Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực

Lời mở đầu Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng nhất là những nơi tập trung đông dân cư như tai địa bàn Hà Nội. Và giao thông đô thị đã trở thành một chủ đề nóng bỏng của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Việc công ty vận tải Hà Nội đưa các tuyến xe buýt vào hoạt động đã trở thành một tất yếu khách quan, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người dân, góp phần cải thiện ách tắc và tai nạn giao thông. Với kiến thức triết học nhỏ bé của mình, em mạnh dạn chọn đề tài: “Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực”. Vì thời gian và tầm hiểu biết còn hạn hẹp, chắc chắn bài viết còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Lời mở đầu. 2 Nội dung. 3 I. Hiên trạng của vấn đề văn hoá xe buýt ở Hà Nội hiện nay và một số nguyên nhân. 3 1. Về phía nhà xe. 3 2. Về phía hành khách. 5 II. Một số điều kiện thúc đẩy việc xây dựng thành công văn hoá xe buýt Hà Nội. 6 1. Về phía Tổng công ty Vận tải Hà Nội. 6 2. Về phía hành khách. 6 Kết luận. 8 Tài liệu tham khảo 9

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi më ®Çu. 2 Néi dung. 3 I. Hiªn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi hiÖn nay vµ mét sè nguyªn nh©n. 3 VÒ phÝa nhµ xe. 3 VÒ phÝa hµnh kh¸ch. 5 II. Mét sè ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc x©y dùng thµnh c«ng v¨n ho¸ xe buýt Hµ Néi. 6 VÒ phÝa Tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi. 6 VÒ phÝa hµnh kh¸ch. 6 KÕt luËn. 8 Tµi liÖu tham kh¶o 9 Lêi më ®Çu X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n ngµy cµng t¨ng nhÊt lµ nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng d©n c­ nh­ tai ®Þa bµn Hµ Néi. Vµ giao th«ng ®« thÞ ®· trë thµnh mét chñ ®Ò nãng báng cña c¶ n­íc nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng. ViÖc c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ®­a c¸c tuyÕn xe buýt vµo ho¹t ®éng ®· trë thµnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®«ng ®¶o ng­êi d©n, gãp phÇn c¶i thiÖn ¸ch t¾c vµ tai n¹n giao th«ng. Víi kiÕn thøc triÕt häc nhá bÐ cña m×nh, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “X©y dùng v¨n ho¸ xe buýt Hµ Néi - Kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc”. V× thêi gian vµ tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp, ch¾c ch¾n bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn néi dung I- HiÖn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi hiÖn nay vµ mét sè nguyªn nh©n. 1. VÒ phÝa nhµ xe Dï ë bÊt cø n¬i ®©u chóng ta còng cÇn ph¶i c­ xö cã v¨n ho¸, nhÊt lµ trªn xe buýt n¬i tËp trung nhiÒu tÇng líp vµ ®é tuæi kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái mçi chóng ta c¶ hµnh kh¸ch lÉn vÒ phÝa nhµ xe cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ xe buýt ngµy cµng tiªn tiÕn vµ lµnh m¹nh. Tr­íc hÕt vÒ phÝa nhµ xe,Tæng c«ng ty xe buýt Hµ Néi víi ®éi ngò nh©n viªn h¬n 3000 ng­êi: nh©n viªn l¸i xe, nh©n viªn b¸n vÐ… ®ang tõng ngµy, tõng giê phôc vô hµnh kh¸ch tËn t×nh