Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện Nghị quyết Trung ương (Khoá VII); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần2) của BCHTW Đảng (Khoá VIII); Nghị quyết 79 của thường vụ ĐUQSTW về đổi mới và chỉnh đốn Đảng Nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng TSVM làm cơ sở xây dựng đơn vị VMTD. Trong những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong quân đội đã gắn kết hữu cơ giữa xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD và đã thu được kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng. Nhờ đó các tổ chức đảng thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo có hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị theo đường lối, chủ trương của Đảng nà nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ của quân đội, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của quân đội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới mà Dảng ta đã xác định. Những thành tựu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được trong thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo một lần nữa chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi. Tuy nhiên đứng trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm sau đây: Sự suy thoái về chính trị tư tưởng, tình trạng tham nhũng quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng. Tổ chức Đảng các cấp chưa được chỉnh đốn thực sự vững mạnh . Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Đảng ta phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Riêng đối với các tổ chức Đảng trong quân đội, việc tổng kết rut kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một việc làm cần thiết và cấp bách trên cơ sở nguyên tắc xây dựng cơ sở Đảng TSVM gaộn liền với xây dựng đơn vị VMTD. Chính vì vậy tiểu luận tập trung nghiên cứu đề tài: "Gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện".

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2664 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏC VIEÄN KYÕ THUAÄT QUAÂN SÖÏ tiÓu luËn c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ §Ò tµi: x©y dùng ®¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh g¾n víi x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn Häc viªn thùc hiÖn: nguyÔn thanh s¬n Líp: chØ huy tham m­u kü thuËt hµ néi 11-2003 lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng (Kho¸ VII); NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng 6 (lÇn2) cña BCHTW §¶ng (Kho¸ VIII); NghÞ quyÕt 79 cña th­êng vô §UQSTW vÒ ®æi míi vµ chØnh ®èn §¶ng Nh»m x©y dùng c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng TSVM lµm c¬ së x©y dùng ®¬n vÞ VMTD. Trong nh÷ng n¨m qua, cÊp uû, chØ huy c¸c cÊp trong qu©n ®éi ®· g¾n kÕt h÷u c¬ gi÷a x©y dùng tæ chøc §¶ng TSVM víi x©y dùng ®¬n vÞ VMTD vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm b­íc ®Çu quan träng. Nhê ®ã c¸c tæ chøc ®¶ng thùc sù ph¸t huy vai trß h¹t nh©n chÝnh trÞ l·nh ®¹o cã hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng nµ nhiÖm vô, ®iÒu lÖnh, ®iÒu lÖ cña qu©n ®éi, ®¶m b¶o ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña qu©n ®éi, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi mµ D¶ng ta ®· x¸c ®Þnh. Nh÷ng thµnh tùu cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n ta ®¹t ®­îc trong thêi kú ®æi míi do §¶ng khëi x­íng vµ l·nh ®¹o mét lÇn n÷a chøng minh r»ng sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi. Tuy nhiªn ®øng tr­íc yªu cÇu míi cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng, trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ®ang næi lªn mét sè vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m sau ®©y: Sù suy tho¸i vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, t×nh tr¹ng tham nhòng quan liªu, l·ng phÝ cña mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn nghiªm träng. Tæ chøc §¶ng c¸c cÊp ch­a ®­îc chØnh ®èn thùc sù v÷ng m¹nh ... §Ó ®¶m b¶o vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi, CNH, H§H ®Êt n­íc. §¶ng ta ph¶i tiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng. Riªng ®èi víi c¸c tæ chøc §¶ng trong qu©n ®éi, viÖc tæng kÕt rut kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc x©y dùng vµ chØnh ®èn §¶ng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trªn c¬ së nguyªn t¾c x©y dùng c¬ së §¶ng TSVM gaén liÒn víi x©y dùng ®¬n vÞ VMTD. ChÝnh v× vËy tiÓu luËn tËp trung nghiªn cøu ®Ò tµi: "G¾n x©y dùng §¶ng bé TSVM víi x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn". Ph¹m vi cña tiÓu luËn chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau ®©y: CHÖÔNG 1 : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG Phaàn 1 : Nhöõng cô sôû lyù luaän veà vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vôùi QÑ. Phaàn 2 : Nhöõng cô sôû khoa hoïc ñeå xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. Phaàn 3 : Thöïc traïng vaø nguyeân nhaân cuûa xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. Phaàn 4 : Moät soá yeâu caàu vaø giaûi phaùp cô baûn naâng cao hieäu quaû xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. CHÖÔNG 2 : TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN VIEÄC XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG BOÄ TSVM VÔÙI XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VMTD Nhöõng keát quaû trong coâng taùc laõnh ñaïo ñôn vò thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Ñaûng boä phoøng Kyõ Thuaät / Boä CHQS tænh Laâm Ñoàng CHÖÔNG 1 : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG NHÖÕNG CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ VAI TROØ LAÕNH ÑAÏO CUÛA ÑAÛNG VÔÙI QUAÂN ÑOÄI. Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc Chuû Tòch Hoà Chí Minh saùng laäp, giaùo duïc vaø reøn luyeän ñaõ tröôûng thaønh nhanh choùng vaø ngaøy caøng lôùn maïnh, vieát neân nhöõng trang söû vaøng choùi loïi. Baèng cuoäc caùch maïng thaùng 8/45, chieán thaéng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, laäp neân nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ. Baèng chieán dòch lòch söû muøa xuaân naêm 1975 ñaäp tan chuû nghóa thöïc daân môùi cuûa chuû nghóa ñeá quoác Myõ vaø beø luõ tay sai baùn nöôùc, giaønh ñoäc laäp daân toäc, caû nöôùc ñi leân CNXH. Coù ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñoù bôûi Ñaûng ta kieân ñònh nguyeân taéc “Ñaûng laõnh ñaïo tuyeät ñoái, tröïc tieáp veà moïi maët ñoái vôùi Quaân ñoäi”. QÑNDVN- moät quaân ñoäi do Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaø Chuû Tòch Hoà Chí Minh saùng laäp laõnh ñaïo vaø reøn luyeän laø moät ñoäi quaân töø nhaân daân maø ra, vì nhaân daân maø hy sinh chieán ñaáu, luoân tuyeät ñoái trung thaønh vôùi muïc tieâu lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng vaø daân toäc. Moät quaân ñoäi mang baûn chaát giai caáp coâng nhaân, baûn chaát giai caáp cuûa moät Ñaûng caàm quyeàn. Ñaûng CSVN ngöôøi laõnh ñaïo, toå chöùc thöïc hieän thaéng lôïi moïi nhieäm vuï cuûa caùch maïng Vieät Nam. Xuaát phaùt töø vieäc thöïc hieän nguyeân taéc “Ñaûng laõnh ñaïo tuyeät ñoái, tröïc tieáp veà moïi maët” QÑNDVN. Toå chöùc Ñaûng trong quaân ñoäi ñöôïc toå chöùc ôû taát caû caùc loaïi hình ñôn vò, laø haït nhaân laõnh ñaïo chính trò ôû cô sôû. Nhaèm naâng cao chaát löôïng toång hôïp söùc maïnh chieán ñaáu cuûa quaân ñoäi maø chaát löôïng chính trò laøm cô sôû thì vaán ñeà coù tính quyeát ñònh laø xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng trong saïch vöõng maïnh phaûi gaén vôùi xaây döïng ñôn vò cô sôû vöõng maïnh toaøn dieän. Hai yeáu toá ñoù coù söï taùc ñoäng qua laïi, thoáng nhaát vôùi nhau, taïo tieàn ñeà cho nhau phaùt trieån vì muïc tieâu chung laø hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï ñöôïc giao. Xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM phaûi xaùc ñònh muïc tieâu laõnh ñaïo, nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén ñeå xaây döïng ñôn vò cô sôû VMTD. Xaây döïng ñôn vò vöõng maïnh toaøn dieän phaûi bao haøm noäi dung xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM. Xaây döïng toå chöùc ñaûng TSVM phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc giaùo duïc reøn luyeän, saøng loïc ñoäi nguõ ñaûng vieân, xaây döïng ñôn vò cô sôû VMTD phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä. Nhöõng noäi dung treân laø yeâu caàu ñoøi hoûi caáp baùch trong giai ñoaïn hieän nay ñoái vôùi caáp uyû chæ huy ñôn vò. Ngaøy nay cuøng vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc quaân ñoäi ta ñang tích cöïc trieån khai xaây döïng theo höôùng chính quy, tinh nhueä, töøng böôùc hieän ñaïi. Söï nghieäp caùch maïng cuûa Ñaûng , nhieäm vuï cuûa quaân ñoäi vöøa coù nhöõng thuaän lôïi veà thôøi cô, vaän hoäi raát cô baûn song cuõng khoâng ít khoù khaên thaùch thöùc bôûi söï choáng phaù cuûa chuû nghóa ñeá quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch, baèng chieán löôïc dieãn bieán hoaø bình, baïo loaïn laät ñoå… vaø taùc ñoäng cuûa cô cheá thò tröôøng vôùi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn. Thöïc teá treân ñoøi hoûi luùc naøo cuõng phaûi taêng cöôøng hôn nöõa söï laõnh ñaïo “tröïc tieáp veà moïi maët” cuûa Ñaûng ñoái vôùi quaân ñoäi, naâng cao chaát löôïng xaây döïng caùc ñôn vò cô sôû ñoàng thôøi phaûi coù noäi dung bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng maët coøn toàn taïi trong nhaän thöùc, toå chöùc thöïc hieän xaây döïng toå chöùc cô sôû ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD nhö noäi dung coøn ñôn giaûn, hình thöùc bieän phaùp coøn luùng tuùng traùch nhieäm chöa cao, thieáu saâu saéc cuï theå … daãn ñeán moät soá maâu thuaãn laø tyû leä toå chöùc cô sôû ñaûng VMTD thì cao maø ñôn vò cô sôû VMTD thì thaáp, khoâng caân ñoái. Ôû moät vaøi toå chöùc cô sôû Ñaûng vaø ñôn vò chuyeån bieán chaäm, laøm haïn cheá chaát löôïng naâng cao söùc chieán ñaáu cuûa ñôn vò. Traùch nhieäm ñoù thuoäc veà caáp uûy, chæ huy ôû töøng caáp , giaûi quyeát chöa döùt ñieåm laøm cho toå chöùc vaø ñôn vò yeáu keùm keùo daøi. Vì vaäy vieäc xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén lieàn vôùi xaây döïng cô sôû VMTD laø yeâu caàu caáp baùch hôn bao giôø heát. Nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï giöõ vöõng an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi, giöõ vöõng chuû quyeàn ñoäc laäp daân toäc, laøm cô sôû phuïc vuï ñaéc löïc cho söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc, goùp phaàn cuøng toaøn Ñaûng, toaøn daân vaø toaøn quaân phaán cho moät nöôùc Vieät Nam XHCN giaøu maïnh, coâng baèng, daân chuû, vaên minh. Phaàn moät NHÖÕNG CÔ SÔÛ KHOA HOÏC ÑEÅ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC ÑAÛNG TSVM GAÉN VÔÙI XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VÖÕNG MAÏNH TOAØN DIEÄN TRONG GIAI ÑOAÏN CAÙCH MAÏNG MÔÙI. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN : Xuaát phaùt töø quan ñieåm chuû nghóa Maùc-LeâNin veà xaây döïng quaân ñoäi kieåu môùi cuûa giai caáp coâng nhaân. Ñaáu tranh giai caáp baèng baïo löïc caùch maïng, baèng chuyeân chính voâ saûn, con ñöôøng ñaáu tranh giaønh vaø giöõ chính quyeàn laø con ñöôøng duy nhaát ñuùng. Khaû naêng giaønh chính quyeàn baèng hoaø bình laø raát quyù nhöng raát hieám vì coù tieàn leä: - Giai caáp tö saûn vaø boïn phaûn caùch maïng toàn taïi treân cô sôû baïo löïc ñeå tieâu dieät giai caáp voâ saûn. Baïo löïc caùch maïng laø söùc maïnh toång hôïp cuûa quaàn chuùng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, baèng nhieàu löïc löôïng, nhieàu hình thöùc ñaáu tranh ñeå giaønh vaø giöõ chính quyeàn. Xuaát phaùt töø quan ñieåm, tö töôûng HCM vaø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Treân cô sôû vuõ trang quaàn chuùng töøng böôùc toå chöùc coâng noâng töï veä laøm ñoäi noàng coát cho quaàn chuùng ñaùnh giaëc. Töø nhöõng naêm 1936 Ñaûng ta ra chæ thò nhanh choùng toå chöùc ra caùc Quaân uyû (toå chöùc ñaûng trong quaân ñoäi) laøm nhieäm vuï laõnh ñaïo quaân ñoäi, vaän ñoäng quaàn chuùng thöïc hieän söï nghieäp caùch maïng cuûa Ñaûng. Töø cô sôû lyù luaän neâu treân ñeå khaúng ñònh : Ñaûng CSVN laõnh ñaïo QÑNDVN laø taát yeáu khaùch quan. Cho duø ôû töøng giai ñoaïn cuûa cuoäc caùch maïng, cô cheá laõnh ñaïo cuûa Ñaûng trong quaân ñoäi veà caâu chöõ coù thay ñoåi song veà baûn chaát quan ñieåm laø nhaát quaùn. Theå hieän : Quyeàn laõnh ñaïo quaân ñoäi thuoäc veà moät Ñaûng duy nhaát laø Ñaûng CSVN. Ñaûng CSVN laõnh ñaïo QÑNDVN baèng ñöôøng loái, chuû tröông, phöông höôùng, xaây döïng, chieán ñaáu : Tröïc tieáp toå chöùc kieåm tra giaùm saùt moïi hoaït ñoäng coâng taùc (Quaân söï - haønh chính - haäu caàn - kyõ thuaät) moïi toå chöùc, moïi caùc nhaân khoâng qua khaâu trung gian. Thöïc teá quaù trình töø khi ñaàu môùi thaønh laäp quaân ñoäi ñeán nay traõi qua bao gian khoå hy sinh ñaõ chöùng minh khoa hoïc chính xaùc laø Ñaûng laõnh ñaïo quaân ñoäi chaët cheõ, quaân ñoäi luoân tuyeät ñoái tung thaønh vôùi Ñaûng, vôùi toå quoác vaø nhaân daân, hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï, chieán thaéng moïi keû thuø. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN : Töø caùc nghò quyeát, chæ thò cuûa ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quaân, caùc nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng Uyû Quaân Söï Trung Öông vieäc nhaän thöùc vaø toå chöùc thöïc hieän xaây döïng cô sôû ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD ñeå phaùt huy hieäu quaû tích cöïc, taïo tieàn ñeà, coù tinh thaàn vaø vaät chaát töø noäi löïc moãi toå chöùc moãi ñôn vò ñeå taïo neân söùc maïnh toång hôïp, naâng cao chaát löôïng toå chöùc cô sôû Ñaûng, xaây döïng ñôn vò goùp phaàn xaây döïng ñòa baøn an toaøn. Theå hieän : Tình hình chính trò tö töôûng boä ñoäi oån ñònh trung thaønh vaø tin töôûng vaø söï nghieäp cuûa Ñaûng. Caùn boä chieán syõ yeân taâm, gaén boù xaây döïng ñôn vò, xaây döïng quaân ñoäi ñoaøn keát quaân daân ngaøy caøng cuûng coá, phaùt huy toát giöõ ñöôïc hình aûnh ñeïp “Boä ñoäi cuï Hoà”. Keát quaû giaùo duïc chính trò, huaán luyeän saün saøng chieán ñaáu qua kieåm tra nhöõng naêm gaàn ñaây tyû leä khaù gioûi ngaøy caøng cao. Trình ñoä vaø khaû naêng SSCÑ ñöôïc naâng leân roõ reät. Caùc ñôn vò ñaõ naâng cao tính chuû ñoäng, phaùt huy tinh thaàn töï löïc, töï cöôøng, khaéc phuïc khoù khaên ñaåy maïnh taêng gia lao ñoäng saûn xuaát caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cho boä ñoäi. - Moâi tröôøng vaên hoaù, neáp soáng laønh maïnh ôû cô sôû coù buôùc chuyeån bieán tieán boä, tình traïng vi phaïm kyû luaät, hieän töôïng ñaøo boû nguõ giaûm nhieàu. Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn treân khaúng ñònh töø nhöõng khi thöïc hieän vieäc xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. Naêng löïc laõnh ñaïo, söùc chieán ñaáu cuûa caùc toå chöùc cô sôû Ñaûng coù böôùc chuyeån bieán ñaùng keå. Soá toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM ngaøy caøng taêng. Ñoäi nguõ ñaûng vieân qua thöïc tieãn xaây döïng ñôn vò ñöôïc boài döôõng reøn luyeän ñaõ tröôûng thaønh caû veà yù thöùc traùch nhieäm vaø naêng löïc laõnh ñaïo, chæ huy toå chöùc thöïc hieän nhieäm vuï. Ñôn vò ñuû söùc hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao. Nhö vaäy coù theå noùi : Xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD laø moät taát yeáu khaùch quan, vieäc xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM chöùa ñöïng caû muïc tieâu phöông höôùng, nhieäm vuï xaây döïng ñôn vò VMTD quyeát ñònh chaát löôïng hieäu quaû xaây döïng ñôn vò VMTD. Ngöôïc laïi vieäc xaây döïng ñôn vò VMTD bao goàm caû noäi dung bieän phaùp ñeå xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM. Noäi dung xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. - Tröôùc heát veà muïc tieâu : Xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM vaø ñôn vò VMTD trong ñoù coù tieâu chí cuï theå khaùc nhau nhöng muïc tieâu chung laø nhaèm taêng cöôøng söï laõnh ñaïo tröïc tieáp tuyeät ñoái veà moïi maët cuûa Ñaûng vôùi quaân ñoäi ñeå nhaèm naâng cao chaát löôïng toång hôïp, naêng löïc laõnh ñaïo, söùc chieán ñaáu cuûa caùc toå chöùc cô sôû Ñaûng, ñoàng thôøi naâng cao naêng löïc chæ huy, chæ ñaïo, toå chöùc thöïc hieän nhieäm vuï oå caùc ñôn vò cô sôû, baûo ñaûm cho ñôn vò hoaøn thaønh thaéng lô(i nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao. Vieäc baûo ñaûm cho ñôn vò hoaøn thaønh thaéng lôïi nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao kòp thôøi ngaên