Viện y học các bệnh lâm sàng nhiệt đới

GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: a. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp: - Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp: + củng cố hệ thống hoá, mở rộng và đi sâu tìm hiểu nội dung công tác thiết kế và tổ chức ti công công trình xây dựng. + Vận dụng một cách tổng hợp kiến thức đã học vào việc thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. + Giúp sinh viên làm quen với khả năng bảo vệ một vấn đề khoa học. + Thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. -Nhiệm vụ của đồ án tôt nghiệp:Thiết kế và tổ chức thi công Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới. b. Phạm vi giải quyết vấn đề của đồ án tốt nghiệp: Do thời gian thực hiện đồ án có hạn, với yêu cầu và nhiệm vụ được giao nên trong đồ án này chỉ giải quyết một số nội dung cơ bản sau: - Kiến trúc: (chiếm 10%) Trình bày các giải pháp thiết kế mặt bằng, mặt đứng, quy hoạch, giải pháp kết cấu. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các giải pháp môi trường, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy - Kết cấu: (chiếm 45%) + Thiết kế một kết cấu khung chịu lực điển hình. + Tính toán và cấu tạo . + Tính toán và cấu tạo bản sàn toàn khối. + Tính toán và thiết kế nền móng. - Thi công: (chiếm 45%) Căn cứ vào các giải pháp kết cấu, nền móng đã thực hiện tiến hành lựa chọn và quyết định giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công cho công trình. 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Mục lục Mở đầu Chương I. Cơ sở thiết kế Chương II. Kiến trúc ChươngIII. Kết cấu Chương IV. Thi công Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Viện y học các bệnh lâm sàng nhiệt đới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lªn xµ gå lµ dÇm liªn tôc, ®Ó thiªn vÒ an toµn ta lÊy gi¸ trÞ m«men gèi tùa vµ nhÞp gi÷a lµ: M= =>W=: VËy L= VËy kho¶ng c¸ch xµ gå lµ 100 (cm) * KiÓm tra vÒ biÕn d¹ng, ®é vâng cña v¸n khu«n sµn, ®Ó thiªn vÒ an toµn ta xÐt ®é vâng theo dÇm ®¬n gi¶n ( v× thùc chÊt v¸n sµn kh«ng liªn tôc mµ gåm nhiÒu ®o¹n v¸n nèi l¹i). §é vâng v¸n sµn lµ: f= f=0,174cm; [f]= VËy ®é vâng tÝnh to¸n nhá h¬n ®é vâng cho phÐp => kho¶ng c¸ch xµ gå ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vâng cña v¸n khu«n. + Xµ gå ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi dÇm chÝnh v× b­íc nhµ ng¾n h¬n nhÞp chÝnh cña nhµ 4,2 so vãi 7,5 m vµ song song víi dÇm phô. - ChiÒu dµi xµ gå: B - bdc - 2 => lxg = 3900 – 220 - 2 x 30 – 3 x 20 = 356(mm) a.2) TÝnh to¸n cét chèng xµ gå: - T¶i träng ph©n bè lín nhÊt lªn xµ gå lµ träng l­îng bª t«ng cèt thÐp qb qb =1,2 x 2500 x 0,1 x 0,8= 240(kg/m) - Träng l­îng v¸n khu«n +xµ gç: qvk=1,1[0,8 x 0,03 + 0,08 x 0,1] x 0,6 =21(kg/m) Ho¹t t¶i: P=P1+P2=1,3(0,25+0,2) x 0,8=468(kg/m) P=468(kg/m) => Tæng t¶i träng ph©n bè lªn xµ gå lµ q=qb+qvk+P=240+21+468=729kg/m=7,29kg/cm +TÝnh to¸n vµ kiÓm tra kho¶ng c¸ch cét chèng xµ gå víi quan niÖm: xµ gå lµ dÇm liªn tôc kª lªn c¸c cét chèng=> t¬ng tù v¸n sµn ta cã: Víi Mmax= w= =>l Chän kho¶ng c¸ch c¸c cét chèng xµ gå lµ 1m + KiÓm tra xµ gå vÒ æn ®Þnh vâng : §é vâng lín nhÊt khi xµ gå chÞu t¶i lµ: f= f=0,118(cm)<[f]= VËy víi kho¶ng c¸ch c¸c cét chèng xµ gå ®· chän th× xµ gå ®¶m b¶o æn ®Þnh trong thi c«ng. MÆt b»ng bè trÝ xµ gå + cét chèng + TiÕt diÖn xµ gå b=8cm, h=10cm chiÒu dµi xµ gå 356(mm) Kho¶ng c¸ch bè trÝ 100(cm) mét xµ gå +Cét chèng xµ gå tiÕt diÖn (10 x 10)cm chiÒu cao cét chèng hc=Ht- (nªm®Öm) hc=390- (10+3+10+10)=357(cm) - Tõ s¬ ®å cét chèng ta quan niÖm cét chèng xµ gå cã d¹ng thanh nÐn 2 khíp, chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét: l0=hc=357(cm) - §é m¶nh cña cét lµ: = => HÖ sè uèn cña cét lµ: =>KiÓm tra vÒ biÕn d¹ng: => KiÓm tra vÒ æn ®Þnh: VËy cét chèng ®· chän ®¶m b¶o an toµn khi chÞu lùc vµ æn ®Þnh. b- V¸n khu«n dÇm phô: b1) DÇm phô cã tiÕt diÖn b x h=(220 x 350)mm + T¶i träng ph©n bè lªn v¸n ®¸y dÇm (víi v¸n ®¸y dÇm cã chiÒu dµy 4(mm))gåm: - Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp: qb=nb x hd x =1,2 x 0,35 x 0,22 x 2,5 =0,231(T/m) qb=0,231(T/m) - Träng l­îng v¸n khu«n: qvk=1,1x qvk=1,1 x 0,6 x [0,22 x 0,04 + 2 x 0,03 (0,35 - 0,1 + 0,04 - 0,03)] =0,0161(T/m) Ho¹t t¶i: p =(0,25+0,2) x 0,22 x 0,22 x 1,3=0,1287(T/m) Tæng t¶i träng: q=qb+qvk+p=0,1287(T/m) + TÝnh kho¶ng c¸ch cét chèng v¸n dÇm phô (cét chèng dÇm lµ d¹ng h×nh ch÷ T) Ta xem nh v¸n ®¸y cña dÇm lµ mét dÇm liªn tôc kª lªn c¸c gèi ®ì lµ c¸c cét chèng. T­¬ng tù biÓu ®å m«men cña v¸n sµn ®· vÏ ta cã m«men ë gi÷a nhÞp dÇm lµ: Mmax= Theo ®iÒu kiÖn bÕn ta cã: gç víi Chän kho¶ng c¸ch c¸c cét chèng theo chiÒu dµi v¸n dÇm phô trong 1 « sµn lµ: ldp=B - bdc- 2 Chän kho¶ng c¸ch c¸c cét lµ 1200 (cm)bè trÝ 4 cét chèng cho mét dÇm phô . - §é vâng lín nhÊt trong dÇm khi ®ã: fmax= §é vâng cho phÐp lµ: VËy kho¶ng c¸ch cét chèng vµ sè cét chèng nh vËy lµ hîp lý, an toµn vÒ bÕn vµ ®é vâng v¸n dÇm. + TÝnh to¸n v¸n khu«n thµnh dÇm phô : ¸plùc do bª t«ng ­ít : gt c1= gtt2=1,1x 137,5=151,25(kg/m) ¸p lùc ®Èy ngang do bª t«ng khi trót xuèng pt c1=0,22 x 200= 44(kg/m) ptt2 = 1,1 x44 = 48,8( kg/m) + Tæng t¶i träng t¸c dông : q= 151, 25 + 48,8= 200(kg/m) * TÝnh kho¶ng c¸ch thanh nÑp thµnh w= J= TÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng : L= - TÝnh theo ®é bÒn cña v¸n thµnh lµ L= VËy ta chän kho¶ng c¸ch c¸c nÑp lµ 80cm c. TÝnh to¸n v¸n khu«n dÇm chÝnh + T¶i träng bª t«ng t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm chÝnh lµ (v¸n ®¸y dµy 4(cm ) n=1,1 gb = 0,22 x 0,65 x 2500= 357, 5 x11= 393 kg/m Träng l­îng v¸n khu«n gvk gvk= =28kg/m Ho¹t t¶i p= 1,3x(0,25 +0,2) x0,22=129kg/m Tæng t¶i träng : q= gb+ gvk+ p= 550 (kg/m) + TÝnh kho¶ng c¸ch cét chèng - T­¬ng tù dÇm phô ta cã tÝnh kho¶ng c¸ch cét chèng ph¶i ®¶m b¶o tèi ®a theo ®iÒu kiÖn bÒn L; víi w= L =>Chän kho¶ng c¸ch cét chèng lµ 85 (cm) Khi ®ã ®é vâng tèi ®a cña v¸n ®¸y lµ fmax= fmax=0,161< *KiÓm tra cét chèng dÇm chÝnh T¶i träng lín nhÊt t¸c dông lªn 1 cét lµ P= qx l =5,5 x 7,5 = 412,5 kg chiÒu cao cét chèng dÇm chÝnh lµ ho = H - (hdc + S v® + hnªm) ho= 3900- (650+ 40+ 100)= 3110= 3,11(m) - T­¬ng tù cét chèng xµ gå , chiÒu dµi tÝnh to¸n cét chèng lµ lo= ho ( cét cã tiÕt diÖn 10x 10cm ) §é m¶nh cña cét lµ : J= => HÖ sè cuèn däc cña cét lµ => KiÓm tra cét vÒ bÒn < KiÓm tra cét vÒ æn ®Þnh VËy cét chèng ®· chän ®¶m b¶o an toµn khi chÞu lùc KÕt qu¶ tÝnh to¸n v¸n khu«n +. V¸n sµn : dµy 3(cm) - Kho¶ng c¸ch xµ gå 100cm chiÓu dµi 1 xµ gå = 3,86(m) Sè xµ gå trong 1 b­íc nhµ 12 c¸i tiÕt diÖn xµ gå (8x10)cm Cét chèng xµ gå : tiÕt diÖn (10x10) cm Lkc =1(m) ChiÒu cao cét chèng xµ gå 3,57 (m) Sè l­îng xµ gå trong 1 b­íc nhµ 48 chèng + V¸n khu«n dÇm phô vµ dÇm hµnh lang V¸n thµnh dµy 3(cm) v¸n ®¸y dµy 4(cm) ChiÒu dµi v¸n khu«n dÇm phô 3,92 (m) Cét chèng dÇm phô tiÕt diÖn (10x10)cm cao 3,41(m) Kho¶ng c¸ch bè trÝ 120cm, sè l­îng 4 chèng cho 1 dÇm phô,sè l­îng chèng dÇm phô cho 1 b­íc nhµ cã 3 dÇm phô lµ 4x3 = 12 chèng, dÇm hµnh lang 3 chèng. + V¸n khu«n dÇm chÝnh V¸n thµnh dµy 3(cm) v¸n ®¸y dµy 4(cm) ChiÒu dµi v¸n khu«n dÇm chÝnh 7,05 (m) Cét chèng dÇm chÝnh : (10x10) cm cao 3,11(m) Kho¶ng c¸ch bè trÝ 0,85(m)= 85 cm vµ 8 chèng cho 1 dÇm chÝnh b­íc nhÞp 7,05 5 (m) V¸n khu«n cét (c vµ B ) V¸n dµy 3cm bÒ réng b= 22 (cm) BÒ cao h= 51 cm chiÒu dµi v¸n khu«n cét 3,25(m) cét A :b= (22) = 36 (cm) dµi 3,55m. Kho¶ng c¸ch c¸c g«ng cét =50 cöa ®æ bª t«ng ®Æt ë 1,3 m d . Kü thuËt thi c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn + Sau khi th¸o v¸n khu«n cét ta kª dùng sµn c«ng t¸c ®Ó l¾p v¸n khu«n dµm DÇm chÝnh : ®Æt kÖ cét chèng ch÷ T ®ì v¸n ®¸y dµm chÝnh , c©n chØnh cho ®óng cao tr×nh yªu cÇu cè ®Þnh cét chèng víi v¸n ®¸y dÇm , ghÐp v¸n thµnh, gi¨ng cét chèng dÇm phô t­¬ng tù dÇm chÝnh. V¸n khu«n sµn : ®Æt cét chèng 2 c¸i 2 ®Çu xµ gå,dùng lªn sau ®ã liªn kÕt c¸c xµ gå l¹i víi nhau b»ng c¸c thanh nÑp t¹m , c©n chØnh cho mÆt ph¼ng xµ gå ®Òu nhau, l¾p dùng c¸c cét chèng ë kho¶ng gi÷a xµ gå cho ®ñ sè l­îng tÝnh to¸n, gi»ng ngang vµ chÐo cét chèng xµ gå , l¸t v¸n sµn vµ xè ®Þnh xµ gå ®ì v¸n * Yªu cÇu : c¸c tÊm v¸n ph¶i kÝn khÝt, b»ng ph¶ng trªn c¶ hÖ v¸n, c¸c cét chèng th¼ng ®øng ch¾c ch¾n kh«ng bËp bªnh, c¸c gi»ng cét gi÷ cho cät kh«gn lÖch kho¶ng c¸ch bè trÝ, c¸c tÊm v¸n nèi víi nhau t¹i t©m xµ gå Nãi chung víi viÖc l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn ta ph¶i chó ý: ®é æn ®Þnh ch¾c ch¾n cña hÖ v¸n khu«n theo yªu cÇu thi c«ng vµ chÞu lùc sau khi ®æ bª t«ng, c¸c cao tr×nh, cao ®é ph¶i ®óng yªu cÇu,t¹o mÆt ph¼ng tèt cho bª t«ng theo yªu cÇu, kÝn khÝt tr¸nh mÊt n­íc khi ®æ bª t«ng ... do ®ã khi chÕ t¹o v¸n khu«n ta ph¶i chó ý : e. C«ng t¸c cèt thÐp dÇm sµn + cèt thÐp ph¶i ®óng kÝch th­íc chñng lo¹i theo thiÕt kÕ - gia c«ng c¾t uèn ®óng h×nh d¹ng theo thiÕt kÕ - vËn chuyÓn lªn sµn thi c«ng b»ng cÇn trôc tiÕn hµnh hµn vµ buéc theo ®óng thiÕt kÕ b¶n vÏ kÕt cÊu. + Yªu cÇu : §o¹n nèi thÐp lµ 30d, Tr¸nh nèi nh÷ng n¬i cã néi lùc lín. - §¶m b¶o ®óng líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp dïng c¸c con kª b»ng bª t«ng ®óc s¾n. - Cèt thÐp sau khi buéc ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng bÞ biÕn d¹ng, kiÓm tra tõng lo¹i ®óng , ®óng sè c©y c¸c ®Çu uèn neo ®¶m b¶o kü thuËt, kho¶ng c¸ch c¸c thanh thÐp sµn ®Òu nhau. +Chó ý c¸c thÐp chÞu m« men ©m ë gèi dÇm cét, gèi dÇm sµn > f. C«ng t¸c thi c«ng bª t«ng. + BT ®æ dÇm sµn m¸c 250# ,BT ®­îc chuyÓn lªn nhê m¸y vËn th¨ng, bª t«ng ®­îc ®æ tõ xa ®Õn gÇn. Yªu cÇu ®èi víi bª t«ng : Trén ®Òu, thµnh phÇn cÊp phèi ®¶m b¶o chó ý l­îng n­íc xi m¨ng,®¶m b¶o thêi gian trän, vËn chuyÓn ®æ dÇm, kh«ng ®­îc kÐ0 ®Õn thêi gian ninh kÕt qu¶ cña bª t«ng. VËn chuyÓn v÷a bª t«ng: thêi gian ®¶m b¶o tiÕn ®é thïng vËn chuyÓn ph¶i kÝn kh«ng ®­îc rß rØ n­íc bª t«ng vµ chó ý an toµn cho c«ng nh©n vËn chuyÓn + §æ bª t«ng : tr­íc khi ®æ ph¶i dän vÖ sinh sµn,dÇm, ®¸nh x¸m bÒ mÆt líp bª t«ng cò, kiÓm tra cét chèng v¸n khu«n dÊm sµn lÇn cuèi an toµn æn ®Þnh c¸c sµn c«ng t¸c vµ l­íi an toµn ®Çy ®ñ. Dông cô thi c«ng: ®Çm, xÎng g¹t bª t«ng, hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn cho dÇm ®Çy ®ñ an toµn kh«ng cã hë m¹ch ....Khi ®· héi tô ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trªn ta míi cho ®æ bª t«ng. §æ bª t«ng ta ®æ c¸c dÇm tr­íc, sau ®æ ®Õn sµn trong mét b­íc nhµ Víi dÇm ta ®æ liªn tôc theo ph­¬gn däc dÇm vµ dïng dÇm dïi ®Çm kü : chiÒu s©u líp dÇm tõ 20- 40(cm) vµ ph¶i dÇm ®óng chÇy dÇm kho¶ng c¸ch nh¸t dÇm tõ 30- 50 cm vµ khi dy chuyÓn dÇm tõ nh¸t nä tíi nh¸t kia ta rut nhÑ dÇm lªn vµ kh«ng ®­îc t¾t dÇm, khi ta ®ç dÇm ®Õn mÐp v¸n sµn th× ta ®æ sang sµn, ph­¬ng ph¸p ®æ theo nguyªn lý vÕt dÇu loang ®æ líp thø nhÊt b»ng 1/2 chiÒu dµy sµn dïng ®Çm bµn ®Çm tõ thµnh dÇm vµo, ®Çm theo chiÒu däc ph¸t triÓn theo ph­¬ng ngang, mèi ®Çm nä ®Ì lªn mèi dÇm kia tõ 5- 10cm vµ mçi mèi dÇm tõ 20- 30 gi©y, sau ®ã ta ®ç líp thø 2 vµ lµm t­¬ng tù líp thø nhÊt. *Chó ý: Nh÷ng chç nµo bª t«ng ®· ®Êm xong vµ vuèt ph¼ng mÆt th× kh«ng ®­îc cho c«ng nh©n ®i l¹i, hay t¸c ®éng lùc vµo. - Chç m¹ch ngõng thi c«ng bª t«ng ta ph¶i chó ý chç m¹ch ngõng lµ nhøng n¬i cã néi lùc nhá nhÊt th­êng ë 1/4 dÇm hay 3/4 dÇm, chç bª t«ng ngõng m¹ch ph¶i t¹o ®é nghiªng h×nh bËc thang. + Nãi chung khi thi c«ng bª t«ng cÇn chó ý ®Õn yªu cÇu Bª t«ng ®­îc ®Çm kü ch¾c ch¾n Ýt lç rçng nh­ng kh«ng ®­îc ph©n tÇng do ®µm nhiÒu qu¸ . §¶m b¶o chiÒu dµy sµn theo thiÕt kÕ M¹ch ngõng ®óng yªu cÇu kü thuËt Tr¸nh t¸c ®éng lùc khi ®æ xong bª t«ng 3. BiÖn ph¸p thi c«ng cÇu thang bé + Khi thi c«ng thÐp dÇm vµ sµn chç ®Ó tiÕp gi¸p cÇu thang bé th× cÇn ph¶i ®Ó thÐp chê ®Ó liªn kÕt víi thÐp sµn thang vµ cèt thang sau nµy. - Do chiÕu nghØ kª lªn dÇm chiÕu nghØ nªn thi c«ng cÇu thang bé ®­îc tiÕn hµnh sau khi thi c«ng ®µm sµn vµ ®ång thêi vãi thi c«ng x©y t­êng. - Sö dông c¸c cét chèng gç ®Ó ®ì v¸n khu«n sµn cho v¸n khu«n sµn thang vµ chiÕu nghÜ v× c¸u t¹o v¸n khu«n sµn thang gièng cÊu t¹o v¸n khu«n dÇm chØ kh¸c lµ trªn mÆt nghiªng so v¬i mÆt ph¼ng cña sµn tÇng. - Gia c«ng cèt thÐp ®ógn nh­ b¶n vÏ cña kÕt cÊu dùng v¸n khu«n song ta ®Æt cèt thÐp, cÇn l­u ý c¸c ®o¹n thÐp chê - §æ bª t«ng : TiÕn hµnh nh­ víi ®æ bª t«ng dÇm sµn vµ ta ®æ tõ d­íi lªn, do kÝch th­íc cña cèn thang nhá nªn ta cÇn ®Çm bª t«ng ®Èm b¶o cho bª t«ng sau nµy dÆt c­êng ®é vµ kh«ng bÞ khuyÕt tËt. 4. C«ng t¸c b¶o d­ìng v¸n khu«n vµ th¸o dì v¸n khu«n dÇm sµn + B¶o d­ìng bª t«ng. Sau khi ®æ 4 giê ta phun nuíc lªn bÒ mÆt bª t«ng. vµ hai ngµy ®Çu cø 2 giê ta l¹i t­íi n­íc 1 lÇn, thêi gian gi÷ Èm cho bª t«ng > 7 ngµy viÖc ®i l¹i trªn bÒ mÆt bª t«ng sau khi dæ chØ khi nµo bª t«ng ®¹t c­êng ®é 24kg/cm2 (mïa hÌ tõ 1- 2 ngµy mïa ®«ng 3ngµy ) nÕu ta b¶o d­ìng bª t«ng kh«ng tèt sÏ x¶y ra hiÖn t­îng tr¾ng mÆt, c­êng ®é rÊt thÊp so víi c­êng ®é thiÕt kÕ, hoÆc nøt ch©n chim + Th¸o v¸n khu«n : khi th¸o dì v¸n khu«n th× ph¶i tr¸nh va ch¹m g©y chÊn déng m¹nh l¸m søt mÎ gãc c¹nh, h­ háng mÆt ngoµi bª t«ng. - Khi th¸o nh÷ng bé phËn t¹m thêi trong bª t«ng dÓ t¹o lç kü thuËt nh­ èng tre ph¶i cã biÖn ph¸p chèng dÝnh tr­íc khi ®æ bª t«ng ®«ng cøng. Tr­íc khi th¸o dì ®¸ gi¸o chç ®ì v¸n khu«n chÞu lùc th× ph¶i th¸o v¸n khu«n thµnh be vµ kiÓm tra chÊt l­îng bª t«ng. Th¸o tõ trªn xuèng,c¸i nµo l¾p tr­íc th¸o sau, l¾p s©u th¸o tr­íc, th¸o tõ bé phËn thø yÕu lªn ®Õn bé phËn chñ yÕu. Khi th¸o dì c¸c chèng ph¶ h¹ thÊp c¸c nªm, sau ®ã th¸o d¬c v¸n khu«n sµn, råi ®Õn xµ gç ®ì sµn vµ cét chèng sµn, tiÐp theo lµ v¸n khu«n thµnh dÇ,v¸n khu«n ®¸y dÇm vµ cét chèng . Nh÷ng kÕt cÊu ®­îc th¸o v¸n khu«n ph¶i ®¹t c­êng ®é thiÕt kÕ. Th­êng th× víi v¸n khu«n chuÞ lùc th× thêi h¹n th¸o gì. nÕu kh«ng cã thÝ nghiÕm kiÓm tra c­êng ®é thi th­êng lµ sau 10- 15 ngµy víi nhiÖt ®é 25- 30o vµ m¸c bª t«ng 250# . 