Vốn tại công ty CP đào tạo xây dựng và thương mại QT

Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong sản xuất kinh doanh của DN 3 1.1.1. Khái niệm vốn 3 1.1.2. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 4 1.1.2.1. Vốn là điều kiện tiền đề của quá trình sản xuất kinh doanh. 5 1.1.2.2. Vốn quyết định sự ổn định và liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh 5 1.1.2.3. Vốn đối với sự phát triển của doanh nghiệp 6 1.1.3. Phân loại vốn của doanh nghiệp 6 1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn luân chuyển, vốn được chia thành các loại sau: 6 1.1.3.2. Căn cứ vào nội dung vật chất của vốn được chia thành 6 1.1.3.3. Xuất phát từ nguồn hình thành ban đầu 6 1.1.3.4. Căn cứ vào phương thức luân chuyển giá trị, vốn được chia thành hai loại sau: 8 1.1.3.5. Căn cứ vào hình thái biểu hiện, vốn được chia thành 2 loại : 9 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 10 1.2.1. Hiệu quả kinh tế 10 1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 11 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 12 1.2.3.1. Chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 12 1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 13 1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn, tài sản lưu động 14 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 16 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 16 1.3.1.1. Cơ chế quản lý tài sản lưu động trong doanh nghiệp 17 1.3.1.2. Cơ chế quản lý tài sản cố định và quỹ khấu hao tài sản cố định 19 1.3.2. Các nhân tố khách quan 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 22 2.1. Khái quát về Công ty 22 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 22 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty (theo điều lệ tổ chức và hợp đồng hoạt động của Công ty) 23 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty (ICCI) 23 2.2. Tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua 24 2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 24 2.2.2 Cơ cấu vốn đầu tư vào các loại tài sản 26 2.2.2.1. Cơ cấu tài sản lưu động 29 2.2.2.2. Cơ cấu TSCĐ 30 2.2.3 Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận 32 2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty 34 2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 36 2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 36 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 38 2.3.2.1. Chỉ tiêu mức doanh lợi vốn cố định 39 2.3.2.2. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định 40 2.3.2.3. Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định. 41 2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 42 2.3.3.1. Khả năng thanh toán của công ty 42 2.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 43 2.4. Những nguyên nhân và hạn chế hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 47 2.4.1 Những hạn chế trong hiệu qủa sử dụng vốn 47 2.4.2. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế 48 2.4.2.1 Nguyên nhân chủ quan 48 2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan : 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY 51 3.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 51 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 52 3.2.1. Phân cấp cải tiến, đổi mới, sử dụng hiệu quả và quản lý chặt chẽ tài sản cố định 52 3.2.2. Giải pháp về vốn lưu động 53 3.2.2.1. Tiến hành công tác kế hoạch hóa vốn lưu động 53 3.2.2.2. Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ 54 3.2.2.3. Tăng khả năng thanh toán 55 3.2.2.4. Tiết kiệm chi phí sử dụng hợp lý tài sản 56 3.2.2.5. Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ 57 3.2.2.6. Giảm chu kỳ vận động của tiền mặt 58 3.2.2.7. Tăng công nợ phải trả của công ty 59 3.3. Các giải pháp chung 59 3.3.1. Công ty cần đổi mới công tác kế toán thống kê kiểm toán và bộ máy tổ chức quản lý nguồn vốn 59 3.3.2. Tiến hành công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty 59 3.3.3. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quá trình sử dụng vốn 61 3.3.4. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn 61 3.4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 63 3.4.1. Với cục thuế 63 3.4.2. Về nhà nước 63 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vốn tại công ty CP đào tạo xây dựng và thương mại QT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®¸ng mõng, n¨m 2004 lµ mét n¨m thµnh c«ng cña c«ng ty trong viÖc ®Çu t­ vèn vµo TSC§. N¨m 2004 lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng 84,4% t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn lµ 147 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. N¨m 2001 møc lîi nhuËn tr­íc thuÕ lµ 63 triÖu th× dÕn n¨m 2004 lµ 321 triÖu ®ång. Qua ®ã cho ta thÊy ®­îc c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, lîi nhuËn ngµy cµng cao. Bªn c¹nh lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng nhanh, trong khi vèn cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng chËm h¬n. V× vËy møc doanh lîi vèn cè ®Þnh ngµy cµng t¨ng n¨m 2002 t¨ng 15,38% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 100% t¨ng gÊp ®«i n¨m 2002 t­¬ng øng 0,015 ®ång. Sang n¨m 2004 tuy møc t¨ng kh«ng cao b»ng n¨m 2003 nh­ng còng lµ mét chØ tiªu ®¸ng mõng n¨m 2004 t¨ng 6,67% t­¬ng ®­¬ng víi møc t¨ng 0,02 ®ång chóng ta cã thÓ thÊy: N¨m 2001 trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 0,013 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2002 trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 0,015 ®ång lîi nhuËn, t¨ng 15,38% so víi n¨m 2001. N¨m 2003 trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 0,03 ®ång lîi nhuËn t¨ng 100% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 0,05 ®ång lîi nhuËn, t¨ng 66,67% so víi n¨m 2003. Qua 4 n¨m ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty ®· thu ®­îc lîi nhuËn tr­íc thuÕ kh¸ cao, so víi kinh doanh ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng ®ã, c«ng ty ®· sö dông vèn cã hiÖu qña. Trong khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, b»ng viÖc ra ®êi nhiÒu c«ng ty, c«ng ty ®· chuyÓn nh­îng mét sè m¸y mãc, kü thuËt l¹c hËu, hiÖu qu¶ ch­a cao b»ng viÖc ®Çu t­ mua s¾m thªm c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i, cã thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt nhanh vµ hiÖu qu¶. V× vËy mµ c«ng ty ®· b­íc ®Çu thµnh c«ng. 2.3.2.2. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ChØ tiªu hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh cña c«ng ty qua 4 n¨m ta thÊy ë møc trung b×nh chsØ tiªu nµy ®ang t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 2002 t¨ng 183,78% so víi n¨m 2001. B­íc sang n¨m 2003 chØ tiªu nµy t¨ng gi¶m so víi n¨m 2002 vµ n¨m 2004 chØ tiªu nµy t¨ng so víi n¨m 2003 ch­a cao chØ t¨ng 9,52%. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó võa duy tr× nh­ tèc ®é t¨ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 bªn c¹nh ®ã cÇn h¹n chÕ t×nh tr¹ng t¨ng chËm dÇm qua c¸c n¨m tíi. B»ng nh÷ng biÖn ph¸p chiÕn l­îc c«ng ty cÇn ®Èy cao chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cµng cao cµng tèt. ChØ tiªu nµy cµng cao th× viÖc ®Çu t­ vèn cè ®Þnh míi hiÖu qu¶. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh qua c¸c n¨m cho ta biÕt: N¨m 2001: trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra 0,37 ®ång doanh thu. N¨m 2002 trung b×nh mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra 1,05 ®ång doanh thu. N¨m 2003 lµ 1,68 vµ n¨m 2004 lµ 1,84 ®ång doanh thu ChØ tiªu hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. ChØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt. Ta thÊy doanh thu thuÇn t¨ng nhanh trong khi vèn cè ®Þnh b×nh qu©n, t¨ng lªn chËm vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn. V× vËy chØ tiªu hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh ngµy cµng ®­îc t¨ng lªn còng nh­ sù s¸ng suèt trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· chÊp nhËn m¹o hiÓu thanh lý mét sè m¸y mãc lçi thêi l¹c hËu thay vµo ®©y lµ nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tèi t©n nhÊt, vµ kÕt qu¶ thu ®­îc thËt ®¸ng mõng cho c«ng ty. Tuy vËy TSC§ trong tæng sè tµi s¶n cña c«ng ty sù chªnh lÖch gi¶m TSC§ vµ TSL§ ®ang t¨ng lªn. Trong khi TSL§ lu«n chiÕm tû träng cao vµ ngµy cµng t¨ng lªn, th× TSC§ l¹i gi¶m dÇn. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho cã sù c©n ®èi h¬n n÷a TSC§ vµ TSL§ ®Ó cã hiÖu qu¶ cao. V× vËy TSL§ vµ TSC§ chóng cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt t­¬ng hç nhau vµ cïng ph¸t triÓn. 2.3.2.3. ChØ tiªu hµm l­îng vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy ng­îc víi chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy n¨m 2001 lµ rÊt cao. L­îng vèn cè ®Þnh cÇn ®Çu t­ ®Ó thu thªm ®­îc mét ®ång doanh thu n¨m 2001 lµ 2,7 ®ång. Tuy nhiªn qua 4 n¨m ho¹t ®éng chØ tiªu nµy ®· gi¶m dÇn. N¨m 2001 ®Çu t­ 2,7 ®ång th× n¨m 2004 gi¶m xuèng cßn 0,54 ®ång vµ ngµy cµng tiÕp tôc gi¶m trong nh÷ng n¨m t­¬ng lai. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty (ICCI..) trong 4 n¨m qua mÆc dï míi b­íc vµo th­¬ng tr­êng ch­a l©u nh­ng c«ng ty ®· b­íc ®Çu gÆt h¸i ®­îc sù thµnh c«ng, c«ng ty lµm ¨n ngµy cµng hiÖu qu¶, ®Ó gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu mét phÇn còng nhê sù chØ ®¹o tµi t×nh cïng víi ®éi ngò c¸n bé tµi n¨ng ®Çy trÝ tuÖ, víi sù hµo høng cña tuæi trÎ. N¨m 2005 c«ng ty ®Ò ra nhiÒu môc tiªu ®Ó phÊn ®Êu. 2.3.3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty chóng ta cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sau. 2.3.3.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty B¶ng 8: ChØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty (ICCI…) §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 1. Tæng tµi s¶n 14073 15794 15813 17390 2. Tæng tµi s¶n l­u ®éng 8615 8788 9744 10869 3. Tæng vèn b»ng tiÒn 170 182 189 193 4. C¸c kháan ph¶i thu 5910 5762 6851 7574 5. Tæng nî ph¶i tr¶ 4033 5687 5578 6934 6. Tæng nî ng¾n h¹n 4033 5687 5578 6934 7. HÖ sè nî (5/1)% 28,65 36 35,27 39,87 8. Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh (2/6)% 213,61 154,52 174,68 156,75 9. Tû suÊt thanh to¸n nhanh (3+4/6)% 150,75 104,52 126,21 112,01 10. Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi (3/6)% 4,21 3,2 3,39 2,78 Baã c¸o tµi chÝnh n¨m 2001, 2002, 2003, 2004 Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Qua c¸c n¨m tõ 2001 ®Õn 2004, ta thÊy hÖ sè nî cña c«ng ty ®Òu t¨ng lªn, trong n¨m 2003 mÆc dï cã gi¶m xuèng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh vµ thanh to¸n nhanh cña c«ng ty ®Òu t¨ng 1. §iÒu nµy cã nghÜa trong 4 n¨m c«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng mét n¨m. MÆc dï qua c¸c n¨m chØ tiªu nµy mÆc dï cã gi¶m nh­ng vÉn cßn cao. Tõ ®ã chóng ta thÊy kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty kh«ng cao l­îng tiÒn mÆt cña c«ng ty cßn nhiÒu,mÆc dï viÖc dù tr÷ nhiÒu tiÒn lµ tèt trong tr­êng hîp c«ng ty cÇn thanh to¸n ngay khi c¸c chñ nî còng ®ßi lu«n mét lóc. Tuy vËy viÖc gi÷ mét l­îng tiÒn nhiÒu nh­ vËy sÏ kh«ng hîp lý. L­îng tiÒn ®Ó kh«ng nhiÒu sÏ kh«ng sinh lêi, vßng quay vèn chËm do ®ã nã sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. HÖ sè thµnh to¸n nhanh cña c«ng ty cao lµ v× c¸c kháan ph¶i thu cña c«ng ty lµ lín nh­ vËy ®Ó tr¶ nî mét ®ång nî ng¾n h¹n th× c«ng ty ph¶i bá ra mét l­îng lín c¸c kháan ph¶i thu. Trong khi c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ lín th× kú thu tiÒn b×nh qu©n th­êng dµi trªn 1 n¨m, cã khi lªn 2 n¨m, nªn mét phÇn ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty n»m trong kháang tõ 10 ®Õn 50% th× t×nh h×nh thanh to¸n t­¬ng ®èi kh¶ quan nh×n vµo b¶ng sè liÖu chóng ta thÊy ®­îc viÖc c«ng ty cÊt tr÷ mét l­îng tiÒn t¹i quü Ýt nªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty lµ kh«ng kh¶ quan nªn kh«ng ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ®­îc viÖc thanh to¸n tøc thêi cho phÝa kh¸ch hµng. Qua ph©n tÝch trªn, nh×n chung hÖ sè nî cña c«ng ty trong 4 n¨m qua ®Òu t¨ng lªn trong khi kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh vµ thanh to¸n nhanh lµ cao th× kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi ch­a ®­îc cao. Sau 4 n¨m tû lÖ thanh to¸n tøc thêi gi¶m dÇn, nãi chung kh¶ n¨ng thanh cña c«ng ty lµ ë møc b×nh th­êng v× c¸c kháan nî ng¾n h¹n cña c«ng ty ë møc trung b×nh chÝnh v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®i chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng h¬n n÷a sao cho hiÖu qu¶ sö dông vèn cao. 2.3.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty Trong c¬ cÊu tæng tµi s¶n nh×n chung tµi s¶n cè ®Þnh lu«n chiÕm tû träng cao vµ ngµy cµng t¨ng ®Çn qua cÊc n¨m . ViÖc c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng th× TSC§ t¸c ®éng rÊt lín vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®ã cña c«ng ty …§¸nh gi¸ viÖc sö dông vèn l­u ®éng gióp c¸c nhµ qu¶n lý n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn cña m×nh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p cho nh÷ng n¨m tiÕp theo . Chóng ta nghiªn cøu b¶ng sè liÖu hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty (ICCI…) B¶ng 9: HiÖu qu¶ sö dông vèn §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 2002/2001 2003/2002 2004/2003 % ± % ± % ± 1.VL§ b×nh qu©n 7125 6897 8873 10523 -3,2 -228 28,65 1976 18,59 1650s 2.DT thuÇn 1814 7088 9969 11754 290,74 5274 40,64 2881 17,9 1785 3.LN tr­íc thuÕ 63 100 174 321 58,73 37 74 74 84,48 147 4.Sè vßng quayVL§(2/1) 0,25 1,03 1,12 1,11 312 0,78 8,74 9,09 -0,89 -0,01 5.Thêi gian métvßng lu©n chuyÓn (360/4) 1440 349 321 324 -75,76 -1091 -8,02 -28 0,9 3 6.Møc ®¶m nhiÖm VL§(1/2) 3,93 0,97 0,89 0,90 -75,32 -2,96 -8,24 -0,08 1,12 0,03 7.Doanh lîi 3/1 0,009 0,014 0,02 0,03 59,55 0,005 42,86 0,006 50 0,01 B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2001,2002,2003,2004. Phßng : Tµi chÝnh tµi chÝnh kÕ to¸n VL§ b×nh qu©n trong mét kú lµ b×nh qu©n sè häc cña VL§ cã ë ®Çu kú vµ cuèi kú (VL§ ®Çu kú hoÆc cuèi kú lµ hiÖu sè nguyªn gi¸ TSC§ ncã ë ®Çu kú hoÆc cuèi kú) 2.3.3.2.1. ChØ tiªu sè vßng quay VL§ Trong mét c«ng ty VL§ quay ®­îc cµng nhiÒu vßng trong mét n¨m cµng tèt .Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ cµng nhanh th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng lín vµ ng­îc l¹i sè vßng quay VL§ cµng Ýt th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng kÐm. ChÝnh v× t©m quan träng nh­ vËy nªn c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn tÝch cùc ®Èy nhanh vßng quay vèn l­u ®éng lªn. Th«ng qua b¶ng trªn trong n¨m 2001 chØ trªn nµy rÊt thÊp nã chØ quay 0,25 vßng /n¨m. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty trong n¨m 2001 míi vµo ho¹t ®éng nªn ch­a ®­îc mêi thÇu nhiÒu c«ng tr×nh dÉn ®Õn vßng quay vèn l­u ®éng thÊp, nã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. B­íc sang n¨m 2002 , chØ tiªu nµy t¨ng lªn râ rÖt trung b×nh 1,03 vßng/n¨m , mét con sè kh¶ quan .Tuy nh×n chØ tiªu trªn nµy tiÕp tôc t¨ng lªn trong hai n¨m 2003,2004. Møc t¨ng lªn lµ do c«ng ty ®· nhËn ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh míi dÉn ®Õn vßng quay vèn l­u ®éng ngµy mét t¨ng lªn. MÆc dï vËy so víi c¸c c«ng ty kh¸c th× chØ tiªu nµy chhØ ë møc h¹n chÕ mµ th«i .Khi vßng quay VL§ thÊp th× VL§ sÏ bÞ øng ®äng kh«ng linh ®éng , nã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty , ta cã thÓ ph©n tÝch kü h¬n vÒ chØ tiªu nµy nh­ sau. N¨m 2001 vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn ®­îc 0.25 vßng , sè ngµy mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lµ 1440 (qu¸ dµi). N¨m 2002 vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn ®­îc 1,03 vßng ,sè ngµy mét vßng luËn chuyÓn vèn l­u ®éng lµ 349 ngµy. N¨m 2003 vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn ®­îc 1,12 vßng ,sè ngµy mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lµ 321 ngµy. N¨m 2004 vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn ®­îc 1,12 vßng, sè ngµy mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lµ 324 ngµy. Nh×n chung trong n¨m 2001 cã sè vßng quay vèn l­u ®éng rÊt thÊp 0,25 vßng .KÐo theo ®ã lµ sè ngµy lu©n chuyÓn vèn lµ 1440 ngµy , qu¸ cao ®Ó quay ®­îc mét vßng quay cña vèn .Trong mét n¨m ,sang n¨m 2002 ®· t¨ng lªn ,ch­a ®Çy mét n¨m mµ vèn l­u ®éng ®· quay ®­îc h¬n mét vßng ,t­¬ng tù trong c¸c n¨m 2003,2004 ®ang t¨ng lªn râ rÖt vµ kÐo theo ®ã lµ sè ngµy mét vßng quay còng gi¶m dÇn .Tõ ®ã cho chóng ta biÕt ®­îc sù hîp lý chñ s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng ty ®ang ®i ®óng quü ®¹o , mÆc dï chØ tiªu nµy cßn thÊp .Nh­ng ®èi víi c«ng ty nh­ vËy lµ t¹m ®­îc v× nã cßn phô thuéc víi t×nh h×nh kinh tÕ cña c«ng ty .Nã cho thÊy sù cè g¾ng hÕt m×nh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, nh»m lµm t¨ng vßng quay VL§ lªn , t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng 2.3.3.2.2. ChØ tiªu møc ®¶m nhËn VL§ ChØ tiªu nµy lµ nghÞch ®¶o cña chØ tiªu sè vßng quay VL§. ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ®ång vèn l­u ®éng mµ c«ng ty bá ra ®Ó ®¹t ®­îc mét ®ång doanh thu n¨m 2001 lµ 3,93 rÊt cao, tuy nhiªn nã l¹i lµ sù bÊt lîi cho c«ng ty, sè tiÒn bá ra ®Ó cã ®­îc møc doanh thu nh­ vËy lµ ch­a hîp lý. C¸c n¨m tiÕp theo 2002,2003 ,2004 møc ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng ®· gi¶m dÇn .ThËt tèt nÕu mét céng ty nµo ®ã mµ VL§ bá ra cµng Ýt mµ thu ®­îc sè doanh thu cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ®ã lµ rÊt tèt .VÒ c«ng ty (ICCI..)c«ng ty ®ang cè g¾ng ®Ó gi¶m chØ tiªu nµy sao cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty . V× nÕu gi¶m ®­îc chØ tiªu nµy th× míi t¨ng ®­îc vßng quay VL§ , c«ng ty míi cã nhiÒu lîi nhuËn 2.3.3.2.3. ChØ tiªu møc doanh lîi vèn l­u ®éng ChØ tiªu møc doanh lîi VL§ cho ta biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong c«ng ty , mét ®ång VL§ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i cho c«ng ty . Cô thÓ ta thÊy , n¨m 2001 trung b×nh mét ®ång VL§ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra 0,009 ®ång lîi nhuËn ,mét chØ tiªu rÊt thÊp .t­¬ng tù n¨m 2002,2003,2004 chØ tiªu nµy t¨ng lªn t­¬ng ®­¬ng lÇn l­ît lµ 0,014;0,02;0,03 nh­ng nh×n chung chØ tiªu nµy lµ rÊt thÊp so víi chØ tiªu kh¸c .Trong 3 n¨m 2002,2003,2004 t¨ng lªn lµ do tèc ®é t¨ng vèn l­u ®éng hµng n¨m . V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc sö dông hîp lý , tiÕt kiÖm tèi ®a VL§ khi dïng trong qu¸ tr×nh SXKD Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ch­a cao . Tuy vËy ®ang cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÕ qua c¸c n¨m .V× vËy c«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc phï hîp ®Ó hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng cao th× míi ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. 2.4. Nh÷ng nguyªn nh©n vµ h¹n chÕ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty . 2.4.1 Nh÷ng h¹n chÕ trong hiÖu qña sö dông vèn Qua phËn tÝch th¸ng qua c¸c b¶ng sè liÖu ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty so víi tiÒm n¨ng hiÖn cã cßn ë møc thÊp, cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. - Thø nhÊt: Víi viÖc ®Çu t­ cña m×nh møc doanh thu tuy qua c¸c n¨m ®ang t¨ng dÇn nh­ng vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña c«ng ty.HÖ sè doanh lîi sau thuÕ cßn thÊp so víi c¸c c«ng ty kh¸c.Trong thÞ tr­êng, mÆc dï c«ng t y ®· ®Çu t­ nhiÌu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ng nh­ vËy cßn qu¸ Ýt, h¬n n÷a viÖc döa ch÷a b¶o hµnh cã lóc cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng bªn c¹nh ®ã cßn tån t ¹i mét sè c¸n bé tr× trÖ dùa dÉm vµo sù quen biÕt mµ thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ,kh«ng lµ ®óng n¨ng lùc cña m×nh.Dï chiÕn l­îc qu¶ng c¸o lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng nh­ng c«ng ty vÉn cßn ph¶i ®Èy nhanh h¬n n÷a viÖc qu¶ng c¸o nµy: - Thø hai: Trong phÇn trªn chóng ta ®· ph©n tÝch, tû träng vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn : Tû träng nµy trong c¸c n¨m tíi gi¶m xuèng cßn 20% trong tæng tµi s¶n, c«ng ty chuyªn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín, hiÖn ®¹i cÇn ph¶i cã m¸y mãc hiÖn ®¹i cÇn cã sù c©n ®èi gi÷a TSC§ vµ tµi s¶n l­u ®éng . - Thø ba: Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty t­¬ng ®èi thÊp, nã chØ giao ®éng tõ 2 ®Õn 4% vµ ngµy cµng cã xu h­íng gi¶m. Trong khi tû suÊt thanh to¸n tøc thêi n»m trong kho¶ng tõ 10 ®Õn 50% th× t×nh h×nh thanh to¸n t­¬ng ®èi kh¶ quan. V× vËy ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c chñ nî nã sÏ g©y mét Ên t­îng kh«ng tèt, l­îng tiÒn mÆt dïng ®Ó thanh to¸n tøc thêi lµ Ýt trong khi nî ng¾n h¹n ngµy cµng t¨ng lªn : Thø t­: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ch­a cao. Vßng quay vèn l­u ®éng cßn thÊp. Nh­ trong n¨m 2001 vßng quay vèn l­u ®éng chØ quay ®­îc 0,25 vßng trong mét n¨m. B­íc sang n¨m 2002, 2003, 2004 mÆc dï tèc ®é sè vßng quay vèn l­u ®éng cña c«ng ty cã t¨ng lªn nh­ng chØ dao ®éng trong kho¶ng h¬n mét vßng quay trong mét n¨m. V× vËy mµ lîi nhuËn tuy cã t¨ng lªn nh­ng víi kÕt cÊu nh­ vËy c¸c ®èi thñ cßn t¨ng h¬n nhiÒu, h¬n n÷a trong c¬ cÊu nguån vèn cña m×nh vèn cña c«ng ty ®a phÇn lµ VCSH chøng tá c«ng ty ®i chiÕm dông vèn thÊp .Lµ mét c«ng ty cÇn ph¶i cã sù c©n ®èi gi÷a chiÕm dông vèn vµ bÞ chiÕm dông vèn cho hîp lý th× hiÖu qu¶ sö dông vèn míi cao. Thø n¨m: MÆc dï nhµ m¸y cã lªn kÕ ho¹ch vÒ dù tr÷ s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ tiÒn mÆt nh­ng kÕ ho¹ch ch­a ®­îc thùc hiÖn nh­: Hµng tån kho chiÕm tû träng kh¸ cao trong tµi s¶n l­u ®éng vµ l­îng tiÒn dïng cho thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty lµ thÊp .H¬n n÷a vÒ c«ng ®o¹n kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty cßn thiÕu sãt , mét sè hµng göi b¸n bÞ tr¶ l¹i , chÊt l­îng hµng ho¸ , nh­ mét sè c«ng tr×nh thi c«ng song bÞ kh¸ch hµng ph¶n b¸c. Thø s¸u: Møc doanh lîi vèn cè ®Þnh cßn thÊp nh­ trong n¨m 2001 trung b×nh mét ®ång vèn l­u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra 0,009 ®ång lîi nhuËn. B­íc sang n¨m 2002, 2003, 2004 chØ tiªu nµy t¨ng lªn lÇn l­ît lµ 0,014; 0,02; 0,03 nh×n chung chØ tiªu nµy lµ rÊt thÊp. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty sö dông vèn l­u ®éng cßn nhiÒu l·ng phÝ. 2.4.2. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ §Ó t×m hiÓu kü h¬n nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc sö dông vèn cña c«ng ty chóng ta nghiªn cøu vÒ nguyªn nh©n dÉn tíi h¹n chÕ ®ã. 2.4.2.1 Nguyªn nh©n chñ quan - Thø nhÊt: Do tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ .nh­ møc ®é hiªn ®¹i trong trang bÞ m¸y mãc cã thÓ coi lµ hiÖn ®¹i nh­ng víi tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n so víi c¸c c«ng ty kh¸c kh«ng thÓ b»ng hä ®­îc, ®éi ngò c¸n bé ®a phÇn lµ c¸n bé trÎ thiÕu kinh nghiÖm ng­êi cña tÇng líp c¸n bé ®i tr­íc, mÆc dï cã nhiÒu s¸ng kiÕn m¹nh d¹n ®Çu t­.Nh­ng b­íc ®i th× ch­a ch¾c ch¾n tÝnh to¸n ch­a kü cµng .Gi÷a nh©n c«ng vµ m¸y mãc cho hîp lý , sè l­îng ®éi ngò c¸n bé göi ®i ®µo t¹o thªm cßn Ýt. CÇn ph¶i n©ng cao thªm cho phï hîp. - Thø hai: Bªn c¹nh vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cßn yÕu, c¸c th«ng tin cßn Ýt, trong khi hµng tån kho lín nhµ m¸y më chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ch­a rÇm ré nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o trªn c¸c tuyÕn ®­êng.Mµ ch­a qu¶ng c¸o nhiÒu trªn b¸o chÝ, tivi , mµ ®©y lµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh thu hót nhiÒu kh¸ch hµng nhÊt . - Thø ba: H¬n n÷a tÝnh c©n ®èi cña c«ng ty ch­a cao,tÝnh c©n ®èi gi÷a vèn, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ con ng­êi t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng cßn cã sù chªnh lÖch lín. - Thø t­: Mét lý do kh¸c n÷a lµ xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . Do c«ng ty ph¶i thi c«ng c¸c c«ng tr×nh víi khèi l­îng vèn lín.Nªn viÖc thu tiÒn c¸c kho¶n nî gÆp khã kh¨n . Kh¸ch hµng lu«n göi l¹i cho m×nh mét ph©n lîi nµo ®ã cña c«ng ty. Sau ®ã mét thêi gian míi tr¶ hÕt . Cã thÓ nãi c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn lín. 2.4.2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan : - Thø nhÊt: Do trªn thÞ tr­êng ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh , nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng khã kh¨n , l­îng hµng tån kho ngµy cµng t¨ng, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña nhµ m¸y . Trong t­¬ng lai khi mµ ®Êt n­íc ®ang më réng quan hÖ víi bªn ngoµi th× nh÷ng th¸ch thøc víi c«ng ty lµ rÊt lín. ViÖc nhµ n­íc ban hµnh mét sè v¨n b¶n thuÕ , luËt doanh nghiÖp ,h­íng dÉn ho¹t ®éng kinh doanh ®· cã nhiÒu tiÕn bé h¬n song vÉn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt. ViÖc söa ®æi bæ xung c¸c th«ng t­ nghÞ ®Þnh , dù thiÐu ®«ng bé trong c¸c v¨n b¶n trë thµnh rµo c¶n ®èi víi c«ng ty :cô thÓ - Thø hai: VÒ viÖc ­u ®·i ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc trong viÖc ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp cßn ch­a râ rµng nh­ vËy ®· g©y cho c«ng ty nhiÒu bÊt cËp trong viÖc x¸c ®Þnh thuÕ thu nhËp ®­îc miÔn gi¶m nh­ thÕ nµo. - Thø ba: Do hÖ thèng ng©n hµng cña n­íc ta ch­a ph¸t triÓn . Nªn viÖc thanh to¸n vÉn ch­a phæ biÕn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhanh ®¶m b¶o vµ an toµn . V× vËy mµ ng©n hµng v·n ch­a n¾m b¾t ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cña m×nh tõ ®ã dÉn ®Õn ®é tin cËy víi kh¸ch hµng kh«ng cao . ViÖc quy ®Þnh thuÕ xuÊt ch­a thèng nhÊt, víi s¶n phÈm nµy nÕu ë miÒn nam th× quy ®Þnh mét møc thuÕ cßn ë miÒn b¾c th× mét møc thuÕ kh¸c. V× vËy c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®· t¸c ®éng tíi c«ng ty, g©y khã kh¨n cho c«ng ty . Trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra cña m×nh . - Thø t­: Thiªn nhiªn còng ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Chóng ta thÊy n­íc ta lu«n bÞ thiªn tai lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, lµm cho c«ng tr×nh lu«n bÞ ng­ng trÖ, kÐo dµi thêi gian hoµn thµnh cña m×nh. - Thø n¨m: Do tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt Nam ta lµ tÝnh theo n¨m ©m lÞch nªn viÖc thanh to¸n tiÒn hµng ®Òu thùc hiÖn vµo ®Çu quý mét n¨m sau. Sau ®ã lµm cho c«ng lîi cña n¨m tr­íc d©ng cao, g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë c«ng ty 3.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, nhµ n­íc ®ang tiÕn hµnh c¸c chÝnh s¸ch tù do hãa th­¬ng m¹i ®Ó hoµ nhËp vµo khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh­ triÓn khai hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt -Mü, tham gia vµo khu mËu dÞch tù do ch©u ¸ (AFTA). Trong n¨m tíi n­íc ta ®ang tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch t×nh h×nh kinh tÕ ®Ó ra nhËp tæ chøc WTO ( tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi). ChÝnh v× nhµ n­íc më réng quan hÖ víi c¸c n­íc bªn ngoµi, kÐo theo ®ã lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. H¬n n÷a nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Çu t­ nªn c¸c c«ng ty míi xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu. §iÒu nµy t¹o ra c¬ héi nh­ng còng g©y ra th¸ch thøc cho c«ng ty. V× vËy c«ng ty ®Æt ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc trong thíi gian tíi nh­ sau: -Môc tiªu ng¾n h¹n: B­íc sang n¨m 2005 Ban l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng ty ®Ò ra nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc trong thêi gian tíi. Cô thÓ: møc doanh thu thuÇn ph¶i ®¹t 11962 triÖu ®ång , tøc t¨ng 208 triÖu ®ång so víi n¨m 2004. Tæng chi phÝ ®¹t 20182 triÖu ®ång t¨ng 1162 triÖu ®ång so víi n¨m 2004. Møc lîi nhuËn mµ c«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2005 lµ trªn 500 triÖu ®ång. Thùc hiÖn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc kho¶ng 160 triÖu ®ång. MÆc dï môc tiªu ®Ò ra cho c«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao trong t×nh h×nh thÞ tr­êng ®ang c¹nh tranh khèc liÖt. ChÝnh v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh, mÆc dï môc tiªu ®Æt ra nh­ vËy lµ rÊt cao nh­ng víi tiÒm lùc cña m×nh cïng ®éi ngò c¸n bé trÎ trung ®Çy khÝ thÕ th× môc tiªu ®Æt ra cã thÓ ®¹t ®­îc. -Môc tiªu dµi h¹n: Bªn c¹nh môc tiªu ng¾n h¹n mµ c«ng ty ®Æt ra cho n¨m 2005, c«ng ty ph¶i ®Æt ra nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Ó ®i ®Õn thµnh c«ng b»ng con ®­êng ng¾n nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt c¸c môc tiªu ®Ò ra : +§Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o, c«ng t¸c thÞ tr­êng. +X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin trªn thÞ tr­êng. +Më réng thªm c¸c chi nh¸nh trong n­íc vµ tiÕn tíi th©m nhËp ra n­íc ngoµi. +X©y dùng c¸c kho chøa vµ b¶o qu¶n hµng hãa hiÖn ®¹i vµ ®a n¨ng. +Më réng ho¹t ®éng kinh doanh, thÞ tr­êng b¸n s¶n phÈm. +TuyÓn chän vµ ®µo t¹o thªm c¸c chuyªn viªn cã n¨ng lùc ®Ó phôc vô cho viÖc më réng thÞ tr­êng, më réng quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty. +Mua s¾m thªm c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty 3.2.1. Ph©n cÊp c¶i tiÕn, ®æi míi, sö dông hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ ®èi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp chuyªn vÒ lÜnh vùc x©y dùng nã chiÕm vÞ trÝ quan träng, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét khi TSC§ ®­îc khai th¸c hiÖu qu¶ vµ triÖt ®Ó th× míi ®­îc coi lµ sö dông vèn hiÖu qu¶. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: - TiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng tµi s¶n cò, l¹c hËu, kh«ng cÇn dïng ®Ó tiÕn hµnh thanh lý, nh­îng b¸n chóng víi gi¸ tèt nhÊt, nhanh chãng thu håi vèn ®Ó t¸i ®Çu t­ vµo TSC§ kh¸c. - Ngoµi ra c«ng ty ph¶i ®Çu t­ chiÒu s©u tµi s¶n cè ®Þnh. Qua 4 n¨m ho¹t ®éng nh×n chung tµi s¶n cè ®Þnh cã xu h­íng gi¶m dÇn, mÆc dï c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m thªm tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn ®¹i, t©n tiÕn cña thêi ®¹i. Nh­ng c«ng ty ch­a quan t©m tíi ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®· khÊu hao nay ®· gi¶m n¨ng lùc s¶n xuÊt. Cø nh­ vËy n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty sÏ gi¶m dÇn. V× vËy c«ng ty cÇn mua s¾m thªm n÷a tµi s¶n cè ®Þnh nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c«ng ty. C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng tû träng tµi s¶n cè ®Þnh lªn nh»m phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chuyªn chë vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ lîi nhuËn cña m×nh. - C«ng ty cÇn tiÕn hµnh ph©n cÊp qu¶n lý TSC§ cho c¸c bé phËn trong néi bé c«ng ty. Quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn kiÓm so¸t, kiÓm kª, ph©n tÝch hiÖu qu¶, kÕt qu¶ TSC§ víi tõng c¸n bé nh©n viªn, cÇn ph¶i sö dông TSC§ cã tr¸ch nhiÖm, tiÕt kiÖm chi phÝ, tr¸nh l·ng phÝ trªn phÇn TSC§ mµ m×nh ®­îc giao. Tõ ®ã thóc ®Èy hiÖu qu¶ sö dông TSC§ chung cña tõng c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh thiÕt lËp mét bé phËn chuyªn vÒ lÜnh vùc ®¸nh gi¸ trùc tr¹ng kü thuËt, thÈm ®Þnh tµi s¶n. Nh­ tµi s¶n ®em nh­îng b¸n ph¶i ®­îc ®em th«ng b¸o c«ng khai vµ ph¶i tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. Tµi s¶n thanh lý d­íi h×nh thøc huû bá, dì bá, h­ háng ph¶i tæ chøc mét héi ®ång qu¶n lý d­íi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña c«ng ty. - Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn t¨ng c­êng h¬n viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t vèn cè ®Þnh, lùa chän vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p khÊu hao hîp lý ®Ó tr¸nh bÞ ¶nh h­ëng cña hao mßn v« h×nh, tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm TSC§. Cßn víi TSC§ cã gi¸ trÞ hao mßn v« h×nh lín, c«ng ty cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh ®Ó thu håi vèn ®Çu t­, ®Èy nhanh tèc ®é ®æi míi TSC§ mµ kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. TÝnh to¸n lùa chän ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch tèi ­u, ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ vËy vÒ tµi s¶n cè ®Þnh c«ng ty cÇn ph¶i t×m cho m×nh ph­¬ng ph¸p tÝnh møc khÊu hao hîp lý nh»m thu håi vèn, cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nh÷ng tµi s¶n lçi thêi, mÊt gi¸ qua qu¸ tr×nh sö dông. 3.2.2. Gi¶i ph¸p vÒ vèn l­u ®éng 3.2.2.1. TiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa vèn l­u ®éng C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn l­u ®éng hiÖu qu¶ cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh­: -C¨n cø vµo kÕ ho¹ch kinh doanh trong kú: ®èi víi kÕ ho¹ch kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Ò rÊt quan träng, nã lµ nÒn t¶ng, lµ sù khëi ®Çu ®Ó doanh nghiÖp huy ®éng nguån lùc cña m×nh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c«ng ty cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch nh­ x¸c ®Þnh, ®Þnh h­íng vÒ nhu cÇu vèn mµ c«ng ty cÇn. §©y lµ c¬ së ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c¸c h¹n møc tÝn dông vay ®­îc, ph¶i ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. -Møc hao phÝ thùc tr¹ng sö dông vèn trong thêi gian qua cña c«ng ty cÇn ph¶i ®Þnh møc râ rµng. Tõ ®ã c«ng ty ®Þnh h×nh ®­îc møc hao phÝ n¨m nay, sè vèn l­u ®éng cÇn cho n¨m nay. Tõ ®ã c«ng ty cã kÕ ho¹ch phï hîp ®Ó huy ®éng vèn cho kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. -YÕu tè cuèi cïng cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ n¨ng lùc, tr×ng ®é qu¶n lý cña c«ng ty. Mét c«ng ty cã huy ®éng vèn vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn tèt mµ n¨ng lùc qu¶n lý yÕu kÐm, kh«ng hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa vèn l­u ®éng còng trë nªn kh«ng cã ý nghÜa. C«ng ty cÇn c¨n cø cô thÓ vµo c¸c n¨m qua tõ ®ã míi cã biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh©u qu¶n lý lªn. Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån vèn l­u ®éng trªn c¬ së xem xÐt c¸c nh©n tè chñ quan; kh¸ch quan sÏ gióp c«ng ty ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ nguån vèn kinh doanh cña m×nh. 3.2.2.2. Gi¶m thiÓu vèn tån kho dù tr÷ Theo sè liÖu b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qua 4 n¨m ho¹t ®éng cña m×nh. Th× chØ tiªu hµng tån kho chiÕm tû träng lín, mÆc dï kh«ng b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu. Nã chiÕm vÞ trÝ thø hai trong nguån vèn l­u ®éng vµ cã sù t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn l­îng hµng tån kho qua c¸c n¨m vÉn t¨ng lªn lµ do mét sè nguyªn nh©n nh­ t×nh h×nh lµm ¨n cña c«ng ty bÞ nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh chÌn Ðp, nªn viÖc tiªu thô hµng ho¸ chËm. V× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang dang dë l¹i t¨ng lªn. Hµng tån kho t¨ng lªn nh­ vËy nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh l­u ®éng, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Bëi vËy c«ng ty cÇn gi¶m hµng tån kho lµ ®iÒu cÊp b¸ch cÇn ph¶i lµm ngay. C«ng ty cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh­: §Èy m¹nh tiªu thô, më réng thÞ tr­êng ra kh¾p c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc nh­ thiÕt lËp c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh ë mçi vïng cña ®Êt n­íc. C«ng ty nªn tham gia vµo c¸c héi trî lín v× ë ®©y lµ n¬i tËp trung nhiÒu c«ng ty lín cã uy tÝn, nh»m häc hái vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng, t¨ng th­¬ng hiÖu cña m×nh trong con m¾t kh¸ch hµng. Ngoµi ra c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm ¨n nhiÖt t×nh, h¨ng xay; cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho kh¸ch hµng tiªu dïng hµng hãa cña c«ng ty th­êng xuyªn. CÇn chuyªn m«n ho¸ vµo mét sè s¶n phÈm ®Ó t¹o ­u thÕ riªng cho m×nh. C«ng ty cÇn lËp quü dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, cã thÓ kiÓm kª vµ ghi gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ. C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng viÖc ®Çu t­ mua s¾m thªm c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó ph©n tÝch thÞ tr­êng biÕn ®æi ra sao, cÇn thiÕt lËp mét bé phËn chuyªn vÒ thu thËp c¸c th«ng tin trªn thÞ tr­êng nh»m t×m ra thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng tho¶ m·n thÞ hiÕu Êy chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng m×nh ®ang cã. X©y dùng chÊt l­îng ISO cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Muèn s¶n phÈm tiªu thô nhanh th× s¶n phÈm ®ã ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, thÝch øng nhanh. V× vËy cÇn ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn ISO. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, d­íi con m¾t cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc cã c¸i nh×n thiÖn c¶m ®Çy ng­ìng mé. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty t¨ng c­êng kiÓmchÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh, kh«ng chØ kiÓm tra s¶n phÈm ban ®Çu s¶n xuÊt mµ cÇn ph¶i kiÓm tra tõ kh©u ®Çu vµo cho ®Õn ®Çu ra sao cho ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng hµng hãa lu«n ®¹t tiªu chuÈn cao. 3.2.2.3. T¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n Chóng ta thÊy c«ng ty cÇn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhÊt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. Cã nghÜa l­îng tiÒn rÊt Ýt, tiÒn mÆt lµ tµi s¶n linh ®éng nhÊt cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî, trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ, gióp c«ng ty chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh, tõ ®ã tËn dông tèi ®a nh÷ng c¬ héi mµ c«ng ty gÆp. V× vËy c«ng ty cÇn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi b»ng c¸ch: T¨ng l­îng tiÒn mÆt trong ng©n quü lªn. T¨ng nhanh kho¶n thu håi c«ng nî vµ lµm gi¶m thiÓu hµng tån kho. 3.2.2.4. TiÕt kiÖm chi phÝ sö dông hîp lý tµi s¶n BÊt kú mét c«ng ty nµo muèn tèi ®a hãa lîi Ých sinh lêi cÇn tiÕt kiÖm chi phÝ trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng hãa. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch b»ng c¸ch thiÕt lËp mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc vµ lßng nhiÖt t×nh, am hiÓu thÞ tr­êng cã thÓ tiÕp cËn víi nhµ cung cÊp mét c¸ch cã lîi nhÊt ®Ó cã thÓ mua ®­îc hµng thËt, nhanh, tr¸nh ®­îc nh÷ng chi phÝ kh«ng hîp lý nh­ ph¶i mua hµng qua tay mét nhµ cung cÊp kh¸c, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng mua hµng gi¶. C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c b­íc sau: Trong ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ph¶i liªn tôc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é b»ng c¸ch ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i c«ng ty hoÆc göi ®Õn c¸c d¬n vÞ ®µo t¹o, hay göi ra n­íc ngoµi häc tËp lÊy kinh nghiÖm vÒ phôc vô cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn më réng thÞ tr­êng lùa chän nhµ cung cÊp. Tõ ®ã tiÕt kiÖm ®­îc kho¶n chi phÝ vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng hµng ho¸ khi qua tay gi¸n tiÕp mét b¹n hµng kh¸c. C«ng ty cÇn gi÷ mèi quan hÖ l©u dµi vµ uy tÝn víi c¸c nhµ cung øng trªn thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­îc h­ëng chiÕt khÊu, gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o hµng hãa ®óng chÊt l­îng. TiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ l­u th«ng. MÆc dï c«ng ty cã c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tiªn tiÕn thÕ nh­ng ch­a ®ñ. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th­êng cÇn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ tèt, ®¶m b¶o an toµn, tæ chøc hîp lý sù vËn ®éng cña hµng hãa, gi¶m sù vËn chuyÓn loanh quanh kh«ng cã ph­¬ng h­íng. V× vËy c«ng ty kh«ng chØ dùa vµo nguån néi lùc s½n cã cña m×nh mµ ph¶i biÕt dùa vµo c¸c t¸c ®éng bªn ngoµi nh­ viÖc chi phÝ ®i thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong b¸n vµ mua hµng hãa. 3.2.2.5. Thóc ®Èy c«ng t¸c thu håi c«ng nî Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch cña c«ng ty c¸c n¨m qua chóng ta thÊy viÖc thu håi c«ng nî cña c«ng ty chiÕm tû träng lín, c¸c kho¶n ph¶i thu nhÊt lµ kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng cña c«ng ty hiÖn nay lµ lín, doanh thu b¸n chÞu nhiÒu. ViÖc c«ng ty b¸n chÞu sÏ lµm cho vèn bÞ chiÕm dông, g©y thiÕu vèn gi¶ t¹o, t¸c ®éng xÊu ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Ngoµi ra c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ lín lµm ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh. Muèn vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh­: T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, t¨ng kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng tr­íc khi tiÕn hµnh b¸n chÞu cho hä. V× vËy c«ng t¸c marketinh lµ rÊt quan träng. C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng th«ng qua kÕt qu¶ kinh doanh, dù ¸n ®Çu t­... C¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ký kÕt víi kh¸ch hµng ph¶i ghi râ rµng, ghi râ thêi gian, ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. Trong tr­êng hîp kh¸ch hµng do t×nh h×nh lµm ¨n thua lç hoÆc bÊt kú tr­êng hîp nµo dÉn ®Õn viÖc tr¶ nî cho c«ng ty bÞ kÐo dµi th× cÇn ph¶i tr¶ l·i xuÊt cho c«ng ty trong thêi gian kÓ tõ khi ®¸o h¹n tr¶ nî. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt kü l­ìng t×nh h×nh ng©n quü cña kh¸ch hµng ®Ó cã ®­îc quyÕt ®Þnh vÒ thêi h¹n thanh to¸n nî cho phï hîp, xem xÐt kh¸ch hµng ®Õn khi nµo cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî nhÊt. Thùc ra lµ viÖc xem xÐt chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng, theo dâi dßng tiÒn vµo vµ dßng tiÒn ra cña kh¸ch hµng, xem xÐt khi nµo th× kh¸ch hµng cÇn tiÒn...Kh«ng chØ cã vËy viÖc c«ng ty cho kh¸ch hµng vay th× cßn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi qu¶n lý kh¸ch hµng vÒ sè vèn cña m×nh ®· cho vay, xem kh¸ch hµng sö dông cã phï hîp vµ ®óng môc ®Ých kh«ng. Tõ ®ã tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng rñi ro vÒ ®¹o ®øc. N©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hµng hãa th× kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty chØ ®­îc thùc hiÖn khi c«ng ty ®· b¸n ®­îc hµng. BÊt kú mét c«ng ty nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu phô thuéc vµo thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. C«ng ty nµo s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu mÆt hµng chÊt l­îng ®¶m b¶o, phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng th× c«ng ty ®ã lµm ¨n cã l·i cao. Cßn nÕu nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm, hµng hãa cña c«ng ty ®em göi b¸n bÞ tr¶ l¹i thØ c«ng ty sÏ kh«ng thu håi ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu ®ã. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng trªn c«ng ty cÇn ph¶i liªn tôc ®æi míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng cho s¶n phÈm cña m×nh lµ phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, nh»m t¨ng môc tiªu tèi ®a hãa kh¶ n¨ng sinh lêi. Gi¸ tr¶ chËm mµ c«ng ty ¸p dông cho kh¸ch hµng ph¶i ®¶m b¶o lµ ®ñ ®Ó bï ®¾p cho rñi ro, cã thÓ kÐo dµi thêi gian thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Nh­ chóng ta biÕt gi¸ trÞ mét ®ång cña ngµy h«m nay nhá h¬n gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trong t­¬ng lai. Tøc lµ ph¶i ®ñ ®Ó bï ®¾p rñi ro vÒ l¹m ph¸t, vì nî, thay ®æi vÒ tû gi¸ trªn thÞ tr­êng...vµ c¸c rñi ro kh¸c. Nãi chung tr­íc khi ®em b¸n hµng hãa cña m×nh c«ng ty cÇn xem xÐt thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ tr­íc khi ®em hµng ®i b¸n chÞu. Khi mét kh¸ch hµng ®ang mua chÞu c«ng ty vÒ hµng hãa mµ ch­a thanh to¸n, kh¸ch hµng l¹i ®Õn c«ng ty yªu cÇu b¸n chÞu thªm mét l« hµng kh¸c th× c«ng ty ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n kho¶n nî tr­íc, sau ®ã míi cÊp tiÕp hµng cho hä. Cã nh­ vËy c«ng ty míi ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thu håi nî, gi¶m thêi gian tån ®äng vèn, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng tr¶ chËm cña kh¸ch hµng. 3.2.2.6. Gi¶m chu kú vËn ®éng cña tiÒn mÆt Chóng ta thÊy chu kú vËn ®éng cña tiÒn mÆt lµ T-H-T, . Rót ng¾n thêi gian chu chuyÓn cña tiÒn mÆt lµ viÖc rót ng¾n thêi gian chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng, t¨ng nhanh T, tøc lµ thóc ®Èy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Muèn gi¶m chu kú vËn ®éng cña tiÒn c«ng ty cÇn ph¶i: Gi¶m thêi gianvËn ®éng cña tiÒn mÆt. Gi¶m thêi gian thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu. T¨ng thêi gian tr¶ chËm c«ng nî ph¶i tr¶. Gi¶m thêi gian vËn ®éng cña nguyªn vËt liÖu tøc lµ c«ng ty ph¶i gi¶m hµng tån kho t¨ng doanh sè b¸n mçi ngµy lªn. Muèn vËy c«ng ty cÇn ph¶i lµm c«ng t¸c markettinh víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, x©y dùng c¸c chiÕn l­îc t¹o nguån hµng dù tr÷, nhËp hµng ®¸p øng nhu cÇu mµ kh¸ch hµng ®Ò ra. Ngoµi ra c«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ c¸c dÞch vô ­u ®·i víi kh¸ch hµng... 3.2.2.7. T¨ng c«ng nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty Nh×n vµo c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m, nguån vèn chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh tõ vèn chñ së h÷u. Vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng rÊt lín trong c¬ cÊu vèn cña c«ng ty, trong khi nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm tû träng thÊp. Mét c¬ cÊu vèn hîp lý lµ ph¶i c©n ®èi gi÷a nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u. Qua sè liÖu cho ta thÊy kh¶ n¨ng ®i chiÕm dông vèn kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ thÊp. Trong khi c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn lµ lín. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng lªn. muèn vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh­: c«ng ty cÇn øng tr­íc tiÒn hµng cña kh¸ch hµng, ®i vay ng©n hµng... Tuy vËy viÖc ®i chiÕm dông vèn cña c«ng ty lµ hîp lý nÕu nh­ c«ng ty c©n ®èi gi÷a nî ph¶i tr¶ víi vèn chñ së h÷u. Cã nh­ vËy c«ng ty míi ®¹t hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn cña m×nh. 3.3. C¸c gi¶i ph¸p chung §Çu tiªn c«ng ty cÇn x©y dùng ®­îc hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty th«ng qua b¸o c¸o thu nhËp vµ b¶ng C§KT. 3.3.1. C«ng ty cÇn ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª kiÓm to¸n vµ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý nguån vèn ViÖc kÕ ho¹ch hãa tµi chÝnh cña c«ng ty (bao gåm c¸c kh©u nh­: ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kú b¸o c¸o; dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh kú kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch). Víi c¸n bé qu¶n lý c«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé giái ®Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra. C«ng ty cÇn ®­a tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý nh­: ch­¬ng tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, h¹ch to¸n vËt t­, h¹ch to¸n doanh thu... tÊt c¶ ph¶i ®­îc thèng nhÊt trong c«ng ty. 3.3.2. TiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty §èi víi nhµ n­íc ta khi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c n­íc