Xây dựng chiến lược cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại công ty metro cash và carry viet nam

MỤC LỤC DẪN NHẬP .3 CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 7 1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược .7 1.1.1. Chiến lược là gì 7 1.1.2. Quản trị chiến lược là gì . 7 1.1.3. Năm bước của quá trình quản trị chiến lược 8 1.2. Mô hình xây dựng chiến lược kinh doanh 11 1.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 12 1.2.1.1. Phân tích theo Thompson & Strickland . 12 1.2.1.2. Phân tích môi trường tổng quát . 13 Kinh tế vĩ mô 13 Chính trị và pháp luật 13 Văn hóa xã hội .14 Dân số 14 Tự nhiên .14 Công nghệ 15 1.2.1.3. Phân tích mô hình 5 nguồn lực cạnh tranh (M. Porter) 15 1. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành .15 2. Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế .16 3. Khả năng thương lượng của người mua hàng/ khách hàng 16 4. Khả năng thương lượng của nhà cung cấp .17 5. Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng 17 1.2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp: 18 1.2.1.1. Phân tích theo Thompson & Strickland 18 1.2.1.2. Phân tích theo dây chuyền giá trị của công ty . 19 1.2.1.3. Các vấn đề khác 20 1.2.3. Xây dựng chiến lược . 20 Kết luận chương .21 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 22 2.1. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH SỈ VÀ LẺ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM KHÔ VÀ CHẾ BIẾN TẠI VIỆT NAM. (PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI) .22 2.1.1. Phân tích tổng quát môi trường kinh doanh sỉ và lẻ tại Việt Nam (Phân tích môi trường tổng quát) . 22 2.1.1.1. Yếu tố kinh tế vĩ mô . 22 2.1.1.2. Yếu tố chính trị và pháp luật 24 2.1.1.3. Yếu tố văn hóa xã hội . 24 2.1.1.4. Yếu tố dân số . 25 2.1.1.5. Yếu tố tự nhiên và công nghệ . 25 2.1.2. Phân tích môi trường cạnh tranh của ngành kinh doanh sỉ và lẻ tại Việt Nam (Phân tích ngành kinh doanh sỉ và lẻ theo mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter) 26 2.1.2.1. Mức độ cạnh tranh cao ở các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành 26 2.1.2.2. Nguy cơ xâm nhập ngành của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng tương đối lớn . 29 2.1.2.3. Khả năng thay thế mô hình kinh doanh hiện đại diễn ra chậm . 29 2.1.2.4. Khả năng thương lượng của người mua cao 29 2.1.2.5. Khả năng thương lượng của nhà cung cấp cao 29 2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NỘI BỘ MCCVN: .30 2.2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 30 2.2.2. Sứ mạng và mục tiêu của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 32 2.2.3. . Giới thiệu bộ máy tổ chức và chức năng của từng phòng ban Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam . 33 2.2.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 33 2.2.3.2. Chức năng của từng phòng ban công ty . 34 2.2.4. Phân tích tình hình hoạt động trong thời gian gần đây của Công ty Metro và của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến. . 36 2.2.4.1. Chiến lược hiện tại của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến . 36 2.2.4.2. Đánh giá tình hình hoạt động ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Metro trong thời gian qua . 37 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM KHÔ VÀ CHẾ BIẾN TẠI CÔNG TY METRO CASH & CARRY VIET NAM . .44 3.1. Phân tích SWOT .44 3.2. Ma trận TOWS và đề xuất chiến lược .45 3.3. Nội dung các chiến lược đề nghị ứng dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash & Carry Vietnam 48 3.3.1. Mục tiêu và chiến lược của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến cho giai đoạn 2006 – 2010 . 48 3.3.2. Nội dung các chiến lược được đề nghị ứng dụng tại ngành hàng thực phẩm khô và chế biến giai đoạn 2006 – 2010 49 3.3.2.1. Chiến lược thâm nhập thị trường 50 3.3.2.2. Chiến lược phát triển thị trường . 50 4.3.2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm: gia công hàng thương hiệu riêng 50 3.3.2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm: liên kết với nhà cung cấp sản xuất sản phẩm độc quyền . 51 3.3.2.5. Chiến lược thu mua . 51 3.4. KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN .53

pdf54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chiến lược cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại công ty metro cash và carry viet nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác gia moãi naêm. Ñònh höôùng vaøo khaùch haøng kinh doanh vôùi khaåu hieäu ”Kinh doanh phuïc vuï kinh doanh”, MCCI hieän ñang phuïc vuï hôn 20 trieäu khaùch haøng chuyeân nghieäp vaø ñaõ ñaït toång doanh soá 25 trieäu Euro (treân 502 ngaøn tæ ñoàng Vieät Nam). Coâng ty Metro Cash & Carry Vieät Nam: MCCI ñaõ chính thöùc vaøo thò tröôøng Vieät Nam naêm 2002 döôùi teân goïi Metro Cash & Carry Vieät Nam (Metro), vôùi keá hoaïch ñaàu tö 8 Trung taâm baùn sæ treân phaïm vi toaøn quoác vaø toång soá voán ñaàu tö leân ñeán 120 trieäu ñoâ la Myõ. Ngaøy 5-10-2005 vöøa roài, Metro vöøa chính thöùc khai tröông trung taâm baùn sæ thöù naêm taïi Haûi Phoøng. Boán trung taâm Metro Cash & Carry ñaõ chính thöùc môû cöûa ôû Vieät Nam laø: 2 trung taâm taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 28-3-2002 (Bình Phuù), 5- 12-2002 (An Phuù), 1 trung taâm taïi Haø Noäi ngaøy 30-7-2003 (Thaêng Long), 1 trung taâm taïi Caàn Thô ngaøy 22-12-2004 (Höng Lôïi). Keá hoaïch vaøo cuoái naêm 2005 seõ khai tröông trung taâm baùn sæ thöù saùu taïi Ñaø Naüng vaø vaøo naêm 2006 seõ khai tröông tieáp 2 trung taâm coøn laïi, moät taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø moät taïi Haø Noäi. Metro Cash & Carry Vieät Nam coù nhöõng ñaëc tröng khaùc bieät vôùi caùc nhaø cung caáp khaùc taïi Vieät Nam vaø laø nhaø cung caáp sæ duy nhaát hoaït ñoäng theo hình thöùc thöông maïi hieän ñaïi “thanh toaùn ngay vaø töï chuyeân chôû” (cash & carry) – khaùch haøng seõ töï löïa choïn haøng hoùa, thanh toaùn ngay vaø töï chuyeân chôû. Phöông thöùc naøy mang tôùi caùc khaùch haøng chuyeân nghieäp “Giaûi phaùp kinh doanh” (business solution) trong vieäc baøy baùn treân 16.000 maët haøng thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm ñöôïc baùn vôùi giaù sæ trong khoaûng thôøi gian môû cöûa thuaän lôïi (töø 6 giôø saùng ñeán 9 giôø toái) 7 ngaøy moät tuaàn. Khaùch haøng cuûa Metro: Ñoái töôïng phuïc vuï cuûa Metro laø caùc doanh nghieäp vaø hoä kinh doanh coù ñaêng kyù kinh doanh hôïp phaùp. Khaùch haøng cuûa Metro ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm chính: Nhoùm khaùch saïn, nhaø haøng, nhaø cung caáp suaát aên coâng nghieäp (HORECA): Bao goàm caùc khaùch saïn töø bình daân ñeán khaùch saïn 5 sao, caùc nhaø haøng AÂu, AÙ, Haøn Quoác, Trung Quoác, Vieät Nam v.v.., caùc nhaø cung caáp suaát aên coâng nghieäp, caùc quaùn aên, quaùn caø pheâ v.v.. Nhu caàu cuûa nhoùm khaùch haøng naøy raát ña daïng töø chuûng loaïi ñeán chaát