Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay

Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng dân tộc với mục tiêu là phát triển con người toàn diện

pdf29 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhóm 4 THÀNH VIÊN LÊ QUANG NAM1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 2 PHẠM THỊ KIM NGA 3 PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG4 PHẠM BẢO OANH 45 XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người CON NGƯỜI Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay NỘI DUNG 1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 1.1 4 4 5 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh1.2 2 Con người Việt Nam trong lịch sử2.1 Con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay2.2 XÃ HỘI SINH VẬT Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin Con người là thực thể thống nhất giữa các mặt SINH VẬT XÃ HỘI Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin Back CON NGƯỜI tác động lên tự nhiên biến đổi tự nhiên phục vụ cho mục đích của mình Back CON NGƯỜI biến đổi theo tự nhiên Back CON NGƯỜI là chủ thể của xã hội Back Con người là SẢN PHẨM của xã hội Back Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng dân tộc với mục tiêu là phát triển con người toàn diện Back CÁC NHÂN TỐ hình thành con người Việt Nam  Sự tác động của môi trường - địa lý  Đời sống kinh tế  Lịch sử giữ nước  Sự tác động của môi trường văn hoá Con người Việt Nam Sự tác động của MÔI TRƯỜNG - ĐỊA LÝ Back Đời sống kinh tế Back Con người lịch sử Back Sự tác động của môi trường văn hoá đa dạng Người Việt chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hoá: 1 2 Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành hệ tư tưởng định hướng cho cách mạng Việt Nam Ấn Độ Trung Quốc Pháp Văn hoá và con người Việt Điểm mạnh Điểm hạn chế XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM Tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc Đức tính cần cù, sáng tạo trong mọi hoạt động Truyền thống cộng đồng, lòng nhân ái, những tình cảm vị tha và khoan dung Điểm mạnh Giá trị tinh thần, đạo lý của gia đình truyền thống Truyền thông hiếu học, tôn sư trọng đạo Back Tinh thần yêu nước ý thức độc lập dân tộc tự lực, tự cường đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc Back Đức tính trong mọi hoạt động Back CẦN CÙ SÁNG TẠO Truyền thống cộng đồng LÒNG NHÂN ÁI những tình cảm VỊ THA và KHOAN DUNG Back Truyền thống HIẾU HỌC TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Back Giá trị tinh thần, đạo lý của gia đình truyền thống Back Phong cách sản xuất nhỏ biểu hiện trong thói quen, tập quán, lối sống và cách ứng xử, nếp suy nghĩ, lề thói làm ăn... của người Việt Nam Những mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động tiêu cực tới sự phát triển văn hoá và con người Việt Nam Điểm Hạn chế Back Xây dựng con người Việt nam: Phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của người Việt 1 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giá trị mới của con người việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 2 Phê phán, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực trong tư tưởng, đạo đức lối sống, chống lại bệnh quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội... nhằm làm lành mạnh hoá xã hội Xây dựng con người Việt nam: Phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của người Việt 3 Bồi dưỡng các giá trị văn hoá trong thế hệ trẻ Việt Nam 4 Chú trọng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftriet_4841.pdf