chaën xöû lyù nhöõng vi phaïm, ñaùp öùng yeâu caàu hoaøn thaønh nhieäm vuï trong moïi hoaøn caûnh vôùi hieäu quaû cao hôn, chaát löôïng toát hôn laø thöôùc ño, phaûn aùnh thöïc chaát noäi dung keát quaû xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM, xaây döïng ñôn vò VMTD ôû cô sôû. - Veà xaây döïng toå chöùc Ñaûng vaø xaây döïng ñôn vò : Ñoù laø vieäc thöôøng xuyeân kieän toaøn naâng cao chaát löôïng caáp uyû vôùi xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä chuû trì, ñaây chính laø boä tham möu khoâng chæ laøm nhieäm vuï khôûi xöôùng laõnh ñaïo maø coøn tröïc tieáp chæ huy, toå chöùc thöïc hieän nhieäm vuï. Vì vaäy noäi dung, muïc tieâu, bieän phaùp xaây döïng toå chöùc Ñaûng vôùi xaây döïng ñôn vò cô sôû phaûi theå hieän ngay trong nghò quyeát cuûa caùc caáp uyû Ñaûng, trong keá hoaïch ñôn vò, trong lòch coâng taùc cuûa ngöôøi chæ huy. Khi trieån khai thöïc hieän yeâu caàu quan troïng nhaát laø giaûi quyeát toát moái quan heä giöõa laõnh ñaïo vaø chæ huy. Thoáng nhaát caû veà quan ñieåm, tö töôûng chæ ñaïo, bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän. - Trong xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò cô sôû VMTD laø gaén xaây döïng reøn luyeän, quaûn lyù saøng loïc ñoäi nguõ ñaûng vieân vôùi xaây döïng reøn luyeän boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä. Moät löïc löôïng ñoâng ñaûo, noàng coát vöøa giöõ vai troø laõnh ñaïo, vöøa giöõ vai troø toå chöùc thöïc hieän nhieäm vuï. Chính hoï laø ngöôøi giöõ vai toø quyeát ñònh chaát löôïng hieäu quaû cuûa xaây döïng toå chöùc Ñaûng, xaây döïng ñôn vò thöôùc ño ñeå ñaùnh giaù hoï laø keát quaû phaán ñaáu reøn luyeän theo tieâu chuaån ngöôøi ñaûng vieân vaø hình thaønh traùch nhieäm ngöôøi caùn boä. - Noäi dung xaây döïng coøn theå hieän ôû möùc ñoä chaêm lo caùc toå chöùc ñoaøn theå ôû ñôn vò ngaøy caøng vöõng maïnh, thöôøng xuyeân duy trì caùc hoaït ñoäng coù neà neáp ñuùng chöùc naêng, coù hieäu quaû thieát thöïc goùp phaàn xaây döïng toå chöùc ñaûng, xaây döïng ñôn vò kòp thôøi giaûi quyeát toát caùc quan heä giöõa ñaûng vôùi quaàn chuùng, giöõa caùc boä vôùi chieán syõ. Phaàn hai THÖÏC TRAÏNG VAØ NGUYEÂN NHAÂN CUÛA XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC CÔ SÔÛ ÑAÛNG TSVM VAØ GAÉN VÔÙI XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VMTD. 1-Öu ñieåm : - Thöïc tieãn chöùng minh : Ñaõ taïo ñöôïc böôùc chuyeån bieán tích cöïc veà nhaän thöùc vaø traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo, chæ huy caùc caáp trong toaøn quaân veà söï caàn thieát, veà noäi dung yeâu caàu cuûa vieäc xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng trong saïch vöõng maïnh vôùi xaây döïng ñôn vò cô sôû VMTD qua vieäc quaùn trieät toå chöùc thöïc hieän caùc nghò quyeát, chæ thò höôùng daãn cuûa treân, caùc toå chöùc Ñaûng ñaõ coù nghò quyeát chuyeân ñeà, töøng caáp coù chöông trình noäi dung bieän phaùp cuï theå veà keá hoaïch xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. - Keát quaû böôùc ñaàu ñaõ naâng cao ñöôïc naêng löïc laõnh ñaïo, söùc chieán ñaáu cuûa toå chöùc Ñaûng giöõ vöõng vai troø noøng coát trong xaây döïng ñôn vò VMTD hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao goùp phaàn baûo ñaûm söï laõnh ñaïo vöõng chaéc cuûa Ñaûng ñoái vôùi quaân ñoäi. Tröôùc moïi dieãn bieán phöùc taïp cuûa tình hình theá giôùi, khu vöïc vaø trong nöôùc, söï choáng phaù baèng chieán löôïc “Dieãn bieán hoaø bình, baïo loaïn laät ñoâ(” cuûa chuû nghóa ñeá quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch, maët traùi cuûa cô cheá thò tröôøng traän ñòa chính trò tö töôûng cuûa Ñaûng trong quaân ñoäi vaãn ñöôïc giöõ vöõng ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá, quaân ñoäi xöùng ñaùng laø coâng cuï tin caäy cuûa Ñaûng. - Toå chöùc Ñaûng thöôøng xuyeân gaén xaây döïng, kieän toaøn caáp uyû vôùi xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä chuû trì, gaén quaûn lyù, reøn luyeän, phaân loaïi ñaûng vieân vôùi ñaøo taïo boài döôõng ñeà baït xöû duïng ñoäi nguõ caùn boä, gaén nghò quyeát cuûa caùc caáp uyû ñaûng vôùi keá hoaïch cuûa ngöôøi chæ huy vaø chöông trình haønh ñoäng cuûa caùc toå chöùc quaàn chuùng, thoâng qua ñoù toå chöùc Ñaûng vöøa kieåm nghieäm keát quaû vai troø laõnh ñaïo cuûa mình, vöøa thuùc ñaåy moïi hoaït ñoäng xaây döïng ñôn vò phong traøo cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå vöøa coù noäi dung hoaït ñoäng vöøa thieát thöïc goùp phaàn xaây döïng toå chöùc Ñaûng, xaây döïng ñôn vò. Ñoäi nguõ caùn boä, ñaûng vieân luoân laøm toát hai chöùc naêng vöøa laø ngöôøi laõnh ñaïo, vöøa laø ngöôøi toå chöùc thöïc hieän nhieäm vuï xaây döïng Ñaûng, xaây döïng ñôn vò. - Tình hình vi phaïm kyû luaät Ñaûng, kyû luaät cuûa quaân ñoäi, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc giaûm haún. Moái quan heä giöõa Ñaûng vôùi quaàn chuùng, giöõa caùn boä vôùi chieán syõ, moái ñoaøn keát quaân daân ñöôïc giöõ vöõng vaø phaùt huy toát. Quaàn chuùng tin vaøo Ñaûng, nhieàu quaàn chuùng töï giaùc phaán ñaáu reøn luyeän ñeå trôû thaønh ñaûng vieân phaùt huy toát vai troø laõnh ñaïo ôû taát caû caùc toå chöùc cô sôû. 2- Moät soá ñieåm toàn taïi : - ÔÛ moät soá toå chöùc Ñaûng, ñôn vò cô sôû, vieäc quaùn trieät nhaän thöùc muïc ñích yeâu caàu, noäi dung xaây döïng toå chöùc ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD chöa thaät saâu saéc ñaày ñuû, vieäc toå chöùc thöïc hieän bieän phaùp thieáu ñoàng boä, thoáng nhaát, hieäu quaû thaáp neân