Xây dựng website quản lý danh bạ điện thoại cho công ty Bưu điện

Lời nói đầu Trong xã hội ngày nay các phương tiện truyền thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong các hoạt động kinh tế chính trị. Chính nhờ có các phương thức truyền thông này đã tạo cho con người ta xích lại gần nhau hơn, khoảng cách về địa lý cũng bị thu hẹp lại. Một trong những phương tiện truyền thông tin rất quan trọng đó là điện thoại, tuy điện thoại đã được phát minh ra từ lâu nhưng đến nay điện thoại vẫn là một phương tiện truyền thông rất hữu hiệu, và đây cũng là một phương tiện mà được rất nhiều người dân trên thế giới dùng .Tuy nhiên ở Việt Nam ta mấy năm trước do nền kinh tế còn kém, đời sống nhân dân còn khó khăn nên điện thoại mới chỉ được dùng ở các cơ quan, các gia đình ở các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong những năm gần đây do nền kinh tế nước ta đã có những cải thiệt đáng kể, đời sống của người dân được nâng lên một bậc cho nên việc dùng điện thoại không còn ít như trước kia nữa.Hầu như dân số nước ta đang sử dụng phương tiện truyền thông này. Chính vì vậy nên nghành bưu chính đã gặp một số khó khăn nhất định đó là vì ngày càng có nhiều người sử dụng nên công việc quản lý số điện thoại, khách hàng đã gặp không it khó khăn những khó khăn này đã gây nên một số rắc rối, phiền hà cho khách hàng, như nhấm số nhầm hoá đơn thu tiền v v. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng cần được giải quyết ngay, nên em đã quyết định chọn đề tài : Xây dựng trang Web quản lý số điện thoại cho công ty bưu điện. Và em cũng xin bày tỏ lòng biêt ơn vô cùng sâu sắc đến TS.Trương Văn Tú (Trưởng bộ môn phân tích hệ thống thông tin Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) đã giúp đỡ em rất nhiều trong các công việc thu thập tài liệu cũng như đã hướng dẫn em trong suốt thòi gian thực hiện đề án này. Lưu ý : Mình đã kèm theo 2 font của đề án, các bạn chỉ cần giải nén và copy 2 font đó dô ổ C:\WINDOWS\Fonts là xong .

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng website quản lý danh bạ điện thoại cho công ty Bưu điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong x· héi ngµy nay c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng tin ®ãng vai trß v« cïng quan träng, ®Æc biÖt lµ trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ. ChÝnh nhê cã c¸c ph­¬ng thøc truyÒn th«ng nµy ®· t¹o cho con ng­êi ta xÝch l¹i gÇn nhau h¬n, kho¶ng c¸ch vÒ ®Þa lý còng bÞ thu hÑp l¹i. Mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng tin rÊt quan träng ®ã lµ ®iÖn tho¹i, tuy ®iÖn tho¹i ®· ®­îc ph¸t minh ra tõ l©u nh­ng ®Õn nay ®iÖn tho¹i vÉn lµ mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng rÊt h÷u hiÖu, vµ ®©y còng lµ mét ph­¬ng tiÖn mµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi d©n trªn thÕ giíi dïng .Tuy nhiªn ë ViÖt Nam ta mÊy n¨m tr­íc do nÒn kinh tÕ cßn kÐm, ®êi sèng nh©n d©n cßn khã kh¨n nªn ®iÖn tho¹i míi chØ ®­îc dïng ë c¸c c¬ quan, c¸c gia ®×nh ë c¸c thµnh phè lín nh­ thµnh phè Hµ Néi, vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng c¶i thiÖt ®¸ng kÓ, ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc n©ng lªn mét bËc cho nªn viÖc dïng ®iÖn tho¹i kh«ng cßn Ýt nh­ tr­íc kia n÷a.HÇu nh­ d©n sè n­íc ta ®ang sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nµy. ChÝnh v× vËy nªn nghµnh b­u chÝnh ®· gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh ®ã lµ v× ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi sö dông nªn c«ng viÖc qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i, kh¸ch hµng ®· gÆp kh«ng it khã kh¨n nh÷ng khã kh¨n nµy ®· g©y nªn mét sè r¾c rèi, phiÒn hµ cho kh¸ch hµng, nh­ nhÊm sè nhÇm ho¸ ®¬n thu tiÒn v..v. §©y lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng cÇn ®­îc gi¶i quyÕt ngay, nªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : X©y dùng trang Web qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i cho c«ng ty b­u ®iÖn. Vµ em còng xin bµy tá lßng biªt ¬n v« cïng s©u s¾c ®Õn TS.Tr­¬ng V¨n Tó (Tr­ëng bé m«n ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n) ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng viÖc thu thËp tµi liÖu còng nh­ ®· h­íng dÉn em trong suèt thßi gian thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy. PhÇn 1:TÇm quan träng cña th«ng tin trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Trong nh÷ng nh­ng 80 chóng ta ®· ®­îc chøng kiÕn sù ph¸t triÓn v« cïng to lín cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ tÇm quan träng cña nã trong c¸c tæ chøc x· héi còng nh­ trong lÜnh vùuc kinh tÕ theo sè liÖu míi nhÊt cña mét t¹p chÝ tin häc cña n­íc Mü ®· cho chóng ta thÊy r»ng mçi ngµy giíi kinh doanh n­íc Mü s¶n sinh ra kho¶ng gÇn 700 triÖu trang d÷ liÖu vÒ tin häc, 235 triÖu tê ph« t« copy vµ gÇn 78 triÖu th­ tÝn. Hä cßn cho biÕt r»ng hµng n¨m l­îng th«ng tin nµy sÏ t¨ng kho¶ng 25%. Trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng nh÷ng ë ph­¬ng t©y mµ ngay c¶ ë ph­¬ng ®«ng chóng ta ph¶i c«ng nhËn mét thùc tÕ r»ng sè l­îng nh©n viªn thu thËp vµ xö lý th«ng tin ngµy cµng t¨ng so víi bÊt kú mét ngµnh nµo kh¸c mçi n¨m ­íc tÝnh cã kho¶ng hµng triÖu m¸y