hiÖn c«ng viÖc vµ nhiÖm vô trong c¬ quan; qua ®ã chÝnh lµ chóng ta ®· kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®−îc n¨ng lùc vµ tr×nh ®é c¸n bé. §¶ng ta trong ho¹t ®éng l·nh ®¹o, lu«n lu«n coi träng c«ng t¸c kiÓm tra, coi ®ã lµ mét nguyªn t¾c, mét m¾t kh©u quan träng cña quy tr×nh l·nh ®¹o vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. §¶ng th−êng xuyªn quan t©m ®Õn kh©u mÊu chèt lµ kiÓm tra thùc hiÖn vµ kiÓm tra sù chÊp hµnh; ®ång thêi x¸c ®Þnh kiÓm tra "lµ mét chøc n¨ng l·nh ®¹o chñ yÕu cña §¶ng"; "l·nh ®¹o mµ bu«ng láng viÖc kiÓm tra, th× còng b»ng kh«ng, coi nh− kh«ng l·nh ®¹o…" [89, tr. 308-309]. M¹nh d¹n sö dông, ®Ò b¹t ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc, ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy vµo gi÷ c¸c chøc vô cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êt ®ai. Cã quan ®iÓm tÝch cùc trong viÖc s¾p xÕp c¸c c¸n bé kÐm n¨ng lùc, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®−îc giao; ®ång thêi xö lý kiªn quyÕt, nghiªm minh nh÷ng c¸n bé cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, tiÕp tay cho vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. S¸u lµ, t¨ng c−êng ®Çu t− khoa häc c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho c«ng t¸c ®Þa chÝnh; tõng b−íc hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng qu¶n lý ®Þa chÝnh b»ng c«ng nghÖ tin häc trªn c¬ së x©y dùng hÖ thèng d÷ liÖu ®Þa chÝnh quèc gia. Hç trî kinh phÝ, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cho c¸n bé theo häc c¸c líp båi d−ìng nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc... ®Ó hä khai th¸c hiÖu qu¶ khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c th«ng tin ®· ®−îc trang bÞ. 3.2.5. N©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; thùc hiÖn tèt viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai, x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, cÊp GCNQSD§ nh»m ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai, x¸c ®Þnh râ quü ®Êt ®ang sö dông, quü ®Êt ®· ®−a vµo sö dông 99 nh−ng cßn ®Ó hoang hãa, quü ®Êt ch−a sö dông, t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai so víi kú kiÓm kª tr−íc, lµm c¨n cø ®Ó lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt kú tiÕp theo, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®−îc phª duyÖt, thiÕt lËp tµi liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ tµi nguyªn ®Êt cña tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh ë c¸c cÊp, tõ ®ã ®Ò xuÊt viÖc hoµn chØnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai cña cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh, hoµn chØnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®Êt ®ai cña Nhµ n−íc, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ sù nghiÖp CNH, H§H cña ®Þa ph−¬ng, cña tØnh vµ cña c¶ n−íc. Muèn thÕ ta cÇn lµm tèt mét sè viÖc sau ®©y: Mét lµ, n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ c¬ së quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; ®ång thêi còng lµ c¬ së ®Ó h¹n chÕ c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ c¬ së ®Ó c¸c ho¹t ®éng giao quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt, thu håi quyÒn sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, ®¹t hiÖu qu¶ cao; ®©y lµ néi dung quan träng ®Ó phßng chèng vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. V× vËy, ®Ó c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®¹t hiÖu qu¶ cao, nh÷ng n¨m tíi, Th¸i B×nh cÇn ph¶i lµm tèt nh÷ng viÖc sau: - §æi míi c«ng t¸c lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt t¹i thµnh phè Th¸i B×nh, t¹i c¸c thÞ trÊn, thÞ tø phï hîp víi nhu cÇu CNH, H§H vµ tèc ®é ®« thÞ hãa cña tõng ®Þa ph−¬ng. C«ng bè c«ng khai viÖc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ cã biÖn ph¸p kiÓm tra theo dâi viÖc thùc hiÖn, kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng sö dông ®Êt thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng quy ho¹ch "treo". - Ph¶i thùc sù coi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ c«ng cô qu¶n lý khoa häc, do vËy chÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i thùc sù quan t©m, chØ ®¹o ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, ®é khoa häc phï hîp víi yªu cÇu hiÖn t¹i vµ ®¸p øng nhu cÇu trong t−¬ng lai. 100 - Tæ chøc viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt vµ thÈm ®Þnh viÖc ®Òn bï quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn toµn tØnh ®óng thêi gian, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi hµng n¨m ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, xö lý kÞp thêi c¸c vi ph¹m; tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, ®«n ®èc, h−íng dÉn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña n¨m tiÕp theo. Hai lµ, thùc hiÖn tèt viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai. Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lµ tæng hîp c¸c sè liÖu cã liªn quan ®Õn ®Êt ®ai thu ®−îc trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, ®¨ng ký sö dông ®Êt. Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai rÊt quan träng trong viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai, nã kh«ng nh÷ng ®Ó theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, mµ cßn cung cÊp nh÷ng th«ng tin, nh÷ng sè liÖu cho c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. ChÝnh v× vËy, viÖc thèng kª ®Êt ®ai ph¶i ®−îc thùc hiÖn th−êng xuyªn vµ tæng hîp hµng n¨m ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai n¾m ch¾c ®−îc t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai ë ®Þa ph−¬ng m×nh, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 53 LuËt §Êt ®ai, th× viÖc thèng kª ®Êt ®ai thùc hiÖn mçi n¨m mét lÇn, viÖc tæng kiÓm kª ®Êt ®ai tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn; ®¬n vÞ thèng kª, kiÓm kª lµ x·, ph−êng, thÞ trÊn. UBND c¸c cÊp tæ chøc thùc hiÖn viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ë ®Þa ph−¬ng. UBND cÊp tØnh b¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lªn Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng; Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai hµng n¨m, kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai 5 n¨m cña c¶ n−íc. ViÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cña Th¸i B×nh cÇn lµm tèt c¸c viÖc sau ®©y: - KiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai ®−îc tiÕn hµnh theo ®èi t−îng lµ c¸c lo¹i ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 LuËt §Êt ®ai vµ theo ®èi t−îng lµ NSD§ ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 101 - DiÖn tÝch ®Êt ®ai kiÓm kª ph¶i ghi râ diÖn tÝch ®Êt ®· ®−îc cÊp GCNQSD§, diÖn tÝch ®ang sö dông phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®−îc xÐt duyÖt; ®ång thêi cÇn x¸c ®Þnh chi tiÕt ®èi víi mét sè lo¹i ®Êt nh− ®Êt cã mÆt n−íc, ®Êt do c¸c tæ chøc ®ang sö dông, ®Êt thuéc khu d©n c− ®« thÞ, khu d©n c− n«ng th«n, ®Êt sö dông cho môc ®Ých quèc phßng, an ninh quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ 28/2004/CT-TTg ngµy 15/7/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. - ViÖc kiÓm kª ®Êt ®ai ph¶i ®−îc hoµn thµnh trong n¨m 2005 nh− quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ 28/2004/CT-TTg ngµy 15/7/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2005. Ba lµ, thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt. X©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt nh»m phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt, ®¸p øng viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng an ninh cña c¶ n−íc, cña c¸c ®Þa ph−¬ng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m cña tØnh; ®ång thêi phôc vô c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, quèc phßng, an ninh, nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña céng ®ång; vµ còng lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. N¨m 2003, Th¸i B×nh ®· cã 278 x·, thÞ trÊn/284 x·, ph−êng, thÞ trÊn cã b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt tû lÖ 1/5.000 vµ 6 ph−êng/284 x·, ph−êng, thÞ trÊn cã b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt tû lÖ 1/2.000. Trong ®ã, 123 x·, thÞ trÊn lËp b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng; 161 x·, thÞ trÊn, ph−êng ®−îc lËp b»ng ph−¬ng ph¸p sè. Còng trong n¨m 2003, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ë c¸c huyÖn, thµnh phè cña tØnh ®−îc lËp b»ng ph−¬ng ph¸p sè theo tû lÖ 1/10.000; vµ ë tØnh lËp theo ph−¬ng ph¸p sè víi tû lÖ 1/50.000. Nh×n chung chÊt l−îng b¶n ®å t−¬ng ®èi tèt, lµ tµi liÖu c¬ b¶n vµ quan träng cho viÖc lËp b¶n ®å n¨m 2005 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. 102 §Ó viÖc lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt ë Th¸i B×nh ®¹t kÕt qu¶, cÇn thùc hiÖn tèt mét sè viÖc sau: - B¶n ®å ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ theo quy ®Þnh. B¶n ®å thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c toµn bé quü ®Êt trong ®Þa giíi hµnh chÝnh. - B¶n ®å ph¶i ®−îc x©y dùng theo ba b−íc b»ng phÇn mÒm Mapinpho lµ: chuÈn bÞ, xö lý tµi liÖu vµ sè liÖu, t¹o thµnh phÈm. - B¶n ®å cña cÊp nµo th× ph¶i cã x¸c nhËn cña Chñ tÞch UBND cÊp ®ã ký duyÖt; riªng b¶n ®å cña cÊp huyÖn vµ tØnh th× ph¶i cã ch÷ ký vµ dÊu cña c¬ quan Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng cïng cÊp. - Bèn lµ, ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. GCNQSD§ lµ chøng th− ph¸p lý quan träng ®Ó x¸c ®Þnh QSD§ cña NSD§. Qu¸ tr×nh cÊp GCNQSD§ lµ qu¸ tr×nh x¸c lËp c¨n cø ph¸p lý ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt mäi quan hÖ ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. GCNQSD§ lµ c¬ së ph¸p lý cho NSD§ ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn n¨ng cña m×nh vÒ ®Êt ®ai nh− chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ph¸t triÓn. Theo quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ sè 05/2004/CT-TTg ngµy 09/02/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 th× "phÊn ®Êu ®Õn hÕt n¨m 2005 hoµn thµnh viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt c¸c lo¹i". Tuy vËy, ®Õn th¸ng 2 n¨m 2005 th× ë Th¸i B×nh vÉn cßn nhiÒu ®Þa ph−¬ng ch−a tËp trung chØ ®¹o viÖc cÊp GCNQSD§. Tû lÖ cÊp GCNQSD§ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c− vµ c¸c tæ chøc sö dông ®Êt ®¹t rÊt thÊp, lµm h¹n chÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña NSD§ vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCNQSD§, nh»m h¹n chÕ c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, trong thêi gian tíi c¸c cÊp, c¸c ngµnh ë Th¸i B×nh cÇn: 103 - §Èy m¹nh tiÕn ®é cÊp GCNQSD§ cho NSD§. G¾n viÖc cÊp GCNQSD§ víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i, thiÕu sãt vÒ ®Êt ®ai theo tinh thÇn chØ thÞ sè 05/2004/CT-TTg ngµy 09/02/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. - TriÓn khai ®ång lo¹t cÊp GCNQSD§ ®èi víi ®Êt ë, ®Êt c«ng tr×nh tÝn ng−ìng d©n gian; ®Êt n«ng nghiÖp sau "dån ®iÒn, ®æi thöa". - ChØ ®¹o gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v−íng m¾c vÒ hé khÈu, vÒ quy ho¹ch, b·i bá nh÷ng quy ®Þnh, thñ tôc kh«ng phï hîp ph¸p luËt lµm c¶n trë viÖc cÊp GCNQSD§. - C¸c c¬ quan chøc n¨ng phèi hîp chÆt chÏ, th−êng xuyªn víi UBND x·, ph−êng, thÞ trÊn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc NSD§ khÈn tr−¬ng, tÝch cùc ®i ®¨ng ký kª khai ®Êt ®ai lµm c¬ së cho viÖc cÊp GCNQSD§. - Xö lý nghiªm tóc nh÷ng c¸n bé, c¸ nh©n cè t×nh g©y phiÒn hµ, c¶n trë viÖc cÊp GCNQSD§ cho ng−êi sö dông ®Êt. 3.2.6. T¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai; xö lý nghiªm minh, kÞp thêi c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai Trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa, nh− hiÖn nay, khi mµ "tÊc ®Êt" lµ "tÊc vµng", vµ ®Æc biÖt víi Th¸i B×nh lµ mét tØnh n«ng nghiÖp th× c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai cµng cã tÇm quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®æi míi, v× vËy ®ßi hái cÇn ph¶i t¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai; xö lý nghiªm minh, kÞp thêi c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. §Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng vµ tróng, gi¶i ph¸p ®−îc thùc hiÖn tèi −u, sai sãt ®−îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, h¹n chÕ nh÷ng vi ph¹m trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai th× c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ph¶i ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai ph¶i ®−îc xö lý nghiªm kh¾c. 104 T¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai cßn nh»m ph¸t hiÖn −u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm, uèn n¾n, bæ sung, hoµn chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ ®Êt ®ai. §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò thanh tra, kiÓm tra, VI.Lªnin ®· viÕt: "Nãi chung, viÖc thi hµnh ®¹o luËt ®−îc b¶o ®¶m b»ng c¸ch nµo? Thø nhÊt, b»ng c¸ch gi¸m s¸t sù thi hµnh ®¹o luËt. Thø hai, b»ng c¸ch trõng ph¹t trong tr−êng hîp kh«ng thi hµnh" [23, tr. 357] vµ Ng−êi còng nhÊn m¹nh: "Côc, vô lµ nh÷ng thø bá ®i; s¾c lÖnh còng lµ thø bá ®i. T×m ng−êi, kiÓm tra c«ng viÖc - tÊt c¶ lµ ë ®ã" [22, tr. 450]. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®· viÕt: "Khi ®· cã chÝnh s¸ch ®óng, th× sù thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i cña chÝnh s¸ch ®ã lµ do n¬i c¸ch tæ chøc c«ng viÖc, n¬i lùa chän c¸n bé, vµ do n¬i kiÓm tra. NÕu ba ®iÒu Êy s¬ sµi, th× chÝnh s¸ch ®óng mÊy còng v« Ých" [26, tr. 520]. §ång thêi, "t¨ng c−êng tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra, tËp trung gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cña nh©n d©n, coi ®ã lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc, quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, thiÕt lËp trËt tù, kû c−¬ng x· héi" [13, tr. 39]. KiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai lµ ph©n ®Þnh râ ®óng, sai, tèt, xÊu, tõ ®ã kiÕn nghÞ biÖn ph¸p ®Ó söa ch÷a hoÆc xö lý vi ph¹m. XÐt vÒ b¶n chÊt vµ môc ®Ých cña kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai kh«ng ph¶i lµ ®Ó "bíi l«ng, t×m vÕt", "tãm b¾t" vµ "v¹ch mÆt", mµ gi¸ trÞ ch©n chÝnh cña nã lµ nh©n réng −u ®iÓm, kh¾c phôc vi ph¹m, t×m c¸ch uèn n¾n, söa ch÷a chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. §Ó c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai ®¹t kÕt qu¶ tèt; c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®Òu bÞ xö lý nghiªm minh, kÞp thêi, mang tÝnh ng¨n ngõa vµ gi¸o dôc cao, theo chóng t«i Th¸i B×nh cÇn thùc hiÖn tèt mét sè ®iÓm sau: Mét lµ, ph¶i cã ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra dµi h¹n vµ ng¾n h¹n; tr¸nh kiÓm tra hoÆc thanh tra mét c¸ch tïy tiÖn hoÆc khi c¸c c¸ 105 nh©n, ®¬n vÞ "cã vÊn ®Ò", cã ®¬n tè c¸o… råi míi thanh tra, kiÓm tra. C¸c cÊp l·nh ®¹o ®Òu ph¶i nhËn thøc r»ng n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra còng lµ n©ng cao chÊt l−îng l·nh ®¹o. Nh÷ng n¨m tíi, Th¸i B×nh cÇn t¨ng c−êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt ®Êt ®ai, tËp trung vµo thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý, SD§ ë c¬ së, viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch SD§, cÊp GCNQSD§, viÖc ng¨n chÆn ph¸ vì mÆt b»ng ®Êt canh t¸c, ®µo ao, v−ît thæ tr¸i phÐp. KiÓm tra viÖc SD§ ë mét sè tæ chøc, ®¬n vÞ trong tØnh, thanh tra viÖc thùc hiÖn båi th−êng gi¸ trÞ QSD§ ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt vµ viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 948/2000/Q§-UB ngµy 25/9/2000, QuyÕt ®Þnh sè 18/2002/Q§-UB ngµy 27/3/2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh; kiÕn nghÞ xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m. Phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh liªn quan gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®¬n th− khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm quyÒn. §ång thêi chØ ®¹o chÝnh quyÒn c¸c cÊp tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng tranh chÊp, khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai cßn tån ®äng vµ viÖc gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vô viÖc míi ph¸t sinh ngay tõ c¬ së [19, tr. 90-91]. Hai lµ, ph¶i c«ng khai vµ d©n chñ hãa trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, thanh tra. Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra ph¶i ®−îc tiÕn hµnh c«ng khai; viÖc thanh tra, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, kÕt luËn vi ph¹m vÒ ®Êt ®ai ph¶i dùa trªn nh÷ng c¨n cø, chøng cø râ rµng, kh«ng ®−îc quy chôp, "theo d− luËn", hoÆc theo ý kiÕn chñ quan cña ng−êi thanh tra, kiÓm tra. KÕt luËn vi ph¹m, kÕt qu¶ xö lý ph¶i ®−îc th«ng b¸o c«ng khai, réng r·i nh»m t¹o bÇu kh«ng khÝ t©m lý th¼ng th¾n, d©n chñ, trung thùc, tin t−ëng lÉn nhau, ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt t¸c dông cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. C¸c khuyÕt ®iÓm ®−îc chØ ra sau thanh tra, kiÓm tra kh«ng ph¶i chØ ®Ó kû luËt, mµ chñ yÕu lµ ®Ó ng−êi vi ph¹m kh«ng t¸i ph¹m vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai n÷a, ®ång thêi cã t¸c dông ng¨n ngõa gi¸o dôc c¸c ®èi t−îng kh¸c kh«ng cã hµnh vi vi ph¹m nh− ng−êi ®· bÞ xö lý. 106 Ba lµ, c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ph¶i dùa vµo quÇn chóng. Bëi v×, chØ cã dùa vµo quÇn chóng th× míi cã thÓ xem xÐt, ®¸nh gi¸, kÕt luËn chÝnh x¸c b¶n chÊt sù viÖc, hiÖn t−îng. Khi thanh tra, kiÓm tra vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai ë c¬ së c¸c c¬ quan, c¸ nh©n cã nhiÖm vô kiÓm tra, thanh tra ph¶i dùa vµo quÇn chóng, biÕt t¹o cho quÇn chóng tham gia nhiÒu nhÊt víi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau vµo c«ng t¸c nµy th× hiÖu qu¶ sÏ cao, nhanh chãng vµ cã søc gi¸o dôc lan truyÒn m¹nh h¬n. ChÝnh quyÒn cÊp x·, cÇn t¨ng c−êng vai trß kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®éng cña m×nh vÒ viÖc chÊp hµnh ®−êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai. Bèn lµ, hoµn thiÖn bé m¸y thanh tra, kiÓm tra; coi träng chÊt l−îng, ®¶m b¶o ®ñ sè l−îng, xøng ®¸ng lµ "tai, m¾t", cña §¶ng, cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp. §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i th−êng xuyªn quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bé m¸y thanh tra, kiÓm tra c¸c cÊp ho¹t ®éng thuËn lîi; gióp ®ì viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, bè trÝ vµ sö dông nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt tèt, nghiÖp vô, chuyªn m«n giái, cã uy tÝn