toå chöùc cô sôû Ñaûng, ñôn vò cô sôû chuyeån bieán chaäm, vuï vieäc vi phaïm keùo daøi khoâng ít tröôøng hôïp nhaän thöùc tö töôûng chöa gaén vôùi caùc toå chöùc thöïc hieän. - Vai troø cuûa caáp uyû Ñaûng caùc caáp chöa gaén chaët cheõ thoáng nhaát vôùi cöông vò chæ huy chuû trì. Coù nôi, coù luùc buoâng loûng vai troø laõnh ñaïo, hoaëc buoâng loûng vò trí chæ huy, thieáu kieåm tra ñoân ñoác, giaùm saùt cô sôû thöïc hieän caùc chæ thò nghò quyeát cuûa Ñaûng caùc caáp thöïc hieän meänh leänh cuûa ngöôøi chæ huy cho neân hieäu quaû xaây döïng toå chöùc Ñaûng, xaây döïng ñôn vò chöa thöôøng xuyeân maïnh, phong traøo coù luùc ñi xuoáng. Keát quaû thöïc hieän moïi nhieäm vuï coøn haïn cheá chöï thöïc söï vöõng chaéc toaøn dieän chöa chuù troïng nhaân roäng ñieån hình. - Vieäc giaùo duïc reøn luyeän saøng loïc ñoäi nguõ ñaûng vieân chöa gaén vôùi vieäc xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä hoaëc coù thì chöa thöôøng xuyeân cho neân khoâng ít caùn boä ñaûng vieân thaäm chí coù caû ñaûng vieân laø caáp uyû, giöõ cöông vò chæ huy chuû trì ôû cô sôû chöa thöôøng xuyeân phaùt huy toát vai troø laõnh ñaïo, vò trí chæ huy, lyù luaän chöa ñi ñoâi vôùi thöïc tieãn. -Vieäc thöïc hieän bình xeùt ñaùnh giaù phaân loaïi toå chöùc Ñaûng vaø ñaûng vieân, tieâu chuaån xem xeùt chöa ñöôïc tuaân thuû thoáng nhaát daãn ñeán maâu thuaãn giöõa tyû leä chi boä ñaït TSVM vôùi tyû leä ñaït ñôn vò VMTD. Maâu thuaãn giöõ tyû leä ñaûng vieân ñuû tö caùch vôùi söùc chieán ñaáu cuûa toå chöùc cô sôû Ñaûng. - ÔÛ moät soá caáp uyû, trong laõnh ñaïo thöïc hieän coâng taùc coøn vi phaïm nguyeân taéc cuûa Ñaûng, maát daân chuû hoaëc daân chuû hình thöùc. Chöa gaén coâng taùc caùn boä vôùi coâng taùc ñaûng vieân. Vì caùn boä maø saép xeáp coâng vieäc chöù khoâng khoâng vì coâng vieäc maø saép xeáp caùn boä daãn ñeán noäi boä maát ñoaøn keát, gaây hoaøi nghi trong quaàn chuùng, tö töôûng cuïc boä beø phaùi aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi toå chöùc thöïc hieän vaø chaát löôïng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa ñôn vò. - Vieäc toå chöùc giaùo duïc reøn luyeän ñoäi nguõ caùn boä ñaûng vieân coøn haïn cheá. Chöa phaùt huy ñöôïc tính töï giaùc töï hoïc, töï reøn ôû moãi ngöôøi daãn ñeán bieåu hieän giaûm suùt yù chí, dao ñoäng thoaùi hoaù bieán chaát, vun veùn caù nhaân, truïc lôïi chaïy caáp chaïy quyeàn.. laøm giaûm suùt loøng tin ôû quaàn chuùng ñoái vôùi Ñaûng, ôû chieán syõ vôùi caùn boä. Moät soá ñaûng vieân, caáp uyû, chæ huy chöa thaät quan taâm chaêm lo tôùi ñôøi soáng tinh thaàn, vaät chaát vaø söï tieán boä cuûa caáp döôùi. Chöa thuùc ñaåy phaùt huy ñöôïc taùc duïng hieäu quaû tích cöïc cuûa caùc ñoaøn theå quaàn chuùng cho neân hoï thieáu gaén boù vôùi ñôn vò, thaäm chí moät soá nôi coøn ñeå xaåy ra hieän töôïng quan lieâu, quaân phieät, vi phaïm quyeàn laøm chuû taäp theå cuûa quaàn chuùng. 3- Nguyeân nhaân cuûa nhöõng ñieåm toàn taïi: - Tröôùc heát nguyeân nhaân cô baûn thuoäc veà caáp uyû, chæ huy ôû moãi caáp vaø ôû moãi boä phaän ñaûng vieân, chöa nhaän thöùc ñaàu ñuû taàm quan troïng, yeâu caàu caáp baùch, muïc ñích noäi dung cuûa nhieäm vuï xaây döïng toå chöùc Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD laø vieäc soáng coøn ñeå naâng cao söùc maïnh chieán ñaáu cuûa caùc toå chuùc Ñaûng. Naâng cao söùc chieán ñaáu cuûa LLVT ñeå xaây döïng vaø baûo veä vöõng chaéc toå quoác Vieät Nam XHCN trong giai ñoaïn caùch maïng môùi. - Toå chöùc hoïc taäp quaùn trieät caùc quan ñieåm chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, trieån khai thöïc hieän chöa ñaày ñuû, chöa kòp thôøi boå sung, xöû lyù giaûi quyeát thieáu döùt ñieåm. Chöa chuù troïng sô, toång keát ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm hay, boå ích cho töøng loaïi hình toå chöùc, ñôn vò. Chöa chuù troïng xaây döïng vaø nhaân ñieån hình ñeå töø ñoù maø moãi caáp moãi ñôn vò ñeà xuaát noäi dung, bieän phaùp laõnh ñaïo, chæ ñaïo cô sôû thöïc hieän cho phuø hôïp, coù hieäu quaû thieát thöïc. Phaàn ba MOÄT SOÁ YEÂU CAÀU VAØ GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC CÔ SÔÛ ÑAÛNG TSVM GAÉN VÔÙI XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VMTD I- Moät soá yeâu caàu : Töø vieäc nhaän thöùc ñuùng ñaén taàm quan troïng, muïc tieâu, noäi dung, giaûi phaùp xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. Töø thöïc traïng cuûa vaán ñeà naøy maø cô baûn laø nhöõng khuyeát ñieåm toàn taïi vaø nguyeân nhaân cuûa noù trong thôøi gian vöøa qua nhö ñaõ neâu treân. Töø yeâu caàu caàn ñaùp öùng cuûa LLVT trong thôøi kyø ñaåy maïnh CNH-HÑH ñaát nöôùc, vôùi boái caûnh thôøi cô vaø thaùch thöùc ñan xen nhau. Taùc ñoäng vaø cuøng toàn taïi cuûa CNÑQ vaø caùc theá löïc thuø ñòch baèng chieán löôïc “dieãn bieán hoaø bình” nhaèm xoaù boû CNXH, xoaù boû vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, phi chính trò hoaù quaân ñoäi. Söï nghieäp baûo veä toå quoác, nhieäm vuï quoác phoøng –an ninh ñoøi hoûi phaûi khoâng ngöøng taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi toaøn xaõ hoäi noùi chung vaø LLVT noùi rieâng. Vì vaäy maø nhieäm vuï xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây duïng ñôn vò sô sôû VMTD laø nhieâm vuï cô baûn thöôøng xuyeân cuûa caùc caáp uyû Ñaûng, chæ huy caùc ñôn vò laø : 1- Xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò sô sôû VMTD ñöôïc tieán haønh chaët cheõ ñoàng boä ôû moïi caáp, moïi hoaït ñoäng, moïi maët coâng taùc. Ñoàng thôøi baûo