Xây dựng hệ thống quản lý học vụ với cơ sở dữ liệu phân bố dùng SQL sever 7.0

MỤC LỤC A. TÌM HIỂU TÍNH CHẤT PHÂN BỐ CỦA SQL SERVER 7.0 PHẦN I : SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ Trang 1 I. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ 2 I.1. Điểu khiển tập trung 2 I.2. Sự độc lập dữ liệu 3 I.3. Sự giảm dư thừa dữ liệu 3 II. KIẾN TRÚC THAM KHẢO DÙNG CHO CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ 4 II.1. Lược đồ toàn cục 4 II.2. Lược đồ phân mảnh 6 II.3. Lược đồ định vị 7 II.4. Lược đồ ánh xạ cục bộ 9 III. CÁC MỨC TRONG SUỐT 9 IV. CÁC LOẠI PHÂN MẢNH .10 IV.1. Quy luật phân mảnh 10 IV.2. Các loại phân mảnh 11 PHẦN II : TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ .Trang 12 Chương 1: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ 13 I. TRUY VẤN. BIỂU THỨC CHUẨN TẮC CỦA TRUY VẤN 13 I.1. Truy vấn 13 I.2. Biểu thức chuẩn tắc của truy vấn 14 II. TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG 15 II.1. Bước 1 - Kiểm tra ngữ pháp 16 II.2. Bước 2 - Kiểm tra sự hợp lệ .16 II.3. Bước 3 - Dịch truy vấn 17 II.4. Bước 4 - Tối ưu hóa biểu thức đại số quan hệ . 17 II.5. Bước 5 - Chọn lựa chiến lược truy xuất . 17 II.6. Bước 6 - Tạo sinh mã 18 III. TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ 18 III.1. Bước 1 – Phân rã truy vấn 18 III.1.1. Bước 1.1 – Phân tích truy vấn 18 III.1.2. Bước 1.2 – Chuẩn hóa điều kiện của mệnh đề WHERE 21 III.1.3. Bước 1.3 – Đơn giản hóa điều kiện của mệnh đề WHERE 23 III.1.4. Bước 1.4 – Biến đổi truy vấn thành biểu thức đại số quan hệ hiệu quả 24 III.1.5. Một giải thuật tối ưu hóa một biểu thức đại số quan hệ trên lược đồ toàn cục . 29 III.2. Bước 2 – Định vị dữ liệu 31 III.2.1. Bước 2.1. Biến đổi biểu thức đại số quan hệ trên lược đồ toàn cục 32 III.2.2. Bước 2.2. Đơn giản hóa biểu thức đại số quan hệ trên lược đồ phân mảnh 32 III.2.3. Một giải thuật tối ưu hóa một biểu thức đại số quan hệ trên lược đồ phân mảnh 33 III.3. Bước 3 – Tối ưu hóa truy vấn toàn cục 34 III.4. Bước 4 – Tối ưu hóa truy vấn cục bộ . 36 Chương 2: TÌM HIỂU CÔNG CỤ TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ . 37 I. TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER 37 II. ĐIỀU CHỈNH TRUY VẤN (QUERY TUNING) 38 III. PHÂN TÍCH CÂU TRUY VẤN (ANALYZING A QUERY) 44 IV. CÁC KHÁI NIỆM TRONG VIỆC ĐIỀU CHỈNH TRUY VẤN PHỨC TẠP 45 IV.1. Các khái niệm về Nested Loops Join . 46 IV.2. Các khái niệm về Merge Join . 46 IV.3. Các khái niệm về Hash Join . 47 IV.3.1 Hash join trong bộ nhớ 48 IV.3.2 Grace hash join 48 IV.3. 3 Hash join đệ qui . 48 V. PHỤ LỤC 49 V.1. SET SHOW PLAN_ALL (T-SQL) . 49 V.2. SET STATISTICS IO (T_SQL) 56 V.3. SET STATISTICS TIME (T-SQL) . 59 V.4. SET STATISTICS PROFILE (T-SQL) . 62 PHẦN III : TRANSACTION . .Trang 64 I.GIỚI THIỆU VỀ GIAO DỊCH TRONG SQL SERVER 7.0 . 65 I.1. Định nghĩa 65 I.2. Các thuộc tính của giao dịch 65 II. VIỆC CHỈ RÕ VÀ RÀNG BUỘC TRANSACTION TRONG SQL SERVER 7.0 65 II.1. Quá trình quản lý giao dịch 66 II.1.1 .Khởi động một giao dịch 66 II.1.2. Kết thúc một giao dịch 67 II.1.3. Những lỗi xuất hiện trong quá trình thực thi giao dịch 67 II.2. Loại giao dịch explicit 68 II.3. Loại giao dịch autocommit 68 II.4. Loại giao dịch implicit 70 III. GIAO DỊCH PHÂN BỐ (DISTRIBUTED TRANSACTION) 71 III.1. Đặc điểm của giao dịch phân bố 71 III.2. Tác vụ của giao dịch phân bố 72 III.3. Khởi động giao dịch phân bo 72 III.4. Truy vấn và giao dịch phân bố 73 IV. NHỮNG TÍNH CHẤT KHÁC CỦA GIAO DỊCH . 74 IV.1. Giao dịch lồng nhau (nesting transaction) . 74 IV.2. Transaction savepoint 75 IV.3. Bound connections . 76 IV.4. Điều chỉnh mức độ tách biệt của giao dịch 78 IV.5. Thiết kế giao dịch hiệu quả . 78 V.LOCK 79 V.1. Bốn vấn đề đồng thời 79 V.2. Optimistic and pessimistic concurrency . 80 V.3. Các mức độ tách biệt . 81 V.4. Sự tương thích lock 81 V.5. Sự leo thang lock . 83 V.6.Khóa động (dynamic locking) 84 V.7. Deadlock . 85 V.7.1. Phát hiện và kết thúc deadlock 86 V.7.2. Tránh deadlock 86 VI. KIẾN TRÚC GIAO DỊCH 87 PHẦN IV : NHÂN BẢN TRONG MS SQL SERVER 7.0 .Trang 90 Chương 1 : GIỚI THIỆU VỀ NHÂN BẢN 90 I. GIỚI THIỆU CHUNG 91 I.1. Tăng hiệu suất máy tính . 91 I.2.Tăng tính sẵn sàng . 91 I.3.Ít sai sót 91 II. YÊU CẦU TRONG NHÂN BẢN . 92 II.1.Trong suốt . 92 II.2.Nhất quán 92 Chương 2 : KIẾN TRÚC NHÂN BẢN TRONG SQL SERVER 7.0 93 I. MỤC TIÊU CHÍNH TRONG NHÂN BẢN 93 I.1. Nhất quán dữ liệu (data consistency) 93 I.1.1 Nhất quán giao dịch 93 I.1.1.1 Nhất quán lập tức (Immediate Transactional Consistency hay Tight Consistency trong MS SQL Server 6.0) 94 I.1.1.2. Nhất quán ngầm (Latent Transactional Consistency hay Loose Consistency trong MS SQL Server 6.0) 94 I.1.2 Hội tụ dữ liệu 94 I.2. Độc lập site (site autonomy) 94 II. KIẾN TRÚC NHÂN BẢN : 95 II.1. Các thành phần chính của nhân bản 95 II.2. Chiều di chuyển dữ liệu 96 II.2.1 Push subscription 96 II.2.2 Pull subscription 97 III. TÁC NHÂN (AGENT) 97 IV. CÁC LOẠI NHÂN BẢN 98 Chương 3 : CÁC LOẠI NHÂN BẢN 99 I. NHÂN BẢN SNAPSHOT (Snapshot Replication ) 99 I.1. Giới thiệu 99 I.2. Tác nhân (agent) 100 I.2.1 Snapshot agent 100 I.2.2 Distribution agent 100 II. NHÂN BẢN GIAO DỊCH (Transation Replication ) 101 II.1. Giới thiệu 101 II.2. Tác nhân (agent) 102 II.2.1 Snapshot agent 102 II.2.2 Log Reader Agent 102 II.2.3 Distribution agent 103 II.3. Thu dọn trong nhân bản transaction: ( tương tự cho nhân bản snapshot) 103 II.4. Các dạng nhân bản giao dịch 104 II.4.1 Cập nhật Subscriber lập tức (Immediate_Updating Subscriber) . 104 II.4.1.1 Triggers . 104 II.4.1.2 Stored procedures . 105 II.4.1.3 MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) . 106 II.4.1.4 Phát hiện tranh chấp . 106 II.4.1.5 Phát hiện loopback . 106 II.4.2 Nhân bản những thực thi của Stored procedure 107 II.4.2.1 Procedure execution 107 II.4.2.2 Serializable Procedure execution . 107 III. NHÂN BẢN KẾT HỢP ( Merge Replication ) . 107 III.1. Giới thiệu 107 III.2. Tác nhân (agent) . 108 III.2.1 Snapshot agent . 109 III.2.2 Merge agent . 109 III.3. Giải quyết tranh chấp trong nhân bản kết hợp . 110 IV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP . 110 Chương 4: TOPOLOGY 112 I. THIẾT KẾ TOPOLOGY . 112 II. CÁC KIỂU TOPOLOGY . 112 II.1. Central publisher 113 II.2. Central publisher with remote Distributor 115 II.3. Publisher Subcriber 116 II.4. Central Subcriber 116 PHẦN V: CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA SQL SERVER 7.0 Trang 118 I. CẤU TRÚC CSDL CỦA SQL SERVER 7.0 119 II. CẤU TRÚC CSDL VẬT LY 121 II.1.Trang (page) 121 II.2.Extent 121 II.3.Những loại file trong CSDL 122 PHẦN VI: SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC Trang 124 Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ SAO CHÉP DỰ PHÒNG (BACKUP) VÀ KHÔI PHỤC (RECOVERY) CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) 125 I. SAO LƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU 125 II. KHÔI PHỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU 127 Chương 2: CẤU TRÚC SAO CHÉP DỰ PHÒNG (BACKUP) VÀ KHÔI PHỤC (RESTORE) CỦA SQL SERVER 7.0 131 I. NHỮNG BACKUP DEVICE 134 II.BACKUP MEDIA 135 III. QUÁ TRÌNH SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC 137 IV. SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC SONG SONG 138 Chương 3: CÁC LOẠI BACKUP VÀ KHÔI PHỤC CSDL TỪ CÁC BACKUP 139 I.FULL DATABASE BACKUP 139 II.TRANSACTION LOG BACKUP 140 II.1. Khôi phục csdl và áp dụng transaction log backup 141 II.2. Cắt (truncate) transaction log 142 II.3. Điều kiện backup transaction log 142 II.4. Sao lưu những lệnh nonlogged 143 III. DIFFERENTIAL BACKUP 145 IV. FILE HOẶC FILEGROUP BACKUP 146 V. HẠN CHẾ CỦA BACKUP 147 VI. SỰ KHÁC NHAU GIỮA DIFFERENTIAL BACKUP VÀ TRANSACTION LOG BACKUP 148 VII. SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC CÁC CSDL HỆ THỐNG 148 B.HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VỤ PHẦN I : SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI .Trang 150 Chương 1 : CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRUY XUẤT DỮ LIỆU 151 I.ODBC . 152 II.OLE-DB 152 III.ADO 153 IV.KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG OLE-DB , ADO VÀ ODBC 153 V.TỔNG QUAN VỀ CÁC LỚP ODBC, OLE-DB VÀ ADO CỦA VISUAL C++ 154 Chương 2 :GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 156 I.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 156 II.CÁC PHÂN HỆ 156 II.1 Phân hệ quản lý sinh viên 156 II.2 Phân hệ chương trình đào tạo 156 II.3 Phân hệ xếp thời khoá biểu 157 II.4 Phân hệ đăng ký môn học 157 II.5 Phân hệ xếp lịch thi 158 II.6 Phân hệ quản lý điểm – xét tốt nghiệp 158 III. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 158 III.1 Môi trường hiện thực 158 III.2 Phân bố dữ liệu 159 III.3 Mô hình nhân bản 159 III.4 Tính bảo mật 160 III.4.1 Đăng nhập vào hệ thống 160 III.4.2 Vai trò của người sử dụng 160 PHẦN II : PHÂN HỆ QUẢN LÝ SINH VIÊN 161 Chương 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ 162 I. THÔNG TIN SINH VIÊN 162 II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 163 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 164 I.THÔNG TIN SINH VIÊN 164 II.CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 170 III.PHÂN BỐ CƠ SỞ DỮ LIỆU 173 III.1 Sơ đồ toàn cục 173 III.2 Sơ đồ phân mảnh 174 III.3 Sơ đồ định vị 174 III.4 Vai trò của người sử dụng 175 Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÂN HỆ 176 I. FORM CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN, THÊM SINH VIÊN MỚI 176 II. FORM CẬP NHẬT LỚP 185 PHẦN III: PHÂN HỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 186 Chương 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ 187 I. CÁC KHÁI NIỆM 187 I.1 Môn học trước - Môn học tiên quyết 187 I.2 Môn học song hành 187 I.3 Môn học tương đương – Nhóm tương đương 187 I.4 Môn học bắt buộc – Môn học tự chọn 188 II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO 188 II.1 Mối quan hệ giữa Khoa- Nhóm nghành – Ngành – Khoá ngành – Danh mục hệ đào tạo 188 II.2 Chương trình đào tạo Nhóm ngành – Chuyên ngành – Khoá ngành 189 III. TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN – TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP 189 III.1 Tiêu chuẩn hoàn thành giai đoạn 189 III.2 Tiêu chuẩn tốt nghiệp 190 IV. MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN HỆ 190 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 192 I. MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC MÔN HỌC 192 I.1 Mối liên kết giữa Khoa – Bộ môn – Môn học 192 I.2 Môn học trước – Môn học tiên quyết 194 I.3 Môn học song hành 195 I.4 Môn học tương đương – Nhóm tương đương 196 II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 199 II.1 Mối liên kết giữa Khoa – Nhóm ngành – Ngành – Khoá ngành – Danh mục hệ đào tạo 199 II.2 Chương trình đào tạo Khoá ngành 201 II.3 Chương trình đào tạo Nhóm ngành 204 II.4 Chương trình đào tạo Chuyên ngành 206 III. TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP – TIÊU CHUẨN GIAI ĐOẠN 208 III.1 Tiêu chuẩn tốt nghiệp 208 III.2 Tiêu chuẩn giai đoạn 210 Chương 3: PHÂN BỐ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN 213 I. PHÂN BỐ DỮ LIỆU 213 I.1 Sơ đồ toàn cục 213 I.2 Sơ đồ phân mảnh 213 I.3 Sơ đồ phân định vị 218 I.4 Mô hình nhân bản 221 II. HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN 222 Chương 4: CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHÂN HỆ 223 I. FORM TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 223 I.1 Tự điển môn học 223 I.2 Tự điển môn học tương đương 224 I.3 Tự điển môn học trước / tiên quyết 226 I.4 Tự điển môn học song hành 227 I.5 Tự điển hệ đào tạo 228 I.6 Tự điển nhóm ngành và ngành 229 I.7 Tự điển khóa ngành 231 II. FORM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 232 II.1 Form chương trình đào tạo nhóm ngành chuẩn 232 II.2 Form chương trình đào tạo chuyên ngành chuẩn 234 II.3 Form chương trình đào tạo khóa ngành 235 III. FORM TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN – TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP 236 III.1 Tiêu chuẩn xét hoàn thành giai đoạn 236 III.2 Form tiêu chuẩn tốt nghiệp 237 PHẦN IV: PHÂN HỆ XẾP THỜI KHÓA BIỂU 239 Chương 1:MÔ TẢ PHÂN HỆ XẾP THỜI KHÓA BIỂU 240 I.MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHÂN HỆ 240 II. DỮ LIỆU TRONG PHÂN HỆ 240 III. NHỮNG RÀNG BUỘC TRONG PHÂN HỆ XẾP THỜI KHÓA BIỂU 244 III.1 Ràng buộc về tài nguyên 244 III.2 Các ràng buộc theo qui tắc 244 III.3 Một số ràng buộc khác nhằm tăng tính tiện dụng và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên trong hệ thống 245 IV. QUI TRÌNH XẾP THỜI KHÓA BIỂU 245 IV.1 Bước chuẩn bị 245 IV.2 Bước nhập liệu 245 IV.3 Bước xếp thời khóa biểu 246 IV.4 Bước chỉnh sửa thời khóa biểu 246 IV.5 Xem thời khóa biểu 247 V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 247 V.1 Thiết kế form nhập liệu 247 V.2 Thiết kế report 262 Chương 2: GIẢI THUẬT XẾP THỜI KHÓA BIỂU 267 I. SƠ ĐỒ KHỐI 267 II. CHIẾN LƯỢC XẾP THỜI KHÓA BIỂU 268 III. MÔ HÌNH XẾP THỜI KHÓA BIỂU 269 III.1 Mô hình chạy trên 1 server 270 III.2 Mô hình chạy song song trên nhiều server 273 III.3 Mô hình load tất cả dữ liệu trên hệ phân bố dữ liệu vào quá trình client 275 PHẦN V: PHÂN HỆ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 279 Chương 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 280 I. MỤC ĐÍCH 280 II. CÁC RÀNG BUỘC 280 III. HƯỚNG GIẢI QUYẾT 281 III.1 Sơ đồ các luồng công việc 281 III.2 Thiết kế dữ liệu 284 III.3 Các tiêu chuẩn xét đăng ký môn học 286 III.4 Các chiến lược xét đăng ký môn học trên sơ sở dữ liệu phân bố 286 IV. PHÂN QUYỀN 288 Chương 2: CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHÂN HỆ 289 I. CHỨC NĂNG THỐNG KÊ 289 II. CHỨC NĂNG XÉT ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 291 III. CHỨC NĂNG XÉT VÉT ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 293 IV. CHỨC NĂNG XEM KẾT QUẢ DKMH CỦA SINH VIÊN 295 V. CHỨC NĂNG HIỆU CHỈNH 297 PHẦN VI: PHÂN HỆ XẾP LỊCH THI 301 Chương 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ 303 I. MỤC ĐÍCH 303 I.1 Các yêu cầu 303 I.2 Các ràng buộc về sinh viên khi xếp lịch thi cho một môn thi 305 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 307 I. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ 307 II. CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 307 II.1 Phương pháp phân nhóm 308 II.2 Phương pháp tuần tự 308 II.3 Chiến lược tìm kiếm tổng quát 311 III. CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 313 III.1 Các chiến lược xếp lịch thi 313 III.2 Sự kết hợp giữa các chiến lược 314 III.3 Các tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá một lịch thi 315 III.4 Các tùy chọn trong khi xếp lịch thi 315 IV. CHỌN MÔ HÌNH KHI LÀM VIỆC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ 316 Chương 3: QUAN HỆ THỰC THỂ 317 I.ERD 317 II. PHÂN BỐ DỮ LIỆU 319 Chương 4: CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÂN HỆ 320 I. TÓM TẮT CHỨC NĂNG 320 II. THIẾT KẾ FORM 321 III. MÔ TẢ GIẢI THUẬT 337 III.1 Sơ đồ khối tổng quát của chương trình 337 III.2 Các phương pháp cụ thể giải quyết các yêu cầu 337 III.2.1 Chọn đơn vị nhỏ nhất cho quá trình xếp lịch thi 337 III.2.2 Xếp theo độ ưu tiên của các chiến lược 337 III.2.3 Xếp lịch thi với các tùy chọn 338 III.2.4 Đánh giá lịch thi theo thang điểm 339 PHẦN VII: PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐIỂM 340 Chương 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ 341 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 346 I. MỐI LIÊN KẾT GIỮA SINH VIÊN VÀ ĐIỂM TỔNG HỢP 346 II. MỐI LIÊN KẾT GIỮA MÔN HỌC VÀ MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, NHÓM MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG 347 III. MỐI LIÊN KẾT GIỮA KHÓA NGÀNH VÀ MÔN BẮT BUỘC TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP, NHÓM TỰ CHỌN TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP 349 IV. PHÂN BỐ CƠ SỞ DỮ LIỆU 350 Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÂN HỆ 351 I. FORM NHẬP SỬA THÔNG TIN MÔN HỌC 351 II. FORM NHẬP ĐIỂM THI 353 III. FORM NHẬP ĐIỂM THI 1 SINH VIÊN 354 IV. FORM CỘNG ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TẤT CẢ SINH VIÊN 356 V. FORM CỘNG ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY 1 SINH VIÊN 358 VI. FORM CỘNG ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY THEO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP VÀO 359 VII. FORM XÉT TỐT NGHIỆP 360 TÀI LIỆU THAM KHẢO 361

doc334 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý học vụ với cơ sở dữ liệu phân bố dùng SQL sever 7.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