5. c«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn : C¸c yªu cÇu kü thuËt trong khèi x©y Khèi x©y ph¶i ph¼ng M¹ch vïa ph¶i ®Òu nhau,kh«ng ®­îc trïng m¹ch kh«ng ®­îc hë m¹ch,x©y t­êng 22 th× 5 däc 1 ngang T¹i n¬i tiÕp gi¸o víi ®¸y dÇm ph¶i x©y nghiªng g¹ch dÓ tr¸nh nut cæng t­êng T¹i nh÷ng níi yªu cÇu x©ytheo kiÕn tróc, th× ph¶i x©ydóng h×nh d¹ng thiÕt kÕ tr×nh tù c«ng t¸c x©y X¸c ®Þnh tim ®­êng sau ®ã x¸c ®Þnh 2 mÐp cña t­êng Cã thÓ x©y t­êng tõ hai ®Çu giËt l¹i Trong qu¸ tr×nh x©y ta ph¶i kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña khèi x©y b»ng däi KiÓm tra ®é ph¼ng cña khèi x©y b»ng èng n­íc thuû b×nh. Do yªu cÇu kiÕn tróc cao do ®ã c«ng t¸c hoµn thiÖn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o d¸ng mü quan cña c«ng tr×nh do ®ã ng­êi c¸n bé kü thuËt ph¶i hiÓu râ ý ®å kiÕn tróc cña nhµ vµ truyÒn ®¹t l¹i cho c«ng nh©n thi c«ng . + Yªu cÇu cña khèi tr¸t lµ ph¶i ph¼ng kh«ng bÞ nøt, mÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o che ®­îc líp x©y bªn trong. phÇn thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c B¶ng 1: Khèi l­îng bªt«ng phÇn th©n TÇng Tªn cÊu kiÖn kÝch th­íc1 cÊu kiÖn Sè l­îng cÊu kiÖn ThÓ tÝch bªt«ng(m3) Tæng 1 tÇng TiÕt diÖn (m2) ChiÒu dµi (m) ThÓ tÝch (m3) T I + II Cét B+C Cét A DÇm Bc DÇm ab DÇm phô DÇm cs DÇm bo Sµn bc Sµn ab Sµn cs 0.22x0.45 0.22x0.3 0.22x0.65 0.22x0.35 0.22x0.35 0.22x0.35 0.15x0.35 6.98x3.68 1.88x3.68 0.94x8.86 3.25 3.55 7.72 2.54 3.98 1.2 6.98+1.88 0.1 0.1 0.1 0.321 0.2343 1.061 0.165 0.2833 0.0924 0.465 2.567 0.692 0.833 36 18 18 18 51 6 2 17 17 2 11.58 4.217 19.1 2.966 14.45 0.554 0.93 43.67 11.76 1.66 110.887 I x II =221.77 T III IV V Cét b+c Cét a DÇm bc DÇm ab DÇm phô DÇm cs DÇm bo Sµn bc Sµn ab Sµn cs 0.22x0.4 0.22x0.3 0.22x0.65 0.22x0.35 0.22x0.35 0.22x0.35 0.15x0.35 6.98x3.68 1.88x3.68 0.94x8.86 3.25 3.55 7.72 2.44 3.98 1.2 8.86 0.1 0.1 0.1 0.286 0.2343 1.061 0.165 0.2833 0.0924 0.465 2.567 0.692 0.833 36 18 18 18 51 6 2 17 17 2 10.3 4.217 19.1 2.966 14.45 0.554 0.93 43.67 11.76 1.66 109.6 III x IV xV =328.82 B¶ng 2: thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c VK TÇng Tªn cÊu kiÖn kÝch th­íc CK Sè l­îng cÊu kiÖn DiÖn tÝch tÇng (m2) Tæng céng (m2) I Vµ II Cét b,c Cét a DÇm bc V¸n ®¸y V¸n thµnh DÇm ab V¸n ®¸y V¸n thµnh DÇm phô V¸n ®¸y V¸n thµnh Thµnh trong Thµnh biªn DÇm cs DÇm bo Chu vi(m) Dµi (m) DiÖn tÝch (m2 ) 36 18 18 18 18 18 51 34 x34 170.82 74.124 26.7 149.6 7.286 18.612 41.29 65.06 59.67 4.656 8.891 244.94 (0.51+0.22).2 (0.36+0.22).2 0.22 m 0.56x2 0.22 2x0.26 0.22 0.26x2 0.45 3.25 3.55 7.0 4 7.42 1.84 1.88 3.68 3.98 3.9 4.745 4.118 1.4828 8.31 4.405 1034 0.8096 1.9136 1.755 176.3 205.46 Sµn ba Sµnbc Sµn cs 1.88x3.68 6.89x3.68 0.94x8.86 6.9184 25.686 8.328 17 17 2 117.612 436.66 16.65 570.92 =2x 1197.62 (m2) Tõ cét tÇng 3- 5 tiÕt diÖn cét gi¶m ®i 5 cm chiÒu cao do ®ã v¸n khu«n ë c¸c tÇng nµy ( v¸n khu«n cét) còng gi¶m ®i 5cm víi c¹nh lín vµ v¸n khu«n ®¸y dÇm t¨ng lªn 5cm t­¬ng øng víi chiÒu cao cét(tiÕt diÖn )gi¶m ®i vµ ®é t¨ng gi¶m ë nhÞp ®é 7,2(m). +Cét BT (0,46+0,22)x2x3,25x36=159,12(m2) VËy v¸n khu«n tÇng 3- 5 øng víi mçi tÇng lµ 1197,62- 11,7 = 1185,92 (m2) +Thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c thÐp Hµm l­îng thÐp so víi bª t«ng Víi cét mt%= 2% BT =160kg/m3 Víi dÇm mt%=2,5% BT= 200kg/m3 Víi b¶ng lÊy 8kg/m2 sµn b¶ng 3 tÝnh khèi l­îng c«ng t¸c thÐp TÇng Tªn cÊu kiÖn Khèi l­îng BT(m3) Hµm l­îngthÐp Kg/m3 L­îng thÐp (kg) ®Þnh møc c«ng/tÊn Sè c«ng 1vµ2 Cét DÇm Sµn 15,77 38 654(m2) 160 200 8kg/m3 2526 7600 5232 8,34 nt nt 21 63,38 43,63 3 4 5 Cét DÇm Sµn 14,517 38 654m2 160 200 8kg/m2 2323 7600 5232 Nt Nt nt 19,37 63,38 19,37 B¶ng 4 : thèng kª khèi l­îng lao ®éng cho c«ng t¸c v¸n khu«n TÇng Tªn cÊu kiÖn Khèi l­¬ng (m2) §Þnh møc c«ng / 100m2 Ngµy c«ng Tæng ngµy c«ng I L¾pdùng cét L¾p dùngDS 245 952,68 31,9 28,47 78,155 217,22 II III LD cét LD d©m Sµn LD: cét LD: dÇm sµn 245 952,68 233,24 952,68 31,9 28,47 31,9 28,47 78,155 217,22 IV V LD : cét LD: dÇm sµn LD cét LD dÇm sµn 233,24 952,68 233,24 952,68 31,9 28,47 31,9 28,47 78,155 278,155 I II Th¸o v¸n khu«n Cét DÊm sµn +CT 245 952,68 III IV V Cét §Çm sµn +CT 233,24 952,68 ph©n khu c«ng t¸c vµ x¸c ®Þnh thêi gian thi c«ng bt phÇn th©n +Ph©n c«ng khu c«ng tac : Nguyªn t¾c ®¶m b¶o khèi l­¬ng bt cho 1 tæ ®éi tr«ng 1 cµ l¸m viÖc phï hîp. - §¶m b¶o m¹ch dõng thi c«ng ë vÞ trÝ néi lùc nhá §é chªnh lÖch thÓ tÝch kh«ng qu¶ 25% gi÷a c¸c ph©n ®o¹n Vµ sè ph©n khu ®Ó c¸c d©y chuyÒn chuyªn m«n ph¸t triÓn æn ®Þnh lµ ph¶i ®ñ mÆt b»ng ®Ó triÓn khai tÊt c¶ c¸c tæ thî chuyªn m«n lµm viÖc thÓ hiÖn b»ng sè ph©n ®o¹n ph¶i lín h¬n sè d©y chuyÒn mmin víi d©y chuyÒn kh«ng gi¸n ®o¹n kü thuËt mmin Tæ ®éi thi c«ng bª t«ng th©n gåm Tæ ®éi thi c«ng cét vµ dÇm sµn + Thi c«ng cét Tæ cèt thÐp cét Tæ cèt pha cét tæ ®æ bª t«ng vµ b¶o d­ìng Tæ th¸o v¸n khu«n cét + Thi c«ng dÇm sµn -Tæ v¸n khu«n dÇm sµn Tæ cèt thÐp dÊm sµn Tæ bª t«ng dÊm sµn vµ b¶o d­ìng Tæ th¸o v¸n khu«n dÇm sµn vµ söa ch÷a VK Tõ tæ ®éi chuyªn m«n nh­ trªn vµ c¬ së giai ®o¹n kü thuËt lµ 2 víi c«ng viÖc th¸o vns khu«n cét do khèi l­îng c«ng viÖc qu¸ Ýt ta gép d©y chuyÒn nµy víi tæ ®éi l¾p dùng v¸n khu«n dÊm sµn lµm 1 tæ ®éi chuyªn m«n (1 d©y chuyÒn ®¬n) +Sè ph©n ®o¹n lµ: mmin= 4 +1/1+ 1= 6 (p®) hÝnh vÏ +Khèi l­îng bª t«ng trong 1 ph©n ®o¹n lµ : 18,48 (m3) cét 2,63,dÇm sµn 15,847(m3) BiÖn ph¸p thi c«ng ®­îc ¸p dông ë ®©y lµ thÐo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, thêi gian thi c«ng x¸c ®Þnh : T= To + (N- 1)K N: lµ sè ph©n khu c«ng t¸c K lµ sè ngµy lµm viÖc cña 1 lo¹i c«ng t¸c trong 1 ph©n khu K=1 To = t1 + t2+t3+t4+ t5+t6+t7+t8 - t1: cèt thÐp cét - t2 cèt pha cét - t3 bª t«ng cét - t4 b¶o d­ìng bª t«ng cét - t5 th¸o v¸n khu«n cét ghÐp v¸n khu«n dÇm sµn - t6 ®Æt cèt thÐp dÇm sµn - t7 ®æ bª t«ng dÇm sµn - t8 thêi gian th¸o v¸n khu«n vµ söa ch÷a víi t8 lÊy = 10 ngµy +To = 18 ngµy => T= 18 +(30- 1)x1 = 47 ngµy + thèng kª vËt liÖu nh©n c«ng cho 1 ph©n ®o¹n V¸n khu«n cét Xµ gå 36 c¸i Cét chèng xµ gå sµn 144 c¸i dÇm(350) 54 c¸i dÇm (650) 30 c¸i Cèt thÐp cét : 0,421 Cèt thÐp dÇm : 1,266(T) Cèt thÐp sµn : 0,872 (T) Bª t«ng cét : 2,633 (m3) DÇm sµn BT : 15,847 (m3) TÝNH TO¸N KhèI L¦îng hoµn thiÖn DiÖn tÝch cöa 1 tÇng Cöa sæ (s) cao 1,8 m réng 1,2 (m) Cöa ®i (§) cao 2,7 m réng 1,4 m DiÖn tÝch cöa sæ = (1,8 x 1,2 ) x 4 x6= 51,84 (m2) DiÖn tÝch cöa ®i = (2,7 x 1,4) x2 x 6 = 45,36 (m2) cöa khu vÖ sinh : ( 0,75 x 2,1 )x4 = 6,3 (m2) b. diÖn tÝch vµ khèi l­îng x©y cña 1 tÇng bÒ réng t­êng 22(cm) T­êng trôc AB dµi 6,75 (m) Cao 3,25 (m) DiÖn tÝch x©y t­êng ng¨n trôc AB Sx AB = ( 6,75 x 3,25) x 10 = 219,375 (m2) T­êng che trôc B dµi 3,68m cao 3,55m DiÖn tÝch x©y t­êng bao che trôc B SBx = DiÖn tÝch