víi quÇn chóng. N¨m lµ, linh ho¹t c¸c h×nh thøc, ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, thanh tra nh− c¸c h×nh thøc th−êng xuyªn, ®ét xuÊt, ®Þnh kú; ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Mçi h×nh thøc vµ ph−¬ng ph¸p thanh tra, kiÓm tra ®Òu cã nh÷ng −u ®iÓm riªng, chóng bæ sung vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, cÇn ph¸t huy nh÷ng −u ®iÓm nµy. Trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra kh«ng nªn tuyÖt ®èi hãa mét h×nh thøc, ph−¬ng ph¸p nµo. S¸u lµ, mäi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Òu ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh theo nguyªn t¾c mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt, bÊt kú ai dï ë c−¬ng vÞ c«ng t¸c nµo còng ph¶i sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, kh«ng cho phÐp mét ai dùa vµo quyÒn thÕ ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt. Mäi vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu ph¶i xö lý. Kiªn quyÕt chèng mäi hµnh vi bao che, n−¬ng nhÑ, nÓ nang ng−êi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai d−íi bÊt kú h×nh thøc nµo. 107 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: Söa ch÷a sai lÇm cè nhiªn cÇn dïng c¸ch gi¶i thÝch thuyÕt phôc, c¶m hãa, d¹y b¶o. Song kh«ng ph¶i tuyÖt nhiªn kh«ng dïng xö ph¹t. LÇm lçi cã viÖc to, viÖc nhá. NÕu nhÊt luËn kh«ng xö ph¹t th× sÏ mÊt c¶ kû luËt, th× sÏ më ®−êng cho bän cè ý ph¸ ho¹i. V× vËy, hoµn toµn kh«ng dïng xö ph¹t lµ kh«ng ®óng. Mµ chót g× còng xö ph¹t còng kh«ng ®óng [26, tr. 284]. B¶y lµ, triÖt ®Ó tu©n thñ tr×nh tù, thñ tôc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Thùc tÕ ®· ph¶n ¸nh, nhiÒu c¸ nh©n vi ph¹m vµ ng−êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh tháa thuËn sö dông "gi¶i ph¸p dung hßa", "c¶ hai cïng cã lîi" b»ng c¸ch "c−a ®«i" sè tiÒn bÞ xö ph¹t; ng−êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn sè tiÒn nµy, coi lµ tiÒn cña riªng m×nh vµ "bá qua" vi ph¹m kh«ng lµm thñ tôc xö ph¹t ®èi víi c¸ nh©n vi ph¹m n÷a. Tãm l¹i, vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ë Th¸i B×nh nãi riªng lµ hÖ qu¶ trùc tiÕp cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lµ do ¶nh h−ëng tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng trong thêi kú ®Çu chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. §Ó phßng, chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i thùc hiÖn b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p, c¸c gi¶i ph¸p nµy cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp, ®−îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña nh©n d©n, cña c¸c c¬ quan, c¸c ®¬n vÞ. C¸c gi¶i ph¸p nµy ph¶i ®−îc ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé, th−êng xuyªn, cã s¬ kÕt, tæng kÕt rót kinh nghiÖm; cã nh− vËy míi h¹n chÕ ®−îc vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai nãi riªng. Víi Th¸i B×nh, mét tØnh thuÇn n«ng, mËt ®é d©n sè cao th× viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p ®ã lµ cÇn thiÕt cho phßng, chèng vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai mµ luËn v¨n ®· ®Ò cËp trong ch−¬ng 3. 108 KÕt luËn Víi mäi quèc gia, ë mäi thêi ®iÓm th× ®Êt ®ai lu«n lµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, nguån tµi s¶n v« cïng quý gi¸, kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc. §Êt ®ai cã vÞ trÝ vµ tÇm quan träng v« cïng lín lao trong ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa - x· héi cña mäi quèc gia, d©n téc; cµng ngµy nã cµng ®−îc khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó phôc vô ®êi sèng con ng−êi. ë n−íc ta, tõ tr−íc ®Õn nay, ®Êt ®ai lu«n ®−îc mäi chÕ ®é Nhµ n−íc quan t©m, b¶o vÖ; ®Æc biÖt lµ chÕ ®é Nhµ n−íc XHCN. §¶ng vµ Nhµ n−íc ta nhËn thøc rÊt râ tÇm quan träng vµ ý nghÜa ®ã, bëi mçi tÊc ®Êt ViÖt Nam ®· thÊm bao må h«i, m¸u vµ n−íc m¾t cña mäi thÕ hÖ ng−êi ViÖt Nam. Còng chÝnh v× ®Êt ®ai cã vÞ trÝ, ý nghÜa vµ tÇm quan träng nh− vËy, nªn nhiÒu tæ chøc vµ c¸ nh©n ®· cè t×nh vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, t×m mäi c¸ch ®Ó lµm lîi cho m×nh tõ ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ víi Th¸i B×nh, khi mµ b×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt trªn ®Çu ng−êi rÊt thÊp. §Ó h¹n chÕ vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai cÇn ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai víi nhiÒu biÖn ph¸p nh− lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, thuyÕt phôc; xö lý nghiªm c¸c vi ph¹m dï ®èi t−îng vi ph¹m lµ bÊt kú ai, gi÷ bÊt kú vÞ trÝ g× trong x· héi; n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai... Mét trong c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó qu¶n lý ®ã lµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã hµnh vi cè ý, hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh. Nh÷ng n¨m qua, viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ë Th¸i B×nh ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tÝch cùc, cïng nh©n d©n c¶ n−íc b¶o vÖ tõng tÊc ®Êt - ®ã lµ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng do bao thÕ hÖ ng−êi ViÖt Nam ®· hy sinh 109 x−¬ng m¸u cña m×nh ®Ó b¶o vÖ; gãp phÇn quan träng vµo viÖc æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh trËt tù; ®−a ®Êt ®ai vµo sö dông ngµy mét ®óng ph¸p luËt, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm; ng−êi sö dông ®Êt g¾n bã víi ®Êt h¬n vµ sö dông ®Êt hiÖu qu¶ h¬n; dµnh ®−îc nhiÒu ®Êt h¬n ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp, gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh trong nh÷ng n¨m qua. Tuy viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ë Th¸i B×nh ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nh− vËy, nh−ng chÝnh b¶n th©n nã còng cßn nh÷ng bÊt cËp, h¹n chÕ, yÕu kÐm nhÊt ®Þnh. Vi ph¹m ®Êt ®ai x¶y ra nhiÒu nh−ng xö lý Ýt, thËm chÝ kh«ng xö lý; dïng v¨n b¶n chØ ®¹o, ®«n ®èc, nh¾c nhë thay cho viÖc xö ph¹t; tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m liªn tôc t¸i diÔn, lµm "nhên" ph¸p luËt vµ diÔn biÕn phøc t¹p mµ hËu qu¶ ch−a thÓ l−êng tr−íc ®−îc. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn lµ do hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ch−a hoµn chØnh; tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai cßn h¹n chÕ; mét bé phËn ®éi ngò c¸n bé nµy thiÕu tr¸ch nhiÖm, nÐ tr¸nh, tho¸i hãa, biÕn chÊt; viÖc xö lý vi ph¹m kh«ng nghiªm, kh«ng cã tÝnh r¨n ®e, ng¨n ngõa vµ gi¸o dôc; bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nh− sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm ch−a cao cña mét sè Ýt nh©n d©n... V× vËy, viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai hiÖn nay ë Th¸i B×nh trë nªn bøc xóc vµ cÊp thiÕt, nã xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña chÝnh b¶n th©n nã tr−íc nh÷ng ®ßi hái vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi, cña nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, phßng, chèng vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai ph¶i dùa trªn nhiÒu c¬ së, sö dông nhiÒu gi¶i ph¸p vµ ¸p dông nhiÒu ph−¬ng ph¸p, biÖn ph¸p kh¸c nhau, nh−ng chñ yÕu dùa vµo c¸c gi¶i ph¸p 110 hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai; t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai; ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cho mäi tÇng líp nh©n d©n; n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai; n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; thùc hiÖn tèt viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; t¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, xö lý nghiªm minh, kÞp thêi c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. Muèn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai, phßng vµ chèng vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ th× chóng ta ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch tÝch cùc, ®ång bé vµ kiªn quyÕt c¸c gi¶i ph¸p trªn. 111 nh÷ng c«ng tr×nh liªn quan ®Õn luËn v¨n ®· ®−îc c«ng bè 1. §ç ThÞ Ph−îng (2005), "N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh - mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai", Nghiªn cøu vµ trao ®æi, (1), Néi san cña Tr−êng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh, tr. 43-44. 2. §ç ThÞ Ph−îng (2005), "Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ë Th¸i B×nh nh÷ng n¨m qua", Th«ng tin c«ng t¸c tr−êng chÝnh trÞ, (2), Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, tr. 28-29. 3. §ç ThÞ Ph−îng (2005), "§Èy m¹nh tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai víi mäi tÇng líp nh©n d©n lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai", Th«ng tin c«ng t¸c tr−êng chÝnh trÞ, (3), Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, tr. 30-32. 112 danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 1. §Æng Phong Ba (2002), Thùc hiÖn "dån ®iÒn, ®æi thöa"vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp phôc vô chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp tØnh Th¸i B×nh, LuËn v¨n tèt nghiÖp cö nh©n chÝnh trÞ, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 2. ChÝnh phñ (2004), NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai, Hµ Néi. 3. ChÝnh phñ (2004), NghÞ ®Þnh sè 182/2004/N§-CP ngµy 29/10 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, Hµ Néi. 4. V.M. Cogan (1997), C¸c ®Æc tÝnh x· héi cña t×nh tr¹ng téi ph¹m, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 5. TrÇn ThÞ Cóc - NguyÔn ThÞ Ph−îng (2003), "LuËt §Êt ®ai - Nh÷ng bÊt cËp vµ gi¶i ph¸p", Qu¶n lý nhµ n−íc, (4), tr. 15-19. 6. Côc Thèng kª Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o xu h−íng biÕn ®éng d©n sè vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn sù ph¸t triÓn cña Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 7. Côc Thèng kª Th¸i B×nh (2001), T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh Th¸i B×nh n¨m 2000, Th¸i B×nh. 8. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1993), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa VII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 9. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1994), V¨n kiÖn Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú khãa XII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 10. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1995), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø t¸m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa VII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 11. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 12. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1998),V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø t− Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 113 13. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1999), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 14. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 15. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2003), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 16. TrÇn Ngäc §−êng (1998), Lý luËn chung vÒ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, tËp 1, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 17. Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia (2004), Gi¸o tr×nh LuËt Hµnh chÝnh vµ Tµi ph¸n hµnh chÝnh ViÖt Nam, Nxb §¹i häc quèc gia, Hµ Néi. 18. Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia (2001), Gi¸o tr×nh Lý luËn chung vÒ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, Nxb §¹i häc quèc gia, Hµ Néi. 19. NguyÔn M¹nh Hïng (2003), Qu¶n lý nhµ n−íc b»ng ph¸p luËt ®èi víi ®Êt ®ai qua thùc tiÔn tØnh Th¸i B×nh, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 20. Khoa Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh (2004), Tµi liÖu häc tËp vµ nghiªn cøu m«n häc Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, tËp 1, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. 21. VI. Lªnin (1974), Toµn tËp, tËp 4, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 22. VI. Lªnin (1978), Toµn tËp, tËp 44, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 23. VI. Lªnin (1993), Toµn tËp, tËp 2, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 24. C.M¸c - Ph.¡ngghen (1979), TuyÓn tËp, tËp 23, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 25. C.M¸c - Ph.