Xây dựng và phát triển đội ngũ ở các trung tâm giáo dục thường xuyên

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Giáo dục - đào tạo có vị trí vô cùng quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Giáo dục với chủ thể là đội ngũ nhà giáo là con đường ngắn nhất và khoa học nhất để truyền thụ tri thức cho học sinh một cách cơ bản có hệ thống và hiệu quả. Hệ thống giáo dục nước ta hiện nay có nhiều cấp học, ngành học được xây dựng chặt chẽ và mang tính phát triển; đội ngũ nhà giáo là lực lượng nòng cốt thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo, là người xây dựng cho học sinh thế giới quan, nhân sinh quan tiến bộ, trang bị tri thức và phương pháp tư duy khoa học, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Vì vậy, vai trò của đội ngũ nhà giáo rất quan trọng, công việc của họ sẽ để lại dấu ấn trong tương lai. Khi nói về vai trò của đội ngũ nhà giáo, tại Hội nghị giáo dục ở Úc năm 1993, các đại biểu đã đưa ra nhận định: người giáo viên sẽ là người có trách nhiệm làm thay đổi thế giới. Trong nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Đảng đã khẳng định: “ Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả”. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng đã xác định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng VIII, trước những cơ hội và thách thức, căn cứ vào yêu cầu mục tiêu mới của giáo dục đào tạo Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Đảng ta đã khẳng định “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Như vậy có thể thấy Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, công tác giáo dục đào tạo không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải được nâng cao về chất lượng như kết luận của hội nghị Trung ương 6 khoá IX : Phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Đây là điều kiện mang tính quyết định để chúng ta có thể hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của thế giới trong thời đại hiện nay. Sau nhiều năm đổi mới cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích hết sức to lớn và được đánh giá là:“ .đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ 21 vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” ( NQ TW 6 khoá IX ). Nhưng hiện nay, trong các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, đội ngũ nhà giáo vừa thiếu lại vừa yếu, một bộ phận nhỏ nhà giáo chưa đạt chuẩn đào tạo, một số thiếu năng lực giảng dạy và tinh thần trách nhiệm. Đáng lo ngại là tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đó làm xói mòn phẩm chất của một số nhà giáo gây ảnh hưởng xấu đến uy tín người thầy trong xã hội. Điều đó làm hạn chế việc thực hiện vai trò đào tạo nguồn nhân lực của đội ngũ nhà giáo và là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thực trạng chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Ngoài ra, công tác quản lý giáo dục đào tạo ở các cấp, các địa phương và các đơn vị trường học còn nổi lên một vấn đề quan trọng là công tác quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ còn có nhiều yếu kém, bất cập. Đây cũng là nội dung cần cải tiến , đổi mới ,,,,, MỤC LỤC Lý do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cơ sở phỏp lý CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GDTX HIỆN NAY Đặc điểm tÌnh hÌnh Một số kết quả đạt được trong việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Một số tồn tại hiện nay và những khó khăn thách thức trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm GDTX . Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN Lí NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ giáo viên các cấp chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh về vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ Đổi mới cÔng tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Đổi mới cÔng tác bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo Tạo lập hệ thống động lực cho việc nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quỏ trình đào tạo nguồn nhân lực ở các Trung tâm GDTX PHẦN KẾT LUẬN Một số kết luận Một số kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng và phát triển đội ngũ ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học”. Trong công văn số: 7290 /BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX , Bộ giáo dục và đào tạo Chỉ đạo các trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đề xuất với lãnh đạo ngành, địa phương bố trí đủ số lượng giáo viên cơ hữu, đúng chuyên môn, đảm bảo cơ cấu môn học. Cụ thể: “- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên, cộng tác viên ở trung tâm học tập cộng đồng từng bước đảm bảo yêu cầu theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng hiện hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của trung tâm. - Tăng cường mở các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cộng tác viên của các cơ sở GDTX nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển GDTX. - Chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lý theo chuẩn giám đốc trung tâm GDTX, sát với điều kiện thực tế và phù hợp với hoạt động đặc thù ở các cơ sở GDTX”. Như vậy có thể thấy đối với ngành Giáo dục thường xuyên, một trong các yêu cầu cơ bản được đặt ra để Trung tâm GDTX không ngừng phát triển về quy mô, đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các hoạt động giáo dục là xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đó là nhiệm vụ quan trọng và vô cùng cấp thiết mà người cán bộ quản lý cần phải có kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể để xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong Trung tâm GDTX. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HOÀNG SU PHÌ- HÀ GIANG 2.1. Đặc điểm tình hình: 2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội địa phương: Hoàng Su Phì là một huyện miền núi phía tây của tỉnh Hà Giang, địa hình có nhiều đồi núi, chia cắt mạnh, dân cư sống thưa thớt. Toàn huyện có 24 xã và 01 thị trấn, trong đó có 4 xã biên giới, 22 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Huyện có 13 dân tộc khác nhau nhu Nùng, Tày, Dao, Mông, Kinh, Hoa...Nền kinh tế nghèo nàn kém phát triển. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp. Cơ sở hạ tầng của huyện còn thiếu thốn, đi lại khó khăn. Nhìn chung người dân có mức thu nhập thấp, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức và điều kiện đầu tư cho con em học tập chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của huyện đầu tư cho ngành giáo dục còn nhiều hạn chế và thiếu thốn. 2.1.2. Đặc điểm chung của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hoàng Su Phì: Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì là một trong 3 cơ sở giáo dục lớn của huyện, trực thuộc quyền quản lý của UBND huyện Hoàng Su Phì. Vì vậy lãnh đạo HĐND - UBND huyện và các ngành chức năng của huyện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác dạy và học, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng ngày một khang trang hơn. Đội ngũ giáo viên từng bước được bổ sung đảm bảo cho công tác dạy học của Trung tâm. Trang thiết bị dạy học cũng được bổ sung tương đối đầy đủ. Ngoài ra, Trung tâm GDTX còn có 250 học viên được nhà nước cấp tiền học bổng trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trung tâm. 2.2. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì- Hà Giang. 