vµ chu ®¸o. PhÇn lín c¸c l¸i xe ®Òu tu©n thñ ®óng luËt lÖ giao th«ng, ®ãn vµ tr¶ kh¸ch ®óng bÕn, ®óng lÞch tr×nh quy ®Þnh, l¸i xe ®iÒm ®¹m b×nh tÜnh t¹o t©m lý an t©m cho hµnh kh¸ch. Nh©n viªn b¸n vÐ hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ b¸n vÐ vµ kiÓm so¸t vÐ. Kh«ng chØ cã vËy, hä cßn nhiÖt t×nh víi kh¸ch ®i xe, nh­ phôc vô tËn t×nh niÒm në, gióp ®ì ng­êi giµ vµ phô n÷ cã thai. Tr­íc khi xuèng bÕn hä th­êng nh¾c tr­íc ®Þa danh ®iÓm ®Õn, ai vi pham néi quy hä còng nh¨c nhë mét c¸ch lÞch sù vµ ®iÒm ®¹m, thËm chÝ ®«i khi hä cßn x¸ch hé ®å lªn vµ xuèng xe cho kh¸ch. Ngoµi ra víi hÖ thèng m¸y l¹nh trªn xe t¹o cho hµnh kh¸ch c¶m gi¸c m¸t mÎ trong nh÷ng ngµy hÌ nãng bøc vµ hÖ thèng ®µi ph¸t thanh mang l¹i cho hµnh kh¸ch nhiÒu th«ng tin bæ Ých vµ t©m lÝ tho¶i m¸i khi ®i xe. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc ®ã cßn nhiÒu phÇn tö lµ “con s©u lµm rÇu nåi canh” trong khi khÈu hiÖu “H·y cïng chóng t«i t¹o nªn mét nÐt v¨n ho¸ trªn xe buýt” d¸n ngay cöa xuèng. Tr­íc tiªn ta nãi tíi l¸i xe, hiÖn nay x¶y ra rÊt nhiÒu hiÖn t­îng xe buýt ch¹y Èu trªn ®­êng phè g©y ra kh«ng Ýt nçi “kinh hoµng”cho ng­êi ®i ®­êng. Hä l¸i xe rÊt liÒu lÜnh nhiÒu khi chÌn Ðp xe m¸y, xe ®¹p cïng chiÒu, lÊn ®­êng, lÊn lµn, bÊt th×nh l×nh tÊp vµo lÒ ®­êng. Kh«ng chØ cã vËy, trªn xe khi kh¸ch ch­a lªn hoÆc xuèng hÕt hä ®· ®ãng cöa lµm kh¸ch cã thÓ bÞ ng·, kÑp tay. Trªn mét sè tuyÕn -xe, cã hiÖn t­îng l¸i xe khi ®iÒu khiÓn xe cßn më b¨ng ®Üa nh¹c kh«ng lµnh m¹nh víi ©m l­îng lín, néi dungc¸c bµi h¸t th× xuyªn t¹c mét c¸ch th« tôc dï trªn xe cã nhiÒu sinh viªn vµ ng­êi giµ. Cô thÓ lµ“TuyÕn xe sè 29, BiÓn kiÓm so¸t 29T- 3160” (1). §©y lµ mét hµnh vi thiÕu v¨n ho¸ n¬i c«ng céng, thiÕu t«n träng hµnh kh¸ch, truyÒn b¸ v¨n ho¸ phÈm cã néi dung ®éc h¹i kh«ng phï hîp thuÇn phong mÜ tôc ViÖt Nam. L¸i xe ®· lµm cho hµnh kh¸ch ®i xe “sî h·i” ®Õn vËy th× c¸c nh©n viªn b¸n vÐ cßn lµm cho “d©n ®i xe buýt” nhµ ta “kinh hoµng” h¬n. Mét sè nh©n viªn cã th¸i ®é ng«ng nghªnh, côc c»n, v« lÔ thiÕu t«n träng hµnh kh¸ch, ph¸t ng«n mét c¸ch bõa b·i vµ th« tôc. VÝ nh­ tuyÕn xe sè 19, biÓn kiÓm so¸t 29T – 4722 ®· cã hµnh vi chöi kh¸ch vµ khi kh¸ch ch­a kÞp vµo chç ngåi th× nh©n viªn b¸n vÐ ®· ®Èy kh¸ch khiÕn hä rÊt bÊt b×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ, hä cßn cã kiÓu ®èi xö rÊt buån c­êi: ph©n biÖt d©n ngo¹i tØnh, ph¶i ch¨ng nh÷ng ng­êi d©n ®ã chËm xuÊt tr×nh vÐ hay ®­a tiÒn, còng cã thÓ hä ®øng trªn xe ch­a gän gµng, ®µnh lµ thÕ nh­ng lµ ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng cña nhµ n­íc (hay cña nh©n d©n hoÆc cô thÓ h¬n lµ cña nh÷ng ng­êi bá tiÒn ra ®Ó ®i xe buýt) hä kh«ng thÓ c­ xö mét c¸ch thiÕu v¨n ho¸ nh­ vËy ®­îc, ®¹o ®øc l­¬ng t©m hä ®Ó ®©u? Nh­ vËy ®· thËt qu¸ qu¾t, nh­ng hµnh hung kh¸ch th× kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc. “ Ngµy 16/10/2004, hai nh©n viªn xe buýt mÆc s¾c phôc, BiÓn kiÓm so¸t 29T – 3383 (tuyÕn 26) cña xÝ nghiÖp xe buýt Th¨ng Long (thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi) trong ®ã cã mét ng­êi