löôïng. Nhoùm nhaø kinh doanh (Traders): Bao goàm caùc nhaø baùn sæ, caùc cöûa haøng taïp hoùa, nhöõng ngöôøi baùn leû (coù ñaêng kyù kinh doanh hôïp phaùp). Nhu caàu cuûa nhoùm khaùch haøng naøy laø phaûi caïnh tranh veà giaù caû vaø chöông trình khuyeán maõi bôûi vì hoï laø nhöõng ngöôøi mua ñi baùn laïi. Nhoùm caùc doanh nghieäp, toå chöùc (CBU): Ñaëc ñieåm cuûa nhoùm khaùch haøng naøy laø hoï mua veà ñeå tieâu duøng cho nhu caàu cuûa doanh nghieäp (nghóa laø khoâng phaûi mua veà ñeå phuïc vuï khaùch haøng – nhö nhoùm khaùch saïn, nhaø haøng, nhaø cung caáp suaát aên coâng nghieäp, hoaëc mua veà ñeå baùn laïi – nhö nhoùm nhaø kinh doanh). Chaúng haïn nhö caùc coâng ty coù nhu caàu veà vaên phoøng phaåm, caùc nhaø treû caàn mua thöïc phaåm töôi soáng an toaøn, söõa boät v.v.. Theû hoäi vieân Metro: Ñeå mua haøng taïi caùc trung taâm baùn sæ Metro, caùc khaùch haøng caàn phaûi coù theû hoäi vieân. Theû hoäi vieân ñöôïc caáp mieãn phí cho khaùch haøng. Caùc nhaân vieân thu thaäp thoâng tin khaùch haøng seõ ñeán taän ñòa ñieåm kinh doanh cuûa khaùch haøng, giôùi thieäu veà Metro. Khaùch haøng seõ cung caáp thoâng tin nhö teân doanh nghieäp, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, soá giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, maõ soá thueá, quy moâ doanh nghieäp v.v.. Tuyø vaøo quy moâ, moãi coâng ty coù theå ñöôïc caáp töø 2 – 10 theû hoäi vieân. Caùc thoâng tin veà khaùch haøng sau ñoù seõ ñöôïc caäp nhaät vaø quaûn lyù trong heä thoáng maùy tính cuûa Metro. Moãi khi khaùch haøng mua haøng taïi Metro, thoâng tin cuõng seõ ñöôïc caäp nhaät vaøo heä thoáng ñeå phuïc vuï cho coâng taùc phaân tích döõ lieäu sau naøy nhaèm phuïc vuï khaùch haøng ñöôïc toát hôn. Metro post: Metro post laø tôø thoâng tin veà caùc maët haøng ñang coù khuyeán maõi hoaëc giaù caû raát toát taïi Metro. Cöù 2 tuaàn moät laàn, Metro post ñöôïc phaùt tôùi taän ñòa chæ kinh doanh cuûa khaùch haøng. Metro post cuõng ñöôïc phaùt taïi caùc trung taâm baùn sæ Metro cho caùc khaùch haøng coù nhu caàu. 2.2.2. Söù maïng vaø muïc tieâu cuûa Coâng ty Metro Cash & Carry Vieät Nam Söù maïng cuûa Metro laø “Metro laø nhaø phaân phoái sæ theo phöông thöùc Chi traû ngay vaø Töï chuyeân chôû (Cash & Carry) cho caùc doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi mua baùn chuyeân nghieäp. Metro cung caáp caùc saûn phaåm chaát löôïng vaø caùc giaûi phaùp kinh doanh ôû möùc giaù thaáp nhaát coù theå ñöôïc”. Muïc tieâu cuûa Metro laø trôû thaønh nguoàn cung caáp chuû yeáu caùc maët haøng thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm cho caùc khaùch haøng chuyeân nghieäp taïi Vieät Nam, thieát laäp moái quan heä ñoái taùc laâu daøi vaø chia seû chi phí thoâng qua söï hôïp taùc chaët cheõ cuõng nhö söï thaáu hieåu nhu caàu khaùch haøng. Chieán löôïc cuûa Metro laø xaây döïng chính saùch giaù baùn sæ toát nhaát vaø caùc chöông trình khuyeán maõi nhaèm thu huùt khaùch haøng; taïo ra söï khaùc bieät trong bao bì ñoùng goùi, nhaõn hieäu rieâng vaø chuûng loaïi ngaønh haøng ñaëc tröng rieâng bieät: haøng nhaõn hieäu rieâng Metro, khu tröng baøy vaø kinh doanh röôïu nhaäp khaåu, khu haøng nhaäp khaåu, haøng ñoâng laïnh, haøng töôi soáng v.v.. Töø noäi dung treân, chuùng ta coù theå nhaän xeùt söù maïng cuûa coâng ty theå hieän roõ ngaønh ngheà kinh doanh (baùn sæ), phöông thöùc kinh doanh (chi traû ngay vaø töï chuyeân chôû), ñoái töôïng khaùch haøng (doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi mua baùn chuyeân nghieäp), saûn phaåm vaø dòch vuï (saûn phaåm chaát löôïng vaø caùc giaûi phaùp kinh doanh), chính saùch giaù caû (möùc giaù thaáp nhaát coù theå ñöôïc). 2.2.3. Giôùi thieäu boä maùy toå chöùc vaø chöùc naêng cuûa töøng phoøng ban Coâng ty Metro Cash & Carry Vieät Nam 2.2.3.1. Sô ñoà toå chöùc coâng ty Metro Cash & Carry Vieät Nam: Sô ñoà 2.2. Sô ñoà toå chöùc coâng ty: TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Giaùm Ñoác Tröng Baøy vaø Thu Mua Thöïc Phoøng Keá toaùn Caùc trung taâm Metro Phoøng Mua haøng Phi thöïc å Phoøng Mua haøng Thöïc Phaåm Giaùm Ñoác Tröng Baøy vaø Thu Mua Phi Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh caùc Hoaït Ñoäng Kho Giaùm Ñoác Taøi Chính, Haønh Chính, IT, N Söï Phoøng Nhaân söï Phoøng IT Phoøng Kieåm soaùt taøi chính Sô ñoà 2.3. Sô ñoà toå chöùc Phoøng thu mua Thöïc phaåm: GIAÙM ÑOÁC TRÖNG BAØY VAØ THU MUA THÖÏC PHAÅM Quaûn lyù Thu Mua (QLTM) Caáp Cao haøng Thöïc phaåm Khoâ vaø cheá bieán Quaûn lyù Thu Mua (QLTM) Caáp Cao haøng Töôi Soáng QLTM Caù QLTM Thòt QLTM Rau, Cuû, Quaû QLTM Söõa vaø Haøng ñoâng laïnh QLTM Hoùa Myõ Phaåm QLTM Thöïc phaåm cheá bieán QLTM Röôïu bia, Nöôùc giaûi QLTM Baùnh keïo, Tböùc uoáng Quaûn lyù Haønh chaùnh Thöïc phaåm vaø Phi thöïc phaåm 2.2.3.2. Chöùc naêng cuûa töøng phoøng ban coâng ty: Phoøng mua haøng (thöïc phaåm, phi thöïc phaåm) (Purchasing): Chòu traùch nhieäm thu mua caùc maët haøng thöïc phaåm, phi thöïc phaåm, traùch nhieäm tröng baøy haøng hoùa, ñaûm baûo chuûng loaïi haøng hoùa phuø hôïp vôùi söù maïng vaø muïc tieâu cuûa coâng ty, quyeát ñònh veà giaù caû, caùc chöông trình khuyeán maõi vaø thieát laäp möùc lôïi nhuaän cho ngaønh. Phoøng mua haøng coøn chòu traùch nhieäm ñaûm baûo hoaït ñoäng ñuùng caùc chöùc naêng cuûa coâng ty baèng vieäc kieåm soaùt chöùc naêng thu mua haøng hoùa vaø thieát laäp caùc chính saùch lieân quan ñeán taát caû caùc vaán ñeà quaûn trò. Caùc trung taâm baùn sæ Metro (Metro store): Chòu traùch nhieäm thieát laäp vaø thöïc hieän caùc keá hoïach tieáp thò vaø baùn haøng haøng naêm. Döï baùo doanh soá vaø chæ tieâu doanh soá, thaêm doø vaø ñieàu tra veà chính saùch giaù caû ngoaøi thò tröôøng, leân keá hoaïch vaø kieåm soùat chi phí cuûa trung taâm ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän, tieáp thò khaùch haøng, xaây döïng, mua saém trang thieát bò, theo doõi vieäc thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán maõi baùn haøng, chòu traùch nhieäm veà doanh soá vaø hoïat ñoäng cuûa trung taâm. Phoøng haønh chính, nhaân söï: ñaûm baûo coâng ty coù ñöôïc nhöõng nhaân vieân toát nhaát coù khaû naêng laøm vieäc trong moät moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Laø nôi tö vaán caùc vaán ñeà lieân quan ñeán trình traïng coâng vieäc cuûa nhaân vieân. Tuyeån duïng, ñaøo taïo, caùc vaán ñeà lieân quan ñeán lôïi ích, quyeàn lôïi, boài thöôøng cho nhaân vieân, vaø caùc hoaït ñoäng coâng ñoaøn. Phoøng keá toaùn: Chòu traùch nhieäm phaùt trieån vaø kieåm soaùt heä thoáng keá toaùn vaø chòu traùch nhieäm veà moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc taøi chính, keá toaùn cuûa coâng ty. Laøm vieäc vôùi caùc cô quan coù lieân quan ñeå kieåm soaùt vaø baûo ñaûm taøi saûn cuûa coâng ty. Cung caáp thoâng tin caàn thieát cho coâng ty kieåm toaùn ñeå baùo caùo keá hoaïch vaø cuõng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa coå ñoâng. Phoøng IT: Chòu traùch nhieäm