2.2.1. Thực trạng về số lượng và chất lượng học viên trong năm học 2008- 2009 và năm học 2009- 2010. Bảng 1 Số lượng và chất lượng học viên qua các năm học TT Năm học Số lớp THPT Số học viên Tỷ lệ lên lớp Tỷ lệ đỗ TN BTTHPT 1 2008-2009 10 439 99,8% 48,4% 2 2009-2010 12 392 94,7% 88,56% Qua bảng thống kê so sánh, ta có thể nhận thấy quy mô lớp học của Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì ngày càng tăng nhưng tỷ lệ học viên đến trường và tỷ lệ lên lớp lại giảm. Điều đó chứng tỏ chất lượng học tập của học viên giảm so với năm trước. Một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng học tập của học viên giảm sút là một phần do đội ngũ giáo viên trong Trung tâm GDTX còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. 2.2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên trong năm học 2008- 2009 và năm học 2009- 2010. Bảng 2 Số lượng giáo viên qua các năm học TT Đội ngũ Năm học 2008- 2009 Năm học 2009- 2010 Số lượng Tr.độ CM Thiếu ( So với định mức BC 2,25 GV/lớp) Thừa ( So với định mức BC 2,25 GV/lớp) Số lượng Tr.độ CM Thiếu ( So với định mức BC 2,25 GV/lớp) Thừa ( So với định mức BC 2,25 GV/lớp) 1 Quản lý: - Giám đốc - P. Giám đốc 02 01 01 - ĐH - ĐH 02 01 01 - ĐH - ĐH 2 Giáo viên: Trong đó Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Tin 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - ĐH - CĐ - ĐH - ĐH - ĐH - CĐ - ĐH - ĐH - ĐH - CĐ 14 04 01 01 01 02 02 01 01 01 01 CĐ 01 CĐ 01 CĐ 15 02 02 02 02 01 02 02 02 - ĐH - ĐH - ĐH - ĐH - ĐH - ĐH - ĐH - ĐH 12 3 1 1 1 4 1 1 T.S biên chế cần có 22 27 Bảng 3 Chất lượng giáo viên qua các năm học Năm học TS giáo viên Xếp loại đạo đức Xếp loại chuyên môn Tốt Khá TB Giỏi Khá TB 2008- 2009 08 08 0 0 1 3 4 2009- 2010 15 14 01 0 4 5 6 Qua bảng thống kê, so sánh về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên trong Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì, ta có thể nhận thấy đội ngũ giáo viên trong Trung tâm đã được bổ sung tương đối đầy đủ. Trình độ giáo viên được chuẩn hóa ngày càng cao, tuy nhiên số lượng giáo viên so với định mức biên chế trên một lớp học vẫn còn thiếu (Định mức biên chế giáo viên THPT/ 1 lớp là 2,25). Số giáo viên có trình độ cao đẳng lại thừa do Trung tâm GDTX không còn tồn tại cấp Bổ túc THCS. Chất lượng chuyên môn của giáo viên cũng được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Điều đó có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng học tập của học viên. 2.2.3 Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò: 1) Lập quy hoạch nhân sự đội ngũ và tuyển chọn bổ sung nhân sự: Trong nh÷ng n¨m võa qua Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì đã tÝch cùc trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò, coi ®©y lµ một trong những nhiÖm vô quan träng ®Ó tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của Trung tâm GDTX. Sau nhiều năm thiếu giáo viên một cách trầm trọng, lãnh đạo Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì đã kiªn tr× thùc hiÖn công tác tham mưu cho UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo về việc xây dựng và phát triển đội ngũ. ĐÕn nay Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì ®· cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ tr­êng c¬ b¶n ®ñ sè l­îng, ®ñ c¸c bé m«n d¹y vµ n©ng chuÈn tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, phÇn lín ®· an t©m b¸m trô l©u dµi để phôc vô con em dân tộc trong ®Þa bµn huyện. Hµng n¨m ban gi¸m đốc lËp kÕ ho¹ch nh©n sù göi cho Phòng gi¸o dôc & ®µo t¹o đồng thời tÝch cùc tham m­u cho UBND huyện tuyển dụng những sinh viên kh¸ giái vÒ c«ng t¸c t¹i Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì. Trung tâm GDTX cũng ®· xây dựng ®­îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ, c¸n bé ®oµn thÓ, tæ chuyªn m«n nghiÖp vô, gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn giái bé m«n. Trong đó đã cã nhiÒu ®ång chÝ ®· tr­ëng thµnh vµ ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng (Chi bé tõ khi t¸ch míi chØ cã 7 §¶ng viªn ®Õn nay ®· cã 14 §¶ng viªn), nhiÒu gi¸o viªn người kinh ®· biÕt nãi ®­îc tiÕng d©n téc cña ®Þa ph­¬ng. 2) Phân công bố trí giáo viên: Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, Ban giám đốc đã cùng bàn bạc và thống nhất phân công bố trí giáo viên phù hợp với trình độ đào tạo và năng lực của từng người đồng thời đảm bảo tính kế thừa để có sự ổn định trong một thời gian nhất định. Cụ thể, đối với những giáo viên có khả năng quản lí tốt học viên thì bố trí cho làm giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiều học viên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức và học tập. Những giáo viên có khả năng giảng dạy tốt thì bố trí cho bồi dưỡng những học viên khá giỏi hoặc yếu kém trong học tập... 3) Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Ban giám đốc Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì luôn chú ý đến việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân cách của giáo viên. Đó là việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ. §©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña Trung tâm GDTX. Nã v« cïng quan träng trong việc thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc của Trung tâm. ĐÕn nay ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®· cã 1 đ/c học song lớp cao cấp chính trị, 2 ®/c häc song Trung cÊp LÝ luËn ChÝnh trÞ, 2 ®/c ®· häc qua líp qu¶n lÝ Gi¸o dôc, 1 ®/c ®ang được bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra gi¸o dôc, 100% gi¸o viªn tham gia c¸c líp båi d­ìng chuyªn m«n theo chu kú th­êng xuyªn vµ c¸c líp båi d­ìng kh¸c do Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tổ chức. Bên cạnh đó, Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì còn thường xuyên các buổi hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực giáo dục học viên trong Trung tâm GDTX. Hàng tháng, tổ chuyên môn cũng bố trí dự giờ và rút kinh nghiệm cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ mới ra trường. Sè gi¸o viªn đạt danh hiệu giáo viên giỏi cÊp tr­êng vµ đạt danh hiệu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së ngµy cµng t¨ng (theo b¶ng 4). B¶ng 4 Thành tích thi đua và xếp loại giáo viên qua các năm học STT N¨m häc Tsè GV Thµnh tÝch XÕp lo¹i gi¸o viªn Ghi chó GVG CST§ XS Kh¸ TB YÕu 1 2 2008 – 2009 2009 – 2010 8 15 1 4 1 4 1 4 3 5 4 6 Nhờ việc làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nên trong những năm gần đây, chÊt l­îng d¹y vµ häc đã được tăng lên nhiều so với những năm trước. Số học viên ®· ®ç tèt nghiÖp ra tr­êng ®¹t tØ lÖ b×nh qu©n lµ 68,48% trong ®ã cã 21 em thi ®ç vµo c¸c tr­êng §H vµ C§ trªn toµn quèc. §©y lµ vèn quý t¹o nguån nh©n lùc vµ c¸n bé cho ®Þa ph­¬ng. - Trong các năm học gần đây, Trung tâm GDTX ®· luôn ®¹t danh hiÖu Trung tâm GDTX tiªn tiÕn xuất sắc vµ ®­îc Sở gi¸o dôc đạo tạo tỉnh Hà Giang tÆng b»ng khen. - Chi bé nhiÒu n¨m ®¹t Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. - C«ng ®oµn nhµ tr­êng ®¹t C«ng ®oµn v÷ng m¹nh. - §oµn TNCS Hå ChÝ Minh cña Trung tâm GDTX nhiÒu n¨m ®¹t thµnh tÝch cao và đã được UBND tỉnh và Tỉnh đoàn tặng bằng khen. - Tổ chuyên môn và tổ hành chính phục vụ luôn đạt được thành tích cao trong các năm học và được UBND huyện khen thưởng. 4) Thực hiện các biện pháp động viên, kích thích bằng vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên. - Trung tâm luôn đ¶m b¶o mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch cho gi¸o viªn ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. HÇu hÕt c¸c gi¸o viªn dưới xuôi lên công tác ở Trung tâm GDTX đều ë néi tró t¹i Trung tâm. Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì ®· tích cực tham mưu cho UBND huyện x©y dùng vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chç ë, ®iÖn n­íc vµ mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ nghe nh×n phôc vô cho gi¸o viªn vµ häc sinh ë néi tró. - Hµng n¨m Trung tâm GDTX trÝch tõ ng©n s¸ch khen th­ëng cho gi¸o viªn ®¹t thµnh tÝch trong gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc. - Gi¸o viªn dạy giái cÊp tØnh: 500.000 ®ång. - Gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së: 300.000 ®ång. - Gi¸o viªn xÕp lo¹i kh¸: 100.000 ®ång. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm có líp đạt giải được khen thưởng bằng vật chất: NhÊt 200.000 ®ång, nh× 150.00 ®ång, ba 100.000 ®ång. - Ngoài những giá trị về vật chất mà Ban giám đốc Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên trong năm học, Ban giám đốc còn thường xuyên phát động các phong trào thi đua và tổ chức các buổi giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong đội ngũ giáo viên tạo nên bầu không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt mối đoàn kết giữa các thành viên trong tập thể tạo cho họ thêm niềm hứng khởi trong công việc chung của cơ quan, nhằm xây dựng Trung tâm GDTX ngày càng phát triển. - VÒ nguyªn nh©n ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn: + Nhê cã ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn cña §¶ng trong gi¸o dôc. + Qua nghÞ quyÕt TW2 kho¸ VIII vµ nghÞ quyÕt TW4 kho¸ 07 kÕt luËn héi nghÞ 6 ban CHTW kho¸ IX vµ chØ thÞ sè 40 cña Ban bÝ th­ TW. + Tr­êng ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ngµnh gi¸o dôc quan t©m ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn. + §éi ngò gi¸o viªn c¸n bé, nh©n viªn ngµy mét ®«ng và ®· tÝch luü ®­îc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c, ®oµn kÕt t­¬ng th©n t­¬ng ¸i gióp ®ì kh¾c phôc khã kh¨n v­¬n lªn trong quá trình công tác. + Häc viên ngoan, có ý thức v­ît khã trong học tập và lao động để xây dựng truyền thống Trung tâm GDTX ngày càng giàu đẹp. 2.3. Mét sè tån t¹i hiÖn nay vµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì: 2.3.1. VÒ c¬ cÊu ®éi ngò: Mặc dù đã được UBND huyện quan tâm và bổ sung thêm nhiều giáo viên song Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì vẫn còn thiếu nhiều giáo viên so với định mức biên chế giáo viên trên một lớp học. Hàng năm tình trạng luân chuyển giáo viên giữa các trường còn xảy ra thường xuyên dẫn đến tình trạng giáo viên kh«ng æn ®Þnh công tác. Một số giáo viên trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiÖm trong công tác giảng dạy vµ gi¸o dôc học viên. MÆt kh¸c c¸c ®iÒu kiÖn sinh sèng vµ c«ng t¸c cßn qu¸ thiÕu thèn còng ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian chuÈn bÞ nghiªn cøu bµi d¹y nªn chÊt l­îng ch­a ®­îc cao vµ ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch ®éi ngò cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Việc chủ động để tuyển chọn và bổ sung nhân sự chưa được thực hiện cũng là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên trong Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì. 2.3.2. VÒ ph©n c«ng bè trÝ gi¸o viªn: V× ®éi ngò thiÕu ®ång bé, tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸ chªnh lÖch nhau nªn viÖc bè trÝ c«ng t¸c gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. C¸c ®ång chÝ cã chuyªn m«n v÷ng vµng l¹i ph¶i kiªm nhiÖm nhiều chøc vô khác trong Trung tâm, c«ng viÖc qu¸ nhiÒu nªn cã phÇn h¹n chÕ trong công tác giảng dạy. Mặt khác, số lượng giáo viên luân chuyển giữa năm học tương đối lớn nên cũng gây nên sự xáo trộn nhất định trong việc phân công bố trí giáo viên và làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học viên. Một số tæ tr­ëng chuyªn m«n cßn non yÕu vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý còng nh­ h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn lóng tóng, ®iÒu hµnh tæ nÆng vÒ h×nh thøc qu¶n lý hµnh chÝnh, ch­a ph¸t huy ®­îc néi lùc cña c¸c thµnh viªn trong tæ, cßn thô ®éng theo kÕ ho¹ch ®Þnh s½n cña nhµ tr­êng. Vai trß cña ®ång chÝ tæ tr­ëng ch­a n¨ng ®éng, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o trong h×nh thøc sinh ho¹t tæ, ch­a t×m ra ®­îc ®Æc thï cña tõng m«n. Nh×n chung, c¸c tæ chuyªn m«n míi dõng l¹i ë tÝnh h×nh thøc, nÆng vÒ ®èi phã. 2.3.3. C«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngò: C«ng t¸c tù häc vµ tù båi d­ìng ®· tæ chøc nh­ng ch­a th­êng xuyªn, ch­a toµn diÖn, h×nh thøc ch­a phong phó. Mét sè gi¸o viªn còn ch­a thùc sù ®Çu t­ trong chuyªn m«n, ch­a say mª trong viÖc tù båi d­ìng. ViÖc båi d­ìng để ®æi míi ph­¬ng ph¸p dạy học ch­a cã chiÒu s©u và chưa đạt được hiệu quả thiết thực. ĐiÒu kiÖn thùc hiÖn ®æi míi vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn hiÖu qu¶ c«ng t¸c tù båi d­ìng ch­a cao. Trong viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i th× nhiÒu gi¸o viªn cßn lóng tóng. Trung tâm GDTX còn ch­a quan t©m ®­îc ®óng møc đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy của giáo viên nªn nhiÒu gi¸o viªn ch­a biÕt sö dông m¸y vi tÝnh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Việc bồi dưỡng thường xuyên trong hè do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức vẫn còn mang nặng tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Điều đó đã gây nên sự nhàm chán trong giáo viên. Do sù níi láng trong c«ng t¸c qu¶n lý nªn viÖc båi d­ìng ®éi ngò cña c¸n bé gi¸o viªn ch­a ®­îc n©ng cao. Mét sè gi¸o viªn ch­a x¸c ®Þnh râ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc vµ lý t­ëng nghÒ nghiÖp, thiÕu sù nh¹y bÐn, sù mÉn c¶m, thiÕu kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt x· héi trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. 2.3.4. Chính sách cho giáo viên: Mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch cßn nhiÒu bÊt cËp ch­a kÝch thÝch ng­êi lao ®éng chuyªn t©m vµo c«ng viÖc ®­îc giao (d¹y thªm giê, chÊm bµi vµ mét sè chøc danh trong nhµ tr­êng ch­a ®­îc tÝnh giê tØ lÖ tr¶ kh«ng ®óng theo quy ®Þnh). QuyÒn tù chñ, trong nhµ tr­êng ch­a ®­îc më réng toµn diÖn ®Æc biÖt lµ kh©u tuyÓn chän gi¸o viªn. - Nguyªn nh©n của những tån t¹i trên: + §éi ngò c¸n bé qu¶n lý tr­êng ch­a nhËn thøc ®óng ®¾n toµn diÖn ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ vai trß trong c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò trong Trung tâm. + Ch­a ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong Trung tâm để cïng ch¨m lo x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn. + C«ng t¸c tuyÓn chän vµ bæ xung ch­a ®­îc chñ ®éng cßn phô thuéc vµo cÊp trªn ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng. + C¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc tù båi d­ìng vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p cßn nhiÒu h¹n chÕ. 2.3. Mét sè vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì: - Trªn c¬ së lý luËn c¬ së ph¸p lý, cơ sở thùc tiÔn vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng của Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì, nh÷ng viÖc ®· ®¹t ®­îc vµ nh÷ng vấn đề cßn tån t¹i trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò chóng t«i nhËn thÊy Giám đốc Trung tâm GDTX cÇn ph¶i lµm tèt mét sè c«ng viÖc sau: Một là, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đội