tÝnh ra ®êi. C¸c hÖ thèng m¸y tÝnh nµy ®· nèi chóng ta l¹i víi nhau, vµ cã thÓ nãi r»ng x· héi cña thêi ®¹i chóng ta ngµy nay ®ã lµ thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin, nh­ ta ®· biÕt trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû c¸c doanh nghiÖp th­êng tËp chung tiÒm lùc cña hä vµo c«ng viÖc ®ã lµ tù ®éng ho¸ c¸c c«ng viÖc thñ c«ng nh­ n¾p r¸p ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhËn thÊy r»ng chØ cã nh÷ng c«ng viÖc trÝ ãc míi ®em l¹i lîi nhuËn cao vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ ph¸t triÓn vµ ngµy ngµy cµng cÇn nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm kü thuËt cao vµ nÒn kinh tÕ cña n­íc ta sÏ ®i lªn nÒn kinh tÕ tri thøc. Vµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña chóng ta ph¸t triÓn ®­îc nh­ vËy ®ã chÝnh lµ do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ th«ng tin ®· ®ãng mét vai trß cña mét lùc l­îng trî gióp vµ lµ mét chÊt xóc t¸c cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh÷ng kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu, phÇn mÒm thÕ hÖ thø t­, hÖ chuyªn gia, vÖ tinh viÔn th«ng vµ vi tin häc lµ nh÷ng c«ng cô qu¶n lý v« cïng tèt cho c¸c doanh nghÞªp, sù ph¸t t¸n cña nh÷ng c«ng cô nµy ®«i khi ®­îc thùc hiÖn nhanh nh­ chíp, nh­ chóng ta ®· biÕt. Tæ chøc lµ mét hÖ thèng ®­îc t¹o lªn tõ c¸c c¸ thÓ ®Ó dÔ dµng ®¹t ®­îc môc tiªu th× tæ chøc ph¶i thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng chÝnh v× thÕ chñ thÓ cña qu¶n lý ph¶i thu nhËn th«ng tin tõ m«i tr­êng bªn ngoµi vµ tõ chÝnh ®èi t­îng qu¶n lý cña m×nh mµ x©y dùng nªn môc tiªu vµ lËp kÕ ho¹ch bè trÝ c¸n bé sao cho phï hîp v× vËy kÕt qu¶ lao ®éng qu¶n lý chñ yÕu lµ ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t­îng qu¶n lý ®Ó nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra chÝnh v× vËy ta cã thÓ nãi r»ng th«ng tin võa lµ nhiªn liÖu ®Çu vµo võa lµ nhiªn liÖu ®Çu ra cña qu¶n lý th«ng tin lµ thµnh phÇn chÝnh cña chÝnh bé phËn qu¶n lý kh«ng cã th«ng tin th× kh«ng thÓ thùc hiÖn qu¶n lý ®­îc. Xö lý th«ng tin C¸n bé qu¶n lý Th«ng tin th«ng tin ®Çu vµo ®Çu ra ra quyÕt ®Þnh Nh­ chóng ta ®· biÕt trong lÞch sö cã c¸c lo¹i qu¶n lý sau : · CÊu tróc qu¶n lý gi¶n ®¬n: lµ mét lo¹i qu¶n lý mµ chñ cña tæ chøc th©u tãm hÕt quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm vµ v¹ch ra chiÕn l­îc s¸ch l­îc .cÊu tróc qu¶n lý gi¶n ®¬n cã rÊt Ýt c¸n bé trî gióp ,vµ ph©n cÊp hÇu nh­ kh«ng cã ,c«ng viÖc kh«ng chuyªn viÖt ho¸ vµ còng Ýt thay ®æi. ·CÊu tróc quan chÕ m¸y mãc: CÊu tróc nµy x¸c ®Þnh râ rµng uy quyÒn ,quyÒn lùc tËp trung trong tay nhµ qu¶n lý ·CÊu tróc quan chÕ chuyªn m«n: Nhµ qu¶n lý thuª c¸c nhµ chuyªn m«n cho hä kiÓm so¸t c«ng viÖc cña hä.lao ®éng chuyªn m«n cña tõng ng­êi còng kh¸ ®éc lËp víi lao ®éng cña c¸c ®ång nghiÖp ·CÊu tróc ph©n quyÒn mét tæ chøc ®­îc ph©n thµnh nhiÒu tæ chøc gÇn nh­ tù trÞ ,kh«ng phô thuéc nhau ·CÊu tróc nhãm dù ¸n C¸c nh©n viªn phèi hîp víi c¸c chuyªn gia ®Ó thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n nhá dùa trªn yªu cÇu cña thÞ tr­êng. ChÝnh v× qu¶n lý cã nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau víi nh÷ng cÊp ®é kh¸c nhau nªn th«ng tin còng cã nh÷ng cÊp ®é kh¸c nhau, th«ng th­êng ng­êi ta th­êng chia th«ng tin ra lµm c¸c cÊp ®é nh­ sau ·Th«ng tin cÊp ®é chiÕn l­îc ·Th«ng tin víi cÊp ®é chiÕn thuËt ·Th«ng tin víi cÊp ®é t¸c nghiÖp · Th«ng tin víi cÊp ®é sö lý giao dÞch ChÝnh v× th«ng tin cã vai trß v« cóng to lín trong c¸c lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nªn n­íc ta lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn ®øng tr­íc t×nh h×nh Êy c¸c doanh nghiÖp n­íc ta muèn theo kÞp vÒ tr×nh ®é qu¶n lý víi c¸c n­íc ph¸t triÓn th× ®Æt ra cho chóng ta mét thùc tÕ ®ã lµ chóng ta ph¶i ¸p dông tin häc vµo trong lÜnh vùc qu¶n lý vµo doanh nghiÖp cña m×nh. §øng tr­íc mét thùc tÕ nh­ vËy mét sè doanh nghiÖp ®· nhËn biÕt ®­îc ®iÒu nµy nªn ®ang vµ sÏ ¸p dông hÖ thèng th«ng tin vµo trong lÜnh vùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp m×nh. Mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®i tiªn phong vµ còng lµ doanh nghiÖp ®· sím nhËn ra ®iÒu quan träng nµy ®ã lµ doanh nghiÖp B­u ®iÖn thµnh phè hµ néi vµ B­u ®iÖn thµnh phè hµ néi ®· yªu cÇu Khoa Tin Häc Kinh TÕ Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n x©y dùng cho hä mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý kh¸c, qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i cña c«ng ty. PhÇnII. ThiÕt KÕ chi tiÕt Giai ®o¹n 1: §¸nh gi¸ yªu cÇu (X©y dùng dù ¸n kh¶ thi) Tªn ®Ò tµi:X©y dùng trang Web cho c«ng ty B­u ®iÖn thµnh phè Hµ Néi,Vµ cung cÊp c¸c dÞch vô tra cøu sè ®iÖn tho¹i 1.Ng­êi yªu cÇu :c«ng ty b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi 2.Tãm l­îc nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña b­u ®iÖn thµnh phè HµNéi: C«ng ty B­u ®iÖn thµnh phè hµ néi lµ mét c«ng ty chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ b­u chÝnh viÔn th«ng còng nh­ dÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ®iÖn tho¹i di ®éng (mobile) trong ®Þa bµn hµ néi c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng thµnh phè hµ néi lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam hay cßn ®­îc gäi lµ VDC(Viet Nam Data Communation) vµ d­íi nã cßn cã c¸c c«ng ty con kh¸c trùc thuéc nã nh­ c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng cña c¸c quËn huyÖn (c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng huyÖn thanh tr×, c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng quËn hai bµ tr­ng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng quËn hoµn kiÕm....)tæng céng c¸c c«ng ty con cña c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng thµnh phè hµ néi cã thÓ lªn ®Õn hµng chôc c«ng ty ,c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng thµnh phè hµ néi kh«ng chØ cung cÊp c¸c dÞch vô gäi ®iÖn tho¹i trong n­íc mµ c«ng ty nµy cßn cung cÊp c¸c dÞch vô c¸c cuéc gäi ®i ®Õn c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­ c¸c cuéc gäi tõ ViÖt Nam (Hµ néi) ®Õn c¸c n­íc kh¸c nh­, Mü, Canada, Ph¸p, Thôy®iÓn, Angeri, §anm¹ch, Anh, §øc......., ngoµi viÖc cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i (cè ®Þnh, di ®éng, c¸c lo¹i thÎ ®iÖn tho¹i)th× c«ng ty b­u chÝnh thµnh phè hµ néi cßn cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c nh­ dÞch vô Internet,dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh,dÞch vô ®iÖn hoa, dÞch vô tÆng quµ theo yªu cÇu tõ nh­ng n¨m 90 l¹i ®©y tr­íc sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin, còng nh­ sù ph¸t triÓn v« cïng m¹nh cña hÖ thèng c«ng nghÖ trong nghµnh b­u chÝnh viÔn th«ng, cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng ty b­u chÝnh kh¸c ra ®êi, thªm vµo ®ã mét vÊn ®Ò míi l¹i ®­îc n¶y sinh ®ã lµ sù qu¸ t¶i trong c¸c dÞch vô 1080(dÞch vô hái ®¸p th«ng qua ®iÖn tho¹i) mét trong nh÷ng th«ng tin mµ kh¸ch hµnh hay hái nhÊt ®ã lµ th«ng tin mµ khi kh¸ch hµng cña chóng ta biÕt sè ®iÖn tho¹i mµ kh«ng biÕt chÝnh x¸c ®Þa cña chñ nh©n cña sè ®iÖn tho¹i ë ®©u ,khu vùc nµo, thµnh phè nµo (vÝ dô khi mét ng­êi b¹n muèn ®i th¨m ng­êi b¹n th©n cña m×nh mµ anh ta l¹i kh«ng biÕt râ ®Þa chØ cña ng­êi b¹n th©n cña m×nh ë ®©u mµ trong tay anh ta chØ cã sè ®iÖn tho¹i cña ng­êi b¹n th©n ®Ó dµnh cho ng­êi b¹n th©n mét s­ bÊt ngê khi anh ta ®Õn th¨m anh ta gäi cho dÞch vô 1080 ®Ó hái ®Þa chØ dùa trªn sè ®iÖn tho¹i nh­ng dÞch vô nµy lu«n qua t¶i nªn ®îi rÊt l©u g©y phiÒn hµ cho ng­êi hái gi¸ thµnh l¹i ®¾t )®Ó qu¶ng c¸o cho m×nh b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi quyÕt ®Þnh sÏ thiÕt kÕ mét trang Web ®Ó qu¶ng c¸o, giíi thiÖu nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty m×nh,khi ®ã nÕu anh b¹n trªn vÝ dô trªn kh«ng muèn gäi dÞch vô 1080 ®Ó hái ®Þa chØ anh ta cã thÓ vµo trang Web cña b­u ®iÖn, vµ vµo trang t×m kiÕm ®Ó t×m kiÒm th«ng tin . ·M« t¶ qua c¬ së vËt chÊt vµ nh©n sù trong c«ng ty: C«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng thµnh phè hµ néi n»m trªn ®­êng §inh Tiªn Hoµng (ë thµnh phè hµ néi) ®èi diÖn víi hå hoµn kiÕm. Toµn bé trô së cña c«ng ty bao gåm cã 5 tÇng, cã tæng sè 35 phßng mçi phßng vµo kho¶ng 100m2 bao gåm 1 phßng gi¸m ®èc, 10phßng lín trong ®ã chøa c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho viÖc kÕt nèi c¸c ®iÖn tho¹i, 8 phßng ®­îc ®Æt dïng cho môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty ®ã lµ, phßng cho dÞch vô gäi ®iÖn tho¹i, phßng b¸n c¸c thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng, phßng b¸n c¸c tµi liÖu vÒ b­u chÝnh viÔn th«ng phßng b¸n c¸c Internetcard, cßn l¹i 9 phßng th× ®­îc dïng lµm c¸c phßng ban chÝnh trong c«ng ty, cô thÓ c«ng ty cã c¸c phßng ban chÝnh nh­ sau *Phßng gi¸m ®èc *Phßng kÕ to¸n *Phßng ®¸p øng th¾c m¾c cña kh¸ch hµng *Phßng kü thuËt *Phßng Marketing *Phßng qu¶n trÞ Phßng gi¸m ®èc S¬ ®å chøc n¨ng: Phßng kÕ ho¹ch Phßng Marketting Phßng kÕ to¸n Phßng gi¶i ®¸p Th¾c M¾c Phßng qu¶n trÞ Phßng kü thuËt Yªu cÇu Gi¸m §èc b. VÊn ®Ò nÈy sinh Trong c¸c phßng ban c¸c dÞch vô cña c«ng ty ®ang ho¹t ®éng ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng viÖc mµ nÕu kh«ng dïng c¸c c«ng cô míi khã cã thÓ qu¶n lý ®­îc, vµ trong t­¬ng lai c«ng ty l¹i®ang muèn më thªm c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh kh¸c, ®Þa bµn kh¸c cña tæ quèc, vµ c«ng ty còng ®ang cã ý ®Þnh t×m c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®Ó cïng hîp t¸c trong kinh doanh, mÆt kh¸c x©y dùng mét trang Web ®Ó giíi thiÖu cho c«ng ty m×nh lµ mét c«ng viÖc tÊt yÕu mµ nã kh«ng nh÷ng chØ cÇn víi c¸c c«ng ty lín, mµ ngay c¶ c¸c c«ng ty nhá còng cÇn ph¶i x©y d­ng trang Web cho riªng m×nh ®Ó giíi thiÖu vÒ c«ng ty cña m×nh, ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c, kÓ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp trong n­íc lÉn doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Òu biÕt ®Õn c«ng ty,®Ó khi cÇn thiÕt hä cã thÓ liªn hÖ víi c«ng ty ®Ó hîp t¸c kinh tÕ, chÝnh v× vËy c«ng ty b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi(Ha Noi Telecom) míi quyÕt ®Þnh x©y dùng trang Web cho c«ng ty m×nh. c.Ph¸c ho¹ qua s¬ ®å hÖ thèng th«ng tin b­u ®iÖn (Hµ néi Telecom): (s¬ ®å DFD level1) Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ to¸n §èi t¸c HÖ th«ng th«ng tin ( Trang web) Ng­êi kh¸c Phßng kü thuËt Kh¸ch hµng Phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c Hå s¬ hÖ thèng d.