Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long

LỜI MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa của đề tài Được thiên nhiên ưu đãi về đất, Vĩnh Long đã tạo thêm cho mình một lợi thế xuất khẩu bên cạnh các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu khác: gạo, thủy sản, trái cây, nấm rơm. Đất, nguồn nguyên liệu quý giá, đã tạo cho Vĩnh Long những sản phẩm gốm có màu hồng tươi đặc trưng được thị trường nước ngoài ưa chuộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh. Trong nhiều năm qua, ngành gốm Vĩnh Long được đánh giá là ngành thu hút nhiêu lao động, góp phần giải quyết tốt việc làm cho nông thôn. Ngoài ra, sự phát triển của ngành này cũng là nhân tố cơ bản làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và thành thị của Vĩnh Long. Tuy có vai trò quan trọng như trên, nhưng ngành gốm Vĩnh Long vẫn chưa phát huy tốt tiềm năng tự nhiên, lợi thế của mình do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân là các doanh nghiệp trong ngành gốm chưa có chiến lược cạnh tranh phù hợp. Vì vậy, đề tài nầy nhằm phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược cạnh tranh ngành gốm để tìm ra nguyên nhân và đề xuất một chiến lược cạnh tranh phù hợp, giúp ngành gốm Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, đóng góp xứng tầm vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. 2. Mục tiêu của đề tài Đề tài “Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long” nhằm đáp ứng các mục tiêu sau đây : ƒ Đánh giá thực trạng cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long nhằm tìm ra nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long. ƒ Đề xuất nội dung chiến lược cạnh tranh thích hợp của ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chiến lược đó. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long Phạm vi nghiên cứu : ã Phạm vi không gian : Ngành gốm Vĩnh Long tập trung chủ yếu ở hai Huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. Do đó, phạm vi không nghiên cứu giới hạn trong các doanh nghiệp gốm ở hai huyện Long Hồ và Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long. ã Phạm vi thời gian : Khảo sát thực trạng: 1996-2005, trong đó: - Tài liệu thống kê chủ yếu lấy từ 1996 đến hết năm 2004 - Thời gian phỏng vấn các chuyên gia, chủ doanh nghiệp: từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8/2005 Đề xuất chiến lược, giải pháp : 2006-2015 ã Phạm vi nội dung : Nội dung của chiến lược cạnh tranh ngành bao trùm những vấn đề lớn và phức tạp. Đề tài nầy chỉ giới hạn trong việc phân tích, đánh giá : - Môi trường kinh doanh do chính quyền địa phương tạo ra chi phối ngành gốm Vĩnh Long; - Tác động của các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của sản phẩm ngành gốm; - Trên cơ sở đó, đề xuất một chiến lược cạnh tranh ngành gốm phù hợp. 2. Phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Phương pháp luận triết học Mác – Lênin: Với nội dung nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi của một ngành kinh tế, đề tài lấy kinh tế chính trị và triết học Mác – Lênin làm cơ sở phương pháp luận nghiên cứu các vấn đề chiến lược cạnh tranh ngành. Phương pháp luận triết học Mác - Lênin yêu cầu để đưa ra tầm nhìn chiến lược cho một ngành theo định hướng lâu dài đòi hỏi phải nghiên cứu toàn diện, đầy đủ các yếu tố của môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như bên trong ngành để nhận ra xu thế tất yếu của ngành trên thị trường. Phương pháp phân tích, so sánh lực lượng của triết học Mác – Lênin đòi hỏi người hoạch định chiến lược phải cân nhắc tương quan lực lượng giữa các yếu tố môi trường kinh doanh, các yếu tố đầu vào và các doanh nghiệp trong ngành qua đó xác định được vị thế cạnh tranh của ngành và đề xuất chiến lược cạnh tranh phù hợp. 4.2 Phương pháp phân tích thống kê: Dùng phương pháp phân tích thống kê để đánh giá các số liệu thống kê lấy từ các nguồn: ã Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long ã Báo cáo các năm của Sở Công nghiệp và UBND tỉnh Vĩnh Long ã Các hội thảo về ngành gốm Vĩnh Long ã Từ Báo chí, Internet 4.3 Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn và xin ý kiến các chuyên gia kinh tế của tỉnh Vĩnh Long và các chuyên gia có kinh nghiệm, các chủ cơ sở trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu gốm mỹ nghệ. ' 3. Tính mới của luận văn: Về lý luận : Hệ thống hóa lý luận về chiến lược cạnh tranh ngành, vận dụng lý luận đểù giải thích những vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh ngành gốm Vĩnh Long và xây dựng chiến lược cạnh tranh cho ngành. Về thực tiễn : Là đề tài mới về chiến lược cạnh tranh ngành gốm, vì trước nay chưa có đề tài nào nghiêng về vấn đề này tại Vĩnh Long. Do đó, kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp của Vĩnh Long vận dụng, giải quyết các vấn đề đang tồn tại cho ngành gốm tỉnh Vĩnh Long. 4. Kết cấu của luận văn: Luận văn có khối lượng 85 trang, 11 bảng, 4 phụ lục với kết cấu nội dung gồm có ba chương, lời mở đầu và phần kết luận. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chiến lược cạnh tranh Chương 2: Thực trạng ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long Chương 3: Chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trieät ñeå caùc cô hoäi xuùc tieán thöông maïi cuûa Boä Keá hoaïch – Ñaàu tö, Boä Thöông maïi ñeå coù keá hoaïch khai thaùc. Giaûi phaùp cuï theå: Trung taâm Xuùc tieán Thöông maïi vaø Ñaàu tö (Sôû Keá hoaïch – Ñaàu tö) xaây döïng chieán löôïc vaø thöïc hieän chöông trình xuùc tieán thöông maïi cho ngaønh goám Vónh Long, döïa treân nhöõng noäi dung sau (phoái hôïp vôùi Sôû Thöông maïi vaø Du lòch): • Giôùi thieäu ngaønh goám Vónh Long trong trang web chung giôùi thieäu caùc ngaønh haøng mang lôïi theá cuûa Tænh: gaïo, traùi caây, thuûy saûn, naám rôm, … qua ñoù giôùi thieäu tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh naøy. • Thoâng qua Hieäp hoäi goám Vónh Long ñeå hoã trôï caùc doanh nghieäp xuùc tieán thöông maïi nhaèm ñaûm baûo tính bình ñaúng trong höôûng lôïi töø chöông trình xuùc tieán thöông maïi cuûa tænh. 52 • Ñaàu tö vaøo caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi coù quy moâ lôùn: caùc hoäi chôï, trieån laõm chuyeân ngaønh trong vaø ngoaøi nöôùc. Tænh caàn khaûo saùt vaø löïa choïn hoäi chôï ñuùng chuyeân ngaønh vaø muïc ñích doanh nghieäp caàn, chuaån bò thaät kyõ phöông aùn tham gia (coù theå môøi nhöõng coâng ty dòch vuï chuyeân nghieäp), choïn nhöõng chuyeân vieân gioûi vaø daøy daïn kinh nghieäm thöïc hieän coâng taùc chaøo haøng, ñaøm phaùn trong hoäi chôï, thöïc hieän vieäc lieân keát nhaèm chia seû chi phí vaø taïo gian haøng quy moâ thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng tham gia hoäi chôï. Hieän nay, tænh hoã trôï 50% chi phí cho caùc doanh nghieäp tham gia hoäi chôï, trieån laõm veà goám ôû nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, thaønh phaàn tham gia chæ goàm vaøi ba doanh nghieäp coù