ngũ nhà giáo, tạo môi trường xã hội thuận lợi, động lực tinh thần to lớn để phát huy mọi tiềm năng của xã hội đối với việc nâng cao vai trò nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Hai là, đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Ba là, đổi mới công tác bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo. Bốn là, tạo lập hệ thống động lực cho việc nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các Trung tâm GDTX. Ch­¬ng III MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HOÀNG SU PHÌ Trªn c¬ së khoa häc và thùc tr¹ng c«ng ¸c x©y dùng vµ qu¶n lý ®éi ngò gi¸o viªn trong Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì, ®Ó vừa ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ tr­íc m¾t võa mang tÝnh l©u dµi nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc trong giai đoạn hiện nay, chóng t«i ®Ò xuÊt mét sè giải ph¸p qu¶n lý nhằm x©y dùng và ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì theo nh÷ng néi dung vµ gi¶i ph¸p sau ®©y: 3.1. T¨ng c­êng n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé qu¶n lý vµ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ phô huynh häc sinh vÒ vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò: 3.1.1. Néi dung tæ chøc n©ng cao nhËn thøc: Khắc phục những hạn chế trong nhận thức của các cơ quan quản lý giáo dục, các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của đội ngũ nhà giáo. Cần thống nhất và quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện nguồn nhân lực. Phải coi đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là đầu tư cho cả một thế hệ, cho một lực lượng lao động, có ý nghĩa lớn đối với sự thành bại của nền giáo dục và của việc phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới chứ không thể coi là một thứ phúc lợi đơn thuần, đầu tư đến đâu hay đến đó. Muốn vậy Trung tâm phải chñ ®éng lµm viÖc víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó c¸c cÊp chÝnh quyÒn nhËn thÊy r»ng: x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña đÞa ph­¬ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn. V× vËy ph¶i chăm lo ph¸t triÓn ®éi ngò lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, của toàn Đảng toàn dân chứ không phải chỉ là trách nhiệm ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. Khắc phục một số quan niệm không đúng của các bậc cha mẹ học viên về nhà giáo và vai trò của đội ngũ nhà giáo. Trước hết, việc ủy thác theo kiểu “khoán trắng”, “trọn gói” con em mình cho nhà trường, thầy cô là vấn đề cần phải chấn chỉnh ngay. Cha mẹ học viên phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái, phải nhận thức được vai trò của đội ngũ nhà giáo sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu không có sự phối hợp, hỗ trợ, cộng hưởng về tinh thần và trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ. Tæ chøc phæ biÕn ®Õn gi¸o viªn c¸c ®Ò ¸n cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cña Së gi¸o dôc vÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. Qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy c¸c quy chÕ qui ®Þnh cña ngµnh, néi quy vµ kÕ ho¹ch của nhµ tr­êng, th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c vÊn ®Ò th«ng tin vÒ gi¸o dôc. 3.1.2 . H×nh thøc tổ chức n©ng cao nhận thức: §Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò, chúng ta cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc hoạt động gi÷a Trung tâm GDTX víi tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi Trung tâm GDTX. Cụ thể như: - Thông qua đại hội chi bộ trong Trung tâm GDTX, đưa vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ vào trong nghị quyết của chi bộ để xây dựng thành chương trình hành động trong nhiệm kì mới. Đồng thời có đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh. - Th«ng qua héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc ®Çu n¨m, xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyển chọn, bổ sung nhân sự và bồi dưỡng cho giáo viên. Đưa nội dung bồi dưỡng giáo viên thành phong trào thi đua trong suốt năm học, có kiểm tra đánh giá và điều chỉnh kịp thời. - Trong c¸c cuéc häp cña Héi ®ång nhµ tr­êng hµng th¸ng, trong các buổi sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, Ban giám đốc Trung tâm GDTX cần t¨ng c­êng tæ chøc cho giáo viên häc tËp ChÝnh trÞ nghe b¨ng thêi sù ... về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ trong Trung tâm GDTX nói riêng và trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nói chung. - Tæ chøc d­íi h×nh thøc c¸c c©u l¹c bé chuyên môn, th¶o luËn tæ, héi th¶o chuyªn ®Ò, tù nghiªn cøu... - Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu theo các chuyên ngành vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸... 3.2. Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Người Ấn Độ đã có một câu danh ngôn: “Giáo dục một người đàn ông được một con người; giáo dục một người đàn bà được cả một gia đình; còn giáo dục một thầy giáo sẽ được cả một thế hệ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”. Điều đó cho thấy, điều kiện quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo dục là phải có được một đội ngũ nhà giáo đảm bảo cả hai mặt số lượng và chất lượng. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta cần đổi mới công tác đào tạo nhà giáo ở cả 3 giai đoạn: giai đoạn hướng nghiệp sư phạm trước đào tạo, giai đoạn đào tạo cơ bản trong trường sư phạm, giai đoạn bồi dưỡng, hoàn thiện trình độ nghề nghiệp khi công tác. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến giai đoạn thứ ba của quá trình đào tạo tức là giai đoạn khi các sinh viên đã trở thành giáo viên đứng trên bục giảng. 3.2.1. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các tổ chuyên môn: Hàng năm, việc tổ chức chuyên đề để bồi dưỡng, bổ sung, tháo gỡ cho giáo viên những vấn đề mới, khó, chưa hiểu rõ, là công việc thường xuyên của ngành giáo dục. Ngoài các chuyên đề chung được triển khai sâu rộng, thống nhất trong ngành. Trung tâm GDTX cần định hướng các chuyên đề khác có tính thiết thực, phục vụ được theo yêu cầu của đại bộ phận giáo viên của Trung tâm mình. Tương tự như thế, sinh hoạt chuyên môn tổ cũng không nằm ngoài mục đích nâng dần chất lượng dạy- học, phát huy tốt hơn khả năng sư phạm của mỗi giáo viên. Trong thực tế khi tiếp cận, tìm hiểu cách làm của nhiều đơn vị (Trong huyện và cả ngoài huyện), vấn đề này còn nhiều điều đáng suy nghĩ (kể cả trong nhận thức, quản lý, chỉ đạo), đây không phải là mới, nhưng có lúc, có nơi còn “ Bỏ ngỏ” bế tắt không tìm ra cách giải quyết. Mặc dù đã được chỉ đạo, hướng dẫn, quy định cả trong điều lệ trường Trung học. Nhưng suy cho cùng để tìm được cách thực hiện có hiệu quả nhất, thành công trong điều kiện đội ngũ như hiện nay quả là nan giải, tất cả còn ở phía trước. Thông thường, cứ vào năm học, khi lập kế hoạch thì nhà trường đề ra chỉ tiêu là bao nhiêu chuyên đề, tên gì, ở tổ nào, thời gian thực hiện, chứ chưa có điều tra nắm lại khả năng sư phạm của đội ngũ giáo viên trong năm học, có khi không cần tính toán, hễ năm nay chuyên đề môn học này, thì năm tới sẽ làm môn khác, không tính đến sự cần thiết đối với giáo viên. Lúc mở chuyên đề chỉ lo xây dựng cho hoàn chỉnh và cứ đó mà truyền tải đến cả tập thể, với một mô hình, khuôn mẫu tiết dạy định sẵn. Như thế, đồng nghĩa với việc không cần trao đổi, không đặt vấn đề nào mới, tranh luận để giải quyết những nội dung chưa thống nhất, tính học hỏi, trao đổi chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm sẽ bộc lộ nhiều nhược điểm. Mỗi tuần tổ chuyên môn sinh hoạt một lần để hợp thức hoá theo quy định, phổ biến những kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên. Khi tham gia sinh hoạt cùng tổ hoặc đọc nghị quyết phiên họp tổ, điều thường thấy là những nội dung mang tính hành chính, kiểm điểm công việc, thông báo tình hình, phương hướng sắp tới. Đặc trưng chuyên môn, trao đổi tháo gỡ những vướng mắc về nghề nghiệp,...