quaûn lyù heä thoáng thoâng tin cuûa coâng ty, ñöa ra caùc quyeát ñònh veà keá hoaïch IT veà phaàn cöùng trong moái quan heä maät thieát vôùi taát caû caùc phoøng ban khaùc vaø vôùi Metro MGI. Ñaøo taïo vaø tö vaán cho ngöôøi duøng. Thieát laäp vaø quaûn lyù ngaân saùch vaø chieán löôïc IT. Tìm kieám caùc phaàn meàm thoûa maõn nhu caàu söû duïng cuûa ngöôøi duøng ñoàng thôøi tieát kieäm chi phí. Phoøng kieåm soaùt taøi chính: Chuaån bò ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo hoaït ñoäng. Chòu traùch nhieäm chuaån bò caùc baùo caùo thaùng, baùo caùo quyù, vaø baùo caùo naêm bao goàm baùo caùo thu nhaäp, caân ñoái ngaân saùch vaø caùc baùo caùo ñaëc bieät khaùc theo yeâu caàu cuûa ban giaùm ñoác coâng ty. Chuaån bò cho caùc yeâu caàu veà ngaân saùch. Phoøng quaûn lyù chaát löôïng: Ñaûm baûo möùc chaát löôïng ñöôïc yeâu caàu ñoái vôùi taát caû caùc maët haøng thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm. Ñaûm baûo chaát löôïng cuûa caùc maët haøng nhaõn hieäu rieâng cuûa Metro theo ñuùng thieát keá ñaõ moâ taû. Kieåm tra nhaø maùy caùc nhaø cung caáp caùc maët haøng mang nhaõn hieäu rieâng vaø thieát laäp chöông trình kieåm soaùt nhaèm duy trì vaø ñaûm baûo tieâu chuaån chaát löôïng Phoøng PR: Ñaïi dieän khi ñöôïc pheùp cuûa Toång giaùm ñoác quan heä vôùi baùo chí, truyeàn thoâng, ñeå qua ñoù xaây döïng hình aûnh cuûa Metro. 2.2.4. Phaân tích tình hình hoaït ñoäng trong thôøi gian gaàn ñaây cuûa Coâng ty Metro vaø cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán. 2.2.4.1. Chieán löôïc hieän taïi cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán: Khaùch haøng muïc tieâu: Khaùch haøng muïc tieâu cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán ñöôïc xaùc ñònh bao goàm ba nhoùm chính nhö sau: Nhoùm 1: Nhoùm khaùch saïn, nhaø haøng, nhaø cung caáp suaát aên coâng nghieäp (HORECA-Hotels, Restaurants, Catering): Nhoùm 2: Nhoùm nhaø kinh doanh (Traders) baùn sæ vaø baùn leû. Nhoùm 3: Nhoùm caùc doanh nghieäp, toå chöùc (CBU). Laø nhoùm khaùch haøng phuï theâm. Chieán löôïc thu mua: Metro mua haøng tröïc tieáp töø nhaø saûn xuaát hoaëc töø nhaø phaân phoái chính thöùc (cuûa caùc nhaõn hieäu nhaäp khaåu) vôùi caùc ñieàu khoaûn thöông maïi nhö nhaø phaân phoái. Ñieåm maïnh laø moät soá caùc nhaø saûn xuaát lôùn vôùi caùc chính saùch aùp duïng chung cho Metro toøan caàu raát hoã trôï MCCVN nhö: P&G, Unilever v.v.. Ñieåm yeáu laø moät soá ñaùng keå caùc nhaø saûn xuaát lôùn vaãn baûo hoä keânh phaân phoái truyeàn thoáng vaø chính saùch öu ñaõi khoâng toát ñoái vôùi MCCVN nhö: Nestle, Coca Cola, Vinamilk v.v.. Chuûng loaïi haøng hoùa: Taïi Metro coù 10.000 ñeán 15.000 maët haøng thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm. Trong ñoù, thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán chieám khoaûng 50%. Chuûng loaïi haøng hoùa ña daïng ôû möùc ñoä phuïc vuï nhu caàu cuûa nhoùm khaùch haøng muïc tieâu (ba nhoùm khaùch haøng). Bao bì, ñoùng goùi: Ñoùng goùi chuû yeáu taïi Metro ñoái vôùi ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán laø töø 2 ñeán 6 ñôn vò moät loác ñeå ñaùp öùng nhu caàu mua haøng cuûa caùc khaùch haøng laø ngöôøi baùn leû. Ngoaøi ra, ñoái vôùi caùc maët haøng coù giaù trò cao nhö röôïu nhaäp khaåu hoaëc caùc maët haøng ñöôïc thieát keá rieâng cho Metro coù daïng ñoùng goùi lôùn cuõng ñöôïc baùn leû töøng ñôn vò ñeå phuïc vuï nhu caàu cuûa nhaø haøng, khaùch saïn, quaùn aên. Beân caïnh ñoù, Metro coøn baùn ñôn vò thuøng vôùi giaù caû reû hôn ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc khaùch haøng mua sæ vôùi soá löôïng raát lôùn. Chính saùch giaù caû: Ñònh vò möùc giaù caïnh tranh vôùi giaù cuûa caùc trung taâm sæ ñoái vôùi caùc maët haøng KVI – Known Value Item (caùc maët haøng nhieàu ngöôøi bieát ñeán) chaúng haïn: nöôùc giaûi khaùt Coca Cola, traø hoøa tan Lipton, boät giaët Omo, daàu aên Neptune, bia Tiger v.v.. Metro post: Caùc maët haøng ñaêng treân taïp chí Metro post phaûi coù chöông trình khuyeán maõi ñaëc bieät daønh rieâng cho Metro. Caùc khuyeán maõi taïi trung taâm (in-store promotion): Haøng tuaàn vaøo ba ngaøy cuoái tuaàn, aùp duïng chöông trình khuyeán maõi giaù reû baát ngôø giaûm giaù töø 10-60% ñeå thu huùt khaùch haøng mua haøng ñeán trung taâm. 2.2.4.2. Ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán taïi Metro trong thôøi gian qua: Doanh soá baùn haøng: Nhìn vaøo bieåu ñoà doanh soá baùn haøng naêm 2005 vaø 2 thaùng ñaàu naêm 2006 coù theå thaáy toång coäng doanh soá haøng thöïc phaåm taêng maïnh vaøo caùc thaùng 1 vaø thaùng 2, laø thôøi ñieåm mua saém haøng naêm (teát döông lòch, teát aâm lòch). Trong ñoù, taêng ñoät bieán laø caùc ngaønh haøng röôïu, bia, thuoác laù vaø baùnh keïo, vì caùc ngaønh haøng naøy mang tính thôøi vuï cao. (Sô ñoà 2.4.) Doanh soá baùn haøng 2005 - 2006 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 Jan Fe b Ma r Ap r Ma y Jun Ju l Au g Se p Oc t No v De c Jan ,06 Fe b,0 6 Thaùng Trieäu VND Ñoà hoäp TP cheá bieán Baùnh keïo Röôïu bia T laù Hoùa myõ phaåm TC Thöïc phaåm Doanh soá thöïc hieän so vôùi keá hoaïch: Nhìn vaøo bieåu ñoà, ta thaáy toång coäng ngaønh thöïc phaåm ñaït möùc doanh soá so vôùi chæ tieâu keá hoaïch ñeà ra trong naêm 2005 cuõng nhö caùc chæ tieâu cuûa töøng thaùng 1, 2 naêm 2006. Rieâng ngaønh haøng ñoà hoäp vaø thöïc phaåm cheá bieán ñaït döôùi möùc chæ tieâu naêm 2005 vaø 2006. Ngaønh haøng baùnh keïo khoâng ñaït chæ tieâu naêm 2005 nhöng 2 thaùng ñaàu naêm 2006 ñaõ baét ñaàu vöôït keá hoaïch do moät soá lyù do khaùch quan khi thieát laäp keá hoaïch. Ngaønh haøng hoùa myõ phaåm 2 thaùng ñaàu naêm 2006 khoâng ñaït chæ tieâu so vôùi keá hoaïch do thay ñoåi nhaân söï. (Sô ñoà 2.5) Doanh soá thöïc hieän / keá hoïach -50 0 50 100 150 200 Ñoà hoäp TP cheá bieán Baùnh keïo Röôïu bia T laù Hoùa myõ phaåm TC Thöïc phaåm Ngaønh haøng % 2005 Jan, 06 Feb,06 Tæ leä khaùch haøng mua saém: Veà tæ leä khaùch haøng ñöôïc caáp theû hoäi vieân Metro ñeán trung taâm ñeå mua saém ngaøy caøng taêng, naêm 2003 ñaït 60%, naêm 2004 ñaït 65%, naêm 2005 laø 70% (khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh) (thoáng keâ naøy khoâng thöïc hieän ñoái vôùi caùc trung taâm Metro ôû ngoaøi khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh do caùc trung taâm naøy môùi môû sau neân keát quaû coù theå phaûn aùnh khoâng ñuùng baûn chaát cuûa söï phaùt trieån). Keát quaû khaûo saùt veà giaù: Khaûo saùt veà giaù cuûa caùc saûn phaåm KVI ñöôïc thöïc hieän moät thaùng hai laàn thoâng qua coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng. Thoâng thöôøng 60-70% caùc maët haøng ñöôïc kieåm tra giaù coù giaù thaáp hôn so vôùi giaù cuûa caùc trung taâm baùn sæ, chôï sæ, töø 5-10% caùc maët haøng baèng giaù, 30-40% maët haøng coù giaù cao hôn chôï sæ. (Baûng 2.1) Giaù Metro so vôùi giaù thaáp nhaát treân thò tröôøng Toång soá saûn phaåm ñöôïc kieåm tra giaù Thaáp hôn Baèng giaù