Viết chương trình cho giáo viên dựa trên mô hình Client - Server gồm các modul: soạn câu hỏi trắc nghiệm, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và soạn đề thi, trắc nghiệm và quản lý thông

Tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu và các phương thức đều ở trong java.sql package và ta phải import java.sql.* vào bất kỳ chương trình nào sử dụng JDBC . Để kết nối tới một cơ sở dữ liệu ODBC, đầu tiên ta phải load JDBC-ODBC bridge driver : Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Câu lệnh này load driver và tạo ra một ví dụ (incstance) cho lớp đó . Kế đó kết nối tới một cơ sở dữ liệu đặc thù, ta phải tạo ra một instance của lớp kết nối và chuyển đến cơ sở dữ liệu sử dụng cú pháp URL : String url = "jdbc:odbc:"); Connection con = .getConnection(url); Chú ý: tên cơ sở dữ liệu sử dụng ở đây phải trùng với tên Data Source trong ODBC setup panel . Phương thức URL có thể hoàn toàn khác nhau đối với những kiểu cơ sở dữ liệu khác nhau : jdbc:subprotocol:subname Những ký tự đầu tiên đại diện cho phương thức kết nối và luôn luôn là JDBC. cũng có thể có nhiều subprotocol và ở đây subprotocol được định rõ là ODBC . Nó định nghĩa sự kết nối máy móc cho một lớp của những cơ sở dữ liệu . Nếu ta kết nối tới một cơ sở dữ liệu server trên một máy khác, ta phải định rõ máy đó và subdrectory. Cuối cùng ta phải chỉ rõ

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Viết chương trình cho giáo viên dựa trên mô hình Client - Server gồm các modul: soạn câu hỏi trắc nghiệm, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và soạn đề thi, trắc nghiệm và quản lý thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docViết chương trình cho giáo viên dựa trên mô hình Client-Server gồm các modul- soạn câu hỏi trắc nghiệm, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm .doc
Luận văn liên quan