Xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm

Phần I: Xử lí số liệu kết quả nghiên cứu Chương 1: Các đặc trng thống kê của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 1.Các tham số đặc trưng về sự tập trung của tập số liệu: 4 1.1.Tần xuất (Pi) 1.2.Số trội (Mo). 5 1.3.Khoảng của tập số (R) 6 1.4.Số trung vị (Me) vμ số tứ phân vị (Q). 1.5.Trung bình cộng( X ). 7 1.6.Trung bình nhân (GHx) 1.7.Trung bình điều hoμ (MHx) 1.8.Trung bình của hệ ( X h) 8 2.Các tham số đặc trưng về sự phân tán của tập số liệu: 2.1.Phương sai (2 hoặc S2). 2.2.Phương sai của hệ(2 hhoặc S2 h). 2.3.Độ lệch chuẩn (f hoặc Sf). 2.4.Độ sai chuẩn (x hoặc Sx). 2.5.Hệ số biến thiên (Cv). 3.Các đặc trưng phân phối thống kê của tập số liệu: 9 3.1.Phân phối Chuẩn. 3.2.Phân phối Student. 11 3.3.Phân phối Fisher. 12 3.4.Phân phối Khi bình phương. 13 3.5.Phân phối Poisson. 14 3.6.Phân phối Nhị thức. 3.7.Mối quan hệ giữa các hμm phân phối vμ các chuẩn phân phối. 15 Chương 2 : đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu. 4.1.Sai số nghiên cứu. 16 4.2.Độ chính xác của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 4.3.Độ sai biệt của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 17 4.4.Sai số tối đa cho phép. 4.5.Khoảng chính xác tin cậy. 4.6.Khoảng giới hạn tin cậy của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 18 CHƯƠNG 3 : so sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu. 5.1.Giả thiết thống kê vμ kết luận thống kê. 19 5.1.1. Giả thiết thống kê. 5.1.2. Kết luật thống kê. 5.2.Quan hệ giữa chuẩn phân phối vμ kết luận thống kê. 20 5.3.So sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu. 21 Lê Đức Ngọc – Xử lý số liệu vμ Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN. 2001 4 5.3.1.So sánh độ chính xác. 5.3.2.So sánh độ sai biệt. 23 5.3.3.So sánh hai tỷ số. Phần Ii : qui hoạch hoá thực nghiệm chơng 4: Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số ( phân tích phơng sai ) 6.1.Bμi toán một nhân tố, k mức nghiên cứu, mỗi mức nghiên cứu lμm lặp lại n lần. 28 6.2.Bμi toán hai nhân tố A vμ B, nhân tố A có k mức nghiên cứu, nhân tố B có m mức nghiên cứu, với mỗi mức của hai nhân tố A vμ B cùng tiến hμnh lμm nghiên cứu lặp lại n lần. 29 6.3.Bμi toán ba nhân tố trở lên (Ph ơng pháp Ô vuông Latin). 31 Chơng 5 : Phân tích tác động của các nhân tố không qua tham số 7.1.Bμi toán phân tích tác động không qua tham số giữa nhân tố X gây nên tính chất Y. 38 7.2.Bμi toán phân tích tác động giữa hai nhân tố X có s mức vμ Y có r mức . Phần III : Mô hình hoá thực nghiệm Chơng 6 : mô hình hoá thực nghiệm một nhân tố. 8.1.Hồi qui tuyến tính 41 8.2.Hồi qui phi tuyến tính. 8.3.Hệ số tương quan Spearman. 8.4.Hệ số tuơng quan thứ hạng Spearman rho. Chơng 7 : Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố 9.1.Đại cơng về mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố 44 9.2.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 1 đầy đủ. 45 9.3 Mô hình hoá thực nghiệm bậc 1 rút gọn. 50 9.4.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 2 tâm trực giao. 51 9.5.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 2 tâm xoay. 54 9.6.Mô hình hoá thực nghiệm mạng đơn hình. 64 Phần V: Tối ưu hoá thực nghiệm 10.1.Phương pháp đờngdốc nhất. 69 10.2.Phơng pháp mặt mục tiêu. 70 10.3,Phơng pháp đơn hình. 74 Phụ lục: 83 1.Bảng chuẩn u 2.Bảng chuẩn t 3.Bảng chuẩn F 4.Bảng chuẩn ?2 5.Bảng chuẩn G 6.Bảng hệ số ma trận rút gọn

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 3032 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarXử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm.rar