¡ngghen (1980), TuyÓn tËp, tËp 1, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 26. Hå ChÝ Minh (1995), Toµn tËp, tËp 5, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 27. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 1, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 28. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 3, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 114 29. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 6, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 30. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 8, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 31. Quèc héi (2001), HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 (söa ®æi, bæ sung n¨m 2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 32. Quèc héi (1999), LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 33. Quèc héi (2000), Bé luËt H×nh sù cña n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1999, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 34. Quèc héi (2004), LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 35. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (1998), B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Þa chÝnh n¨m 1998, Th¸i B×nh. 36. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (2001), B¸o c¸o sè 05/BC-§C ngµy 02/01 vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Þa chÝnh n¨m 2000 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2001, Th¸i B×nh. 37. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (2002), B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai tØnh Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 38. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (2002), B¸o c¸o sè 12/BC-§C ngµy 08/3 vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 39. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (2002), B¸o c¸o sè 02/BC-§C ngµy 07/01 vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Þa chÝnh n¨m 2001 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2002, Th¸i B×nh. 40. Së §Þa chÝnh Th¸i B×nh (2003), B¸o c¸o sè 06/BC-§C ngµy 17/01 vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Þa chÝnh n¨m 2002 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2003, Th¸i B×nh. 41. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2003), B¸o c¸o ngµy 17/12 vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 2003 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2004, Th¸i B×nh. 115 42. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2004), Thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2004, Th¸i B×nh. 43. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o t×nh h×nh, kÕt qu¶ thùc hiÖn dån ®iÒn, ®æi thöa vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, Th¸i B×nh. 44. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 27/BC-TNMT ngµy 10/8 vÒ s¬ kÕt kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt cña tØnh Th¸i B×nh theo kÕ ho¹ch 05/KH-TW ngµy 10/9/2003 cña Bé ChÝnh trÞ Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng, Th¸i B×nh. 45. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 51/BC-TNMT ngµy 24/11 vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai thêi gian qua vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2005, Th¸i B×nh. 46. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Th¸i B×nh (2005), B¸o c¸o sè 05/BC-TNMT ngµy 24/01 vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 2004 vµ ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2005, Th¸i B×nh. 47. TØnh ñy Th¸i B×nh (1998), NghÞ quyÕt 06/NQ-TU ngµy 12/01 cña Ban ChÊp hµnh §¶ng bé tØnh vÒ nh÷ng chñ tr−¬ng, gi¶i ph¸p æn ®Þnh t×nh h×nh trong tØnh, Th¸i B×nh. 48. TØnh ñy Th¸i B×nh (1998), B¸o c¸o sè 55/BC-TU ngµy 04/7 s¬ kÕt viÖc triÓn khai NghÞ quyÕt sè 06/NQ-TU ngµy 12/01/1998 cña TØnh ñy, Th¸i B×nh. 49. TØnh ñy Th¸i B×nh (1999), B¸o c¸o sè 68/BC-TU ngµy 02/3 tæng kÕt mét n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt 06/NQ-TU ngµy 12/01/1998 cña TØnh ñy, Th¸i B×nh. 50. TØnh ñy Th¸i B×nh (1999), LÞch sö §¶ng bé Th¸i B×nh 1927-1954, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 51. TØnh ñy Th¸i B×nh (2001), NghÞ quyÕt §¹i héi tØnh §¶ng bé Th¸i B×nh lÇn thø 16, Th¸i B×nh. 116 52. TØnh ñy Th¸i B×nh (2002), NghÞ quyÕt sè 07/NQ-TU ngµy 20/3 vÒ viÖc dån ®iÒn ®æi thöa vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, Th¸i B×nh. 53. TØnh ñy Th¸i B×nh (2002), NghÞ quyÕt sè 08/NQ-TU ngµy 26/12 vÒ x©y dùng c¸nh ®ång ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt 50 triÖu ®ång /ha/n¨m, Th¸i B×nh. 54. Lª Minh T©m (2001), "VÒ mét sè ®iÓm míi trong b¸o c¸o ChÝnh trÞ §¹i héi §¶ng IX vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi luËt häc", LuËt häc, (3). 55. Hµ Huy Thµnh (2000), Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr−êng ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi. 56. TrÇn ThÞ Thoa (2001), Qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai ë tØnh Th¸i B×nh, LuËn v¨n th¹c sÜ Qu¶n lý nhµ n−íc, Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia, Hµ Néi. 57. Tr−êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2003), Gi¸o tr×nh LuËt §Êt ®ai, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. 58. Tr−êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2004), Gi¸o tr×nh Lý luËn chung vÒ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. 59. Tr−êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2004), Gi¸o tr×nh LuËt Hµnh chÝnh, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. 60. ñy ban KiÓm tra TØnh ñy Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o sè 88/BC-KTTU ngµy 15/8 tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra nhiÖm kú §¹i héi XV cña §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 61. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1998), KÕ ho¹ch thanh tra sè 77/KHTT-UB vÒ tæ chøc cuéc thanh tra diÖn réng trong toµn tØnh ngµy 25/02 ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n, Th¸i B×nh. 62. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o sè 10/BC-UB ngµy 08/3 tæng kÕt cuéc thanh tra diÖn réng ®Ó gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n theo kÕ ho¹ch thanh tra sè 77/KHTT-UB ngµy 25/02/1998 cña ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 117 63. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2002), ChØ thÞ sè 11/2002/CT-UB ngµy 21/5 t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai, Th¸i B×nh. 64. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2002), Tê tr×nh sè 52/TT-UB ngµy 29/12/2002 vÒ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 5 n¨m (2001 - 2005), Th¸i B×nh. 65. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2003), B¸o c¸o sè 25/BC-UB ngµy 24/7 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m 6 th¸ng cuèi n¨m 2003, Th¸i B×nh. 66. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2003), B¸o c¸o sè 47/BC-UB ngµy 26/12 vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2003 vµ môc tiªu, nhiÖm vô chñ yÕu n¨m 2004, Th¸i B×nh. 67. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), KÕ ho¹ch sè 07/KH-UB ngµy 28/6 vÒ viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, thùc hiÖn LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, Th¸i B×nh. 68. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), ChØ thÞ sè 16/2004/CT-UB ngµy 28/6 cña ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, Th¸i B×nh. 69. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o cña ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh ngµy 09/4 víi Thñ t−íng Phan V¨n Kh¶i vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña tØnh tõ 2001 ®Õn 2003 ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2004-2005, Th¸i B×nh. 70. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), C«ng v¨n sè 277/UB-TH ngµy 02/3 vÒ viÖc kiÓm tra qu¶n lý, sö dông ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp, Th¸i B×nh. 71. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), C«ng v¨n sè 480/UB-TH ngµy 06/4 kiÓm tra viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ven ®−êng quèc lé, tØnh lé vµ viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, Th¸i B×nh. 72. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), C«ng v¨n sè 541/UB-TH ngµy 15/4 vÒ viÖc kiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, Th¸i B×nh. 118 73. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 23/BC-UB ngµy 21/5 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi 5 th¸ng ®Çu n¨m vµ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m 7 th¸ng cuèi n¨m 2004, Th¸i B×nh. 74. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 34/BC-UB ngµy 26/7 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m 6 th¸ng cuèi n¨m 2004, Th¸i B×nh. 75. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 75/BC-UB ngµy 24/12 vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2004 vµ môc tiªu, nhiÖm vô chñ yÕu n¨m 2005, Th¸i B×nh. 76. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), B¸o c¸o sè 63/BC-UB ngµy 04/10 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi th¸ng 9 vµ 9 th¸ng ®Çu n¨m 2004, Th¸i B×nh. 77. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), C«ng v¨n sè 1829 ngµy 18/10 vÒ xö lý vi ph¹m LuËt §Êt ®ai trªn ®Þa bµn tØnh, Th¸i B×nh. 78. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), Th¸i B×nh tiÒm n¨ng vµ ®Çu t− ph¸t triÓn, Th¸i B×nh. 79. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2004), C«ng v¨n sè 466/UB-TH ngµy 02/4 vÒ viÖc kiÓm tra qu¶n lý vµ sö dông ®Êt chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ t¹i ph−êng TrÇn L·m vµ x· Vò ChÝnh, Th¸i B×nh. 80. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2005), C«ng v¨n sè 163/UB-TH ngµy 28/01 vÒ viÖc t¨ng c−êng kiÓm tra, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai ë c¸c x·, ph−êng, thÞ trÊn, Th¸i B×nh. 81. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2005), B¸o c¸o ngµy 18/6 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tõ 2001 ®Õn nay, tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Çu t−, Th¸i B×nh. 82. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2005), B¸o c¸o sè 32/BC-UB ngµy 20/7 vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 2005, Th¸i B×nh. 119 83. ñy ban nh©n d©n thµnh phè Th¸i B×nh (2005), B¸o c¸o sè 23/BC-UB ngµy 02/6 vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, Th¸i B×nh. 84. ñy ban nh©n d©n x· T©n LËp (2005), B¸o c¸o ngµy 01/6 vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, Th¸i B×nh. 85. ñy ban Ph¸p luËt Quèc héi (1993), B¸o c¸o thÈm tra dù ¸n LuËt §Êt ®ai söa ®æi cña ñy ban Ph¸p luËt Quèc héi t¹i kú häp thø 3, Quèc héi khãa IX, Hµ Néi. 86. ñy ban Th−êng vô Quèc héi (2002), Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 87. Hoµng ViÖt (1999), VÊn ®Ò së h÷u ruéng ®Êt trong nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 88. ViÖn X©y dùng §¶ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh (1999), X©y dùng §¶ng, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 120 phô lôc 121 122 123 124 Phô lôc 4 Quy ho¹ch sö dông ®Êt tØnh Th¸i B×nh ®Õn n¨m 2010 Sè TT Lo¹i ®Êt Tæng diÖn tÝch % diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn Ghi chó 1 §Êt n«ng nghiÖp 106.801 ha 64,14% 2 §Êt l©m nghiÖp 8.354 ha 5,10% 3 §Êt chuyªn dïng 29.056 ha 17,72% + §Êt x©y dùng 4.554 ha 2,78% + §Êt giao th«ng 7.642ha 4,66% + §Êt di tÝch lÞch sö - v¨n hãa 52 ha 0,03% + §Êt an ninh - quèc phßng 148 ha 0,09% + §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 16 ha 0,01% + §Êt nguyªn vËt liÖu x©y dùng 214 ha 0,13% + §Êt lµm muèi 214 ha 0,13% + §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa 1.620 ha 0,99% + §Êt chuyªn dïng kh¸c 86 ha 0,05% 4 §Êt ë n«ng th«n 14.077 ha 8,5% 5 §Êt ë ®« thÞ 1.436 ha 0,88% 6 §Êt ch−a sö dông 5.656 ha 3,45% Nguån: QuyÕt ®Þnh 1236/Q§-TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai tØnh Th¸i B×nh thêi kú 1997 - 2010. 