§¸nh gi¸ kh¶ thi ·MÆt tµi chÝnh: Chi phÝ m¸y tÝnh + m¸y In bao gåm tÊt c¶ 6 bé m¸ygi¸ tiÒn lµ: 11 triÖu Chi phÝ viÕt phÇn mÒm qu¶n lý : 10 triÖu Chi phÝ thuª x©y dùng trang Web lµ :12 triÖu Chi phÝ ®µo t¹o l¹i nh©n lùc: 2 triÖu Tæng chi phÝ lµ : 100 triÖu ·MÆt thêi gian: Tæng thêi gian thùc hiÖn lµ : 3 th¸ng 10 ngµy Giai ®o¹n 2 : LËp kÕ ho¹ch chi tiÕt a. §éi ngò ph©n tÝch viªn bao gåm Gi¸m ®èc :Lª Trung Dòng Ph©n tÝch viªn :NguyÔn §¨ng Long LËp tr×nh viªn :§ç Trung TuÊn Kü thuËt viªn : Lª Thµnh Nam b.Thu thËp th«ng tin (Pháng vÊn): Pháng vÊn : ¤ng Lª trung Dòng (gi¸m ®èc c«ng ty b­u ®iÖn thµnh phè) Pháng vÊn :¤ng NguyÔn v¨n Thµnh(§¹i diÖn phßng tin häc cña c«ng ty) Pháng vÊn :¤ng D­¬ng manh Hïng(§¹i diÖn phßng kü thuËt) Pháng vÊn : Bµ Phan Huúnh §iÖp(§¹i diÖn phßng kÕ to¸n) Pháng vÊn :¤ng NguyÔn v¨n Hu©n (§¹i diÖn phßng kÕ ho¹ch) ·Tµi liÖu nghiªn cøu + Hå s¬ vµ nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö cña c«ng ty + Hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn + C¸c lo¹i ho¸ ®¬n thanh cña to¸n c«ng ty +Nh÷ng chiÕn L­îc ph¸t triÓn c«ng ty (chÆng ®­êng 2000 -2005) + Xem b¶ng theo dâi lao ®éng +Nh÷ng b¸o c¸o tæng kÕt cuèi kú,cuèi n¨m + Thêi gian nghiªn cøu tµi liªô: 25 ngµy + Chi phÝ t×m kiÕm tµi liÖu : 1 triÖu 3.M«i tr­êng hÖ th«ng th«ng tin Mét hÖ thèng th«ng tin kh«ng thÓ ph¸t triÓn trong mét m«i tr­êng trong suèt mµ nã bÞ ¶nh h­ëng bëi rÊt nhiÒu nh©n tè bªn ngoµi vµ ng­îc l¹i nã còng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c nh©n tè ®ã, tËp hîp nh÷ng nh©n tè ®ã ®­îc gäi lµ dµng buéc hÖ thèng. ·M«i tr­êng bªn ngoµi Nh­ ta ®· biÕt ho¹t ®éng cña c«ng ty dÞch vô b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi chñ yÕu lµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ, dÞch vô trong nghµnh b­u ®iÖn, c«ng ty lµ mét c«ng ty con cña c«ng ty mÑ ®ã lµ tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng viÖt nam(Viet Nam Data Communication),vµ cïng víi nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty mÑ, cïng víi sù më cöa thÞo tr­êng th× c«ng ty dÞch vô b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi ®ang ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi míi vµ nh÷ng th¸ch thøc míi. C¬ héi: Tr­íc sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña n­íc ta ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®¨ng ký thuª bao ®iÖn tho¹i, dÇn dÇn ®iÖn tho¹i ®· trë thµnh thiÕt bÞ cÇn thiÕt trong mçi gia ®×nh vËy nªn c«ng ty ngµy cµng cã nhiÒu thuª bao h¬n, thªm vµo ®ã víi sù më cöa thÞ tr­êng c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi hîp t¸c víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi mét c¸ch dÔ dµng h¬n, c¸c ®èi t¸c kinh tÕ ®Õn víi c«ng ty ngµy mét t¨ng tuy nhiªn c«ng ty còng ph¶i ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc míi do c¬ chÕ thÞ tr­êng g©y ra. Th¸ch Thøc: Cïng víi nh÷ng thuËn lîi do c¬ chÕ thÞ tr­êng ®em l¹i th× ®i cïng víi nã còng lµ c¸c khã th¸ch thøc, th¸ch thøc ®ã lµ khi thÞ tr­êng më cöa sÏ cã nhiÒu c«ng ty còng ra nhËp ngµnh lµm cho c«ng ty ph¶i chia sÎ thÞ tr­êng víi c¸c ®èi thñ kh¸c, mÆt kh¸c chÝnh v× cã nh÷ng ®èi thñ kh¸c ra nhËp thÞ tr­êng cho nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh nªn c«ng ty ph¶i thay ®æi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, hÖ thèng truyÒn ph¸t ®Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, mµ trang thiÕt bÞ nµy trong n­íc ch­a s¶n suÊt ®­îc c«ng viÖc nµy thËt khã. ·M«i tr­êng tæ chøc C«ng ty b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi cã tÊt c¶ 100 nh©n viªn ,vµ vèn cña c«ng ty ®· lªn ®Õn hµng tû ®ång, c«ng ty cã tÊt c¶ lµ 6 phßng ban víi c¸c chøc n¨ng kh¸cnhau M« t¶ chøc n¨ng c¸c phßng : ·Phßng kÕ to¸n phßng kÕ to¸n lµ phßng cã chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ lªn c¸c b¶ng c©n ®èi vÒ kÕ to¸n, tÝnh l­¬ng cho c¸c nh©n viªn, lªn c¸c b¸o c¸o cuèi kú, lªn c¸c b¸o c¸o tæng hîp ®Ó tr×nh gi¸m ®èc,ngoµi ra phßng nµy cßn cã chøc n¨ng thu tiÒn cña nh÷ng kh¸ch hµng míi ®¨ng ký sö dông sè ®iÖn tho¹i, tr­ëng phßng kÕ to¸n cßn ph¶i ký c¸c phiÕu chi ®Ó chi tiÒn mua s¾m c¸c thiÕt bÞ. M« h×nh chøc n¨ng phßng kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n ngo¹i tÖ NhËn TiÒn mÆt C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n Ng©n hµng ThÎ tÝn dông Kh¸ch hµng S¬ ®å luång th«ng tin cña phßng kÕ to¸n(DFD) Kh¸ch hµng 1.0 KiÓm tra sè tiÒn ph¶i thu 2.0 TÝnh c¸c kho¶n ph¶i thu 3.0 TÝnh VAT Bé tµi chÝnh 5.0 LËp b¸o c¸o Ban gi¸m ®èc 4.0 LËp phiÕu thu Yªu cÇu chi tiÒn 6.0 ViÕt phiÕu phª duyÖt chi ViÕt phiÕu chi Tr¶ tiÒn c¸c kho¶n Ph¶i Thu ®· KiÓm tra Ph¶i thu Tr­íc thuÕ D3 kho ho¸ ®¬n B¸o C¸o Göi ®Õn Göi ®Õn Göi®Õn c.chøc n¨ng phßng kü thuËt Phßng kü thuËt lµ phßng cã chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ phßng sÏ ph¶i söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong c«ng ty,vµ cßn ph¶i kh¾c phôc sù cè c¸c thiÕt bÞ trong c«ng ty còng nh­ ë bªn ngoµi, ngoµi ra phßng kü thuËt cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®ã lµ khi c«ng ty mua c¸c thiÕt bÞ míi th× phßng kü thuËt ph¶i ®i kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c¸c