quy moâ saûn xuaát töông ñoái lôùn, coøn laïi khoâng tham döï. Keát quaû töø nhöõng chuyeán ñi naøy laø caùc doanh nghieäp ñaõ coù ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng xuaát khaåu tröïc tieáp ra nöôùc ngoaøi maø khoâng thoâng qua caùc coâng ty trung gian truyeàn thoáng. Keát quaû tuy ñaùng khích leä nhöng vaán ñeà laø chính saùch hoã trôï xuùc tieán thöông maïi cuûa tænh neân tính toaùn laøm sao ñeå caùc doanh nghieäp ñeàu coù theå tham gia vaø caùc chöông trình tham gia hoäi chôï trieån laõm phaûi thaät söï taïo ñöôïc aán töôïng chung nhaát veà hình aûnh “goám ñoû Vónh Long” chöù khoâng phaûi cuûa töøng doanh nghieäp tham gia. • Thieát keá chöông trình ñaøo taïo huaán luyeän xuùc tieán thöông maïi vôùi noäi dung chuyeân bieät veà ngaønh goám. • Thieát laäp caùc moái quan heä vôùi caùc trung taâm goám khaùc nhö Baùt Traøng, Bình Döông, Ñoàng Nai ñeå taïo söï giao löu hoïc hoûi kinh nghieäm töø nhöõng laøng ngheà thuû coâng myõ ngheä laâu ñôøi naøy cung nhö tham gia caùc chöông trình lieân keát giôùi thieäu veà goám Vieät Nam ra nöôùc ngoaøi. • Chuû ñoäng thieát laäp moái quan heä thöôøng xuyeân vôùi caùc toå chöùc xuùc tieán nöôùc ngoaøi nhö JETRO (Nhaät Baûn), AMCHAM (Hoa Kyø), EUROCHAM 53 (EU), KOTRA (Haøn Quoác), … ñeå coù theå khai thaùc thoâng tin thò tröôøng, huaán luyeän ñaøo taïo, tìm kieám ñoái taùc thöông maïi, höôûng lôïi töø caùc chöông trình taøi trôï xuùc tieán thöông maïi cuûa caùc nöôùc cho doanh nghieäp Vieät Nam. • Môû chi nhaùnh Trung taâm Xuùc tieán Thöông maïi – Ñaàu tö Vónh Long taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi vôùi nhieäm vuï quaûng baù, giôùi thieäu tieàm naêng vaø cô hoäi ñaàu tö cuûa tænh. • Ñaàu tö xaây döïng môùi Trung taâm Xuùc tieán Thöông maïi – Ñaàu tö cuûa tænh ñeå trôû thaønh nôi quaûng baù tieàm naêng cuûa tænh. Laø nôi ñoùn tieáp caùc thöông nhaân, du khaùch ñeán vôùi tænh cuõng nhö laø moät trung taâm toå chöùc caùc hoäi thaûo chuyeân deà veà kinh teá cuûa tænh vaø cuûa khu vöïc. Trung taâm naøy phaûi coù ñoäi nguõ chuyeân vieân kinh teá gioûi vaø nhieàu kinh nghieäm, am hieåu caùc ngaønh kinh teá ñòa phöông chuyeân traùch. • Xaây döïng nguoàn thoâng tin veà ngaønh goám saün saøng cung caáp cho doanh nghieäp cuûa tænh goàm: thoâng tin veà thò tröôøng, cô hoäi kinh doanh, thoâng tin veà phaùp lyù, caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi vaø theå cheá tham gia, höôùng daãn xaây döïng website cuûa doanh nghieäp, … d. Cuûng coá vaø naâng cao vai troø cuûa Hieäp hoäi goám Vónh Long, tieán tôùi hình thaønh Coâng ty coå phaàn goám Vónh Long vaøo naêm 2010 Hieän nay Hieäp hoäi Goám Vónh Long vaãn chöa thu huùt ñöôïc söï tham gia ñoâng ñaûo cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh do chöa coù cô cheá hoaït ñoäng roõ raøng vaø chöa taïo ñöôïc nieàm tin giuùp doanh nghieäp thaáy ñöôïc lôïi ích vaø töï giaùc tham gia vaøo Hoäi. Hoaït ñoäng cuûa hoäi chuû yeáu laø do moät soá caùc doanh nghieäp lôùn trong ngaønh ñaûm nhaän, chi phí hoaït ñoäng raát ít vaø lôïi ích thu ñöôïc vaãn coøn mang tính caù nhaân cuûa töøng doanh nghieäp tham gia chöù chöa ñaùp öùng ñöôïc ñuùng muïc ñích cuûa moät hieäp hoäi ngaønh ngheà. 54 Vì theá, vieäc xaây döïng vaø cuûng coá laïi Hieäp Hoäi goám naøy caàn phaûi coù söï tham gia cuûa Nhaø Nöôùc. Hieäp hoäi goám Vónh Long caàn ñöôïc cuûng coá ñeå trôû thaønh Coâng ty coå phaàn goám Vónh Long vôùi söï goùp voán cuûa Nhaø Nöôùc vaø coå ñoâng laø chính caùc doanh nghieäp trong ngaønh. Vôùi hình thöùc toå chöùc naøy, Hoäi coù ñuû khaû naêng taøi chính ñeå ñaàu tö trang thieát bò vaø tuyeån duïng nhöõng caùn boä gioûi ñeå coù theå trôû thaønh ñaàu taøu ñuùng nghóa cho vieäc ñaïi dieän quyeàn lôïi cuûa caùc hoäi vieân vaø quan troïng hôn heát laø hoã trôï hoäi vieân trong vieäc saûn xuaát – kinh doanh ôû nhöõng maët sau: • Nghieân cöùu aùp duïng nhöõng coâng ngheä – kyõ thuaät môùi • Thieát keá maãu maõ vaø xaùc laäp quyeàn sôû höõu trí tueä ñoái vôùi nhöõng maãu maõ ñoäc ñaùo • Ñaêng kyù vaø sôû höõu thöông hieäu “Goám ñoû Vónh Long” • Phoái hôïp vôùi caùc cô quan kinh teá ñòa phöông thöïc hieän caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi, vaø quaûng baù cho “goám ñoû Vónh Long” • Hoã trôï thöïc hieän nhöõng ñôn haøng lôùn maø moät cô sôû khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc • Toå chöùc huaán luyeän ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc • Ñieàu phoái caùc ñôn haøng cho caùc cô sôû saûn xuaát • Hoã trôï öùng duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cho caùc doanh nghieäp thaønh vieân. Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn Goám Vónh Long goàm nhöõng boä phaän chuyeân traùch sau: • Boä phaän kinh doanh: kinh doanh xuaát khaåu tröïc tieáp, thöïc hieän caùc chöông trình marketing, quaûng baù – xuùc tieán thöông maïi; xaây döïng chính saùch giaù thoáng nhaát; tieáp nhaän caùc ñôn haøng. 55 • Boä phaän nghieân cöùu – phaùt trieån: nghieân cöùu phaùt trieån maãu maõ, öùng duïng coâng ngheä kyõ thuaät môùi; ñaøo taïo naâng cao tay ngheà lao ñoäng. • Boä phaän cung öùng: chòu traùch nhieäm quaûn lyù vaø cung öùng nguoàn nguyeân lieäu chính (ñaát) cho caùc cô sôû saûn xuaát. • Boä phaän saûn xuaát: laäp keá hoaïch saûn xuaát vaø ñieàu phoái caùc ñôn haøng cho caùc cô sôû saûn xuaát (caùc coå ñoâng). Chòu traùch nhieäm giaùm saùt, kieåm tra chaát löôïng vaø quaûn lyù tieán ñoä giao haøng. Coâng ty hình thaønh döïa treân cô sôû tham gia töï nguyeän cuûa caùc doanh nghieäp goám vaø neân thueâ coâng ty quaûn lyù chuyeân nghieäp ñaûm nhaän caùc vò trí ñieàu haønh. Doanh thu cuûa coâng ty coå phaàn naøy laø % treân toång trò giaù cuûa caùc hôïp ñoàng. Sôû Coâng nghieäp phoái hôïp vôùi Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng vaø Cuïc thueá xaây döïng cô cheá, chính saùch hoã trôï Coâng ty coå phaàn Goám Vónh Long vaø caùc ñôn vò thaønh vieân ñeå kích thích caùc doanh nghieäp saûn xuaát goám tham gia töï nguyeän. YÙ nghóa cuûa vieäc thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long: • Giaûm caïnh tranh khoâng laønh maïnh daãn tôùi giaûm giaù, giaûm chaát löôïng saûn phaåm, töø ñoù aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa goám Vónh Long. • Giaûm giaù thaønh ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh. • Söû duïng hôïp lyù nguoàn taøi nguyeân ñaát voán laø lôïi theá chuû yeáu cuûa ngaønh. • Taêng quy moâ daãn tôùi taêng khaû naêng caïnh tranh; ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñôn haøng lôùn. • Giaûm tyû leä pheá phaåm thoâng qua caûi tieán kyõ thuaät – coâng ngheä vaø öùng duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. • Taêng khaû naêng ñaàu tö vaøo coâng ngheä vaø saûn phaåm môùi • Giaûm chi phí kinh doanh khi caùc doanh nghieäp chung nhau thöông hieäu, maãu maõ, xuùc tieán thöông maïi, quaûng caùo, … 56 • Keát hôïp hieäu quaû vôùi caùc chöông trình phaùt trieån khaùc cuûa tænh, nhö keát