t­êng bao che trôc C Dµi 3,68 cao 3,55 SxC = + DiÖn tÝch t­êng khu vÖ sinh 82 (m2) C«ng viÖc ®Æt khung cöa lµm trong lóc x©y t­êng c«ng t¸c x©y + Khèi l­îng x©y t­êng 1 tÇng lµ m2 = ( 219,375 + 92,6 + 141, 75 + 82)= 535,725 (m2) m3 = 53,725 m2 x 0,22m = 117,86(m3) + riªng x©y t­êng ph©n ®o¹n 2 vµ 5 cã thªm c«ng t¸c v¸n khu«n vµ bª t«ng cÇu thang bé nªn nh©n c«ng ph¶i t¨ng lªn : §ôc ®­êng ®iÖn n­íc sau khi x©y 1, x©y t­êng mãng cao 1,7 m Mãng trôc A ( däc nhµ b­íc 3,9 (m) Réng 0,22m dµi 3,58m Khèi l­îng x©y (1,7 x0,22x 3,58)x17 = 22,8 mãng A = 22,8(m3) Mãng trôc B däc nhµ b­íc 3,9(m) dµi 3,58(m) cao 1,7(m) réng 0,3(m) mãng B = ( 1,7x 3,58 x0,3) x 17 = 31,03 (m3) Mãng trôc C däc nhµ b­íc 3,9(m) dµi 3,58 m cao 1,7 m ,r«ng 0,3 m + Mãng trôc C lµ 31.03 m3 Mãng trôc AB : nhÞp 7,2 m ,dµi 6,65m ,réng 0,3 m , cao 1,7 m Khèi l­îng mãng trôc AB ( 6,65 x 1,7 x 0,3 )x18 Tæng khèi l­îng x©y mãng 22,8 + 31,03 + 31, 03 + 61 = 145,8 (m3) Nh©n c«ng 1,67c«ng/ m3 => 145,8 x 1,67c«ng =244 c«ng Tæng cÇu thang bé nªn nh©n c«ng ph¶i t¨ng lªn : §ôc ®­êng ®iÖn n­íc sau khi x©y +Khèi l­îng tr¸t trong : Gåm tr¸t trÇn phµo, tr¸t t­êng trong trôc c, t­êng trong vµ ngoµi trôc B Tr¸t trÇn b­íc tõ trôc 1 ®Õn trôc 18 trõ ®i cÇu thang ( cÇu thang tr¸t cïng víi viÖc ®¸nh gra nit t« cÇu thang => tr¸t xong cÇuthang råi lµn granit t« cÇu thang Khèi l­îng tr¸t trÇn lµ 566,5m2 Khèi l­îng tr¸t t­êng lµ Trôc C = 142 m2 Trôc B = 93m2 x2 = 186 m2 Trôc AB =( 219,5 - 44 )x2 = 351m2 T­êng khu vÖ sinh 80m2 Tæng khèi l­îng tr¸t trong 1 tÇng lµ = 1326 (m2) +L¸T NÒN (cho mét tÇng) Trong phßng (l¸t saukhi x©y bôc gi¶ng) =379 m2 Khu vÖ sinh =60 m2 Hµnh lang =161m2 Èp khu vÖ sinh cao 2m = 109m2 +C«ng t¸c m¸i - X©y thu håi m¸i =20m3 - X©y t­êng ch¾n m¸i =19,5m3 - Tr¸t vµ l¸ng m¸i t¹o ®é dèc tho¸t n­íc m¸i =468m2 - G¸c xµ gå vµ lîp m¸i t«n =517m2 +Tr¸t ngoµi toµn nhµ =1646m2 +QuÐt v«i ve trong nhµ cho 1 tÇng =1326m2 +QuÐt v«i ve ngoµi nhµ (tÝnh cho toµn nhµ) =1646m2 +L¾p cöa cho toµn nhµ =517,5m2 +L¾p thiÕt bÞ ®iÖn n­íc +Thu dän vÖ sinh +NghiÖm thu bµn giao lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng toµn c«ng tr×nh (theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn) - Môc ®Ých cña viÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng lµ tËn dông tèi ®a nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh hoµn thµnh trong thêi h¹n ng¾n nhÊt. - Néi dung chñ yÕu cña tiÕn ®é thi c«ng lµ nh»m ¸n ®Þnh tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc, c¸c c«ng viÖc rµng buéc víi nhau ®¶m b¶o ®óng d©y chuyÒn kû luËt qui ®Þnh. Sö dông nh©n c«ng mét c¸ch ®iÒu hoµ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vÒ m¸y, vËt liÖu nh©n c«ng cho nh÷ng giai ®o¹n thi c«ng nhÊt ®Þnh. - ViÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng theo c¸c b­íc sau: + Chia c«ng viÖc thµnh nhiÒu ®ît x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn thiÕt, thèng kª c¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn. + Lùa chän ph­¬ng ¸n thi c«ng m¸y mãc cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh. + Tõ khèi l­îng c«ng t¸c vµ ®Þnh møc nh©n c«ng x¸c ®Þnh sè ngµy cÇn thiÕt. + LËp biÓu ®å yªu cÇu cung cÊp c¸c lo¹i vËt liÖu cÊu kiÖn vµ b¸n thµnh phÈm chñ yÕu. §ång thêi lËp c¶ nhu cÇu vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Khi lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn cã hiÖu qu¶ ta cÇn tu©n theo mét sè nguyªn t¾c sau : C¸c d©y chuyÒn ph¶i æn ®Þnh chuyªn m«n hãa. C¸c d©y chuyÒn ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc. D©y chuyÒn lµm viÖc ®iÒu hßa. D©y chuyÒn lµm viÖc kh«ng chång chÐo. D©y chuyÒn ghÐp s¸t tíi h¹n. Trong qu¸ tr×nh lËp cÇn chó ý ®Õn yªu cÇu kü thuËt mét sè c«ng t¸c sau: §èi víi c«ng t¸c bª t«ng : Bª t«ng cét sau khi ®æ xong 2 ngµy míi ®­îc phÐp th¸o dì v¸n khu«n( bª t«ng ®¹t 24 kg/cm2). §æ bª t«ng dÇm sµn sau 2 ngµy míi ®­îc phÐp thi c«ng trªn bÒ mÆt kÕt cÊu. §èi víi kÕt cÊu dÇm sµn chØ ®­îc th¸o dì cèp pha sau khi bª t«ng ®¹t 70% C­êng ®é(nhÞp <8m) vµ ph¶i ®¶m b¶o tèi thiÓu 2 tÇng chèng sµn. C«ng t¸c x©y : t­êng sau khi x©y xong tèi thiÓu 4 ngµy míi ®­îc phÐp ®ôc t­êng ®Ó ®i ®­êng d©y ®iÖn,èng n­íc. C«ng t¸c hoµn thiÖn : Sau khi x©y t­êng xong ®Ó cho t­êng kh« míi ®­îc tiÕn hµnh tr¸t (5 ngµy).C«ng t¸c tr¸t ngoµi chØ ®­îc tiÕn hµnh sau khi phÇn m¸i ®· xong. - TÝnh to¸n thèng kª nh©n c«ng c¸c c«ng t¸c: tõ khèi l­îng c¸c c«ng t¸c thèng kª ®­îc trong b¶ng, ta tiÕn hµnh lËp tÝnh to¸n thèng kª nh©n c«ng dùa trªn c¬ së tiªu hao tµi nguyªn theo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n sè 24/2005/ Q§- BXD ngµy 29/7/2005 C¨n cø vµo khèi l­îng cña tõng tÇng,tõng ph©n ®o¹n ta tÝnh nhu cÇu ë trªn §Ó thi c«ng mét c¸ch tuÇn tù theo ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn vµ khèi l­îng bª t«ng kh«ng qu¸ lín,ta tiÕn hµnh ph©n chia mÆt b»ng phÇn mãng thµnh 6 ph©n ®o¹n,phÇn th©n thµnh 6 ph©n ®o¹n(1 tÇng) nãi trªn dùa theo nguyªn t¾c m¹ch ngõng thi c«ng 1/3 – 2/3B.Tõ ®ã ta lËp c¸c tæ ®éi c«ng nh©n sao cho phï hîp gåm c¸c tæ chuyªn nghiÖp thi c«ng tõ ph©n ®o¹n nµy sang ph©n ®o¹n kh¸c víi thêi gian thi c«ng trong 1 ph©n ®o¹n lµ 1 ngµy (K = 1) víi lo¹i c«ng viÖc. Khèi l­îng lín yªu cÇu nhiÒu nh©n lùc, mµ mÆt b»ng mét ph©n ®o¹n kh«ng cho phÐp ta khai triÓn nhiÒu nh©n lùc th× ta ph¶i cã biÖn ph¸p c©n b»ng. B¶ngKhèi l­îng c«ng viÖc vµ nh©n c«ng TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §Þnh møc Nhu cÇu Thêi gian thi c«ng (ngµy) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 C«ng t¸c chuÈn bÞ C«ng 15 PhÇn ngÇm 1 Ðp cäc md 3750 100m/ca 37,5 ca 19 2 §µo ®Êt b»ng thñ c«ng m3 182,4 1,04 190 c«ng 15 3 §Ëp ®Çu cäc m3 6,0 4,7 c«ng/m3 28 c«ng 6 4 §æ bª t«ng lãt mãng m3 30,34 1,65 c«ng/m3 50 c«ng 6 5 L¾p ®Æt cèt thÐp ®µi,gi»ng TÊn 9,91 8,34 c«ng /tÊn 83 c«ng 6 6 L¾p v¸n khu«n ®µi,gi»ng m2 512,5 20c«ng/m2 102 c«ng 6 7 §æ bª t«ng ®µi,gi»ng m3 144,5 0,63 c«ng/m3 91 c«ng 2 8 B¶o d­ìng bª t«ng C«ng 9 Th¸o v¸n khu«n mãng m3 512,5 10 c«ng/m2 51 c«ng 6 10 X©y t­êng mãng m3 70,4 1,67 c«ng/m3 118 c«ng 6 11 LÊp ®Êt lÇn 1 m3 443,4 0,17 c«ng /m3 75 c«ng 6 12 LÊp ®Êt lÇn 2+ t«n nÒn m3 856 0,17 c«ng 145,5 c«ng 5 PhÇn th©n 13 TÇng 1 14 L¾p dùng cèt thÐp cét TÊn 7,21 53 c«ng 6 15 L¾p dùng v¸n khu«n cét m2 381,5 67 c«ng 6 16 §æ bª t«ng cét m3 30,32 134 c«ng 6 17 Th¸o v¸n khu«n cét m2 381,5 40 c«ng 6 18 B¶o d­ìng bª t«ng cét C«ng 19 L¾p dùng v¸n khu«n dÇm,sµn m2 1078 219 c«ng 6 20 L¾p dùng cèt thÐp dÇm,sµn TÊn 8,6 101 c«ng 6 21 §æ bª t«ng dÇm sµn m3 109,3 213 c«ng 6 22 B¶o d­ìng bª t«ng dÇm,sµn C«ng 23 Th¸o v¸n khu«n dÇm sµn m2 915,5 94 c«ng 6 24 X©y t­êng ng¨n m3 165,5 1,92 c«ng/m3 318 c«ng 6 25 L¾p cöa L¾p khu«n m 378,8 0,15c«ng/m 56,8 c«ng 6 L¾p cöa vµo khu«n m2 289,4 0,25 c«ng/m2 73 c«ng 9 26 L¾p ®Æt ®iÖn,níc C«ng 50 85 c«ng 6 C«ng 35 9 27 Tr¸t trong m2 