Xây dựng một bản kế hoạch năm học có chất lượng

ĐẶT VẤN ĐỀ : Ngày nay ,tính kế hoạch không chỉ là thuộc tính của nền kinh tế XHCN mà còn là một đặc điểm của mọi nền kinh tế hiện đại . Giáo dục với tư cách là một bộ phận cấu thành của một nền kinh tế cũng phải được kế hoạch hoá . Các cấp quản lý giáo dục cần quan tâm trước tiên đến việc xây dựng kế hoạch toàn diện và kế hoạch cho từng mặt hoạt động .Trong quản lý (nói chung )và quản lý nhà trường (nói riêng )quyết định là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của chu trình quản lý loại quyết định quan trọng nhất là kế hoạch .Bởi lẽ kế hoạch quy định mục tiêu quản lý nhiệm vụ cơ bản của sự phát triển của hệ thống ,những con đường ,phương tiện ,biện pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu .Quan trọng nhất trong các loại kế hoạch của nhà trường là kế hoạch năm học .Hiện nay qua thực tế làm cán bộ quản lý nhiều năm tôi thấy rằng công tác lập kế hoạch năm học ở nhiều trường còn nhiều bất cập và tồn tại như sau. Kế hoạch năm học còn chung chung ,kế hoạch còn mang tính hình thức,lập kế hoạch cho cóvà để báo cáo cấp trên . Khi xây dựng kế hoạch ,chưa phát huy đúng trí tuệ của các giáo viên giỏi vào việc điều tra nhận định ,đánh giá dự báo tình hình đối tượng giáo dục trong năm học mới . Thống kê tình hình chất lượng học lực ,hạnh kiểm của học sinh tiến hành cẩn trọng nhưng tổ chưc việc phân tích còn sơ sài ,cảm tính ,thảo luận trong các tổ chức của trường theo kiểu người đọc cứ đọc người nghe cứ nghe sau đó góp ý ghi vào biên bản . Vì thế kế hoạch thường rất dài ,ngồi nghe một lần rất khó nắm hết thông tin ,dễ gây ra nhàm chán .Số giáo viên thật sự coi trọng công tác lập kế hoạch không nhiều . Dẫn đến chất lượng ý kiến không cao .chủ yếu là chất lượng học lực và hạnh kiểm cao thấp ,chưa có đóng góp sâu vào giải pháp thưchiện. Vì vậy kế hoạch không sát hợp ,không thể kiểm tra đánh giáđã hoàn thành kế hoạch hay chưa .Nói chung chất lượng kế hoạch chưa cao

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng một bản kế hoạch năm học có chất lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ : Ngaøy nay ,tính keá hoaïch khoâng chæ laø thuoäc tính cuûa neàn kinh teá XHCN maø coøn laø moät ñaëc ñieåm cuûa moïi neàn kinh teá hieän ñaïi . Giaùo duïc vôùi tö caùch laø moät boä phaän caáu thaønh cuûa moät neàn kinh teá cuõng phaûi ñöôïc keá hoaïch hoaù . Caùc caáp quaûn lyù giaùo duïc caàn quan taâm tröôùc tieân ñeán vieäc xaây döïng keá hoaïch toaøn dieän vaø keá hoaïch cho töøng maët hoaït ñoäng .Trong quaûn lyù (noùi chung )vaø quaûn lyù nhaø tröôøng (noùi rieâng )quyeát ñònh laø giai ñoaïn ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát cuûa chu trình quaûn lyù loaïi quyeát ñònh quan troïng nhaát laø keá hoaïch .Bôûi leõ keá hoaïch quy ñònh muïc tieâu quaûn lyù nhieäm vuï cô baûn cuûa söï phaùt trieån cuûa heä thoáng ,nhöõng con ñöôøng ,phöông tieän ,bieän phaùp chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu .Quan troïng nhaát trong caùc loaïi keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng laø keá hoaïch naêm hoïc .Hieän nay qua thöïc teá laøm caùn boä quaûn lyù nhieàu naêm toâi thaáy raèng coâng taùc laäp keá hoaïch naêm hoïc ôû nhieàu tröôøng coøn nhieàu baát caäp vaø toàn taïi nhö sau. Keá hoaïch naêm hoïc coøn chung chung ,keá hoaïch coøn mang tính hình thöùc,laäp keá hoaïch cho coùvaø ñeå baùo caùo caáp treân . Khi xaây döïng keá hoaïch ,chöa phaùt huy ñuùng trí tueä cuûa caùc giaùo vieân gioûi vaøo vieäc