hôïp vôùi ngaønh du lòch ñeå xaây döïng laøng ngheà saûn xuaát goám. • Baûo veä moâi tröôøng e. Xaây döïng chieán löôïc lieân keát chuoãi vaø lieân keát vôùi nhaø nhaäp khaåu Giaûi phaùp naøy nhaèm hoã trôï cho giaûi phaùp xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long trong vieäc toå chöùc saûn xuaát vaø xaùc laäp keânh phaân phoái tröïc tieáp. Lieân keát chuoãi laø moät lieân minh keát hôïp nhieàu ñôn vò saûn xuaát vöøa vaø nhoû xung quanh moät coâng ty chuyeân ngaønh xuaát khaåu goám myõ ngheä, coâng ty hoaït ñoäng nhö moät nhaø ñieàu phoái chung cho taát caû caùc thaønh vieân trong chuoãi lieân keát. ÔÛ ñaây vai troø ñieàu haønh lieân keát chuoãi chính laø Coâng ty Coå phaàn goám Vónh Long, ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng sau: • Keá hoaïch xaây döïng, phaùt trieån saûn phaåm môùi theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng, hoaëc maãu môùi nhaèm khôi daäy moät nhu caàu ñaët haøng môùi cho muøa tieáp theo. • Keá hoaïch phaân chia Hôïp ñoàng xuaát khaåu ñaõ kyù keát thaønh nhöõng ñôn haøng nhoû cho töøng cô sôû theo nhöõng maãu maõ hoï ñaõ taïo ra vaø ñoùng goùp cho vieäc giaønh laáy hôïp ñoàng xuaát khaåu, ñoàng thôøi coù tính ñeán khaû naêng saûn xuaát cuûa töøng cô sôû. • Keá hoaïch giaùm saùt vieäc thöïc hieän ñôn haøng nhaúm ñaûm baûo ñuùng soá löôïng, chaát löôïng, ngaøy giao haøng, …v.v • Keá hoaïch cung öùng nguoàn nguyeân lieäu ñaát sao cho kòp thôøi, linh hoaït vaø hôïp lyù nhaèm khai thaùc moät caùch toái ña hieäu quaû söû duïng. Lieân keát doïc trong ngaønh goám laø söï lieân keát giöõa nhaø saûn xuaát – xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu giuùp cho vieäc xaây döïng moât keânh phaân phoái oån ñònh laâu daøi. Quaù trình lieân keát naøy ñaõ taïo neân moä söï lieân heä chaët cheõ giöõa hai beân, gaén keát lôïi ích cuûa hai beân moät caùch chaén chaén vaø oån ñònh. Theo ñoù, nhaø cung caáp coù 57 ñöôïc söï ñaûm baûo cho caùc hôïp ñoàng trong töông lai cuûa nhaø nhaäp khaåu, bieát ñöôïc nhöõng xu höôùng tieâu duøng, nhöõng maãu maõ ñöôïc öa chuoäng vaø caû nhöõng chieán löôïc marketing cuûa nhaø nhaäp khaåu seõ trieån khai ñeå coù theå phoái hôïp haønh ñoäng mang laïi lôïi ích cho caû hai beân. Ñoàng thôøi, ñoái vôùi nhaø nhaäp khaåu, hoï cuõng khoâng maát thôøi gian vaø chi phí trong vieäc lieân tuïc thay ñoåi nhaø cung caáp, höôùng daãn hoï hieåu vaø aùp duïng ñuùng nhöõng luaät leä cuûa nöôùc nhaäp khaåu hay heä thoáng chính saùch kinh doanh cuûa rieâng hoï. Vieäc xaây döïng moái lieân heä vôùi nhaø nhaäp khaåu giuùp taïo döïng vaø cuûng coá heä thoáng phaân phoái tröïc tieáp thay theá cho vieäc tieâu thuï qua trung gian töø tröôùc tôùi nay, ñoàng thôøi taïo theâm söùc caïnh tranh cho goám Vónh Long. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long neân tieáp tuïc xaây döïng vaø cuûng coá moái quan heä treân cô sôû nhöõng moái quan heä saün coù cuûa caùc doanh nghieäp, leân keá hoaïch lieân keát vôùi nhöõng nhaø nhaäp khaåu xaây döïng trung taâm phaân phoái saûn phaåm goám Vónh Long ngay taïi thò tröông cuûa nhaø nhaäp khaåu hoaëc cuøng chia seû chi phí kinh doanh saûn phaåm goám ngay treân heä thoáng baùn sæ – leû cuûa hoï. Moät caùch khaùc, coâng ty coù theå lieân keát vôùi caùc coâng ty – lieân minh töông töï ôû caùc laøng goám Baùt Traøng, Bình Döông, Ñoàng Nai ñeå tham gia vaøo vieäc hình thaønh trung taâm phaân phoái saûn phaåm goám cuûa Vieät Nam taïi thò tröôøng cuûa nhaø nhaäp khaåu. 3.3.2.2 Nhoùm giaûi phaùp ñeà xuaát vôùi caùc doanh nghieäp ngaønh goám: a. Nhoùm giaûi phaùp veà ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä • Ñaàu tö sôû haï taàng vaø trang thieát bò saûn xuaát: moät trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa tyû leä hao hoûng baùn thaønh phaåm cao laø do cô sôû haï taàng keùm vaø thieáu ñaàu tö cho caùc trang thieát bò hoã trôï. Theo nhaän ñònh trong chöông hai, neàn nhaø xöôûng loài loõm, ghoà gheà laøm tyû leä beå vôõ cao (khoaûng 39%). 58 Vì vaäy, caàn ñaàu tö beâ toâng hoùa neàn nhaø xöôûng vaø lôïp maùi che cho taát caû caùc khaâu saûn xuaát. Ñieàu naøy giuùp haïn cheá thaáp nhaát beå vôõ baùn thaønh phaåm khi di chuyeån giöõa caùc khaâu, cho pheùp söû duïng caùc thieát bò cô giôùi naâng haï hay vaän chuyeån trong xöôûng thuaän tieän vaø nhôø ñoù giaûm bôùt thôøi gian chôø ñôïi hoaëc saép xeáp saûn xuaát. Ngoaøi ra, ñieàu naøy coøn giuùp taïo neân moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi, thoaûi maùi, naêng suaát cao, khaéc phuïc ñöôïc tình traïng naêng suaát, chaát löôïng phuï thuoäc vaøo thôøi tieát nhö hieän nay. • Ñaàu tö xaây döïng loø saáy taän duïng nhieät löôïng dö cuûa loø nung: Haàu heát caùc cô sôû saûn xuaát ñeà saáy khoâ saûn phaåm baèng caùch phôi töï nhieân. Phöông phaùp naøy phuï thuoäc nhieàu vaøo thôøi tieát, khoâng an toaøn cho baùn phaåm vaø ngöôøi lao ñoäng trong khi ñoù nhieät löôïng loø nung trong khi nung saûn phaåm bò toûa ra ngoaøi gaây noùng böùc cho ngöôøi lao ñoäng vaø laõng phí nhieàu. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp caàn ñaàu tö nghieân cöùu xaây caùc buoàng saáy saûn phaåm beân caïnh caùc loø nung sao cho coù theå taän duïng ñöôïc löôïng nhieät dö naøy vaø khaéc phuïc tình traïng maát nhieàu thôøi gian laøm khoâ saûn phaåm trong muøa möa. b. Nhoùm giaûi phaùp caûi tieán vaø ña daïng hoùa maãu maõ • Cöû nhaân vieân tham gia caùc khoùa huaán luyeän taïo hình, taïo maãu do tænh toå chöùc hoaëc phoái hôïp vôùi caùc tænh khaùc • Hình thaønh boä phaän chuyeân taïo maãu vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo daøi haïn • Taän duïng caùc cô hoäi xuùc tieán thöông maïi ñeå naém baét thò hieáu cuûa thò tröôøng veà maãu maõ treân cô sôû ñoù phaùt trieån maãu cho phuø hôïp. • Xaây döïng moái quan heä toát vôùi caùc Tröôøng Ñaïi hocï Myõ thuaät, Cao ñaúng ñeå coù theå tham gia caùc hoaït ñoäng saùng taùc maãu maõ cuõng nhö phaùt hieän theâm nhieâu maãu maõ môùi 59 c. Nhoùm giaûi phaùp xuùc tieán thöông maïi vaø quaûng baù thöông hieäu “goám ñoû Vónh Long” Tích cöïc tham gia caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi do tænh vaø ngaønh toå chöùc. Khi tham gia vaøo caùc hoäi chôï, trieån laõm, doanh nghieäp caàn chuaån bò thaät chu ñaùo vaø cöû ngöôøi coù kinh nghieäm vaø gioûi chuyeân moân ñaûm traùch sao cho vieäc tham gia mang laïi hieäu quaû cao nhaát. Beân caïnh ñoù, doanh nghieäp neân xaây döïng trang web rieâng giôùi thieäu saûn phaåm “goám ñoû Vónh Long” do cô sôû mình saûn xuaát. Chính doanh nghieäp cuõng neân nhaän thöùc roõ chính saûn phaåm goám ñoû vaø goám ñoû cuûa Vónh Long môùi taïo ñöôïc neùt rieâng bieät cho loaïi haøng hoùa cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, doanh nghieäp xaây döïng thöông hieäu cho mình baèng chöõ tín, baèng chaát löôïng trong töøng saûn phaåm vaø baèng chính söï chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa mình. Theo keát quaû cuûa moät cuoäc nghieân