1150 221 c«ng 6 L¸t nÒn m2 765 0,17 c«ng/m2 130 c«ng 6 27 QuÐt v«i trong nhµ m2 1150 0,032 c«ng/m2 37 c«ng 6 TÇng 2 28 L¾p dùng cèt thÐp cét TÊn 6,29 56 c«ng 6 29 L¾p dùng v¸n khu«n cét m2 315,7 67 c«ng 6 30 §æ bª t«ng cét m3 26,17 116 c«ng 6 31 Th¸o v¸n khu«n cét m2 315,7 33 c«ng 6 32 B¶o d­ìng bª t«ng cét C«ng 33 L¾p dùng v¸n khu«n dÇm,sµn m2 1078 219 c«ng 6 34 L¾p dùng cèt thÐp dÇm,sµn TÊn 8,6 101 c«ng 6 35 §æ bª t«ng dÇm sµn m3 109,3 213 c«ng 6 36 B¶o d­ìng bª t«ng dÇm sµn C«ng 37 Th¸o v¸n khu«n dÇm sµn m2 915,5 94 c«ng 6 38 X©y t­êng ng¨n m3 165,5 1,92 c«ng/m3 318 c«ng 6 39 L¾p cöa L¾p khu«n m 378,8 0,15c«ng/m 56,8 c«ng 6 L¾p cöa vµo khu«n m2 289,4 0,25 c«ng/m2 73 c«ng 9 40 L¾p ®Æt ®iÖn,níc D©y- èng C«ng 50 85 c«ng 6 ThiÕt bÞ C«ng 35 9 41 Tr¸t trong m2 1150 221 c«ng 6 42 L¸t nÒn m2 765 0,17 c«ng/m2 130 c«ng 6 43 QuÐt v«i trong nhµ m2 1150 0,032 c«ng/m2 37 c«ng 6 TÇng 3(4,5,6,7,8,9) 44 L¾p dùng cèt thÐp cét TÊn 2,64 27 c«ng 5 45 L¾p dùng v¸n khu«n cét m2 282,7 60 c«ng 6 46 §æ bª t«ng cét m3 22,45 100 c«ng 6 47 Th¸o v¸n khu«n cét m2 282,7 30 c«ng 6 48 B¶o d­ìng bª t«ng cét C«ng 49 L¾p dùng v¸n khu«n dÇm,sµn m2 1083 218 c«ng 6 50 L¾p dùng cèt thÐp dÇm,sµn TÊn 8,18 100 c«ng 6 51 §æ bª t«ng dÇm sµn m3 93,94 277 c«ng 6 52 B¶o d­ìng bª t«ng dÇm sµn C«ng 53 Th¸o v¸n khu«n dÇm sµn m2 873,5 91 c«ng 6 54 X©y t­êng ng¨n m3 165,5 1,92 c«ng/m3 318 c«ng 6 55 L¾p cöa L¾p khu«n m 378,8 0,15c«ng/m 56,8 c«ng 6 L¾p cöa vµo khu«n m2 289,4 0,25 c«ng/m2 73 c«ng 9 56 L¾p ®Æt ®iÖn, n­íc D©y- èng C«ng 50 85 c«ng 6 ThiÕt bÞ C«ng 35 9 57 Tr¸t trong m2 1150 221 c«ng 6 58 L¸t nÒn m2 765 0,17 c«ng/m2 130 c«ng 6 59 QuÐt v«i trong nhµ m2 1150 0,032 c«ng/m2 37 c«ng 6 M¸i 59 X©y t­êng thu håi + ch¾n m¸i m3 42,42 96 c«ng 6 60 Bª t«ng xØ t¹o dèc m3 76,5 90 c«ng 6 61 Bª t«ng chèng thÊm m3 30,6 48 c«ng 6 60 Tr¸t m¸i m2 476 93 c«ng 6 62 Lîp m¸i t«n §Æt xµ gå TÊn 5,7 2,73 c«ng/ tÊn 16 c«ng 6 Lîp m¸i m2 868 4,5 c«ng/100m2 39 c«ng 6 Hoµn thiÖn 63 Tr¸t ngoµi toµn nhµ m2 1335 0,197 c«ng/m2 263 c«ng 9 64 QuÐt v«i ngoµi nhµ m2 1335 0,038 c«ng/m2 51 c«ng 9 65 Dän vÖ sinh C«ng d/ ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh I- C¬ së vµ môc ®Ých cña tæng mÆt b»ng thi c«ng: Tæng mÆt b»ng thi c«ng lµ mÆt b»ng tæng qu¸t cña khu vùc c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng, ë ®ã ngoµi mÆt b»ng c«ng tr×nh cÇn gi¶i quyÕt vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh t¹m, kÝch th­íc kho b·i vËt liÖu, kho tµng, c¸c m¸y mãc phôc vô thi c«ng. 1. C¬ së : - C¨n cø theo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh ta x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vËt t­, nh©n lùc, nhu cÇu cÇn ®­îc phôc vô. - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t­ thùc tÕ. - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh ta bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phô trî, kho b·i theo yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô tèt c«ng t¸c thi c«ng. 2. Môc ®Ých: - MÆt b»ng thi c«ng nªu lªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c thao t¸c tõ lóc b¾t ®Çu cho ®Õn lóc kÕt thóc. - MÆt b»ng thi c«ng gåm 3 khu vùc chÝnh: Khu s¶n xuÊt, khu hµnh chÝnh vµ khu sinh ho¹t. 3. Yªu cÇu cña tæng mÆt b»ng thi c«ng: + H¹n chÕ møc tæn phÝ nhá nhÊt vÒ x©y dùng ®­êng x¸, kho b·i, nhµ t¹m nh­ng vÉn ph¶i ®µm b¶o cho yªu cÇu kü thuËt vÒ tiÕn ®é thi c«ng. + Chó ý tíi ho¶ ho¹n, m«i tr­êng sèng vµ an toµn lao ®éng. - C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c chung trªn ®ång thêi dùa trªn thùc tÕ mÆt b»ng c«ng tr×nh ta tiÕn hµnh lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng cho c«ng tr×nh nh­ sau: + Bè trÝ ®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng. + Bè trÝ kho b·i chÝnh, kho thÐp, kho cèp pha. + C¸c vËt liÖu nh­ g¹ch, c¸t, ®¸ th× b¾t buéc ph¶i dù trï t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng vµ thêi ®iÓm chuyªn chë tíi c«ng tr×nh ta bè trÝ c¸c chç ®Ó víi víi diÖn tÝch võa ®ñ c¸c vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng. + Khu hµnh chÝnh: ChØ bè trÝ cho ban chØ huy c«ng tr×nh. + Khu sinh ho¹t cña c«ng nh©n… + Bè trÝ phßng th­êng trùc ngay cæng. II- Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng : 1- Nguyªn t¾c bè trÝ : - Tæng chi phÝ lµ nhá nhÊt . - Tæng mÆt b»ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu . - §¶m b¶o an toµn lao ®éng . - An toµn phßng chèng ch¸y , næ . - §iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng . - ThuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng . - TiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt b»ng . 2- Tæng mÆt b»ng thi c«ng : a- §­êng x¸ c«ng tr×nh : - §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, vÞ trÝ ®­êng t¹m trong c«ng tr­êng kh«ng c¶n trë c«ng viÖc thi c«ng, ®­êng t¹m ch¹y bao quanh c«ng tr×nh, dÉn ®Õn c¸c kho b·i chøa vËt liÖu. b- M¹ng l­íi cÊp ®iÖn : - Bè trÝ ®­êng d©y ®iÖn däc theo c¸c hµng rµo c«ng tr×nh, sau ®ã cã ®­êng dÉn ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô ®iÖn. Nh­ vËy, chiÒu dµi ®­êng d©y ng¾n h¬n vµ còng Ýt c¾t c¸c ®­êng giao th«ng ,®èi víi ®­êng ®iÖn dïng cho m¸y thi c«ng cÇn ph¶i v¾t qua ®­êng giao th«ng c«ng tr­êng , th× ta ch«n ngÇm d­íi ®Êt. c- M¹ng l­íi cÊp n­íc : - Dïng s¬ ®å m¹ng nh¸nh côt, cã x©y mét sè bÓ chøa t¹m ®Ò phßng mÊt n­íc. Nh­ vËy th× chiÒu dµi ®­êng èng ng¾n nhÊt vµ n­íc m¹nh . d- Bè trÝ kho, b·i: - Bè trÝ kho b·i gÇn ®­êng t¹m, cuèi h­íng giã, dÔ quan s¸t vµ qu¶n lý. - Nh÷ng cÊu kiÖn cång kÒnh (V¸n khu«n, thÐp ) kh«ng cÇn x©y t­êng mµ chØ cÇn lµm m¸i bao che. - Nh÷ng vËt liÖu nh­ xim¨ng, chÊt phô gia , s¬n ,v«i ... cÇn bè trÝ trong kho kÝn, kh« tho¸ng . - B·i ®Ó vËt liÖu kh¸c : g¹ch , ®¸, c¸t cÇn che, chÆn ®Ó kh«ng bÞ dÝnh t¹p chÊt, kh«ng bÞ cuèn tr«i khi cã m­a . e- Bè trÝ l¸n tr¹i, nhµ t¹m : - Nhµ t¹m ®Ó ë: bè trÝ ®Çu h­íng giã, nhµ lµm viÖc bè trÝ gÇn cæng ra vµo c«ng tr­êng ®Ó tiÖn giao dÞch . - Nhµ bÕp ,vÖ sinh: bè trÝ cuèi h­íng giã. III. TÝnh to¸n mÆt b»ng c«ng tr×nh. 1. TÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i. a) X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu dù tr÷ C¨ cø vµo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.Ta tÝnh to¸n khèi l­îng vËt liÖu tiªu thô t¹i thêi ®iÓm cao nhÊt. Khèi l­îng bª t«ng(M¸c 250#,®¸ 1x2). 