ñieàu tra nhaän ñònh ,ñaùnh giaù döï baùo tình hình ñoái töôïng giaùo duïc trong naêm hoïc môùi . Thoáng keâ tình hình chaát löôïng hoïc löïc ,haïnh kieåm cuûa hoïc sinh tieán haønh caån troïng nhöng toå chöc vieäc phaân tích coøn sô saøi ,caûm tính ,thaûo luaän trong caùc toå chöùc cuûa tröôøng theo kieåu ngöôøi ñoïc cöù ñoïc ngöôøi nghe cöù nghe sau ñoù goùp yù ghi vaøo bieân baûn . Vì theá keá hoaïch thöôøng raát daøi ,ngoài nghe moät laàn raát khoù naém heát thoâng tin ,deã gaây ra nhaøm chaùn .Soá giaùo vieân thaät söï coi troïng coâng taùc laäp keá hoaïch khoâng nhieàu . Daãn ñeán chaát löôïng yù kieán khoâng cao .chuû yeáu laø chaát löôïng hoïc löïc vaø haïnh kieåm cao thaáp ,chöa coù ñoùng goùp saâu vaøo giaûi phaùp thöchieän. Vì vaäy keá hoaïch khoâng saùt hôïp ,khoâng theå kieåm tra ñaùnh giaùñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch hay chöa .Noùi chung chaát löôïng keá hoaïch chöa cao II/ GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ : Ñeå xaây döïng moät baûn keá hoaïch naêm hoïc coù chaát löôïng ngöôøi hieäu tröôûng phaûi hieåu roõ caùc yeâu caàu cuûa baûn ke áhoaïch .nhaän thöùc ñuùng baûn chaát, yù nghóa cuûa coâng taùc xaây döïng keá hoaïch vaø caùc böôùc tieán haønh .keá hoaïch naêm hoïc thöïc chaát laø hoaït ñoäng tính toaùn caân ñoái giöaõ nhu caàu vaø khaû naêng ,löïa choïn saép xeáp caùc coâng vieäc vaø caùc giaûi phaùp thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ø ra moät caùch toát nhaát khi xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc ngöôøi hieäu tröôûng phaûi quaùn trieät ñöôøng loái ,quan ñieåm cuûa ñaûng ,naém vöõng caùc baùo caùo toång keát naêm hoïc cuõng nhö phöông höôùng nhieäm vuï naêm hoïc môùi cuûa sôû, phoøng .Tình hình vaø ñaëc ñieåm cuûa tröôøng ,cuûa ñòa phöông ,phuïc vuï caùc yeâu caàu tröôùc maét vaø laâu daøi ôû ñòa phöông .hieäu tröôûng phaûi laø ngöôøi ñích thaân ñònh ra caùc böôùc phaùt trieån cuûa tröôøng ,vaïch ra keá hoaïch vaø ban haønh keá hoaïch keá hoaïch ñoù tröôùc khi ban haønh ,caàn phaûi thaûo luaän roäng raõi trong taäp theå nhaø tröôøng vaø caùc löôïng giaùo duïc . Bôûi vì thoâng qua vieäc thoaû luaän vaø xaây döïng keá hoaïch ,moät maët taäp hôïp ñöôïc trí tueä cuûa taäp theå vì söï nghieäp chung ,haïn cheá caùc sai soùt ,taïo ñieàu kieän ñeå quaàn chuùng tham gia quaû lí nhaø tröôøng ,maët khaùc moïi ngöôøi hieåu roõ hôn nhieäm vuï cuûa tröôøng ,traùch nhieäm cuûa baûn thaân qua ñoù coù nhaän thöùc vaø thaùi ñoä ñuùng veà moái quan heä giöõa lôïi ích caù nhaân taäp theå vaø xaõ hoäi Ví duï : trong hoäi nghò CBCC naêm hoïc 2007-2008 nhieàu yù kieán ñöa ra thao luaän caàn phaûi cuï theå hoaù chi tieát veà xeáp loaïi coâng chöùc nhö qui ñònh soá ngaøy nghæ trong naêm , chaát löôïng giaûng daïy keá hoaïch ñöôïc pheâ chuaån vaø ban haønh noù trôû thaønh vaên baûn phaùp qui . Moïi thaønh vieân trong tröôøng ñeàu nghieâm tuùc thöïc hieän ,khoâng ñöôïc tuyø tieän thay ñoåi .Vì vaäy nhieäm vuï keá hoaïch phaûi ñöôïc caân nhaéc kó löôõng giao moät caùch roõ raøng cho töøng caù nhaân , toå , boä phaän vôùi nhöõng yeâu caàu cuï theå trong moät thôøi gian nhaát ñònh .Keá hoaïch phaûi vaïch ra ñaày ñuû heä thoáng caùc nhieäm vuï cuõng nhö caùc giaûi phaùp thöïc hieän , phaûi chæ ra caùc nhieäm vuï troïng taâm , caùc muïc tieâu öu tieân trong kì keá hoaïch vaø ñoàng thôøi phaûi caân ñoái phaân phoái caùc nguoàn löïc . Trong moãi giai ñoaïn ,coù theå xaûy ra caùc maâu thuaãn nhaát thôøi ,caáp baùch keá hoaïch cuõng phaûi neâu