125 126 127 Phô lôc 7 Danh môc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai cña tØnh Th¸i B×nh ®· ban hµnh nh»m cô thÓ hãa LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 vµ LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 1. NghÞ quyÕt sè 05/ H§ND ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1993 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh th¸i B×nh vÒ viÖc giao ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2. QuyÕt ®Þnh sè 652/ Q§-UB ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1993 cña UBND tØnh Th¸i B×nh quy ®Þnh vÒ viÖc giao ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 3. ChØ thÞ sè 05/ CT-UB ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 1995 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ®×nh chØ viÖc chuyÓn ®æi ®Êt trång lóa sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng c¬ b¶n. 4. QuyÕt ®Þnh sè 241/Q§-UB ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 1995 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 5. QuyÕt ®Þnh sè 623/Q§-UB ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 1995 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh møc gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. 6. QuyÕt ®Þnh sè 228/Q§-UB ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 1996 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. 7. QuyÕt ®Þnh sè 538/Q§-UB ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1997 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh møc gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. 8. ChØ thÞ sè 05/1998/CT-UB ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 1998 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ ng¨n chÆn t×nh tr¹ng lÊy ®Êt ph¸ vì mÆt b»ng ®Êt canh t¸c. 9. QuyÕt ®Þnh sè 1076/1999/Q§-UB ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1999 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh gi¶i quyÕt nh÷ng thiÕu sãt, tån t¹i trong qu¶n lý, sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n, lµm nhµ ë vµ ®iÒu chØnh viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp. 128 10. ChØ thÞ sè 21/1999/CT-UB ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1999 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ nghiªm cÊm ph¸ vì mÆt b»ng ®Êt canh t¸c. 11. ChØ thÞ sè 05/2000/CT-UB ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2000 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2010 tØnh Th¸i B×nh. 12. QuyÕt ®Þnh sè 239/2000/Q§-UB ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2000 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh cho thuª ®Êt vïng triÒu, ®Êt ®Çm nu«i trång thñy s¶n ven s«ng, ven biÓn. 13. QuyÕt ®Þnh sè 244/2000/Q§-UB ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2000 cña UBND tØnh Th¸i B×nh söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 1076/1999/Q§-UB ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 1999. 14. QuyÕt ®Þnh sè 948/2000/Q§-UB ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2000 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh gi¶i quyÕt nh÷ng thiÕu sãt, tån t¹i trong qu¶n lý, sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n, lµm nhµ ë; ®iÒu chØnh viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp vµ bæ sung viÖc giao ®Êt lµm muèi æn ®Þnh l©u dµi cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n. 15. QuyÕt ®Þnh sè 1065/2001/Q§-UB ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2001 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh cho thuª ®Êt vïng triÒu, ®Êt ®Çm nu«i trång thñy s¶n, h¶i s¶n ven s«ng, ven biÓn. 16. QuyÕt ®Þnh sè 225/2001/Q§-UB ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2001 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ. 17. QuyÕt ®Þnh sè 579/2001/Q§-UB ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2001 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp. 18. ChØ thÞ sè 20/2001/CT-UB ngµy 03 th¸ng 8 n¨m 2001 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ kiÓm tra sö dông ®Êt cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ. 19. QuyÕt ®Þnh sè 01/2002/Q§-UB ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh 948/2000/Q§-UBND. 129 20. QuyÕt ®Þnh sè 10/2002/Q§-UB ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh quy ®Þnh vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp. 21. QuyÕt ®Þnh sè 18/2002/Q§-UB ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh ban hµnh ®Ò ¸n thùc hiÖn dån ®iÒn, ®æi thöa vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. 22. ChØ thÞ sè 11/2002/CT-UB ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai. 23. NghÞ quyÕt sè 39/2002/H§ND ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2002 cña H§ND tØnh Th¸i B×nh vÒ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña tØnh 5 n¨m 2001 - 2005. 24. QuyÕt ®Þnh sè 52/2002/Q§-UB ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t− t¹i Th¸i B×nh. 25. ChØ thÞ sè 23/2002/CT-UB ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2002 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc nghiªm cÊm lÊy ®Êt, ph¸ vì mÆt b»ng ®Êt canh t¸c. 26. ChØ thÞ sè 03/2003/CT-UB ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2003 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc dõng giao ®Êt lµm nhµ ë b¸m s¸t c¸c quèc lé, tØnh lé. 27. QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§-UB ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2003 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ ban hµnh bé ®¬n gi¸ båi th−êng thiÖt h¹i khi thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých an ninh quèc phßng, lîi Ých c«ng céng trªn ®Þa bµn tØnh. 28. ChØ thÞ sè 12/2003/CT-UB ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2003 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ t¨ng c−êng kiÓm tra chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai ë c¸c x·, ph−êng, thÞ trÊn 29. QuyÕt ®Þnh sè 372/2003/Q§-UB ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ ban hµnh quy ®Þnh c¬ chÕ sö dông quü ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi ë x·, ph−êng, thÞ trÊn, huyÖn, thÞ x·. 30. ChØ thÞ sè 16/2004/CT-UB ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2004 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 31. ChØ thÞ sè 25/2005/CT-UB ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2004 cña UBND tØnh Th¸i B×nh t¨ng c−êng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - thực trạng và giải pháp khắc phục.pdf
Luận văn liên quan