töø lòch thi ban ñaàu baèng moät caùch naøo ñoù nhö ñoåi choã hai nhoùm thi, hay chuyeån moät nhoùm thi sang moät thôøi ñieåm môùi v.v...). Neáu keát quaû môùi naøy thoaû maõn haøm muïc tieâu (haøm ñaùnh giaù moät lòch thi toát hay xaáu döïa treân caùc raøng buoäc veà sinh vieân, vaø veà phoøng thi), noù seõ ñöôïc chaáp nhaän. Neáu khoâng, keát quaû môùi naøy seõ tuyø thuoäc vaøo töøng giaûi thuaät cuï theå maø noù ñöôïc choïn hay khoâng ñöôïc choïn. Khôûi ñaàu, seõ coù raát nhieàu khaû naêng cho haàu heát caùc keát quaû môùi ñöôïc choïn ñeå tieáp tuïc xem xeùt. Nhöng trong quaù trình thöïc hieän giaûi thuaät, caùc khaû naêng seõ daàn daàn giaûm xuoáng, ñieàu naøy luoân luoân daãn tôùi vieäc choïn keát quaû toái öu cuïc boä (hill clibing). Tuy nhieân, caùc giaûi thuaät naøy cung caáp caùc chieán löôïc nhaûy khoûi ñieåm toái öu cuïc boä ñeå tieáp tuïc tìm ñieåm toái öu cuïc boä khaùc (choïn ngaãu nhieân hay söû duïng heuristic). Tuyø giaûi thuaät maø moät hay nhieàu hay taát caû keát quaû toát nhaát trong caùc traïng thaùi ñaõ kieåm tra ñöôïc giöõ laïi. Quaù trình naøy döøng laïi khi ñieàu kieän thoaùt ñöôïc thoaû maõn (thôøi gian toái ña hay khoâng coù keát quaû toát hôn sau moät thôøi gian quy ñònh tröôùc), luùc naøy, keát quaû toát nhaát trong caùc keát quaû tìm ñöôïc seõ ñöôïc traû laïi. Tabu search : Giaûi thuaät naøy cuõng töông töï nhö simulated annealing ôû choã xem xeùt ñaùnh giaù caùc keát quaû môùi ñeå choïn laøm traïng thaùi keá tieáp cuûa quaù trình toái öu hoaù. Tuy nhieân, thay vì choïn ngaãu nhieâu moät traïng thaùi ñeå thoaùt khoûi ñieåm toái öu cuïc boä, phöông phaùp naøy duøng moät danh saùch caùc “tabu moves”,danh saùch chöùa caùc keát quaû ñaõ xem xeùt tröôùc, ñeå tìm moät traïng thaùi khaùc khoâng naèm trong danh saùch naøy ñeå thoaùt khoûi traïng thaùi toái öu cuïc boä, baét ñaàu moät quaù trình môùi tìm moät traïng thaùi toái öu khaùc. Traïng thaùi môùi naøy ñöôïc chaáp nhaän ngay caû khi noù daãn ñeán moät keát quaû xaáu hôn keát quaû hieän coù. Tuy nhieân do taäp hôïp caùc traïng thaùi laân caän quaù lôùn, coù giaûi thuaät choïn 1/(2n) soá khaû naêng taïo traïng thaùi môùi, vôùi n laø soá nhoùm thi. Sau ñoù, giaûi thuaät choïn traïng thaùi toát nhaát trong caùc traïng thaùi vöøa taïo ra laøm traïng thaùi môùi. Cuõng vì lyù do danh saùch tabu list seõ quaù lôùn neáu choïn heát taát caû caùc traïng thaùi tröôùc, neân danh saùch chæ giöõ laïi moät soá nhaát ñònh caùc traïng thaùi tröôùc, hieän thöïc baèng moät caëp caùc giaù trò (x,i) vôùi x laø nhoùm thi vaø i laø thôøi gian ñaõ ñöôïc gaùn cho nhoùm thi x trong caùc traïng thaùi tröôùc. Giaûi thuaät khoâng cho pheùp di chuyeån nhoùm thi x trôû laïi thôøi gian i. Vieäc keát thuùc giaûi thuaät cuõng töông töï nhö simulated annealing. III. CAÙCH GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: Nhö ta ñaõ bieát, vieäc xeáp lòch thi toán raát nhieàu thôøi gian vaø ta khoâng coù caùch naøo ñeå tìm ra ñöôïc moät lòch thi toái öu nhaát maø ta chæ coù theå tìm ñöôïc moät lòch thi goïi laø chaáp nhaän ñöôïc theo quan ñieåm cuûa ngöôøi söû duïng. Vì lyù do naøy, em choïn höôùng phaùt trieån moät coâng cuï cung caáp cho ngöôøi söû duïng caùc tuyø choïn xeáp lòch thi ñeå hoï coù theå keát hôïp kinh nghieäm baûn thaân vaø caùc thoâng tin veà döõ lieäu hieän taïi tìm ñöôïc moät lòch thi maø hoï chaáp nhaän ñöôïc. Theo phöông phaùp naøy, ngöôøi duøng coâng cuï naøy coù theå choïn ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc xeáp lòch thi cuõng nhö cho ñieåm caùc raøng buoäc ñeå ñaùnh giaù moät lòch thi theá naøo laø toát, theá naøo laø xaáu. Sau ñoù, tìm lòch thi, ñaùnh giaù vaø löu laïi. Sau ñoù choïn caùc ñoä öu tieân khaùc, tìm moät lòch thi môùi ñeå so saùnh vôùi lòch thi ñaõ coù ñeå choïn lòch thi toát hôn. III.1 Caùc chieán löôïc xeáp lòch thi: Coâng cuï cho pheùp choïn ñoä öu tieân cho caùc chieán löôïc xeáp lòch thi sau: Chieán löôïc choïn theo soá nhoùm lieân quan: nhoùm coù soá nhoùm lieân quan lôùn nhaát ñöôïc choïn tröôùc. Ñaây laø chieán löôïc choïn coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán keát quaû tìm ñöôïc do neáu ta xeáp cho moät nhoùm coù soá nhoùm lieân quan lôùn sau khi ñaõ xeáp cho caùc nhoùm lieân quan cuûa noù thì nhoùm naøy phaûi traùnh truøng thôøi gian thi cuûa taát caû caùc nhoùm lieân quan laøm cho khaû naêng tìm ñöôïc moät thôøi ñieåm thi toát cho nhoùm naøy giaûm xuoáng raát nhieàu. Ngöôïc laïi, neáu ta xeáp cho moät nhoùm coù soá lieân quan lôùn tröôùc thì do caùc nhoùm lieân quan chöa xeáp lòch thi, neân nhoùm naøy seõ coù nhieàu khaû naêng tìm ñöôïc moät thôøi ñieåm toát ñeå xeáp lòch thi. Chieán löôïc choïn theo soá sinh vieân trong moät nhoùm: nhoùm coù soá sinh vieân lôùn nhaát ñöôïc choïn tröôùc. Chieán löôïc theo soá phoøng caàn cho nhoùm thi: nhoùm naøo caàn nhieàu phoøng nhaát seõ ñöôïc xeáp tröôùc. Thöïc ra, chieán löôïc naøy gaàn gioáng chieán löôïc treân, nhöng trong moät soá tröôøng hôïp nhö moät nhoùm toå coù soá sinh vieân lôùn nhöng chæ caàn duøng moät phoøng. Chieán löôïc theo loaïi phoøng cuûa nhoùm thi: nhoùm thi naøo caàn duøng phoøng coù tính chaát ñaëc bieät, ví duï nhoùm thí nghieäm chæ coù moät phoøng thí nghieäm, seõ ñöôïc xeáp tröôùc. Chieán löôïc naøy cho pheùp ta xeáp tröôùc cho taát caû caùc nhoùm ñaëc bieät sau ñoù tôùi caùc moân hoïc bình thöôøng nhöng ñieàu naøy thöôøng daãn ñeán moät keát quaû chung xaáu, bôûi vì soá sinh vieân trong caùc nhoùm naøy thöôøng ít laøm cho caùc nhoùm lieân quan cuõng ít. Chieán löôïc theo soá khaû naêng veà ngaøy thi vaø tieát baét ñaàu coù theå xeáp ñöôïc lòch thi cho moät nhoùm thi: nhoùm naøo coù ít khaû naêng nhaát seõ ñöôïc xeáp tröôùc. Chieán löôïc theo soá löôïng sinh vieân phaûi thi trong caùc nhoùm thi khaùc: nhoùm naøo coù soá sinh vieân phaûi thi trong caùc nhoùm thi khaùc lôùn nhaát seõ ñöôïc xeáp tröôùc. Chieán löôïc theo ñoä öu tieân cuûa caùc nhoùm thi ñaõ chæ ñònh tröôùc. Cung caáp coâng cuï ñeå ngöôøi söû duïng heä thoáng choïn ñoä öu tieân cho caùc nhoùm thi. III.2 Söï keát hôïp giöõa caùc chieán löôïc: Caùc chieán löôïc treân ñöôïc ngöôøi söû duïng choïn ñoä öu tieân, neáu khoâng thì duøng ñoä öu tieân maëc ñònh. Ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc phaûi khaùc nhau, chieán löôïc naøo coù ñoä öu tieân nhoû nhaát (ñoä öu tieân = 1) seõ ñöôïc duøng ñaàu tieân. Caùc chieán löôïc coù ñoä öu tieân thaáp hôn seõ ñöôïc duøng sau neáu trong chieán löôïc ñaàu vaãn coù caùc nhoùm ñöôïc ñaùnh giaù nhö nhau. Neáu ñaõ duøng taát caû caùc chieán löôïc choïn maø vaãn coù caùc nhoùm ñöôïc ñaùnh giaù nhö nhau, thì ta choïn theo thöù töï xuaát hieän cuûa chuùng trong database. Caùc chieán löôïc khoâng ñöôïc duøng seõ coù ñoä öu tieân = 0. Neáu khoâng duøng taát caû caùc chieán löôïc thì caùc nhoùm seõ ñöôïc choïn theo thöù töï xuaát hieän cuûa chuùng trong database. III.3 Caùc tieâu chuaån vaø thang ñieåm ñaùnh giaù moät lòch thi: Ñeå ñaùnh giaù moät lòch thi, ta caàn moät thang ñieåm ñeå cho ñieåm lich thi, sau ñoù, caên cöù vaøo ñieåm cuûa lòch thi ñeå so saùnh caùc lòch thi, choïn moät lòch thi coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaùnh giaù, chöông trình cung caáp moät thang ñieåm ñeå ñaùnh giaù moät lich thi keát quaû vôùi moät ñieåm toái ña cho tröôøng hôïp toát nhaát vaø caùc ñieåm phaït tröø luõy tieán khi thoûa maõn ñieàu kieän cuûa ñieåm phaït ñoù. Ñieåm toái ña cho moät sinh vieân: 1000 ñieåm Sinh vieân coù moät buoåi phaûi thi hai moân: -8 ñieåm Sinh vieân coù moät ngaøy phaûi thi hai moân: -4 ñieåm Sinh vieân coù moät ngaøy thi nhieàu hôn hai moân: -16 ñieåm Sinh vieân coù hai ngaøy thi lieân tieáp: -1 ñieåm Sinh vieân coù nhieàu hôn hai ngaøy thi lieân tieáp: -2 ñieåm Sinh vieân coù moät moân thi xeáp khoâng ñöôïc: -100 ñieåm Sinh vieân coù ngaøy thi phaûi ñi hoïc moân khaùc: ta coi moân hoïc ñoù cuõng nhö moät moân thi vaø ñöa tröôøng hôïp naøy veà caùc tröôøng hôïp treân. Ñieåm ñaàu tieân laø ñieåm toái ña maø moät sinh vieân coù theå ñaït ñöôïc. Caùc ñieåm sau laø ñieåm phaït khi gaëp baát kyø moät tröôøng hôïp naøo thoûa ñieàu kieän tröø ñieåm. Ñieåm cuûa moät lòch thi baèng toång soá ñieåm cuûa toaøn boä sinh vieân tham gia kyø thi ñoù. Ñeå taïo tính uyeån chuyeån cho chöông trình ta cho pheùp ngöôøi söû duïng quyeát ñònh vaø nhaäp thang ñieåm khaùc ñieåm khaùc neáu caàn. Neân choïn ñieåm toái öu sao cho ñieåm toái ña lôùn hôn toång soá ñieåm caùc ñieåm phaït, bôûi vì maëc duø vôùi ñieåm toái ña nhoû hôn, ñieåm ñaùnh giaù aâm, ta vaãn coù theå ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû so vôùi caùc keát quaû khaùc cuøng thang ñieåm. Tuy nhieân, ta khoâng neân ñeå keát quaû laø soá aâm vì soá aâm seõ taïo aán töôïng ñoái vôùi moïi ngöôøi laø keát quaû naøy khoâng toát trong khi thöïc söï ñaây laø moät keát quaû toát nhaát trong caùc keát quaû tìm ñöôïc. III.4 Caùc tuøy choïn trong khi xeáp lòch thi: Trong khi xeáp lòch thi, ñeå coù thoûa maõn moät soá raøng buoäc phuï ta phaûi thu goïn caùc khaû naêng cuûa caùc nhoùm thi. Nhöng khi xeáp, coù theå coù moät soá nhoùm khoâng xeáp ñöôïc, neân ta caàn theâm khaû naêng cho caùc nhoùm. Do ñoù, ta cuõng caàn boû ñi moät soá raøng buoäc phuï. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, ta caàn coù caùc tuøy choïn ñeå cho pheùp ngöôøi duøng boû ñi moät soá raøng buoäc phuï. Caùc tuøy choïn ñoù laø: Traùnh tieát 1 Traùnh tieát 6 Traùnh tieát 7 Traùnh tieát 12 Chöøa moät tieát giöõa hai moân thi cuûa moät sinh vieân baát kyø Moät sinh vieân baár kyø moät buoåi chæ thi moät moân IV. CHOÏN MOÂ HÌNH KHI LAØM VIEÄC TREÂN CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU PHAÂN BOÁ: Khi laøm vieäc treân cô sôû döõ lieäu phaân boá, ñeå öùng duïng ñaït ñöôïc hieäu quaû toái öu khi tham khaûo hay caäp nhaät döõ lieäu trong Database, ta caàn quan taâm ñeán taàn suaát cuûa öùng duïng cuõng nhö heä soá choïn döõ lieäu. Taàn suaát cuûa öùng duïng laø soá laàn öùng duïng caàn tham khaûo hay caäp nhaät döõ lieäu. Trong cô sôû döõ lieäu phaân boá, taàn suaát laø moät chæ soá quan troïng trong vieäc löïa choïn caùc caùch truy caäp vaø xöû lyù döõ lieäu nhö load heát döõ lieäu veà site ñang laøm vieäc hay söû duïng keát phaân boá, vaân vaân… Neáu taàn suaát cao ta neân choïn caùch load caùc döõ lieäu caàn thieát veà site laøm vieäc vaø thöïc hieän treân caùc döõ lieäu ñoù. Tuy nhieân, coøn moät thoâng soá khaùc ta caàn quan taâm laø heä soá choïn cuûa öùng duïng: ñoù laø tæ leä choïn döõ lieäu veà site laøm vieäc cuûa öùng duïng. Döïa vaøo hai thoâng soá naøy ta seõ quyeát ñònh choïn phöông phaùp naøo laø thích hôïp nhaát ñeå tham khaûo döõ lieäu. Ñoái vôùi vaán ñeà xeáp lòch thi, ta caàn caùc thoâng tin veà moân hoïc hoïc kyø ñeå choïn caùc moân hoïc trong hoïc kyø naøy ñeå xeáp lòch thi, keát quaû ñaêng kyù moân hoïc ñeå kieåm tra khoâng cho sinh vieân naøo truøng lòch thi cuõng nhö ñaùnh giaù lòch thi, vaø cuoái cuøng laø thoâng tin veà phoøng ñeå xeáp lòch thi. Ta choïn caùc thoâng tin veà moân hoïc hoïc kyø, caùc thoâng tin veà nhoùm toå cuõng nhö caùc sinh vieân hoïc ñaêng kyù trong caùc nhoùm toå ñoù veà site laøm vieäc ñeå tieán haønh xeáp lòch thi, caùc thoâng tin phuï ñeå xem lòch thi vaân vaân ta seõ duøng keát phaân boá. CHÖÔNG 3: QUAN HEÄ THÖÏC THEÅ I. ERD: MONTHI( ma_nganh, nam_vao_truong, dot, ma_mh, sotietthi, loai_phong) ma_nganh,nam_vao_truong,dot : khoùa ngaønh goàm maõ ngaønh, naêm vaøo tröôøng, ñôït. Ví duï: Ngaønh maùy tính: MT, naêm vaøo tröôøng: 1995, ñôït: 1 -> khoùa ngaønh: MT19951 ma_mh: maõ moân hoïc cuûa moân thi. sotietthi: soá tieát thi maëc ñònh cuûa moân hoïc. loai_phong: loaïi phoøng cuûa moân thi. Moân thi ñaëc bieät seõ coù phoøng ñaëc bieät. NHOMTO_MONTHI( ma_nganh, nam_vao_truong, dot, ma_mh, nhom, nhom_to, phong, ngaythi, tietbd, si_so, thiss, ghep) Baûng lòch thi xeáp ñöôïc. ma_nganh: maõ ngaønh. nam_vao_truong: naêm vaøo tröôøng. dot: ñôït ma_mh: maõ moân hoïc cuûa moân thi nhom: nhoùm nhom_to: nhoùm toå phong: maõ phoøng thi ngaythi: ngaøy thi tietbd: tieát baét ñaàu thi si_so: sæ soá sinh vieân cuûa nhoùm toå, thoâng tin caàn thieát khi tìm phoøng. thiss: moâ taû caùc nhoùm toå thi ñoàng thôøi ghep: moâ taû caùc nhoùm toå ñöôïc gheùp thi chung phoøng Raøng buoäc: caùc nhoùm toå ñöôïc gheùp chung phaûi thi ñoàng thôøi vôùi nhau. PHONG_HOC( phong, day_phong, suc_chua, ma_khoa, loaïi phoøng, …) phong: maõ phoøng day_phong: daõy phoøng chöùa phoøng suc_chua: söùc chöùa cuûa phoøng ma_khoa: maõ khoa loai_phong: loaïi phoøng Baûng naøy thuoäc phaân heä xeáp thôøi khoùa bieåu. Ñeå coù theâm chi tieát, xin xem laïi phaân heä xeáp thôøi khoùa bieåu. SINH_VIEN( ma_sv, ten_sv,…) ma_sv: maõ sinh vieân ten_sv: teân sinh vieân Baûng naøy thuoäc phaân heä Quaûn lyù sinh vieân. Ñeå coù theâm chi tieát, xin xem laïi phaân heä xeáp thôøi khoùa bieåu. II. PHAÂN BOÁ DÖÕ LIEÄU: Do phaân heä naøy ñöôïc phoøng ñaøo taïo quaûn lyù neân caùc baûng MONTHI vaø NHOMTO_MONTHI ñöôïc taïo taïi Server phoøng ñaøo taïo. Baûng PHONG_HOC cuõng ñöôïc phoøng ñaøo taïo quaûn lyù. Baûng SINH_VIEN ñöôïc phaân boá theo khoa trong phaân heä Quaûn lyù sinh vieân. Caùc döõ lieäu caàn tham khaûo nhö chöông trình ñaøo taïo, ñaêng kyù moân hoïc ñöôïc phaân boá theo khoa trong phaân heä Chöông trình ñaøo taïo vaø ñaêng kyù moân hoïc. Keát quaû chöông trình laø lòch thi cho caùc nhoùm toå moân hoïc ñöôïc ñeå taïi phoøng ñaøo taïo. Keát quaû ñöôïc nhaân baûn ra caùc khoa cho pheùp sinh vieân vaøo khoa xem lòch thi cuûa khoa mình. CHÖÔNG 4: CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA PHAÂN HEÄ TOÙM TAÉT CHÖÙC NAÊNG: Cho pheùp ngöôøi söû duïng xeáp moät thôøi khoùa bieåu cho moät soá moân trong hoïc kyø hieän taïi. Ngöôøi söû duïng coù theå choïn moät soá moân hoïc hay choïn taát caû caùc moân trong hoïc kyø hieän taïi ñeå xeáp thôøi lòch thi. Maët khaùc ñeå coù theå xeáp ñöôïc moät lòch thi chaáp nhaän ñöôïc, phaân heä cho pheùp xeáp laïi caùc moân hoïc naøy trong moät ñôït xeáp khaùc ñeå ñaùnh giaù, so saùnh caùc keát quaû vaø choïn keát quaû toát nhaát maø ngöôøi söû duïng chaáp thuaän. Cho pheùp ngöôøi söû duïng taïo danh saùch caùc ngaøy nghæ leã trong naêm ñeå traùnh xeáp lòch thi vaøo caùc ngaøy ñoù. Cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp caùc tieát thi vaø ngaøy thi baän caàn traùnh khi xeáp lòch thi. Cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn caùc moân thi gheùp song song: Caùc nhoùm toå thi moân ñoù caàn thi cuøng luùc taïi caùc phoøng khaùc nhau. Cho pheùp ngöôøi söû duïng caäp nhaäp laïi soá tieát thi cho caùc nhoùm lôùp moân hoïc. Cho pheùp nhaäp ngaøy thi vaø tieát baét ñaàu öu tieân (vôùi ñoä öu tieân tuyeät ñoái) cho caùc nhoùm lôùp moân hoïc. Cho pheùp caäp nhaäp tính chaát phoøng thi cho caùc nhoùm lôùp moân hoïc. Cho pheùp gheùp phoøng thi chung caùc toå thuoäc caùc nhoùm lôùp moân hoïc ñeå taän duïng söùc chöùa caùc phoøng thi lôùn. Cho pheùp ngöôøi söû duïng xem vaø söûa lòch thi theo ngaønh, nhoùm toå hay sinh vieân. Cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn ñoä öu tieân cho caùc chieán löôïc choïn nhoùm thi trong khi xeáp lòch thi nhaèm ñaït ñöôïc moät lòch thi toát hôn. Cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn caùc raøng buoäc phuï caàn hay khoâng caàn tuaân theo khi xeáp lòch thi. Cung caáp caùc thoâng tin veà döõ lieäu hieän taïi ñeå ngöôøi söû duïng duøng kinh nghieäm baûn thaân choïn caùc ñoä öu tieân cuõng nhö caùc raøng buoäc phuï nhaèm ñaït ñöôïc moät chieán löôïc xeáp lòch thi chung toát nhaát coù theå ñöôïc. Cung caáp thoâng tin ñaùnh giaù lòch thi xeáp ñöôïc nhaèm ñaùnh giaù, so saùnh giöõa caùc laàn choïn chieán löôïc thi khaùc nhau ñeå choïn keát quaû toát nhaát. THIEÁT KEÁ FORM: II.1 Form nhaäp ñôït xeáp: Chöùc naêng: Nhaäp moät ñôït xeáp môùi vôùi caùc thoâng tin caàn thieát ñeå xeáp lòch thi. Ñôït xeáp ôû ñaây coù nghóa laø laàn xeáp hieän taïi, ta coù theå xeáp laïi lòch thi nhieàu laàn cho moät nhoùm caùc moân hoïc hay taát caû caùc moân hoïc trong cuøng moät naêm hoïc – hoïc kyø baèng caùch choïn nhaäp moät ñôït xeáp khaùc. Caùc keát quaû cuûa hai ñôït xeáp theo nghóa naøy khoâng aûnh höôûng laãn nhau, nghóa laø khi choïn moät ñôït xeáp môùi, caùc phoøng ñöôïc söû duïng bôûi ñôït xeáp cuõ ñöôïc giaûi phoùng. Caùc moân hoïc muoán xeáp lòch thi coù döõ lieäu aûnh höôûng laãn nhau caàn xeáp chung trong moät ñôït xeáp. Input: -maõ ñôït xeáp: maõ cuûa ñôït xeáp hieän taïi, kieåu varchar(8), ví duï: ‘19961’ -naêm hoïc: naêm hoïc hieän taïi, kieåu int töø 1990 ñeán 9999, ví duï: 1996, döõ lieäu naøy ñöôïc laáy töø heä thoáng quaûn lyù chung -hoïc kyø: hoïc kyø hieän taïi, kieåu int töø 1 ñeán 2, ví duï: 1, döõ lieäu naøy ñöôïc laáy töø heä thoáng quaûn lyù chung -ngaøy baét ñaàu cuûa naêm hoïc: ngaøy baét ñaàu töông öùng vôùi tuaàn 1, kieåu smalldatetime daïng mm/dd/yyyy, ví duï: 12/02/1996, döõ lieäu naøy ñöôïc laáy töø heä thoáng quaûn lyù chung -tuaàn baét ñaàu thi: tuaàn baét ñaàu cuûa kyø thi, kieåu int töø 1 ñeán 25, ví duï: 15, döõ lieäu naøy coù theå ñöôïc laáy töø keá hoaïch giaûng daïy -soá tuaàn thi: soá tuaàn cho kyø thi, kieåu int töø 1 ñeán 4, ví duï: 2, döõ lieäu naøy coù theå ñöôïc laáy töø keá hoaïch giaûng daïy Output: Theâm, söûa, xoùa, baûng