thiÕt bÞ mµ bªn b¹n ®· giao cho. S¬ ®å chøc n¨ng phßng kü thuËt(DFD): 2.0KiÓm tra yªu cÇu 1.0TiÕp nhËn yªu cÇu 4.0 Thùc hiÖn söa ch÷a Kh¸ch hµng 3.0 Ph©n c«ng söa ch÷a,n¾p ®Æt 5.0 Thu tiÒn söa ch÷a 6.0ViÕt ho¸ ®¬n Phßng kÕ to¸n Yªu cÇu göi ®i thùc hiÖn Ph©n C«ng Tr¶ l¹i th«ng b¸o yªu cÇu göi ®Õn D1 Kho ho¸ ®¬n S¬ ®å hÖ th«ng tr¶ l­¬ng phßng kÕ to¸n(DFD): Nh©n viªn 1.0 Tra ngµy c«ng TÝnh c¸c kho¶n khÊu trõ TÝnh thuÕ Bé tµi chÝnh Nh©n viªn Nh©n viªn Ngµy c«ng Ngµy c«ng ®· kiÓm tra phiÕu l­¬ng phiÕu l­¬ng Tæng hîp Tæng hîp Gi¸m ®èc Thu NhËp tr­íc thuÕ D1:HS thu nhËp Thu NhËp sau thuÕ PhiÕu thuÕ PhiÕu thuÕ D1 Nh©n viªn s¬ ®å chøc n¨ng phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c kh¸ch hµng(DFD): M« t¶ qua chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng nµy: phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c kh¸ch hµng bao gåm cã tÊt c¶ 10 nh©n viªn c«ng viÖc chÝnh cña phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c kh¸ch hµng tr¶ lêi nh÷ng th«ng tin khi mµ kh¸ch hµng göi yªu cÇu ®Õn (khi kh¸ch hµng muèn hái mét th«ng tin g× ®ã vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi, v¨n ho¸, thÓ thao ..... th× chØ viÖc bÊm sè m¸y 1080 sè m¸y nµy chÝnh lµ sè m¸y cña phßng tr¶ lêi kh¸ch hµng sau ®ã nh©n viªn trong phßng sÏ nhÊc m¸y vµ tr¶ lêi nh÷ng th¾c m¾c mµ kh¸ch hµng ®­a ra ). ngoµi ra phßng tr¶ lêi th¾c m¾c kh¸ch hµng cßn cã mét sè c¸c dÞch vô kh¸c nh­ lµ dÞch vô vÒ kÓ chuyÖn cæ tÝch cho c¸c em thiÕu niªn,nhi ®ång(khi mét bÐ trai, hoÆc bÐ g¸i muèn nghe truyÖn cæ tÝch th× em bÐ ®ã chØ cÇn bÊm sè m¸y 1080 th× lËp tøc nh©n viªn cña phßng tr¶ lêi th¾c m¾c kh¸ch hµng sÏ nhÊc m¸y vµ sÏ ®äc chuyÖn cæ tÝch mµ em bÐ ®ã yªu cÇu ), dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh (dÞch vô nhËn ®iÖn hoa, ®ã lµ khi mét b¹n nµo ®ã muèn tÆng hoa cho b¹n cña m×nh nh©n mét ngµy nµo ®Êy, ch¼ng h¹n ngµy 8-3 mµ b¹n ®ã ë xa hoÆc ng¹i kh«ng gi¸m ®Õn nhµ, hay muèn dµnh cho b¹n m×nh mét ®iÒu bÊt ngê th× cã thÓ gäi ®iÖn tho¹i ®Òn phßng tr¶ lêi yªu cÇu kh¸ch hµng theo sè 1080 hoÆc yªu cÇu ®¹t mét l½ng hoa, hay mét bã hoa theo ý m×nh ®Õn ®Þa chØ mµ anh ta yªu cÇu vµ anh ta ph¶i cho biÕt sè ®iÖn tho¹i cña anh ta, ®Þa chØ cña anh ta sau khi nhËn ®­îc yªu cÇu trªn nh©n viªn trong phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c kh¸ch hµng sÏ cã nhiÖm vô gäi ®iÖn, liªn hÖ víi tæ phôc vô cña c«ng ty ®Ó ®Æt hoa cho kh¸ch hµng vµ nh©n viªn tæ phôc vô cã nhiÖm vô lµ ph¶i trë hoa ®Õn ®Þa chØ mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, trong tr­êng hîp kh¸ch hµng ë xa ®Þa ®iÓm cña c«ng ty vÝ dô nh­ kh¸ch hµng ë §µ N½ng th× nóc nµy c«ng ty sÏ ph¶i liªn hÖ víi b­u ®iÖn §µ N½ng ®Ó b­u ®iÖn §µ N½ng sÏ chuyÓn hé theo ®Þa chØ cña c«ng ty) chi phÝ cho nh÷ng lÇn ®Æt hoa sÏ ®­îc nh©n viªn cña phßng gi¶i ®¸p th¾c m¾c kh¸ch hµng th«ng b¸o tr­íc khi kh¸ch hµng ®Æt ®iÖn hoa, thanh to¸n chi phÝ sÏ ®­îc nh©n viªn ®iÖn tho¹i khi thu tiÒn ®iÖn tho¹i sÏ thu (trong tr­êng hîp thuª bao ®iÖn tho¹i cè ®Þnh). Cßn nh÷ng tr­êng hîp kh¸c th× ng­êi ®Æt hoa ph¶i cã thÎ tÝn dông, hoÆc ®Æt tr­íc mét kho¶n tiÒn cho ®¹i lý b­u ®iÖn ë gÇn n¬i m×nh ë S¬ ®å biÓu diÔn chøc n¨ng phßng tr¶ lêi hái ®¸p Yªu cÇu kh¸c Phßng tr¶ lêi nh÷ng th¾c m¾c Kh¸ch hµng yªu cÇu th«ng tin kinh tÕ x· héi ... Yªu cÇu ®iÖn hoa Nh÷ng th¾c m¾c vÒ dÞch vô b­u ®iÖn kÓ chuyÖn cho thiÕu nhi Yªu cÇu t×m ®Þa chØ ®¸p øng ®¸p øng D1 kho d÷ liÖu lÊy d÷ liÖu ®¸p øng ®¸p øng ®¸p øng ®¸p øng H×nh 3.4 H×nh nµy m« t¶ qua chøc n¨ng mµ phßng tr¶ lêi yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn S¬ ®å DFD cña phßng tr¶ lêi yªu cÇu kh¸ch hµng Phßng tr¶ lêi yªu cÇu 3.0 L­u tr÷ d÷ liÖu t×m thÊy 1.0Xem xÐt ®¸p øng dÞch vô ®Æt hµng Kh¸ch Hµng Yªu cÇu Thùc hiÖn Thùc hiÖn 2.0 Xem xÐt vµ t×m kiÕm Truy cËp D1:Khod÷liÖu Göi®Õn M« t¶ qua chøc n¨ng c¸c phßng kh¸c (phßng mark,phßng gi¸m ®èc, phßng qu¶n trÞ). •Phßng Marketing: Phßng marketing lµ phßng rÊt quan träng trong c«ng ty chøc n¨ng chÝnh cña phßng nµy ®ã lµ thu thËp th«ng tin kh¸ch hµng, th«ng tin cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, th«ng tin thÞ tr­êng sau ®ã lµ xö lý th«ng tin ®Ó cung cÊp cho c¸c phßng ban liªn quan, ®Ó c¸c phßng nµy ra c¸c quyÕt ®Þnh, v¹ch ra c¸c chÝnh s¸ch, s¸ch l­îc,®­êng lèi, c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong t­¬ng lai, th«ng tin phßng marketing cung cÊp lµ v« cïng quan träng, th«ng tin nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trong c«ng ty trong t­¬ng lai, ®Õn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh trong c«ng ty trong t­¬ng lai, còng nh­ l­îng hµng b¸n ®­îc cña c«ng ty hiÖn t¹i, ngoµi ra phßng marketing cßn cã nhiÖm vô ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ph­¬ng thøc ®Ó c«ng ty b¸n ®­îc hµng trong t­¬ng lai v¹ch ra c¸c chiÕn l­îc ®Ó x©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi, c¸c chÝnh s¸ch ®Ó më réng thÞ tr­êng •Phßng qu¶n trÞ: Phßng qu¶n trÞ cã tÊt c¶ lµ 5 nh©n viªn, ho¹t ®éng chÝnh cña phßng nµy ®ã lµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña nh©n viªn trong c«ng ty, qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c«ng ty, ngoµi ra phßng nµy cßn cã nhiÖm vô tuyÓn nh©n viªn