ít khi nghe được, thấy được. Đó là chưa kể những phiên họp không quy định nội dung, thời gian (Giáo viên nói gì cũng ghi vào, hết ý kiến là kết thúc). Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan là: ai cũng biết, ai cũng dạy được cần chi mở chuyên đề bồi dưỡng, trao dồi sinh hoạt chuyên môn, trong khi đội ngũ rất hiếm giáo viên khá- giỏi về nghiệp vụ. Vai trò quản lý cũng mờ nhạt không kiểm tra, theo dõi, chưa thấy được cái khó của từng giáo viên, từng tổ để giúp đỡ, định hướng. Nhận thức rõ thực trạng của vấn đề, Trung tâm GDTX cần phải có nhiều cải tiến trong sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề bồi dưỡng sẽ tổ chức thường xuyên, đơn giảng. Có giáo viên cùng tổ chưa hiểu rõ vấn đề gì? khó ở tiết nào? môn nào? cử ra một giáo viên dạy (mỗi giáo viên trong tổ đều được phân công dạy), đối tượng dự chỉ tập trung nhóm giáo viên cùng tổ, cả tổ có thể tiếp cận được bài giảng, tiết kiệm được thời gian, công sức, giáo viên dạy sẽ soạn kỹ tiết dạy đó rồi lên lớp. Sau tiết dạy, cùng nhau đặt ra vấn đề, chọn lọc cách làm hay. Trước phiên họp chuyên môn, Ban giám đốc gợi ý những nội dung cần trao đổi trong phiên họp của từng tổ cụ thể (không cùng một nội dung cho tất cả các tổ), tổ trưởng sẽ được góp ý soạn thảo nội dung thông qua ý kiến duyệt của Ban giám đốc. Ban giám đốc phân công dự họp cùng tổ, cùng đặt ra những yêu cầu bức xúc để mang tính thiết thực để cùng bàn bạc và tìm cahcs giải quyết. Qua cách làm như vậy, các chuyên đề bồi dưỡng cũng như buổi họp chuyên môn, đã phát huy tác dụng rõ nét. Mỗi giáo viên tự thấy mình sẽ làm được, tự tin, mạnh dạn hơn cùng đồng nghiệp của mình, bổ sung cho cá nhân những điều đang cần và mong mỗi. Từ đó chuyên đề không còn hình dung là vấn đề lớn: Có thể tổ chức bất kỳ lúc nào, không cần đến kinh phí tổ chức,....Tựu chung là sẽ vươn tới sự thống nhất, bình thường hoá cái khó, cái phức tạp. Từng thành viên trong tổ sẽ có nghiên cứu trước nội dung sinh hoạt do tổ trưởng thông báo, thể hiện được trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, chủ động trong tranh luận, lắng nghe, không tự mãn với kiến thức đã được tích luỹ trong quá trình dạy- học. Phấn khởi khi không thấy một tổ nào khi dự họp mà không có trong tay tự điển, tài liệu, cả điều lệ, thông tư, quy chế,...do Trung tâm cung cấp. Để thống nhất một cách chính xác, khoa học những công việc liện quan đến dạy- học sắp tới. Thời gian họp được đảm bảo, thậm chí có khi quá thời gian mà chưa hết nội dung. Chứng tỏ sinh hoạt chuyên môn đã có chuyển biến tốt. 3.2.2. Đổi mới néi dung båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn - Båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc t­ t­ëng chÝnh trÞ: Hµng n¨m tr­êng tæ chøc cho gi¸o viªn nghiªn cøu häc tËp c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chiÕn l­îc ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph­¬ng, c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn... Tõ ®ã n©ng cao nhËn thøc vÒ thÕ giíi quan nh©n sinh quan cña ng­êi thÇy nh»m t¹o ra sù nh¹y bÐn, sù mÉn c¶m vµ kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mäi mÆt x· héi trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay tõ ®ã t¹o ra søc m¹nh, niÒm tin vµ lÝ t­ëng cña tõng gi¸o viªn tõ ®ã nhËn thøc râ vai trß vÞ trÝ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. - Båi d­ìng lßng nh©n ¸i s­ ph¹m cho ®éi ngò giáo viên: Đây lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng v× t×nh yªu th­¬ng con ng­êi, lµ c¸i gèc cña ®¹o lÝ lµm ng­êi. Víi gi¸o viªn th× t×nh yªu th­¬ng Êy l¹i lµ cèt lâi, lµ céi nguån s©u xa v× lÝ t­ëng nh©n v¨n vµ lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña gi¸o dôc. §èi víi gi¸o viªn Trung tâm GDTX lßng yªu nghÒ, sù say mª nghÒ, sù kiªn tr× bÒn bØ và ý trÝ kh¾c phôc khã kh¨n trong häc tËp, rÌn luyÖn, toµn t©m toµn ý víi sù nghiÖp gi¸o dôc là một điều vô cùng cần thiết để biÕn khÈu hiÖu: “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu” b»ng nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc. - Båi d­ìng kiÕn thøc: Båi d­ìng cho gi¸o viªn n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n liªn quan ®Õn c¸c m«n häc trong ch­¬ng tr×nh giáo dục của Trung tâm GDTX ®Ó d¹y ®­îc tÊt c¶ c¸c khèi líp cña bËc häc ®¸p øng yªu cÇu cña ®èi t­îng häc viên; båi d­ìng c¸c kiÕn thøc t©m lÝ s­ ph¹m, løa tuæi vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë Trung tâm GDTX; båi d­ìng kiÕn thøc phæ th«ng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc, m«i tr­êng, d©n sè, an ninh quèc phßng, an toµn giao th«ng, y tÕ häc ®­êng. - Båi d­ìng c¸c kü n¨ng s­ ph¹m: §©y lµ mét néi dung rÊt c¬ b¶n quan träng trong viÖc båi d­ìng gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng. N¨ng lùc s­ ph¹m bao gåm: + Lµ n¨ng lùc tæ chøc qu¸ tr×nh d¹y häc + N¨ng lùc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cho häc viên ë tÊt c¶ c¸c mÆt: §øc - trÝ - thÓ - mÜ vµ c¸c kü n¨ng kh¸c: kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch d¹y häc, kü n¨ng d¹y trªn líp, kü n¨ng tæ chøc qu¶n lý gi¸o dôc häc viên, kü n¨ng gi¸o dôc h­íng nghiÖp, kü n¨ng lËp hå s¬, kü n¨ng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc, kü n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, kü n¨ng ra ®Ò kiÓm tra, kü n¨ng ®¸nh gi¸ häc viên... - §Èy m¹nh båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n: Trong t×nh h×nh hiÖn nay viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n lµ hÕt søc quan träng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chÊt l­îng gi¸o dôc. N¨ng lùc chuyªn m«n ®­îc biÓu hiÖn lµ hiÓu réng, hiÓu s©u kiÕn thøc chuyªn m«n, n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc hç trî cho bé m«n cña m×nh gi¶ng d¹y. §Æc biÖt ®ã lµ viÖc båi d­ìng nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng tÝch cùc ho¸ qu¸ tr×nh nhËn thøc của häc viên, båi d­ìng cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung sau: + Nh÷ng kiÕn thøc chung vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc + C¸ch x©y dùng gi¸o ¸n theo tinh thÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. + Kü n¨ng lùa chän vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc phï hîp víi néi dung cña tõng kiÓu bµi lªn líp. + Kü n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu trong giê lªn líp + Kü n¨ng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp bé m«n cña häc viên. - §Èy m¹nh båi d­ìng kü n¨ng sö dông trang thiÕt bÞ d¹y häc vµ n©ng cao tr×nh ®é Ngo¹i ng÷, Tin häc cho ®éi ngò giáo viên: + Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ víi sù bïng næ cña Khoa häc c«ng nghÖ vµ th«ng tin, Ngo¹i ng÷ vµ Tin häc ®ang trë thµnh vò khÝ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi sù hîp t¸c vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt là trong xu thÕ héi nhËp nguån nh©n lùc cña n­íc ta. Điều đó đòi hỏi chúng ta ph¶i n©ng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña x· héi. Như chúng ta đã biết, gi¸o dôc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña nguån lùc trong ®ã ®éi ngò gi¸o viªn ®ãng vai trß nßng cèt. Ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ nhÊt ®Þnh ®Ó cã c¬ së häc tËp n©ng cao tr×nh ®é Tin häc, giao tiÕp vµ nghiªn cøu. Bên cạnh đó, nhµ tr­êng cÇn sö dông gi¸o viªn d¹y Tin häc trong Trung tâm GDTX ®Ó tæ chøc c¸c líp d¹y Tin häc cho gi¸o viªn. Kü n¨ng Tin häc gióp gi¸o viªn cã thÓ truy cËp Internet ®Ó n¾m th«ng tin, cËp nhËt th«ng tin, kü n¨ng Tin häc gióp gi¸o viªn so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó gi¶ng d¹y, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vµ tù tin h¬n trong c«ng t¸c cña m×nh. Ngoµi ra Trung tâm GDTX cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn kü n¨ng sö dông trang thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó tæ chøc tËp huÊn l¹i cho gi¸o viªn nh»m n©ng cao kü n¨ng sö dông trang thiÕt bÞ d¹y häc. - Båi d­ìng n¨ng lùc c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc: C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ một trong bảy nhãm gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong thêi kú CNH - H§H. Đảng ta đã từng nêu ra ph­¬ng ch©m: “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm” và chÝnh nhê chñ tr­¬ng ®óng ®¾n nµy mµ nguån lùc ®Çu t­ cho gi¸o dôc ngµy cµng t¨ng, lµm cho bé mÆt gi¸o dôc cña n­íc nhµ ®­îc khëi s¾c t¹o ra mét phong trµo häc tËp rÇm ré vµ c¶ x· héi lµm gi¸o dôc. Lµm cho gi¸o viªn hiÓu ®­îc c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc kh«ng ph¶i chØ lµ nhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n lý mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi gi¸o viªn. §èi víi gi¸o viªn cÇn båi d­ìng n¨ng lùc sau: + N¨ng lùc phèi hîp c¸c lùc l­îng tham gia gi¸o dôc tr­íc hÕt lµ phèi hîp víi gia ®×nh vµ c¸c lùc l­îng ngoµi x· héi ®Ó gi¸o dôc häc viên. + N¨ng lùc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc häc tËp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ chÊt l­îng gi¸o dôc. + N¨ng lùc huy ®éng céng ®ång tham gia x©y dùng ph¸t triÓn gi¸o dôc: Qu¸ tr×nh x©y dùng trang bÞ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé gi¸o viªn, c«ng t¸c khuyÕn d¹y, khuyÕn häc... Båi d­ìng t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc Båi d­ìng n¨ng lùc s­ ph¹m Båi d­ìng n¨ng lùc x· héi ho¸ gi¸o dôc Båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n B. d­ìng n¨ng lùc sö dông TTB vµ ngo¹i ng÷ S¬ ®å ®a d¹ng ho¸ c¸c néi dung båi d­ìng gi¸o viªn 3.2.3. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngò: - Giám đốc Trung tâm GDTX cần xây dựng kÕ ho¹ch båi d­ìng giáo viên hàng năm của toàn Trung tâm, trên cơ sở đó mỗi tổ, mỗi cá nhân có kế hoạch bồi dưỡng, coi đó là mục tiêu phấn đấu, là chương trình hành động, đồng thời là một chỉ tiêu thi đua của tập thể và các cá nhân. Giám đốc Trung tâm thường xuyên theo dõi, tổ chức cho tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch. - Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng: + Tạo điều kiện cho giáo viên đi học để đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn ở các trường sư phạm. + Động viên khuyến khích giáo viên tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do sở tổ chức. + Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tại Trung tâm vừa mang lại hiệu quả cao vừa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đa số giáo viên. Giám đốc Trung tâm chỉ đạo cho tổ trưởng chuyên môn cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn. Trung tâm cần đầu tư xây dựng tủ sách, khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học + Giám đốc Trung tâm phân công nhiệm vụ cho tổ trưởng chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch trong tổ và yêu cầu mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng riêng cho mình. Tổ chuyên môn báo cáo cụ thể các chuyên đề bồi dưỡng của tổ và kế hoạch bồi dưỡng cá nhân cho ban giám đốc. - Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cho giáo viên có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giúp đỡ những giáo viên còn yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ... - ¦u tiªn c¸c nguån lùc cho c«ng t¸c båi d­ìng, kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc båi d­ìng. Khen th­ëng nh÷ng c¸ nh©n tÝch cùc tham gia c«ng t¸c båi d­ìng vµ phª b×nh nh÷ng c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch båi d­ìng. 3.3. Đổi mới công tác bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến việc phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo. Nếu bố trí, sử dụng hợp lý, đúng khả năng chuyên môn là điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà giáo đạt hiệu quả lao động cao và phát huy được tính tích cực, sáng tạo trong quá trình thực hiện vai trò của mình. Hiện nay, nhà giáo ở các Trung tâm GDTX còn rất thiếu, nhưng để bảo đảm chất lượng giáo dục - đào tạo và vì lợi ích lâu dài của sự nghiệp trồng người, Đảng ta kiên quyết yêu cầu: “Không bố trí người kém phẩm chất làm giáo viên, kể cả giáo viên hợp đồng”( Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 1997, tr.39). Đây là quan điểm rất quan trọng khi tuyển chọn và bố trí cán bộ, trong đó có giáo viên. Trong việc bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo cần coi trọng năng lực sáng tạo thật sự về chuyên môn nghiệp vụ, đúng người, đúng việc, cần phê phán quan điểm cho rằng cứ cứ bằng cấp cao thì làm việc gì cũng được. Tuyệt đối không điều động những giáo viên thuộc môn học này sang dạy môn học khác. Sö dông hîp lý đội ngũ giáo viên sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ làm việc. Tõ x­a «ng cha ta đã cã c©u “Dông nh©n nh­ dông méc”. Vì vậy việc ph©n c«ng công việc cho giáo viên cần phải c«ng b»ng, hîp t×nh hîp lý. Điều đó sÏ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña tõng giáo viên trong quá trình công tác. Muốn làm được điều đó, Ban giám đốc Trung tâm GDTX cần phải có sự phân cấp phân quyền cụ thể. - Giám đốc lµ ng­êi ®øng ®Çu Trung tâm GDTX cã vai trß quyÕt ®Þnh chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng c¸c ho¹t ®éng cña Trung tâm GDTX, chñ tr× ®Ò ra kÕ ho¹ch, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn vµ kiÓm tra gióp ®ì c¸c thµnh viªn thùc hiÖn tèt phÇn viÖc ®· ®­îc giao. - Phó giám đốc 1: trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n: Tæ chøc dù giê th¨m líp héi gi¶ng c¸c chuyªn ®Ò s­ ph¹m, tæ chøc kiÓm tra kh¶o s¸t thi cö ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d¹y vµ häc... Tõ ®ã ®óc rót kinh nghiÖm båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn. - Phó giám đốc 2: Chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c qu¶n sinh vµ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt, b¶o qu¶n tµi s¶n trang thiÕt bÞ, phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ h­íng nghiÖp d¹y nghÒ cho học viên. - Ph©n c«ng thµnh c¸c tæ chuyªn m«n ®¶m b¶o c¸c bé m«n trong tæ ®Ó ho¹t ®éng cã chÊt l­îng chuyªn s©u. Mçi tæ chuyªn m«n cö 1 tæ tr­ëng vµ 1 tæ phã là những giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong quá trình giảng dạy. - Mçi líp ph©n c«ng 1 gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña líp vµ tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. - Ph©n c«ng gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn theo ®óng chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o. Ban giám đốc khi phân công giảng dạy cần c¨n cø vµo kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña giáo viên trong các n¨m tr­íc, kÕt hîp víi nguyÖn väng c¸ nh©n vµ ý kiÕn cña tæ tr­ëng bé m«n ®Ó ph©n c«ng cho phù hợp. Chó ý ­u tiªn cho khèi líp cuèi cÊp vµ líp häc cßn nhiÒu häc sinh yÕu kÐm. - Ph©n c«ng vµ ®¶m b¶o tÝnh céng ®ång hîp t¸c trong d¹y häc vµ gi¸o dôc ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa cã sù æn ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Ph©n c«ng gi¸o viªn ph¶i ®¶m b¶o ®Þnh møc lao ®éng theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. 3.4. Tạo lập hệ thống động lực cho việc nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các Trung tâm GDTX. Hệ thống động lực để nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo được hình thành từ xã hội và trực tiếp gắn với con người. Đó là tổng hợp những nhu cầu, lợi ích, khát vọng chính đáng của con người. Hệ thống động lực để nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo bao gồm nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là động lực lý tưởng - tình cảm, động lực trí tuệ - tinh thần và động lực kinh tế - vật chất. - Động lực lý tưởng - tình cảm của đội ngũ nhà giáo: Nó thể hiện ở những giá trị: tình yêu quê hương, ý thức và trách nhiệm công dân, tinh thần vì mọi người, lòng tự trọng và danh dự... những giá trị này được kết lại trong khái niệm “nhà giáo”, “thầy giáo”, “nhà sư phạm”, “kỹ sư tâm hồn”. §Ó lµm tèt viÖc nµy ®iÒu quan träng lµ ng­êi qu¶n lý ph¶i ®éng viªn tinh thÇn của giáo viên, khuyến khích sự chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c cña mäi ng­êi để t¹o ra bÇu kh«ng khÝ cëi më tin cËy lÉn nhau, gióp ®ì nhau hoµn thµnh nhiÖm vô, ®Ó gi¸o viªn, nh©n viªn lµm viÖc “B»ng l­¬ng t©m – tr¸ch nhiÖm”. Giám đốc Trung tâm có thể tổ chức các hoạt động víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ (tæ chøc tèt ngµy 20/11 to¹ ®µm gi÷a gi¸o viªn Trung tâm vµ cùu gi¸o viªn ®· tõng gi¶ng d¹y vµ c«ng t¸c t¹i Trung tâm nay ®· nghØ h­u; tæ chøc tèt ngµy 20/10 tÆng quµ cho c¸n bé n÷ gi¸o viªn; kÞp thêi th¨m hái ®éng viªn c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn nh©n c¸c ngµy lÔ tÕt vµ nh÷ng ng­êi gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n rñi ro; tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸ t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi trong tËp thÓ s­ ph¹m ®Ó ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi gi¸o viªn. - Động lực trí tuệ - tinh thần của đội ngũ nhà giáo: Đó là những giá trị về nhu cầu nhận thức để khám phá các tri thức mới, mong muốn hoàn thiện trí tuệ, năng lực, khát vọng tự do sáng tạo và có nhu cầu được mọi người đánh giá đúng về mình; những giá trị đó được thể hiện trong khái niệm “nhà khoa học”. Để làm tốt được điều này người cán bộ quản lý, cụ thể ở đây là Ban giám đốc phải biết khuyến khích giáo viên làm việc với tinh thần chủ động, sáng tạo; biết động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời khi giáo viên có những sáng tạo mới phục vụ có hiệu quả cho công việc của toàn Trung tâm. - Động lực kinh tế - vật chất của đội ngũ nhà giáo: bao gồm những giá trị thuộc về nhu cầu lợi ích rất thiết thực của đời sống thường nhật. Đó là các vấn đề ăn, ở, tiện nghi sinh hoạt, làm việc, điều kiện nghỉ ngơi và nâng cao sức khỏe... vì nhà giáo cũng là những công dân. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vấn đề này, Giám đốc Trung tâm ph¶i n¾m v÷ng c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ gi¸o dôc ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. §Çu n¨m häc ph¶i x©y dùng ®Þnh møc tiÒn th­ëng tuú theo ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch để khen thưởng cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học và đạt được danh hiệu thi đua như đã đăng kí từ đầu năm. Thường xuyên tìm giải pháp để nâng cao đời sống của giáo viên, tạo động lực cho giáo viên hăng say làm việc. - Động lực của sự đoàn kết tập thể: Đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho sự thành công của tổ chức. Trong Trung tâm, đoàn kết trong tập thể s­ ph¹m võa t¹o nªn søc m¹nh tËp thÓ võa lµ nhiÖm vô t©m lý x· héi ®Æc biÖt quan träng cña ng­êi qu¶n lý. Thùc tÕ ®· chøng minh: ®oµn kÕt trong tËp thÓ s­ ph¹m cã t¸c dông n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Ng­îc l¹i mét tËp thÓ kh«ng cã sù ®oµn kÕt thèng nhÊt sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña Trung tâm. Muèn vËy ng­êi qu¶n lý cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: + X©y dùng ®oµn kÕt trong néi bé l·nh ®¹o. Đó là sù ®oµn kÕt trong Ban gi¸m đốc, chi uû §¶ng, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn, BÝ th­ §oµn TN. Đây lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù ®oµn kÕt trong tËp thÓ s­ ph¹m của Trung tâm. Muèn cã sù ®oµn kÕt cÇn ph¶i cã sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng phï hîp víi mäi ng­êi thèng nhÊt h­íng vÒ môc tiªu cã sù phèi hîp hç trî lÉn nhau mçi ng­êi ®Òu cÇn ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®­îc giao. + X©y dùng mèi quan hÖ nh©n ¸i trong tËp thÓ: Trong tËp thÓ mçi thµnh viªn sèng trong hÖ thèng quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, mçi c¸ nh©n cã môc tiªu phï hîp víi môc tiªu cña tËp thÓ t¹o ra sù hµi hoµ gi÷a môc tiªu chung vµ môc tiªu riªng. Đó lµ b¶n chÊt cña tËp thÓ ch©n chÝnh trong x· héi ngµy nay. + Muèn cã mèi quan hÖ tèt ®Ñp trong tập thể, tr­íc hÕt ng­êi qu¶n lý ph¶i kh¸ch quan, d©n chñ, cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì mọi người, t¹o mọi điều kiện cho cÊp d­íi hoµn thµnh tốt nhiÖm vô. Ban giám đốc cần phối hợp tốt với tæ chøc C«ng ®oµn trong Trung tâm để x©y dùng tËp thÓ s­ ph¹m thµnh tæ Êm gia ®×nh thø hai, n¬i mäi ng­êi cã thÓ chia sÎ mọi niÒm vui nçi buån víi nhau. + Ban giám đốc cần chñ ®«ng gi¶i quyÕt c¸c mÉu thuÉn xung ®ét trong tËp thÓ s­ ph¹m trong qu¸ tr×nh sèng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô. Xö lý kÞp thêi khi có mâu thuẫn xảy ra. Khi xö lý cÇn t×m hiÓu kü cµng vµ ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n g©y ra m©u thuÉn ®ã. Th­êng lµ mçi m©u thuÉn ®Òu lµ cã nguyªn nh©n chung nh­ng ®Òu ph¸t sinh tõ một trong nh÷ng nguyªn nh©n sau: Phong c¸ch qu¶n lý quan liªu, mÖnh lÖnh, tham quyÒn, cè vÞ, Ých kû, ®¸nh gi¸ kh«ng c«ng b»ng khen th­ëng thiÕu kh¸ch quan hay tham « l·ng phÝ. Sù liªn kÕt rêi r¹c cña tËp thÓ dÉn ®Õn tËp thÓ yÕu, môc tiªu cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ kh«ng thèng nhÊt c¸c c¸ nh©n kh«ng chÊp thuËn nhau, kh«ng t«n träng vµ phôc tïng nhau. Mét sè thµnh viªn thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm thËm trÝ vi ph¹m c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc. TÝnh ®a d¹ng phøc t¹p cña c¸c thµnh viªn vÒ nhu cÇu lîi Ých, tÝnh c¸ch n¨ng lùc vµ hoµn c¶nh gia ®×nh. Sau khi t×m hiÓu ®óng nguyªn nh©n th× Giám đốc ph¶i tÝch cùc gi¶i quyÕt kÞp thêi triÖt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng “c¸i n¶y x¶y c¸i ung”. Tuú theo møc ®é, ph¹m vi, m©u thuÉn, Giám đốc phèi hîp víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó gi¶i quyÕt lµm cho cán bộ giáo viên hiÓu ®­îc c¸i ®óng c¸i sai vµ ®Þnh h­íng söa ch÷a lµm cho c¸c cán bộ giáo viên vui vÎ b¾t tay thiÖn chí, b×nh th­êng ho¸ quan hÖ. - Động lực của truyÒn thèng tËp thÓ: Đó lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn cña tËp thÓ ®­îc kÕt tinh qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn cña tËp thÓ. Nã ph¶n ¸nh nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng cña truyÒn thèng d©n téc, cña ®Þa ph­¬ng, cña nghÒ nghiÖp, ®ång thêi nã chøa ®ùng nh÷ng nÐt riªng biÖt vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn cña tËp thÓ ®ã, t¹o cho tËp cã mét phong c¸ch riªng, mét vÎ ®Ñp riªng vµ mét søc m¹nh riªng trong Trung tâm GDTX. Ngoµi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc, ®Þa ph­¬ng, Giám đốc Trung tâm cÇn ph¶i quan t©m x©y dùng vµ ph¸t triÓn các giá trị truyÒn thèng: + TruyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o. + TruyÒn thèng d¹y tèt häc tèt. §Ó x©y dùng vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã Ban giám đốc Trung tâm cÇn: + Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua trong nhµ tr­êng, h­ëng øng c¸c phong trµo thi ®ua do ngµnh ph¸t ®éng nh­: “D©n chñ, kØ c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm”; “Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ”; “Gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸”... + Tæ chøc long träng c¸c ngµy lÔ lín: lÔ Khai gi¶ng, lÔ Tæng kÕt n¨m häc, lÔ KØ niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11... + X©y dùng phßng truyÒn thèng của Trung tâm sao cho truyÒn thèng ®ã ph¶n ¸nh sinh ®éng qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña Trung tâm, sö dông nã nh­ lµ mét ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc, n©ng cao lßng tù hµo về Trung tâm GDTX cho gi¸o viªn. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn sÏ t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ thuËn lîi cho tËp thÓ. C¸c nhµ khoa häc cho r»ng bÇu kh«ng khÝ t©m lÝ thuËn lîi cã t¸c dông kÝch thÝch tinh thÇn s¸ng t¹o vµ t¨ng c­êng søc kháe cho gi¸o viªn. BÇu kh«ng khÝ t©m lÝ tËp thÓ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo phong c¸ch cña ng­êi Giám đốc v× vËy Giám đốc cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt sau: - Cã uy tÝn thùc trong tËp thÓ s­ ph¹m. - Coi träng chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. - §¶m b¶o quy chÕ d©n chñ. - Cã t­ duy n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã lßng nhiÖt t×nh. - Cã lßng nh©n ¸i víi gi¸o viªn vµ häc viên. LÝ luËn vµ thùc tiÔn ®· kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña Giám đốc trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. Giám đốc ph¶i lµ ng­êi cã t­ t­ëng chÝnh trÞ v÷ng vµng cã lßng nh©n ¸i s­ ph¹m, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô giái, t©m huyÕt víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng quan t©m gióp ®ì vµ t¹o c¬ héi cho mäi thµnh viªn ph¸t triÓn tèi ®a n¨ng lùc b¶n th©n, s½n sµng gióp ®ì hä khi gÆp khã kh¨n, biÕt chia sẻ vui buån, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o nªn quyÒn lùc phi chÝnh thøc, t¹o nªn uy tÝn thùc sù cho ng­êi Giám đốc trong Trung tâm GDTX. PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. Kết luận: - Xây dựng đội ngũ giáo viên tốt về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng các kiến thức nghề nghiệp, xã hội,... Là một quá trình khó khăn, đồng thời cũng là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi người quản lý, chỉ đạo phải có biện pháp đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo trong từng thời điểm. Kiên trì thực hiện không vội vàng nhưng cũng không buông lỏng, nguyên tắc nhưng đầy tính nghệ thuật trong quản lý. Chăm chút, nuôi dưỡng những nhân tố tích cực, nhân tố mới để tập hợp, khơi dậy đội ngũ. Thể hiện nhất quán sự công tâm, toàn tâm và quyết tâm, hãy luôn quan niệm rằng: Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi. Không ai khác hơn đội ngũ chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó “ Dạy tốt- Học tốt” với sự nghiệp trăm năm trồng người. - Đội ngũ giáo viên hiện nay có nhiều điều kiện để tiến xa hơn nữa trong tương lai khi đất nước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Ngoài việc chúng ta đã đang thực hiện, cần phải tiến hành mạnh mẽ hơn đào tạo chuẩn, trên chuẩn để mỗi giáo viên không những là người đứng lớp đơn thuần theo chương trình, sách hiện có, mà còn say mê nghiên cứu khoa học, hiến kế cho chuyên môn, quản lý, đào tạo thế hệ trẻ phát triển một cách toàn diện, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại để cải tiến nhanh nội dung, phương pháp giảng dạy. Mặt khác việc cải tiến chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ với người giỏi phải trở thành một điểm quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục. Trên cơ sở những việc đã làm, hướng tới sẽ nâng cao hơn nữa sự cống hiến của cá nhân gắn với quá trình đào tạo, từng bước đi vào chuyên môn hoá để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. 2. Kiến nghị: 2.1 KiÕn nghÞ víi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o: - CÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho nh÷ng Trung tâm GDTX ở vïng s©u vïng xa. Cung cÊp ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ d¹y häc. - CÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a ®Ó thu hót häc sinh giái thi vµo c¸c tr­êng S­ ph¹m ®Ó chóng ta cã lùc l­îng gi¸o viªn giái. - Cã kÕ ho¹ch båi d­ìng gi¸o viªn cã hiÖu qu¶ h¬n ®Æc biÖt lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - Cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho gi¸o viªn, c¸n bé kiªm nghiÖm c¸c c«ng t¸c trong nhµ tr­êng hîp lý (sè tiÕt kiªm nghiÖm cña c¸c ban: C«ng ®oµn, Chi bé §¶ng, Ban thi ®ua, Ban lao ®éng, Ban qu¶n sinh...). - Có đủ các văn bản pháp quy để làm cơ sở cho Trung tâm GDTX hoạt động có hiệu quả. 2.2 KiÕn nghÞ víi Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hà Giang: - Tham mưu cho UBND tỉnh để đưa các Trung tâm GDTX về trực thuộc Sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. - §iÒu ®éng bæ xung gi¸o viªn cho ®ñ vÒ sè l­îng ®ång bé vÒ c¬ cÊu vµ cã kÕ ho¹ch æn ®Þnh gi¸o viªn ®Ó các Trung tâm GDTX cã ®iÒu kiÖn x©y dùng ®éi ngò giáo viên. - Giao quyÒn chñ ®éng cho c¸c Trung tâm GDTX trong kh©u tuyÓn dông ®éi ngò giáo viên. - Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi gi¸o viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. 2.3 KiÕn nghÞ ®èi víi Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì: - Chú träng nhiÒu h¬n n÷a ®Õn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé gi¸o viªn cã thÓ häc lªn. ChØ ®¹o s¸t sao viÖc båi d­ìng vµ tù båi d­ìng cña gi¸o viªn. - Tham m­u víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quy ho¹ch vïng ®Êt vµ cÊp ®Êt cho gi¸o viªn ®Ó hä lµm nhµ ë ®Þnh c­ l©u dµi, an t©m c«ng t¸c./. Tµi liÖu tham kh¶o Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nghị quyết TW 2 khóa 8. Luật Giáo dục 2005 ( sửa đổi năm 2009). Quyết định Số: 01/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. 5. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010. 6. Phương pháp viết tiểu luận của Tiến sĩ Hà Thế Truyền. Các giáo trình của Học viện quản lý giáo dục. Bài giảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trong Trung tâm GDTX. Các số liệu trong nghị quyết của Chi bộ và báo cáo tổng kết hàng năm của Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì- Hà Giang.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng và phát triển đội ngũ ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.doc
Luận văn liên quan