ñaûm tính lieân tuïc suoát trong quaù trình xaây döïng vaø thöïc hieän moïi nhieäm vuï cuûa ñôn vò. 2- Töøng giai ñoaïn, töøng thôøi kyø vaø nhieäm vuï cuûa toå chöùc Ñaûng, chæ huy ñôn vò phaûi xaùc ñònh ñöôïc noäi dung troïng taâm, troïng ñieåm ñeå ñaàu tö laõnh ñaïo, chæ ñaïo cho cuï theå, taäp trung vaøo khaâu yeáu, toå chöùc ñôn vò yeáu khoâng daøn ñeàu. 3- Xaây döïng phaûi ñi ñoâi vôùi choáng tö töôûng, quan ñieåm traùi vôùi ñöôøng loái laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Choáng bieåu hieän vi phaïm nguyeân taéc, quan ñieåm cuûa Ñaûng veà ñoaøn keát trong vaø ngoaøi ñôn vò, veà taäp trung daân chuû, veà nhöõng vi phaïm khaùc laøm giaûm söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng, giaûm loøng tin cuûa quaàn chuùng vôùi Ñaûng, laøm maát thanh danh cuûa Ñaûng, phai môø hình aûnh “boä ñoäi cuï Hoà”. II- Moät soá giaûi phaùp cô baûn : Tröôùc heát phaûi nhaän thöùc vaø thöïc hieän ñaày ñuû muïc tieâu yeâu caàu cuûa vieäc xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò sô sôû VMTD laø thöïc hieän ñoàng boä, toaøn dieän treân taát caû caùc maët chính trò tö töôûng vaø toå chöùc, treân taát caû caùc maët hoaït ñoäng cuûa töøng caáp, trong töøng taäp theå vaø con ngöôøi cuï theå, song coù theå taäp trung vaøo moät soá noäi dung sau : - Toå chöùc quaùn trieät ñeå naâng cao hôn nöõa nhaän thöùc cho moïi caùn boä, ñaûng vieân, moïi thaønh vieân trong toå chuùc Ñaûng vaø ñôn vò. Maø tröôùc heát laø caáp uyû, chæ huy veà noäi dung bieän phaùp, vì ñaây laø vaán ñeà quan troïng haøng ñaàu nhaèm cho moïi ngöôøi coù nhaän thöùc vaø traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng vaø ñuû töø ñoù ñeà cao traùch nhieäm ñoùng goùp coâng söùc, trí tueä baûo ñaûm cho vieäc xaây duïng coù hieäu quaû thieát thöïc vöõng chaéc. - Xuaát phaùt töø nhieäm vuï chính trò cuûa toå chöùc Ñaûng vaø ñôn vó cô sôû maø ñeà ra chuû tröông, noäi dung, bieän phaùp ñeå xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò cô sôû VMTD ôû töøng giai ñoaïn cho phuø hôïp, töøng caáp uyû Ñaûng coù nghò quyeát chuyeân ñeà, chæ huy caùc caáp coù keá hoaïch cuï theå, phaân coâng caùn boä phuï traùch töøng noäi dung cuï theå, taêng cöôøng kieåm tra giuùp ñôû cô sôû thöïc hieän ñuùng höôùng (ñuùng quan ñieåm ñöôøng loái cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, kyû luaät cuûa QÑ). - Treân cô sôû nghò quyeát cuûa Ñaûng, keá hoaïch cuûa chæ huy ñôn vò maø trieån khai cho ñaûng vieân xaây döïng keá hoaïch phaán ñaáu thöïc hieän (döïa treân tieâu chuaån, nhieäm vuï ñaûng vieân vaø chöùc traùch ñöôïc phaân coâng ñôn vò toå chöùc ñaêng kyù giao öôùc thi ñua. - Thöôøng xuyeân ñònh höôùng cho caùc toå chöùc ñoaøn theå, quaàn chuùng coù hoaït ñoäng phong phuù goùp phaàn thieát thöïc xaây döïng toå chuùc Ñaûng, xaây döïng ñôn vò. - Ñònh kyø sô toång keát, ruùt kinh nghieäm, nhaân ñieån hình ngöôøi toát, vieäc toát, khen thöôûng kòp thôøi, xöû phaït nghieâm minh. * Ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä ñaûng vieân: Phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân boài döôõng reøn luyeän naâng cao nhaän thöùc naêng löïc toaøn dieän, phaùt huy ñöôïc vai troø laõnh ñaïo, toå chöùc thöïc hieän thaéng lôïi moïi nhieäm vuï chính trò cuûa ñôn vò, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc trong saùng, loái soáng laønh maïnh, ñoaøn keát ñöôïc quaàn chuùng tín nhieäm, töï giaùc hoïc taäp naém baét khoa hoïc, kyõ thuaät ñaùp öùng toát yeâu caàu nhieäm vuï cuûa Ñaûng, cuûa quaân ñoäi trong giai ñoaïn caùch maïng môùi. Chöông 2 : TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN VIEÄC XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG BOÄ TSVM VÔÙI XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VÖÕNG MAÏNH. Nhöõng keát quaû trong coâng taùc laõnh ñaïo ñôn vò thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Ñaûng boä phoøng Kyõ Thuaät / Boä CHQS tænh Laâm Ñoàng Phoøng Kyõ Thuaät /BCHQS tænh Laâm Ñoàng laø cô quan coù chöùc naêng tham möu cho Ñaûng uyû – BCH veà coâng taùc kyõ thuaät. Chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän caùc maët coâng taùc kyõ thuaät cuûa tænh. Phoøng quaûn lyù, caát giöõ moät khoái löôïng lôùn VKTBKT baûo ñaûm cho caùc nhieäm vuï SSCÑ, coâng tac vaø huaán luyeän. Vôùi ñaëc ñieåm khoái löôïng VKTBKT lôùn, nhieàu chuûng loaïi, nieân haïn xöû duïng quaù laâu, cuûa nhieàu nöôùc saûn xuaát vôùi caùc trình ñoä coâng ngheä khaùc nhau, ñieàu kieän baûo quaûn coøn nhieàu haïn cheá, thôøi tieát khí haäu khaéc nghieät. Vì vaäy vieäc khaéc phuïc khoù khaên ñeå hoaøn toát nhieäm vuï taùc kyõ thuaät laø moät nhieäm vuï troïng taâm then choát maø Ñaûng boä phaûi taäp trung laõnh ñaïo. Ñöùng tröôùc yeâu caàu trong giai ñoaïn môùi, giai ñoaïn CNH-HÑH ñaát nöôùc, Ñaûng uyû vaø chæ huy phoøng Kyõ Thuaät ñaõ taäp trung moïi noã löïc xaây döïng Ñaûng boä TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï chính trò trung taâm goùp phaàn khoâng ngöøng naâng cao söùc maïnh chieán ñaáu theo höôùng caùch maïng, chính quy, töøng böôùc hieän ñaïi. Trong nhöõng naêm qua phoøng Kyõ Thuaät ñaõ taäp trung xaây döïng toå chöùc Ñaûng, xaây döïng ñôn vò, xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân chuyeân moân kyõ thuaät khoâng ngöøng lôùi maïnh veà moïi maët. Cuï theå nhö sau : 1- Xaây döïng toå chöùc Ñaûng : Toå chöùc cô sôû Ñaûng phoøng Kyõ Thuaät trong nhöõng naêm qua khoâng ngöøng vöõng maïnh veà chính trò, tö töôûng, toå chöùc. Keát quaû ñaùnh