DOT_XEP. Tieän ích: Thoâng baùo neáu söûa, xoùa khi ñaõ coù maõ ñôït xeáp trong baûng. Töï ñoäng taïo ra baûng NGAY_THI, tính thöù trong tuaàn cho baûng naøy. Thieát keá giao dieän: II.2 Form nhaäp ngaøy thi tieát baän: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp caùc tieát caàn traùnh xeáp lòch thi trong trong ngaøy ñöôïc chæ ñònh hay cho taát caû caùc ngaøy. Chöông trình seõ khoâng xeáp lòch thi vaøo caùc tieát ñöôïc chæ ñònh naøy. Input: Laáy thoâng tin töø baûng NGAY_THI. Output: Söûa caùc döõ lieäu cuûa baûng NGAY_THI. Baûng naøy duøng ñeå tham khaûo khi xeáp lòch thi. Tieän ích: -Choïn tieát baän cho töøng ngaøy, hay cho taát caû caùc ngaøy tuøy theo tuøy choïn. Thieát keá giao dieän: II.3 Form nhaäp moân thi: Chöùc naêng: Choïn caùc moân hoïc coù môû trong naêm hoïc-hoïc kyø naøy ñeå xeáp lòch thi. Input: Choïn maõ moân hoïc hay teân moân hoïc coù trong keát quaû ñaêng kyù moân hoïc ñeå xeáp lòch thi cho caùc moân naøy. Cho bieát caùc moân vaãn tieáp tuïc hoïc ñeå traùnh xeáp lòch thi cho sinh vieân truøng vôùi giôø hoïc. Output: Baûng MON_THI vôùi caùc thoâng soá caàn thieát ñeå xeáp lòch thi nhö maõ moân hoïc, soá tieát thi, tính chaát phoøng. Tieän ích: cho pheùp choïn caùc moân thi theo khoùa ngaønh hay maõ moân hoïc. Thieát keá giao dieän: II.4 Form caäp nhaät soá tieáât thi: Chöùc naêng: Caäp nhaät soá tieát thi cho töøng moân thi. Input: Coät soá tieát thi trong baûng MON_THI. Baûng naøy duøng ñeå tham khaûo khi xeáp lòch thi. Output: Caäp nhaät soá tieát thi trong baûng MON_THI. Raøng buoäc: Baùo loãi khi nhaäp soá tieát thi khoâng hôïp leä: nhoû hôn 0 hay lôùn hôn 6. Thieát keá giao dieän: II.5 Form gheùp caùc nhoùm toå thi song song: Chöùc naêng: Cho pheùp chæ ñònh caùc nhoùm toå moân thi caàn xeáp thi cuøng luùc taïi caùc phoøng thi khaùc nhau(thi song song) töø NHOMTO_MONTHI. Input: Laáy thoâng tin töø baûng NHOMTO_MONTHI. Output: Theâm, söûa, xoùa coät THISS töø baûng NHOMTO_MONTHI . Coät naøy duøng ñeå tham khaûo khi xeáp lòch thi. Raøng buoäc: Phaùt hieän vaø thoâng baùo neáu gheùp caùc nhoùm thi song song khoâng cuøng moân hoïc. Tieän ích: -Töï ñoäng taêng chæ soá gheùp leân 1 khi choïn moät nhoùm thi song song khaùc. Thieát keá giao dieän: II.6 Form ngaøy tieát baét ñaàu öu tieân: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp ngaøy thi vaø tieát baét ñaàu öu tieân cho caùc nhoùm toå (thöïc chaát laø cho caùc nhoùm thi song song, bôûi vì moät nhoùm toå ñöôïc choïn ngaøy tieát öu tieân laøm cho caùc nhoùm toå trong cuøng nhoùm thi song song cuõng phaûi thi vaøo ngaøy tieát ñoù). Input: Laáy döõ lieäu cuûa caùc coät NGAYTHI vaø coät TIETBD trong baûng NHOMTO_MONTHI. Output: Söûa döõ lieäu cuûa caùc coät NGAYTHI vaø coät TIETBD trong baûng NHOMTO_MONTHI. Raøng buoäc: - ngaøy vaø tieát öu tieân cho caùc nhoùm toå ñaõ ñöôïc choïn thi song song phaûi gioáng nhau. Tieän ích: - thoâng baùo khi tieát baét ñaàu vaø ngaøy thi khoâng hôïp leä hay khoâng coù trong lòch thi hay coù vi phaïm raøng buoäc. II.7 Form caäp nhaät tính chaát phoøng: Chöùc naêng: Cho pheùp caäp nhaät loaïi phoøng cho caùc nhoùm toå moân thi. Caùc thoâng tin veà loaïi phoøng trong MON_THI ñaõ ñöôïc töï ñoäng ñieàn vaøo nhöng cuõng cho pheùp ngöôøi söû duïng thay ñoåi caäp nhaät tính chaát phoøng khi caàn thieát. Loaïi phoøng khaùc 0 laø phoøng cho caùc moân phaûi hoïc phoøng ñaëc bieät ví duï nhö phoøng thí nghieäm… Input: Laáy döõ lieäu cuûa coät LOAI_PHONG trong baûng MON_THI. Output: Caäp nhaät coät loaïi phoøng ñeå xeáp phoøng khi xeáp lòch thi. Raøng buoäc: Thoâng baùo loãi khi nhaäp loaïi phoøng khoâng coù trong töï ñieån phoøng hoïc PHONG_HOC. Thieát keá giao dieän: II.8 Form gheùp phoøng thi chung: Chöùc naêng: Cho pheùp gheùp phoøng thi chung cho caùc toå trong baûng NHOMTO_MONTHI. Input: Laáy coät GHEP trong baûng NHOMTO_MONTHI Output: Söûa coät maõ gheùp trong baûng NHOMTO_MONTHI. Ñaây laø thoâng tin ñeå gheùp caùc phoøng thi chung cho caùc nhoùm toå. Raøng buoäc: -Khoâng theå gheùp caùc nhoùm toå cuûa caùc nhoùm thi song song khaùc nhau chung moät phoøng thi. -Gheùp nhieàu nhoùm toå vöôït quaù söùc chöùa toái ña cuûa phoøng. Thieát keá giao dieän: II.9 Form nhaäp ñoä öu tieân cho caùc chieán löôïc choïn xeáp lòch thi: Chöùc naêng: Cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn ñoä öu tieân cho caùc chieán löôïc choïn nhoùm thi song song ñeå xeáp lòch thi. Ñoä öu tieân naøy chính laø thöù töï caùc nhoùm thi ñöôïc choïn ñeå xeáp lòch thi. Ñoä öu tieân = 0 khi ta khoâng söû duïng chieán löôïc choïn ñoù. Input: Nhaäp ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc choïn nhoùm thi khi xeáp lòch thi. Output: Caäp nhaät baûng DOT_XEP cho caùc coät CL1, CL2, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7 Raøng buoäc: -Ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc choïn phaûi coù giaù trò töø 0 tôùi 7 -Ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc choïn phaûi khaùc nhau hay baèng 0 Thieát keá giao dieän: II.10 Form nhaäp thang ñieåm ñaùnh giaù lòch thi: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp thang ñieåm cho caùc ñieàu kieän ñaùnh giaù lòch thi. Input: Nhaäp ñieåm cho caùc ñieàu kieän ñaùnh giaù: Ñieåm cao nhaát, vaø caùc ñieåm phaït khi xuaát hieän caùc caùc tröôøng hôïp thoûa ñieàu kieän coøn laïi. Output: Caäp nhaät baûng DOT_XEP cho caùc coät DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6 vaø DTU Raøng buoäc: -Ñieåm toái ña töø 0 ñeán 1000 -Caùc ñieåm coøn laïi töø –100 ñeán 0 -Ñieåm toái ña khoâng caàn baèng toång soá caùc ñieåm coøn laïi. Thieát keá giao dieän: II.11 Form choïn löïa caùc tuyø choïn veà caùc raøng buoäc phuï: Chöùc naêng: Cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn caùc raøng buoäc phuï naøo seõ xem xeùt ñeán khi xeáp lòch thi. Input: choïn caùc tuøy choïn. Output: caäp nhaät baûng DOT_XEP löu laïi caùc thoâng tin user ñaõ duøng caùc tuøy choïn naøo trong laàn xeáp naøy. Thieát keá giao dieän: II.12 Form caùc thoâng tin ñaùnh giaù döõ lieäu. Chöùc naêng: hieån thò caùc thoâng tin veà döõ lieäu hieän haønh, giuùp user coù thoâng tin choïn ñoä öu tieân cuõng nhö caùc tuøy choïn cho ñuùng. Input: khoâng. Ouput: khoâng. Thieát keá giao dieän: II.13 Form xem söûa lòch thi: Chöùc naêng: hieån thò lòch thi theo khoa ngaønh, sinh vieân, nhoùm toå moân thi. Cho pheùp chænh söûa lich thi. Form hieån thò lòch thi theo khoùa ngaønh: Form hieån thò lòch thi theo sinh vieân: Form hieån thò lòch thi theo nhoùm toå: III. MOÂ TAÛ GIAÛI THUAÄT: III.1 Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa chöông trình: XEÁP LÒCH THI PHOØNG LÒCH THI KEÁT QUAÛ ÑAÊNG KYÙ MOÂN HOÏC TKB III.2 Caùc phöông phaùp cuï theå giaûi quyeát caùc yeâu caàu: III.2.1 Choïn ñôn vò nhoû nhaát cho quaù trình xeáp lòch thi: Theo thöïc teá, do vieäc cho pheùp caùc nhoùm toå thuoäc moät thi coù theå phaûi thi cuøng luùc khaùc phoøng (thi song song), neân ta chuyeån vieäc xeáp lòch thi cho töøng nhoùm toå thaønh vieäc xeáp lòch thi treân caùc nhoùm thi song song, töùc laø nhoùm cuûa caùc nhoùm toå caàn thi song song. Ñieàu naøy giaûm soá tröôøng hôïp caàn xeùt khi xeáp lòch thi. Tuy nhieân, khi thöïc hieän vieäc xeáp lòch thi döïa treân caùc nhoùm song song seõ gaây khoù khaên cho vieäc ñaùnh giaù ñeå choïn caùc phoøng phuø hôïp cho caùc nhoùm toå trong moät nhoùm thi song song. III.2.2 Xeáp theo ñoä öu tieân cuûa caùc chieán löôïc: Theo ñoä öu tieân ñaõ ñöôïc ngöôøi söû duïng choïn, ta tìm thoâng soá caàn thieát cho taát caû caùc chieán löôïc choïn cuûa taát caû caùc nhoùm, sau ñoù tieán haønh xeáp lòch thi cho caùc nhoùm theo thöù töï caùc chieán löôïc theo ñoä öu tieân giaûm daàn. Maëc ñònh ñoä öu tieân 1 coù möùc öu tieân cao nhaát. Vieäc choïn ñoä öu tieân cao nhaát cho chieán löôïc 1: choïn caùc nhoùm thi song song coù soá löôïng nhoùm lieân quan lôùn nhaát xeáp tröôùc, thöôøng ñaït ñöôïc keát quaû töông ñoái toát hôn so vôùi vieäc choïn ñoä öu tieân cao cho caùc chieán löôïc coøn laïi. Ví duï: ta coù moät nhoùm X coù 30 nhoùm lieân quan, neáu ta xeáp cho 30 nhoùm lieân quan ñoù tröôùc, thì khi ta choïn ngaøy tieát baét ñaàu thi cho nhoùm X, ta seõ phaûi traùnh thôøi gian cuûa taát caû 30 nhoùm lieân quan -> coù theå ta khoâng theå tìm thaáy moät thôøi ñieåm thích hôïp. Ngöôïc laïi, neáu ta choïn xeáp cho nhoùm X tröôùc thì khi ta xeáp cho nhoùm coøn laïi, thì neáu caùc nhoùm naøy coù soá nhoùm lieân quan ít hôn thì khaû naêng tìm ñöôïc moät thôøi ñieåm