122,5 : 6 = 20,41 m3 Khèi l­îng t­êng x©y (T­êng 220,v÷a m¸c 50#) 146 / 6 = 24,33 m3 Tra trong ®Þnh møc “ §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n” sè 24 / 2005 Q§ - BXD - ta ®­îc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu nh­ sau. Xi m¨ng (kg) C¸t vµng (m3) §¸ d¨m 1x2 (m3) G¹ch (viªn) C¸t ®en (m3) Bª t«ng 327 x 20,41 = 6674 0,477x20,41 = 9,37 0,88x20,41 = 18 T­êng x©y 24,33 x 0,29x163,02 = 1150 550 x 24,33 = 13381 1,16 x 7,05 = 8,18 Tæng 7824 9,37 18 13381 8,18 Tæng khèi l­îng thÐp ( tÇng 2) ThÐp cuén vµ thÐp thanh : 15360 kg Tæng khèi l­îng cèp pha (1tÇng) V¸n khu«n cét + v¸n khu«n cét chèng dÇm sµn = 3,27 + 16,76 = 20,03 m3 b) DiÖn tÝch kho b·i cã Ých (m2) Trong ®ã : Dmax : L­îng vËt liÖu dù tr÷ tèi ®a ë kho b·i c«ng tr­êng d : L­îng vËt liÖu ®Þnh møc chøa trªn 1 m2 diÖn tÝch kho b·i cã Ých Kho xi m¨ng (thêi gian dù tr÷ 10 ngµy): m2 DiÖn tÝch kho kÓ c¶ ®­êng ®i l¹i : Trong ®ã : – HÖ sè sö dông mÆt b»ng Ta lÊy diÖn tÝch kho xim¨ng = 100 m2 chia lµm hai kho . Kho thÐp (dù tr÷ 1 tÇng) DiÖn tÝch kho chøa thÐp lÊy chiÒu dµi kho thÐp chiÒu dµi thanh thÐp tiªu chuÈn, kÓ c¶ b·i gia c«ng cÊu kiÖn bè trÝ sao cho hîp lý thuËn tiÖn gia c«ng theo tiÕn ®é c«ng tr×nh . Kho cèp pha(1tÇng) : DiÖn tÝch kho kÓ c¶ ®­êng ®i l¹i : ta chän kho chøa cèp pha => S = 40 m 2 B·i c¸t vµng vµ c¸t x©y (dù tr÷ 7 ngµy) : DiÖn tÝch kho kÓ c¶ ®­êng ®i l¹i : Ta chia ra lµm 4 b·i , 2 b·i c¹nh m¸y trén bªt«ng vµ 2 b·i c¹nh m¸y trén v÷a phôc vô x©y tr¸t . - B·i ®¸ d¨m (dù tr÷ 7 ngµy ®æ bª t«ng) : DiÖn tÝch kho kÓ c¶ ®­êng ®i l¹i : Trªn mÆt b»ng ta chia ra lµm 2 b·i gÇn m¸y trén bª t«ng B·i g¹ch chØ(dù tr÷ 3 ngµy) : DiÖn tÝch b·i kÓ c¶ ®­êng ®i l¹i : Ta chia lµm 2 b·i xÕp g¹ch c¹nh m¸y vËn th¨ng . 2) TÝnh d©n sè trªn c«ng tr­êng vµ diÖn tÝch x©y dùng nhµ t¹m. a) TÝnh d©n sè trªn c«ng tr­êng Sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp trªn c«ng tr­êng(nhãm A) C¨ cø vµo tiÕn ®é c«ng tr×nh vµ sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp trªn c«ng tr­êng ta tÝnh ®­îc tæng chi phÝ lao ®éng thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh 11233 c«ng Sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh trªn c«ng tr­êng. (ng­êi) Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî(nhãm B) B = k% A (ng­êi) §èi víi c«ng tr×nh d©n dông lÊy k = 20% B = 0,2.84 = 17 (ng­êi) Sè c¸n bé kü thuËt ë c«ng tr­êng(nhãm C) chØ tÝnh trung cÊp vµ kü s­ C = 5%(A + B) = 0,05x(84 + 17) = 5 (ng­êi) Sè nh©n viªn hµnh chÝnh(nhãm D) D = 5%(A + B + C) = 0,05x(84 + 17 +5 ) = 5 (ng­êi) Sè nh©n viªn phôc vô (nhãm E) E = S%(A +B +C +D) §èi víi c«ng tr­êng nhá vµ trung b×nh lÊy S = 5% E = 0,05(84 + 17 + 5 + 5) = 6 (ng­êi) LÊy tØ lÖ ®au èm lµ 2% vµ sè ng­êi nghØ phÐp lµ 4%.Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ : G = 1,06.(A+B + C + D + E) = 1,06(84 + 17 + 5 + 5 + 6) = 124 (ng­êi) b) TÝnh diÖn tÝch nhµ t¹m trªn c«ng tr­êng DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc cña ban chØ huy c«ng tr­êng(tiªu chuÈn 4m2/ng­êi) LÊy diÖn tÝch phßng chñ nhiÖm c«ng tr×nh S4 = 3x5=15 m 2 DiÖn tÝch sö dông cña c¸n bé kÜ thuËt vµ nhãm ng­êi phôc vô : S5 = 5x5 = 25 m2 DiÖn tÝch phßng b¶o vÖ 2,5x3=7,5 m2 Bè trÝ 2 phßng b¶o vÖ ë hai cæng ra vµo c«ng tr×nh DiÖn tÝch tr¹m y tÕ (0,04m2/ng­êi) - DiÖn tÝch sö dông lÊy = 20 m2 DiÖn tÝch nhµ ¨n + bÕp : S7 = 16 m2 DiÖn tÝch nhµ ®Ó xe c¸n bé c«ng nh©n S8 = 50 m2 DiÖn tÝch nhµ ë cho c«ng nh©n (dù kiÕn sè c«ng nh©n ®¨ng ký ë l¹i c«ng tr­êng b»ng 30% sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh t¹i c«ng tr­êng) 30% x A = 0,3 x 84 = 25 ng­êi DiÖn tÝch sö dông : S6 = 4x25 = 100 m2 (tiªu chuÈn 4m2/ng­êi) DiÖn tÝch nhµ t¾m(tiªu chuÈn 25ng­êi/phßng/2,5 m2) Sè phßng cÇn thiÕt : A/25 = 84/25 = 3,36 phßng LÊy n = 1 phßng DiÖn tÝch sö dông : S6 = 3,36 x 1= 3,36 m2 DiÖn tÝch nhµ vÖ sinh(tiªu chuÈn 25ng­êi/phßng/2,5 m2) Sè phßng cÇn thiÕt : G/25 = 124/25 = 4,96 phßng x 1m2 LÊy n = 2 phßng bè trÝ 1 khu nam mét khu n÷ . DiÖn tÝch sö dông : 2,5 x 4,96 = 12,4 m2 3) ThiÕt kÕ cÊp n­íc cho c«ng tr­êng N­íc phôc vô cho s¶n xuÊt(Q1) tÝnh theo c«ng thøc sau : (l/s) ë ®©y : n : Sè l­îng c¸c ®iÓm dïng n­íc Ai : L­îng n­íc tiªu chuÈn cho 1 ®iÓm s¶n xuÊt dïng n­íc(l/ngµy) kg : HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa trong giê(k = 22,5) 1,2 : HÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc cÇn dïng kh«ng tÝnh hÕt hoÆc sÏ ph¸t sinh ë c«ng tr­êng. 8 : Sè giê lµm viÖc trong mét ngµy ë c«ng tr­êng 3600 : §æi tõ giê sang gi©y C¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.Ta tÝnh l­îng n­íc tiªu thô cho 1 ph©n ®o¹n ë thêi ®iÓm cao ®iÓm nhÊt Trén bª t«ng (185lÝt/m3) 185.20,4 = 3774 lÝt Trén v÷a x©y 7,05x210 = 1482 lÝt B¶o d­ìng bª t«ng(cét,dÇm,sµn) 200 lÝt / m3 . 24,4x200 = 4080 lÝt T­íi Èm g¹ch(200lÝt/1000 viªn) (13381x200)/1000 = 2676 lÝt. Tæng l­îng n­íc tiªu thô s¶n suÊt trong ngµy lÝt Thay vµo c«ng thøc ta cã : l/s N­íc phôc vô sinh ho¹t ë hiÖn tr­êng(Q2)®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (l/s) ë ®©y : Nmax : Sè ng­êi lín nhÊt lµm viÖc trong mét ngµy ë c«ng tr­êng. B : Tiªu chuÈn dïng n­íc sinh ho¹t cho mét ng­êi trong mét ngµy ë c«ng tr­êng(B = 1520 lÝt/ng­êi). Kg : HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa trong giê(kg = 1,82) (l/s) N­íc phôc vô sinh ho¹t ë khu nhµ ë(Q3)®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : (l/s)ë ®©y : Nc : Sè ng­êi ë khu nhµ ë. C : Tiªu chuÈn dïng n­íc sinh ho¹t cho mét ng­êi trong 1 ngµy ë khu nhµ ë C = (4060 lÝt/ngµy) kg : HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa trong giê(kg = 1,51,8). kng : HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa trong ngµy(kng = 1,41,5). (l/s) N­íc cøu háa(Q4) C¨n cø vµo khèi tÝch nhµ V = 9,3 x 68,7 x 20,9 = 13353 m3 n»m trong kho¶ng 500020000 m3 vµ vµ ®é chÞu löa cña c«ng tr×nh lµ khã ch¸y tra b¶ng ta x¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc cho mét ®¸m ch¸y Q = 10lÝt/s. L­u l­îng n­íc tæng céng ë c«ng tr­êng theo tÝnh to¸n : Víi Q1 + Q2 + Q3 = 1,001 + 0,242 + 0,064 = 1,307 (l/s) < Q4 = 10 (l/s) VËy l­u l­îng n­íc tæng céng ë c«ng tr­êng ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau Qt = 70%(Q1 + Q2 + Q3) + Q4 = 0,7 x 1,307 +10 = 10,9 (l/s) TÝnh to¸n ®­êng kÝnh èng cÊp n­íc chÝnh cho c«ng tr­êng. V : L­u tèc trong èng,lÊy b»ng 1m/s víi ®­êng èng t¹m. Nh­ vËy ta chän D = 100 mm cña ®­êng kÝnh èng chÝnh m¹ng l­íi ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ n­íc cho c«ng tr­êng. 4) ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp ®iÖn cho c«ng tr­êng. C¨n cø vµo sè l­îng m¸y mãc,chñng lo¹i vµ khu vùc sö dông trªn c«ng tr­êng ta x¸c ®Þnh ®iÖn n¨ng tiªu thô. Nhu cÇu ch¹y m¸y vµ s¶n xuÊt ë c«ng tr­êng TT N¬i tiªu thô Sè l­îng C«ng suÊt mét m¸y (KW) C«ng suÊt tæng céng (KW) 1 2 3 4 5 6 7 8 M¸y hµn M¸y trén bª t«ng 250 l M¸y trén v÷a 150 l M¸y c­a §Çm dïi §Çm bµn Th¨ng t¶i søc n©ng 0,5 T CÇn trôc th¸p 1 2 2 1 3 2 2 1 20 3,8 3,24 3,0 1,1 1,5 2,2 36 3,8 7,6 6,48 2,2 3,3 3 4,4 36 Nhu cÇu ®iÖn th¾p s¸ng ë hiÖn tr­êngvµ ®iÖn phôc vô cho khu nhµ ë TT Néi dung C«ng suÊt cho 1 ®¬n vÞ (W/m2) DiÖn tÝch hay chiÒu dµi ®­îc th¾p s¸ng C«ng suÊt tæng céng (W) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trong nhµ Trô së ban chØ huy Nhµ t¾m,nhµ vÖ sinh Nhµ ¨n,bÕp T¹m y tÕ Nhµ ®Ó xe Kho kÝn