kh¸c, kÐo theo ®ã lµ mét nÒn khoa häc c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i ®ang du nhËp vµo n­íc ta. §ßi hái ph¶i cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn tµi giái, cã n¨ng lùc, cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh míi cã ®éi ngò c¸n bé giái cã n¨ng lùc vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh thiÕt lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Sö dông ®ßn bÈy lîi Ých kinh tÕ th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng n©ng cao tr¸ch nhiÖm tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng lªn. Tõ ®ã míi thùc hiÖn ®­îc môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p nh­: §µo t¹o nh©n viªn s¶n xuÊt. N©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc b¸n hµng vµ thµnh lËp bé phËn trî gióp kü thuËt .MÆc dï c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trÎ trung ®Çy lßng nhiÖt huyÕt. Tuy vËy vÉn cßn tån t¹i trong ®Êy nh÷ng h¹n chÕ nh­ sè l­îng c«ng nh©n viªn nh­ vËy lµ ch­a ®ñ. Sè s½n cã trong c«ng ty mÆc dï am hiÓu vÒ c«ng t¸c tiªpã thÞ nh­ng khi hái vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt th× hÇu nh­ ®Òu kh«ng biÕt. VÝ nh­ t×nh tr¹ng hµng hãa trong kho vÉn cßn nh­ng nh©n viªn kh«ng biÕt tªn mÆt hµng , l¹i cho lµ hÕt s¶n phÈm nªn s¶n phÈm ®ã kh«ng b¸n ®­îc ®Ó h¹n chÕ c«ng ty cÇn lµm . Ph¶i tæ chøc ngay mét ®éi ngò chuyªn gi¶ng d¹y t¹i c«ng ty, nh»m ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé nh©n viªn lµnh nghÒ, tõ ch­a biÕt thµnh biÕt cã tay nghÒ v÷ng vµng, kiÕn thøc ®­îc n©ng cao. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cã thÓ ®µo t¹o c¸n bé b»ng c¸ch göi c¸c nh©n viªn kü thuËt ra n­íc ngoµi ®µo t¹o hoÆc thuª c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi vµ trong n­íc ®Õn gi¶ng d¹y. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng. Trong c«ng ty vÉn cßn mét sè c¸n bé trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cña c«ng ty cßn l·ng phÝ, cã nh÷ng tr­êng hîp dïng tµi s¶n kh«ng ®óng vµo môc ®Ých cÇn lµm. Tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé nh©n viªn kh¸c trong c«ng ty. Muèn h¹n chÕ ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ®Ò ra khÈu hiÖu tiÕt kiÖm tµi s¶n trong qu¸ tr×nh sö dông. 3.3.3. Thùc hiÖn c¬ chÕ th­ëng ph¹t trong qu¸ tr×nh sö dông vèn Mét c«ng ty cã vèn ®Çu t­ ®Çy ®ñ mµ c¸c c¸n bé kh«ng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng cao. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi tõng c«ng viÖc ®­îc giao. Quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi ®èi víi viÖc b¶o vÖ tµi s¶n ®­îc giao. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc thu håi c«ng nî cña c¸c hîp ®ång mµ ng­êi ®ã ®­îc giao. Trong c«ng viÖc ®­îc giao cña m×nh, c«ng ty cÇn ¸p dông møc th­ëng xøng ®¸ng cho tõng c¸ nh©n, tËp thÓ khi hä hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh ®­îc giao. Tuy vËy c«ng ty kh«ng ®­îc vËn dông møc th­ëng bõa b·i, thÝch th× th­ëng...Møc th­ëng cã xøng ®¸ng cho c«ng nh©n viªn th× hä míi lÊy ®ã lµ môc ®ich phÊn ®Êu cho m×nh, tõ mét c¸ nh©n hoµn thµnh tèt ®Õn nhiÒu ng­êi, cø nh­ vËy lµm cho tËp thÓ c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh, ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña m×nh. Trong c«ng viÖc c«ng ty cÇn t¨ng c­êng chuyªn m«n hãa, ph¶i ph©n chia c«ng viÖc ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ®óng lÜnh vùc chuyªn m«n, víi møc khèi l­îng c«ng viÖc phï hîp. Bªn c¹nh møc th­ëng c¸ nh©n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh th× c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi víi møc th­ëng ®ã lµ møc ph¹t nh»m r¨n ®e ®èi víi tõng c¸ nh©n thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, c¸ nh©n l­êi biÕng, l·ng phÝ trong sö dông tµi s¶n m×nh ®­îc giao. Tõ nh÷ng bµi häc ®ã gióp ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc bµi häc, nh÷ng khiÕm khuyÕt trong c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã söa ch÷a vµ nç lùc h¬n trong c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc c«ng ty ¸p dông chÕ ®é th­ëng ph¹t lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú c«ng ty nµo, mét mÆt kÝch thÝch tinh thÇn lao ®éng h¨ng say cña ng­êi lao ®éng, mÆt kh¸c h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc trong lao ®éng. 3.3.4. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn Trong qu¸ tr×nh sö dông vèn cña m×nh viÖc c«ng ty lµm thÊt thu nguån vèn cña m×nh do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan. §Ó thùc hiÖn tµi s¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh gi¶n ®¬n ®ßi hái c«ng ty ph¶i b¶o toµn vèn kinh doanh. Muèn vËy c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh­: -Sö dông nguån vèn ®óng môc ®Ých tr¸nh l·ng phÝ, ph¶i quy ®Þnh tõng c«ng viÖc cho ng­êi lao ®éng sao cho nguån vèn ph¶i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. -Lµm tèt c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh. -TiÕn hµnh trÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i mµ rñi ro mang l¹i. -Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Sau khi ®· tiÕn hµnh tèt c«ng t¸c b¶o toµn vèn, c¸c c«ng ty ph¶i t×m nguån vèn nh»m më réng nguån tµi trî ®Ó t¨ng nguån vèn kinh doanh th× c©u hái ®Çu tiªn cña nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ lÊy nguån ë ®©u ra, ph¶i dïng nã nh­ thÕ nµo cho hiÖu qu¶. -TÝn dông nhµ cung cÊp. C«ng ty tho¶ thuËn víi nhµ cung cÊp kú h¹n tr¶ nî thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o viÖc tr¶ nî cña c«ng ty. H¹n chÕ viÖc c«ng ty mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hay xin gia h¹n thanh to¸n. Nã g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn uy tÝn cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty cÇn lµm tèt c«ng t¸c lËp quü dù phßng trong suèt thêi gian chÞu nî vµ lu«n ph¶i t×m nguån tµi trî míi cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn kÐo dµi thêi gian tr¶ chËm, viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn hîp lý v× mét mÆt nã gióp c«ng ty tËn dông kho¶n vèn nµy tèi ®a, dïng nã cho c«ng viÖc kh¸c. MÆt kh¸c c«ng ty l¹i gi÷ ®­îc quan hÖ tèt, cã uy tÝn víi kh¸ch hµng. C«ng ty cÇn ph¶i chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng nhiÒu h¬n. Kh«ng chØ vËy trong con m¾t nhµ cung øng c«ng ty ph¶i lu«n ®¶m b¶o ®­îc uy tÝn cña m×nh b»ng viÖc thanh to¸n ®óng thêi h¹n víi kh¸ch hµng, cã thÓ dïng ®¬n ®Æt hµng ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn víi kh¸ch hµng. Trong con m¾t kh¸ch hµng, c«ng ty lu«n lµ ®èi t¸c th©n thiÖn tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra. -TÝn dông ng©n hµng c«ng ty vay ng©n hµng: c¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi gi÷a c¸c kho¶n tiÒn vay nî vµ nhu cÇu sö dông vèn c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh sè vèn cÇn vay ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. 3.4. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan nhµ n­íc 3.4.1. Víi côc thuÕ Nh×n chung trong 4 n¨m ho¹t ®éng cña m×nh c«ng ty ®· ®ãng gãp ®Çy ®ñ sè thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Hµng n¨m phÇn nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Òu ®­îc t¨ng thªm. tuy vËy cßn mét sè h¹n chÕ trong viÖc quyÕt to¸n thuÕ mµ côc thuÕ ph¶i ®iÒu chØnh nh­ viÖc quyÕt to¸n thuÕ trong n¨m cßn rÊt chËm, cã khi nép n¨m nay nh­ng ph¶i ®Õn n¨m sau míi quyÕt to¸n. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng lãn ®Õn tiÕn ®é quyÕt to¸n vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó tæng kÕt t×nh h×nh tµi chÝnh trong mét n¨m. Tõ ®ã c«ng ty míi cã biÖn ph¸p cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. Kh«ng chØ cã vËy nã cßn g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh theo dâi vµ nép thuÕ cña c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc kÕ to¸n cña c«ng ty võa ph¶i quyÕt to¸n sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m tr­íc võa ph¶i tÝnh sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m nay. Nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng chung cña c«ng ty. N¨m 2003 c«ng ty cã nhËp khÈu mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô trong x©y dùng. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh lËp m¸y mãc tõ n­íc ngoµi vÒ trong n­íc c«ng ty ph¶i nép thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu t¹i c¸c cöa khÈu kh¸c nhau dÉn ®Õn c«ng ty kh«ng ®­îc phÐp bï trõ nªn ph¶i ®îi thêi gian kh¸ l©u cña l« hµng míi th× míi ®­îc bï trõ. §iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ò nghÞ côc thuÕ cÇn hiÖn ®¹i hãa m¹ng thu thuÕ cña h¶i quan ®Ó nép thuÕ ë bÊt kú cöa khÈu nµo còng ®­îc bï trõ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty. 3.4.2. VÒ nhµ n­íc B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ nhµ n­íc cã nhiÒu thay ®æi ®Ó phï hîp víi thÞ tr­êng. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ ViÖt Nam ®ang c¶i thiÖn dÇn cho phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy vËy nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thay ®æi lµ ®iÒu tÊt yÕu. Em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh­ sau: -ThuÕ GTGT cÇn quy ®Þnh cô thÓ vµ h­íng dÉn thèng nhÊt. ThuÕ GTGT lµ kho¶n nép ng©n s¸ch rÊt lín cña c«ng ty, nã t¸c déng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chóng ta biÕt thuÕ GTGT vÒ b¶n chÊt lµ ®¸nh vµo phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa, dÞch vô, trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu m¸y mãc biÓu thuÕ cña c¬ quan ch­a râ rµng, ch­a chi tiÕt. C¸c m¸y mãc ®­îc nhËp khÈu vÒ trong b¶ng tÝnh thuÕ lµ ch­a râ rµng vµ cô thÓ. §iÒu nµy ®· t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy c¸n bé ngµnh thuÕ cÇn ph¶i nghiªn cøu xem môc ®Ých sö dông tµi s¶n ®ã ra sao vµ nh­ thÕ nµo cho phï hîp. Bªn c¹nh ®ã ngµnh thuÕ ph¶i lu«n ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé thuÕ ®Ó trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ chñ ®éng xö lý nh÷ng c«ng viÖc cÊp b¸ch trong ph¹m vi cho phÐp cña m×nh. §Æc biÖt ph¶i trung thùc, nghiªm minh kh«ng lîi dông chøc quyÒn chiÕm ®o¹t cña c«ng thµnh cña t­. Bªn c¹nh ®ã ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong viÖc tÝnh thuÕ c«ng ty cÇn ®­a ra c¸c chØ tiªu ngµnh. Tøc lµ c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, chóng lµ th­íc ®o ®¸nh gi¸ sù nç lùc, cè g¾ng phÊn ®Êu cña c«ng ty nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. -Ngoµi ra nhµ n­íc cÇn h­íng dÉn vÒ c¸ch tÝnh thu nhËp do ­u ®·i ®Çu t­ mang l¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhµ n­íc ®· cã nhiÒu ­u ®·i trong viÖc khuyÕn khÝch ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc h­ëng. Trong thêi gian qua do cã hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn c«ng ty lµm ¨n cã l·i, hµng n¨m cã sè tiÒn nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc ngµy cµng nhiÒu, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt. ChÝnh v× vËy b­íc sang n¨m 2005, c«ng ty ®· ®­îc nhµ n­íc ­u ®·i mét sè lÜnh vùc trong x©y dùng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Theo th«ng t­ h­íng dÉn, viÖc miÔn gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi t­îng ®­îc ­u ®·i cña chÝnh phñ cã ghi: c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t­ mang l¹i. §Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc miÔn gi¶m. Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n ®­îc phÇn thu t¨ng thªm th× thu nhËp chÞu thuÕ t¨ng thªm ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t­ míi ®­a vµo sö dông trªn tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy vËy th«ng t­ cßn nhiÒu v­íng m¾c lµ nã ph¶i nh©n víi tµi s¶n nµo, h¬n n÷a c¸c c¸n bé h­íng dÉn thùc hiÖn th«ng t­ l¹i h­íng dÉn kh¸c nhau dÉn ®Õn thiÖt h¹i cho mét sè doanh nghiÖp trong c¸ch tÝnh miÔn gi¶m thuÕ. -§èi víi bÊt kú mét dù ¸n nµo vay vèn cña doanh nghiÖp th× nhµ n­íc cÇn ph¶i xem xÐt tÝnh hiÖu qu¶ vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî th× míi ®­îc thùc hiÖn. C¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn theo niªn ®é phï hîp, xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c kÕt qu¶ kinh doanh. Tøc lµ nhµ n­íc gi¸m s¸t phÇn vèn mµ m×nh cho doanh nghiÖp vay sö dông ®óng môc ®Ých, häp lý hay kh«ng. Tuy vËy nhµ n­íc kh«ng ®­îc tham gia qu¸ møc vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt chñ ®éng trong kinh doanh cña c«ng ty, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Nh­ vËy trong thêi gian qua nhµ n­íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cho c«ng ty trong qu¸ tr×ng chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ra mét m«i tr­êng tµi chÝnh æn ®Þnh, th«ng tho¸ng vµ lµ s©n ch¬i cho c¸c c«ng ty trong sù c¹nh tranh lµnh m¹nh dÆc biÖt lµ quy m« võa vµ nhá nh­ c«ng ty .... KÕt luËn Víi chÝnh s¸ch më cöa vµ hoµ nhËp ra bªn ngoµi cña n­íc ta kÐo theo lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt. Mét doanh nghiÖp dï cã nhiÒu vèn ®ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi trong kinh doanh cña m×nh. Tuy nhiªn vèn nhiÒu ch­a h¼n lµ hiÖu qu¶ mµ quan träng lµ ph¶i biÕt sö dông nguån vèn ®ã cã hiÖu qu¶, ngµy cµng t¨ng thªm, më réng quy m« s¶n xuÊt. §Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®­îc nã lµ bµi to¸n khã cho doanh nghiÖp. Th«ng qua ph©n tÝch t×nh sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhÊt nhiÒu cè g¾ng, sù nç lùc hÕt m×nh cña ®çi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. B­íc ®Çu c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc c«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ vÉn ®ang cßn tån t¹i. ThÕ nh­ng mét c«ng ty nµo còng gåm hai mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n. C«ng ty cã ph¸t huy ®­îc tiÒm lùc vèn cã cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ th× c«ng ty míi thµnh c«ng. Muèn vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸t cô thÓ, khoa häc vµ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc d­íi m¸i tr­êng danh tiÕng, mét m¸i tr­êng ®· ®µo t¹o ra rÊt nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt n­íc cung víi ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn trÎ trung ®Çy nhiÖt ®· cho em cho niÒm tin tr­íc khi ra tr­êng. V× vËy trong chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh ë c«ng ty em ®· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng c¸c chØ tiªu vµ mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ. Mét phÇn em muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. Dï nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc trong nhµ tr­êng em ch­a vËn dông thùc tÕ lµ bao nhiªu, nh­ng sau thêi gian thùc tËp ë c«ng ty em thÊy ®­îc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c thÇy c« gi¸o tËn t×nh chØ b¶o lµ rÊt h÷u Ých. Dï thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn trong chuyªn ®Ò thùc tËp cña em cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt em mong c¸c thÇy c« chØ b¶o ®Ó bµi chuyªn ®Ò cña m×nh ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý c«ng ty, c¸c thÇy c« h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña m×nh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh TCDN cña trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ TCDN cña Häc Viªn Tµi ChÝnh. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña trêng §¹i häc Quèc Gia. LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. LuËt DNNN vµ c¸c NghÞ ®Þnh, Th«ng t­, v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ s¾p xÕp ®æi míi DNNN. B¸o c¸o tµi chÝnh tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVốn tại công ty CP ĐT XD và thương mại QT.doc
Luận văn liên quan