töông ñoái phuø hôïp seõ cao hôn tröôøng hôïp tröôùc raát nhieàu. III.2.3 Xeáp lòch thi vôùi caùc tuøy choïn: Theo caùc tuøy choïn cuûa ngöôøi söû duïng choïn, duøng caùc tuøy choïn naøy ñeå choïn caùc ñaùnh giaù söû duïng cho vieäc xeáp lòch thi. Ñoù laø caùc tuyø choïn cho pheùp ta xeáp lòch thi. Tuyø choïn xeáp traùnh tieát 1: traùnh xeáp lòch thi vaøo tieát 1 do quaù sôùm khoâng ñuû thôøi gian chuaån bò cho kyø thi. Tuyø choïn xeáp traùnh tieát 6: traùnh xeáp lòch thi vaøo tieát naøy do quaù treã. Tuøy choïn xeáp traùnh tieát 7: traùnh xeáp lòch thi vaøo tieát vaøo giöõa tröa. Tuyø choïn xeáp traùnh tieát 12: traùnh xeáp lòch thi vaøo tieát naøy do quaù treã. Tuøy choïn xeáp lòch thi cho baát kyø sinh vieân coù hai moân thi moät buoåi: traùnh cho sinh vieân phaûi thi hai moân lieân tieáp trong moät buoåi saùng hay moät buoåi chieàu. Tuyø choïn traùnh moät tieát giöõa hai moân thi baát kyø cho moät sinh vieân baát kyø. III.2.4 Ñaùnh giaù lòch thi theo thang ñieåm: Theo thang ñieåm ñaõ ñöôïc choïn hay maëc ñònh, ta tieán haønh thoáng keâ tính ñieåm theo sinh vieân nhaèm cung caáp cho ngöôøi söû duïng thoâng tin ñaùnh giaù lòch thi tìm ñöôïc. Ñoù laø caùc thoâng tin nhö: -soá löôït sinh vieân phaûi thi hai moân trong moät buoåi. -soá löôït sinh vieân phaûi thi hai moân trong moät ngaøy. - soá löôït sinh vieân phaûi thi trong ngaøy hai ngaøy lieân tieáp. -soá löôït sinh vieân phaûi thi hôn hai moân trong moät ngaøy. -soá löôït sinh vieân phaûi thi hôn hôn hai ngaøy lieân tieáp. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH: Theo caùc höôùng tieáp caän vaán ñeà ôû treân, ta coù theå tieáp tuïc phaùt trieån chöông trình theo höôùng tìm kieám keát quaû toái öu treân khoâng gian traïng thaùi. Ñoù laø duøng chöông trình taïo moät lòch thi, sau ñoù duøng caùc giaûi thuaät tìm kieám ñeå hoaùn vò lòch thi cuûa caùc nhoùm thi song song, sau ñoù duøng haøm ñaùnh giaù coù saün laøm haøm heuristic ñeå ñaùnh caùc keát quaû tìm ñöôïc sau khi hoaùn vò, ta coù theå tieán haønh tìm kieám tröôùc theo n böôùc, choïn keát quaû toái öu nhaát trong caùc keát quaû tìm ñöôïc tieán haønh tieáp tuïc tìm kieám. Nhöng trôû ngaïi lôùn nhaát laø vaán ñeà thôøi gian, ta coù nhieàu caùch giaûi quyeát nhö taïo nhieàu quaù trình tieán haønh tìm kieám vaø ñaùnh giaù song song treân nhieàu maùy. Caùc yù töôûng treân hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc do hieän nay ñaõ coù moät soá giaûi thuaät hoã trôï vieäc tìm kieám treân khoâng gian traïng thaùi nhö TABU SEARCH, BEST FIRST SERCH… Ngoaøi ra, caùc vieäc taïo nhieàu quaù trình chaïy song song treân nhieàu maùy cuõng ñöôïc hoã trôï raát nhieàu, ñaëc bieät laø treân caùc heä thoáng cô sôû döõ lieäu phaân boá. PHAÀN VII: PHAÂN HEÄ QUAÛN LYÙ ÑIEÅM CHÖÔNG 1: MOÂ TAÛ NGHIEÄP VUÏ Sau khi xeùt nhöõng moân hoïc sinh vieân ñaêng kyù hoïc, Phoøng Ñaøo taïo (PÑT) seõ caäp nhaät laïi nhöõng moân hoïc maø sinh vieân ñöôïc pheùp ñaêng kyù trong hoïc kyø ñoù. Phoøng Ñaøo taïo (PÑT) seõ caäp nhaät laïi caùc ñieåm thaønh phaàn (goàm ñieåm baøi taäp, ñieåm lyù thuyeát, ñieåm baøi tieåu luaän, ñieåm thi...), phaàn traêm cuûa caùc ñieåm thaønh phaàn, soá tín chæ, soá tieát, ngaøy baét ñaàu, ngaøy keát thuùc ... cuûa moät moân hoïc töông öùng vôùi hoïc kyø ñoù. ÔÛ cuoái hoïc kyø: Giaùo vieân baùo caùo ñieåm cuûa lôùp moân hoïc cho boä phaän giaùo vuï nhaäp vaøo. Ngöôøi nhaäp ñieåm cho sinh vieân coù theå bò nhaàm hoaëc vì lyù do naøo ñoù ñieåm cuûa sinh vieân coù theå bò sai leäch. Boä phaän Giaùo vuï seõ xem xeùt vaø seõ ñieàu chænh laïi. Tính ñieåm toång keát moân hoïc ñöôïc tính treân thang ñieåm 10 vaø ñöôïc laøm troøn ñeán phaàn traêm theo coâng thöùc sau: Ñtk_mh: ñieåm toång keát moân hoïc ñtp_i: ñieåm thaønh phaàn thöù i pttp_i: phaàn traêm ñieåm thaønh phaàn thöù i Sau ñoù qui ñoåi ra thang ñieåm 4 (goàm coù ñieåm chöõ vaø ñieåm soá) töông öùng nhö sau: Xeáp loaïi Thang ñieåm 10 Thang ñieåm 4 Ñieåm chöõ Ñieåm soá Ñaït yeâu caàu Töø 8.50 ñeán 10.0 Töø 7.50 ñeán 8.49 Töø 6.50 ñeán 7.49 Töø 5.50 ñeán 6.49 Töø 4.50 ñeán 5.49 Töø 3.50 ñeán 4.49 A+ A B+ B C D+ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Khoâng ñaït yeâu caàu Töø 1.50 ñeán 3.49 Töø 0.00 ñeán 1.49 D F 1.0 0.0 Ngoaøi ra coøn coù caùc ñieåm sau ñaây ñöôïc duøng trong baûng keát quaû hoïc taäp: YÙ nghóa Thang ñieåm 10 Thang ñieåm 4 Ñieåm chöõ Ñieåm soá Caám thi 11 F 0.0 Mieãn hoïc 12 X - Vaéng thi khoâng coù pheùp 13 F 0.0 Vaéng thi coù pheùp hoaëc chöa hoaøn taát 14 I - Chöa nhaän ñöôïc ñieåm thi 15 Z - Ruùt moân hoïc 17 R - Huûy moân hoïc 18 H - Ñieåm trung bình hoïc kyø laø ñieåm trung bình cuûa taát caû caùc moân hoïc ñaêng kyù trong hoïc kyø ñoù, ñöôïc tính theo thang ñieåm 4 vaø laøm troøn ñeán phaàn traêm. Ñieåm trung bình hoïc kyø ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Kyù hieäu: Ñtb_hk: ñieåm trung bình hoïc kyø ñmh_i: ñieåm toång keát moân hoïc thöù i (thang ñieåm 4) tc_mh_i: soá tín chæ cuûa moân hoïc thöù i Tính toång soá tín chæ tích luõy hoïc kyø: toång soá tín chæ cuûa taát caû caùc moân hoïc ñaêng kyù trong hoïc kyø ñoù ñaït yeâu caàu. Ñieåm trung bình tích luõy laø ñieåm trung bình cuûa taát caû caùc moân hoïc tính töø hoïc kyø ñoù trôû veà tröôùc, ñöôïc tính theo thang ñieåm 4 vaø laøm troøn ñeán phaàn traêm. Ñoái vôùi caùc moân hoïc ñaêng kyù hoïc laïi thì seõ laáy ñieåm cao nhaát trong caùc laàn hoïc (moân hoïc ñaêng kyù hoïc laïi töông ñöông vôùi moät moân hoïc, nhoùm moân töông ñöông hay moân hoïc ñaêng kyù hoïc laïi thuoäc nhoùm moân töông ñöông vôùi moät moân hoïc ñaõ hoïc ôû hoïc kyø tröôùc thì seõ laáy ñieåm cao nhaát trong caùc laàn hoïc laïi ). Coâng thöùc tính töông töï nhö coâng thöùc tính ñieåm trung bình hoïc kyø. Tính toång soá tín chæ tích luõy: toång soá tín chæ cuûa taát caû caùc moân hoïc ñaït yeâu caàu tính töø hoïc kyø ñoù trôû veà tröôùc. Ñoái vôùi nhöõng moân hoïc phaûi hoïc laïi (hay hoïc caûi thieän ñieåm) coù töông ñöông vôùi moät moân khaùc (hoaëc nhoùm moân töông ñöông) ñaït yeâu caàu hay ñaït ñieåm cao hôn thì seõ ñöôïc tính baèng soá tín chæ cuûa caùc moân töông ñöông naøy. Xeùt toát nghieäp cho nhöõng sinh vieân ñuû ñieàu kieän toát nghieäp. Coâng taùc ñaøo taïo sinh vieân trong töøng khoa ñöôïc phaân theo ngaønh hoïc. Moãi ngaønh coù moät chöông trình ñaøo taïo rieâng, vaø chöông trình naøy cuõng thay ñoåi ôû caùc khoaù hoïc, caùc ñôït khaùc nhau nghóa laø theo khoùa ngaønh. Moät sinh vieân chæ ñöôïc ñaøo taïo vaø xeùt toát nghieäp theo moät chöông trình ñaøo taïo. Chöông trình ñaøo taïo (CTÑT) laø danh saùch caùc moân hoïc baét buoäc vaø töï choïn maø sinh vieân ñöôïc hoïc trong suoát khoaù hoïc. Moân hoïc töï choïn trong CTÑT laø moân maø sinh vieân coù theå töï choïn hoïc töø 1 nhoùm goàm nhieàu moân hoïc, soá moân sinh vieân choïn töø nhoùm naøy phaûi baûo ñaûm coù toång soá tín chæ lôùn hôn soá tín chæ caàn ñaït ñöôïc qui ñònh cho nhoùm ñoù. Moät moân baét buoäc hoaëc 1 nhoùm moân töï choïn chæ xuaát hieän 1 laàn trong CTÑT cuûa moät khoaù ngaønh. Coù theå coù nhieàu nhoùm töï choïn trong CTÑT. Ñeå ñaùnh giaù moät sinh vieân coù hoaøn thaønh giai ñoaïn hay khoâng döïa vaøo tieâu chuaån hoaøn thaønh giai ñoaïn ñaët ra cho töøng khoaù ngaønh cuï theå. Tieâu chuaån HTGÑ goàm 4 yeáu toá: Soá tín chæ tích luõy cuûa caùc moân hoïc trong CTÑT, soá tín chæ tích luõy cuûa taát caû caùc moân hoïc. Ñieåm trung bình tích luõy. Danh saùch caùc moân hoïc baét buoäc ñaõ hoïc ñaït yeâu caàu. Danh saùch caùc moân hoïc töï choïn ñaõ hoïc ñaït yeâu caàu. Sinh vieân ñöôïc coâng nhaän laø hoaøn thaønh giai ñoaïn neáu nhö ñaït caû 4 yeáu toá naøy. Moân töï choïn ôû ñaây töông töï nhö trong CTÑT nghóa laø moân maø sinh vieân ñaõ choïn hoïc töø 1 nhoùm goàm nhieàu moân hoïc, soá moân sinh vieân choïn töø nhoùm naøy phaûi baûo ñaûm coù toång soá tín chæ lôùn hôn soá tín chæ caàn ñaït ñöôïc qui ñònh cho nhoùm ñoù. Coù theå coù nhieàu nhoùm moân hoïc töï choïn trong tieâu chuaån. Danh saùch caùc moân hoïc baét buoäc vaø töï choïn trong tieâu chuaån hoaøn thaønh giai ñoaïn khoâng naèm ngoaøi chöông trình ñaøo taïo cho caùc hoïc kyø tính ñeán thôøi ñieåm xeùt hoaøn thaønh giai ñoaïn. Khi xeùt toát nghieäp cho sinh vieân Phoøng Ñaøo taïo döïa vaøo tieâu chuaån toát nghieäp ñaët ra cho töøng khoaù ngaønh cuï theå. Töông töï tieâu chuaån hoaøn thaønh giai ñoaïn, tieâu chuaån toát nghieäp cuõng goàm 4 yeáu toá: Soá tín chæ tích luõy cuûa caùc moân hoïc trong CTÑT, soá tín chæ tích