Cao hôn 91 47 7 37 52% 7% 41% Nguoàn: Keát quaû khaûo saùt round 96 – Thaùng 12-2005 - Phoøng Marketing Phaân tích ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán: Ñeå tìm hieåu veà thaùi ñoä vaø nhu caàu cuûa khaùch haøng Metro nhaèm tieán tôùi phuïc vuï hoï ñöôïc toát hôn, beân caïnh ñoù, vôùi ñeà taøi laø “Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán taïi Coâng ty Metro Cash & Carry Vieät Nam giai ñoaïn 2006-2010”, chuùng toâi cuõng caàn ñeán nhöõng thoâng tin veà khaùch haøng ñeå laøm cô sôû xaây döïng chieán löôïc. Vì vaäy, chuùng toâi ñaõ maïnh daïn phoái hôïp vôùi boä phaän Customer Marketing coâng ty Metro ñeå tieán haønh phaùt baûng caâu hoûi thaêm doø yù kieán khaùch haøng. Baûng caâu hoûi ñöôïc gôûi cho 2000 khaùch haøng (moät khaùch haøng ôû ñaây ñöôïc hieåu laø moät ñòa ñieåm nôi doanh nghieäp ñaët truï sôû, moät doanh nghieäp coù theå coù nhieàu hoäi vieân, ngöôøi nhaän baûng caâu hoûi ñeå traû lôøi thöôøng laø giaùm ñoác coâng ty hoaëc laø chuû cô sôû kinh doanh). Soá löôïng khaùch haøng ñöôïc choïn ngaãu nhieân trong toång soá gaàn 200.000 khaùch haøng taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Soá löôïng khaùch haøng ñöôïc choïn chia theo tæ leä cuûa ba nhoùm khaùch haøng: 40% khaùch haøng Horeca, 40% khaùch haøng traders, 20% khaùch haøng CBU. Soá baûng caâu hoûi ñöôïc traû lôøi hôïp leä laø 1024 baûng (chieám hôn 50% soá baûng caâu hoûi ñöôïc phaùt ra). Öu ñieåm cuûa nghieân cöùu laø ñoái töôïng traû lôøi baûng caâu hoûi bao quaùt cho toaøn boä khaùch haøng (Horeca, Traders, CBU). Ñieåm haïn cheá cuûa nghieân cöùu laø nghieân cöùu chæ ñöôïc thöïc hieän taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh do ñoù coù theå khoâng phaûn aùnh heát ñöôïc toång quaùt khaùch haøng treân toaøn quoác. Tuy nhieân, thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø thò tröôøng lôùn nhaát nöôùc do ñoù nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän taïi ñaây. Keát quaû thu thaäp ñöôïc thoáng keâ nhö sau: Caâu hoûi II.1 – Möùc ñoä thöôøng xuyeân ñoïc Metro post (Baûng 2.2) Möùc ñoä ñoïc Soá löôïng Tæ leä phaàn traêm Thöôøng xuyeân 914 89% Thænh thoaûng 96 9% Laàn ñaàu tieân 14 1% Toång coäng 1024 100% Coù gaàn 90% khaùch haøng thöôøng xuyeân ñoïc Metro post, 9% thænh thoaûng vaø 1% khaùch haøng môùi ñoïc laàn ñaàu tieân. (Xem phuï luïc) Caâu hoûi II.2 – Ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng Metro post Maëc duø coù treân 75% khaùch haøng ñaùnh giaù toát veà thieát keá trình baøy cuõng nhö chaát löôïng aûnh Metro post, nhöng chæ coù gaàn 60% khaùch haøng ñaùnh giaù toát veà Metro post moät caùch toång theå. Ñieàu naøy cho thaáy noäi dung khuyeán maõi vaø giaù caû khuyeán maõi laø hai yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng cuûa Metro post. Ñieàu naøy cuõng raát hôïp lyù. Do ñoù, chieán löôïc cuûa Metro caàn taäp trung ñaàu tö vaøo hai yeáu toá naøy. (Xem phuï luïc) Caâu hoûi III – Ñaùnh giaù toång theå cuûa khaùch haøng veà caùc dòch vuï cuûa Metro Treân 70% khaùch haøng ñaùnh giaù toát ôû taát caû caùc khaâu. Khaùch haøng ñaùnh giaù raát cao caùc dòch vuï veà vò trí kho thuaän lôïi, nôi ñaäu xe, giôø giao dòch, veä sinh kho (treân 90% khaùch haøng). Moät tæ leä lôùn khaùch haøng ñaùnh giaù dòch vuï yeáu keùm nhaát ôû caùc khaâu tieáp taân (22% khaùch haøng), check-out (18% khaùch haøng), giaù caû (17% khaùch haøng) vaø möùc ñoä saün coù cuûa haøng hoùa (15%). Ñaây chính laø nhöõng ñieåm maø Metro caàn phaûi khaéc phuïc trong thôøi gian tôùi. (Xem phuï luïc) Caâu hoûi IV – Ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà töøng ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán Chuûng loaïi haøng hoùa, khoaûng 50% khaùch haøng ñaùnh giaù toát veà chuûng loaïi haøng hoùa vaø soá coøn laïi ñaùnh giaù chaáp nhaän ñöôïc (47%) vaø caàn phaûi caûi thieän (3%). Ñaây laø moät con soá töông ñoái toát. Metro chuyeân veà baùn sæ do vaäy caùch thöùc löïa choïn chuûng loaïi haøng hoùa caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc tieâu chuaån naøy. Ñaây cuõng laø moät lyù giaûi vì sao chæ coù khoaûng moät nöûa soá khaùch haøng ñöôïc hoûi ñaùnh giaù toát veà chuûng loaïi haøng hoùa. Tuy nhieân, caùc ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán cuõng caàn phaûi lieân tuïc thay ñoåi vaø löïa choïn chuûng loaïi cho phuø hôïp vôùi thò tröôøng nhaèm gia taêng tæ leä khaùch haøng haøi loøng hôn nöõa. Giaù caû haøng hoùa, phaân nöûa soá khaùch haøng ñöôïc hoûi haøi loøng vôùi giaù caû, 46% chaáp nhaän ñöôïc vaø 4% khoâng thoûa maõn. Nhìn vaøo baûng phaân tích ôû phuï luïc, chuùng ta thaáy ngaønh haøng röôïu bia thuoác laù coù tæ leä khaùch haøng thoûa maõn ít hôn soá löôïng khaùch haøng chaáp nhaän ñöôïc vaø khoâng thoûa maõn. Chính vì vaäy, ngaønh haøng naøy caàn phaûi nghieân cöùu laïi chính saùch giaù caû vaø lôïi nhuaän ñeå giaûm tæ leä naøy xuoáng. Dòch vuï baùn, coù hôn 50% khaùch haøng haøi loøng, tuy nhieân, coù ñeán 12% khaùch haøng khoâng haøi loøng veà dòch vuï baùn. Khaùch haøng khoâng haøi loøng chuû yeáu do nhaân vieân baùn haøng khoâng tích cöïc trong khaâu tö vaán, giôùi thieäu maët haøng, coâng duïng cuûa haøng hoùa. Ñaây cuõng laø vaán ñeà Metro caàn xem xeùt Chaát löôïng haøng hoùa, 65% khaùch haøng ñöôïc hoûi haøi loøng veà chaát löôïng haøng hoùa vaø chæ coù 1.5% khoâng haøi loøng. Ñaây laø thaønh coâng cuûa Metro trong khaâu löïa choïn nhaø cung caáp coù uy tín ñeå cung caáp caùc saûn phaåm coù chaát löôïng toát, coäng vôùi khaâu kieåm tra chaát löôïng haøng hoùa toát. Keát luaän chöông: Moâi tröôøng kinh doanh taïi Vieät Nam ñang coù nhöõng bieåu hieän tích cöïc cho ngaønh kinh doanh sæ vaø leû. Neàn kinh teá Vieät Nam ñang treân ñaø taêng tröôûng toát, thu nhaäp cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng cao, moâi tröôøng chính trò vaø phaùp luaät oån ñònh vaø ñang ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän cho phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Xu höôùng mua saém taïi caùc trung taâm phaân phoái hieän ñaïi thay cho caùc chôï truyeàn thoáng ñang ngaøy caøng trôû neân phoå bieán theå hieän qua doanh thu baùn leû ngaøy caøng taêng. Coù theå keát luaän Vieät Nam laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng cho moâ hình kinh doanh hieän ñaïi. Möùc ñoä caïnh tranh trong ngaønh kinh doanh sæ vaø leû ñang ôû möùc ñoä raát cao. Moâ hình kinh doanh sæ hieän ñaïi khoâng chæ phaûi ñoái ñaàu vôùi hình thöùc kinh doanh sæ truyeàn thoáng ôû caùc chôï sæ, trung taâm baùn sæ, maø coøn phaûi ñoái maët moät caùch tröïc tieáp vôùi caùc nhaø phaân phoái, caùc ñaïi lyù caáp moät, heä thoáng baùn haøng tröïc tieáp cuûa nhaø cung caáp vaø moät caùch giaùn tieáp vôùi caùc nhaø kinh doanh baùn leû theo phöông thöùc hieän ñaïi (caùc sieâu thò vaø trung taâm thöông maïi). Trong töông lai, caùc ñoái thuû giaùn tieáp naøy cuõng ñang nhaém ñeán vieäc kinh doanh sæ moät soá maët haøng