cöùu, Hoäi chôï thöông maïi cuûa Chaâu Aâu vaø caùc taïp chí chuyeân ngaønh laø hai phöông thöùc höõu hieäu nhaát ñeå quaûng baù hình aûnh cuûa goám myõ ngheä Vieät Nam. Do ñoù, caùc doanh nghieäp ngaønh goám Vónh Long caàn nghieân cöùu ñeå söû duïng hai phöông thöùc naøy sao cho höõu hieäu nhaát. Ñaåy maïnh thöông maïi ñieän töû: thöông maïi ñieän töû ngaøy caøng trôû neân moät coâng cuï höõu hieäu giuùp ngöôøi cung caáp vaø ngöôøi mua haøng coù ñaày ñuû thoâng tin veà saûn phaåm, giaù caû, phöông thöùc thanh toaùn, …v.v thoâng qua ñoù maø vieäc giao dòch giöõa hai beân ñöôïc thöïc hieän deã daøng vaø nhanh choùng, giaûm bôùt ñöôïc nhieàu chi phí. Taän duïng lôïi theá naøy, caùc doanh nghieäp neân ñaàu tö xaây döïng trang web cung caáp ñaày ñuû thoâng tin veà saûn phaåm, thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin cuõng nhö chuû ñoäng tìm hieåu, lieân heä ngöôøi mua haøng. Doanh nghieäp cuõng caàn coù keá hoaïch ñaøo taïo trang bò theâm kieán thöùc veà lónh vöïc naøy cho nhaân vieân ñeå coù theå khai thaùc hieäu quaû caùc thöùc kinh doanh môùi naøy. 60 d. Nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån keânh phaân phoái Tích cöïc tìm kieám caùc hôïp ñoàng xuaát khaåu tröïc tieáp vaø taïo moái quan heä laâu daøi vôùi nhaø nhaäp khaåu baèng vieäc giao haøng ñuùng haïn, ñaûm baûo chaát löôïng, soá löôïng, giöõ chöõ tín trong kinh doanh, … Ñaây chính laø yeáu toá giuùp doanh nghieäp hieåu veà thò tröôøng nhaäp khaåu, hieåu ñöôïc heä thoáng phaân phoái cuûa nhaø nhaäp khaåu ñeå töø ñoù xaây döïng cho mình keânh phaân phoái ôû nöôùc ngoaøi baèng caùch tham gia lieân doanh, lieân keát vôùi heä thoáng phaân phoái cuûa nhaø nhaäp khaåu. Ñaây chính laø noäi dung cuûa moâ hình lieân keát doïc vaø ñaõ ñöôïc trình baøy cuï theå ôû phaàn treân. Vaán ñeà ôû ñaây laø tröôùc khi trôû thaønh moät ñoái taùc lôùn hôn (Coâng ty Coå phaàn goám Vónh Long) cuûa nhaø nhaäp khaåu vaø khi chöa ñuû tieàm löïc veà taøi chính vaø con ngöôøi, chính baûn thaân moãi doanh nghieäp phaûi ít nhaát ñaõ taïo döïng moái quan heä vöõng chaéc vôùi nhaø nhaäp khaåu, hieåu roõ heä thoáng phaân phoái cuûa hoï. Ñieàu naøy seõ giuùp ích cho doanh nghieäp khi tham gia vaøo coâng ty coå phaàn sau naøy. e. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao trình ñoä quaûn lyù, chuyeân moân cho doanh nghieäp Nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho ngaønh goám cuûa tænh hieän nay laø raát non treû, chöa coù nhieàu kinh nghieäm cuõng nhö chöa ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn. Ñieàu naøy laø moät caûn trôû lôùn cho caùc doanh nghieäp khi tham gia vaøo quaù trình thöông maïi quoác teá. Vì vaäy, doanh nghieäp caàn phaûi xaây döïng chieán löôïc ñaøo taïo cho ñoäi nguõ lao ñoäng cuûa mình. Ñoái vôùi lao ñoäng phoå thoâng: doanh nghieäp neân phoái hôïp vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà toå chöùc caùc khoùa hoïc ngaén haïn, trung haïn taïi nôi laøm vieäc hoaëc göûi nhöõng coâng nhaân laønh ngheà tham döï caùc khoùa hoïc naâng cao tay ngheà. Ñoái vôùi chuû doanh nghieäp hoaëc nhöõng caùn boä noøng coát cuûa doanh nghieäp: caàn tham döï caùc khoùa hoïc naâng cao naêng löïc quaûn lyù ñeå hoï coù theå aùp duïng 61 nhöõng phöông caùch quaûn lyù tieân tieán nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát –kinh doanh cuûa ñôn vò mình. Beân caïnh ñoù, caàn trang bò cho nhaân vieân thoâng qua nhöõng khoùa ñaøo taïo ngaén haïn nhöõng kyõ naêng ñaøm phaùn hôïp ñoàng, caùc nghieäp vuï xuaát nhaäp khaåu, nghieäp vuï ngaân haøng, …v.v ñeå hoï coù theå chuû ñoäng laøm vieäc vôùi khaùch haøng, theo doõi vaø hoaøn thaønh nhöõng hôïp ñoàng ñaët haøng ñuùng haïn, an toaøn vaø lôïi nhuaän cao. Ñaây cuõng laø yeáu toá giuùp doanh nghieäp coù theå thaønh coâng trong ñaøm phaùn, thöông löôïng ñeå coù ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng xuaát khaåu tröïc tieáp thay vì thoâng qua trung gian. Ngoaøi ra, doanh nghieäp caàn toå chöùc caùc kyø tham quan nhöõng laøng goám khaùc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc (neáu coù ñieàu kieän) ñeå tham khaûo hoïc hoûi kinh nghieäm. 3.4 Thôøi gian thöïc hieän Giai ñoaïn 1: töø 2006-2010 • Caùc doanh nghieäp goám töï phaùt trieån thoâng qua vai troø hoã trôï cuûa Trung taâm Xuùc tieán Thöông maiï vaø Ñaàu tö vaø Hieäp Hoäi Goám Vónh Long. • Xaây döïng thöông hieäu “Goám ñoû Vónh Long” do Trung taâm Xuùc tieán Thöông maiï vaø Ñaàu tö chuû trì thöïc hieän • Hình thaønh vaø cuûng coá caùc lieân minh, lieân keát trong saûn xuaát Giai ñoaïn 2: töø 2010-2015 Hình thaønh Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long, chòu traùch nghieäm phaùt trieån thöông hieäu “Goám ñoû Vónh Long”, lieân keát caùc doanh nghieäp goám thaønh moät boä phaän saûn xuaát cuûa coâng ty. 62 Keát luaän chöông 3: Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh ngaønh goám Vónh Long, ñeà taøi ñaõ ñöa ra chieán löôïc caïnh tranh ngaønh goám Vónh Long laø “Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm goám ñoû Vónh Long”, vaø giaûi phaùp thöïc hieän nhö sau: 1. Ñeà xuaát chöông trình haønh ñoäng cho caùc cô quan quaûn lyù kinh teá cuûa tænh, goàm caùc noäi dung sau: • Quy hoaïch laïi ngaønh goám Vónh Long ñeå phaùt trieån beàn vöõng. • Xaây döïng chöông trình hoã trôï taøi chính cho doanh nghieäp. • Ñaåy maïnh xuùc tieán thöông maïi. • Cuûng coá vaø naâng cao vai troø cuûa Hieäp Hoäi Goám Vónh Long tieán tôùi hình thaønh Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long vaøo naêm 2010. • Xaây döïng chieán löôïc lieân keát chuoãi vaø lieân keát vôùi nhaø nhaäp khaåu. 2. Giaûi phaùp ñeà xuaát vôùi doanh nghieäp ngaønh goám • Nhoùm giaûi phaùp veà ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä • Nhoùm giaûi phaùp caûi tieán vaø ña daïng hoùa maãu maõ • Nhoùm giaûi phaùp xuùc tieán thöông maïi vaø quaûng baù thöông hieäu “goám ñoû Vónh Long” • Nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån keânh phaân phoái • Nhoùm giaûi phaùp naâng cao trình ñoä quaûn lyù, chuyeân moân cho doanh nghieäp. 