cho c«ng ty, nÕu c«ng ty cã nhu cÇu, vµ thªm vµo ®ã th× phßng qu¶n trÞ cßn cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang cßn lao ®éng, còng nh­ c¸c c«ng nh©n viªn ®· vÒ h­u, thªm vµo ®ã th× phßng qu¶n trÞ cßn ph¶i cã nhiÖm vô n÷a ®ã lµ phßng ph¶i nªn c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c phong trµo cña nh©n viªn, c¸c thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Ó b¸o c¸o lªn ban gi¸m ®èc ®Ó xÐt duyÖt khen th­ëng kû luËt c¸n bé c«ng nh©n viªn. •Phßng gi¸m ®èc Phßng gi¸m ®èc bao gåm cã ba thµnh viªn trong ®ã mét gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc vµ mét th­ ký chøc n¨ng chÝnh cña phßng nµy®ã lµ nhËn b¸o c¸o,phª duyÖt c¸c b¸o c¸o,ký c¸c quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm c¸n bé trong c«ng ty, ®­a ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong t­¬ng lai . S¬ ®å chøc n¨ng cña c¶ hÖ thèng(DFD): 3.0 LËp b¸o c¸o Gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch 1.0 NhËp c¸c th«ng tin kh¸ch hµng Phßng kÕ to¸n Phßng qu¶n trÞ Phßng kü thuËt 2.0 t×m kiÕm th«ng tin,n¾p ®Æt ®iÖn tho¹i míi C¸ nh©n Tæ chøc §¬n vÞ kh¸c Phßng kÕ ho¹ch Kh¸ch hµng §èi t¸c kinh tÕ ®­a c¸c lÊy th«ng tin b¸o c¸o lÊy lÊy th«ng tin ®­a c¸c b¸o c¸o ®­a b¸o c¸o ®­a b¸o c¸o göi ®Õn Hå s¬ kh¸ch hµng Yª YªucÇu cÇu Yª Yªu cÇu D2 kho d÷ liÖu Giai ®o¹n 3 :ThiÕt kÕ L« gic *Tµi liÖu nghiªn cøu Stt Tªn tµi liÖu M· tµi liÖu CÊp qu¶n lý M« t¶ 1 Hå s¬ kh¸ch hµng BDTP01 Phßng kinh doanh C¸c bé hå s¬ cñakh¸ch hµng 2 PhiÕu thanh to¸n B§TP02 Phßng kÕ to¸n Ho¸ ®¬n thanh to¸n cña kh¸ch hµng 3 Hå s¬ c«ng nh©n viªn BDTP03 Phßng Qu¶n trÞ nh©n lùc L­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, nh­ ngµy sinh ngµy vµo biªn chÕ,vµo ®¶ng 4 PhiÕu yªu cÇu mua trang thiÕt bÞ B§TP04 Phßng kÕ to¸n PhiÕu nµy gi l¹i c¸c yªu cÇu mua s¾m, b¸n hµng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn 5 C¸c lo¹i b¸o c¸o ®· lªn B§TP05 Phßng gi¸m ®èc ®©y lµ c¸c lo¹i b¸o c¸o mµ c¸c phßng ®· lªn vµ b¸o c¸o cho gi¸m ®èc 6 ChiÕn l­îcph¸t triÓn C«ng ty 2003-2005 B§TP Phßng gi¸m ®èc …………… b.thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu V× thêi gian cã h¹n nªn d­íi ®©y em míi chØ thiÕt kÕ ®­îc hai m« h×nh c¬ së d÷ liÖu (Mong c¸c b¹n sau thùc hiÖn tiÕp) • C¬ së d÷ liÖu vÒ qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i • C¬ s¬ d÷ liÖu vÒ qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn Nh÷ng c¬ së d÷ liÖu ch­a ®­îc thiÕt kÕ lµ • C¬ së d÷ liÖu vÒ b¸n hµng trªn m¹ng • C¬ së d÷ liÖu c¸c th«ng tin ®¨ng t¶i (v¨n ho¸ x· héi) • C¬ së d÷ liÖu vÒ th«ng tin hái ®¸p c.C¬ së d÷ liÖu vÒ qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i: *M« h×nh quan hÖ cña c¸c thùc thÓ H×nh 1.0 *M« h×nh quan hÖ qu¶n lý c«ng nh©n viªn M« h×nh quan hÖ cña c¸c thùc thÓ H×nh 2.0 2.ThiÕt kÕ giao diÖn Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt d­íi d¹ng trang Web ng«n ng÷ sö dông chÝnh lµ ng«n ng÷ HTML vµ ASP ch­¬ng tr×nh míi chØ viÕt ®­îc ®­îc mét sè trang Demo víi mµn h×nh giao diÖn chÝnh lµ trang Web Home cã d¹ng nh­ sau Trªn trang nµy chøa c¸c chøc n¨ng, c¸c th«ng tin vÒ ngµnh b­u ®iÖn cña n­íc ta, bªn ph¶i lµ c¸c nót chøc n¨ng kh¸c Nót thø nhÊt cã tªn lµ giíi thiÖu khi bÊm vµo nót nµy th× ch­¬ng tr×nh sÏ liªn kÕt tíi mét trang Web kh¸c trang nµy sÏ chøa c¸c th«ng tin vÒ B­u ®iÖn thµnh phè hµ néi, vµ giíi thiÖu vÒ c«ng ty nµy. *Nót thø hai lµ nót dÞch vô Khi ta nh¾p chuét vµo nót nµy th× lËp tøc ch­¬ng tr×nh sÏ liªn kÕt ®Õn mét trang kh¸c trang nµy sÏ chøa ®Çy ®ñ vÒ c¸c th«ng tin vÒ c¸c dÞch vô mµ b­u ®iÖn thµnh phè hµ néi cung cÊp(trang nµy ch­a viÕt code). *Nót thø t­ lµ nót cã tªn lµ danh b¹ nót nµy cã chøc n¨ng lµ gióp cho ng­êi dïng t×m sè ®iÖn tho¹i theo ®Þa chØ, hoÆc khi biÕt ®Þa chØ muèn t×m sè ®iÖn tho¹i giao diÖn trang nµy cã d¹ng nh­ sau Chóng ta cã thÓ t×m kiÕm theo c¸c chØ môc sau *T×m kiÕm theo ®Þa bµn(Vïng) *Cã thÓ t×m kiÕm theo sè ®iÖn tho¹i *T×m kiÕm theo §Þa chØ NÕu ta nhËp sai ta nhËp vµo nót nhËp l¹i th× lËp tøc c¸c chØ môc tªn trang sÏ cho phÐp chóng ta nhËp l¹i sau khi ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c chØ môc t×m kiÕm th× chóng ta bÊm nót t×m kiÕm th× lËp tøc ch­¬ng tr×nh sÏ t×m ë c¬ së d÷ liÖu ë sever xem cã kh«ng nÕu cã th× ch­¬ng tr×nh sÏ ®­a ra mét trang kÕt qu¶ t×m kiÕm. VÝ dô: chóng ta t×m theo ®Þa bµn hµ néi khi n¾p vµo th× lËp tøc ch­¬ng tr×nh sÏ cho ra trang kÕt qu¶ nh­ sau: Trang nµy sÏ in ra nh÷ng ng­êi cã hé khÈu hµ néi ®Þa chØ sè ®iÖn tho¹i cña hä. *Nót hái ®¸p víi chøc n¨ng lµ kh¸ch hµng khi cã nh÷ng th¾c m¾c th× kh¸ch hµng cã thÓ ®­a ra nh÷ng c©u hái vµo trang nµy th× sÏ ®­îc c«ng ty gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c nµy *Nót ®¨ng nhËp: nót nµy cã chøc n¨ng lµ khi ta nhÊn vµo nót nµy ch­¬ng tr×nh sÏ in ra mét trang cã d¹ng nh­ sau Chøc n¨ng cña trang nµy cho phÐp nhµ qu¶n lý cã thÓ nhËp c¸c d÷ liÖu vÒ thuª bao míi, söa c¸c thuª bao, xãa c¸c thuª bao mµ thuª bao nµy kh«ng cßn thuª n÷a, thuª bao míi ®­îc cËp nhËt sÏ ®­îc hiÖn ra ë d­íi ®©y. PhÇn 3:§¸nh gi¸ •Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh nµy míi chØ ch¹y ®­îc phÇn t×m kiÕm sè ®iÖn tho¹i (nót danhb¹) nót §¨ng nhËp. Ch­¬ng tr×nh cã thÓ t×m sè ®iÖn