vaø vì vaäy caønng laøm cho möùc ñoä caïnh tranh cuûa vieäc kinh doanh sæ hieän ñaïi trôû neân nhieàu hôn. Ngoaøi ra, cuøng vôùi vieäc phaùt trieån khoâng ngöøng heä thoáng phaân phoái, heä thoáng baùn haøng tröïc tieáp, naâng caáp caùc ñaïi lyù caáp 1 thaønh ñaïi lyù caáp 1, caùc nhaø saûn xuaát ñang goùp phaàn laøm cho moâi tröôøng kinh doanh sæ trôû neân nhoän nhòp hôn trong töông lai. Khaû naêng thay theá ngaønh kinh doanh sæ hieän ñaïi ñang tieáp dieãn nhöng ôû möùc ñoä chaäm. Quaù trình naøy coù theå dieãn ra nhanh hôn ôû caùc thaønh phoá lôùn. Möùc ñoä thöông löôïng cuûa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua ñeàu ôû möùc ñoä cao. Trong boái caûnh kinh doanh ñoù, MCCVN coù moät söù maïng roõ raøng, coù muïc tieâu cuï theå. Tình hình doanh soá trong thôøi gian qua taêng tröôûng toát, doanh soá thöïc hieän ñaït so vôùi keá hoaïch. Hôn 50% soá khaùch haøng ñöôïc hoûi haøi loøng veà chuûng loaïi, giaù caû, dòch vuï vaø chaát löôïng haøng hoùa. Tuy nhieân, vaãn coù nhöõng toàn ñoïng. Moät soá ngaønh haøng khoâng ñaït chæ tieâu doanh soá so vôùi keá hoaïch ñeà ra, tæ leä khaùch haøng khoâng haøi loøng veà dòch vuï baùn coøn cao. Coù ñeán 40% saûn phaåm khi ñöôïc kieåm tra coù giaù cao hôn thò tröôøng. Metro caàn taäp trung ñaàu tö vaøo vieäc löïa choïn chuûng loaïi, xaùc ñònh chính xaùc giaù caû, huaán luyeän nhaân vieân ñeå gia taêng tæ leä khaùch haøng haøi loøng leân 80% vaø coù chính saùch giaù caû caïnh tranh hôn nöõa. Chöông 3 XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CHO NGAØNH HAØNG THÖÏC PHAÅM KHOÂ VAØ CHEÁ BIEÁN TAÏI COÂNG TY METRO CASH & CARRY VIET NAM 3.1. Phaân tích SWOT: S – Strength – Ñieåm maïnh: Metro laø ñôn vò ñaàu tieân kinh doanh theo moâ hình cash & carry, hay coù theå noùi laø ñôn vò kinh doanh sæ theo phöông thöùc hieän ñaïi ñaàu tieân taïi Vieät Nam. Do vaäy, thu huùt ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa khaùch haøng cuõng nhö caùc ñoái taùc kinh doanh. Laø coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, vôùi quy moâ hoaït ñoäng treân 28 quoác gia treân toaøn theá giôùi. Coù maët ôû haàu heát caùc quoác gia coù neàn kinh teá phaùt trieån: Ñöùc, YÙ, Nhaät, Bæ v.v.. Metro coù nguoàn löïc taøi chính maïnh, coù ñöôïc söï hoã trôï veà maët kyõ thuaät, kinh nghieäm, taøi chính, quy trình quaûn ly, heä thoáng phaàn meàm quaûn lyù haøng toàn kho töï ñoäng, quaûn lyù doanh soá, lôïi nhuaän v.v.. ñöôïc vi tính hoùa. Metro coù moái quan heä hôïp taùc laâu daøi vôùi caùc taäp ñoaøn quoác teá nhö P&G, Unilever v.v.. do vaäy, quan heä laøm aên vôùi hoï taïi Vieät Nam cuõng gaëp nhieàu thuaän lôïi. So vôùi heä thoáng baùn sæ truyeàn thoáng, Metro laø nôi cung caáp chuûng loaïi haøng hoùa ña daïng bao goàm caû thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm, trong khi moät ñaïi lyù baùn sæ chæ baùn moät vaøi chuûng loaïi maët haøng. Taïi Metro, chuùng toâi goïi laø one stop shopping – nghóa laø khaùch haøng chæ caàn ñeán Metro laø coù theå mua ñöôïc ñaày ñuû moïi thöù. W – Weakness – Ñieåm yeáu: Chính saùch giaù caû chöa hôïp lyù daãn ñeán tình traïnh coù ñeán 40% maët haøng coù giaù cao hôn thò tröôøng sæ. Nhaân vieân coøn thieáu kinh nghieäm laøm vieäc daãn ñeán tình traïng khaùch haøng khoâng hoaøn toaøn haøi loøng veà cung caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân. Kinh doanh theo moâ hình cash & carry (thanh toaùn baèng tieàn maët vaø töï chuyeân chôû), cho neân taïi Metro khoâng coù khaùi nieäm veà thanh toaùn tín duïng (nôï goái ñaàu) vaø giao haøng taän nôi. Ñaây laø ñieåm yeáu (vì khaùch haøng chöa quen vôùi hình thöùc naøy neân ban ñaàu khoù chaáp nhaän) nhöng cuõng laø ñieåm maïnh (vì ñaûm baûo yeáu toá an toaøn cho moâi tröôøng kinh doanh). O – Opportunities – Cô hoäi: Kinh teá Vieät Nam taêng tröôûng toát, quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá, thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa ngöôøi daân taêng ôû caùc ñoâ thò lôùn laø cô hoäi lôùn cho moïi ñoái töôïng tham gia kinh doanh trong ñoù coù Coâng ty Metro. Ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp vôùi Metro laø caùc ñaïi lyù, nhaø phaân phoái, thöông gia chöa coù ñöôïc chính saùch phaùt trieån toaøn dieän, trình ñoä quaûn lyù haïn cheá, qui moâ kinh doanh coù giôùi haïn. Ngoaøi ra, hieän nay Metro laø nhaø baùn sæ theo phöông thöùc kinh doanh hieän ñaïi duy nhaát taïi Vieät Nam, do ñoù, ñaây laø thôøi ñieåm thuaän lôïi ñeå taïo döïng thöông hieäu vaø hình aûnh. Xu höôùng tieâu duøng ñang thay ñoåi töø truyeàn thoáng qua hieän ñaïi. Khaùch haøng coù nhu caàu ngaøy caøng cao veà chaát löôïng, dòch vuï haøng hoùa. Ñoàng thôøi, khaùch haøng cuõng coù nhu caàu veà caùc loaïi haøng hoùa coù thöông hieäu roõ raøng, nhaø saûn xuaát ñaùng tin caäy. T – Threat – Ñe doïa: Phaàn lôùn khaùch haøng quen thuoäc vôùi phöông thöùc kinh doanh truyeàn thoáng, cho nôï, giao haøng taän nôi maø ñieàu naøy hoï deã daøng ñöôïc ñaùp öùng bôûi caùc ñaïi lyù, nhaø phaân phoái sæ truyeàn thoáng. Ngaøy caøng nhieàu caùc doanh nghieäp kinh doanh sieâu thò taàm côõ quoác teá ñang gia nhaäp thò tröôøng Vieät Nam: Dairy Farm, Wal Mart, Carre Four v.v.. Heä thoáng sieâu thò hieän taïi: Big C, Coop Mart, Maxi Mart v.v.. cuõng ñang nhaém tôùi vieäc hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñeå gia taêng söùc caïnh tranh cuõng coù theå laø nhöõng ñoái thuû tieàm naêng trong töông lai. Caïnh tranh khoâng laønh maïnh ôû moät soá chuûng loaïi maët haøng (röôïu, bia, thuoác laù, baùnh keïo v.v..) laøm giaûm söùc caïnh tranh cho Metro. Caùc nhaø cung caáp baûo veä keânh phaân phoái truyeàn thoáng vaø khoâng hoã trôï nhieàu cho Metro. 3.2. Ma traän TOWS vaø ñeà xuaát chieán löôïc: Theo phaàn lyù thuyeát ñaõ ñöôïc phaùt trieån ôû chöông 1, sau ñaây chuùng toâi seõ ñöa caùc yeáu toá ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø ñe doïa vaøo ma traän TOWS vaø caùc chieán löôïc SO, WO, ST, WT ñöôïc ñeà xuaát nhö sau (Baûng 3.1): S – Strength – Ñieåm maïnh 1. Thu huùt ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa khaùch haøng vaø ñoái taùc kinh doanh do laø ñôn vò ñaàu tieân kinh doanh sæ theo phöông thöùc hieän ñaïi taïi Vieät Nam. 2. Laø moät coâng ty taàm côõ quoác teá, Metro coù theá maïnh veà kyõ thuaät, kinh nghieäm, taøi chính, quy trình quaûn lyù, heä thoáng phaàn meàm quaûn lyù ñöôïc vi tính hoùa. 3. Tieàm löïc taøi chính maïnh 4. Ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc ñoái taùc kinh doanh quoác teá lôùn do coù moái quan heä ôû caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi 5. Chuûng loaïi haøng hoùa ña daïng, thuaän lôïi trong mua saém W – Weakness – Ñieåm yeáu 1. Chính saùch giaù caû chöa hôïp lyù daãn ñeán tình traïnh coù ñeán 40% maët haøng coù giaù cao hôn thò tröôøng sæ. 2. Nhaân vieân coøn thieáu kinh nghieäm laøm vieäc daãn ñeán tình traïng khaùch haøng khoâng hoaøn toaøn haøi loøng veà cung caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân. 3. Khoâng nôï goái ñaàu, khoâng giao haøng taän nôi O – Opportunities – Cô hoäi 1. Neàn kinh teá taêng tröôûng toát, quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá, thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa ngöôøi daân taêng 2. Ñoái thuû caïnh tranh SO: Caùc chieán löôïc keát hôïp ñieåm maïnh ñeå taän duïng cô hoäi WO: Caùc chieán löôïc keát hôïp khaéc phuïc ñieåm yeáu ñeå taän duïng cô hoäi chöa coù ñöôïc chính saùch phaùt trieån toaøn dieän, trình ñoä quaûn lyù haïn cheá, qui moâ kinh doanh coù giôùi haïn. 3. Metro laø nhaø baùn sæ theo phöông thöùc kinh doanh hieän ñaïi ñaàu tieân taïi Vieät Nam 4. Söï thay ñoåi xu höôùng tieâu duøng töø truyeàn thoáng qua hieän ñaïi. 5. Nhu caàu ngaøy caøng cao veà chaát löôïng, dòch vuï haøng hoùa. 6. Nhu caàu veà caùc loaïi haøng hoùa coù thöông hieäu roõ raøng, nhaø saûn xuaát ñaùng tin caäy. 1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng (S1,3, O1,4) 2. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng (S2,3, O3,5) 3. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng (S2,3,4, O5,6) 1. Chieán löôïc thu mua (W1,O1) 2. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng: Chính saùch giaù caû (W1, O1,4) T – Threat – Ñe doïa 1. Söï gaén boù vôùi vôùi phöông thöùc kinh doanh sæ truyeàn thoáng. 2. Söï gia nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh môùi mang taàm côõ quoác teá. 3. Söï phaùt trieån cuûa heä thoáng kinh doanh sieâu thò hieän taïi 4. Caïnh tranh khoâng laønh maïnh laøm giaûm söùc caïnh tranh 5. Caùc nhaø cung caáp baûo veä keânh phaân phoái truyeàn thoáng vaø khoâng hoã trôï nhieàu cho Metro. ST: Caùc chieán löôïc keát hôïp ñieåm maïnh ñeå haïn cheá/ neù traùnh ñe doïa 1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng: Chính saùch giaù caû (S2,3, T2,3) 2. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng (S2,3, T4,5) WT: Caùc chieán löôïc keát hôïp ñieåm yeáu vaø ñe doïa: 1. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng (W1, T4,5) 2. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: lieân keát vôùi nhaø cung caáp saûn xuaát saûn phaåm ñoäc quyeàn (W1,T5) 3.3. Noäi dung caùc chieán löôïc ñeà nghò öùng duïng nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán taïi Coâng ty Metro Cash & Carry Vietnam 3.3.1. Muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán cho giai ñoaïn 2006 – 2010: Chuùng ta quay trôû laïi vôùi söù maïng vaø muïc tieâu cuûa coâng ty Metro ñaõ ñöôïc phaùt bieåu ôû chöông 3: Söù maïng cuûa Metro laø “Metro laø nhaø phaân phoái sæ theo phöông thöùc Chi traû ngay vaø Töï chuyeân chôû (Cash & Carry) cho caùc doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi mua baùn chuyeân nghieäp. Metro cung caáp caùc saûn phaåm chaát löôïng vaø caùc giaûi phaùp kinh doanh ôû möùc giaù thaáp nhaát coù theå ñöôïc”. Muïc tieâu cuûa Metro laø trôû thaønh nguoàn cung caáp chuû yeáu caùc maët haøng thöïc phaåm vaø phi thöïc phaåm cho caùc khaùch haøng chuyeân nghieäp taïi Vieät Nam, thieát laäp moái quan heä ñoái taùc laâu daøi vaø chia seû chi phí thoâng qua söï hôïp taùc chaët cheõ cuõng nhö söï thaáu hieåu nhu caàu khaùch haøng. Chieán löôïc cuûa Metro laø xaây döïng chính saùch giaù baùn sæ toát nhaát vaø caùc chöông trình khuyeán maõi nhaèm thu huùt khaùch haøng; taïo ra söï khaùc bieät trong bao bì ñoùng goùi, nhaõn hieäu rieâng vaø chuûng loaïi ngaønh haøng ñaëc tröng rieâng bieät: haøng nhaõn hieäu rieâng Metro, khu tröng baøy vaø kinh doanh röôïu nhaäp khaåu, khu haøng nhaäp khaåu, haøng ñoâng laïnh, haøng töôi soáng v.v.. Trong boái caûnh chung cuûa toaøn coâng ty, ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán xaùc ñònh muïc tieâu cuûa ngaønh haøng cho giai ñoaïn töø 2006 – 2010 laø nguoàn cung caáp chuû yeáu caùc maët haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán cho caùc khaùch haøng muïc tieâu (*) taïi Vieät Nam, thieát laäp moái quan heä ñoái taù c laâu daøi vaø chia seû chi phí thoâng qua söï hôïp taùc chaët cheõ vaø söï thaáu hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng. Chieán löôïc cuûa ngaønh haøng laø moät chieán löôïc toång hôïp (**) nhaèm xaây döïng chính saùch giaù baùn sæ toát nhaát cuøng caùc chöông trình khuyeán maõi, chöông trình hoäi vieân noøng coát nhaèm thu huùt khaùch haøng; taïo ra söï khaùc bieät trong bao bì ñoùng goùi, nhaõn hieäu rieâng. (*) Khaùch haøng muïc tieâu cuûa ngaønh haøng ñeà nghò ñöôïc chia thaønh hai nhoùm nhö sau: Nhoùm 1: Hoäi vieân noøng coát Ñaây laø nhoùm khaùch haøng ñem laïi doanh soá vaø lôïi nhuaän cao nhaát cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán, nhoùm khaùch haøng naøy tröïc tieáp kinh doanh trong lónh vöïc thöïc phaåm, cuï theå laø haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán, bao goàm: caùc nhaø haøng, khaùch saïn 3 sao – 5 sao, quaùn aên, nhaø cung caáp suaát aên coâng nghieäp, nhaø treû, caùc ñaïi lyù kinh doanh thöïc phaåm caáp 2, cöûa haøng taïp hoùa. Nhoùm 2: Hoäi vieân thaân thieát Laø nhöõng khaùch haøng khoâng thuoäc vaøo nhoùm 1, bao goàm: caùc cô quan, vaên phoøng, coâng ty, toå chöùc, khaùch saïn mini, ngöôøi nöôùc ngoaøi, caùc sieâu thò, caùc nhaø buoân sæ v.v.. Vieäc xaùc ñònh khaùch haøng muïc tieâu thuoäc nhoùm naøo seõ giuùp ngaønh haøng coù nhöõng chính saùch giaù caû, khuyeán maõi cho phuø hôïp vôùi töøng nhoùm. Chaúng haïn, ñoái vôùi hoäi vieân noøng coát, ngaønh haøng seõ xaây döïng chính saùch roå giaù caû ñeå khuyeán khích. Hoäi vieân noøng coát seõ ñöôïc môøi tham döï chöông trình hoäi vieân noøng coát ñeå goùp yù xaây döïng cho coâng ty. (**) Chieán löôïc toång hôïp cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán giai ñoaïn 2006 -2010 bao goàm caùc chieán löôïc sau: 1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng 2. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng 3. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng 4. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: lieân keát vôùi nhaø cung caáp saûn xuaát saûn phaåm ñoäc quyeàn 5. Chieán löôïc thu mua Noäi dung cuï theå cuûa töøng chieán löôïc seõ ñöôïc trieån khai chi tieát ôû phaàn sau. 3.3.2. Noäi dung caùc chieán löôïc ñöôïc ñeà nghò öùng duïng taïi ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán giai ñoaïn 2006 – 2010: 3.3.2.1. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng cuûa ngaønh haøng nhaèm taêng doanh soá cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán taïi saùu trung taâm baùn sæ Metro treân toaøn quoác (thò tröôøng hieän coù) baèng caùc noã löïc tieáp thò lôùn hôn. Cô sôû ñeå xaây döïng chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng nhö ñaõ ñöôïc trình baøy trong ma traän TOWS – ma traän caùc yeáu toá ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø ñe doïa. Ñeå chieán löôïc naøy mang tính khaû thi cao, caàn phaûi ñöôïc phoái hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm (gia coâng haøng thöông hieäu rieâng, hoaëc lieân keát vôùi caùc nhaø cung caáp caùc thöông hieäu lôùn saûn xuaát caùc saûn phaåm vôùi ñoùng goùi vaø quy caùch ñoäc quyeàn), chieán löôïc thu mua seõ ñöôïc trình baøy ôû caùc phaàn sau. 3.3.2.2. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng: Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng nhaèm ñöa caùc saûn phaåm cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán hieän coù vaøo nhöõng khu vöïc ñòa lyù môùi. Tính ñeán thôøi ñieåm taùc giaû hoaøn taát luaän vaên, Metro ñaõ môû ñöôïc 06 trung taâm baùn sæ treân toaøn quoác: 02 trung taâm taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 01 trung taâm taïi Haø Noäi, 01 taïi Caàn Thô, 01 taïi Haûi Phoøng vaø 01 taïi Ñaø Naüng. Keá hoaïch ñeán naêm 2007 laø seõ xaây döïng theâm 02 trung taâm nöõa ñeå hình thaønh toång coäng 08 trung taâm baùn sæ Metro treân toaøn quoác. Cuøng vôùi keá hoaïch phaùt trieån chung cuûa coâng ty, ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán cuõng seõ aùp duïng caùc chieán löôïc hoã trôï ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao ôû caùc thò tröôøng môùi. 4.3.2.3. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng Muïc ñích cuûa chieán löôïc gia coâng haøng thöông hieäu rieâng laø nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng, toái ña hoùa lôïi nhuaän, toái thieåu hoùa chi phí. Ngoaøi ra, haøng thöông hieäu rieâng coøn nhaèm cuûng coá hình aûnh cuûa coâng ty, taïo nieàm tin cho khaùch haøng. Caùc maët haøng gia coâng thöông hieäu rieâng ñöôïc ñeà nghò döïa treân cô sôû doanh soá, voøng quay toàn kho vaø möùc ñoä nhìn thaáy bao goàm caùc maët haøng: daàu aên, ñöôøng, söõa, nöôùc töông, nöôùc maém, ñoà hoäp, gia vò, giaáy veä sinh, khaên aên, snack, ñaäu phoïng, baùnh bích quy, nöôùc traùi caây, nöôùc khoaùng. Ñeå chieán löôïc ñaït hieäu quaû cao, ñeà nghò thaønh laäp phoøng ban phuï traùch nhaõn hieäu ñeå thieát keá bao bì nhaõn hieäu, quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm ñeå cuøng phoái hôïp vôùi caùc quaûn lyù thu mua xaây döïng vaø thöïc hieän caùc döï aùn haøng mang thöông hieäu rieâng. 3.3.2.4. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: lieân keát vôùi nhaø cung caáp saûn xuaát saûn phaåm ñoäc quyeàn Hieän nay caùc saûn phaåm ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán, coù teân tuoåi treân thò tröôøng vaø ñem laïi doanh soá cao thöôøng khoâng ñöôïc nhaø cung caáp hoã trôï nhieàu. Lyù do laø vì nhaø cung caáp khoâng muoán coù söï xaùo troän veà giaù caû vaø cuõng laø ñeå cho hoï coù theå kieåm soaùt ñöôïc toát hôn. Chính vì vaäy, Metro laïi khoâng coù ñöôïc öu theá caïnh tranh ñoái vôùi caùc maët haøng naøy. Chính vì vaäy Metro caàn phoái hôïp vôùi nhaø cung caáp caùc thöông hieäu lôùn, chaúng haïn caùc thöông hieäu Milo, Omo, Lipton v.v.. saûn xuaát caùc maët haøng vôùi bao bì vaø ñoùng goùi rieâng. Bao bì ñoùng goùi rieâng phaûi ñaùp öùng hai tieâu chí: Moät laø, ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng, hai laø, khoâng gioáng vôùi baát kyø loaïi bao bì ñoùng goùi naøo treân thò tröôøng. Töø ñoù, coù theå ñeà nghò nhaø cung caáp coù caùc chính saùch hoã trôï veà giaù caû hoaëc khuyeán maõi nhaèm taïo öu theá rieâng cho Metro. 3.3.2.5. Chieán löôïc thu mua: Chieán löôïc thu mua cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán goùp phaàn quan troïng raát lôùn ñeå thöïc hieän toát caùc chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Chieán löôïc thu mua caàn phaûi taäp trung, mua taän goác vôùi soá löôïng hôïp lyù ñeå ñöôïc caùc öu ñaõi veà giaù caû, khuyeán maõi, ñoàng thôøi ñaûm baûo voøng quay toàn kho, ñaùp öùng nhu caàu baùn haøng cuûa caùc trung taâm Metro. Chieán löôïc thu mua caàn mang tính chuû ñoäng: coù nghóa laø khoâng chæ laø mua nhöõng gì nhaø cung caáp ñang hieän coù, maø quaûn lyù thu mua caàn phaûi tìm hieåu roõ nhu caàu cuûa khaùch haøng, xu höôùng tieâu duøng v.v.. ñeå ñöa ra nhöõng saùng kieán thöông löôïng vôùi nhaø cung caáp ñöa ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm maø hoï caàn. Chaúng haïn, caùc saûn phaåm coù bao bì lôùn hôn ñeå tieát kieäm chi phí cho caùc nhaø haøng quaùn aên, caùc saûn phaåm mang thöông hieäu rieâng v.v.. Thu mua taän goác vôùi giaù reû chöa coù nghóa laø Metro coù theå thaâm nhaäp ñöôïc thò tröôøng neáu Metro thieát laäp möùc lôïi nhuaän khoâng hôïp lyù. Chính vì vaäy, caùc quaûn lyù thu mua ngaønh haøng caàn caân ñoái vôùi möùc ngaân saùch, phoái hôïp vôùi caùc boä phaän lieân quan: marketing, baùn haøng v.v.. coù caùc phaûn hoài töø thò tröôøng töø ñoù, thieát laäp chính saùch giaù baùn cho hôïp lyù vöøa ñaûm baûo tính caïnh tranh, vöøa toái ña hoùa lôïi nhuaän. Nhö vaäy, chuùng toâi vöøa trình baøy caùc chieán löôïc ñeà nghò ñöôïc öùng duïng cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán giai ñoaïn 2006 – 2010 döïa treân taàm nhìn, söù maïng vaø muïc tieâu cuûa coâng ty cuõng nhö cuûa ngaønh haøng trong giai ñoaïn naøy. Trong chöông sau, chuùng toâi seõ ñöa ra keát luaän caùc chieán löôïc ñeà nghò thöïc hieän, ñoàng thôøi ñöa ra moät soá kieán nghò ñeå caùc chieán löôïc naøy ñöôïc thöïc hieän moät caùch hieäu quaû nhaát so vôùi keá hoaïch ñeà ra.] 3.4. KIEÁN NGHÒ Thieát laäp chieán löôïc ñuùng khoâng coù nghóa laø moïi ngöôøi coù theå thöïc thi chieán löôïc thaønh coâng. Ñeå ñaûm baûo thöïc thi chieán löôïc thaønh coâng ñoøi hoûi phaûi coù söï uûng hoä, tính kyû luaät, ñoäng cô thuùc ñaåy, noã löïc cuûa taát caû quaûn trò vieân vaø nhaân vieân. Nhöõng ñieàu naøy vaãn coøn chöa ñuû neáu quaûn trò vieân vaø nhaân vieân khoâng coù ñuû naêng löïc vaø khaû naêng ñeå thöïc hieän nhöõng thay ñoåi töø caùc chieán löôïc ñaõ vaïch ra. Chính vì vaäy, taùc giaû ñöa ra moät soá kieán nghò ñeå ñaûm baûo caùc chieán löôïc ñöôïc thöïc thi thaønh coâng. Cô caáu toå chöùc Caùc chieán löôïc ñöôïc ñeà ra seõ gaén vôùi nhöõng thay ñoåi trong cô caáu toå chöùc. Ñeå ñaûm baûo caùc chieán löôïc ñöôïc thöïc thi thaønh coâng, Metro caàn tuyeån duïng vaø ñaøo taïo ñöôïc nhöõng quaûn trò vieân vaø nhaân vieân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø khaû naêng phuø hôïp vôùi töøng vò trí coâng taùc. Ñeå tuyeån duïng ñöôïc nhöõng nhaân vieân nhö vaäy, coâng taùc tuyeån duïng caàn minh baïch vaø coâng baèng, traùnh tình traïng tham nhuõng, hoái loä hoaëc quen bieát. Vieäc phaân boå nhaân söï cuõng caàn ñaûm baûo tính coâng baèng vaø hôïp lyù, phaân coâng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc ñeå ñaûm baûo chieán löôïc ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng. Chính saùch khen thöôûng Moät khi coâng ty tuyeån duïng caùc quaûn trò vieân vaø nhaân vieân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø khaû naêng ñeå thöïc thi chieán löôïc, coâng ty caàn coù caùc chính saùch löông, khen thöôûng theo thaønh tích moät caùch thoûa ñaùng. Caùc chính saùch naøy caàn