63 KEÁT LUAÄN Hôn möôøi naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ngaønh goám Vónh Long ñaõ coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå. Goám ñoû Vónh Long laø moät trong naêm maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa tænh beân caïnh gaïo, thuûy saûn, traùi caây vaø naám rôm vaø mang laïi nguoàn thu khoâng nhoû cho ngaân saùch cuûa tænh. Hieän nay, Vónh Long ñaõ ñöôïc xem nhö laø moät trong boán trung taâm goám myõ ngheä cuûa Vieät Nam beân caïnh caùc laøngn ngheà goám truyeàn thoáng Baùt Traøng, Bình Döông, Ñoàng Nai vôùi saûn phaåm goám khoâng men coù maøu hoàng phaán ñaëc tröng, raát gioáng moät loaïi goám Italia voán ñöôïc öa chuoäng treân thò tröôøng. Tuy nhieân, söï phaùt trieån ñoù vaãn coøn mang naëng tính töï phaùt, manh muùn vaø thieáu quy hoaïch phaùt trieån daøi haïn. Gaàn ñaây, ngaønh goám Vónh Long ñang phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh khoâng laønh maïnh giöõa nhöõng cô sôû saûn xuaát trong ngaønh daãn ñeán tình traïng baùn phaù giaù laøm lôïi nhuaän giaûm, aûnh höôûng ñeán nguoàn thu ngaân saùch cuûa tænh vaø laøm laõng phí nguoàn taøi nguyeân ñaát quyù giaù, voán ñöôïc xem laø yeáu toá taïo neân neùt ñaëc tröng cuûa goám Vónh Long. Tröôùc tình traïng naøy vaø trong xu theá hoäi nhaäp kinh teá quoác teá hieän nay, vieäc tìm ra giaûi phaùp xaây döïng ngaønh goám Vónh Long phaùt trieån moät caùch beàn vöõng laø raát caàn thieát. Ñeà taøi “Xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh ngaønh goám myõ ngheä Vónh Long” ñaõ ñöôïc thöïc hieän vôùi nhöõng keát quaû sau: 1. Nghieân cöùu lyù thuyeát caïnh tranh, lôïi theá caïnh tranh, moät soá phöông phaùp ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh vaø noäi dung cuûa chieán löôïc caïnh tranh ngaønh. 2. Phaân tích, ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh goám Vónh Long treân cô sôû xaùc ñònh roõ ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa ngaønh. Töø ñoù, coù theå thaáy ñöôïc 64 nhöõng vaán ñeà caàn phaûi giaûi quyeát ñeå phaùt huy theá maïnh vaø haïn cheá ñieåm yeáu cuûa ngaønh nhaèm tieán tôùi söï phaùt trieån oån ñònh hôn trong töông lai. 3. Xaây döïng chieán löôïc toång theå “Phaùt trieån saûn phaåm goám ñoû Vónh Long” giai ñoaïn 2006-2015 vôùi nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeà xuaát cho caùc cô quan quaûn lyù kinh teá cuûa tænh vaø cho caùc doanh nghieäp goám. Chieán löôïc ñöôïc phaân goàm hai giai ñoaïn sau: Giai ñoaïn 1: töø 2006-2010 • Caùc doanh nghieäp goám töï phaùt trieån thoâng qua vai troø hoã trôï cuûa Trung taâm Xuùc tieán Thöông maiï vaø Ñaàu tö vaø Hieäp Hoäi Goám Vónh Long. • Xaây döïng thöông hieäu “Goám ñoû Vónh Long” do Trung taâm Xuùc tieán Thöông maiï vaø Ñaàu tö chuû trì thöïc hieän • Hình thaønh vaø cuûng coá caùc lieân minh, lieân keát trong saûn xuaát Giai ñoaïn 2: töø 2010-2015 Hình thaønh Coâng ty Coå phaàn Goám Vónh Long, chòu traùch nghieäm phaùt trieån thöông hieäu “Goám ñoû Vónh Long”, lieân keát caùc doanh nghieäp goám thaønh moät boä phaän saûn xuaát cuûa coâng ty. Caùc giaûi phaùp noùi treân neáu ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä seõ giuùp ngaønh goám ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu phaùt trieån, naâng cao khaû naêng caïnh tranh, vaø phaùt trieån moät caùch oån ñònh trong töông lai. 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Coâng trình döï thi Giaûi thöôûng sinh vieân nghieân cöùu khoa hoïc “Nhaø Kinh teá treû-2003”, Nhöõng giaûi phaùp ñaåy maïnh xuaát khaåu goám söù myõ ngheä Ñoâng Nam Boä sang thò tröôøng Nhaät, 2003, PGS.TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân höôùng daãn. 2. Sôû Coâng nghieäp Vónh Long, Nghieân cöùu saûn xuaát goám traùng men treân neàn goám ñaát ñoû Vónh Long, 2003. 3. PGS. TS Voõ Vaên Ñöùc, Phaùt huy lôïi theá so saùnh ñeå ñaåy maïnh taêng tröôûng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam trong ñieàu kieän hieän nay, NXB Chính trò quoác gia, 2004. 4. TS Phaïm Thuùy Hoàng, Chieán löôïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam hieän nay, NXB Chính trò quoác gia, 2004. 5. Vónh Höng, Öu tieân theá maïnh naøo cho phaùt trieån coâng nghieäp, baùo Vónh Long, 21/7/2005. 6. Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Vónh Long, Baùo caùo Toång keát hoäi thaûo phaùt trieån ngaønh goám Vónh Long, 28/12/2005. 7. ThS Traàn Ñoaøn Kim, Xaây döïng moâ hình lieân keát ngaønh ñeå thuùc ñaåy xuaát khaåu haøng thuû coâng myõ ngheä, taïp chí Kinh teá vaø Phaùt trieån, soá 101, thaùng 11/2005. 8. Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân, Giaùo trình Chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp thöông maïi, NXB Lao ñoäng – Xaõ hoäi, 2005 9. Vieän nghieân cöùu phaùt trieån Kinh teá – Xaõ hoäi Haø Noäi, Phaùt trieån kinh teá tö nhaân ôû Haø Noäi, NXB Chính trò quoác gia, 2004. 10. Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Vónh Long, Nghieân cöùu ñaëc tính lyù hoaù seùt ôû Vónh Long, ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng laøm ñoà goám, ñeà xuaát moät soá bieän phaùp naâng cao chaát löôïng goám, 2000. 66 11. Löông Ngoïc Mai, Nghieân cöùu vaø ñeà xuaát giaûi phaùp hoã trôï phaùt trieån kinh teá tö nhaân Vónh Long, 2005. 12. Traàn Minh Nghieäp, Thöïc traïng vaø caùc giaûi phaùp phaùt trieån ngaønh goám myõ ngheä tænh Vónh Long, 2005. 13. TS Haø Thò Ngoïc Oanh, Söùc caïnh tranh cuûa haøng hoùa trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Taïp chí Phaùt trieån Kinh teá, thaùng 11/2005. 14. Hoäi thaûo veà Phaùt trieån Kinh teá Khu vöïc, Thoâng tin cô baûn veà phaùt trieån Kinh teá Khu vöïc, Caàn Thô, 10/2003. 15. TS Vuõ Minh Taâm, Nghieân cöùu khaû naêng caïnh tranh cuûa goám myõ ngheä Vieät Nam vaø aûnh höôûng cuûa noù ñeán hoaït ñoäng xuaát khaåu, 2005. 16. Nguyeãn Thò Ngoïc Thu, Chieán löôïc ñaåy maïnh xuaát khaåu maët haøng goám söù myõ ngheä tænh Bình Döông, 2000. 17. GS.TS Voõ Thanh Thu, Nghieân cöùu xaây döïng chieán löôïc, ñeà xuaát giaûi phaùp thöïc hieän chöông trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa tænh Vónh Long ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2020, Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp tænh, 2004. 18. Long Vaân, Hieäp hoäi Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû höôùng tôùi lôïi ích thöïc teá cho thaønh vieân, baùo Ñaàu tö, soá 87 (1354), 22/7/2005. 19. Cuïc Thoáng keâ tænh Vónh Long, Nieân giaùm Thoáng keâ tænh Vónh Long 2004. 20. Cuïc Thoáng keâ tænh Vónh Long, Soá lieäu thoáng keâKinh teá xaõ hoäi tænh Vónh Long 1976-2005, 2005. 21. VCCI, Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh veà moâi tröôøng kinh doanh ôû Vieät Nam, thaùng 5/2005. 22. UBND Tænh Vónh Long, Baùo caùo toång hôïp Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi tænh Vónh Long giai ñoaïn 2001-2010, 2002. 23. GS.TS Hoà Vaên Vónh, Kinh teá tö nhaân vaø quaûn lyù Nhaø Nöôùc ñoái vôùi kinh teá tö nhaân nöôùc ta hieän nay, Ñeà taøi caáp Boä 2000-2001. 