Ñöôïc caùc nhieäm vuï caáp baùch aáy Ví duï : Trong naêm hoïc xaùc ñònh vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø troïng taâm . Nhöõng naêm tröôùc ñaây laø khaâu yeáu cuûa tröôøng .Nhöng naêm hoïc naøy khi xaây döïng keá hoaïch ñaõ cuï theå töøng tuaàn ,thaùng , kì cho töøng toå chuyeân moân ,töøng caù nhaân thoâng qua caùc tieát thao giaûng treân lôùp ñoái chieáu vôùi caùc daáu hieäu cuûa moät tieát ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñeå phaân tích ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm .Vì vaäy phong traøo ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñaõ ñi vaøo chieàu saâu ,chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñöôïc naâng leân . Keá hoaïch phaûi xaây döïng treân cô sôû nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc ôû giai ñoaïn tröôùc , ñoàng thôø phaûi nhaém ñeán vieäc ñöa nhaø tröôøng leân moät möùc phaùt trieån môùi ,cao hôn Keá hoaïch phaûi cuï theå roõ raøng ; nhieäm vuï ; bieän phaùp ; yeâu caàu phaûi ñaït , thôøi haïn hoaøn thaønh , ngöôøi thöïc hieän ,möùc ñoä cuï theå roõ raøng vöa phaûi ñeå 1/ Cho bieát töông lai phaùt trieån cuûa nhaø tröôøng , coù theå kieåm tra ñaùnh giaù ñöôïc 2/ Laøm cô sôû cho caùc toå , caùc caù nhaân xaây döïng keá hoaïch cuûa mình Caùc phöông aùn , bieän phaùp trong keá hoaïch phaûi laø caùc phöông aùn, bieän phaùp toát nhaát (gaàn ñaït tôùi toái öu ) ñöôïc löïa choïn , caân nhaéc trong nhieàu phöông aùn ,bieän phaùp khaùc nhau . Ñeå coù theå phaùt trieån ñöôïc nhieàu caùc bieän phaùp, ngöôøi laøm keá hoaïch phaûi ñoäng naõo ,coù oùc saùng kieán ,khaû naêng phaân tích phong phuù ,daùm nghó daùm laøm ,khoâng töï haøi loøng vôùi chính mình, hieåu bieát saâu saéc caû lyù luaän laãn thöïc tieãn veà vaán ñeà ñoù . Phaûi luaân nhôù neáu chæ ñöa ra moät phöông aùn giaûi quyeát moät vaán ñeà naøo ñoù thì hieåu bieát cuûa ta veà vaán ñeà ñoù laø chöa ñaày ñuû ; neáu chæ coù moät con ñöôøng ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc naøo ñoù thì con ñöôøng ñoù coù khaû naêng sai laàm Ví duï : phöông aùn ñöa ra veà xaây döïng CSVC ñaõ ñöôïc löïa choïn kó vöøa ñeà xuaát söï ñaàu tö cuûa caáp treân ,vöøa phaùt huy noäi löïc cuûa nhaø tröôøng , vöøa taän duïng thôøi cô cho vieäc san laáp maët baèng duøng saùng muùc ñaát .phaùt huy tinh thaàn lao ñoäng cuûa hoïc sinh vaø CBCNVvaø caùc nguoàn löïc khaùc nhö hoäi phuï huynh hoïc sinh , caùc maïnh thöôøng quaân uûng hoä cho nhaø tröôøng . Vì vaäy caûnh quan ,CSVC phuïc vuï cho daïy vaø hoïc ngaøy caøng toát hôn III/ KEÁT THUÙC VAÁN ÑEÀ Moät soá kinh nghieäm khi xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc ôû treân toâi thaáy raèng .keá hoaïch ñoù coù tính khaû thi cao thích öùng ñöôïc trong caùc tröôøng hôïp bò ñoäng baát ngôø .Vì thöïc teá laø nhaø tröôøng phaûi ñoái phoù vôùi haøng loaït coâng vieäc ñoät xuaát cuûa caáp treân ,naèm ngoaøi döï kieán cuûa ngöôøi laäp keá hoaïch vaø nhieàu vieäc nhaø tröôøng khoâng theå chuû ñoäng nhaát laø chuû ñoäng veà taøi chính Xaây döïng ñöôïc keá hoaïch naêm hoïc nhö treân ñaõ laø theå hieän ñöôïc tính daân chuû trong nhaø tröôøng vaø taäp trung ñöôïc trí tueä cuûa caû taäp theå sö phaïm vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi . Nhaèm ñöa nhaø tröôøng leân taàm cao môùi . Keá hoaïch ñoù cuõng laø coâng cuï quan troïng nhaát ñeå hieäu tröôûng ñieàu khieån nhaø tröôøng tieán tôùi muïc tieâu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng một bản kế hoạch năm học có chất lượng.doc