luõy cuûa taát caû caùc moân hoïc. Ñieåm trung bình tích luõy. Danh saùch caùc moân hoïc baét buoäc ñaõ hoïc ñaït yeâu caàu. Danh saùch caùc moân hoïc töï choïn ñaõ hoïc ñaït yeâu caàu. Sinh vieân ñöôïc coâng nhaän toát nghieäp neáu nhö ñaït caû 4 yeáu toá naøy. Danh saùch caùc moân hoïc baét buoäc vaø töï choïn trong tieâu chuaån toát nghieäp khoâng naèm ngoaøi chöông trình ñaøo taïo toaøn khoùa cuûa khoaù ngaønh ñoù. Coù nhieàu tröôøng hôïp sinh vieân do keùo daøi vieäc hoïc quaù thôøi gian bình thöôøng cuûa 1 khoaù hoïc daãn ñeán tình traïng moân maø hoïc vieân theo hoïc tröôùc ñaây khoâng coù trong danh saùch moân hoïc tieâu chuaån xeùt toát nghieäp hieän taïi, luùc ñoù phaûi duøng ñeán töï ñieån moân hoïc töông ñöông. Coù 2 daïng töông ñöông: Moät moân hoïc töông ñöông vôùi 1 moân hoïc (töông ñöông 1~1). Moät moân hoïc töông ñöông vôùi 1 nhoùm nhieàu moân hoïc (töông ñöông 1~nhoùm). Moät moân hoïc coù theå coù töông ñöông 1~1 vôùi nhieàu moân hoïc khaùc. Moät moân hoïc coù theå coù töông ñöông vôùi nhieàu nhoùm moân hoïc, moät nhoùm moân hoïc chæ töông ñöông vôùi 1 moân hoïc (neáu nhoùm moân hoïc coøn töông ñöông vôùi moân hoïc khaùc thì neân xem 2 moân hoïc naøy töông ñöông 1~1 vôùi nhau). CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH & THIEÁT KEÁ I MOÁI LIEÂN KEÁT GIÖÕA SINH VIEÂN VAØ ÑIEÅM TOÅNG HÔÏP: thuoäc Moät sinh vieân coù nhieàu ñieåm toång hôïp (goàm ñieåm trung bình hoïc kyø, soá tín chæ tích luõy hoïc kyø, ñieåm tích luõy trung bình, soá tín chæ tích luõy cho caùc moân hoïc ñaõ ñaêng kyù) ôû caùc naêm hoïc, hoïc kyø. Moái quan heä 1-n giöõa thöïc theå SINH_VIEN vaø thöïc theå DIEMTH ñöôïc theå hieän nhö hình treân. I.1 Baûng SINH_VIEN: SINH_VIEN (MA_SV, HO_LOT, TEN, NGAY_SINH, PHAI, MA_CAN_BO, DOAN, DANG, DIEM1, DIEM2, DIEM3, DIEM4, DIEM5, DIEM_TC, DIA_CHI_HKTT, HO_TEN_NGLL, DIA_CHI_LL, HO_TEN_CHA, NGHE_CHA, HO_TEN_ME, NGHE_ME, MA_DMTDO, MA_DMQH_HK, MA_DMTTP_QQ, MA_DMTG, MA_DMDT, MA_DMQH_LL, MA_DMTTP_NS, MA_DMHUT, TEN_LOP) Thuoäc tính vaø raøng buoäc: Xem chi tieát ôû phaàn Phaân heä Quaûn lyù sinh vieân. I.2 Baûng DIEMTH: DIEMTH( NAM_HOC, HOC_KY, MA_SV, DIEM_TB_HKY, SO_TCTL_HKY, DIEM_TBTL, SO_TCTL,TOT_NGHIEP) Thuoäc tính: Teân coät Chuù thích Döõ lieäu NAM_HOC Naêm hoïc 1999 HOC_KY Hoïc kyø 1 MA_SV Maõ soá sinh vieân ‘59500200’ DIEM_TB_HKY Ñieåm trung bình hoïc kyø 3.56 SO_TCTL_HKY Soá tín chæ tích luõy hoïc kyø 17 DIEM_TBTL Ñieåm trung bình tích luõy 3.23 SO_TCTL Soá tín chæ tích luõy 80 TOT_NGHIEP Kieåm tra toát nghieäp chöa 0 (0-chöa toát nghieäp, 1-ñaït tieâu chuaån toát nghieäp ) Raøng buoäc: HOC_KY: chæ thuoäc 1 trong 3 hoïc kyø 1, 2, 3. DIEM_TB_HKY, DIEM_TBTL: ñöôïc tính theo thang ñieåm 4 vaø laøm troøn ñeán phaàn traêm. MA_SV: goàm 8 kyù töï. thuoäc thuoäc II MOÁI LIEÂN KEÁT GIÖÕA MOÂN HOÏC VAØ MOÂN HOÏC TÖÔNG ÑÖÔNG, NHOÙM MOÂN HOÏC TÖÔNG ÑÖÔNG: thuoäc thuoäc Coù 2 loaïi töông ñöông: Moät moân hoïc töông ñöông vôùi 1 moân hoïc (töông ñöông 1~1). Moät moân hoïc coù theå coù töông ñöông 1~1 vôùi nhieàu moân hoïc khaùc. Moät moân hoïc töông ñöông vôùi 1 nhoùm nhieàu moân hoïc (töông ñöông 1~nhoùm). Moät moân hoïc coù theå coù töông ñöông vôùi nhieàu nhoùm moân hoïc, moät nhoùm moân hoïc chæ töông ñöông vôùi 1 moân hoïc (neáu nhoùm moân hoïc coøn töông ñöông vôùi moân hoïc khaùc thì neân xem 2 moân hoïc naøy töông ñöông 1~1 vôùi nhau).Moät moân hoïc coù theå thuoäc nhieàu nhoùm moân hoïc. Moái quan heä naøy ñöôïc theå hieän qua caùc thöïc theå MH_TUONG_DUONG, NHOM_TD, MON_NHOMTD, MON_HOC. Thuoäc tính: Xem chi tieát ôû phaàn Phaân heä Chöông trình ñaøo taïo. Raøng buoäc: Moät moân hoïc töông ñöông 1-1 vôùi A laïi cuõng coù maët trong nhoùm töông ñöông vôùi A, hoaëc töông ñöông 1-1 (keå caû giaùn tieáp) vôùi 1 moân hoïc trong nhoùm töông vôùi A. Ví duï: Giaû söû ñaõ coù thoâng tin: A ~ [C + ……] C ~ C1, C1 ~ C2 (do vaäy moät caùch giaùn tieáp suy ra C ~ C2) Khoâng cho pheùp theâm thoâng tin: A ~ C, hoaëc A ~ C1, hoaëc A ~ C2 Moät moân hoïc töông ñöông 1-1 vôùi A laïi cuõng coù maët trong nhoùm töông ñöông vôùi moân töông ñöông vôùi A (keå caû giaùn tieáp), hoaëc töông ñöông 1-1 vôùi 1 moân hoïc (keå caû giaùn tieáp) trong nhoùm töông vôùi moân töông ñöông vôùi A. Ví duï: Giaû söû ñaõ coù thoâng tin: A ~ B, B ~ C (do vaäy moät caùch giaùn tieáp suy ra A~C) B ~ [B1 + ……] B1 ~ B11, B11 ~ B12 (do vaäy moät caùch giaùn tieáp suy ra B1 ~ B12) C ~ [C1 + ……] C1 ~ C11, C11 ~ C12 (do vaäy moät caùch giaùn tieáp suy ra C1 ~ C12) Khoâng cho pheùp theâm thoâng tin: A ~ B1, hoaëc A ~ B11, hoaëc A ~ B12, hoaëc A ~ C1, hoaëc A ~ C11, hoaëc A ~ C12. Moät moân hoïc thuoäc nhoùm töông ñöông vôùi A laïi coù töông ñöông 1-1 (keå caû giaùn tieáp) vôùi A. Ví duï: Giaû söû ñaõ coù thoâng tin: A~A1, A1~A2 (do vaäy moät caùch giaùn tieáp suy ra A ~ A2) Khoâng cho pheùp theâm thoâng tin: A ~ [A1 + ……], hoaëc A ~ [A2 + ……] III. MOÁI LIEÂN KEÁT GIÖÕA KHOÙA NGAØNH VAØ MOÂN BAÉT BUOÄC TIEÂU CHUAÅN TOÁT NGHIEÄP, NHOÙM TÖÏ CHOÏN TIEÂU CHUAÅN TOÁT NGHIEÄP: Moät khoùa ngaønh coù nhieàu moân hoïc baét buoäc vaø moät moân hoïc coù theå laø nhöõng moân baét buoäc trong nhöõng khoùa ngaønh khaùc. Ngoaøi ra, moät khoùa hoïc coù nhieàu nhoùm moân töï choïn tieâu chuaån toát nghieäp nhöng 1 nhoùm moân töï choïn tieâu chuaån toát nghieäp chæ thuoäc 1 khoùa hoïc. Moät nhoùm moân töï choïn tieâu chuaån toát nghieäp coù nhieàu moân hoïc töï choïn vaø moät moân hoïc coù theå laø nhöõng moân töï choïn trong nhöõng nhoùm moân töï choïn tieâu chuaån toát nghieäp khaùc. Caùc moái quan heä ñöôïc theå hieän nhö treân hình. Thuoäc tính vaø raøng buoäc: Xem chi tieát ôû phaàn Phaân heä Chöông trình ñaøo taïo. IV. PHAÂN BOÁ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU: Söû duïng sô ñoà phaân boá nhö ôû Phaàn Phaân heä Chöông trình ñaøo taïo, Phaân heä Quaûn lyù sinh vieân. Vai troø cuûa ngöôøi söû duïng Admin : ñöôïc pheùp vaøo toaøn boä phaân heä Quaûn lyù ñieåm vaø thao taùc treân toaøn boä cô sôû döõ lieäu (CSDL). Admin_MT, Admin_DT: ñöôïc pheùp nhaäp ñieåm, xem ñieåm cuûa sinh vieân, thay ñoåi thaønh phaàn ñieåm nhöng chæ ñöôïc thay ñoåi 1 laàn. User cuûa site MT, User cuûa site DT: chæ ñöôïc pheùp xem ñieåm cuûa sinh vieân. CHÖÔNG 3: CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA PHAÂN HEÄ Phaân heä quaûn lyù ñieåm coù theå thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: Cho pheùp nhaäp söûa ñoåi caùc ñieåm thaønh phaàn vaø phaàn traêm ñieåm cuûa moân hoïc töông öùng vôùi hoïc kyø. Cho pheùp nhaäp ñieåm , söûa ñieåm theo danh saùch ñaêng kyù moân hoïc, ñoàng thôøi tính ñieåm toång keát moân hoïc ñoù. Cho pheùp nhaäp ñieåm, söûa ñieåm caùc moân hoïc trong 1 hoïc kyø cuûa 1 sinh vieân, ñoàng thôøi tính ñieåm toång keát moân hoïc ñoù, tính ñieåm trung bình hoïc kyø vaø ñieåm trung bình tích luõy cuûa sinh vieân ñoù (cho tröôøng hôïp neáu nhaäp ñieåm soùt 1 moân naøo ñoù hoaëc chænh söûa ñieåm sinh vieân ñoù). Tính ñieåm trung bình hoïc kyø vaø trung bình tích luõy. Cho pheùp choïn: Tính ñieåm cho 1 sinh vieân ( tính ñieåm hoïc kyø hieän taïi hay taát caû caùc hoïc kyø). Tính ñieåm cho 1 lôùp, 1 khoa hay caû tröôøng (tính ñieåm hoïc kyø hieän taïi hay taát caû caùc hoïc kyø). Tính ñieåm cho danh saùch sinh vieân nhaäp vaøo (tính ñieåm hoïc kyø hieän taïi hay taát caû caùc hoïc kyø). Xeùt hoaøn thaønh toát nghieäp , cho pheùp choïn xeùt cho 1 sinh vieân hay cho caû tröôøng. Xem baûng ñieåm moân hoïc, ñieåm trung bình cuûa sinh vieân. Thoáng keâ ñieåm thi, ñieåm trung bình hoïc kyø, ñieåm trung bình tích luõy. I.FORM NHAÄP SÖÛA THOÂNG TIN MOÂN HOÏC: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp, söûa, xoùa caùc thoâng tin veà loaïi ñieåm cuûa caùc moân hoïc theo töøng hoïc kyø. Input: Laáy döõ lieäu töø baûng mon_hoc_hoc_ky. Output: Baûng mon_hoc_hoc_ky. Raøng buoäc: Neáu nhaäp loaïi ñieåm maø khoâng nhaäp phaàn traêm ñieåm cho loaïi ñieåm ñoù thì Form seõ baùo loãi. Ñieåm loaïi 4 laø ñieåm thi vaø phaàn traêm ñieåm khaùc 0. Neáu nhaäp loaïi ñieåm 1, loaïi ñieåm 2, loaïi ñieåm 3 coù maõ 04 (maõ loaïi ñieåm Thi) thì Form baùo loãi. Toång phaàn traêm cuûa caùc ñieåm thaønh phaàn phaûi baèng 100% vaø phaàn traêm caùc ñieåm thaønh phaàn phaûi <=100%. Tieän ích: Trôï giuùp hieån thò danh saùch moân hoïc môû vaøo naêm hoïc, hoïc kyø. Chæ nhaäp vaøo maõ moân hoïc, form seõ töï ñoäng hieån thò teân moân hoïc. Thieát keá giao dieän: Form goàm 2 khoái: Khoái thöù nhaát: Neáu ngöôøi söû duïng khoâng nhôù maõ moân hoïc