giaù, phaân loaïi ñaûng vieân vaø toå chöùc cô sôû Ñaûng naêm 2002 Ñaûng boä coù : 100% chi boä, caáp uyû Ñaûng TSVM; 100% ñaûng vieân ñuû tö caùch möùc 1. Ñaûng boä vaø chi boä ñaõ thoáng nhaát haønh ñoäng taäp trung naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo, söùc chieán ñaáu cuûa caùc toå chöùc Ñaûng gaén xaây döïng Ñaûng boä TSVM vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD, xaây döïng ñoäi nguõ ñaûng vieân vôùi xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä, ñoåi môùi noäi dung vaø phöông thöùc hoaït ñoäng laõnh ñaïo ñaõ taïo ra nhöõng chuyeån bieán tích cöïc giöõ vöõng neà neáp cheá ñoä sinh hoaït. Treân cô sôû laõnh ñaïo toaøn dieän, Ñaûng boä phoøng giaûi quyeát toát nhöõng vaán ñeà troïng taâm, troïng ñieåm khoâng daøn traõi. Trong coâng taùc xaây döïng Ñaûng, vaán ñeà ñöôïc Ñaûng uyû phoøng quan taâm tröôùc heát laø taêng cöôøng söï thoáng nhaát veà nhaän thöùc chính trò tö töôûng treân cô sôû ñoåi môùi naâng cao hieäu quaû coâng taùc chính trò tö töôûng. Bôûi vì giaûi quyeát toát ñöôïc vaán ñeà naøy môùi taïo ra ñöôïc cô sôû naâng cao laäp tröôøng, baûn lónh chính trò, xaây döïng Ñaûng veà phaåm chaát, ñaïo ñöùc loái soáng … trong toå chöùc thöïc hieän, Ñaûng boä phoøng taäp trung vaøo hai khaâu chuû yeáu laø khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû coâng taùc giaùo duïc, boài döôõng chính trò lyù luaän, chuù troïng boài döôõng naêng löïc chính trò theo yeâu caàu nhieäm vuï tö töôûng ñaûng vieân, caùn boä. Vieäc naém baét giaûi quyeát tö töôûng ñaûng vieân, caùn boä ñöôïc Ñaûng boä thöïc hieän baèng nhieàu phöông phaùp phong phuù, Ñaûng boä thöôøng xuyeân naém vaø quaûn lyù tình hình chính trò tö töôûng cuûa ñoäi nguõ caùn boä, ñaûng vieân thuoäc quyeàn. Haøng thaùng duy trì nghieâm tuùc cheá ñoä sinh hoaït chính trò, vaên hoaù cô sôû ñeå nghe vaø giaûi ñaùp nhöõng kieán nghò vaø nguyeân voïng cuûa quaàn chuùng. Thöïc hieän laõnh ñaïo vaø chæ huy caùc caáp giaønh thôøi gian thích ñaùng ñeå gaëp gôõ vaø ñoái thoaïi vôùi quaàn chuùng … Baèng caùc hình thöùc vaø bieän phaùp treân Ñaûng boä phoøng ñaõ taïo ra ñöôïc söï chuyeån bieán môùi veà chính trò tö töôûng, ñaït söï thoáng nhaát cao treân maët traän tö töôûng, khaéc phuïc ñöôïc taâm traïng phaân vaân, bieåu hieän mô hoà, thieáu loøng tin vaøo con ñöôøng XHCN, vaøo söï chæ huy laõnh ñaïo cuûa ñôn vò. Keát quaû naøy laø noäi dung quan troïng xaây döïng Ñaûng boä TSVM laøm cô sôû ñeå xaây döïng ñôn vò vöõng maïnh toaøn dieän. Trong xaây döïng Ñaûng, veà toå chöùc Ñaûng boä taäp trung thöïc hieän yeâu caàu cuûng coá taêng cöôøng söùc chieán ñaáu, naêng löïc laõnh ñaïo cuûa caùc chi boä theo yeâu caàu nhieäm vuï chính trò, chuù troïng tröôùc heát ñaán vieäc naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng töï pheâ bình vaø pheâ bình. Ñeå thöïc hieän yeâu caàu treân, Ñaûng boä ñaõ thöôøng xuyeân chaêm lo kieän toaøn caáp uyû veà soá löôïng theo bieân cheá toå chöùc löïc löôïng. Töøng caáp uyû, chi boä thöïc hieän cuï theå hoaù nguyeân taéc taäp trung daân chuû, taäp theå laõnh ñaïo, caù nhaân phuï traùch thaønh quy cheá toå chöùc, sinh hoaït vaø laõnh ñaïo ôû caáp mình. Maët khaùc, ñaët ra yeâu caàu phaán ñaáu cuûa caáp uyû vieân phaûi laø ngöôøi tieâu bieåu veà phaåm chaát, trí tueä naêng löïc. Töø böôùc ñi ñuùng ñaén treân, Ñaûng boä ñaõ ñaït ñöôïc 100% caáp uyû, chi boä TSVM. Neà neáp, cheá ñoä sinh hoaït pheâ bình vaø töï pheâ bình duy trì thöôøng xuyeân. Ñaûng boä taäp trung giaûi quyeát hai vaán ñeà : Naâng cao yù thöùc traùch nhieâm töï pheâ bình, pheâ bình vaø tieáp thu pheâ bình ñoàng thôøi xaây döïng cô cheá ñeå baûo ñaûm, ñeå ñoäng vieân quaàn chuùng tham gia tích cöïc, coù traùch nhieäm vaøo vieäc pheâ bình caùn boä, ñaûng vieân. Do vaäy Ñaûng boä ñaõ ñöôïc caáp treân ñaùnh giaù laøm toát coâng taùc pheâ bình vaø töï pheâ bình. Tuy ñaõ ñaït ñöôïc moät soá chuyeån bieán toát song Ñaûng boä vaãn coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà sau ñaây : - Chaát löôïng laõnh ñaïo cuûa moät chi boä coøn thaáp, noäi dung sinh hoaït chöa phong phuù vaø chaäm ñoåi môùi hình thöùc, coøn daøn traûi thaäm chí coù luùc coøn hình thöùc, thuû tuïc haønh chính Ñaûng coøn thieáu chaët cheõ vaø luùng tuùng. Vaán ñeà naøy caàn chuù yù ôû caùc chi boä cô quan. Vieäc thöïc hieän coâng taùc kieåm tra Ñaûng cuûa caùc caáp uyû, chi boä chöa chuû ñoäng, thöôøng xuyeân; moät soá ñaûng vieân chöa phaùt huy vai troø göông maãu trong thöïc hieän nhieäm vuï, ñaïo ñöùc loái soáng taïo neân söï so bì thieáu tin töôûng ñoái vôùi quaàn chuùng. - Coâng taùc quaûn lyù, giaùo duïc reøn luyeän ñaûng vieân coøn thieáu soùt daãn ñeán vaãn coøn ñaûng vieân thöïc hieän nhòeâm vuï chöa ñöôïc toát. 2- Xaây döïng ñôn vò : Phoøng Kyõ Thuaät luoân ñöôïc caáp treân ñaùnh giaù laø ñôn vò VMTD, caùc ñôn vò trong phoøng ñaõ thöïc hieän nghieâm ñieàu leänh quaûn lyù boä ñoäi, duy trì ngieâm caùc cheá ñoä SSCÑ, xaây döïng neà neáp chính quy vaø quaûn lyù kyû luaät toát. Naêm 2002 caùc ñôn vò trong phoøng ñaõ quaûn lyù toát con ngöôøi, VKTBKT khoâng coù vuï vieäc vi phaïm kyû luaät nghieâm troïng naøo xaûy ra, baûo ñaûm an toaøn tuyeät ñoái trong thöïc hieän nhieäm vuï, ñöôïc caáp treân ñaùnh giaù laø ñôn vò daãn ñaàu trong vieäc hoaøn thaønh chæ tieâu nhieäm vuï ñeà ra. Ngoaøi caùc hoaït ñoäng phong traøo cuõng nhö thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng lôùn ñöôïc ñôn vò duy trì coù neà neáp vaø hieäu quaû. Tình hình chính trò, quaân