phaûi caïnh tranh ñeå coù theå thu huùt vaø giöõ ñöôïc caùc quaûn trò vieân coù naêng löïc thöïc söï. Chính saùch khen thöôûng phaûi döïa treân caùc chæ tieâu coù theå ño löôøng ñöôïc nhö doanh soá, lôïi nhuaän. Vaên hoùa coâng ty Khi ñöa ra moät chieán löôïc vaø ñem chieán löôïc naøy vaøo thöïc hieän thoâng thöôøng taïo ra nhöõng söï thay ñoåi trong cô caáu, coâng ngheä, con ngöôøi, hoaëc laø caùc quan heä laâu nay voán ñang thuaän tieän. Vì theá, ngöôøi ta thöôøng choáng laïi söï thay ñoåi. Ñeå vieäc thöïc hieän chieán löôïc thaønh coâng, coâng ty Metro caàn ñaøo taïo caùc quaûn trò vieân nhöõng kyõ naêng quaûn trò ñeå hoï coù theå xöû lyù ñöôïc caùc tình huoáng baát hôïp taùc, nhöõng phaøn naøn veà coâng ty gaây tinh thaàn laøm vieäc khoâng toát. Ngoaøi ra, Ban Giaùm Ñoác coâng ty coøn caàn phaûi taïo ra moät moâi tröôøng vaên hoùa hoã trôï cho quaù trình thöïc thi chieán löôïc. Ñoái vôùi moät coâng ty coù aùp löïc coâng vieäc nhö Metro, moâi tröôøng vaên hoùa ñoù caàn phaûi theå hieän tinh thaàn laøm vieäc ñoàng ñoäi, thaønh coâng cuûa baïn cuõng laø thaønh coâng cuûa toâi vaø ngöôïc laïi, thoâng tin ñöôïc chia seû, khoâng böng bít, caùc cheá ñoä chính saùch thaêng tieán, khen thöôûng ñeàu ñöôïc coâng khai, caùc cheá ñoä phuùc lôïi. Cuõng caàn phaûi quaûn lyù caùc quan heä chính trò trong coâng ty. Nhö vaäy thì quaù trình thöïc thi chieán löôïc seõ coù nhieàu cô hoäi thaønh coâng hôn. Toùm laïi, ñeå vieäc thöïc thi chieán löôïc thaønh coâng caàn phaûi coù söï uûng hoä, tính kyû luaät, ñoäng cô thuùc ñaåy vaø noã löïc töø taát caû caùc quaûn trò vieân vaø nhaân vieân. Caàn phaûi xaây döïng moät cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi chieán löôïc, gaén thaønh tích vaø löông thöôûng vôùi chieán löôïc, taïo ra moät moâi tröôøng toå chöùc thuaän lôïi cho söï thay ñoåi do chieán löôïc, quaûn trò caùc quan heä chính trò trong coâng ty, thieát laäp moâi tröôøng vaên hoùa coù lôïi cho vieäc thöïc thi chieán löôïc, laøm phuø hôïp caùc quy trình laøm vieäc vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc, vaät löïc. KEÁT LUAÄN Toùm laïi, moâi tröôøng kinh doanh coù nhieàu ñieåm thuaän lôïi: moät neàn kinh teá ñang taêng tröôûng raát toát, quaù trình hoäi nhaäp quoác teá vaø khu vöïc, thu nhaäp vaø tieâu duøng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng, trình ñoä haïn cheá cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp, xu höôùng tieâu duøng ñang thay ñoåi töø truyeàn thoáng sang hieän ñaïi, nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng, dòch vuï cuûa haøng hoùa. Baûn thaân MCCVN coù nhöõng öu theá noåi baät: laø coâng ty ñi tieân phong trong lónh vöïc kinh doanh sæ hieän ñaïi, coù söï haäu thuaãn maïnh meõ veà taøi chính, kyõ thuaät, kinh nghieäm quaûn lyù, heä thoáng vi tính hoùa v.v.., quan heä hôïp taùc laâu daøi vôùi caùc taäp ñoaøn kinh doanh quoác teá, laø nôi cung caáp ñaày ñuû caùc chuûng loaïi cho khaùch haøng. Ñoù laø nhöõng yeáu toá thuaän lôïi cho coâng vieäc kinh doanh cuûa MCCVN. Tuy nhieân, moâi tröôøng cuõng coù nhöõng ñieåm chöa thuaän lôïi nhö: thoùi quen töø taän goác reã cuûa moâ hình kinh doanh sæ truyeàn thoáng, söï gia nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh taàm côõ quoác teá, caïnh tranh khoâng laønh maïnh, thieáu söï hoã trôï cuûa caùc ñoái taùc. Noäi boä MCCVN cuõng coù nhöõng ñieåm coøn haïn cheá: chính saùch giaù caû ñoâi khi thieáu tính caïnh tranh, söï thieáu kinh nghieäm laøm vieäc cuûa moät soá vò trí quaûn lyù v.v.. Do vaäy, ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá naøy nhaèm ñaït muïc tieâu cho giai ñoaïn 2006 -2010, chuùng toâi ñeà nghò öùng duïng caùc chieán löôïc nhö sau cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán: Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng nhaèm taêng doanh soá cho ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán taïi saùu trung taâm baùn sæ Metro treân toaøn quoác (thò tröôøng hieän coù) baèng caùc noã löïc tieáp thò lôùn hôn. Ñeå chieán löôïc naøy mang tính khaû thi cao, caàn phaûi ñöôïc phoái hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm (gia coâng haøng thöông hieäu rieâng, hoaëc lieân keát vôùi caùc nhaø cung caáp caùc thöông hieäu lôùn saûn xuaát caùc saûn phaåm vôùi ñoùng goùi vaø quy caùch ñoäc quyeàn), chieán löôïc thu mua Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng nhaèm ñöa caùc saûn phaåm cuûa ngaønh haøng thöïc phaåm khoâ vaø cheá bieán hieän coù vaøo nhöõng khu vöïc ñòa lyù môùi. Keá hoaïch töø nay ñeán naêm 2007 laø seõ xaây döïng theâm 02 trung taâm nöõa ñeå hình thaønh toång coäng 08 trung taâm baùn sæ Metro treân toaøn quoác. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: gia coâng haøng thöông hieäu rieâng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng, toái ña hoùa lôïi nhuaän, toái thieåu hoùa chi phí. Ngoaøi ra, haøng thöông hieäu rieâng coøn nhaèm cuûng coá hình aûnh cuûa coâng ty, taïo nieàm tin cho khaùch haøng. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: lieân keát vôùi nhaø cung caáp saûn xuaát saûn phaåm ñoäc quyeàn nhaèm taïo lôïi theá caïnh tranh rieâng cho ngaønh haøng. Caùc saûn phaåm ñoäc quyeàn phaûi ñaùp öùng hai tieâu chí: Moät laø, ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng, hai laø, khoâng gioáng vôùi baát kyø loaïi bao bì ñoùng goùi naøo treân thò tröôøng. Chieán löôïc thu mua caàn phaûi taäp trung, mua taän goác vôùi soá löôïng hôïp lyù ñeå ñöôïc caùc öu ñaõi veà giaù caû, khuyeán maõi, ñoàng thôøi ñaûm baûo voøng quay toàn kho, ñaùp öùng nhu caàu baùn haøng cuûa caùc trung taâm Metro. Chieán löôïc thu mua caàn mang tính chuû ñoäng: coù nghóa laø khoâng chæ laø mua nhöõng gì nhaø cung caáp ñang hieän coù, maø quaûn lyù thu mua caàn phaûi tìm hieåu roõ nhu caàu cuûa khaùch haøng, xu höôùng tieâu duøng v.v.. ñeå ñöa ra nhöõng saùng kieán thöông löôïng vôùi nhaø cung caáp ñöa ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm maø hoï caàn. Ñeå ñaûm baûo caùc chieán löôïc noùi treân ñöôïc thaønh coâng caàn phaûi coù söï uûng hoä, tính kyû luaät, ñoäng cô thuùc ñaåy vaø noã löïc töø taát caû caùc quaûn trò vieân vaø nhaân vieân. Caàn phaûi xaây döïng moät cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi chieán löôïc, gaén thaønh tích vaø löông thöôûng vôùi chieán löôïc, taïo ra moät moâi tröôøng toå chöùc thuaän lôïi cho söï thay ñoåi do chieán löôïc, quaûn trò caùc quan heä chính trò trong coâng ty, thieát laäp moâi tröôøng vaên hoùa coù lôïi cho vieäc thöïc thi chieán löôïc, laøm phuø hôïp caùc quy trình laøm vieäc vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc, vaät löïc hôïp lyù. Coù nhö theá, MCCVN môùi coù theå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra cho giai ñoaïn 2006 – 2010.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng chiến lược cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại công ty metro cash & carry viet nam.pdf