thì coù theå vaøo khoái naøy ñeå tìm moân hoïc caàn hieäu chænh. Khoái thöù hai: Neáu ngöôøi söû duïng nhôù maõ moân hoïc thì nhaäp vaøo moân hoïc caàn hieäu chænh thoâng tin, chæ nhaäp vaøo maõ moân hoïc, form seõ töï ñoäng hieän teân moân hoïc. II. FORM NHAÄP ÑIEÅM THI: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp, söûa, xoùa caùc ñieåm thaønh phaàn cuûa moân hoïc. Input: Laáy döõ lieäu töø baûng ghi ñieåm, caùc baûng mon_hoc_hoc_ky, sinh_vien, diem. Output: Ghi ñieåm vaøo baûng diem. Raøng buoäc: Caùc ñieåm thaønh phaàn ñöôïc nhaäp phaûi coù giaù trò nguyeân töø 0 ñeán 10, neáu lôùn hôn 10 thì phaûi thuoäc caùc ñieåm nhö ñaõ neâu chi tieát ôû chöông 1. Ñieåm toång keát moân hoïc ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Kyù hieäu: Ñtk_mh: ñieåm toång keát moân hoïc ñtp_i: ñieåm thaønh phaàn thöù i pttp_i: phaàn traêm ñieåm thaønh phaàn thöù i Tieän ích: Cho pheùp nhaäp theo töøng moân hoïc. Töï ñoäng tính ñieåm toång keát theo thang ñieåm 10 vaø qui ñoåi sang ñieåm chöõ cuûa thang ñieåm 4 khi nhaán nuùt “Nhaäp vaø Tính ñieåm” Thieát keá giao dieän: Form goàm 3 khoái thoâng tin: Khoái thöù nhaát: cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp tröïc tieáp moân hoïc hoaëc coù theå choïn töø danh saùch moân hoïc, chæ nhaäp vaøo maõ moân hoïc, form seõ töï ñoäng hieän teân moân hoïc. Khoái thöù hai: cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo teân sinh vieân caàn nhaäp ñieåm hoaëc coù theå choïn sinh vieân töø danh saùch sinh vieân, cuõng töông töï nhö moân hoïc chæ nhaäp vaøo maõ sinh vieân, form seõ töï ñoäng hieän teân sinh vieân. Khi nhaán vaøo nuùt “Nhaäp vaø Tính ñieåm” thì form seõ tính ñieåm toång keát vaø hieän leân cho ngöôøi söû duïng xem taïi oâ Ñieåm toång keát – heä 10 vaø Ñieåm toång keát – chöõ. Khoái thöù ba: trôï giuùp ngöôøi söû duïng khi nhaäp ñieåm. Khoái naøy ghi chuù nhöõng ñieåm lôùn hôn 10 ñöôïc söû duïng trong baûng keát quaû hoïc taäp. III. FORM NHAÄP ÑIEÅM THI 1 SINH VIEÂN: Chöùc naêng: Cho pheùp nhaäp tröïc tieáp ñieåm thi cuûa moân hoïc theo moät sinh vieân. Chöùc naêng naøy ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp sinh vieân coù ñaêng kyù moân hoïc nhöng nhaäp thieáu ñieåm. Input: Laáy döõ lieäu töø baûng ghi ñieåm, caùc baûng sinh vieân, moân hoïc hoïc kyø, ñieåm toång hôïp. Output: Caùc thoâng tin veà ñieåm ñöôïc löu tröõ. Raøng buoäc: Maõ moân hoïc phaûi coù trong danh saùch caùc moân hoïc ñöôïc môû trong hoïc kyø. Maõ sinh vieân phaûi coù trong danh saùch sinh vieân. Ñieåm ñöôïc nhaäp coù giaù trò töø 0 – 10, neáu lôùn hôn 10 thì phaûi thuoäc caùc ñieåm ñaõ neâu trong chöông 1. Tieän ích: Chæ caàn nhaäp maõ sinh vieân töï ñoäng hieån thò ra hoï teân sinh vieân. Khi nhaán nuùt “Nhaäp vaø Tính ñieåm”, form seõ tính laïi ñieåm trung bình hoïc kyø, soá tín chæ tích luõy hoïc kyø, ñieåm trung bình tích luõy, soá tín chæ tích luõy cuûa naêm hoïc vaø hoïc kyø töông öùng. Thieát keá giao dieän: Form goàm 2 khoái: Khoái thöù nhaát: cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo sinh vieân, naêm hoïc, hoïc kyø caàn söûa ñieåm. Khoái thöù hai: cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp moân hoïc caàn hieäu chænh (chæ nhaäp maõ moân hoïc) hoaëc coù theå choïn moân hoïc trong danh saùch caùc moân hoïc. IV. FORM COÄNG ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ VAØ ÑIEÅM TRUNG BÌNH TÍCH LUÕY TAÁT CAÛ SINH VIEÂN: Cho pheùp tính ñieåm trung bình hoïc kyø, ñieåm trung bình tích luõy, soá tín chæ tích luõy trong hoïc kyø, soá tín chæ tích luõy cuûa taát caû caùc sinh vieân. Input: Baûng ñieåm, moân hoïc hoïc kyø. Output: Baûng ñieåm toång hôïp. Raøng buoäc: Ñieåm trung bình hoïc kyø ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Kyù hieäu : + Ñtb_hk : Ñieåm trung bình hoïc kyø. + ñmh_i : ñieåm toång keát (theo thang ñieåm 4) moân hoïc i. + tc_mh_i : soá tín chæ moân hoïc i Ñieåm trung bình tích luõy cuõng ñöôïc tính theo coâng thöùc treân. Ñoái vôùi nhöõng moân hoïc phaûi hoïc laïi (hay caûi thieän ñieåm) thì seõ laáy ñieåm cao nhaát trong caùc laàn hoïc. Töông töï, ñoái vôùi nhöõng moân hoïc hoïc laïi (hay caûi thieän) töông ñöông vôùi 1 moân hay nhoùm moân hoïc töông ñöông thì seõ laáy ñieåm cao nhaát trong caùc moân töông ñöông hay nhoùm moân töông ñöông hoïc laïi. Ví duï: moân hoïc khoâng ñaït yeâu caàu (phaûi hoïc laïi) A + Tröôøng hôïp moân phaûi hoc laïi töông ñöông vôùi 1 moân ñieåm caùc moân hoïc theo thang ñieåm 4: moân B : D (1.0) moân C : D+ (1.5) moân D : A (3.5) maø A ~ B, B ~ C, C ~ E, E ~ F, F ~ D (suy ra A ~ D, A ~ C), trong caùc moân hoïc laïi ôû treân, moân D coù ñieåm cao nhaát neân laáy ñieåm cuûa moân hoïc D. + Tröôøng hôïp moân töông ñöông nhoùm ñieåm caùc moân hoïc theo thang ñieåm 4: moân I : B+ (3) (soá tín chæ 1) moân H : B+ (3) (soá tín chæ 1) moân D : D+ (1.5) (soá tín chæ 1) moân F : A+ (4) (soá tín chæ 1) maø A ~ B, B ~ C (suy ra A ~ C), G ~J, J ~ I (suy ra G ~ I) C ~ [G, H] (suy ra C ~[I, H] C ~ [D, F] Ñieåm bình quaân cuûa nhoùm moân hoïc [I, H] (ñieåm bình quaân laø 3.0) cao hôn nhoùm moân hoïc [D, F] (ñieåm bình quaân laø 2.25) neân laáy ñieåm cuûa nhoùm moân [I,H], hai moân naøy thuoäc nhoùm moân töông ñöông vôùi moân A. Thieát keá giao dieän: Form goàm 2 khoái: Khoái thöù nhaát: cho pheùp choïn coäng ñieåm trung bình hoïc kyø vaø ñieåm trung bình tích luõy cho hoïc kyø hieän taïi hay cho taát caû caùc hoïc kyø. Khoái thöù hai: cho pheùp choïn tính ñieåm trung bình cho 1 lôùp, 1 khoa hay laø cho taát caû sinh vieân. V. FORM COÄNG ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ VAØ ÑIEÅM TRUNG BÌNH TÍCH LUÕY 1 SINH VIEÂN: Sau khi tính ñieåm toång keát moân hoïc roài maø ngöôøi söû duïng thay ñoåi caùc ñieåm thaønh phaàn cuûa moân hoïc thì chæ tính laïi ñieåm trung bình cuûa sinh vieân naøo coù ñieåm cuûa moät moân hoïc naøo ñoù bò thay ñoåi. Input: Baûng ñieåm, sinh vieân, moân hoïc hoïc kyø. Output: Baûng ñieåm toång hôïp. Tieän ích: chæ nhaäp vaøo maõ soá sinh vieân, form seõ töï ñoäng hieån thò teân sinh vieân Thieát keá giao dieän: Form cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn coäng laïi ñieåm trung bình hoïc kyø hieän taïi hay taát caû caùc hoïc kyø. V. FORM COÄNG ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ VAØ ÑIEÅM TRUNG BÌNH TÍCH LUÕY THEO DANH SAÙCH SINH VIEÂN NHAÄP VAØO: Cho pheùp coäng laïi ñieåm trung bình cuûa sinh vieân theo danh saùch sinh vieân ñöôïc nhaäp vaøo. Input: Baûng ds_sinh_vien, diem, moân hoïc hoïc kyø. Output: Baûng toång hôïp ñieåm sinh vieân. Raøng buoäc: Chæ tính laïi ñieåm trung bình theo danh saùch sinh vieân. Tieän ích: Khi nhaäp maõ sinh vieân töï ñoäng hieån thò hoï, teân sinh vieân cho ngöôøi söû duïng kieåm tra laïi. Thieát keá giao dieän: Form cho pheùp choïn tính ñieåm trung bình hoïc kyø hieän taïi hay taát caû caùc hoïc kyø. Neáu ngöôøi söû duïng muoán xoùa teân trong danh saùch sinh vieân caàn tính ñieåm thì nhaán nuùt “Xoùa sinh vieân”. VI. FORM XEÙT TOÁT NGHIEÄP: Input: Baûng sinh vieân, Moân hoïc baét buoäc tieâu chuaån toát nghieäp, nhoùm moân hoïc töï choïn tieâu chuaån toát nghieäp, moân hoïc, moân hoïc töông ñöông, nhoùm moân töông ñöông. Raøng buoäc: Tröôøng hôïp baûng ñieåm toång hôïp coù nhöõng moân hoïc khoâng coù trong baûng moân hoïc baét buoäc tieâu chuaån toát nghieäp thì phaûi kieåm tra moân hoïc naøy coù töông ñöông vôùi moân hoïc naøo khaùc, hay moân hoïc naøy coù töông ñöông vôùi nhoùm moân hoaëc moân naøy thuoäc nhoùm moân töông ñöông vôùi 1 moân khaùc (döïa vaøo baûng moân hoïc töông ñöông, nhoùm moân töông ñöông) ñeå quay laïi xeùt tieáp. Thieát keá giao dieän : Form cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn xeùt toát nghieäp 1 sinh vieân hay cho taát caû sinh vieân. Taøi lieäu tham khaûo : Principles of Distributed Database Systems Distributed Databases Principles & Systems Distributed Systems Concepts and Design MCSE Testprep SQL Server 6.5 Design & implementation SQL Server 7.0 books online System Administrator for Microsoft SQL Serever 7.0 workbook Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training Kit Ocracle 8 Server Replication MFC Programming from the Ground Up Kyõ naêng laäp trình Visual C++ 6 Teach yourself Visual C++ in 21 days Baøi vieát veà heä thoáng quaûn lyù sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät TpHCM.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclvtn.doc
  • rar78886_Xây dựng hệ thống quản _.rar
  • pdflvtn.pdf