cÇm èng tuýp n­íc hung h¨ng ®uæi ®¸nh hai hµnh kh¸ch n»m vËt ra lßng ®­êng kh«ng thÓ ®øng lªn ®­îc. Hai hµnh kh¸ch ®en ®ñi Êy ®· bÞ chÊn th­¬ng nÆng”(2). C¸ch ®ã kh«ng l©u, “ngµy 25/10/2004 ®Ó tho¸t nót t¾c ë Ng· t­ së, mét xe m¸y len lªn phÝa tr­íc t¹t qua ®Çu xe buýt. LËp tøc l¸i xe v¸c mét thanh tuýp dµi hïng hæ nh¶y xuèng vµ phang vµo l­ng ng­êi ®i xe m¸y”(3). C¸c vô viÖc nµy ®· ®­îc lªn tiÕng vµ ph¶n ¸nh rÊt nhiÒu, mÆc dï bªn phÝa Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ®· xö ph¹t víi nh÷ng nh©n viªn nµy nh­ng viÖc ®ã cã lÏ kh«ng ®ñ m¹nh ®Ó lÊy l¹i niÒm tin cña hµnh kh¸ch. ThiÕt nghÜ cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p cô thÓ h¬n n÷a ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò nµy, ®Ó xe buýt trë thµnh mét nÐt v¨n minh thùc sù cña thñ ®« Hµ Néi nh­ c¸c khÈu hiÖu ®· tõng gi­¬ng cao. 2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch PhÇn lín hµnh kh¸ch ®i xe buýt lµ häc sinh, sinh viªn vµ mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã tri thøc vµ ®­îc gi¸o dôc tö tÕ. Hä ®i xe buýt bëi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, l¹i gi¶m ®­îc nguy c¬ tai n¹n vµ ¸ch t¾c giao th«ng. NhiÒu hµnh kh¸ch chÊp hµnh rÊt nghiªm tóc c¸c néi quy trªn xe nh­ kh«ng ¨n vµ vøt kÑo cao su bõa b·i, kh«ng hót thuèc trªn xe, kh«ng chØ cã vËy hä cßn nh¾c nhë nh÷ng ng­êi ®i cïng xe víi m×nh. Hä còng th­êng nh­êng ghÕ cho ng­êi giµ vµ phô n÷ mang thai. Tuy nhiªn, vÉn cßn cã nhiÒu ®iÒu cÇn bµn tíi ë ®©y. Nh÷ng hµnh kh¸ch ®i xe ®a sè lµ sinh viªn nh­ng mét sè l¹i cã nh÷ng biÓu hiÖn rÊt v« v¨n ho¸ nh­ ung dung g¸c ch©n lªn ghÕ, ngåi lªn thµnh ghÕ, ¨n kÑo cao su mÆc kh«ng biÕt xung quanh m×nh cã nh÷ng ai. Khi xe ®ang bËt ®iÒu hoµ hä cßn më cöa kÝnh, khi thÊy c¸c cô giµ, em nhá vµ phô n÷ mang thai hä cßn “gi¶ vë ngñ” ®Ó khái ph¶i nh­êng ghÕ. TiÕp ®ã lµ n¹n trèn vÐ, lËu vÐ vµ vÐ gi¶. Hä cã thÓ lµm tem gi¶, vÐ gi¶ thËm chÝ ¶nh gi¶ mµ hÇu nh­ kh«ng ®Ó l¹i dÊu vÕt. ViÖc nµy nhiÒu khi n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c nh©n viªn so¸t vÐ bëi l­îng hµnh kh¸ch qu¸ ®«ng nhÊt lµ vµo giê cao ®iÓm. NÕu ph¸t hiÖn ®­îc, nh©n viªn so¸t vÐ còng kh«ng thÓ lµm g× kh¸c ®­îc ngoµi viÖc ®uæi kh¸ch xuèng xe. ThiÕt nghÜ cÇn cã mét chÕ tµi xö lý nh÷ng thµnh phÇn sö dông vÐ gi¶, ®ã lµ mong muèn cña nhiÒu nh©n viªn vµ l¸i xe buýt. II. Mét sè ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc x©y dùng thµnh c«ng v¨n ho¸ xe buýt ë Hµ Néi. 1. VÒ phÝa Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi (Transerco) Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi võa ph¸t ®éng ch­¬ng tr×nh thi ®ua chung søc ®ång lßng x©y dùng v¨n ho¸ xe buýt. §©y lµ mét chiÕn dÞch rÊt cã ý nghÜa vµ hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, chÊt l­îng ®oµn ph­¬ng tiÖn. N©ng cao ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng, ý thøc gi÷ g×n ph­¬ng tiÖn trong ®éi ngò l¸i xe vµ nh©n viªn b¸n vÐ còng nh­ phong c¸ch giao tiÕp, th¸i ®é phôc vô v¨n minh ®èi víi hµnh kh¸ch. Kh«ng nh÷ng thÕ, qua ®©y Tæng c«ng ty cßn tËp trung kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn xe vµ chØ ®¹o c«ng t¸c chèng thÊt tho¸t doanh thu vµ c¸c tr­êng hîp gian lËn trong sö dông vÐ th¸ng. §©y còng lµ lÇn ®Çu tiªn ®éi ngò nh©n viªn hç trî Marketing ®iÒu hµnh - kiÓm tra, gi¸m s¸t tuyÕn ®­êng, ®iÒu hµnh tuyÕn vµ lùc l­îng kiÓm tra cña c¸c xÝ nghiÖp, kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®ãng vai trß kiÓm tra gi¸m s¸t mµ còng sÏ tham gia thi ®ua ®Ó t×m ra c¸c c¸ nh©n ­u tó. HiÖn nay Tæng c«ng ty ®ang nghiªn cøu ph­¬ng ¸n thµnh lËp tæ kiÓm tra gi¸m s¸t nh÷ng l¸i xe vi ph¹m, ®Ò xuÊt h×nh thøc xö lý, kû luËt xøng ®¸ng. Ngoµi ra, c«ng ty còng chó träng tuyÓn chän kü, lo¹i bá nh÷ng l¸i xe vµ nh©n viªn b¸n vÐ hµnh xö c«n ®å vµ thiÕu v¨n ho¸. §ã lµ vÒ phÝa Tæng c«ng ty, tuy nhiªn ®éi ngò nh©n viªn còng cÇn ph¶i tu©n thñ ®óng néi quy ®­a ra, ®ång thêi ph¶i thùc sù ®æi míi t¸c phong phôc vô kh¸ch hµng, thùc sù coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ. 2. VÒ phÝa hµnh kh¸ch C¸c kh¸ch hµng nªn h­ëng øng tham gia phong trµo “X©y dùng v¨n ho¸ xe buýt” b»ng c¸ch tham gia viÕt bµi cho cuéc thi do Tæng c«ng ty ph¸t ®éng, ®ång thêi b»ng nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc nh­ chÊp hµnh tèt néi quy, quy ®Þnh cña nhµ xe. Khi lªn, xuèng xe ph¶i ®óng cöa, ph¶i mua vÐ vµ ph¶i xuÊt tr×nh vÐ th¸ng nÕu cã, trªn xe ph¶i gi÷ trËt tù, nh­êng ghÕ cho ng­êi giµ, trÎ em vµ phô n÷ mang thai, kh«ng hót thuèc l¸, ¨n kÑo cao su… NÕu tham gia mua vÐ th¸ng th× nªn mua ®Òu ®Æn hµng th¸ng kh«ng trèn vÐ, sö dông vÐ gi¶. B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi ®Ó v¨n ho¸ xe buýt ngµy mét tiªn tiÕn vµ lµnh m¹nh. V× mét thñ ®« v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. KÕt luËn Xe buýt míi ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng trong mét vµi n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn nã ®· thÓ hiÖn ®­îc ­u thÕ cña m×nh trong viÖc gi¶m ¸ch t¾c vµ tai n¹n giao th«ng, t¹o sù thuËn lîi cho kh¸ch hµng vµ ®· trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn kh¸ phæ biÕn víi ng­êi d©n trªn ®Þa bµn thµnh phè. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn còng cßn kh¸ nhiÒu bÊt cËp, næi bËt trong ®ã lµ v¨n ho¸ trªn xe buýt, trªn xe cßn cã nhiÒu biÓu hiÖn kh«ng lÞch sù lµm mÊt ®i thuÇn phong mü tôc cña con ng­êi ViÖt Nam. Muèn ph¸t triÓn hÖ thèng xe buýt trong thñ ®« ngµy mét tèt h¬n, chóng ta ph¶i quan t©m tíi nhiÒu vÊn ®Ò. §Æc biÖt quan t©m tíi “ V¨n ho¸ trªn xe buýt”, ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ quan träng ®Ó cho mäi ng­êi sö dông xe buýt nhiÒu h¬n n÷a. Tõ nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc trªn, chóng ta ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy vµ rót kinh nghiÖm ®Ó ®em l¹i cho hµnh kh¸ch ®i xe buýt cã ®­îc c¶m gi¸c tho¶i m¸i va dÔ chÞu trªn nh÷ng chuyÕn ®i . Tµi liÖu tham kh¶o B¸o nh©n d©n ra ngµy 27/01/2005 Trang web www.home.vnn.vn truy cËp ngµy 18/11/2004 Trang web www.home.vnn.vn truy cËp ngµy 18/11/2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực.doc