söï cuõng nhö ñoaøn keát quaân daân oån ñònh, nieàm tin cuûa caùn boä, chieán syõ vaøo laõnh ñaïo cuûa Ñaûng uyû, chæ huy ñôn vò ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá … Beân caïnh nhöõng thaønh tích treân ñôn vò vaãn coøn toàn taïi moät soá khuyeát ñieåm caàn khaéc phuïc : Moät soá caùn boä trình ñoä chuyeân moân vaø naêng löïc chæ huy coøn yeáu, chöa quaûn lyù toát tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa boä ñoäi neân coøn xaûy ra moät soá hieän töôïng vi phaïm kyû luaät, moät soá nhieäm vuï chöa ñöôïc coi troïng ñuùng möùc. 3- Xaây döïng con ngöôøi : Do ñaëc thuø cuûa ngaønh kyõ thuaät laø tính nguy hieåm, ñoäc haïi ngaønh ngheà cao, caùc ñôn vò kho taøng ñoùng quaân ôû nôi xa daân cö, xa caùc trung taâm vaên hoaù, ñôøi soáng sinh hoaït khoù khaên, maët traùi cuûa cô cheá thò tröôøng haøng ngaøy taùc ñoäng cho neân xaây duïng ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân chuyeân moân kyõ thuaät yeân taâm coâng taùc, gaén boù vôùi ngaønh ngheà, coù yù thöùc xaây döïng ñôn vò laø moät vieäc laøm raát quan troïng vaø thöôøng xuyeân. Ñeå thöïc hieän toát yeâu caàu naøy Ñaûng uyû ñaõ heát söùc chuù troïng keát hôïp giöõa coâng taùc giaùo duïc vaø xaây döïng bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän. Caùc caáp uyû, chi boä thöôøng xuyeân ñöa noäi dung giaùo duïc reøn luyeän ñaïo ñöùc, loái soáng vaøo nghò quyeát laõnh ñaïo haøng thaùng, ñoàng thôøi cuï theå hoaù yeâu caàu naøy thaønh tieâu chuaån ñaùnh giaù, khen thöôûng thi ñua cuûa caùn boä, ñaûng vieân ôû ñôn vò. Ñònh kyø 6 thaùng 1 laàn laáy yù kieán quaàn chuùng ñoùng goùp pheâ bình caùn boä, ñaûng vieân. Caáp uyû toång hôïp thoâng baùo tôùi caùn boä, ñaûng vieân yù kieán ñoùng goùp cuûa quaàn chuùng ñeå coù bieän phaùp phaán ñaáu, söûa chöõa … do vaäy trong nhöõng naêm gaàn ñaây tyû leä vi phaïm kyû luaät giaûm daàn vaø ñeán naêm 2002 khoâng coù ñaûng vieân vi phaïm kyû luaät, vi phaïm ñaïo döùc loái soáng. Baûo ñaûm ñaûng vieân ñaït möùc 1 laø 100%. Beân caïnh vieäc giaùo duïc, reøn luyeän phaåm chaát, ñaïo ñöùc, loái soáng Ñaûng uyû phoøng raát quan taâm, chaêm lo ñeán ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho caùn boä chieán syõ. Taïo moâi tröôøng sinh hoaït vaên hoaù laønh maïnh (nhaát laø caùc ñôn vò ôû xa). Toå chöùc giao löu keát nghóa giöõa ñôn vò vôùi caùc ñoaøn theå ñòa phöông, taïo moái quan heä thaân thieát quaân daân, xaây döïng ñòa baøn an toaøn. Nhöõng keát quaû ñaõ neâu treân ñaõ khaúng ñòng söï tröôûng thaønh veà naêng löïc laõnh ñaïo cuûa Ñaûng boä vaø höôùng phaùt trieån cuûa ñôn vò trong nhöõng naêm tôùi. Ñoàng thôøi cuõng ñaët ra yeâu caàu, noäi dung phaán ñaáu xaây döïng ñôn vò veà chính trò, tö töôûng, toå chöùc, nhaèm khoâng ngöøng naâng cao söùc chieán ñaáu, SSCÑ vaø troïng taâm chính trò cuûa ñôn vò laø coâng taùc kyõ thuaät. Nhö vaäy, xuaát phaùt töø nhaän thöùc ñôn vò chæ coù theå vöõng maïnh toaøn dieän khi toå chöùc Ñaûng cuûa ñôn vò ñoù ñaït TSVM. Treân cô sôû ñaëc ñieåm, tính chaát, nhieäm vuï vaø tình hình thöïc teá cuûa ñôn vò phaûi ñeà ra ñöôïc nhöõng bieän phaùp thieát thöïc, khoa hoïc ñeå xaây döïng Ñaûng boä ñaït TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD. Keát luaän : Tröôùc yeâu caàu cuûa nhieäm vuï caùch maïng trong giai ñoaïn môùi, ñoøi hoûi naâng cao chaát löôïng toång hôïp, söùc chieán ñaáu cuûa LLVT noùi chung cuûa quaân ñoäi noùi rieâng laø taát yeáu khaùch quan, caáp baùch hôn bao giôø heát. Töø thöïc traïng cuûa nhieäm vuï xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD coøn coù nhöõng baát caäp thì vieäc chaán chænh ñeå tieáp tuïc gaén hai noäi dung xaây döïng treân trong thôøi gian tôùi laø vaán ñeà mang tính quy luaät cuûa quaù trình xaây döïng, chieán ñaáu vaø chieán thaéng cuûa quaân ñoäi ta. Ñoàng thôøi cuõng laø vaán ñeà caáp thieát cuûa nhieäm vuï xaây döïng toå chöùc Ñaûng vaø ñôn vò hieän nay. Xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng TSVM gaén vôùi xaây döïng ñôn vò VMTD phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân, lieân tuïc trong suoát quaù trình xaây döïng chænh ñoán Ñaûng. Kieän toaøn xaây döïng ñôn vò laø saûn phaåm toång hôïp cuûa nhieàu noäi dung, nhieàu giaûi phaùp, laø vaán ñeà giaûi quyeát toát moái quan heä giöõa laõnh ñaïo chæ huy, giöõa Ñaûng vôùi quaàn chuùng, giöõa caáp treân vôùi caáp döôùi, giöõa caùn boä vôùi chieán syõ. Ñoøi hoûi ôû töøng toå chöùc Ñaûng, töøng ñôn vò phaûi thöôøng xuyeân naém chaéc nhieäm vuï chính trò cuûa mình ñoàng thôøi quaùn trieät, nhaän thöùc saâu saéc, trieån khai thöïc hieän ñaày ñuû muïc tieâu yeâu caàu, noäi dung giaûi phaùp. Gaén vôùi vaän duïng ñöôøng loái cuûa Ñaûng, ngheä thuaät chieán tranh nhaân daân vaøo xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng. Gaén xaây döïng ñôn vò cô sôû baèng noäi löïc cuûa chính mình laøm cho moãi cô sôû toå chöùc cô sôû Ñaûng, moãi ñôn vò, moãi ngöôøi coù ñaày ñuû baûn lónh hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï chieán thaéng keû thuø. Goùp phaàn cuøng toaøn Ñaûng, toaøn quaân, toaøn daân hoaøn thaønh thaéng lôïi söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc Sù thiÕu sãt, nh×n nhËn thiÕu tæng qu¸t lµ ®iÒu khã tr¸nh khái, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cho tiÓu luËn. T«i xin tr©n trong c¸m ¬n thÇy gi¸o TS TrÇn Xu©n §éi vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n CT§, CTCT ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.doc
Luận văn liên quan