67 PHUÏ LUÏC 1 QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT GOÁM ÑOÛ VÓNH LONG Quy trình saûn xuaát goám Vónh Long coù nhöõng neùt ñaëc bieät nhö sau: ñaát seùt ñöôïc khai thaùc treân maët ruoäng, sau ñoù ñöôïc troän vôùi caùt baèng maùy, duøng maùy eùp hai truïc vaø ñöôïc ngaâm nhaøo uû trong 1-2 ngaøy. Sau ñoù, nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo khuoân eùp (phöông phaùp in) vaø taïo thaønh caùc saûn phaåm moäc theo hình daïng ñôn ñaët haøng cuûa khaùc haøng hoaëc theo caùc khuoân maãu coù saün. Saûn phaåm ñöôïc hoaøn chænh baèng baøn xoay hoaëc troå thuûng, taïo hoa vaên. Haàu heát caùc cô sôû ñeàu phôi khoâ saûn phaåm ngay treân saân, neàn xöôûng baèng naéng, gioù trôøi. Baùn thaønh phaåm ñöôïc ñöa vaøo loø nung ôû nhieät doä 9000C. Ñaây laø quaù trình raát quan troïng bôûi nhieät ñoä loø aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm: nhieät ñoä quaù cao saûn phaåm deã bò cong veânh, coøn nhieät ñoä thaáp thì saûn phaåm bò soáng, deã vôõ. Ngaøy nay caùc cô sôû saûn xuaát ñeàu coù trang bò caùc thieát bò ño nhieät ñoä ñeå coù söï ñieàu chænh ngoïn löûa, thôøi gian ñoát cho thích hôïp. Khi ñaõ ñaït yeâu caàu, loø ñöôïc laøm nguoäi töø 1-2 ngaøy vaø saûn phaåm ñöôïc mang ra ngoaøi. Chu kyø moät kyø loø ñoát töø 12-14 ngaøy, trung bình moät thaùng coù theå ñoát hai laàn vôùi kieåu loø troøn nhö hieän nay. 68 Sô ñoà 2.8: Quy trình saûn xuaát goám ñoû Vónh Long Maùy troän Nguyeân lieäu: ñaát + caùt Troän ñaát + caùt Tay In Su Kieåm tra Maùy Tay Kieåm tra Phôi Laøm nguoäi Voâ loø Ra loø Kieåm tra Nung traáu Loàng boä Thaønh phaåm Daùn nhaõn Daây ñai taám loùt 69 PHUÏ LUÏC 2 PHIEÁU KHAÛO SAÙT DOANH NGHIEÄP GOÁM VÓNH LONG (thôøi gian khaûo saùt töø thaùng 7 ñeán thaùng 8/2005) Nhaèm tìm hieåu thöïc traïng veà naêng löïc caïnh tranh vaø ñeà ra chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp cho ngaønh goám Vónh Long phaùt trieån oån ñònh, nay ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä Vónh Long, toâi thöïc hieän vieäc khaûo saùt caùc doanh nghieäp ngaønh goám Vónh Long thoâng qua phieáu ñieàu tra vôùi noäi dung sau: I. THOÂNG TIN VEÀ DOANH NGHIEÄP (HOAËC NGÖÔØI ÑÖÔÏC KHAÛO SAÙT): 1. Hoï vaø teân ngöôøi ñöôïc khaûo saùt (chöùc vuï neáu coù): ........................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ 2. Ñòa chæ doanh nghieäp: ....................................................................... ................................................................................................................ 3. Loaïi hình doanh nghieäp: ................................................................... … Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc … Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi … Coâng ty TNHH/Doanh nghieäp tö nhaân … Cô sôû saûn xuaát … Khaùc 4. Naêm thaønh laäp doanh nghieäp:........................................................... 5. Ñaëc ñieåm doanh nghieäp: … Môùi tham gia vaøo ngaønh goám … Töø saûn xuaát gaïch ngoùi chuyeån sang saûn xuaát goám 6. Chöùc naêng chính cuûa doanh nghieäp: (coù theå choïn nhieàu oâ) … Kinh doanh XNK thuaàn tuùy … Vöøa saûn xuaát vöøa kinh doanh XNK … Chæ saûn xuaát, khoâng tröïc tieáp xuaát khaåu … Gia coâng xuaát khaåu … Khaùc 7. Soá lao ñoäng trong DN: Toång soá lao ñoäng: ....................................................................... ngöôøi 70 Trong ñoù: - Caùn boä quaûn lyù ........................................................ ngöôøi - Coâng nhaân tröïc tieáp ................................................. ngöôøi 8. Voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp öôùc khoaûng: … Döôùi 500 trieäu ñoàng … Töø 500 trieäu ñeán 1tyû ñoàng … Töø 1 ñeán 5 tyû ñoàng … Töø 5 ñeán 10 tyû ñoàng … Töø 10 ñeán 20 tyû ñoàng … Treân 20 tyû ñoàng 9. Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa doanh nghieäp:............................ ................................................................................................................ 10. Thò tröôøng chính cuûa doanh nghieäp: … Thò tröôøng trong nöôùc … Thò tröôøng nöôùc ngoaøi 11. Doanh nghieäp coù laø thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi GoámVónh Long? … Coù … Khoâng II. TÌNH HÌNH SAÛN XUAÁT – XUAÁT KHAÅU CUÛA DOANH NGHIEÄP: 1. Tyû leä hö hoûng goám: - Tyû leä thaønh phaåm moãi kyø loø: .......................................................... % - Tyû leä hao beå baùn phaåm tröôùc khi vaøo loø: ........................................ % 2. Doanh nghieäp ñang söû duïng loaïi loø nung: … Loø troøn … Loø bao … Caùc loaïi khaùc 3. Chaát ñoát: … Cuûi … Traáu … Gas … Caùc chaát ñoát khaùc (than, ñieän , …) 4. Doanh nghieäp coù haøi loøng vôùi loaïi loø ñang söû duïng khoâng? … Coù … Khoâng Neáu khoâng, taïi sao? ............................................................................... ................................................................................................................ 5. Doanh nghieäp coù saùng taùc maãu maõ môùi trong nhöõng naêm gaàn ñaây khoâng? … Coù … Khoâng 71 6. Doanh nghieäp coù ñoäi nguõ saùng taùc maãu chuyeân traùch khoâng? … Coù … Khoâng Neáu coù, soá löôïng nhaân vieân saùng taùc maãu: ................................. ngöôøi Ñaõ toát nghieäp taïi tröôøng: ....................................................................... 7. Phöông phaùp taïo hình maø doanh nghieäp ñang söû duïng: … Duøng baøn xoay söùc ngöôøi keùo … Duøng baøn xoay chaïy baèng ñieän … Khuoân …Khaùc 8. Tieâu chuaån quaûn trò chaát löôïng quoác teá maø doanh nghieäp ñaït ñöôïc … GMP, HACCP … ISO 9000 … ISO 14000 … SA8000 … Chöa ñaït tieâu chuaån naøo caû 9. Thöông hieäu a. Doanh nghieäp ñaõ ñaêng kyù thöông hieäu … Ñaõ ñaêng kyù … Chöa ñaêng kyù … Seõ ñaêng kyù b. Nhaän thöùc cuûa DN veà ñaêng kyù thöông hieäu: … Khoâng caàn thieát vì baùn qua trung gian … Caàn thieát nhöng chöa hieåu roõ … Raát caàn thieát vì kinh doanh xuaát khaåu 10. Doanh nghieäp xuaát khaåu thoâng qua con ñöôøng naøo? … Tröïc tieáp tìm kieám khaùch haøng nöôùc ngoaøi … Qua söï giôùi thieäu cuûa khaùch haøng cuõ … Qua caùc coâng ty XNK Vieät Nam … Qua söï giôùi thieäu cuûa ngöôøi thaân/ Vieät kieàu ôû nöôùc ngoaøi … Khaùch haøng tröïc tieáp tìm ñeán 11. Veà chieán löôïc tieáp thò cuûa DN: a. Phöông thöùc tieáp thò ñang söû duïng … Tham gia hoäi chôï … Quaûng caùo qua maïng Internet 72 … Keát hôïp vôùi chöông trình du lòch … Quaûng caùo treân nhöõng aán phaåm … Caùc hình thöùc khaùc … Khoâng aùp duïng phöông thöùc naøo caû b. Theo anh (chò), vai troø cuûa quaûng caùo trong naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa DN: … Quan troïng … Bình thöôøng … Khoâng caàn thieát 12. Doanh nghieäp coù boä phaän marketing khoâng? … Coù … Khoâng 13. Doanh nghieäp coù boä phaän xuaát khaåu khoâng? … Coù … Khoâng 14. Hieän nay, doanh nghieäp coù khoù khaên naøo trong vieäc baùn haøng, giöõ thò tröôøng hoaëc tìm kieám theâm thò tröôøng tieâu thuï? … Coù … Khoâng Neáu coù, ñoù laø nhöõng khoù khaên gì? … Thieáu thoâng tin veà thò tröôøng … Thieáu voán ñeå môû roäng thò tröôøng … Thieáu caùn boä chuyeân traùch … Bò caùc saûn phaåm khaùc caïnh tranh … Khaùc 15. Ñaõi ngoä cuûa ñòa phöông ñoái ñoái vôùi ngaønh coù toát khoâng? … Coù … Khoâng Neáu khoâng, xin vui loøng cho bieát cuï theå vaø ñeà xuaát yù kieán: ................................................................................................................ ................................................................................................................ III. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH NGAØNH GOÁM VÓNH LONG 1. Theo anh (chò), ñeå coù theå phaùt trieån saûn phaåm goám ñoû Vónh Long moät caùch beàn vöõng, nhoùm giaûi phaùp naøo laø quan troïng hôn (öu tieân thöïc hieän tröôùc): … Chính quyeàn ñòa phöông taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi 73 … Noã löïc cuûa doanh nghieäp trong vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh … Caû hai ñeàu quan troïng nhö nhau 2. Theo anh (chò), ñeå taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho DN ngaønh goám thì bieän phaùp naøo ñöôïc coi laø quan troïng nhaát: … Caûi tieán thuû tuïc haønh chính … Taïo ñieàu kieän cho vay voán thuaän lôïi … Hoã trôï baûo veä giaù … Hoã trôï thoâng tin chính saùch vaø thò tröôøng … Hoã trôï xuùc tieán thöông maïi … Hoã trôï kyõ thuaät vaø coâng ngheä … Hoã trôï ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc … Hoã trôï cô sôû haï taàng … Caùc bieän phaùp khaùc 3. Theo anh (chò), ñoái vôùi DN thì bieän phaùp naøo caàn öu tieân thöïc hieän trong chieán löôïc caïnh tranh cuûa DN ngaønh goám: … Caûi tieán coâng ngheä … Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc … Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm … Haï giaù thaønh … Xaây döïng keânh phaân phoái tröïc tieáp … Lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh … Xaây döïng caùc tieâu chuaån quaûn trò chaát löôïng quoác teá … Xaây döïng thöông hieäu … Tham gia vaø cuûng coá laïi Hieäp Hoäi Goám Vónh Long 4. Theo anh (chò), vieäc xaây döïng thöông hieäu neân nhö theá naøo: … Thoáng nhaát thöông hieäu “goám ñoû Vónh Long” 74 … Caùc DN töï xaây döïng thöông hieäu rieâng 5. Caùc ñeà xuaát khaùc cuûa DN ñeå xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh hieâu quaû: ................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Xin caûm ôn. PHUÏ LUÏC 3 KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT DOANH NGHIEÄP GOÁM VÓNH LONG (thôøi gian khaûo saùt töø thaùng 7 ñeán thaùng 8/2005) Nhaèm ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh vaø ñeà ra chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp, toâi ñaõ tieán haønh khaûo saùt 30 doanh nghieäp trong toång soá gaàn 100 doanh nghieäp vaø cô sôû saûn xuaát goám trong tænh Vónh Long. Sau ñaây laø keát quaû khaûo saùt: I. THOÂNG TIN VEÀ DOANH NGHIEÄP: 1. Danh saùch caùc doanh nghieäp tham gia khaûo saùt (neâu trong Phuï luïc 3) 2. Loaïi hình doanh nghieäp tham gia khaûo saùt: STT LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 1 3,30 2 Doanh nghieäp FDI 0 0 3 Cty TNHH/Doanh nghieäp tö nhaân 24 80,00 4 Cô sôû saûn xuaát 5 16,70 5 Khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 75 3. Ñaëc ñieåm doanh nghieäp tham gia khaûo saùt: STT ÑAËC ÑIEÅM DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Môùi tham gia ngaønh goám 4 13,33 2 Töø saûn xuaát gaïch ngoùi chuyeån sang goám 26 86,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 4. Chöùc naêng chính cuûa doanh nghieäp tham gia khaûo saùt: STT CHÖÙC NAÊNG CHÍNH CUÛA DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Kinh doanh XNK thuaàn tuùy 0 0 2 Vöøa saûn xuaát vöøa kinh doanh XNK 3 10,00 3 Chæ saûn xuaát, khoâng tröïc tieáp xuaát khaåu 22 73,33 4 Gia coâng xuaát khaåu 5 16,67 5 Caùc loaïi khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 5. Quy moâ voán cuûa caùc doanh nghieäp tham gia khaûo saùt: STT QUY MO VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Döôùi 500 trieäu 2 6,70 2 Töø 500 trieäu ñeán 1 tyû 9 30,00 3 Töø 1 tyû ñeán 5 tyû 16 53,30 4 Töø 5 tyû ñeán 10 tyû 3 10,00 5 Töø 10 tyû ñeán 20 tyû 0 0 6 Treân 20 tyû 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 6. Soá lao ñoäng taïi moät doanh nghieäp tham gia khaûo saùt: STT SOÁ LAO ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Döôùi 50 ngöôøi 5 16,67 2 Töø 50 ñeán 100 ngöôøi 17 56,67 3 Töø 100 ñeán 200 ngöôøi 5 16,66 4 Töø 200 ñeán 500 ngöôøi 3 10,00 5 Treân 500 ngöôøi 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 76 Soá löôïng lao ñoäng bình quaân ôû moät doanh nghieäp goám (taïi thôøi ñieåm khaûo saùt) khoaûng 92 coâng nhaân vaø nhaân vieân. 7. Thò tröôøng chính cuûa doanh nghieäp: Xuaát khaåu chieám gaàn 100%, thò tröôøng chuû yeáu laø Chaâu Aâu, UÙc, Myõ. 8. Hình thöùc xuaát khaåu: Keát quaû khaûo saùt chæ coù ba doanh nghieäp xuaát khaåu tröïc tieáp, coøn laïi laø xuaát khaåu qua trung gian. Theo thoâng tin töø nguoàn khaûo saùt, hieän chæ coù 4 doanh nghieäp goám Vónh Long tham gia xuaát khaåu tröïc tieáp. 9. Tham gia Hieäp Hoäi Goám Vónh Long: Keát quaû khaûo saùt coù 4 doanh nghieäp tham gia Hieäp Hoäi Goám Vónh Long, chieám khoaûng 15% soá doanh nghieäp goám. II. TÌNH HÌNH SAÛN XUAÁT XUAÁT KHAÅU CUÛA DOANH NGHIEÄP 1. Tyû leä thaønh phaåm bình quaân moãi kyø loø: 78% Tyû leä hao beå baùn phaåm bình quaân tröôùc khi vaøo loø: 14% 2. Loaïi loø nung doanh nghieäp ñang söû duïng: STT LOAÏI LOØ NUNG SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Loø troøn 30 100,00 2 Loø bao 0 0 3 Caùc loaïi loø khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 3. Chaát ñoát söû duïng trong loø goám: STT CHAÁT ÑOÁT SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Cuûi 0 0 2 Traáu 30 100,00 Gas 0 0 3 Caùc chaát ñoát khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 4. Söï haøi loøng vôùi loø ñang söû duïng: STT DOANH NGHIEÄP COÙ HAØI LOØNG VÔÙI LOØ ÑANG SÖÛ DUÏNG SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Coù 12 40,00 2 Khoâng 18 60,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 77 5. Saùng taùc maãu maõ cuûa doanh nghieäp: STT DOANH NGHIEÄP COÙ SAÙNG TAÙC MAÃU MAÕ SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Coù 3 10,00 2 Khoâng 27 90,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 6. Ñoäi nguõ saùng taùc chuyeân traùch: Trong 30 doanh nghieäp khaûo saùt, chæ coù 1 doanh nghieäp coù 1 ngöôøi saùng taùc, 2 doanh nghieäp ghi roõ khi caàn thì thueâ ngöôøi ôû beân ngoaøi saùng taùc maãu. Soá coøn laïi khoâng coù ngöôøi saùng taùc cuõng nhö chöa töøng thueâ ngöôøi saùng taùc beân ngoaøi, chæ laøm theo maãu do khaùch haøng ñöa. 7. Phöông phaùp taïo hình doanh nghieäp ñang söû duïng: STT CAÙC TIEÂU CHUAÅN SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Duøng baøn xoay söùc ngöôøi keùo 10 33,33 2 Duøng baøn xoay chaïy baèng ñieän 13 43,33 3 Khuoân 30 100,00 4 Khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Nhieàu doanh nghieäp söû duïng nhieàu phöông phaùp taïo hình 8. Tieâu chuaån quaûn trò chaát löôïng quoác teá maø doanh nghieäp ñaït ñöôïc: STT CAÙC TIEÂU CHUAÅN SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 GMP; HACCP 0 0 2 ISO 9000; 9001 0 0 3 ISO 14000 0 0 4 SA 8000 0 0 5 Chöa ñaït tieâu chuaån naøo 30 100,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 9. Thöông hieäu a. Ñaêng kyù thöông hieäu STT ÑAÊNG KYÙ THÖÔNG HIEÄU SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Ñaõ ñaêng kyù 3 10,00 2 Chöa ñaêng kyù 22 73,33 3 Seõ ñaêng kyù 5 16,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 78 b. Nhaän thöùc cuûa doanh nghieäp veà ñaêng kyù thöông hieäu STT NHAÄN THÖÙC CUÛA DN VEÀ ÑAÊNG KYÙ THÖÔNG HIEÄU SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Khoâng caàn thieát vì baùn qua trung gian 21 70 2 Caàn thieát nhöng chöa hieåu roõ 4 13,33 3 Raát caàn thieát vì kinh doanh xuaát khaåu 5 16,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 10. Phöông thöùc tieáp caän khaùch haøng STT PHÖÔNG THÖÙC TIEÁP CAÄN KHAÙCH HAØNG SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Tröïc tieáp tìm kieám khaùch haøng nöôùc ngoaøi 3 10,00 2 Qua söï giôùi thieäu cuûa khaùch haøng cuõ 22 73,33 3 Qua caùc coâng ty XNK Vieät Nam 17 56,67 4 Qua söï giôùi thieäu cuûa ngöôøi thaân/ Vieät kieàu ôû nöôùc ngoaøi 5 16,67 5 Khaùch haøng tröïc tieáp tìm ñeán 11 36,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Moät doanh nghieäp coù theå löïa choïn nhieàu phöông thöùc 11. Chieán löôïc tieáp thò cuûa doanh nghieäp a. Phöông thöùc tieáp thò ñang söû duïng STT PHÖÔNG THÖÙC TIEÁP THÒ SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Tham gia hoäi chôï 8 26,67 2 Quaûng caùo qua maïng Internet 14 46,67 3 Keát hôïp vôùi chöông trình du lòch 8 26,67 4 Quaûng caùo treân nhöõng aán phaåm 3 10,00 5 Caùc hình thöùc khaùc 0 0 6 Khoâng aùp duïng phöông thöùc naøo caû 12 40,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Moät doanh nghieäp coù theå löïa choïn nhieàu phöông thöùc 79 b. Nhaän thöùc cuûa doanh nghieäp veà quaûng caùo STT PHÖÔNG THÖÙC TIEÁP THÒ SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Quan troïng 18 60,00 2 Bình thöôøng 7 23,33 3 Khoâng caàn thieát 5 16,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 12. Toå chöùc phoøng marketing vaø boä phaän xuaát khaåu Trong soá 30 doanh nghieäp ñöôïckhaûo saùt, khoâng coù doanh nghieäp naøo coù hai boä phaän nghieäp vuï naøy. Rieâng nghieäp vuï marketing neáu coù thì do chuû doanh nghieäp tröïc tieáp ñaûm nhaän. 13. Caùc khoù khaên trong kinh doanh maø doanh nghieäp gaëp phaûi: STT KHOÙ KHAÊN TRONG KINH DOANH SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Coù 27 90,00 2 Khoâng 0 0 3 Khoâng traû lôøi 3 10,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Nhöõng khoù khaên laø: STT KHOÙ KHAÊN CUÛA DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Thieáu thoâng tin veà thò tröôøng 18 60,00 2 Thieáu voán ñeå môû roäng thò tröôøng 22 73,33 3 Thieáu caùn boä chuyeân traùch 3 10,00 4 Bò caùc saûn phaåm khaùc caïnh tranh 17 56,67 5 Khaùc 5 16,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Moät doanh nghieäp coù theå gaëp nhieàu hôn moät khoù khaên 14. Ñaõi ngoä cuûa chính quyeàn ñòa phöông (theo yù kieán cuûa doanh nghieäp) STT ÑAÕI NGOÄ CUÛA ÑÒA PHÖÔNG TOÁT SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Coù 8 26,67 2 Khoâng 13 43,33 3 Khoâng traû lôøi 9 30,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 80 III. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH NGAØNH GOÁM VÓNH LONG 1. Nhoùm giaûi phaùp ñöôïc öu tieân thöïc hieän tröôùc (möùc ñoä quan troïng hôn): STT MÖÙC ÑOÄ QUAN TROÏNG HÔN CUÛA NHOÙM GIAÛI PHAÙP SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Chính quyeàn ñòa phöông taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi 9 30,00 2 Noã löïc cuûa doanh nghieäp trong vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh 7 23,33 3 Caû hai ñeàu quan troïng nhö nhau 14 46,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 2. Nhöõng bieän phaùp quan troïng nhaát ñeå taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi: STT BIEÄN PHAÙP QUAN TROÏNG NHAÁT SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Caûi tieán thuû tuïc haønh chính 5 16,67 2 Taïo ñieàu kieän cho vay voán thuaän lôïi 17 56,67 3 Hoã trôï baûo veä giaù 26 86,67 4 Hoã trôï thoâng tin chính saùch vaø thò tröôøng 5 16,67 5 Hoã trôï xuùc tieán thöông maïi 14 46,67 6 Hoã trôï kyõ thuaät vaø coâng ngheä 18 60,00 7 Hoã trôï ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc 4 13,33 8 Hoã trôï cô sôû haï taàng 6 20,00 9 Caùc bieän phaùp khaùc 0 0 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Moät doanh nghieäp coù theå löïa choïn nhieàu hôn moät bieän phaùp 81 3. Caùc bieän phaùp doanh nghieäp öu tieân thöïc hieän trong chieán löôïc caïnh tranh: STT BIEÄN PHAÙP ÖU TIEÂN THÖÏC HIEÄN SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Caûi tieán coâng ngheä 12 40,00 2 Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc 3 10,00 3 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm 17 56,67 4 Haï giaù thaønh 0 0 5 Xaây döïng keânh phaân phoái tröïc tieáp 3 10,00 6 Lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh 14 46,67 7 Xaây döïng caùc tieâu chuaån quaûn trò chaát löôïng quoác teá 5 16,67 8 Xaây döïng thöông hieäu 16 53,33 9 Tham gia vaø cuûng coá laïi Hieäp Hoäi Goám Vónh Long 15 50,00 TOÅNG COÄNG 30 100,00 Löu yù: Moät doanh nghieäp coù theå löïa choïn nhieàu hôn moät bieän phaùp 4. Vaán ñeà xaây döïng thöông hieäu STT THÖÔNG HIEÄU SOÁ LÖÔÏNG DOANH NGHIEÄP (DN) TYÛ TROÏNG (%) 1 Thoáng nhaát thöông hieäu “goám ñoû Vónh Long” 19 63,33 2 Caùc DN töï xaây döïng thöông hieäu rieâng 11 36,67 TOÅNG COÄNG 30 100,00 82 PHUÏ LUÏC 4 DANH SAÙCH CAÙC DOANH NGHIEÄP GOÁM VÓNH LONG THAM GIA KHAÛO SAÙT (thôøi gian khaûo saùt töø thaùng 7 ñeán thaùng 8/2005) STT Teân doanh nghieäp Ñòa chæ 1 Xí nghieäp goám xuaát khaåu Aáp Thanh Myõ, xaõ Phöôùc Ñöùc 2 Coâng ty TNHH Tö Thaïch Aáp Ñònh Thôùi A, xaõ An Phöôùc 3 DNTN Phong Phuù Ñònh Phöôùc A, An Phöôùc 4 Coâng ty TNHH Nam Höng 445 Thaïnh Myõ 1, Thanh Ñöùc 5 DNTN Thieân Loäc Höng Aáp An Höông 1, xaõ Myõ An 6 DNTN Höng Long 404 Aáp An Höông 1, xaõ Myõ An 7 DNTN Thanh Ñöùc 288 ñöôøng 14/9, Phöôøng 5, Thò xaõ Vónh Long 8 DNTN Saùu Möøng Aáp Thuaän Thôùi, xaõ An Phöôùc 9 DNTN Höng Loäc Aáp An Höông 2, xaõ Myõ An 10 DNTN Taân Hieäp Phaùt Aáp Caùi Keâ, xaõ Myõ Phöôùc 11 DNTN Cöûu Long 118 Traàn Phuù, Phöôøng 4, thò xaõ Vónh Long 12 DNTN Nghóa Hieäp Lôïi Aáp Sôn Ñoâng, xaõ Thanh Ñöùc 13 DNTN Thieân Hoøa 195 Aáp Höng Quôùi, xaõ Thanh Ñöùc 14 DNTN Taân Mai Aáp Vaøm Lòch, xaõ Chaùnh An 15 Coâng ty TNHH Gia Phuù Aáp Myõ An, xaõ Bình Ninh 16 DNTN goám söù Vónh Traø Khoùm C, Phöôøng 5, Thò xaõ Vónh Long 17 DNTN Vónh Nghieäp Ñöôøng Traàn Phuù, Phöôøng 4, Thò xaõ Vónh Long 18 DNTN Phuùc Tröôøng Toå 2, Aáp Phuù Thaønh 19 DNTN Thaûo Bình Ñöôøng Traàn Phuù, Phöôøng 4, thò xaõ Vónh Long 20 Coâng ty TNHH Leâ Quang Phöôøng 5, thò xaõ Vónh Long 21 DNTN Ñaïi Minh Ñöôøng 8/3, Phöôøng 5, Thò xaõ Vónh Long 22 Coâng ty TNHH Naêm Vaøng Xaõ Myõ An 23 DNTN Minh Phaùt Phöôøng 4, Thò xaõ Vónh Long 24 DNTN Duõng Loan Aáp Phuù Tröôøng, xaõ Song Phuù 25 CSSX gaïch ngoùi Töï Löïc Myõ Phöôùc, Maêng Thít, Vónh Long 26 CSSX gaïch ngoùi Hieäp Phaùt Thanh Sôn, Thanh Ñöùc, Long Hoà 27 CSSX gaïch ngoùi Hieäp Löïc A An Phöôùc, Maêng Thít 28 CSSX goám myõ ngheä Vaïn Phaùt Aáp An Höông, Myõ An 29 CSSX goám myõ ngheä Lôïi Höng Myõ Phöôùc, Maêng Thít 30 DNTN Phuùc Thònh Aáp An Höông, xaõ Myõ An

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long.pdf