Phßng b¶o vÖ Ngoµi trêi §Ìn b¶o vÖ(km) B·i vËt liÖu(m2) Nhµ ë c«ng nh©n 15 4 15 15 3 3 15 1500 2,4 15 15 30 40 20 50 180 15 0,300 150 100 225 120 600 300 150 540 225 450 360 TÝnh c«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt cho c«ng tr­êng C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt(m¸y hµn) (KW) C«ng suÊt ®iÖn phôc vô cho c¸c m¸y ch¹y ®éng c¬ ®iÖn : (KW) C«ng suÊt ®iÖn phôc vô sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ë khu vùc hiÖn tr­êng : (KW) C«ng suÊt ®iÖn phôc vô sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ë khu vùc nhµ ë : (KW) Tæng c«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt cho c«ng tr­êng : (KW) Chän m¸y biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn : Sau khi tÝnh ®­îc tæng c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn cña c¸c phô t¶i trªn c«ng tr­êng, ®Ó chän m¸y biÕn ¸p ta ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n cô thÓ nh­ sau : C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng mµ nguån ®iÖn ph¶i cung cÊp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (KW) HÖ sè costb tÝnh theo c«ng thøc sau : Trong ®ã cosi tra b¶ng Thay vµo c«ng thøc ta cã : (KW) C«ng suÊt biÓu kiÕn ph¶i cung cÊp cho c«ng tr­êng lµ : (KVA) M¸y biÕn ¸p ph¶i chän sao cho ë phô t¶i ®Þnh møc m¸y chØ cÇn lµm viÖc víi c«ng suÊt b»ng 60% 80% c«ng suÊt ®Þnh møc cu¶ m¸y,lóc nµy m¸y sÏ lµm viÖc kinh tÕ nhÊt. (60% 80%)Schän St Schän St/(60% 80%) = 177,33/(60% 80%) = 295,55221,66 (KVA) Chän m¸y biÕn ¸p 3 pha lµm nguéi b»ng dÇu do ViÖt nam s¶n xuÊt cã c«ng suÊt (18- 6,6/0,4)cã c«ng suÊt ®Þnh møc 320 KVA. X¸c ®Þnh vÞ trÝ m¸y biÕn ¸p vµ bè trÝ ®­êng d©y. M¹ng ®iÖn ®éng lùc ®­îc thiÕt kÕ theo m¹ch hë ®Ó tiÕt kiÖm ®©y dÉn.Tõ tr¹m biÕn ¸p dïng d©y c¸p ®Ó ph©n phèi ®iÖn tíi phô t¶i ®éng lùc,m¸y vËn th¨ng, m¸y trén v÷a,bª t«ng...Mçi phô t¶i cÊp mét b¶ng ®iÖn cã cÇu dao vµ d¬ le b¶o vÖ riªng. M¹ng ®iÖn phôc vô sinh ho¹t cho c¸c nhµ lµm viÖc vµ chiÕu s¸ng ®­îc thiÕt kÕ theo m¹ch vßng kÝn vµ d©y dÉn ®iÖn lµ d©y bäc c¨ng trªn c¸c cét gç. (S¬ ®å m¹ng l­íi ®iÖn ®­îc vÏ trong b¶n vÏ tæng mÆt b»ng x©y dùng) TÝnh to¸n chän d©y dÉn. TÝnh vµ chän ®­êng d©y cao thÕ. chiÒu dµi tõ m¹ng ®iÖn quèc gia tíi tr¹m biÕn ¸p c«ng tr­êng lµ 100 m. Ta cã m« men t¶i M = P.L P = 97,838 (KW) L = 100 m M = 97,838x 100 = 9784 KWm. Chän d©y nh«m cã tiÕt diÖn tèi thiÓu cho phÐp ®èi víi d©y cao thÕ lµ Smin =35 mm2 chän d©y A- 35. Tra b¶ng víi hÖ sè cos = 0,7,®­îc Z = 0,883. TÝnh ®é sôt ®iÖn ¸p cho phÐp : =3% < 10%. Nh­ vËy chän d©y A- 35 lµ ®¹t yªu cÇu. Chän d©y dÉn ph©n phèi ®Õn phô t¶i. §­êng d©y ®éng lùc gi¶ thiÕt cã L = 50 m. §iÖn ¸p 380/220 Do ®ã : + TÝnh theo yªu cÇu vÒ c­êng ®é. + KiÓm tra theo ®é sôt ®iÖn ¸p. + KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc. TÝnh theo yªu cÇu vÒ c­êng ®é. Chän d©y b»ng nh«m cã S = 25 mm2 vµ KiÓm tra theo ®é sôt ®iÖn ¸p : Tra b¶ng cã C = 50. % % < 5% KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc S = 25 mm2 > Smin = 10 mm2. Nh­ vËy tháa m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn. §­êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ®iÖn ¸p = 220 V. Gi¨ thiÕt chiÒu dµi ®­êng d©y L = 150 m. Do ®ã theo kinh nghiÖm nªn : + TÝnh theo ®é sôt ®iÖn ¸p. + KiÓm tra theo yªu cÇu vÒ c­êng ®é. + KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc. TÝnh theo ®é sôt ®iÖn ¸p theo tõng pha 220 V : S = P.L/C[∆U%]. Víi P = 3,938 KW L = 150 m. C = 0,83 ®èi víi d©y ®ång. U = 5% Chän d©y ®ång tiÕt diÖn mét lâi cã tiÕt diÖn S = 2,5 mm2. Cã c­êng ®é dßng ®iÖn cho phÐp lµ KiÓm tra theo yªu cÇu vÒ c­êng ®é : KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc. TiÕt diÖn nhá nhÊt cña d©y bäc ®Õn c¸c m¸y l¾p ®Æt trong nhµ,víi d©y ®ång lµ 2,5 mm2. Do ®ã chän d©y ®ång cã tiÕt diÖn 2,5 mm2 lµ hîp lý. e. an toµn lao ®éng. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng(dùng l¾p,th¸o dë v¸n khu«n ®µ gi¸odùng l¾p cèt thÐp,®æ ®Çm vµ b¶o d­ìng bª t«ng). Dùng,l¾p,th¸o dì giµn gi¸o : Kh«ng sö dông giµn gi¸o : Cã biÕn d¹ng,r¹n nøt,mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé phËn : mãc,neo,gi»ng... Khe hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ t­êng c«ng tr×nh > 5 cm khi x©y vµ 20 cm khi tr¸t. C¸c cét giµn gi¸o ph¶i ®­îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. CÊm xÕp t¶i lªn giµn gi¸o,n¬i ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®· qui ®Þnh. Khi giµn gi¸o cao h¬n 6m ph¶i lµm Ýt nhÊt 2 sµn c«ng t¸c : Sµn lµm viÖc bªn trªn,sµn b¶o vÖ bªn d­íi. Khi giµn gi¸o cao h¬n 12m ph¶i lµm cÇu thang.§é dèc cña cÇu thang < 600. Lç hæng ë sµn c«ng t¸c ®Ó lªn xuèng ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë 3 phÝa. Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña giµn gi¸o,gi¸ ®ì, ®Ó ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña giµn gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. Khi th¸o dì giµn gi¸o ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ng­êi qua l¹i. CÊm th¸o dì giµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. Kh«ng dùng l¾p,th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn giµn gi¸o khi trêi m­a to,gi«ng b·o hoÆc cã giã cÊp 5 trë lªn. C«ng t¸c gia c«ng,l¾p dùng v¸n khu«n : V¸n khu«n dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu bª t«ng ph¶i ®­îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng theo ®óng yªu cÇu trong thiÕt kÕ thi c«ng ®· duyÖt. V¸n khu«n ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi cÈu l¾p vµ tr¸nh va ch¹m vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu ®· ®­îc l¾p tr­íc. Kh«ng ®­îc ®Ó trªn v¸n khu«n nh÷ng thiÕt bÞ vËt liÖu kh«ng cã trong thiÕt kÕ, kÓ c¶ cho nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo viÖc ®æ bª t«ng ®øng trªn v¸n khu«n. CÊm ®Æt vµ chÊt, xÕp c¸c tÊm v¸n khu«n c¸c bé phËn, c¸c bé phËn cña v¸n khu«n lªn chiÕu nghØ cÇu thang, lªn ban c«ng c¸c lèi ®i s¸t c¹nh lç hæng hoÆc c¸c mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh khi ch­a gi»ng kÐo chóng. Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng kiÓm tra v¸n khu«n, nÕu cã h­ háng ph¶i söa ch÷a ngay. Khu vùc söa ch÷a ph¶i cã rµo ng¨n,biÓn b¸o. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp. Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng,xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. C¸n, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông,ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t cèt thÐp cã ®o¹n dµi h¬n hoÆc b»ng 0,3 m. Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, nÕu bµn gia c«ng cèt thÐp cã c«ng nh©n lµm viÖc ë 2 gi¸ th× ë gi÷a ph¶i cã l­íi thÐp b¶o vÖ cao Ýt nhÊt lµ 1m. Cèt thÐp lµm xong ph¶i ®Ó ®óng n¬i qui ®Þnh. Khi n¾n th¼ng thÐp trßn cuén b»ng m¸y ph¶i che ch¾n b¶o hiÓm ë trôc cuén tr­íc khi më m¸y,h·m ®éng c¬ khi ®­a ®Çu nèi thÐp vµo trôc cuén. Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch gØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n. Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÈu ng¾n h¬n 30 cm. Tr­íc khi chuyÓn nh÷ng tÊm l­íi khung cèt thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra c¸c mèi hµn, nót buéc. Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi ph¶i cã biÓn b¸o. Khi buéc c¸c cèt thÐp chê cÇn tu©n theo qui ®Þnh cña qui ph¹m. Buéc cèt thÐp ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng. Khi dùng l¾p cèt thÐp gÇn ®­êng d©y ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn,tr­êng hîp kh«ng c¾t ®­îc ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp va ch¹m vµo daay ®iÖn. ®Çm bª t«ng : Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt v¸n khu«n, cèt thÐp, giµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, ®­êng vËn chuyÓn.ChØ ®­îc tiÕn hµnh ®æ bª t«ng sau khi ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn. Lèi qua l¹i d­íi khu vùc ®©ng ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn lµm nh÷ng tÊm che ë phÝa trªn lèi qua l¹i ®ã. Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn : Nèi ®Êt víi vá ®Çm rung. Dïng d©y buéc c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çm. Lµm s¹ch ®Çm rung,lau kh« vµ quÊn d©y dÉn khi lµm viÖc. Ngõng rung tõ 5 – 7 phót sau mèi lÇn lµm viÖc liªn tôc tõ 30 – 35 phót. C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®­îc trang bÞ ñng cao su c¸h ®iÖn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c. B¶o d­ìng bª t«ng : Khi b¶o d­ìng bª t«ng ph¶i dïng giµn gi¸o,kh«ng ®­îc ®øng lªn c¸c cét chèng hoÆc c¹nh v¸n khu«n, kh«ng ®­îc dïng thang tùa vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu bª t«ng ®ang b¶o d­ìng. B¶o d­ìng bª t«ng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé ph©n kÕt cÊu bÞ che khuÊt ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng. Th¸o dì v¸n khu«n : ChØ ®­îc th¸o dì v¸n khu«n sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é qui ®Þnh theo h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng. Khi th¸o dì v¸n khu«n ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ng¨n v¸n khu«n r¬i. N¬i th¸o v¸n khu«n ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. Tr­íc khi th¸o v¸n khu«n ph¶i thu gän c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn c¸c bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o v¸n khu«n. Khi th¸o v¸n khu«n ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu, nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt vµ thi c«ng biÕt. Sau khi th¸o v¸n khu«n ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh, kh«ng ®­îc ®Ó v¸n khu«n ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÕm v¸n khu«n tõ trªn xuèng.V¸n khu«n sau khi th¸o ph¶i ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. Th¸o dì v¸n khu«n ®èi víi nh÷ng khoang ®æ bª t«ng cèt thÐp cã khÈu ®é lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu nªu trong thiÕt kÕ vÒ chèng ®ì t¹m thêi. C«ng t¸c vËn chuyÓn : VËt liÖu nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc ®­a lªn b»ng m¸y vËn th¨ng.Víi xe c¶i tiÕn cÇn cã tÊm chÌn b¸nh tr¸nh sù tr­ît vµ gi¶m sù xª dÞch. Ng­êi lªn cao kh«ng ®­îc lªn b»ng m¸y vËn th¨ng chë vËt liÖu,®· cã vËn th¨ng giµnh riªng ®Ó chë ng­êi. C«ng t¸c lµm m¸i : ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc trªn m¸i sau khi c¸n bé kü thuËt ®· kiÓm tra t×nh tr¹ng kÕt cÊu chÞu lùc cña m¸ivµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn kh¸c. ChØ cho phÐp ®Ó vËt liÖu trªn m¸i ë nh÷ng vÞ trÝ thiÕt kÕ qui ®Þnh. Khi ®Ó c¸c vËt liÖu,dông cô trªn m¸i ph¶i cã biÖn ph¸p chèng l¨n,tr­ît trªn m¸i dèc. Khi x©y t­êng ch¾n m¸i,lµm m¸ng n­íc cÇn ph¶i cã giµn gi¸o vµ l­íi b¶o hiÓm. Trong ph¹m vi ®ang cã ng­êi lµm viÖ trªn m¸i ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn d­íi ®Ó tr¸nh dông cô vµ vËt r¬i vµo ng­êi qua l¹i.Hµng rµo ng¨n ph¶i ®Æt réng ra mÐp ngoµi cña m¸i theo h×nh chiÕu b»ng víi kho¶ng > 3m. C«ng t¸c x©y t­êng : ChuyÓn vËt liÖu(g¹ch,v÷a)lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2 m ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn. Bµn n©ng g¹ch ph¶i cã thanh che ch¾n, ®¶m b¶o kh«ng r¬i ®æ khi n©ng,cÊm chuyÓn g¹ch b»ng c¸ch tung g¹ch lªn cao qu¸ 2m. Khi lµm sµn c«ng t¸c bªn trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc biÓn cÊm c¸ch ch©n t­êng 1,5m nÕu ®é cao x©y 7m. Ph¶i che ch¾n c¸c lç t­ßng ë tÇng 2 trë lªn nÕu ng­êi cã thÓ lät qua ®­îc. Kh«ng ®­îc phÐp : §øng ë bê t­êng ®Ó x©y. §i l¹i trªn mÆt t­êng x©y. §øng trªn m¸i h¾t ®Ó x©y. Tùa thang vµo t­êng míi x©y ®Ó lªn xuèng. §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê t­îng ®ang x©y. Khi x©y nÕu gÆp trêi m­a giã(cÊp 6 trë lªn)ph¶i che ®Ëy chèng ®ì khèi x©y cÈn thËn ®Ó khái bÞ xãi lë hoÆc sËp ®æ,®ång thêi mäi ng­êi ph¶i ®Õn n¬i Èn nÊp an toµn. Khi x©y xong t­êng biªn vÒ mïa m­a b·o ph¶i che ch¾n ngay. C«ng t¸c hoµn thiÖn : Sö dông giµn gi¸o, sµn c«ng t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo sù h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt. kh«ng ®­îc phÐp dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ë trªn cao. C¸n bé thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ng¾t ®iÖn hoµn thiÖn khi chuÈn bÞ tr¸t, s¬n...lªn bÒ mÆt cña hÖ thèng ®iÖn. Tr¸t trong, ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông giµn gi¸o theo qui ®Þnh cña qui ph¹m, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. CÊm dïng chÊt ®éc h¹i ®Ó lµm v÷a tr¸t mµu. §­a v÷a lªn sµn tÇng trªn cao h¬n 5m ph¶i dïng thiÕt bÞ vËn chuyÓn lªn cao hîp lý. Thïng,x« cïng nh­ thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë nh÷ng vÞ trÝ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh r¬i tr­ît. Khi xong viÖc ph¶i cä röa sÆch sÏ vµ thu gän vµo mét chç qui ®Þnh. QuÐt v«i, s¬n : Giµn gi¸o phôc vô ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña qui ph¹m chØ ®­îc dïng thang tùa ®Ó quÐt v«i,s¬n v«i trªn diÖn tÝch nhá ë ®é cao c¸ch mÆt nÒn nhµ(sµn) < 5m. Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã chøa chÊt ®éc h¹i ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng ®éc, tr­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc,kho¶ng 1 giê ph¶i më tÊt c¶ c¸c cöa vµ thiÕt bÞ th«ng giã cña phßng ®ã. Khi s¬n, c«ng nh©n kh«ng ®­îc qu¸ 2 giê . CÊm ng­êi vµo trong buång quÐt s¬n,v«i cã pha chÊt ®éc h¹i ch­a kh« vµ ch­a ®­îc th«ng giã tèt. Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu cña qui ph¹m an toµn trong x©y dùng .khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng qui ®Þnh trªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthi cong.doc
  • rarda hoan thanh Do An.rar
  • dwgthi cong roi.dwg
Luận văn liên quan