tho¹i theo ®Þa chØ, theo m· vïng theo hä tªn theo sè ®iÖn tho¹i. •H¹n chÕ cña ch­¬ng tr×nh V× thêi gian cã h¹n nªn mét sè chøc n¨ng ch­a kÞp viÕt nh­ c¸c th«ng tin trªn trang chñ chØ mang tÝnh chÊt minh ho¹ ch­a ®­îc x©y dùng ChÕ ®é ph©n quyÒn trong phÇn ®¨ng nhËp ch­a hoµn thµnh nªn mäi ng­ßi dïng ®Òu cã thÓ can thiÖp vµo c¬ së d÷ liÖu cña môc nµy ®­îc Môc hái ®¸p kh¸ch hµng ch­a ®­îc x©y dùng(c¶ phÇn c¬ së d÷ liÖu) Môc ý kiÕn kh¸ch hµng còng ch­a ®­îc x©y dùng(c¶ phÇn CSDL) mong c¸c b¹n x©y dùng thªm •H­íng dÉn cµi ®Æt Ch­¬ng tr×nh nµy nÕu ch¹y thö ngiÖm trªn m¸y PC th× cÇn cÊu h×nh nh­ sau CPU 100 Mhz Ram : 16Mb HDD: 2.1Gb VGA: 1Mb C¸ch cµi ®Æt : •M¸y PC cña b¹n cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh Win98/95 Cµi ®Æt Internetexflower 4.0 Dïng ODBC 32bit (trong Control panel)®Ó kÕt nèi ®Õn c¬ së d÷ liÖu Cµi tr×nh sever ¶o: personalWebsever(PWS) hayInternet informationserver Sau®ã ph¶i copy ch­¬ng tr×nh vµo môc InetPublic\WWWroot.NÕu lµ PWS gäi tr×nh duyÖt Internetexflower ra vµ gâ ®­êng dÉn tªn server vµ trang Home VÝ dô: khi cµi PWS th× sever tªn lµ thuan gäi trang homepage nh­ sau http\\thuan\home.html Phô Lôc :Code ch­¬ng tr×nh C¸c hµm sö dông trong ch­¬ng tr×nh <% Sub Header() %> New Page 1 BODY,H1,H2,H3,H4,UL,LI,INPUT,A,B,TEXTAREA,select { font-family: .Vntime } P { font-family: .Vntime; } h5 {font-family: .VnArial Narrow; color: #222222;size:4pt;} A { color: #3300FF;text-decoration: underline; } A:visited { color: #3300FF } A:hover { text-decoration:none ;color: #3300FF; background-color: #FFFFF2 } tr { font-family: .Vntime,size:4pt;} <img src="Images/bannernew.bmp" width="775" height="129" alt="banner.jpg (43099 bytes)"> Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi - §Þa chØ: 94 §inh Tiªn Hoµng - Email: - Tel: 8234567 - Fax: 8235467 <img src="Images/banner21.jpg" width="775" height="25" alt="banner21.jpg (3135 bytes)"> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <a href="#" onMouseOver="window.document.nut1.src='Images/mucchon12.bmp';" onMouseOut="window.document.nut1.src='Images/mucchon11.bmp';" onClick="return false;"><img name="nut1" src="Images/mucchon11.bmp" width="150" height="27" alt="mucchon11.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <a href="#" onMouseOver="window.document.nut2.src='Images/mucchon22.bmp';" onMouseOut="window.document.nut2.src='Images/mucchon21.bmp';" onClick="return false;"><img name="nut2" src="Images/mucchon21.bmp" width="150" height="27" alt="mucchon11.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <a href="TimKiem.asp" onMouseOver="window.document.nut3.src='Images/mucchon52.bmp';" onMouseOut="window.document.nut3.src='Images/mucchon51.bmp';"><img name="nut3" src="Images/mucchon51.bmp" width="150" height="27" alt="mucchon11.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <a href="#" onMouseOver="window.document.nut4.src='Images/mucchon32.bmp';" onMouseOut="window.document.nut4.src='Images/mucchon31.bmp';" onClick="return false;"><img name="nut4" src="Images/mucchon31.bmp" width="150" height="27" alt="mucchon31.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <a href="#" onMouseOver="window.document.nut5.src='Images/mucchon42.bmp';" onMouseOut="window.document.nut5.src='Images/mucchon41.bmp';" onClick="return false;"><img name="nut5" src="Images/mucchon41.bmp" width="150" height="27" alt="mucchon41.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <a href="NhapSoDienThoai.asp" onMouseOver="window.document.nut6.src='Images/mucchon72.bmp';" onMouseOut="window.document.nut6.src='Images/mucchon71.bmp';"><img name="nut6" src="Images/mucchon71.bmp" width="150" height="43" alt="mucchon11.bmp (12258 bytes)" boder="0" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); border: medium none rgb(255,255,255)"> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <% End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Footer() %> <% End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub FormNhapLieu(SDT,MV,Ho,Ten,DiaChi,TenNut) %> <div align="center"><table border="1" width="100%" cellspacing="1" height="277"> NhËp thuª bao míi <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <table border="0" width="90%" height="186" cellspacing="0" cellpadding="0"> Sè ®iÖn tho¹i : ' tabindex="1"> M· vïng: <% Call ListBox("MaVung","MaVung","TenTinh","Select * From Tinh",MV) %> Hä : ' tabindex="3"> Tªn: ' tabindex="4"> §Þa chØ : <textarea rows="5" name="DiaChi" cols="51" tabindex="5"> ' name="MySubmit" tabindex="6"> <input type="button" value="T×m kiÕm" name="TimKiem" tabindex="8"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> STT Chän Xãa Chän Söa Hä vµ tªn Sè ®iÖn tho¹i M· vïng <% End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub FormTimKiem() %>   <table border="0" width="70%" bgcolor="#346969" cellspacing="0" cellpadding="0"> T×m kiÕm chi tiÕt <table border="0" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0">     §Þa bµn <% Call ListBox("DiaBan","MaVung","TenTinh","Select * From Tinh",0) %> Hä Tªn §Þa chØ §iÖn Tho¹i     <input type="submit" value="T×m kiÕm" name="MySubmit">    <% End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub ListBox(Name,Ma,Ten,SQL,Cur) Cur=Cstr(Cur) rs.Open SQL,Conn %>'><% Do While not rs.Eof %>'<% if rs(Ma)=Cur Then Response.write(" Selected") End if %>>: <% rs.MoveNext Loop Response.write("") rs.close End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub ListBoxTrang(Name,num,cur,Submit) Dim i %>' style='font-family: .VnTime; font-size=12pt'<% If Submit Then Response.write(" onChange='submit()'>") Else Response.write(">") End if For i=1 to num %>'<% If i=cur Then Response.write(" selected") End if %>><% Next ResPonse.write("") End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Function MyFilter(vMaVung,vHo,vTen,vDiaChi,vSDT) Dim strTemp strTemp="" if vMaVung"" then strTemp=strTemp+" And MaVung='"+vMaVung+"'" end if if vHo"" then strTemp=strTemp+" And InStr(Ho,'"+vHo+"')" end if if vTen"" then strTemp=strTemp+" And Ten='"+vTen+"'" end if if vDiaChi"" then strTemp=strTemp+" And InStr(DiaChi,'"+vDiaChi+"')" end if if vSDT"" then strTemp=strTemp+" And SoDienThoai='"+vSDT+"'" end if MyFilter=strTemp end Function '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Function ShowData(Query,CurrentPage,Selected) Dim i set RsTemp= server.CreateObject("ADODB.recordset") 'RsTemp.CursorLocation=3 'RsTemp.PageSize=2 RsTemp.open Query,Conn 'i=0+CurrentPage 'CurrentPage=1 'CurrentPage=i 'RsTemp.AbsolutePage = CurrentPage i=0 Do while Not RsTemp.Eof 'And RsTemp.AbsolutePage=CLng(CurrentPage) i=i+1 %><% %>)' value='1'><% if Cint(Selected)=RsTemp.Fields("Id") then %>' onclick='submit()' checked><% else %>' onclick='submit()'><% end if %> <% RsTemp.MoveNext Loop Response.write("") ShowData=RsTemp.PageCount RsTemp.close Set RsClose=nothing End Function %> M· nguån trang t×m kiÕm <% Header FormTimKiem() Footer %> M· nguån trang in kÕt qu¶ t×m kiÕm <% 'Dim CurrentPage DiaBan=Trim(Request("DiaBan")) Ho=Trim(Request("Ho")) Ten=Trim(Request("Ten")) DiaChi=Trim(Request("DiaChi")) DienThoai=Trim(Request("DienThoai")) Query="Select * from SoDanhBa Where True" Query=Query+MyFilter(DiaBan,Ho,Ten,Diachi,DienThoai) 'Response.write Query rs.CursorLocation=3 'rs.PageSize=2 rs.open Query, Conn 'NumPage= rs.PageCount Header() 'Response.write rs.RecordCount %> KÕt qu¶ t×m kiÕm <% if rs.RecordCount>0 then %> <table border="0" width="100%" bgcolor="#008080" cellspacing="0" cellpadding="0" height="34">   T×m thÊy kÕt qu¶ <% rs.MoveFirst i=0 'rs.AbsolutePage=CLng(Page1) Do While not rs.Eof 'And rs.AbsolutePage=CLng("1") i=i+1 %>     () <% rs.MoveNext Loop %> <table border="0" width="100%" bgcolor="#008080" cellspacing="0" cellpadding="0" height="34">   T×m thÊy kÕt qu¶ <% else %> Kh«ng t×m thÊy kÕt qu¶ <% end if Footer() rs.Close %> M· nguån form thªm <% SoDienThoai=Trim(Request("SoDienThoai")) MaVung=Request("MaVung") Ho=Trim(Request("Ho")) Ten=Trim(Request("Ten")) DiaChi=Trim(Request("DiaChi")) Page=Int(Request("Page")) NameButton="NhËp míi" ErrorStr="" if Trim(Request("MySubmit"))="NhËp míi" then if SoDienThoai"" and MaVung"" and Ho"" and Ten"" and DiaChi"" then Query="INSERT INTO SoDanhBa(SoDienThoai,Ho,Ten,DiaChi,MaVung) VALUES('" & _ +SoDienThoai+"','"+ Ho + "','"+ Ten +"','"+ DiaChi +"','"+ MaVung +"')" Conn.Execute Query 'Response.write(Query) SoDienThoai="" MaVung="" Ho="" Ten="" DiaChi="" else ErrorStr="B¹n cha nhËp ®ñ th«ng tin" end if end if if Trim(Request("MySubmit"))="Ghi Söa" then if SoDienThoai"" and MaVung"" and Ho"" and Ten"" and DiaChi"" then Query="Update SoDanhBa Set SoDienThoai='"+SoDienThoai+"',Ho='"+Ho+ "',Ten='"+Ten+"',DiaChi='"+DiaChi+"',MaVung='"+MaVung+"' Where Id="+Request("Rb") Conn.Execute Query 'Response.write(Query) SoDienThoai="" MaVung="" Ho="" Ten="" DiaChi="" NameButton="NhËp Míi" else ErrorStr="B¹n cha nhËp ®ñ th«ng tin" end if end if if Trim(Request("MySubmit"))="Xãa" then rs.Open "Select Id From SoDanhBa", Conn rs.MoveFirst Do while not rs.Eof CheckBox="Cb(" + CStr(rs("Id")) + ")" if not Strcomp(Request(CheckBox),"1") then Conn.Execute "Delete From SoDanhBa Where Id="+CStr(rs("Id")) end if rs.MoveNext Loop rs.Close SoDienThoai="" MaVung="" Ho="" Ten="" DiaChi="" NameButton="NhËp Míi" end if if Request("MySubmit")="" and Request("Rb")"" Then NameButton="Ghi Söa" rs.Open "Select * From SoDanhBa Where Id="+Request("Rb"), Conn rs.MoveFirst SoDienThoai=rs("SoDienThoai") MaVung=rs("MaVung") Ho=rs("Ho") Ten=rs("Ten") DiaChi=rs("DiaChi") rs.close End if Header() %> <% Call FormNhapLieu(SoDienThoai,MaVung,Ho,Ten,DiaChi,NameButton) NumPage= ShowData("Select * from SoDanhBa",1,Request("Rb")) response.write(Rb) %> Tong so trang: 1 Trang: <input type="submit" value=" Xãa " name="MySubmit" tabindex="9"> <input type="button" value="Tho¸t" name="MySubmit" tabindex="10">   <% Footer() %> Tµi liÖu tham kh¶o 1. HÖ th«ng th«ng tin T¸c gi¶ TS.Tr­ong V¨n Tó 2. Ng«n Ng÷ HTML T¸c gi¶ VNGuide 3. LËp tr×nh ASP T¸c gi¶ SaigonBook 4. ASP Database T¸c gi¶ SaigonBook 5. ASP vµ ASP.Net T¸c gi¶ Nhµ S¸ch Minh Khai 6. Th­¬ng M¹i ®iÖn tö T¸c gi¶ KS.Bïi thÕ Ngò 7. DHTML T¸c gi¶ VNGuide

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc017. Xy d7921ng website qu7843n l danh b7841 273i7879n tho7841i ch.doc
  • rarfont.rar
Luận văn liên quan